Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA"

Transkrypt

1 Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka. Jest to produkt długoterminowy, oferujący swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału w ramach Funduszy i Planów oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową od TUnŻ WARTA S.A. Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka. 2. Adresaci produktu Produkt skierowany jest do indywidualnych odbiorców, obecnych i przyszłych klientów Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem pozwalającym na efektywne gromadzenie kapitału połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem najbliższych w postaci ubezpieczenia życia. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA to produkt zapewniający szereg możliwości: - ubezpieczenia dziecka zapewniając dodatkowe środki umożliwiające mu realizację planów w przyszłości związanych np. z edukacją, - zakupu dodatkowego Pakietu Wypadkowego: Współubezpieczonego w postaci ubezpieczenia życia i zdrowia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, stanowiącego dodatkowe finansowe zabezpieczenie dziecka, Ubezpieczonego zapewniającego ochronę ubezpieczeniową dla dorosłego ubezpieczonego, zwiększając tym samym wysokość świadczenia, - zabezpieczenia zobowiązań finansowych osób, które nie są pewne swych przyszłych dochodów lub ich dochody nie są regularne - ubezpieczenia i zabezpieczenia finansowego przedstawicieli wolnych zawodów, których dochody charakteryzują się dużymi wahaniami w czasie. Ubezpieczenie charakteryzuje się zredukowaną częścią ochronną oraz skierowaniem większej uwagi na inwestycyjny charakter umowy ubezpieczenia, zgodnie z którym większość składki przeznaczona jest na nabycie jednostek uczestnictwa w dziesięciu funduszach i czterech planach na podstawie wyboru ubezpieczającego. 3. Premia ubezpieczeniowa Z tytułu długoletniej i efektywnej inwestycji ubezpieczyciel podwyższa w każdą piątą rocznicę polisy wartość polisy, z tym że im dłuższa inwestycja, tym wyższa jest premia ubezpieczeniowa. Wartość polisy podwyższana jest w następujący sposób: po 5 latach o 3% średniej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat, po 10 latach o 4% średniej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat, po 15 latach i po każdym kolejnym pięcioletnim okresie o 5% średniej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat. Dodatkowe środki z tytułu premii ubezpieczeniowej mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansowanie dodatkowych potrzeb klienta. Zwiększenie wartości polisy polega na dodaniu odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa każdego z Funduszy i Planów, proporcjonalnie do aktualnej wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa każdego Funduszu i Planu, z tytułu wpłat składek regularnych. 4. Parametry produktu 1. Składka: a) regularna płatna: okresowo - rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Składka opłacana jest z góry, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna. Wysokość składki nie może być niższa niż określona przez TUnŻ WARTA S.A., wartość minimalna składki płaconej Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1

2 z daną częstotliwością tj.: zł - miesięcznie zł - kwartalnie zł - półrocznie zł - rocznie lub jednorazowo w wartości co najmniej minimalnej (5 000 zł) ustalonej przez TUnŻ WARTA. b) doraźna płatna w dowolnych terminach w wysokości nie mniejszej niż minimalna wartość ustalona przez TUnŻ WARTA S.A., tj.: 500 PLN Dodatkowa opłata za ryzyko ubezpieczeniowe w ramach umowy ubezpieczenia pobierana jest poprzez umorzenie odpowiedniej liczby j.u. z rachunku, a w przypadku umowy dodatkowej, także z tytułu ryzyk w ramach tej umowy. Przy dodatkowej sumie ubezpieczenia równej: zł, zł, zł, zł wysokość opłaty wynosi odpowiednio: 5zł, 10zł, 15zł, 20zł. Opłata pobierana jest za każdy miesiąc polisowy. Ponadto istnieje możliwość wstrzymania opłacania składek, pod warunkiem że były one wpłacane regularnie, oraz pod warunkiem, że wartość dotychczas wpłaconych składek równa się przynajmniej minimalnej wartości ustalonej dla składki jednorazowej. Po wstrzymaniu opłacania składek zakres ubezpieczenia nie zmienia się. Istnieje możliwość powrotu do opłacania składki regularnie na wniosek ubezpieczającego. 2. Okres ubezpieczenia: czas nieokreślony. 5. Charakterystyka ubezpieczenia Umowa podstawowa: Ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia, Ubezpieczony to osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia Okres ubezpieczenia: czas nieokreślony Wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy: ukończone 1 i nieukończone 65 lat, osoby w wieku powyżej 65 lat mogą zawrzeć umowę podstawową ze składką jednorazową, z wyłączeniem ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, Pakietu Wypadkowego oraz WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY Zakres ubezpieczenia: - Zgon ubezpieczonego - Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku Suma ubezpieczenia = równa jest wartości wpłaconych składek regularnych lub składki jednorazowej. Ponadto istnieje możliwość zawarcia umowy dodatkowej na bardzo atrakcyjnych warunkach w postaci Ubezpieczenia Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w Wyniku Wypadku w tylko jednym z dwóch pakietów (w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku): 1) Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego w przypadku gdy ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat 2) Pakiet Wypadkowy Ubezpieczonego jeżeli ubezpieczonym jest osoba w wieku powyżej 18 lat Zawarcie umowy dodatkowej możliwe jest w rocznicę polisy. Jeżeli ubezpieczonym jest dziecko i umowa dodatkowa w formie Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego wygasa, ponieważ zakończył się okres ubezpieczenia lub nastąpiła rezygnacja z Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego po ukończeniu przez dziecko wieku 18 lat. Wówczas ubezpieczający może w ciągu roku zawrzeć umowę dodatkową w formie Pakietu Wypadkowego Ubezpieczonego. Umowa dodatkowa: Ubezpieczenie Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego / Współubezpieczonego w Wyniku Wypadku: Okres ubezpieczenia: Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 2

3 - do najbliższej rocznicy polisy następującej po dniu 65 urodzin ubezpieczonego, w przypadku, gdy ubezpieczonym jest osoba w wieku powyżej 18 lat i nie jest w tym momencie zawarta umowa dodatkowa w formie Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego na rzecz jego rodziców - do osiągnięcia przez dziecko wieku 25 lat, w przypadku gdy ubezpieczonym jest dziecko (po ukończeniu 18 lat możliwość rozwiązania umowy dodatkowej) Ubezpieczający osoba ubezpieczająca występująca w umowie podstawowej, Współubezpieczony jeden rodzic lub opiekun prawny lub oboje rodzice lub opiekunowie prawni (w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku), jeżeli ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat Uprawniony 1) w przypadku zgonu ubezpieczonego - osoba wskazana przez ubezpieczonego, a w przypadku inwalidztwa ubezpieczonego - ubezpieczony 2) w przypadku zgonu lub powstania całkowitego inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku, osobą uprawnioną jest ubezpieczone dziecko Zakres ubezpieczenia: - Zgon w wyniku wypadku - Powstanie inwalidztwa w wyniku wypadku Świadczenie: - W przypadku Pakietu Wypadkowego Ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest osobie uprawnionej - W przypadku Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego - jeżeli współubezpieczonymi są oboje rodzice lub opiekunowie prawni to w przypadku zgonu lub inwalidztwa jednego ze współubezpieczonych, należne świadczenie zasila rachunek inwestycyjny w umowie podstawowej poprzez nabycie odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa (zasilany jest rachunek alokacji składek doraźnych), a umowa trwa nadal w stosunku do drugiego współubezpieczonego, natomiast w przypadku zgonu lub inwalidztwa obojga rodziców jednocześnie, umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu, a świadczenie wypłacane jest jak powyżej. Dodatkowa suma ubezpieczenia - ustalona jest w umowie dodatkowej, a jej wysokość zależy od wyboru ubezpieczającego tj PLN, PLN, PLN lub PLN Jeżeli w Pakiecie Wypadkowym Współubezpieczonego współubezpieczeni są rodzice ubezpieczonego/opiekunowie prawni dziecka i okres ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej dobiegł końca, tzn. ubezpieczone dziecko osiągnęło wiek 25 lat, lub ubezpieczający zrezygnował z umowy dodatkowej, gdy dziecko ukończyło 18 lat, to ochrona z tytułu tej umowy wygasa w stosunku do współubezpieczonych. Natomiast ubezpieczający może w terminie do 1 roku od wygaśnięcia powyższej umowy złożyć wniosek do TUnŻ WARTA S.A. o rozszerzenie umowy podstawowej o Pakiet Wypadkowy Ubezpieczonego. WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY Świadczenia: organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne. Dodatkowa umowa zawierana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy obowiązywania. Koniec ochrony ubezpieczeniowej: najbliższa rocznica polisy przypadająca po dniu ukończenia 65 lat przez ubezpieczonego. Zawarcie umowy dodatkowej możliwe jest w rocznicę polisy. 6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości świadczeń wypłacone przez zakład ubezpieczeń w przypadku zajścia określonego zdarzenia Z tytułu umowy podstawowej: 1) zgon ubezpieczonego = większa z wartości: suma ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego obowiązująca na dzień zgonu ubezpieczonego lub wartość polisy na dzień zgonu + wartość Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 3

4 dodatkowa polisy 2) zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku = suma ubezpieczenia, nie więcej jednak niż zł, niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, Z tytułu umowy dodatkowej: 1) zgon w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia niezależnie od świadczenia z umowy podstawowej 2) powstanie inwalidztwa w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia W przypadku, gdy ubezpieczonym jest dziecko, a ubezpieczający zmarł i nikt nie wszedł w prawa i obowiązki ubezpieczającego, to: - jeżeli zdarzenie wystąpiło po okresie 2 lat trwania umowy ubezpieczenia z płatnością składki regularnej następuje wstrzymanie opłacania składek, a ubezpieczony może złożyć wniosek o wykup ubezpieczenia, - jeżeli zdarzenie wystąpiło w okresie pierwszych 2 lat trwania umowy ubezpieczenia z płatnością składki regularnej, to umowa ulega rozwiązaniu lub następuje wstrzymanie opłacania składek jeśli ich wartość spełnia określony limit, a ubezpieczony może złożyć wniosek o wykup wartości jednostek uczestnictwa nabytych za składki doraźne, - umowa ubezpieczenia trwa nadal w przypadku umowy ze składką jednorazową, a ubezpieczony może złożyć wniosek o wykup ubezpieczenia. 7. Fundusze Ubezpieczający ma do wyboru 10 Funduszy 4 Plany Inwestycyjne: FUNDUSZE PLANY INWESTYCYJNE 1. WARTA Bezpieczny 1. Defensywny 2. WARTA Stabilnego Wzrostu 2. Stabilny 3. WARTA Aktywny 3. Zrównoważony 4. KBC Papierów dłużnych 4. Dynamiczny 5. KBC Stabilny 6. KBC Aktywny 7. KBC Pieniężny 8. KBC Dynamiczny 9. KBC Akcyjny 10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusze i Plany ewidencjonowane są w j.u., jednostka każdego funduszu/planu posiada cenę kupna i cenę sprzedaży. Różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży wynosi nie więcej niż 5%. Wycena jednostek uczestnictwa dokonywana jest na każdy dzień roboczy i na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, jeżeli nie jest dniem roboczym. Ubezpieczający może w każdym czasie zmienić podział procentowy składek w poszczególnych Funduszach i Planach. Ubezpieczający może dokonywać transferu jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami i Planami w dowolnym terminie. Pierwsza zmiana podziału procentowego i pierwszy transfer jednostek uczestnictwa w roku polisowym jest wolny od opłat, za następne pobierane są ustalone opłaty. 8. Alokacja składek Składka regularna alokowana jest według wskazania ubezpieczającego w poszczególne Fundusze w wysokości zależnej od okresu ubezpieczenia (inwestycji): 75% - w 1 roku trwania umowy ubezpieczenia 95% - w 2 roku trwania umowy ubezpieczenia 100% - od 3-go roku trwania umowy ubezpieczenia 100,5% - po 5-ciu latach trwania umowy ubezpieczenia 101% - po 10-ciu latach trwania umowy ubezpieczenia 102% - po 15-tu i w kolejnych latach trwania umowy ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 4

5 Składka jednorazowa i składki doraźne zaś alokowane są w wysokości uzależnionej od wartości wpłaconej składki: Wysokość dokonanej wpłaty doraźnej w PLN Alokacja w % do PLN 100,0% powyżej do PLN 100,5% powyżej do PLN 101,0% pow PLN 102,0% 9. Wykup ubezpieczenia Dla składek regularnych: - w okresie pierwszych 2 lat trwania umowy wartość wykupu jest równa dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną, a w momencie gdy wartość wpłaconych składek regularnych przekroczy wysokość minimalnej składki jednorazowej, wartość wykupu równa jest sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną, - po upływie 2 lat trwania umowy wartość wykupu ma wysokość równą sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną. Dla składki jednorazowej wartość wykupu ma wysokość równą sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może dokonać częściowego wykupu w każdym czasie trwania umowy, nie częściej niż raz w roku polisowym, w wysokości nie większej niż dodatkowa wartość polisy. Kwota częściowego wykupu nie może być niższa niż minimalna kwota ustalona przez TUnŻ WARTA S.A.. Wykup częściowy powoduje odpowiednie zmniejszenie dodatkowej wartości polisy. 10. Opłaty a) administracyjna 4,28 PLN + 0,084% wartości polisy (pobierana za każdy miesiąc polisowy poprzez umorzenie j.u. nabytych za składki regularne) b) za ryzyko ubezpieczeniowe naliczana i pobierana za każdy miesiąc polisowy poprzez umorzenie j.u. nabytych za składki regularne c) transfer j.u. między funduszami: - pierwszy raz w danym roku polisowym brak opłaty - drugi i kolejny raz w danym roku polisowym 0,5% wartości j.u. transferowanych, nie mniej niż 15 PLN, nie więcej niż 50 PLN, (pobierana poprzez potrącenie z kwoty transferowanej) d) zmiana podziału procentowego: - pierwszy raz w danym roku polisowym brak opłaty - drugi i kolejny raz w danym roku polisowym - 25 PLN, (pobierana poprzez umorzenie j.u. nabytych za składki regularne lub doraźne w zależności, których zmiana podziału procentowego dotyczy) e) likwidacyjna w przypadku umarzania j.u. nabytych za składki regularne: - brak opłaty f) likwidacyjna w przypadku umarzania j.u. nabytych za składkę jednorazową - 10% wartości j.u. w 1 roku trwania umowy ubezpieczenia - 5% wartości j.u. w 2 roku trwania umowy ubezpieczenia - brak opłaty od 3go roku trwania umowy ubezpieczenia g) likwidacyjna w przypadku umarzania j.u. nabytych za składki doraźne w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia 0,5% wartości j.u. podlegających wykupowi, nie mniej niż 15 PLN, nie więcej niż 50 PLN (potrącenie z kwoty wykupu lub wykupu częściowego) 11. Wstrzymanie opłacania składek Po upływie dwóch lat trwania polisy lub wcześniej gdy wartość dotychczas wpłaconych składek przewyższa wartość minimalnej składki jednorazowej, ubezpieczający ma prawo wstrzymać opłacanie składek regularnych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do WARTY. Warunkiem wstrzymania jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych. Ubezpieczający może dokonywać wpłat składek doraźnych. W dowolnym momencie obowiązywania umowy możliwe jest powrócenie do składek regularnych. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 5

6 12. Zmiana wysokości składki regularnej 1. Indeksacja - w każdą rocznicę polisy ubezpieczający ma prawo podnieść składkę o wskaźnik indeksacji. Ubezpieczający może wnioskować o indeksację w wysokości 50% podanego wskaźnika indeksacji. TUnŻ WARTA informuje ubezpieczającego o wysokości zindeksowanej składki na 30 dni przed rocznicą polisy, ubezpieczający może zrezygnować z niej w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji. W przypadku rezygnacji ubezpieczającego z prawa do indeksacji składki w dwóch kolejno następujących po sobie rocznicach polisy, indeksacja w kolejnych latach ulega zawieszeniu. W celu wznowienia indeksowania składki konieczne jest przysłanie wniosku o wznowienie indeksacji złożonego 60 dni przed rocznicą polisy. TUnŻ WARTA S.A. może uzależnić wznowienie indeksacji składki od uzyskania dodatkowych informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego. 2. Niezależnie od indeksacji ubezpieczający ma możliwość zmiany wysokości składki regularnej na 30 dni przed rocznicą polisy. Obniżenie wysokości składki regularnej następuje pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek regularnych i po upływie 2 lat trwania umowy. 13. Korzyści dla adresatów produktu 1. Premia ubezpieczeniowa za długoletnią inwestycję - powiększana wartość polisy przy długoletnim okresie ubezpieczenia, generująca dodatkowe środki, które mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansować dodatkowe potrzeby klienta. 2. Podwyższona wysokość alokacji uzależniona od okresu inwestowania (składka regularna), a także od wysokości wpłat składki (składka jednorazowa i doraźna) umożliwiająca zrealizowanie większych zysków z inwestycji. 3. Dzięki wyjątkowej i atrakcyjnej ofercie w postaci Pakietu Wypadkowego możliwość ubezpieczenia: a) rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka lub b) osoby dorosłej, stanowiąc tym samym dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. 4. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie. 5. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagana ankieta medyczna, ani przeprowadzenie badań lekarskich (o ile składka regularna nie przekroczy w skali roku wartości zł). 6. Możliwość wyboru przez ubezpieczającego własnej strategii inwestycyjnej. 7. Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki: jednorazowo lub miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. 8. W celu utrzymania realnej wartości polisy składka regularna może być indeksowana w każdą rocznicę polisy. 9. Możliwość zmiany wysokości i częstotliwości opłacania składki 10. Możliwość wstrzymania opłacania składki regularnej w dowolnym terminie w momencie, gdy wartość wpłaconych składek osiągnie poziom minimalnej składki jednorazowej, na wniosek ubezpieczającego. 11. Możliwość zmian funduszy i planów, w które inwestowane są składki lub transferu środków pomiędzy funduszami i planami. 12. Wpłaty doraźne ewidencjonowane na osobnym koncie z możliwością wypłat częściowych. 13. Możliwość wstrzymania opłacania składek regularnych po 2 latach trwania umowy ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego. 14. Możliwość dokonania wykupu ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia, w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału. 15. Nieoopodatkowane świadczenie. 16. Świadczenie lub wartość wykupu może być wypłacone nie tylko jednorazowo, ale także w formie renty w oparciu o warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 6

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma Ubezpieczenie grupowe Aviva Opiekun firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN nr 2/2007..............3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo