Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013"

Transkrypt

1 Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 15 listopada 2013

2 Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka? Kto lub co zdecyduje o tym, kim ono zostanie w dorosłym życiu? Czy kiedy dorośnie, będzie miało takie same szanse, jak jego rówieśnicy?

3 Czy gdy będzie wkraczać w dorosłość będzie przygotowane na tę chwilę? Czy edukacja w przyszłości będzie bezpłatna? Kto pomoże Twojemu dziecku, jeśli Ciebie przy nim nie będzie? Czy pozostawisz ten problem przypadkowi?

4 Idea Ubezpieczenia Posagowego: Zapewnienie dziecku środków finansowych, na start w dorosłe życie, bez względu na okoliczności.

5 Konstrukcja Ubezpieczający - osoba zawierająca umowę ubezpieczenia, jest jednocześnie Ubezpieczonym, czyli osobą fizyczną, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia dowolna osoba (niekoniecznie rodzic) jego życie jest objęte ubezpieczeniem opłaca składki wiek: od 18 do 65 lat (wiek Ubezpieczonego liczony jako skończone lata życia, w dniu doręczenia wniosku Ubezpieczycielowi), maksymalnie do najbliższej Rocznicy polisy po ukończeniu 70 lat przez Ubezpieczonego

6 Konstrukcja Współubezpieczony to wskazane przez Ubezpieczonego dziecko w wieku: 0 - nie ukończone 18 lat (przy zawieraniu ubezpieczenia) lat (w momencie zakończenia ubezpieczenia) jest jednocześnie jedynym upoważnionym do świadczenia z tytułu umowy głównej

7 Czas trwania umowy Umowa na czas określony: min. 5 lat, max. do 25 roku życia Współubezpieczonego (dziecka) muszą być spełnione limity wieku Ubezpieczonego, max. 70 lat i wieku Współubezpieczonego między 18 a 25 lat

8 Składka Kalkulacja składki: wg taryf składek wiek Ubezpieczonego wg skończonych lat Składka wpłacana jest z góry, najpóźniej pierwszego dnia okresu, za który jest należna. roczna 667 zł półroczna 347 zł kwartalna 177 zł miesięczna 60 zł Ubezpieczający może zmienić częstotliwość składek w każdą rocznicę polisy.

9 Składka Indeksacja składki: możliwość podwyższania składki okresowej o wskaźnik indeksacji w każdą rocznicę polisy ubezpieczyciel informuje ubezpieczającego o wysokości zindeksowanej składki na 30 dni przed każdą rocznicą polisy brak odmowy indeksacji, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji, jest równoznaczne z jej przyjęciem w przypadku odmowy indeksacji składka i suma ubezpieczenia nie ulegają zmianie dwukrotna, pod rząd, rezygnacja z indeksacji powoduje jej zawieszenie wznowienie możliwe nie później niż na 60 dni przed Rocznicą polisy na podstawie wniosku ubezpieczającego. Ubezpieczyciel ma prawo uzależnić wznowienie indeksacji od dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego. brak indeksacji w ostatnich dwóch latach trwania ubezpieczenia

10 Konstrukcja Umowa podstawowa Renta posagowa* Przejęcie opłacania składki na wypadek inwalidztwa Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku Powstanie inwalidztwa Współubezpieczonego w wypadku Fundusz Posagowy Wystąpienie u Dziecka Poważnego Zachorowania * Można kupić tylko podczas zawarcia umowy podstawowej Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka

11 Umowa podstawowa wysokość Sumy Ubezpieczenia wyznacza sam Ubezpieczony wyliczana jest indywidualnie i zależy m.in. od okresu ubezpieczenia, wieku osoby Ubezpieczonej, zakresu umowy, wykonywanego zawodu itp. wypłata Sumy Ubezpieczenia zawsze na koniec okresu ubezpieczenia w przypadku: zgonu Ubezpieczonego lub dożycia przez Współubezpieczonego (dziecka) do końca okresu ubezpieczenia

12 Umowa podstawowa W przypadku śmierci Ubezpieczonego WARTA opłaca składki za umowę podstawową i wszystkie umowy dodatkowe* do końca okresu ubezpieczenia! * Dotyczy wszystkich umów, które dotyczą Współubezpieczonego

13 Zawarcie umowy ubezpieczenia spisanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia opłacenie pierwszej składki tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa: umowa zawarta jest w dniu doręczenia do ubezpieczyciela poprawnie wypełnionego i podpisanego, przez ubezpieczającego i ubezpieczonego, wniosku o zawarcie podstawowej umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem opłaty pierwszej składki w wysokości określonej przez ubezpieczyciela obejmuje ryzyko zgonu w wyniku wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia umieszczonej na wniosku, jednak nie więcej niż limit ustalony przez TUnŻ WARTA S.A., aktualnie limit wynosi PLN trwa 60 dni z możliwością przedłużenia wystawienie polisy: początek okresu ubezpieczenia i zawarcia umowy to dzień wystawienia polisy

14 Udział w zysku W każdą rocznicę polisy przysługuje udział w zysku od zainwestowanych środków, który zwiększa Sumę Ubezpieczenia Umowy podstawowej i Dodatkowej umowy ubezpieczenia renty posagowej. Min. 90% zysku wypracowanego przez Wartę - techniczna stopa zwrotu - procentowy wskaźnik kosztów. dodatkowa SU

15 Co się stanie, jeśli Klient nie zapłaci składki w terminie? Jeżeli w terminie 2 miesięcy ubezpieczeniowych od dnia wymagalności pierwszej zaległej składki klient nie opłaci swojej polisy to: Kiedy umowa trwała mniej niż 2 lata polisa wygasa Kiedy umowa trwała ponad 2 lata Klient może: zamienić polisę na bezskładkową (min. wartość wykupu 2000 PLN) lub rozwiązać umowę i wypłacić wartość wykupu.

16 Co się stanie, jeśli Klient nie zapłaci składki w terminie? Bezskładkowość: przekształcenie umowy może nastąpić po 2 latach obowiązywania umowy oraz gdy wartość wykupu równa jest co najmniej aktualnej minimalnej wartości wykupu okres ubezpieczenia nie ulega zmianie wygasa wymagalność składek wygasają wszystkie umowy dodatkowe oprócz dodatkowej umowy renty posagowej suma ubezpieczenia ulega zmianie nowa SU wyliczana jest na podstawie zgromadzonego kapitału, wieku ubezpieczonego i czasu jaki pozostał do zakończenia umowy oraz czy zakres ochrony obejmuje rentę posagową i który wariant renty ubezpieczający może powrócić do ubezpieczenia składkowego wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez Wartę

17 Wykup ubezpieczenia Wykup ubezpieczenia: może być dokonany po drugiej rocznicy zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia wszystkich składek wymagalnych w tym okresie polega na wypłacie ubezpieczającemu kwoty w wysokości wartości wykupu

18 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się wskutek: odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego niezapłacenia przez ubezpieczającego zaległych składek okresowych zgonu współubezpieczonego, z 60 dniem po dniu zgonu, jeżeli ubezpieczający nie wskaże innego dziecka spełniającego warunki ubezpieczenia upływu okresu, na jaki została zawarta złożenia wniosku o wykup do ubezpieczyciela skrócenia okresu ubezpieczenia Rozwiązanie podstawowej umowy ubezpieczenia powoduje rozwiązanie wszystkich umów dodatkowych. Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy lub ją wypowiedział, przysługuje zwrot składki, proporcjonalnie za niewykorzystany okres.

19 Wypłata świadczeń wysokość świadczenia jest ustalana w oparciu o postanowienia OWU uprawnionymi do otrzymania świadczenia są: współubezpieczony w przypadku zgonu ubezpieczonego ( ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek do końca trwania okresu ubezpieczenia) współubezpieczony w przypadku dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia osoby wskazane przez ubezpieczonego ( dot. umowy dodatkowej Zgon w wyniku wypadku )

20 Kolorowa Przyszłość umożliwia rozszerzenia ochrony o: Dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku Całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego Dodatkowe ubezpieczenie zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Dodatkowe ubezpieczenie powstania Inwalidztwa Współubezpieczonego w wyniku Wypadku oraz w zakresie nowych ryzyk zapewniających ochronę Dziecku: Dodatkowe Ubezpieczenie Wystąpienia u Dziecka Poważnego Zachorowania Dodatkowe Ubezpieczenie - Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka W przypadku nowych ryzyk odpowiedzialnością może zostać objęte Dziecko, które ukończyło 3 lata oraz dodatkowo w przypadku zawierania Dodatkowych umów w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia nie ukończyło 10 lat. Koniec ochrony ubezpieczeniowej: najbliższa Rocznica polisy przypadająca po dniu ukończenia przez Dziecko 18 lat.

21 Umowa dodatkowa zawierana jednocześnie z umową podstawową Renta posagowa: tylko jeżeli Ubezpieczający jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w przypadku śmierci Ubezpieczonego dziecko będzie otrzymywało do końca trwania ubezpieczenia rentę w wysokości 2% lub 4% Sumy Ubezpieczenia Renta będzie zwiększana poprzez udział w zysku jedyna umowa dodatkowa, która pozostaje po przejściu na bezskładkowość w przypadku rozwiązania umowy dodatkowej nie ma możliwości ponownego jej zawarcia

22 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Przejęcie Opłacania Składki w Przypadku Całkowitego Inwalidztwa Ubezpieczonego: wiek Ubezpieczonego: lat (przy zawieraniu umowy) umowa max. do 60 roku życia Ubezpieczonego ochrona rozpoczyna się 6 miesięcy po zawarciu ubezpieczenia (karencja) karencja nie obowiązuje w przypadku powstania całkowitego inwalidztwa, którego przyczyną był wypadek! przejęcie opłacania składek przez Wartę za umowę podstawową i umowy dodatkowe* *nie dotyczy umowy fundusz posagowy

23 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku: wypadek nagłe zdarzenie, niezależne od woli, wywołane przyczyną zewnętrzną. świadczenie = 100 % Sumy Ubezpieczenia (niezależnie od umowy podstawowej) umowa zawierana do dnia upływu okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy podstawowej, nie dłużej jednak niż do pierwszej rocznicy polisy po ukończeniu 65 r.ż. przez Ubezpieczonego. ubezpieczony może wyznaczyć do wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy inną osobę niż Współubezpieczony (dziecko).

24 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Inwalidztwo Współubezpieczonego (dziecka) w Wyniku Wypadku: Świadczenia inwalidztwa = % SU, wg tabeli zdarzeń (do 100% SU) Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres trwania umowy podstawowej, nawet wtedy, gdy Ubezpieczony dorosły nie żyje.

25 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Dodatkowe Ubezpieczenie - Poważne zachorowanie Dziecka katalog Poważnych Zachorowań Dziecka Kolorowa Przyszłość wypłata świadczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia dodatkowego określonej w umowie ubezpieczenie (za wystąpienie poważnego zachorowania jednego rodzaju) Odpowiedzialność rozpoczyna się po upływie 180 dni od dnia zawarcia Dodatkowej umowy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia określona jako wielokrotność zł, przy spełnieniu poniższych warunków: jest nie większa niż 30% S.U. w ryzyku podstawowym nie większa niż zł nie mniejsza niż zł

26 Kolorowa Przyszłość Dodatkowe Ubezpieczenie - Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest Wypadek lub Choroba. Świadczenie: - Pobyt Dziecka w szpitalu spowodowany Chorobą - za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłata kwoty dziennego świadczenia wskazana w Umowie ubezpieczenia, pod warunkiem że pobyt trwał nie krócej 6 dni - Pobyt Dziecka w szpitalu spowodowany Wypadkiem za każdy dzień pobytu w szpitalu kwota dziennego świadczenia wskazana w Umowie ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Pobytu dziecka w szpitalu w wyniku Choroby rozpoczyna się po upływie 90 dni licząc od dnia zawarcia Dodatkowej umowy ubezpieczenia.

27 Kolorowa Przyszłość Dodatkowe Ubezpieczenie - Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka c.d Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania Dodatkowej umowy ubezpieczenia. Wypłata świadczenia z tytułu Pobytu Dziecka w szpitalu z powodu Wypadku jeśli pobyt ten rozpocznie się przed upływem 180 dni od daty Wypadku. Jeśli pobyt rozpocznie się po upływie 180 dni od daty Wypadku - wypłata Świadczenia w wysokości 50% kwoty Dziennego świadczenia. Wypłata Świadczenia: 50 zł za dzień pobytu w szpitalu w wyniku Choroby 100 zł za dzień pobytu w szpitalu spowodowany Wypadkiem

28 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Fundusz Posagowy W ramach Umowy ubezpieczenia tworzone jest dla każdego Ubezpieczającego Indywidulane konto inwestycyjne, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki regularne i dodatkowe. Fundusz Posagowy to: oszczędzanie pieniędzy w funduszach i planach inwestycyjnych na indywidualnym koncie inwestycyjnym wypłata kapitału na koniec trwania umowy albo w momencie śmierci Ubezpieczonego

29 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Fundusz Posagowy c.d. zawierany na okres do dnia upływu okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy podstawowej składka regularna, opłacana jest przez ubezpieczającego wraz ze składką wynikającą z umowy ubezpieczenia min. wysokość składki = min. składka z umowy podstawowej składki dodatkowe w dowolnych terminach (min.700 PLN) wykup całkowity lub częściowy w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia (jeżeli: upłynie okres dopuszczający odstąpienie od umowy ubezpieczenia w przypadku wykupu częściowego musi pozostać min. 500 PLN

30 Fundusz Posagowy Ubezpieczający sam decyduje o charakterze inwestycji poprzez wybór dostępnych funduszy i planów inwestycyjnych W ofercie dostępnych jest 50 UFK (Fundusze i Plany Inwestycyjne) w tym 3 własne Fundusze oraz 4 Plany Inwestycyjne Ubezpieczający ma możliwość szerokiej dywersyfikacji portfela co znacząco zmniejsza ryzyko inwestycyjne (wybór spośród Funduszy reprezentujących wszystkie klasy aktywów - pieniężne, dłużne, akcyjne, mieszane)

31 Fundusz Posagowy 46 Funduszy FUNDUSZE I PLANY INWESTYCYJNE 4 Plany inwestycyjne Dłużny Aktywny Bezpieczny Aktywny Aktywnej Alokacji Akcyjny Aktywny

32 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Fundusz Posagowy c.d. ubezpieczający wybiera fundusz i plan (bądź kilka funduszy i planów) kierując się akceptowanym przez siebie poziomem ryzyka i prognozowanym czasem inwestycji. w ramach każdego z Funduszy i Planów ubezpieczyciel tworzy dla każdego z ubezpieczonych indywidualne konta inwestycyjne, dla których ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki alokacja składki = 100%!

33 Umowy dodatkowe zawierane jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy Fundusz Posagowy c.d. ubezpieczający może zmieniać procentowy podział składek w Funduszach i Planach ubezpieczający może dokonywać transferu jednostek uczestnictwa między Planami i Funduszami 6 zmian podziału procentowego i 6 transferów w danym roku polisowym bezpłatne, każda zmiana podziału procentowego oraz każdy transfer wykonany poprzez aplikację elektroniczną WartaNet - bezpłatnie minimalna wartość jednostek uczestnictwa podlegająca transferowi 100 PLN minimalna wartość jednostek uczestnictwa, pozostająca na rachunku, z którego dokonano transferu 100 PLN

34 WartaNet informacje podstawowe Serwis jest dostępny dla użytkowników pod adresem Strona startowa serwisu składa się z trzech zakładek: Strona główna Przewodnik użytkownika Regulamin i oświadczenie Zapoznanie się z Regulaminem korzystania z usług serwisu oraz przesłanie wypełnionego oświadczenia potwierdzającego zgodę jest elementem wymagalnym do aktywacji konta. Oświadczenie jest pobierane bezpośrednio z aplikacji

35 WartaNet Logowanie do serwisu Po zarejestrowaniu zgody na korzystanie z serwisu, użytkownik w ciągu 14 dni, otrzymuje identyfikator i hasło umożliwiające dostęp do aplikacji. Logowanie do serwisu internetowego WartaNet odbywa się poprzez podanie poprawnej pary parametrów, którymi są: login użytkownika (identyfikator) wysłany na wymagany i wskazany w oświadczeniu adres poczty elektronicznej hasło - komunikat (SMS) wysłany na wskazany numer telefonu komórkowego. Otrzymane hasło jest jednorazowe i wymaga zmiany przez użytkownika podczas pierwszego logowania

36 WartaNet Funkcjonalności Za pośrednictwem aplikacji możliwa jest obsługa ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A Głównymi zadaniami serwisu są: dostarczenie informacji o warunkach umów ubezpieczeń umożliwienie dokonywania niektórych zleceń w ramach zawartych umów ubezpieczenia dostarczenie informacji o historii składanych zleceń oraz rezultatach ich wykonania dostarczenie informacji o historii operacji zrealizowanych na indywidualnym koncie inwestycyjnym prowadzonym w ramach ubezpieczeń z funduszem kapitałowym

37 WartaNet funkcjonalności Dostęp do informacji dotyczących posiadanych polis ubezpieczeniowych: Nr umowy/nr certyfikatu, Nazwa produktu, Początek umowy, okres opłacania składki Wykupione ryzyka np. zgon ubezpieczonego Status polisy np. aktywna Podgląd stanu indywidualnego konta inwestycyjnego: Nazwa funduszu Liczba, wartość jednostek uczestnictwa, Bieżący podział procentowy składki Historyczny podgląd dokonanych operacji np. data rejestracji, konto, % alokacji, sposób zlecenia (Internet, formularz papierowy), Wysokości składki

38 WartaNet funkcjonalności Dokonanie zleceń do wykonania operacji związanych z indywidualnym kontem inwestycyjnym: Zmiana modelu inwestycyjnego, Rejestracja transferów, Bieżący podział procentowy składki Historyczny podgląd dokonanych operacji np. data rejestracji, konto, % alokacji, sposób zlecenia (Internet, formularz papierowy), Wysokości składki Śledzenie statusów operacji: nowy zlecono, zarejestrowano Wykonano anulowano Sposób zlecenia wykonania operacji: INTERNET Formularz papierowy

39 A co, kiedy... Współubezpieczony (dziecko) potrzebuje pieniędzy wcześniej? Można skrócić okres ubezpieczenia i wypłacić zgromadzone środki, jeżeli: zawarł związek małżeński, został rodzicem, rozpoczął studia wyższe ma ukończone 18 lat a Ubezpieczający wyrazi zgodę (o ile żyje).

40 A co, kiedy... w trakcie trwania ubezpieczenia umrze Współubezpieczony? Ubezpieczający może wskazać inne dziecko spełniające kryteria wiekowe. Suma Ubezpieczenia i składka pozostają bez zmian.. Jeśli Ubezpieczający nie wskazał innego dziecka - umowa wygasa i wypłacana jest większa z wartości: suma wpłaconych składek z umowy podstawowej albo wartość wykupu Lepiej nie poruszać tego tematu na spotkaniu, o ile Klient o to nie zapyta.

41 Opłaty Umowa podstawowa Procentowy wskaźnik kosztów Fundusz posagowy Transfer j.u.za transfer jednostek uczestnictwa między Funduszami i Planami lub zmianę podziału % składki Opłata dystrybucyjna 1,5% - 6 transferów/zmian w danym Roku polisowym oraz każdy transfer/zmiana wykonane poprzez aplikację elektroniczną: brak opłaty - każdy kolejny transfer/zmiana w danym Roku polisowym: 20 zł 5% od składki regularnej 3% od składki dodatkowej

42 Korzyści Jeżeli Twój Klient chce, aby dziecko miało zgromadzony odpowiedni kapitał na: edukację posag własne M inne życiowe cele bez względu na okoliczności

43 Korzyści Jeżeli Twój Klient chce, aby dziecko miało: wypłacaną rentę w przypadku przedwczesnej śmierci rodzica potrzebne pieniądze na wypadek inwalidztwa spowodowanego wypadkiem zabezpieczony kapitał przed inflacją

44 Korzyści Jeżeli twój klient chce, aby dziecko miało szansę na lepsze życie...

45 ...zaproponuj mu Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość

46 Dziękuję za uwagę!

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. data modyfikacji: Listopad 2013

Karta produktu. data modyfikacji: Listopad 2013 Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość data modyfikacji: Listopad 2013 1. Opis i charakter produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe to specjalny program oszczędnościowy,

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Wiek przystąpienia Ubezpieczonego: Ochrona tymczasowa: Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Okres trwania

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Część I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, czyli kto i od czego może być ubezpieczony...

Bardziej szczegółowo

Allianz Rentier. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku

Allianz Rentier. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Ubezpieczenia na życie Allianz Rentier Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PINM6/14/09/01

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIMN/14/04/18 Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Infolinia: TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Ochrona i Zysk: J2IP35 dla umów ze składką płatną okresowo J2IJ35 dla umów ze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

10) suma ubezpieczenia kwota, do której Towarzystwo zobowiązuje się powiększyć wartość rachunku podstawowego w razie śmierci ubezpieczonego;

10) suma ubezpieczenia kwota, do której Towarzystwo zobowiązuje się powiększyć wartość rachunku podstawowego w razie śmierci ubezpieczonego; Ogólne Warunki Młodzieżowego Ubezpieczenia Uniwersalnego ABSOLWENT (ABS/J/14/2013) 1. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie,

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny Duo

Plan Inwestycyjny Duo Plan Inwestycyjny Duo Składki, wiek zawarcia Składka podstawowa jednorazowa minimum 10 000 zł z możliwością dopłaty w ciągu pierwszych 12 miesięcy polisy Składka dodatkowa płatna od 2. roku polisy w dowolnym

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22 Tytuł Tytuł Lead Lead OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne DODATKOWEJ warunki ubezpieczenia na życie z funduszem PAKIET RODZINNY kapitałowym LWA strategia lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/FIR1/2/2011 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi?

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Złoty Środek Pytania i odpowiedzi Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI MŁODZIEŻOWEGO UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO ABSOLWENT (ABS/J/15/2016)

OGÓLNE WARUNKI MŁODZIEŻOWEGO UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO ABSOLWENT (ABS/J/15/2016) OGÓLNE WARUNKI MŁODZIEŻOWEGO UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO ABSOLWENT (ABS/J/15/2016) 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Spektrum

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Spektrum inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Spektrum indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PUS/16/01/01 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona. 17 październik 2012

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona. 17 październik 2012 Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona 17 październik 2012 Agenda Trochę faktów. Co z nich wynika? Po co Ubezpieczenie na Życie? Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Rentier

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Rentier Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Część I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, czyli kto i od czego może być ubezpieczony... 1 1 Gdzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) Obowiązuje od 5.11.2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: KARTA PRODUKTU ZGODNA Z REKOMENDACJĄ PIU DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NR ST900484090 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo