24 paêdziernika Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce"

Transkrypt

1 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

2 Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ywnoœci i ywienia. Nadrzêdnym celem ustawy jest: - kompleksowe uregulowanie problematyki bezpieczeñstwa ywnoœci, - dostosowanie obecnie obowi¹zuj¹cego prawa krajowego w zakresie warunków zdrowotnych ywnoœci i ywienia do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Page 2

3 I. Potrzeba stosowania systemu HACCP wynika m.in.: ze wzrostu znaczenia zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ywnoœci, z ograniczenia maùo skutecznych i kosztownych, tradycyjnych metod kontroli, z nacisków konsumentów i ich oczekiwañ w aspekcie zapewnienia bezpieczeñstwa ywnoœci, z koniecznoœci dostosowania siê do nowych regulacji prawnych, zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej, z ujednolicenia standardów higienicznych zakùadów bran y ywnoœciowej, ze wzglêdów ekonomicznych. Page 3

4 I. HACCP to nie tylko: zapewnienie bezpieczeñstwa ywnoœci i zdrowia konsumenta, speùnienie i dostosowanie siê do wymogów obowi¹zuj¹cego prawa, poprawa wizerunku firmy, zwiêkszenie konkurencyjnoœci na rynku. Page 4

5 II. Gùówne efekty omawianej ustawy to: - naùo enie na producentów ywnoœci odpowiedzialnoœci za jakoœã zdrowotn¹ produkowanych wyrobów; - zobligowanie do ustalenia wykazów dozwolonych substancji dodatkowych, substancji wzbogacaj¹cych dodawanych do œrodków spo ywczych oraz najwy szych dopuszczalnych poziomów pozostaùoœci chemicznych stosowanych przy uprawie i produkcji roœlin, a tak e maksymalnych poziomów zanieczyszczeñ chemicznych i biologicznych, które mog¹ znajdowaã siê w œrodkach spo ywczych - zapewnienie wùaœciwej jakoœci zdrowotnej i bezpieczeñstwa ywnoœci, Page 5

6 - zmniejszenie ryzyka mo liwoœci importu towarów o niewùaœciwej jakoœci zdrowotnej, - wprowadzenie zasad przeprowadzania urzêdowej kontroli ywnoœci zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cymi w UE, - eliminacja systemu zezwoleñ uùatwienie swobodnego przepùywu towarów, tym równie z importu, - wprowadzenie zakazu reklamy œrodków spo ywczych nie zalecanych z punktu widzenia ochrony zdrowia Page 6

7 III. Art. 28 Wybrane artykuùy ustawy istotne z punktu widzenia wdra ania systemów zapewnienia jakoœci, a szczególnie zasad GHP/GMP oraz systemu HACCP: Art Przestrzeganie wùaœciwej jakoœci zdrowotnej ywnoœci oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie ywnoœci¹ w zakùadach produkuj¹cych ywnoœã lub wprowadzaj¹cych j¹ do obrotu jest zapewnione przez kontrolê wewnêtrzn¹. Page 7

8 III. 2. Kontrola wewnêtrzna w zakùadzie obejmuje czynnoœci niezbêdne do sprawdzenia: 1) przestrzegania warunków i zasad higieny w celu zapewnienia wùaœciwej jakoœci zdrowotnej ywnoœci oraz materiaùów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywnoœci¹; 2) stosowania zasad systemu HACCP. 3. Kontrolê wewnêtrzn¹ w zakùadzie organizuje, prowadzi i koordynuje kieruj¹cy zakùadem. Page 8

9 III. Art. 29 Art System HACCP obejmuje nastêpuj¹ce zasady i tryb postêpowania: 1) zidentyfikowanie i ocenê zagro eñ jakoœci zdrowotnej ywnoœci oraz ryzyka ich wyst¹pienia, a tak e ustalenie œrodków kontroli i metod przeciwdziaùania tym zagro eniom; 2) okreœlenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub ograniczania zagro eñ; 3) ustalenie dla ka dego krytycznego punktu kontroli limitów rozgraniczaj¹cych stany akceptowalne od nieakceptowalnych w celu zapobiegania, eliminowania lub ograniczania zidentyfikowanych zagro eñ; Page 9

10 III. 4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli; 5) ustalenie dziaùañ naprawczych (koryguj¹cych), je eli monitorowanie wykazuje, e krytyczny punkt kontroli nie speùnia wymagañ, o których mowa w pkt Sposób weryfikacji zasad systemu HACCP w zakùadzie, w celu potwierdzenia, e postêpowanie, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne, okreœla kieruj¹cy zakùadem. Weryfikowanie zasad systemu HACCP obejmuje dane potwierdzaj¹ce bezpieczeñstwo ywnoœci odpowiednio do wielkoœci zakùadu i rodzaju prowadzonej dziaùalnoœci. Page 10

11 III. Najistotniejsze elementy systemu HACCP to: - identyfikacja mog¹cych pojawiã siê zagro eñ, - ocena ich istotnoœci, - oszacowanie ryzyka (prawdopodobieñstwa) ich wyst¹pienia, - okreœlenie metod ich ograniczenia Page 11

12 Art. 30 Art Kieruj¹cy zakùadem lub osoba przez niego upowa niona jest obowi¹zany wdro yã i stosowaã zasady systemu HACCP. Obowi¹zek wdro enia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy, w celu zapewnienia wùaœciwej jakoœci zdrowotnej oraz zasad higieny, s¹ obowi¹zani wdro yã i stosowaã zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wdra aj¹c zasady systemu HACCP w zakùadzie, mog¹ zastosowaã opracowania zawarte w poradnikach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wdra ania i stosowania zasad systemu HACCP lub korzystaã ze wskazówek zawartych w poradnikach przy opracowywaniu we wùasnym zakresie dokumentacji dotycz¹cej zasad systemu HACCP obowi¹zuj¹cej w zakùadzie. Page 12

13 Art. 30a 1. Poradniki, o których mowa w art. 30 ust. 2, dla poszczególnych bran przemysùu lub handlu œrodkami spo ywczymi, opracowuj¹ przedsiêbiorcy produkuj¹cy lub wprowadzaj¹cy ywnoœã do obrotu lub zwi¹zki zrzeszaj¹ce tych przedsiêbiorców przy udziale organizacji konsumenckich oraz w konsultacji z zainteresowanymi stronami dziaùaj¹cymi w zakresie bezpieczeñstwa ywnoœci. ( ) Page 13

14 Przed wprowadzeniem w zakùadzie systemu HACCP nale y wdro yã zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP Good Manufacturing Practice) oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP Good Hygiene Practice). GMP to spisane w ksiêdze zwanej Kodeksem GMP reguùy dotycz¹ce wytwarzania produktów spo ywczych. GHP to wymogi ustawowe i zasady higieny, które musz¹ byã przestrzegane przy produkcji i obrocie œrodkami spo ywczymi. Page 14

15 Wymogi GHP odnotowywane s¹ w ksi¹ ce kontroli sanitarnej i zawieraj¹ m.in.: - wyniki badañ wody, - uprawnienia zatrudnionych osób do obsùugi urz¹dzeñ i technologicznych ci¹gów produkcyjnych wraz z niezbêdnymi aktualnymi badaniami lekarskimi, - skutecznoœã zabiegów mycia i dezynfekcji, Page 15

16 Osiem gùównych obszarów GHP to: - budynki i otoczenie zakùadu, - ukùad funkcjonalny pomieszczeñ i strefowanie zakùadu, - maszyny i urz¹dzenia, - szkolenie personelu, - usuwanie odpadów i œcieków, - higiena personelu, - pomieszczenia socjalne, - udokumentowanie dziaùañ itp. Page 16

17 Ustawa daje delegacjê do wydania przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa szeregu rozporz¹dzeñ, które w skrócie mo na nazwaã higienicznymi. Do najwa niejszych nale ¹: Page 17

18 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagañ higieniczno-sanitarnych w zakùadach produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych do obrotu œrodki spo ywcze (Dz. U. Nr 104, poz. 1096) szczegóùowe wymagania higieniczno-sanitarne budynków i pomieszczeñ zakùadów oraz ich wyposa enia w urz¹dzenia i sprzêt wymagania techniczne dotycz¹ce urz¹dzeñ, sprzêtu i innych skùadników wyposa enia, z którymi styka siê ywnoœã wymagania dotycz¹ce higieny osób wykonuj¹cych prace przy produkcji i w obrocie ywnoœci¹ Page 18

19 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania urzêdowej kontroli ywnoœci (Dz. U. Nr 104, poz. 1098) szczegóùowy sposób i tryb przeprowadzania przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej urzêdowej kontroli ywnoœci, w szczególnoœci: zasady opracowywania programów kontroli zasady ustalania czêstotliwoœci i zakresu przeprowadzanych kontroli wyliczenie poszczególnych przedmiotów i procesów podlegaj¹cych ocenie podczas kontroli sposób dokonywania oceny prawidùowoœci prowadzenia dokumentacji i zapisów warunki stosowania w ramach prowadzonej kontroli zasad systemu HACCP Page 19

20 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagañ sanitarnych dotycz¹cych ywnoœci, substancji pomagaj¹cych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych skùadników ywnoœci (Dz. U. Nr 21 poz. 179) ywnoœã mo e byã przewo ona specjalistycznymi œrodkami transportu lub œrodkami przystosowanymi do jej przewozu œrodki transportu ywnoœci musz¹ byã w dobrym stanie technicznym umo liwiaj¹cym zachowanie wùaœciwej jakoœci zdrowotnej ywnoœci okreœlono czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem œrodka transportu do przewozu ywnoœci okreœlono odpowiedzialnoœã osób sprawuj¹cych nadzór nad przewozem ywnoœci Page 20

21 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagañ higienicznych i sanitarnych obowi¹zuj¹cych w handlu obwoênym œrodkami spo ywczymi oraz wykazu artykuùów, które nie mog¹ byã wprowadzane do obrotu w handlu obwoênym (Dz. U. Nr 21, poz. 182) Page 21 œrodki transportu przeznaczone do handlu obwoênego musz¹ byã wyposa one w odpowiedni¹ tabliczkê informacyjn¹ oraz musz¹ speùniaã wymagania sanitarne odnosz¹ce siê do œrodków transportu ywnoœci w handlu obwoênym mog¹ byã sprzedawane œrodki spo ywcze opakowane w szczelne opakowania jednostkowe z wyù¹czeniem warzyw, owoców oraz ryb sprzeda œrodków spo ywczych pochodzenia zwierzêcego oraz innych ùatwo psuj¹cych siê mo e odbywaã siê wyù¹cznie ze œrodków transportu wyposa onych w urz¹dzenia chùodnicze umo liwiaj¹ce ich przechowywanie w oddzielnych komorach chùodniczych dla ka dego rodzaju œrodka spo ywczego

22 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wewnêtrznej kontroli jakoœci zdrowotnej ywnoœci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz. U. Nr 120, poz. 1259) okreœlenie szczegóùowego zakresu, metod i sposobów przeprowadzania wewnêtrznej kontroli jakoœci zdrowotnej ywnoœci i przestrzegania higieny w procesie produkcji z uwzglêdnieniem zasad systemu HACCP, w zakùadach produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych do obrotu ywnoœã okreœlenie przedmiotu kontroli wewnêtrznej Page 22

23 Przyczyny niepowodzenia (PB ) Przyczyny niepowodzenia zwi¹zane z wdro eniem systemu zapewnienia bezpieczeñstwa ywnoœci HACCP to przede wszystkim: - niedoinwestowanie, - bùêdne rozpoznanie zagro eñ, jakie istniej¹ b¹dê mog¹ zaistnieã, - ustalenie zbyt du ej liczby krytycznych punktów kontroli. - ograniczenia mo liwoœci regularnej analizy, wykrywania i rozwi¹zywania problemów, co na wczesnych etapach budowania systemu mo e okazaã siê potrzebne. Page 23

24 Algiers Kontakt Robert Jêdrzejczyk Magdalena Tomaszewska Beijing Belgrade Brussels Bucharest Budapest Casablanca Hanoi Istanbul Stratos Office Center ul. Ks. I. Skorupki Warszawa Tel Fax London Moscow New York Paris Prague Riyadh Shanghai Tunis Page 24 Warsaw

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Wyjaœnienia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Wyjaœnienia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców I. Wstêp Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców /Dz.U. Nr 92, poz. 879/ uchyli³a dotychczasow¹ ustawê z dnia

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo