1. Opis modułu KASA/BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis modułu KASA/BANK"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 1 z Opis modułu KASA/BANK Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje: - rejestrację przepływu środków pieniężnych w firmie zarówno w przeszłości (raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych) jak i przyszłości (to analiza planowanych wpływów i wydatków). - preliminarz naszych płatności do preliminarza trafiają zarówno planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów jak i spłaty naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłaty kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności pozwala więc przewidzieć przychody i wydatki w nadchodzącym czasie i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje finansowe. - rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami to wykonywane w różnych przekrojach zestawienia niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów itd. - rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami, - bankowość elektroniczną a więc komunikację z systemami typu Home-Banking, obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank, - słownik banków który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) bądź udostępnianych przez Bank Śląski, - słownik urzędów (US, ZUS...) który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu CDN OPT!MA, - inne słowniki kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności itd. - definiowane schematy numeracji dokumentów, - import części danych z programów serii CDN Klasyka np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, lista płac, ewidencja samochodów, spis z natury itd. Moduł Kasa/Bank ze swoją funkcjonalnością i zawartymi w nim ewidencjami zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz dotyczących przepływu środków pieniężnych. 2. Moduł Kasa/Bank w systemie CDN OPT!MA W module Kasa/Bank można bezpośrednio wprowadzać zapisy i mogą to być m.in.: - wszelkie operacje finansowe, które nie są związane z transakcjami wykonywanymi w innych modułach np. bezpośrednie wypłaty/wpłaty gotówki do kasy, spłaty rat kredytów czy naliczone odsetki od lokat bankowych, zasilanie rachunków bankowych, przelewy między własnymi rachunkami bankowymi itd., - rozliczenia i rozrachunki niezapłaconych transakcji, dokumentów,

2 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 2 z 12 - planowane wydatki i wpływy zapisywane bezpośrednio do preliminarza planowanych płatności, - Home-Banking czyli możliwość eksportu przygotowanych przelewów do aplikacji komunikujących się z bankiem i importu wyciągów bankowych, - import i aktualizacja listy banków z plików udostępnianych przez Krajową Listę Rozliczeniową (KIR) lub Bank Śląski. Moduł Kasa/Bank gromadzi również informacje pochodzące z innych modułów systemu CDN OPT!MA. Informacje te mogą pochodzić z: - modułu fakturującego wystawienie każdej transakcji z kontrahentem jest związane z płatnością. Może to być natychmiast realizowana płatność gotówką, czekiem czy kartą kredytową wtedy odpowiedni zapis pojawi się z rejestrze kasowym, lub płatność odroczona (wtedy informacja o planowanej zapłacie np. przelewem trafi do preliminarza planowanych płatności), - modułów naliczających podatki zatwierdzone do realizacji deklaracje podatkowe (np. VAT, CIT) również zapisane zostaną w pierwszej kolejności do preliminarza płatności, a w chwili ich realizacji przeniesione do zapisów w odpowiednich rejestrach kasowych/bankowych, - modułu płacowego zatwierdzone do wypłaty listy płac najpierw trafią do preliminarza planowanych płatności, a w chwili ich realizacji zostaną zapisane w odpowiednich rejestrach kasowych/bankowych. To samo dotyczy zaliczek na poczet pensji czy wypłat wszelkich dodatkowych świadczeń dla pracowników. Na postawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Są to m.in.: - skonsolidowany raport przepływu środków finansowych w firmie, - kalendarz planowanych płatności, - zestawienia dłużników i wierzycieli, - raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.

3 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 3 z Konfiguracja modułu I. Wpisanie na Listę banków banku, w którym Użytkownik posiada rachunek firmowy. II. III. IV. Ustalenie numeracji raportów kasowo/bankowych (Konfiguracja firmy Definicje dokumentów Kasa i Bank Raport). W programie są już predefiniowane schematy numeracji RKB. Założenie rejestrów kasowych/bankowych (Kasa/Bank Rejestry kasowe/bankowe). Otwarcie raportów kasowych/bankowych (Kasa/Bank Raporty/kasowe/bankowe). Otwarcie raportów kasowych/bankowych jest niezbędne dopiero w chwili wprowadzania dokumentów (zapisów kasowych/bankowych) w programie. Dlatego raporty kasowe/bankowe nie muszą być otwierane w chwili konfiguracji systemu, należy jednak pamiętać o tym przed rozpoczęciem pracy. V. Schematy numeracji dla zapisów kasowych/bankowych (Konfiguracja firmy Definicje dokumentów Kasa i Bank Wpłata oraz Wypłata. W programie są predefiniowane schematy numeracji: KP dla wpłat i KW dla wypłat. VI. Ustalenie wykorzystywanych w firmie form płatności (Konfiguracja firmy Kasa i Bank Formy płatności). VII. Ustalenie listy wykorzystywanych kart kredytowych (Konfiguracja firmy Kasa i Bank Karty kredytowe) Rejestry kasowe/bankowe W programie można założyć trzy typy rejestrów: kasa, bank, karta. Można zakładać dowolną ilość rejestrów każdego typu. Podział na rejestry powinien odpowiadać istniejącym w firmie kasom, rachunkom bankowym i firmowym kartom płatniczym. MODUŁ KASA/BANK Rejestr: Kasa gotówkowa (KG) Rejestr: Rachunek w NBP Rejestr: Karta w PKO BP Dla każdego rejestru określa się: - okres raportów (dzienny, tygodniowy, dekadowy, miesięczny, niestandardowy) informacja jak często muszą być zamykane raporty, - saldo B.O. stan kasy (rachunku) w chwili rozpoczęcia pracy z programem, - schemat numeracji schemat, jaki ma być wykorzystany podczas numerowania raportów w danym rejestrze. Dodatkowo określamy: - dla rejestru bankowego bank oraz numer rachunku. Jeśli będziemy wysyłać przelewy drogą elektroniczną bank musi mieć określony format wymiany danych, - dla rejestru karty płatniczej bank i numer karty oraz pozostałe informacje dotyczące zasad korzystania z karty, - dla rejestru kasowego nie jest konieczne wypełnianie innych informacji.

4 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 4 z 12 Ćwiczenie1: Modyfikacja danych rejestru kasowego KASA Rejestr KASA został definiowany w chwili zakładania nowej bazy danych. Został również założony pierwszy raport kasowy. Musimy jedynie określić zakres dat, dla których będzie obowiązywał. 1. Z menu Kasa/Bank otwórz Rejestry kasowe/bankowe: - Wybierz rejestr KASA i użyj przycisku Zmień celem jego modyfikacji. - Wskaż konto księgowe o numerze 100 dla księgowania raportów kasowych (Użyj przycisku Konto księgowe, odszukaj i zaznacz konto o numerze 100 na planie kont, potwierdź wybór ENTER). - Ustal stan początkowy: Saldo BO na 1000zł i zatwierdź zmiany. 2. Z menu Kasa/Bank otwórz Raporty kasowe/bankowe: w polu Rejestr(u dołu, z prawej strony) na liście wybieramy: KASA. na liście wyświetlony zostaje raport, który został automatycznie założony w trakcie tworzenia bazy danych edytujemy go i określamy datę otwarcia i zamknięcia tak, by obejmowały miesiąc marzec 2011 (wpisujemy datę otwarcia na ) zatwierdzamy formularz Formy płatności Z każdym założonym rejestrem powinna być określona odrębna forma płatności. Spowoduje to, że płatności związane z dokumentami, na których wykorzystana została ta forma będą widoczne w module Kasa/Bank w skojarzonym z nim rejestrem. Dzięki temu Użytkownik od razu ma informację o wpływach i wydatkach planowanych czy realizowanych w ramach poszczególnych rachunków bankowych. Formy płatności definiuje się z poziomu Konfiguracja firmy/kasa i Bank/Formy płatności. Dla każdej formy płatności definiuje się: - Nazwę nazwa formy płatności. Jeśli w firmie prowadzonych jest kilka rachunków bankowych, warto by nazwa jednoznacznie kojarzyła się z rachunkiem (rejestrem), z którym jest skojarzona ułatwi to wybór właściwej formy w trakcie wystawiania dokumentów. - Typ w programie predefiniowane są cztery typy płatności, w oparciu o które Użytkownik definiuje własne, powiązane z poszczególnymi rejestrami: gotówka, przelew, kompensata i karta. - Rejestr rejestr, z którym skojarzona jest forma płatności. Skojarzenie formy płatności z rejestrem spowoduje, że płatności związane z dokumentami, na których wykorzystana została dana forma, zostaną zapisane w rejestrze, z którym jest skojarzona. - Termin termin płatności związany z daną formą. Na jego podstawie będzie wyliczany termin płatności na dokumentach (chyba, że kontrahent ma na karcie zdefiniowany własny termin). Ćwiczenie2: Dodanie nowego rejestru bankowego i raportu bankowego dla niego Z menu Kasa/Bank otwieramy Rejestry kasowe/bankowe: 1. tworzymy nowy rejestr (przycisk zielony plus): Akronim: NBP, Rejestr: NBP, Nazwa: Rachunek bankowy w NBP, Typ rejestru: konto bankowe, Bank: wybieramy z listy banków bank NBP,

5 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 5 z 12 odznaczyć IBAN i wpisać numer rachunku: , Okres raportów: Miesięczny, Saldo BO: ,00 zł, Odznacz parametr: Numery Obce zatwierdź formularz. UWAGA W trakcie zatwierdzania może pojawić się okna z pytaniem o utworzenie nowego raportu proszę użyć przycisku zapisania zmian bez zaznaczania opcji nowego raportu. 2. Z menu Kasa/Bank otwieramy Raporty kasowe/bankowe: w polu Rejestr na liście wybieramy: NBP, dodajemy nowy raport: Data otwarcia i Data zamknięcia obejmują miesiąc marzec 2011, zatwierdzamy formularz, na liście raport jest widoczny w kolorze zielonym raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy. UWAGA! wypełnione zostało pole Stan poprzedni i przyjęło wartość ,00 zł, ponieważ taki był B.O. (Bilans Otwarcia) na rachunku w banku NBP Kilka rachunków bankowych Jeśli w firmie mamy kilka rachunków bankowych należy: 1. Założyć odpowiednie rejestry bankowe (odrębny dla każdego rachunku). Rejestry powiązane są z bankami. 2. Założyć nowe formy płatności (np. typu przelew) skojarzone z poszczególnymi rejestrami. Do tego rejestru będą automatycznie wprowadzane zapisy lub zdarzenia powstające na podstawie transakcji, w których zastosowana została wskazana forma płatności. 3. Jeśli firma posiada kilka rachunków bankowych (którym odpowiadają rejestry bankowe) wskazując formę płatności wskazujemy również na który rachunek mają trafić pieniądze. Informacje o skojarzonym z formą płatności rachunku zostaną wydrukowane na fakturze. Ćwiczenie3: Dodanie drugiego rejestru bankowego i raportu bankowego dla niego Dla drugiego rachunku bankowego firmy założymy rejestr bankowy (wpisując także nowy bank do słownika Banki), ustalimy zasady otwierania kolejnych raportów bankowych i otworzymy pierwszy raport. 1. Z menu Kasa/Bank otwieramy Rejestry kasowe/bankowe i dodajemy nowy rejestr: Akronim: BS, Rejestr: BS, Nazwa: Rachunek bieżący w banku BS, Typ rejestru: Konto bankowe, Bank: wpisujemy akronim: BS (jeśli jest taka konieczność należy wprowadzić nowy bank do słownika Lista banków Kod BS, Nazwa Bank Spółdzielczy, Nr rozliczeniowy ), Numer rachunku: , Okres raportów: Miesięczny (ponieważ raz na miesiąc otrzymujemy wyciąg bankowy), Saldo B.O.: ,00 zł zatwierdzamy formularz. W trakcie zatwierdzania pojawia się okno z pytaniem, czy założyć nowy wyciąg. Należy zaznaczyć parametr i ustawić datę początkową na dzień Program automatycznie założy nowy raport bankowy (wyciąg) w

6 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 6 z 12 rejestrze BS Data otwarcia i Data zamknięcia , na liście raportów raport będzie widoczny w kolorze zielonym raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy, W oknie widać również parametr związany z tworzeniem nowej formy płatności dla rejestru bankowego. Zaznaczamy parametr i zatwierdzamy okno. W efekcie powstaje nowa forma płatności: Nazwa: przelew_bs, Typ: przelew, Rejestr: BS. UWAGA: Jeśli w trakcie zatwierdzania nowego rejestru bankowego nie zostanie założony nowy raport bankowy oraz nowa forma płatności można te informacje wprowadzić bezpośrednio w systemie. Nowy raport (wyciąg) można założyć z poziomu Kasa/Bank Raporty kasowe/bankowe. Nowa forma płatności związana z rejestrem (rachunkiem) z poziomu Konfiguracja firmy Kasa i Bank Formy płatności Preliminarz płatności Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Preliminarz płatności w swojej strukturze odpowiada podziałowi na rejestry kasowe/bankowe. Tak więc planując przepływ środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe przychody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas czy firmowych kart płatniczych). MODUŁ Rejestr: Kasa gotówkowa (KASA) Rejestr: Rachunek w NBP Rejestr: Karta w BS (BS) Planowane zdarzenia finansowe FA/0001/2005 FA/0003/2005 WP/0001/2005/KASA FA/0002/2005 FZ/0001/2005 WY/0003/2005/NBP WY/0001/2005/BS WY/0002/2005/BS

7 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 7 z 12 Planowane zdarzenia w preliminarzu mogą być: - automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności, - wprowadzane przez operatora ręcznie z poziomu preliminarza. Planowane przychody to np.: - zapłaty za zaległe faktury sprzedaży, - spodziewane odsetki z lokat bankowych, - zwrot udzielonych wcześniej pożyczek. Planowane rozchody to np.: - zapłata za zaległe faktury zakupu, - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, raty, - planowane zakupy Ćwiczenie4: Zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności Otwórz Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Przejdź na zakładkę Preliminarz (Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie z poziomu Preliminarza). W dole okna w polu Rejestr wybierz BS. Dodaj nowe zdarzenie : dokument: KP wybór opcji KP jest możliwy po naciśnięciu przycisku Dokument, forma: przelew_bs, numer obcy: FS 1234/2011, status: Nie rozliczono data: , termin płatności: , kwota: 3450,00 zł, stan: do realizacji, kontrahent: dowolny np. PRZYKŁADOWY zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany.

8 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 8 z 12 Ćwiczenie5: Wprowadzenie zapisu bankowego do raportu Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu Kasa/Bank i wybieramy Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BS i raport RKB/1/2011/BS (raport można wybrać z listy używając przycisku Raport. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta.) Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis. Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od jednego Kontrahenta na kwotę 3450,00 zł oraz przelew z naszego konta dla drugiego kontrahenta na kwotę 1300,00 zł. a) Przelew na nasze konto - Wypełniamy kolejno pola: Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu), Numer obcy: FS 1234/2011, Data: , Kwota: 3450,00 zł, Operacja: przelew na konto, Kontrahent: ten sam, co w ćwiczeniu 4, Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta, Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z fakturą sprzedaży dla kontrahenta). Zapisz zmiany. b) Przelew z naszego konta - Dodajemy kolejny zapis kasowy/bankowy. Wypełniamy kolejno pola: Dokument: KW (w oknie wyboru najpierw należy wybrać Klasa: Wypłata), Numer obcy: FS/4455/2011, Data: , Kwota: 1300,00 zł, Operacja: przelew z konta, Kontrahent: dowolny, Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta (o ile został wpisany w karcie kontrahenta),

9 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 9 z 12 Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją - np. z fakturą zakupu od kontrahenta). Zapisz zmiany Rozliczenia Funkcja rozliczeń umożliwia kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat z należnościami lub zobowiązaniami. Innymi słowy umożliwia powiązanie dokonanych zapisów kasowych/bankowych z planowanymi zdarzeniami z preliminarza płatności. Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w preliminarzu jak i nierozliczonego zapisu w kasie), jak również automatycznie z poziomu listy nierozliczonych dokumentów dla wskazanego kontrahenta. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe FA/000234/ zł WB/00433/2009/BS 1200 zł Rysunek. Planowana wpłata za fakturę jest rozliczana z zapisem w wyciągu bankowym. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe FA/000567/ zł FA/000590/ zł WB/001444/2009/BS 3300 zł Rysunek. Dwie niezapłacone faktury kontrahenta rozliczamy na podstawie jednej wpłaty klienta. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe KW/001224/2009/KASA 700 zł FZ/001111/ zł Rysunek. Niezapłaconą fakturę zakupu regulujemy wpłatami. WB/033334/2009/BS 5000 zł dwoma

10 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 10 z 12 Ćwiczenie6: Mechanizm rozliczania zapisów kasowych/bankowych ze zdarzeniami w preliminarzu Rozliczamy wpłatę od kontrahenta z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę: w menu Kasa/Bank Preliminarz płatności odszukujemy dokument FS 1234/2010, otwieramy formularz i przechodzimy na zakładkę Rozliczenia, przyciskiem dodajemy rozliczenie wybierając opcję Rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta, wybieramy zapis na kwotę 3450,00 zł i akceptujemy wybór klawiszem, na liście pojawia się rozliczenie, ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne obydwa dokumenty zastają rozliczone całkowicie, zatwierdzamy zdarzenie, zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych opcja Nie rozliczono w dole okna, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone, na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie) Kompensaty Innym sposobem rozliczania dokumentów są kompensaty. Kompensować ze sobą można np. dwa zapisy kasowo bankowe lub dwa planowane zdarzenia z preliminarza, pod warunkiem, że kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych dokumentach są przeciwne. KW/000222/2009/KASA 500 zł KP/004323/2009/KASA 500 zł Rysunek. Kompensaty możemy wykonywać pomiędzy zapisami w rejestrach kasowych/bankowych. Można ze sobą kompensować dwa zapisy rozliczające się wzajemnie i całkowicie np. wypłacamy pracownikowi zaliczkę i pracownik zwraca całość kwoty. FA/ / zł FKOR/00543/2009/ZWR 1230 zł Rysunek. Faktura z odroczoną płatnością i faktura zwrotna kompensują się całkowicie. Kompensaty możemy wykonywać pomiędzy zdarzeniami w preliminarzu płatności. Kompensaty w preliminarzu pozwalają na regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań bez faktycznego przepływu środków finansowych. FZ/00234/2009/WYP 5420 zł FA/003457/ zł FA/003543/ zł Rysunek. W kompensacie może brać udział więcej zapisów, a rozliczenia mogą być częściowe. Jeśli kontrahent jest równocześnie dostawcą i odbiorcą kompensujemy ze sobą fakturę zakupu od kontrahenta i dwie faktury sprzedaży dla tego samego podmiotu. Widzimy, że pozostaje do uregulowania 2600,00 zł.

11 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 11 z 12 Ćwiczenie7: mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych Otwieramy listę zapisów kasowych/bankowych dla rejestru KASA i raportu RKB/1/2011/KASA. Wprowadzamy dwa zapisy kasowe: KW na kwotę 2000,00 zł dla dowolnego kontrahenta (status Nie rozliczon0), z datą , numer obcy: 4444/2011, zatwierdź zmiany. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany. KP na kwotę 700,00 zł dla tego samego kontrahenta (status Nie rozliczono), z datą numer obcy: 2233/2011, zatwierdź zmiany. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany. Kompensujemy zapisy: otwieramy zapis KW (nasz wpis na kwotę 2000,00zł) na zakładce Rozliczenia dokumentów, wciskamy przycisk strzałki widoczny obok przycisku Dodaj i wybieramy opcję Kompensata wyświetlona zostaje lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta, wybieramy zapis KP na kwotę 700,00 zł. Należy pamiętać, że w przypadku kompensaty przepływ środków pieniężnych musi być przeciwny, czyli KW możemy skompensować jedynie z dokumentem KP, akceptujemy wybór przyciskiem, na liście rozliczeń pojawia się wybrany zapis KP, zatwierdzamy zapis, Na liście zapisów kasowych zapis KW otrzymuje status C (rozliczony częściowo). Do rozliczenia pozostało jeszcze 1300,00 zł, Na liście zapisów kasowych zapis KP otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).

12 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 12 z Automatyczne rozliczanie z podmiotem Zamiast ręcznie kojarzyć ze sobą dokumenty do rozliczenia można skorzystać z automatu: - rozliczone ze sobą zostaną wskazane należności i zobowiązania, - funkcja Rozliczenia zawsze pokazuje aktualne saldo rozliczeń z kontrahentem (podmiotem). Algorytm rozliczenia wielu dokumentów jednocześnie: - najpierw wyszukiwane są dokumenty, które po stronie zobowiązań i należności mają takie same kwoty. Jeśli program znajdzie takie pary są one rozliczane w pierwszej kolejności, - jeśli kwoty po stronie zobowiązań i należności są różne dokumenty są rozliczane w kolejności chronologicznej.

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/Bank pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Kasa/Bank 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Kasa/Bank Moduł Kasa/Bank Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Moduł Faktury pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Faktury pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 9.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 9.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl System CDN OPT!MA v. 9.0 Moduł Kasa/

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel Strona 4 z 77 Spis treści SPIS TREŚCI... 4 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH OPT!MA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Konfiguracja programu CDN OPT!MA - ćwiczenia

1. Konfiguracja programu CDN OPT!MA - ćwiczenia 1. Konfiguracja programu CDN OPT!MA - ćwiczenia Aby dokładnie poznać nie tylko sposób wprowadzania danych, ale również konfigurowanie programu dla potrzeb poszczególnych modułów, na początku prosimy o

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki Spis treści Rozrachunki 8-1 Wprowadzanie rozrachunków... 8-1 Rozrachunki z kontrahentami... 8-2 Rozrachunki korygujące 8-3 Przelew dla zaznaczonych rozrachunków

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury pierwsze kroki

Moduł Faktury pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Faktury pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami. www.comarch.pl/szkolenia

Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami. www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH Strona 1 z 18 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Nowe elementy w systemie... 4 2.2 Odrębny folder Preliminarz... 4 2.3 Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis procedury zamknięcia roku w systemie GW-MAX

Opis procedury zamknięcia roku w systemie GW-MAX Katowice 2013 Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. Dokumentacja użytkownika systemu GW-MAX Opis procedury zamknięcia roku w systemie GW-MAX ul. Kościuszki 229 40-600 Katowice

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Import wyciągów bankowych nowe możliwości

Import wyciągów bankowych nowe możliwości Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29 Spis treści Spis treści...2 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki...3 1.2 Instalacja dodatku...3 1.3

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl 1 1. ŚRODKI PIENIĘŻNE Uwagi ogólne: Zapisy księgowe na koncie kasa odbywają się wg następującej zasady: zwiększenia księgujemy po stronie "wn" zmniejszenia księgujemy po stronie "ma" Konto do obsługi operacji

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel Moduł Płace i Kadry. Teoria

Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel Moduł Płace i Kadry. Teoria Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel Moduł Płace i Kadry Teoria Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM CDN OPT!MA... 4 3.1. STRUKTURA PROGRAMU...4 3.2. STANDARDOWE PRZYCISKI OBSŁUGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo