1. Opis modułu KASA/BANK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis modułu KASA/BANK"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 1 z Opis modułu KASA/BANK Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje: - rejestrację przepływu środków pieniężnych w firmie zarówno w przeszłości (raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych) jak i przyszłości (to analiza planowanych wpływów i wydatków). - preliminarz naszych płatności do preliminarza trafiają zarówno planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów jak i spłaty naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłaty kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności pozwala więc przewidzieć przychody i wydatki w nadchodzącym czasie i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje finansowe. - rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami to wykonywane w różnych przekrojach zestawienia niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów itd. - rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami, - bankowość elektroniczną a więc komunikację z systemami typu Home-Banking, obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank, - słownik banków który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) bądź udostępnianych przez Bank Śląski, - słownik urzędów (US, ZUS...) który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu CDN OPT!MA, - inne słowniki kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności itd. - definiowane schematy numeracji dokumentów, - import części danych z programów serii CDN Klasyka np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, lista płac, ewidencja samochodów, spis z natury itd. Moduł Kasa/Bank ze swoją funkcjonalnością i zawartymi w nim ewidencjami zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz dotyczących przepływu środków pieniężnych. 2. Moduł Kasa/Bank w systemie CDN OPT!MA W module Kasa/Bank można bezpośrednio wprowadzać zapisy i mogą to być m.in.: - wszelkie operacje finansowe, które nie są związane z transakcjami wykonywanymi w innych modułach np. bezpośrednie wypłaty/wpłaty gotówki do kasy, spłaty rat kredytów czy naliczone odsetki od lokat bankowych, zasilanie rachunków bankowych, przelewy między własnymi rachunkami bankowymi itd., - rozliczenia i rozrachunki niezapłaconych transakcji, dokumentów,

2 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 2 z 12 - planowane wydatki i wpływy zapisywane bezpośrednio do preliminarza planowanych płatności, - Home-Banking czyli możliwość eksportu przygotowanych przelewów do aplikacji komunikujących się z bankiem i importu wyciągów bankowych, - import i aktualizacja listy banków z plików udostępnianych przez Krajową Listę Rozliczeniową (KIR) lub Bank Śląski. Moduł Kasa/Bank gromadzi również informacje pochodzące z innych modułów systemu CDN OPT!MA. Informacje te mogą pochodzić z: - modułu fakturującego wystawienie każdej transakcji z kontrahentem jest związane z płatnością. Może to być natychmiast realizowana płatność gotówką, czekiem czy kartą kredytową wtedy odpowiedni zapis pojawi się z rejestrze kasowym, lub płatność odroczona (wtedy informacja o planowanej zapłacie np. przelewem trafi do preliminarza planowanych płatności), - modułów naliczających podatki zatwierdzone do realizacji deklaracje podatkowe (np. VAT, CIT) również zapisane zostaną w pierwszej kolejności do preliminarza płatności, a w chwili ich realizacji przeniesione do zapisów w odpowiednich rejestrach kasowych/bankowych, - modułu płacowego zatwierdzone do wypłaty listy płac najpierw trafią do preliminarza planowanych płatności, a w chwili ich realizacji zostaną zapisane w odpowiednich rejestrach kasowych/bankowych. To samo dotyczy zaliczek na poczet pensji czy wypłat wszelkich dodatkowych świadczeń dla pracowników. Na postawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Są to m.in.: - skonsolidowany raport przepływu środków finansowych w firmie, - kalendarz planowanych płatności, - zestawienia dłużników i wierzycieli, - raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.

3 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 3 z Konfiguracja modułu I. Wpisanie na Listę banków banku, w którym Użytkownik posiada rachunek firmowy. II. III. IV. Ustalenie numeracji raportów kasowo/bankowych (Konfiguracja firmy Definicje dokumentów Kasa i Bank Raport). W programie są już predefiniowane schematy numeracji RKB. Założenie rejestrów kasowych/bankowych (Kasa/Bank Rejestry kasowe/bankowe). Otwarcie raportów kasowych/bankowych (Kasa/Bank Raporty/kasowe/bankowe). Otwarcie raportów kasowych/bankowych jest niezbędne dopiero w chwili wprowadzania dokumentów (zapisów kasowych/bankowych) w programie. Dlatego raporty kasowe/bankowe nie muszą być otwierane w chwili konfiguracji systemu, należy jednak pamiętać o tym przed rozpoczęciem pracy. V. Schematy numeracji dla zapisów kasowych/bankowych (Konfiguracja firmy Definicje dokumentów Kasa i Bank Wpłata oraz Wypłata. W programie są predefiniowane schematy numeracji: KP dla wpłat i KW dla wypłat. VI. Ustalenie wykorzystywanych w firmie form płatności (Konfiguracja firmy Kasa i Bank Formy płatności). VII. Ustalenie listy wykorzystywanych kart kredytowych (Konfiguracja firmy Kasa i Bank Karty kredytowe) Rejestry kasowe/bankowe W programie można założyć trzy typy rejestrów: kasa, bank, karta. Można zakładać dowolną ilość rejestrów każdego typu. Podział na rejestry powinien odpowiadać istniejącym w firmie kasom, rachunkom bankowym i firmowym kartom płatniczym. MODUŁ KASA/BANK Rejestr: Kasa gotówkowa (KG) Rejestr: Rachunek w NBP Rejestr: Karta w PKO BP Dla każdego rejestru określa się: - okres raportów (dzienny, tygodniowy, dekadowy, miesięczny, niestandardowy) informacja jak często muszą być zamykane raporty, - saldo B.O. stan kasy (rachunku) w chwili rozpoczęcia pracy z programem, - schemat numeracji schemat, jaki ma być wykorzystany podczas numerowania raportów w danym rejestrze. Dodatkowo określamy: - dla rejestru bankowego bank oraz numer rachunku. Jeśli będziemy wysyłać przelewy drogą elektroniczną bank musi mieć określony format wymiany danych, - dla rejestru karty płatniczej bank i numer karty oraz pozostałe informacje dotyczące zasad korzystania z karty, - dla rejestru kasowego nie jest konieczne wypełnianie innych informacji.

4 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 4 z 12 Ćwiczenie1: Modyfikacja danych rejestru kasowego KASA Rejestr KASA został definiowany w chwili zakładania nowej bazy danych. Został również założony pierwszy raport kasowy. Musimy jedynie określić zakres dat, dla których będzie obowiązywał. 1. Z menu Kasa/Bank otwórz Rejestry kasowe/bankowe: - Wybierz rejestr KASA i użyj przycisku Zmień celem jego modyfikacji. - Wskaż konto księgowe o numerze 100 dla księgowania raportów kasowych (Użyj przycisku Konto księgowe, odszukaj i zaznacz konto o numerze 100 na planie kont, potwierdź wybór ENTER). - Ustal stan początkowy: Saldo BO na 1000zł i zatwierdź zmiany. 2. Z menu Kasa/Bank otwórz Raporty kasowe/bankowe: w polu Rejestr(u dołu, z prawej strony) na liście wybieramy: KASA. na liście wyświetlony zostaje raport, który został automatycznie założony w trakcie tworzenia bazy danych edytujemy go i określamy datę otwarcia i zamknięcia tak, by obejmowały miesiąc marzec 2011 (wpisujemy datę otwarcia na ) zatwierdzamy formularz Formy płatności Z każdym założonym rejestrem powinna być określona odrębna forma płatności. Spowoduje to, że płatności związane z dokumentami, na których wykorzystana została ta forma będą widoczne w module Kasa/Bank w skojarzonym z nim rejestrem. Dzięki temu Użytkownik od razu ma informację o wpływach i wydatkach planowanych czy realizowanych w ramach poszczególnych rachunków bankowych. Formy płatności definiuje się z poziomu Konfiguracja firmy/kasa i Bank/Formy płatności. Dla każdej formy płatności definiuje się: - Nazwę nazwa formy płatności. Jeśli w firmie prowadzonych jest kilka rachunków bankowych, warto by nazwa jednoznacznie kojarzyła się z rachunkiem (rejestrem), z którym jest skojarzona ułatwi to wybór właściwej formy w trakcie wystawiania dokumentów. - Typ w programie predefiniowane są cztery typy płatności, w oparciu o które Użytkownik definiuje własne, powiązane z poszczególnymi rejestrami: gotówka, przelew, kompensata i karta. - Rejestr rejestr, z którym skojarzona jest forma płatności. Skojarzenie formy płatności z rejestrem spowoduje, że płatności związane z dokumentami, na których wykorzystana została dana forma, zostaną zapisane w rejestrze, z którym jest skojarzona. - Termin termin płatności związany z daną formą. Na jego podstawie będzie wyliczany termin płatności na dokumentach (chyba, że kontrahent ma na karcie zdefiniowany własny termin). Ćwiczenie2: Dodanie nowego rejestru bankowego i raportu bankowego dla niego Z menu Kasa/Bank otwieramy Rejestry kasowe/bankowe: 1. tworzymy nowy rejestr (przycisk zielony plus): Akronim: NBP, Rejestr: NBP, Nazwa: Rachunek bankowy w NBP, Typ rejestru: konto bankowe, Bank: wybieramy z listy banków bank NBP,

5 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 5 z 12 odznaczyć IBAN i wpisać numer rachunku: , Okres raportów: Miesięczny, Saldo BO: ,00 zł, Odznacz parametr: Numery Obce zatwierdź formularz. UWAGA W trakcie zatwierdzania może pojawić się okna z pytaniem o utworzenie nowego raportu proszę użyć przycisku zapisania zmian bez zaznaczania opcji nowego raportu. 2. Z menu Kasa/Bank otwieramy Raporty kasowe/bankowe: w polu Rejestr na liście wybieramy: NBP, dodajemy nowy raport: Data otwarcia i Data zamknięcia obejmują miesiąc marzec 2011, zatwierdzamy formularz, na liście raport jest widoczny w kolorze zielonym raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy. UWAGA! wypełnione zostało pole Stan poprzedni i przyjęło wartość ,00 zł, ponieważ taki był B.O. (Bilans Otwarcia) na rachunku w banku NBP Kilka rachunków bankowych Jeśli w firmie mamy kilka rachunków bankowych należy: 1. Założyć odpowiednie rejestry bankowe (odrębny dla każdego rachunku). Rejestry powiązane są z bankami. 2. Założyć nowe formy płatności (np. typu przelew) skojarzone z poszczególnymi rejestrami. Do tego rejestru będą automatycznie wprowadzane zapisy lub zdarzenia powstające na podstawie transakcji, w których zastosowana została wskazana forma płatności. 3. Jeśli firma posiada kilka rachunków bankowych (którym odpowiadają rejestry bankowe) wskazując formę płatności wskazujemy również na który rachunek mają trafić pieniądze. Informacje o skojarzonym z formą płatności rachunku zostaną wydrukowane na fakturze. Ćwiczenie3: Dodanie drugiego rejestru bankowego i raportu bankowego dla niego Dla drugiego rachunku bankowego firmy założymy rejestr bankowy (wpisując także nowy bank do słownika Banki), ustalimy zasady otwierania kolejnych raportów bankowych i otworzymy pierwszy raport. 1. Z menu Kasa/Bank otwieramy Rejestry kasowe/bankowe i dodajemy nowy rejestr: Akronim: BS, Rejestr: BS, Nazwa: Rachunek bieżący w banku BS, Typ rejestru: Konto bankowe, Bank: wpisujemy akronim: BS (jeśli jest taka konieczność należy wprowadzić nowy bank do słownika Lista banków Kod BS, Nazwa Bank Spółdzielczy, Nr rozliczeniowy ), Numer rachunku: , Okres raportów: Miesięczny (ponieważ raz na miesiąc otrzymujemy wyciąg bankowy), Saldo B.O.: ,00 zł zatwierdzamy formularz. W trakcie zatwierdzania pojawia się okno z pytaniem, czy założyć nowy wyciąg. Należy zaznaczyć parametr i ustawić datę początkową na dzień Program automatycznie założy nowy raport bankowy (wyciąg) w

6 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 6 z 12 rejestrze BS Data otwarcia i Data zamknięcia , na liście raportów raport będzie widoczny w kolorze zielonym raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy, W oknie widać również parametr związany z tworzeniem nowej formy płatności dla rejestru bankowego. Zaznaczamy parametr i zatwierdzamy okno. W efekcie powstaje nowa forma płatności: Nazwa: przelew_bs, Typ: przelew, Rejestr: BS. UWAGA: Jeśli w trakcie zatwierdzania nowego rejestru bankowego nie zostanie założony nowy raport bankowy oraz nowa forma płatności można te informacje wprowadzić bezpośrednio w systemie. Nowy raport (wyciąg) można założyć z poziomu Kasa/Bank Raporty kasowe/bankowe. Nowa forma płatności związana z rejestrem (rachunkiem) z poziomu Konfiguracja firmy Kasa i Bank Formy płatności Preliminarz płatności Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Preliminarz płatności w swojej strukturze odpowiada podziałowi na rejestry kasowe/bankowe. Tak więc planując przepływ środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe przychody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas czy firmowych kart płatniczych). MODUŁ Rejestr: Kasa gotówkowa (KASA) Rejestr: Rachunek w NBP Rejestr: Karta w BS (BS) Planowane zdarzenia finansowe FA/0001/2005 FA/0003/2005 WP/0001/2005/KASA FA/0002/2005 FZ/0001/2005 WY/0003/2005/NBP WY/0001/2005/BS WY/0002/2005/BS

7 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 7 z 12 Planowane zdarzenia w preliminarzu mogą być: - automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności, - wprowadzane przez operatora ręcznie z poziomu preliminarza. Planowane przychody to np.: - zapłaty za zaległe faktury sprzedaży, - spodziewane odsetki z lokat bankowych, - zwrot udzielonych wcześniej pożyczek. Planowane rozchody to np.: - zapłata za zaległe faktury zakupu, - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, raty, - planowane zakupy Ćwiczenie4: Zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności Otwórz Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Przejdź na zakładkę Preliminarz (Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie z poziomu Preliminarza). W dole okna w polu Rejestr wybierz BS. Dodaj nowe zdarzenie : dokument: KP wybór opcji KP jest możliwy po naciśnięciu przycisku Dokument, forma: przelew_bs, numer obcy: FS 1234/2011, status: Nie rozliczono data: , termin płatności: , kwota: 3450,00 zł, stan: do realizacji, kontrahent: dowolny np. PRZYKŁADOWY zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany.

8 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 8 z 12 Ćwiczenie5: Wprowadzenie zapisu bankowego do raportu Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu Kasa/Bank i wybieramy Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BS i raport RKB/1/2011/BS (raport można wybrać z listy używając przycisku Raport. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta.) Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis. Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od jednego Kontrahenta na kwotę 3450,00 zł oraz przelew z naszego konta dla drugiego kontrahenta na kwotę 1300,00 zł. a) Przelew na nasze konto - Wypełniamy kolejno pola: Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu), Numer obcy: FS 1234/2011, Data: , Kwota: 3450,00 zł, Operacja: przelew na konto, Kontrahent: ten sam, co w ćwiczeniu 4, Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta, Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z fakturą sprzedaży dla kontrahenta). Zapisz zmiany. b) Przelew z naszego konta - Dodajemy kolejny zapis kasowy/bankowy. Wypełniamy kolejno pola: Dokument: KW (w oknie wyboru najpierw należy wybrać Klasa: Wypłata), Numer obcy: FS/4455/2011, Data: , Kwota: 1300,00 zł, Operacja: przelew z konta, Kontrahent: dowolny, Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta (o ile został wpisany w karcie kontrahenta),

9 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 9 z 12 Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją - np. z fakturą zakupu od kontrahenta). Zapisz zmiany Rozliczenia Funkcja rozliczeń umożliwia kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat z należnościami lub zobowiązaniami. Innymi słowy umożliwia powiązanie dokonanych zapisów kasowych/bankowych z planowanymi zdarzeniami z preliminarza płatności. Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w preliminarzu jak i nierozliczonego zapisu w kasie), jak również automatycznie z poziomu listy nierozliczonych dokumentów dla wskazanego kontrahenta. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe FA/000234/ zł WB/00433/2009/BS 1200 zł Rysunek. Planowana wpłata za fakturę jest rozliczana z zapisem w wyciągu bankowym. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe FA/000567/ zł FA/000590/ zł WB/001444/2009/BS 3300 zł Rysunek. Dwie niezapłacone faktury kontrahenta rozliczamy na podstawie jednej wpłaty klienta. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe KW/001224/2009/KASA 700 zł FZ/001111/ zł Rysunek. Niezapłaconą fakturę zakupu regulujemy wpłatami. WB/033334/2009/BS 5000 zł dwoma

10 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 10 z 12 Ćwiczenie6: Mechanizm rozliczania zapisów kasowych/bankowych ze zdarzeniami w preliminarzu Rozliczamy wpłatę od kontrahenta z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę: w menu Kasa/Bank Preliminarz płatności odszukujemy dokument FS 1234/2010, otwieramy formularz i przechodzimy na zakładkę Rozliczenia, przyciskiem dodajemy rozliczenie wybierając opcję Rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta, wybieramy zapis na kwotę 3450,00 zł i akceptujemy wybór klawiszem, na liście pojawia się rozliczenie, ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne obydwa dokumenty zastają rozliczone całkowicie, zatwierdzamy zdarzenie, zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych opcja Nie rozliczono w dole okna, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone, na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie) Kompensaty Innym sposobem rozliczania dokumentów są kompensaty. Kompensować ze sobą można np. dwa zapisy kasowo bankowe lub dwa planowane zdarzenia z preliminarza, pod warunkiem, że kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych dokumentach są przeciwne. KW/000222/2009/KASA 500 zł KP/004323/2009/KASA 500 zł Rysunek. Kompensaty możemy wykonywać pomiędzy zapisami w rejestrach kasowych/bankowych. Można ze sobą kompensować dwa zapisy rozliczające się wzajemnie i całkowicie np. wypłacamy pracownikowi zaliczkę i pracownik zwraca całość kwoty. FA/ / zł FKOR/00543/2009/ZWR 1230 zł Rysunek. Faktura z odroczoną płatnością i faktura zwrotna kompensują się całkowicie. Kompensaty możemy wykonywać pomiędzy zdarzeniami w preliminarzu płatności. Kompensaty w preliminarzu pozwalają na regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań bez faktycznego przepływu środków finansowych. FZ/00234/2009/WYP 5420 zł FA/003457/ zł FA/003543/ zł Rysunek. W kompensacie może brać udział więcej zapisów, a rozliczenia mogą być częściowe. Jeśli kontrahent jest równocześnie dostawcą i odbiorcą kompensujemy ze sobą fakturę zakupu od kontrahenta i dwie faktury sprzedaży dla tego samego podmiotu. Widzimy, że pozostaje do uregulowania 2600,00 zł.

11 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 11 z 12 Ćwiczenie7: mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych Otwieramy listę zapisów kasowych/bankowych dla rejestru KASA i raportu RKB/1/2011/KASA. Wprowadzamy dwa zapisy kasowe: KW na kwotę 2000,00 zł dla dowolnego kontrahenta (status Nie rozliczon0), z datą , numer obcy: 4444/2011, zatwierdź zmiany. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany. KP na kwotę 700,00 zł dla tego samego kontrahenta (status Nie rozliczono), z datą numer obcy: 2233/2011, zatwierdź zmiany. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany. Kompensujemy zapisy: otwieramy zapis KW (nasz wpis na kwotę 2000,00zł) na zakładce Rozliczenia dokumentów, wciskamy przycisk strzałki widoczny obok przycisku Dodaj i wybieramy opcję Kompensata wyświetlona zostaje lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta, wybieramy zapis KP na kwotę 700,00 zł. Należy pamiętać, że w przypadku kompensaty przepływ środków pieniężnych musi być przeciwny, czyli KW możemy skompensować jedynie z dokumentem KP, akceptujemy wybór przyciskiem, na liście rozliczeń pojawia się wybrany zapis KP, zatwierdzamy zapis, Na liście zapisów kasowych zapis KW otrzymuje status C (rozliczony częściowo). Do rozliczenia pozostało jeszcze 1300,00 zł, Na liście zapisów kasowych zapis KP otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).

12 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 12 z Automatyczne rozliczanie z podmiotem Zamiast ręcznie kojarzyć ze sobą dokumenty do rozliczenia można skorzystać z automatu: - rozliczone ze sobą zostaną wskazane należności i zobowiązania, - funkcja Rozliczenia zawsze pokazuje aktualne saldo rozliczeń z kontrahentem (podmiotem). Algorytm rozliczenia wielu dokumentów jednocześnie: - najpierw wyszukiwane są dokumenty, które po stronie zobowiązań i należności mają takie same kwoty. Jeśli program znajdzie takie pary są one rozliczane w pierwszej kolejności, - jeśli kwoty po stronie zobowiązań i należności są różne dokumenty są rozliczane w kolejności chronologicznej.

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo