Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot."

Transkrypt

1 Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu, kntraktów cfd raz spt; Warunków Spread Bettingu, w dniesieniu d spread bettingu; Warunków dla Kntraktów typu CFD i Spt w dniesieniu d kntraktów typu cfd i spt. Kpie wszystkich pwyższych dkumentów są dstępne na mżna je także trzymać pisząc d naszeg Zespłu Obsługi Klienta na adres: 2. Definicje 2.1 Słwa pisane d dużych liter mają knkretne znaczenie. Patrz punkt Ddatkw, jakieklwiek dniesienia d spreadbettingu lub też pdbnych wyrażeń znaczają jakiklwiek prdukt i/ lub transakcję, którą kreślamy jak spreadbetting ; w pdbny spsób jakieklwiek dniesienia d kntraktów typu cfd lub też pdbnych wyrażeń znaczają jakiklwiek prdukt i/ lub transakcję, którą kreślamy jak cfd, a jakieklwiek dniesienia d kntraktów typu spt lub też pdbnych wyrażeń znaczają jakiklwiek prdukt i/ lub transakcję, którą kreślamy jak transakcję spt frex. 3. Ważne Infrmacje 3.1 Istnieje kilka kwestii, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę: - Ryzyk: Spread betting, kntrakty cfd raz spt nisą ze sbą wyski stpień ryzyka i nie są dpwiednie dla wszystkich. Państwa straty mgą być niegraniczne. Żadna kaucja ani inna wpłacna nam kwta (taka jak Depzyt Zabezpieczający lub też Depzyt Uzupełniający) nie granicza Państwa strat. Mgą Państw złżyć zlecenia graniczające straty. Patrz punkt 15. Egzekucja: Transakcje związane ze spread bettingiem, kntraktami typu cfd i spt pdlegają egzekucji prawnej. Oznacza t, na przykład, że mamy praw d wszczęcia pstępwania prawneg mająceg na celu dzyskanie d Państwa należnści. Transakcje internetwe: GFT Glbal Markets prwadzi transakcje za pmcą Transakcji Internetwych (Dealing Online). Chć w wyjątkwych klicznściach (Patrz punkt 7.10) mżemy przeprwadzić transakcję przez telefn, muszą być Państw przygtwani na wykrzystywanie w tym celu jedynie Transakcji Internetwych. Z teg pwdu knieczne jest psiadanie dpwiednieg zaplecza techniczneg (w szczególnści adresu raz dstępu d internetu) w celu krzystania z Transakcji Internetwych. Odpwiedzialnść: Pnszą Państw dpwiedzialnść za swje działania i zaniechania. Muszą Państw mnitrwać swje twarte pzycje. Patrz punkt 3.3. Zamknięcie: Przysługuje nam praw d zamknięcia wszystkich twartych pzycji w pewnych klicznściach (patrz tabela ze streszczeniem naszych praw, punkt 4.1). Jeśli życzą sbie Państw utrzymać twarte pzycje, mże zaistnieć kniecznść dknania na naszą rzecz wpłaty w krótkim kresie czasu. Terminlgia: Prwadzenie transakcji związanych ze spreadbettingiem, kntraktami cfd raz spt wymaga używania specjalistycznej terminlgii związanej z tym rynkiem. Jeśli nie rzumieją Państw terminlgii, nie pwinni Państw przeprwadzać takich transakcji. Patrz: punkt 3.3. Kmunikacja Elektrniczna: W szczególnści wyrażają Państw zgdę na t, by kmunikacja z Państwem dbywała się drgą elektrniczną, np. przez strnę DealBk 360 lub . Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 1

2 Zrzumienie: Prsimy się upewnić, że zdają sbie Państw sprawę z teg, c rbią raz rzumieją wszystkie związane z tym rdzaje ryzyka. W szczególnści, prsimy się upewnić, czy wiedzą Państw: - w jaki spsób Państw wygrywają lub przegrywają, lub też zarabiają czy pnszą straty. Patrz punkt 16. jak bliczyć należną kwtę d zapłaty, taką jak straty, Depzyt Zabezpieczający raz Depzyt Uzupełniający (raz kiedy te kwty muszą zstać wpłacne). Patrz punkty 9, 13, 16 i 17; w jakich klicznściach jesteśmy upważnieni d zamknięcia Państwa twartych pzycji (patrz tabela ze streszczeniem naszych praw, punkt 4.1); w jaki spsób zamknąć kntrakt. Patrz punkty 7 i 14; jak złżyć zlecenie. Patrz punkt 15. w jaki spsób działają zlecenia. Patrz punkt 15. Patrz także punkt 3.3. Knta Osób Trzecich: T, że mgą Państw zawierać kntrakty z kimklwiek innym nie wpłynie na Państwa transakcje z GFT Glbal Markets. Pdatki: W dniesieniu d pdatków: - Żadne składane przez nas świadczenia ani gwarancje związane z pdatkami (włączając w t płatę skarbwą raz pdatek d zysków kapitałwych) nie mają wiążącej mcy prawnej. Są Państw dpwiedzialni za własną sytuację pdatkwą; muszą Państw uzyskać pradę pdatkwą dtyczącą swjej knkretnej sytuacji i przyjmują na siebie ryzyk związane z ewentualnym pdatkwaniem transakcji (np. z tytułu Państwa sytuacji sbistej, bieżących bądź też nwych przepisów lub praktyk lub też z pwdu spsbu przeprwadzania transakcji lub też jurysdykcji której pdlegają Państw w sprawach pdatkwych). Jeśli przeprwadzają Państw transakcje w ramach działalnści gspdarczej, mgą Państw pdlegać innym przepism pdatkwych (np. pdatkwi d zysków kapitałwych). Pnszą Państw dpwiedzialnść i jedncześnie zwalniają nas Państw z dpwiedzialnści dtyczącej wszelkich pdatków (włączając w t płatę skarbwą raz pdatek d zysków kapitałwych), którym pdlegają Państw z tytułu kntraktów i innych transakcji. Nie jesteśmy dpwiedzialni za udzielanie Państwu prad dtyczących prawa raz zmian prawnych, włączając w t przepisy i praktyki dnszące się d pdatków. Waluta Bazwa: Prsimy wziąć pd uwagę, że w celu bliczenia wyskści Państwa Śrdków raz innych pwiązanych zagadnień dknamy przeliczenia wszelkich stswnych walut na Państwa Walutę Bazwą. Patrz: punkt W razie wątpliwści prsimy nie dknywać transakcji raz skrzystać z niezależnych prad finanswych, pdatkwych i/lub prawnych. 3.2 GFT Glbal Markets: - Działa we własnym imieniu; działa jak wyknawca, tj. zajmuje się jedynie wyknywaniem instrukcji Klientów. Nie udzielamy prad natury merytrycznej lub też innym charakterze dtyczących kntraktów i nie zajmujemy się tym jakie skutki takie kntrakty mgą mieć na Państwa gólną pzycję. Wszystkie kntrakty są transakcjami kupna bądź sprzedaży, bez względu na t, czy stanwią twarcie czy zamknięcie pzycji; nie jest zbwiązane d mnitrwania Państwa kntraktów; Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 2

3 nie psiada bwiązku "najlepszeg wyknania" (wedle definicji w COB (Cnduct f Business ang. Zasady Prwadzenia Działalnści)) w stsunku d klientów prywatnych raz klientów pśrednich. 3.3 Birąc pd uwagę pwyższe, pwinni Państw znać następujące infrmacje: - DealBk 360 pzwala na wyknywanie następujących peracji: Otwieranie i zamykanie pzycji; Składanie zleceń; Pdgląd dstępnych Śrdków; Przeglądanie szczegółwej histrii transakcji; Przeglądanie histrii sesji; Przeglądanie histrii Rachunku; Przeprwadzanie raz persnalizację analizy technicznej/charting; Analizwanie wiadmści/ kmentarzy; Przeglądanie, i tam, gdzie jest t dzwlne, pprawianie lub dwływanie zleceń czekujących; Przeglądanie twartych pzycji; Pdgląd pzycji: Zmienne Zyski/Straty Pdgląd pzycji Niezrealizwane Zyski/Straty Pdgląd wyskści Wymaganeg Depzytu Pdgląd wyskści Dstępneg Kapitału Pdgląd wyskści Kapitału Łączneg Pdgląd Wyskści Depzytu Zabezpieczająceg (ta pzycja występuje w DealBk 360 jak IMCA ; Pdgląd wykrzystanej Wyskści Depzytu Zabezpieczająceg (ta pzycja występuje w DealBk 360 jak UIMCA ); Pdgląd Wyskści Depzytu Uzupełniająceg (ta pzycja występuje w DealBk 360 jak VMCA ; Pdgląd wykrzystanej Wyskści Depzytu Uzupełniająceg (ta pzycja występuje w DealBk 360 jak UVMCA ); Market Infrmatin Sheets (Karty infrmacyjne rynku) zawierają infrmacje prdukcie, takie jak dstępne rynki, gdziny przeprwadzania transakcji, minimalne/maksymalne wyskści stawki/ kntraktu raz spready. Market Infrmatin Sheets są dstępne na Zespół Obsługi Klienta GFT Glbal Markets jest dstępny telefnicznie, jeśli mają Państw jakieklwiek pytania lub też chcą uzyskać infrmacje w sytuacji, kiedy nie mają Państw dstępu d DealBk 360. Z Zespłem mżna się także skntaktwać elektrnicznie wysyłając na adres: zawiera wyjaśnienia dtyczące zasad spreadbettingu raz kntraktów cfd i spt; znajdą tam także Państw przykłady raz bjaśnienia wybranych terminów. Nasz Zespół Obsługi Klienta mże także dstarczyć Państwu gólnych bjaśnień. Mgą Państw złżyć zlecenia graniczające straty, patrz punkt 15. DealBk 360 pkaże pzycję Zmiana Nett ; jest t bieżąca cena sprzedaży (bid) dla daneg rynku, pmniejszna cenę sprzedaży (bid) GFT Glbal Markets (dla daneg rynku) półncy pprzednieg dnia rbczeg GFT Glbal Markets (dla daneg rynku). Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 3

4 3.4 W wypadku spread bettingu raz kntraktów typu cfd i spt, składają Państw zlecenia dnszące się d ruchów cen. Nie nabywają więc Państw, na przykład, pierwtnych aktywów ani też jakiegklwiek zbwiązania dstawy w związku z kntraktem. 3.5 Władze Kntrlne nakładają na nas zbwiązanie pinfrmwania Państwa, czy należą nam się d Państwa płaty (lub też czy takie płaty wedle naszej wiedzy należą się pdmitm z nami pwiązanym) w związku z jakimiklwiek transakcjami wyknanymi przez nas na Państwa rzecz, pza kwtami należnymi zgdnie z niniejszymi Warunkami. Niniejszym ptwierdzamy, że nie ma żadnych takich kwt należnych nam, ani, wedle naszej wiedzy, pdmitm z nami pwiązanym. 4. Nasze prawa 4.1 Przysługuje nam szereg praw. Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na te wymienine pniżej. Istnieje także szereg punktów, które graniczają lub też wyłączają naszą dpwiedzialnść względem Państwa. Przedstawiają się ne następując (prsimy jednak zauważyć, że pniższy spis nie zawiera wszystkich przysługujących nam praw ani też wyłączeń czy graniczeń, wymieniliśmy tylk te z nich, które uważamy za najisttniejsze): - Nasze Praw Numer punktu (w Warunkach Ogólnych, chyba że zaznaczn inaczej) Odmwa realizacji zlecenia 7.6 Zmiana ceny i spreadu 8.4, 23.1, 29.1, 30.1 i 32.1 Zmiana wskaźników IM 23.1, 29.1, 30.1 i 32.1 Zmiana kwty minimalnej i maksymalnej stawki/ kntraktu 23.1, 29.1, 30.1 i 32.1 Zmiana klasyfikacji klienta 19 Zamknięcie Państwa Rachunku 20 Zawieszenie Państwa Rachunku 21 Zamknięcie/ unieważnienie Państwa twartych pzycji; dwłanie zleceń 20.3, 21.2 (statni pdpunkt), 22.2, 29 d 32 (włącznie) i 38.3, raz 8.10 Warunków Spread Bettingu i 9.10 Warunków Kntraktów typu CFD i Spt Zmiana specyfikacji i zasad 24 Pbieranie prwizji 25 Przypadek zdarzenia spwdwaneg Siłą 29 Wyższą Przypadek zdarzenia Zakłócenia Rynku 29 Przypadek Niewypłacalnści 30 Przypadek Oczywisteg Błędu 31 Przypadek Działania Krpracyjneg Numery Rachunków, hasła i lgwanie 5.1 W celu twarcia Rachunku w GFT Glbal Markets należy wypełnić Wnisek. Plegamy na dstarcznych przez Państwa infrmacjach nie tylk w mmencie rzważania wnisku, ale także w celu dknania klasyfikacji (patrz punkt 6) raz prwadzenia transakcji. Z teg pwdu jest rzeczą niezwykle ważną, by pinfrmwali nas Państw wszelkich isttnych zmianach dtyczących dstarcznych infrmacji, na przykład zmianie adresu (krespndencyjneg bądź ), isttnej zmianie Państwa sytuacji finanswej lub też zmianach dtyczących Państwa banku, karty kredytwej i pdbnych danych. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 4

5 5.2 P pzytywnym rzpatrzeniu wnisku przyznamy Państwu: - lgin numer Rachunku; hasł. Ddatkw, w ramach prcesu rejestracji zadamy Państwu kilka pytań zabezpieczających i zarejestrujemy Państwa dpwiedzi. Mżemy zadać Państwu te pytania zabezpieczające w każdym mmencie pdczas prwadzenia z Państwem transakcji i zastrzegamy sbie praw dmwy ich wyknania jeśli dmówią Państw dpwiedzi na te pytania lub też jeśli udzielne dpwiedzi będą błędne. Patrz także punkt Jeśli twarliśmy Rachunek na nazwisk Państwa i innej sby, bu sbm przyznany zstanie jeden lgin, numer Rachunku raz hasł (chć, ze względu na charakter pytań zabezpieczających, pprawne dpwiedzi na te pytania mgą się różnić). W takim wypadku bie sby pnszą dpwiedzialnść za Rachunek zarówn wspólnie, jak i każda z sbna, np. mżemy wszcząć krki prawne w celu dzyskania jakiejklwiek należnści przeciwk jednej lub bu sbm. Mżemy także działać zgdnie z pleceniami jednej sby bez kniecznści uprzednich knsultacji z drugą sbą. 5.4 Prsimy zawiadmić nas niezwłcznie jakichklwiek pdejrzeniach dtyczących wykrzystywania Państwa Rachunku przez sby trzecie lub pzyskania przez takie sby lginu, numeru Rachunku, hasła lub dpwiedzi na pytania bezpieczeństwa. Patrz punkt 7.2 (statni akapit) w dniesieniu d Państwa dpwiedzialnści za nieautryzwane transakcje. 6. Klasyfikacja, Infrmacje Ryzyku raz Infrmacja dla Klientów statusie Intermediary. 6.1 Władze Kntrlne nakładają na nas bwiązek: - sklasyfikwania Państwa jak klienta indywidualneg lub klienta statusie Intermediary. Dknamy takiej klasyfikacji, jednak mżemy ją zmienić; patrz punkt 19; dstarczenia Infrmacji Ryzyku klientm indywidualnym; Dknamy teg pdczas prcesu rejestracyjneg; dstarczenia Infrmacji dla Klientów statusie Intermediary. Dknamy teg pdczas prcesu rejestracyjneg. 7. Składanie i przyjmwanie zleceń. 7.1 GFT Glbal Markets przeprwadza peracje pprzez Transakcje On-line (Dealing On-line). Za wyjątkiem przypadków dzwlnym punktem 7.10, wszystkie kntrakty, zlecenia i inne transakcje muszą być składane pprzez Transakcje On-line. 7.2 Mgą Państw przeprwadzać peracje jedynie: - w wypadku Transakcji On-line przy pmcy swjeg lginu, hasła raz p udzieleniu pprawnych dpwiedzi na pytania bezpieczeństwa, które mżemy Państwu zadać; w wypadku składania zleceń telefnicznie (w wypadkach pisanych w punkcie 7.10) używając swjeg imienia i nazwiska, numeru Rachunku raz p udzieleniu pprawnych dpwiedzi na pytania bezpieczeństwa, które mżemy Państwu zadać; pdczas gdzin handlu właściwych dla daneg rynku (patrz punkt 7.3). Prsimy wziąć pd uwagę, że prwadzimy transakcje tylk z sbami, które przekażą nam szczegóły pisane pwyżej. Mgą Państw uzyskać dstęp d DealBk 360 z każdej dmeny i nie przeprwadzimy rzpznawania ani weryfikacji dmeny, z której wysyłane są instrukcje. W wypadku zleceń telefnicznych, nie mgą Państw czekiwać, ze rzpznamy Państwa głs. Pnszą Państw dpwiedzialnść za wszelkie działania raz zaniechania z wykrzystaniem infrmacji, których mwa pwyżej (włączając w t twarte i zamknięte pzycje raz złżne zlecenia), jednakże zwalniamy Państwa d dpwiedzialnści w takim stpniu, w jakim pniesine przez Państwa bezpśrednie straty są spwdwane uzyskaniem dstępu d Państwa Rachunku przez sbę trzecią na skutek naszeg zaniedbania. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 5

6 7.3 Przed złżeniem zlecenia lub też transakcji prsimy upewnić się, że znają Państw gdziny handlu mające w tym wypadku zastswanie raz że rzumieją Państw wszystkie specyfikacje/ zasady, które dnszą się d daneg kntraktu. Patrz Market Infrmatin Sheets. W MIS znajdą także Państw infrmacje na temat gdzin handlu dla każdeg rynku. Prsimy wziąć pd uwagę, że nasze gdziny handlu mgą ulec zmianie p lub też bez przekazania Państwu uprzednieg zawiadmienia (jednakże dknamy uprzednieg zawiadmienia zmianach gdzin handlu w stsunku d Państwa twartych pzycji, ile byłby t mżliwe birąc pd uwagę dane klicznści). C więcej, nasze gdziny handlu mgą ulegać zmianie z pwdu świąt państwwych raz gdzin handlu stswnych rzeczywistych rynków. Jeśli dany rynek jest zamknięty lub też nie przeprwadza się na nim peracji, DealBk 360 nie zezwli na złżenie zlecenia. Jeśli nie mają Państw pewnści, prsimy nie składać zleceń lub też skntaktwać się z nami pprzez DealBk 360 lub też z naszym Zespłem Klienta w celu uzyskania wyjaśnień. W każdym wypadku, prsimy nie składać zleceń jeśli nie rzumieją Państw swjeg działania. 7.4 W celu twarcia kntraktu muszą Państw najpierw złżyć zlecenie, które pdlega naszej akceptacji patrz punkt 7.6. Mgą Państw twrzyć pzycję tylk p trzymaniu akceptacji zlecenia. Stsuje się pniższe zasady: - mgą Państw złżyć zlecenie kupna p naszej cenie sprzedaży (ask lub ffer). Jeśli zlecenie zstanie przyjęte, będzie t transakcja zakupu, znana także jak kupn, bądź pzycja długa. Odnśnie ceny pr. pdpunkt pniżej raz punkt 8. mgą Państw złżyć zlecenie sprzedaży p naszej cenie kupna (bid). Jeśli zlecenie zstanie przyjęte, będzie t transakcja sprzedaży, znana także jak sprzedaż, bądź pzycja krótka. Odnśnie ceny pr. pdpunkt pniżej raz punkt 8. W każdym wypadku pisanym pwyżej, (za wyjątkiem zleceń dtyczących punktu 15), Państwa zlecenie mże być zleceniem bezpśrednim lub też zleceniem rynkwym, pisanym pniżej: - zlecenie bezpśrednie znacza (jeśli zlecenie zstał zaakceptwane), że cena realizacji będzie równa naszej cenie (kupna lub sprzedaży, cklwiek ma zastswanie) z chwili złżenia zlecenia. Jeśli (d chwili, kiedy trzymamy zlecenie) cena nie będzie już ważna, zlecenie t zstanie drzucne i będą Państw musieli złżyć klejne p cenie (kupna bądź sprzedaży, cklwiek ma zastswanie) bwiązującej w danym mmencie; zlecenie rynkwe znacza (jeśli zstał zaakceptwane), że cena realizacji będzie równa naszej cenie (kupna lub sprzedaży, cklwiek ma zastswanie) z chwili wyknania zlecenia. Prsimy wziąć pd uwagę, że nasza cena mże ulec zmianie pmiędzy chwilą przyjęcia zlecenia a jeg wyknaniem. Jeśli składają Państw "zlecenie rynkwe", akceptują Państw ryzyk związane z takimi ruchami cen. mgą Państw także złżyć zlecenie zgdnie z punktem 15. Prces składania zleceń za pmcą DealBk 360 zezwala na wybór pcji zlecenie bezpśrednie, zlecenie rynkwe raz na złżenie zlecenia zgdnie z punktem 15. W klicznściach, kiedy mgą Państw złżyć zlecenie telefnicznie (patrz punkt 7.10), ustalimy z Państwem, czy składają Państw zlecenie bezpśrednie, zlecenie rynkwe czy też jest t zlecenie według punktu 15. Nie mgą się Państw wycfać ze złżneg zlecenia bezpśrednieg i zlecenia rynkweg, jednakże mgą Państw dwłać zlecenia (wedle punktu 15) pisane w punkcie 15. Wszystkie zlecenia pdlegają naszej akceptacji. Patrz punkt Odnśnie ceny patrz punkt Mamy praw dmwy realizacji zlecenia, jednakże będziemy pstępwać w spsób rzsądny. Pniższa lista stanwi niewyczerpujący spis pwdów, które mgą skutkwać dmwą przyjęcia lub realizacji zlecenia: - jeśli jakaklwiek należnść (np. Depzyt Uzupełniający) jest przeterminwana; jeśli nie spełnin wymagań dtyczących Depzytu Zabezpieczająceg w stsunku d daneg kntraktu; jeśli kntrakt nie jest w stswnej cenie w zgdzie z punkami 7.4 i 8 i/ lub w ramach stswnych kwt minimalnej/maksymalnej stawki/ kntraktu w zgdzie z punktem 10. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 6

7 jeśli mamy rzsądne pdstawy by sądzić, że kntrakt stanwiłby naruszenie niniejszych Warunków lub też jakiegklwiek prawa (angielskieg lub inneg) lub też Przepisów Kntrlnych, lub też jeśli mamy uzasadnine bawy dtyczące prania brudnych pieniędzy lub nielegalneg wykrzystywania infrmacji pufnych; jeśli djdzie w stsunku d Państwa d Przypadku Niewypłacalnści w razie śmierci lub też chrby psychicznej stwierdznej wedle dpwiednich przepisów lub też jeśli mamy rzsądne pwdy wierzyć, że d teg dszł; jeśli (w ramach rzsądneg działania) uznamy, że przyjęcie zlecenia d realizacji nie miałby szans pwdzenia; Jeśli ( w ramach rzsądneg działania) uznamy, że wyskść kntraktu jest zbyt duża lub zbyt mała. Na przykład, mżemy zabezpieczyć kntakty na rynku rzeczywistym; w zależnści d wielkści prpnwaneg kntraktu nasze zaangażwanie w akcje/equity na rynku giełdwym mże dprwadzić d siągnięcia stpnia zaangażwania pdlegająceg zgłszeniu w dniesieniu d danej firmy - jeśli uznamy, że mże t mieć miejsce jesteśmy upważnieni d drzucenia zlecenia. jeśli z pwdu Siły Wyższej DealBk 360 nie mże zaakceptwać Państwa zlecenia i nie mżemy przyjąć g telefnicznie. 7.7 Jak zaznaczn pwyżej, wszystkie zlecenia, są fertami kupna lub sprzedaży. Jedną z teg knsekwencji jest fakt, że nie ma (zazwyczaj) mżliwści jednczesneg psiadania kntraktu kupna i sprzedaży na tym samym rynku z tą samą datą wygaśnięcia. Kntrakt, który zstał złżny jak pierwszy zstanie (zazwyczaj) zamknięty w całści bądź też częściw przez klejny złżny kntrakt (na tym samym rynku i z tą samą datą wygaśnięcia). Złżenie zlecenia twarcia klejneg kntraktu wartści przewyższającej kntrakt pprzedni mże dprwadzić d twarcia nwej pzycji. Istnieją wyjątki d tej zasady. Patrz: punkt W zależnści d rzmiaru zlecenia jesteśmy upważnieni d jeg akceptacji raz wyknania w transzach. Mże się t kazać knieczne, na przykład, aby przestrzegać zasady NMS w stsunku d akcji ntwanych w Wielkiej Brytanii. 7.9 Jeśli chcą złżyć Państw zlecenie, muszą t Państw zrbić przez DealBk 360 (za wyjątkiem wypadków pisanych w punkcie 7.10). Strna internetwa raz DealBk 360 wyjaśniają w jaki spsób należy składać zlecenia; w razie wątpliwści prsimy kntakt telefniczny z naszym Zespłem Obsługi Klienta. Ddatkw: - jeśli pragną Państw sprawdzić, czy trzymaliśmy dane zlecenie, muszą Państw twrzyć kn Zleceń Oczekujących w DealBk 360; w knie tym wyświetlane są wszystkie złżne zlecenia, które czekują na realizację. Ddatkw karta transakcji (deal ticket) w DealBk 360 będzie także pkazywać, czy zlecenie d nas dtarł. jeśli zlecenie zstanie wyknane, szczegóły realizacji będą natychmiast widczne w kienku zlecenia wyknane w DealBk 360. Są Państw dpwiedzialni za sprawdzenie, czy zlecenie zstał wyknane; patrz w szczególnści punkt 7.6 w dniesieniu d drzucenia zlecenia. W wypadku złżenia zlecenia przez telefn (patrz punkt 7.10), zstanie n wyknane tylk wtedy, jeśli dealer GFT Glbal Market pinfrmuje Państwa akceptacji. W razie jakichklwiek wątpliwści dtyczących teg, czy dane zlecenie (lub jakaklwiek inna transakcja) zstał zaakceptwane, prsimy natychmiastwy kntakt (pprzez DealBk 360 lub telefnicznie) Jak zaznaczn pwyżej, transakcje są przeprwadzane za pmcą DealBk 360. Mgą się Państw skntaktwać z nami telefnicznie (w celu twarcia pzycji, złżenia zlecenia lub też przeprwadzenia jakiejklwiek innej transakcji) jeśli z jakiegklwiek pwdu mżliwść przeprwadzania transakcji (lub jakichklwiek innych zleceń) za pmcą DealBk 360 jest niedstępna i /lub pczynili Państw rzsądne wysiłki w celu uzyskania dstępu d DealBk 360, jednak nie byli Państw w stanie teg zrbić. W takim wypadku mgą Państw zadzwnić d naszeg Centrum Operacyjneg. Nie ma mżliwści realizacji transakcji lub też złżenia zlecenia ani wydania jakichklwiek innych instrukcji pprzez zstawienie wiadmści na autmatycznej sekretarce lub też pczcie głswej, którą Państwu udstępniamy. Wszystkie zapisy niniejszych Warunków dnszą się zarówn d składania dyspzycji przez telefn jak i On-line Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 7

8 8. Ceny: 8.1 Dla każdeg z rynków pdajemy dwie ceny: - sprzedaż (ask, ffer) - ta cena jest wyższa ( i zlecenie jest składane jak zlecenie kupna; patrz punkt 7.4); kupn (bid) - ta cena jest niższa ( i zlecenie jest składane jak zlecenie sprzedaży; patrz punkt 7.4); Różnica pmiędzy tymi dwma cenami na danym rynku t spread. 8.2 Bieżące ceny są dstępne w prgramie DealBk360 raz w centrum Operacyjnym GFT Glbal Markets. Kntrakty będą kreślane w Państwa Walucie Bazwej, za wyjątkiem kntraktów typu cfd; wszystkie kntrakty i zlecenia będą kreślane w bazwej walucie dla daneg rynku, wedle infrmacji w Market Infrmatin Sheets. 8.3 Wskazania dtyczące spreadu na pszczególnych rynkach znajdują się w Market Infrmatin Sheets. Pdczas ustalania cen zastrzegamy sbie praw d ddania spreadu rynku rzeczywisteg d naszej ceny, w szczególnści w wypadku zaistnienia Siły Wyższej lub Przypadku Zakłóceń Rynku. Przysługuje nam praw d różnicwania spreadu, patrz punkty 23.1, 29.1, 30.1 i Następujące zapisy mają zastswanie d wszystkich cen: - wszystkie ceny są ustalane wedle naszeg wyłączneg uznania; mamy praw d zmiany lub wycfania ceny w jakimklwiek czasie, a w szczególnści w jakimklwiek czasie przed zaakceptwaniem Państwa zlecenia p danej cenie. nie mżna dknywać transakcji p cenie, która utraciła ważnść. DealBk 360 w jasny spsób infrmuje tym, że dana cena przestała być ważna (np. pprzez wyświetlanie innej ceny lub też w inny jasny spsób wskazujący, że dana cena utraciła ważnść). W wypadku dknywania transakcji telefnicznie, dealer GFT Glbal Markets pinfrmuje zmianie ceny lub utracie jej ważnści. Mże na przykład pwiedzieć zmiana, nieważna lub przerwane ; transakcje telefniczne mgą być dknane tylk p cenie w czasie tej samej knwersacji, w której pdan cenę. niektóre ceny są pdawane tylk w celu udzielenia wskazówek i nie mżna składać na nie zleceń. W takim przypadku infrmacja tym będzie pdana w spsób jasny. 8.5 Zlecenie mże być złżne w jakiejklwiek walucie akceptwanej na danym rynku. Patrz DealBk 360 i Market Infrmatin Sheets. 8.6 Wszystkie zlecenia pdlegają naszej akceptacji. Patrz punkt Depzyt Zabezpieczający 9.1 Depzyt Zabezpieczający jest naliczany przez GFT Glbal Markets przy twarciu każdeg kntraktu. Depzyt Zabezpieczający musi zstać utrzymany dla wszystkich twartych pzycji. 9.2 Depzyt ten jest bliczany w dmienny spsób dla spreadbettingu raz kntraktów typu cfd i spt. w wypadku spread bettingu, zastswanie ma punkt 3 Warunków Spread Bettingu; w wypadku kntraktów typu cfd raz spt zastswanie ma punkt 3 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt. 9.3 Muszą się Państw upewnić, że wiedzą Państw jak bliczany jest Depzyt Zabezpieczający raz stswny wskaźnik DZ dla zlecenia, które chcą Państw złżyć. Wskaźniki DZ są dstępne w Market Infrmatin Sheets na W razie jakichklwiek wątpliwści prsimy kntakt z naszym pkjem zleceń lub też Zespłem Obsługi Klienta. 9.4 GFT Glbal Markets ma praw d: - dstąpienia d Depzytu Zabezpieczająceg w stsunku d jakiegklwiek kntraktu; Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 8

9 różnicwania wskaźnika DZ. Prównaj punkty 23.1, 29.1, 30.1 raz 32.. Prsimy jedncześnie wziąć pd uwagę, że nwy wskaźnik DZ dtyczy twartych pzycji, tak więc mże zaistnieć kniecznść wniesienia ddatkweg Depzytu Zabezpieczająceg w celu utrzymania twartych pzycji. 10. Minimalne i maksymalne kwty kntraktów 10.1 Wyskść stawek na wszelkie złżne przez Państwa kntrakty pdlega następującym graniczenim: w wypadku spread bettingu, zastswanie ma punkt 4 Warunków Spread Bettingu; w wypadku kntraktów typu cfd raz spt zastswanie ma punkt 4 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt. Nie ma mżliwści twarcia kntraktu jeżeli jeg kwta nie znajduje się we właściwym przedziale między minimalną a maksymalną wyskścią kntraktu Mamy praw d: - zmiany minimalnych raz maksymalnych kwt wyskści kntraktu, pr. punkty 23.1., 29.1, 30.1 raz 32.1; dstąpienia d ustalnych minimalnych i maksymalnych kwt kntraktów. w szczególnści w dniesieniu d akcji na giełdzie w Wielkiej Brytanii d graniczenia kntraktu d warunków NMS Muszą mieć Państw pewnść, że znają Państw zarówn bieżący wskaźnik DZ, jak i minimalną i maksymalną kwtę stawki mająca zastswanie d kntraktu, który chcą Państw twrzyć. Muszą także upewnić się Państw, że rzumieją w jaki spsób bliczana jest maksymalna wyskść kntraktu. W wypadku spread bettingu zastswanie ma punkt 4 Warunków Spread Bettingu, a w wypadku kntraktów typu cfd i spt zastswanie ma punkt 4 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt. W razie jakichklwiek wątpliwści prsimy kntakt z naszym Centrum Operacyjnym lub też Zespłem Obsługi Klienta. 11. Inne płaty raz krekty związane ze spreadbettingiem 11.1 Dzienne rlwanie kntraktów typu spreadbetting pwduje naliczenie ddatkwych płat. Patrz punkt 6.3 Warunków Spread Bettingu Krekty mają także zastswanie w wypadku Działania Krpracyjneg, patrz punkt 32 dnszący się d działania Krpracyjneg. 12. Inne płaty raz krekty związane z kntraktami typu cfd raz spt W stsunku d niektórych kntraktów typu spt i cfd naliczane jest finanswanie. Patrz punkt 6 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt. W stsunku d niektórych kntraktów cfd naliczana jest także prwizja. Patrz punkt 7 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt. Mgą być także Państw bciążeni płatą za brak aktywnści, patrz punkt 7.3 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt Krekty mają także zastswanie w wypadku Działania Krpracyjneg, patrz punkt 32 dnszący się d Działania Krpracyjneg. 13. Depzyt Uzupełniający 13.1 Depzyt Uzupełniający ma zastswanie w wypadku Rachunku: Jeśli psiadają Państw Rachunek Spreadbetting, zastswanie ma punkt 8 Warunków Spread Bettingu. Jeśli psiadają Państw Rachunek typu cfd raz spt zastswanie ma punkt 9 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt Warunki Kntraktów typu CFD raz Spt zawierają także praw GFT Glbal Markets d zamknięcia Państwa pzycji jeśli Depzyt Uzupełniający nie zstał wpłacny w wyznacznym terminie lub też p siągnięciu przez Państwa ustalneg Pzimu Ryzyka lub też Pzimu Ryzyka Kredytweg. Patrz punkt 8.10 Warunków Spread Bettingu raz punkt 9.10 Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 9

10 Warunków Kntraktów typu CFD i Spt. Prsimy dkładne zapznanie się z tymi warunkami w celu dkładneg zrzumienia klicznści, w których mamy praw d zamknięcia Państwa pzycji. 14. Zamknięcie kntraktów 14.1 Za wyjątkiem pewnych kntraktów cfd, które nie mają kreślnej daty wygaśnięcia, kntrakt pzstaje twarty d chwili wygaśnięcia lub też zajścia dpwiednieg wydarzenia; w takim wypadku zstanie n autmatycznie zamknięty. Jednakże, pwyższa zasada bwiązuje z zastrzeżeniem: - Państwa prawa d zamknięcia kntraktu; patrz niniejszy punkt; naszeg prawa d zamknięcia kntraktu; patrz punkty 20.3, 21.2, 22.2, 29 d 32 (włącznie) raz 38.3; 8.10 Warunków Spreadu raz 9.10 Warunków Kntraktów typu CFD i Spt. wyknania jakiegklwiek zlecenia zamykająceg kntrakt; patrz punkt Mgą Państw dknać zamknięcia kntraktu w następujący spsób: - zamykając kntrakt sprzedaży (lub pzycję krótką) pprzez zakup p naszej cenie sprzedaży (ask lub ffer) bwiązującej w chwili zamknięcia; zamykając kntrakt kupna (pzycję długą) pprzez sprzedaż p naszej cenie kupna (bid) bwiązującej w chwili zamknięcia. Prsimy wziąć pd uwagę, że w wypadku zlecenia rynkweg, cena zamknięcia będzie naszą ceną z chwili wyknania zamknięcia kntraktu (patrz punkt 7.4, pdpunkt 3). Pwyższe ma zastswanie bez względu na ceny lub wyskść spreadu w chwili twarcia. C więcej: - ile nie zgdzimy się na inne warunki, mgą Państw dknać zamknięcia tylk w gdzinach handlu rzeczywisteg rynku. maksymalna wyskść stawki/ kntraktu (w chwili zamknięcia) będzie pdlegać graniczenim bwiązującym w chwili zamykania, bez względu na maksymalną wyskść stawki/ kntraktu bwiązującą w chwili twarcia. W rezultacie mgą być Państw zmuszeni d wyknania więcej niż jedneg zamknięcia kntraktu w celu zupełneg zamknięcia twartej pzycji, a cena każdeg zamknięcia kntraktu mże się różnić w znaczący spsób W celu uzyskania szczegółów dtyczących gdzin handlu, prsimy sprawdzenie Market Infrmatin Sheets Kntrakty, które zstały twarte dla teg sameg rynku z tą sama datą wygaśnięcia, zstaną zwykle zamknięte wedle zasady Pierwsze weszł, pierwsze wyszł ( FIFO d ang. First In, First Out), tj. pierwszy złżny kntrakt będzie pierwszym, który zstanie zamknięty. Jednakże zasada FIFO nie będzie miała zastswania, jeśli: - pczyniliśmy z Państwem inne ustalenia dtyczące klejnści zamykania kntraktów; jeśli d kntraktu dłączn Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss. Pwyższe kntrakty zstaną zamknięte w zgdzie z Państwa instrukcjami lub też stswnym prządkiem, ile nie dknają Państw zamknięcia przed wyknaniem Państwa instrukcji lub też stswneg zlecenia (z zastrzeżeniem przysługująceg nam prawa d zamknięcia kntraktu pisaneg w punkcie 14.1) Kntrakty, które wygasają lub też są autmatycznie zamykane, pdlegają zamknięciu na zasadach pisanych w Market Infrmatin Sheets, lub, jeśli takich zasad tam nie zawart, na pdstawie przytcznej przez nas przy zamknięciu Punkty 5 i 6 Warunków Spreadu zawierają przepisy dnszące się d rlwania kntraktów raz kntraktów typu futures. Punkt 5. Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt zawiera zapisy dtyczące rlwania kntraktów typu spt. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 10

11 15. Zlecenia Ogólne 15.1 Z zastrzeżeniem niniejszeg punktu, akceptujemy instrukcje (lub zlecenia ) na kntrakty, kiedy nasza cena siągnie pewien pzim. Przyjmujemy zlecenia dtyczące wszystkich rynków za wyjątkiem rynków wymieninych w Market Infrmatin Sheets jak te, c d których zlecenia nie są przyjmwane Pniższe zapisy mają zastswanie d wszystkich zleceń:- ile nie ustalimy inaczej, mgą Państw składać, dwływać i wydawać jakieklwiek inne instrukcje dnszące się d zlecenia pprzez DealBk 360 (lub też telefnicznie w klicznściach, których mwa w punkcie 7.10). wszystkie warunki, które mają zastswanie d składania kntraktów muszą być spełnine zarówn w mmencie składania zlecenia jak i w chwili, kiedy zlecenie pwinn być wyknane. Na przykład, punkt 10 w dniesieniu d minimalnej i maksymalnej wyskści stawki/ kntraktu; przyjmujemy zlecenia tylk pdczas gdzin handlu dla daneg rynku (chć zastrzegamy sbie praw, wedle naszeg uznania, d przyjmwania zleceń pza tymi gdzinami); mamy takie sam praw d dmwy przyjęcia bądź wyknania zlecenia, jak w stsunku d dmwy realizacji zlecenia (patrz punkt 7.6). Jeśli skrzystamy ze swjeg prawa d dmwy wyknania zlecenia, takie zlecenia będzie uważane za autmatycznie unieważnine; wszystkie zlecenia muszą być składane p cenach raz na warunkach przez nas akceptwalnych, w ramach rzsądneg działania; wszystkie zlecenia uważa się za Dbre d mmentu anulwania" lub "GTC" (d ang. Gd Till Cancelled ) Patrz punkt 15.3; wszystkie zlecenia są uważane za Ntwanie GFT Glbal Markets / Nasze Ntwanie. Patrz punkt 15.4; cena, p której wyknywane są zlecenia nie jest gwarantwana, za wyjątkiem ceny dnszącej się d Gwarantwanych Zleceń typu Stp-Lss. Patrz punkty 15.6, 15.7 i 15.8; żadne zlecenia nie są mnitrwane ani wyknywane pza gdzinami handlu GFT Glbal Markets dla daneg rynku. nie pbiera się ddatkwej płaty lub spreadu w stsunku d zleceń, za wyjątkiem Gwarantwanych Zleceń typu Stp- Lss; patrz punkt 15.5; muszą Państw dwłać każde knkretne złżne przez Państwa zlecenie. O ile teg Państw nie zrbią, z zastrzeżeniem wszystkich pzstałych zapisów niniejszeg punktu, zlecenie zstanie wyknane; zlecenia dnszące się d akcji ntwanych na brytyjskiej giełdzie mgą pdlegać graniczenim NMS. zlecenia dnszące się d akcji ntwanych na innych giełdach niż Lndyńska Giełda Papierów Wartściwych S.A. mgą mieć graniczny rzmiar w zależnści d ich płynnści na stswnym rynku w chwili wyknania Wszystkie zlecenia uważa się za Dbre d mmentu anulwania" ( GTC ) Oznacza t, że zlecenie pzstanie w mcy aż d chwili, gdy nastąpi pierwsze z następujących zdarzeń: - dwłanie (anulwanie) dknane przez Państwa lub też w inny spsób wedle zapisów w punkcie 15; wyknanie; jeśli d kntraktu dłączn Gwarantwane Zlecenie typu Spt-Lss, zamknięcie pdstawweg kntraktu d któreg dłączn Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss. patrz punkt Oznacza t, że wszystkie zlecenia inne niż Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss pzstaną w mcy, nawet w wypadku zamknięcia jakiegklwiek z Państwa twartych kntraktów; Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 11

12 wygaśnięcia rynku pdstawweg/ instrumentu, d któreg dnsi się zlecenie Wszystkie zlecenia są uważane za Ntwanie GFT Glbal Markets / Nasze Ntwanie. T wyrażenie znacza, że (z zastrzeżeniem punktów 15.6 d 15.8, wyknanie) zlecenie zstanie wyknane jeśli dana cena GFT Glbal Markets siągnie stswny pzim lub g przebije, więc: - Typy Zleceń jeśli złżyli Państw zlecenie zakupu, zlecenie t zstanie wyknane jeśli cena sprzedaży (ask, ffer) siągnie stswną cenę lub ja przebije; jeśli złżyli Państw zlecenie sprzedaży, zlecenie t zstanie wyknane jeśli cena kupna (bid) siągnie dpwiednią cenę lub ją przebije; 15.5 Pniżej znajduje się lista dstępnych typów zleceń. Prsimy wziąć pd uwagę, że żadne zlecenie pza Gwarantwanym Zleceniem typu Stp-Lss nie mże zstać dłączne d jakiejklwiek istniejącej twartej pzycji. W efekcie (pza Gwarantwanymi Zleceniami typu Stp-Lss), jeśli dknają Państw zamknięcia jakiegklwiek twarteg kntraktu, wszystkie złżne zlecenia pzstaną w mcy (z zastrzeżeniem punktu 15.3). Dstępne są następujące typy zleceń: - Zlecenie z Limitem Ceny: Zlecenie twarcia kntraktu (ustalne przez Państwa) p cenie krzystniejszej (dla Państwa) niż becna cena GFT Glbal Markets. Zlecenie Stp : Zlecenie twarcia kntraktu (ustalne przez Państwa) p cenie mnie krzystnej (dla Państwa) niż becna cena GFT Glbal Markets. Zlecenie Jedn anuluje Drugie (OCO): Zlecenie, zgdnie z którym jeżeli złżn w jednym czasie dwa zlecenia ( d których dnsi się niniejszy punkt) i jedn zstaje wyknane, t drugie jest anulwane w spsób autmatyczny. Zlecenie Główne i Zależne: Pwyższe zlecenie działa w następujący spsób: składają Państw Zlecenie z Limitem Ceny lub też Zlecenie Stp w celu twarcia nwej pzycji, c nazywamy zleceniem głównym. Takie zlecenie główne nie mże zstać dłączne d istniejącej twartej pzycji; ddatkw w tym samym czasie, w jakim następuje złżenie zlecenia główneg składają Państw jakieklwiek inne zlecenie ( którym mwa w niniejszym punkcie 15.5). Jednakże, t drugie zlecenie wejdzie w życie tylk jeśli zlecenie główne zstanie wyknane. Zlecenie Ruchmy Stp (Trailing Stp): Pwyższe zlecenie działa w następujący spsób: składają Państw Zlecenie Stp w kreślnej dległści ( Odległść Stpu ) d naszej bieżącej ceny; jeśli nasza bieżąca cena przesunie się krzystnie w kierunku Zlecenia Stp, Zlecenie Stp zstanie przesunięte, tak by Odległść Stpu (tj. Określna pwyżej) d bieżącej ceny rynkwej zstała utrzymana. Jednakże, nie ma t kniecznie zastswania w wypadku, gdy cena przesunie się w kierunku przeciwnym, a następnie z pwrtem w kierunku Zlecenia Stp. jeśli bieżąca cena zmienia się w kierunku przeciwnym d pzimu Zlecenia Stp : - Pzim Zlecenia Stp się nie przesunie, ile (przed wyknaniem zlecenia Trailing Stp patrz pniżej) cena zacznie się krzystnie przesuwać w kierunku Zlecenia Stp. Jeśli cena (p zmianie w kierunku przeciwnym) zaczyna się pruszać w kierunku krzystnym, Zlecenie Stp pzstanie statyczne, ile i dpóki Odległść Stpu nie zstanie przywrócna. Jeśli Odległść Stpu zstała przywrócna, pzim Zlecenia Stp mże się zmieniać według pdpunktu 2 (pwyżej); jeśli siągnięty zstanie pzim Zlecenia Stp zstanie n wyknane; różnica pmiędzy naszą bieżącą ceną, a pzimem Zlecenia Stp nie mże wynsić więcej niż Odległść Stp, lecz mże być mniejsza, jeśli nasza bieżąca cena zmienia się w kierunku dwrtnym wedle pdpunktu 3 pwyżej; Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 12

13 jeśli nasza cena bieżąca zmienia się najpierw w jednym kierunku, a ptem w drugim, pzim Zlecenia Stp mże się zmienić lub też nie, c zaznaczn pwyżej. Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss jest t Zlecenie Stp dłączne d knkretneg kntraktu. Jeśli złżą Państw Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss trzymują Państw gwarancję ceny, p której zstanie n wyknane. Patrz punkt Następujące zapisy mają zastswanie d Gwarantwanych Zleceń typu "Stp-Lss": - zlecenia te są dstępne wyłącznie wedle naszeg uznania i w dniesieniu d kreślnych przez nas rynków; zlecenia te mgą zstać złżne tylk w mmencie twierania dpwiednieg kntraktu; stsuje się ddatkwy spread; zlecenia te (p złżeniu) nie mgą być bliżej bieżącej ceny GFT Glbal Markets niż nasz minimalny pzim stp. Infrmacje na temat minimalnych pzimów stp są dstępne w Market Infrmatin Sheets na Wyknanie Zleceń mżemy także (wedle naszeg uznania) wyrazić zgdę na zmianę pzimu Gwarantwaneg Zlecenia typu Stp-Lss), jednakże nwy pzim nie mże być bliżej bieżącej ceny GFT GLbal Markets niż nasz minimalny pzim stp. Mamy praw d ustalenia ddatkwej płaty i/lub spreadu jeśli wyrazimy zgdę na zmianę pzimu Gwarantwaneg Zlecenia Typu "Stp-Lss". W szczególnści przysługuje nam praw d dmwy zmienienia pzimu Gwarantwaneg Zlecenia typu Stp-Lss jeśli, pprzez taką zmianę, zaistniałaby kniecznść wpłaty Depzyhtu Uzupełniająceg. jeśli dknają Państw zamknięcia wszystkich lub też części kntraktów d których dłączn Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss, Gwarantwane Zlecenie typu Stp-Lss zstanie uznane za anulwane w całści lub (jeśli zamkną Państw tylk część stswneg kntraktu) w części; 15.6 Pniższe zapisy dtyczą wyknywania zleceń (za wyjątkiem Gwarantwanych Zleceń typu Stp-Lss, d których dnsi się punkt 15.7), z zastrzeżeniem punktu 15.2 raz 15.3: - zlecenia będą wyknywane przez GFT Glbal Markets w chwili, kiedy będzie t mżliwe i p pierwszej rzsądnej dstępnej cenie. Jak stwierdzn w punkcie 15.2, żadne zlecenia nie są mnitrwane ani wyknywane pza gdzinami handlu GFT Glbal Markets dla daneg rynku. Tak więc jeśli dany rynek działa pza naszymi gdzinami handlu, cena p której zlecenie mże być wyknane mże znacznie dbiegać d ceny zlecenia; prsimy wziąć pd uwagę, że w kresach zmiennści rynku raz w chwili twierania i zamykania rynku/ ntwań pdstawwych, cena p której zlecenie (inne niż Gwarantwane Zlecenie typu "Stp-Lss ) mże być wyknane, mże znacząc dbiegać d pzimu p którym zstał złżne; Jeśli rynek pierwtny przebije przy twarciu lub też później pzim zlecenia (tzw. luka cenwa, "gapping"), zlecenia wyknamy p naszej cenie w parciu pierwszą cenę którą mżemy w rzsądny spsób uzyskać na rynku pdstawwym. w stsunku d rynków, gdzie ntwania dbywają się pza gdzinami handlu dla rynków pierwtnych, zlecenia mgą być składane p cenach, które uznamy za rzsądne. Od pwyższych zapisów przewiduje się następujące wyjątki: - jeśli w ustaleniach z Państwem wyraziliśmy zgdę na cś inneg; jeśli cena wyknania (patrz punkt 15.4) dla daneg zlecenia zstanie siągnięta pza gdzinami handlu dla daneg rynku (zanim handel się pnwnie rzpcznie), ale ulegnie zmianie tak, że cena wyknania nie jest ( w chwili wznwienia handlu) siągnięta bądź przekrczna; W takim wypadku nie wyknamy zlecenia p pnwnym rzpczęciu handlu, pzstanie n w mcy z zastrzeżeniem wszystkich pzstałych zapisów niniejszeg punktu W wypadku Gwarantwaneg Zlecenia typu "Stp -Lss", zlecenie zstanie wyknane p uzgdninej cenie, nawet jeśli wystąpi różnica rynkwa i bez względu na gdziny handlugft Glbal Market. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 13

14 15.8 W stsunku d wyknania zleceń, pza Gwarantwanymi Zleceniami typu Stp-Lss mają zastswanie następujące graniczenia: - zlecenia dnszące się d akcji ntwanych w Wielkiej Brytanii mgą pdlegać graniczenim NMS; zlecenia dnszące się d akcji ntwanych na innych giełdach niż Lndyńska Giełda Papierów Wartściwych S.A. mgą mieć graniczny rzmiar w zależnści d ich płynnści na stswnym rynku w chwili wyknania; zlecenia pdlegają graniczenim maksymalnej wyskści stawki/ kntraktu bwiązującej w chwili wyknania; Zlecenia pdlegające pwyższym graniczenim mgą być wyknane w transzach w zgdzie z pwyższymi graniczeniami; cena, p której pszczególne transze są wyknywane mże się znacząc różnić. 16. Obliczanie zysku i strat 16.1 Zysk i straty blicza się w inny spsób dla spreadbettingu, kntraktów cfd raz spt, ddając bądź też dejmując kwty w związku z knkretnym kntraktem. W związku z tym: - w wypadku spread bettingu, zastswanie ma punkt 7 Warunków Spread Bettingu; w wypadku kntraktów typu cfd raz spt zastswanie ma punkt 8 Warunków dtyczących Kntraktów typu CFD i Spt. Państwa zyski lub straty w związku z kntraktem cfd ( za wyjątkiem kntraktu typu spt) będą mierzne w walucie bazwej dla daneg rynku (jak kreśln w Market Infrmatin Sheets) (a następnie, jeśli t knieczne, zstaną przeliczne na Państwa Walutę Bazwą). w wypadku kntraktu typu spt, Państwa zyski lub straty będą mierzne w walucie kwtwanej tj. drugiej walucie w parze (a następnie, jeśli t knieczne, zstaną przeliczne na Państwa Walutę Bazwą) Następujące zapisy dnszą się d zysków i strat: - zyski z zamkniętych pzycji zasilą Państwa Śrdki; straty z zamkniętych pzycji bciążą Państwa Śrdki; w wypadku transakcji typu spt zysk lub strata z pzycji zamkniętej nie zstanie uwzględnina w Państwa Śrdkach d drugieg dnia d daty, kiedy kntrakt zstał zamknięty (z pminięciem dnia, kiedy zstał zamknięty). W tym czasie taki zysk lub strata będzie stanwił część Niezrealizwanych Zysków i Strat Wszystkie należnści na naszą rzecz bciążą Państwa Śrdki. W pdbny spsób, zasilimy Państwa Śrdki wszelkimi kwtami, które będziemy Państwu dłużni z tytułu jakichklwiek krekt, d których są Państw upważnieni Zyski i Straty z twartych pzycji nie bciążą ani nie zasilą Państwa Śrdków Zyski i straty bliczane w trakcie peracji Market t Market są uwzględnine przy bliczeniu Depzytu Uzupełniająceg i w trakcie przeprwadzania ceny, czy pzycja nie pwinna zstać zamknięta. Patrz punkt 8 Warunków Spread Bettingu raz punkt 9 Warunków Kntraktów typu CFD i Spt Odpwiedzialnść za zaznajmienie się ze spsbem bliczania zysków i strat raz tym, jakimi kwtami uznamy bądź też bciążymy Państwa Rachunek w związku z kntraktami spczywa na Państwu. Wszelkie infrmacje na ten temat mżna uzyskać z Market Infrmatin Sheets raz DealBk 360. W razie jakichklwiek wątpliwść prsimy kntakt z Zespłem Obsługi Klienta 17. Płatnść Zysków i Strat 17.1 Mamy praw d zatrzymania: - wszelkich kwt należnych nam d Państwa w związku z Rachunkiem, np. zrealizwanych strat, Depzytu Zabezpieczająceg raz Depzytu Uzupełniająceg; kwt stanwiących pkrycie strat Market t Market; jakichklwiek Niezrealizwanych Zysków i Strat; Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 14

15 jakichklwiek kwt, które są nam Państw dłużni w związku z niniejszymi Warunkami; jakichklwiek kwt, które są nam Państw dłużni w związku z innym prwadznym przez nas rachunkiem bądź też z inneg tytułu Zatrzymamy kwty, których mwa w punkcie Jeśli stan Państwa śrdków będzie ddatni (p djęciu kwt, których mwa w punkcie 17.1), pzstałe Śrdki będą mgły zstać wypłacne, a kwta dstępna d wypłaty zstanie przesłana na Państwa żądanie w Walucie Bazwej. Prsimy wziąć pd uwagę, że zyski stanwiące część Niezrealizwanych Zysków i Strat nie będą pdlegały wypłacie Jeśli sald Państwa Śrdków jest ujemne, należna nam kwta pdlega natychmiastwej wpłacie Następujące zapisy mają zastswanie d wszystkich płatnści na rzecz GFT Glbal Markets: - wszystkie płatnści muszą być dknywane w Walucie Bazwej; Jeśli dknają Państw wpłaty w innej walucie, mżemy bciążyć Państwa ksztami przewalutwania na Walutę Bazwą, patrz punkt 27.4; na rachunek zstanie zaksięgwana jedynie kwta nett trzymana p wszystkich dliczeniach, na przykład płatach bankwych raz ksztach przelewu; w wypadku płatnści za pmcą czeku, nie dknamy zasilenia Rachunku d mmentu rzliczenia czeku. Mże t ptrwać wiele dni; nie przyjmujemy czeków banków nie rzliczających się w Wielkiej Brytanii; w wypadku Depzytu Uzupełniająceg przyjmujemy płatnści tylk przekazem telegraficznym, kartą debetwą raz wszelkimi innymi akceptwanymi przez nas metdami natychmiastwych przekazów elektrnicznych. nie przyjmujemy płatnści gtówkwych Za zaległe płatnści pbieramy płatę patrz punkt Nie ferujemy jakichklwiek kredytów, pżyczek ani innych frm kredytwania. Zarówn Wyskść Depzytu Zabezpieczająceg ani też Wyskść Depzytu Uzupełniająceg nie stanwią jakiegklwiek kredytu, pżyczki, ani innej frmy kredytwania. 18. Zapisy Administracyjne 18.1 Będziemy infrmwać Państwa transakcjach w następujący spsób: - DealBk 360 zawiera pełne dane dtyczące wszystkich spraw których mwa w punkcie 3.3, tak więc zezwala na sprawdzenie statusu kntraktów i zleceń; w ciągu 10 Dni Rbczych licząc d kńca daneg miesiąca prześlemy Państwu em wyciąg zawierający infrmacje wszystkich kntraktach w danym miesiącu. W świetle pwyższeg, nie będziemy wysyłać Państwu ptwierdzeń ( których mwa w COB 8.1.2) w stsunku d każdeg kntraktu Muszą się Państw upewnić, że psiadają regularny dstęp d DealBk 360 w celu sprawdzania transakcji. Jeśli sądzą Państw, że zaszła pmyłka (np. kntrakt nie zstał złżny przez Państwa) prsimy natychmiast zawiadmić nas tym fakcie pprzez DealBk 360, lub też telefnicznie dzwniąc d Zespłu Obsługi Klienta. Im szybciej dwiemy się ptencjalnym prblemie, tym łatwiej będzie nam sprawdzić taką sprawę. 19. Zmiana klasyfikacji Klienta 19.1 Mże djść d sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni d zrewidwania klasyfikacji, na przykład w celu dstswania się d prawa bądź Przepisów Kntrlnych. Zgdnie z pwyższym, zastrzegamy sbie praw d zmiany Państwa klasyfikacji. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 15

16 19.2 Dknamy takiej zmiany klasyfikacji tylk jeśli (pprzez dknanie takiej zmiany) dstswujemy się d Przepisów Kntrlnych. C więcej, pinfrmujemy Państwa takiej zmianie klasyfikacji z 14-dniwym wyprzedzeniem, ile Przepisy Kntrlne nie zezwlą nam na krótszy kres wyprzedzenia lub też nie nałżą na nas dłuższeg kresu wyprzedzenia. 20. Praw d zamknięcia Rachunku 20.1 Punkt 20.2 pisuje klicznści, w których mamy praw d zamknięcia Państwa Rachunku. Zgdnie z punktem 20 kres wypwiedzenia mże ulegać zmianie w zależnści d klicznści Przysługuje nam praw d zamknięcia Państwa Rachunku: - w razie śmierci lub też chrby psychicznej stwierdznej wedle dpwiednich przepisów lub też jeśli mamy rzsądne pwdy wierzyć, że d teg dszł; w wypadku Państwa niewypłacalnści; W dniesieniu d dwóch pwyższych pdpunktów nie jesteśmy zbwiązany d wysłania Państwu uprzednieg zawiadmienia, jednakże pinfrmujemy Państwa (lub też Państwa przedstawiciela), że dknaliśmy zamknięcia Rachunku. w sytuacji gdy jakieklwiek kwty należne nam w związku z niniejszymi Warunkami (na przykład Depzyt Uzupełniający lub zrealizwane straty) nie zstały uregulwane w terminie 30 dni d dnia, kiedy przypadał termin ich płatnści. W pwyższym wypadku, zawiadmimy Państwa zamknięciu Rachunku z c najmniej 14-dniwym wyprzedzeniem. jeśli Państwa transakcje są transakcjami takieg rdzaju (np. wielkści i charakteru), że nie chcemy dłużej ich z Państwem prwadzić. W pwyższym wypadku, zawiadmimy Państwa zamknięciu Rachunku z c najmniej 30-dniwym wyprzedzeniem. jeśli mamy inne uzasadnine pwdy, by t uczynić. W pwyższym wypadku, zawiadmimy Państwa zamknięciu Rachunku z c najmniej 30-dniwym wyprzedzeniem Następujące zapisy dnszą się d zamknięcia Państwa Rachunku:- Pdczas kresu wypwiedzenia (jeśli taki ma miejsce):- nie dknamy zamknięcia Państwa twartych pzycji ( ile nie jesteśmy d teg upważnieni na innej pdstawie); Nie będą mgli Państw twierać nwych kntraktów ani zleceń ani też wydawać jakichklwiek innych instrukcji, za wyjątkiem takich, które będą knieczne w celu zamknięcia kntraktu lub też dwłania zlecenia, które zstał złżne przed rzpczęciem kresu wypwiedzenia. W szczególnści nie będą Państw upważnieni d złżenia zlecenia zamknięcia kntraktu lub też jakiegklwiek zlecenia w takiej wyskści, która skutkwała by twarciem nweg kntraktu. wszystkie kntrakty zstaną zamknięte, a zlecenia dwłane teg sameg Dnia Rbczeg, w którym Rachunek zstanie zamknięty (lub też tak szybk p tym fakcie, jak t rzsądnie mżliwe); wszystkie zlecenia i kntrakty zstaną zamknięte na pdstawie naszej bieżącej lub następnej dstępnej ceny. mżemy wyknać zamknięcie w jakimklwiek czasie, jednakże zazwyczaj dknamy g na gdzinę przed zamknięciem rynku pierwtneg lub też zakńczeniem naszych gdzin handlu dla daneg instrumentu; p zamknięciu Rachunku nie będą już Państw upważnieni d twierania kntraktów lub też składania zleceń ani też prwadzenia jakichklwiek innych transakcji w ramach Państwa Rachunku. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 16

17 21. Praw d zawieszenia Rachunku 21.1 W niektórych klicznściach przysługuje nam praw d zawieszenia Państwa Rachunku. Punkt 21.2 zawiera listę klicznści, które mgą prwadzić d zawieszania knta raz infrmację wysyłanych zawiadmieniach. Zawieszenie Rachunku znacza, że: - ( z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszych Warunków) nie wpłynie t na kntrakty raz zlecenia (złżne przed zawieszeniem Rachunku); Nie będą mgli Państw twierać nwych kntraktów ani zleceń ani też wydawać jakichklwiek innych instrukcji, za wyjątkiem takich, które będą knieczne w celu zamknięcia kntraktu lub też dwłania zlecenia, które zstał złżne przed rzpczęciem kresu zawieszenia. W szczególnści nie będą Państw upważnieni d złżenia zlecenia zamknięcia kntraktu lub też jakiegklwiek zlecenia w takiej wyskści, która skutkwałaby twarciem nweg kntraktu Mamy praw d zawieszenia Państwa Rachunku w jakimklwiek czasie z jakiegklwiek ważneg pwdu pd warunkiem pinfrmwania Państwa tym z minimum 14-dniwym wyprzedzeniem. Ddatkwe klicznści, w których mżemy dknać zawieszenia Rachunku zstały pisane pniżej. W każdej z tych sytuacji mżemy zawiesić Rachunek za wcześniejszym zawiadmieniem lub też bez nieg. Jeśli zawiadmienie zstanie wystswane, będzie miał frmę pisemną. Jeśli zawiesimy Państwa Rachunek bez wcześniejszeg zawiadmienia, pinfrmujemy Państwa tym, że takie zawieszenia miał miejsce. Pniżej znajduje się lista klicznści, które mgą prwadzić d zawieszenia Państwa Rachunku: - jeśli będziemy mieć uzasadnine wątpliwści dtyczące złamania dpwiednieg prawa (angielskieg lub inneg) lub Przepisów Kntrlnych; w wypadku uzasadninych baw dtyczących prania brudnych pieniędzy; jeśli nie dstarczą nam Państw infrmacji wymaganych w związku z kntrlą kredytwą; jeśli mamy uzasadnine pwdy by przypuszczać, że jakieklwiek udzielne przez Państwa isttne gwarancje i świadczenia (np. w punkcie 36.1) są nieprawdziwe lub też wprwadzające w błąd w isttnej kwestii; jeśli mamy uzasadnine pwdy by przypuszczać, że nie będą Państw w stanie zapłacić kwt, które są nam Państw dłużni w chwili, gdy nadejdzie termin zapłaty; jeśli jakaklwiek należna nam kwta (włączając w t Depzyt Uzupełniający) nie zstała wpłacna w terminie; jeśli skrzystaliśmy z naszeg prawa wynikająceg z punktu 22 d zamknięcia, dwłania bądź też unieważnienia kntraktów lub zleceń; jeśli mamy uzasadnine pwdy by przepuszczać, że dknali Państw isttneg naruszenia niniejszych Warunków; w razie śmierci lub też chrby psychicznej stwierdznej wedle dpwiednich przepisów lub też jeśli mamy rzsądne pwdy wierzyć, że d teg dszł; w wypadku Państwa niewypłacalnści; jeśli w kntaktach z nami zachwują się Państw w uprczywie braźliwy spsób. Z zastrzeżeniem punktu 28, wszystkie klicznści pisane pwyżej zstaną przez nas zbadane; damy Państwu mżliwść wypwiedzenia się w tej sprawie i będziemy działać z zachwaniem należytej starannści by rzstrzygnąć sprawę w ciągu 5 Dni Rbczych. O pdjętej decyzji zstaną Państw pinfrmwani na piśmie. Mżliwe rzwiązania bejmują: - Reaktywację: Państwa Rachunek zstanie reaktywwany i będą Państw mgli kntynuwać transakcje. Zamknięcie: Państwa Rachunek zstanie zamknięty. W takim wypadku mżemy dknać zamknięcia za lub też bez zawiadmienia. Punkt 20.3 ma zastswanie d kresu wypwiedzenia i będzie miał zastswanie także d zamknięcia Rachunku. Jeśli wystsujemy zawiadmienie zamknięciu, będzie n miał frmę pisemną. Jeśli nie wystsujemy takieg zawiadmienia, pinfrmujemy Państwa, że Rachunek zstał zamknięty. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 17

18 22. Praw d zamknięcia lub unieważnienia kntraktów; d anulwania zleceń 22.1 Punkt 22.2 zawiera listę klicznści, w których mżemy zamknąć lub unieważnić kntrakty raz anulwać zlecenia Mamy praw d: - zamknięcia wszystkich twartych pzycji w ramach Państwa Rachunku raz d dwłania wszystkich zleceń w zgdzie z punktem 8.10 Warunków Spread Bettingu i/lub punktem 9.10 Warunków Kntraktów typu CFD i Spt. (ddatkw, pza pisanymi pwyżej prawami) zamknięcia jakiegklwiek lub wszystkich twartych kntraktów raz anulwania jakiegklwiek lub wszystkich zleceń w całści lub części jeśli: - nie trzymaliśmy w całści lub części jakiejklwiek płatnści należnej nam w związku z niniejszymi Warunkami w ustalnym terminie, a daliśmy Państwu c najmniej 7 dniwe wezwanie d zapłaty należnści. jakiklwiek śrdek płatniczy, z któreg skrzystali Państw w celu dknania płatnści nie zstał uznany przy pierwszym przedstawieniu; w wypadku Państwa niewypłacalnści; w razie śmierci lub też chrby psychicznej stwierdznej wedle dpwiednich przepisów lub też jeśli mamy rzsądne pwdy wierzyć, że d teg dszł; praw bądź Przepisy Kntrlne nakazują lub zezwalają na takie działanie. W pwyższych klicznściach mamy praw d zamknięcia wszystkich Państwa twartych kntraktów raz dwłania wszystkich zleceń za zawiadmieniem lub też bez zawiadmienia. Jeśli skrzystamy z naszych praw bez wcześniejszeg zawiadmienia, pinfrmujemy Państwa tym, że takie działanie miał miejsce. zamknięcia jakiegklwiek kntraktu raz anulwania jakiegklwiek zlecenia, jeśli taki kntrakt lub zlecenie zstał złżne przy isttnym naruszeniu niniejszych Warunków. zamknięcia jakiegklwiek kntraktu raz anulwania jakiegklwiek zlecenia, jeśli taki kntrakt lub zlecenie zstał złżne z naruszeniem stswneg prawa (angielskieg lub inneg) lub Przepisów Kntrlnych.. W dniesieniu d dwóch pwyższych klicznści, nie jesteśmy zbwiązani d wysłania Państwu uprzednieg zawiadmienia, jednakże pinfrmujemy Państwa (pisemnie) takim działaniu. zamknięcia wszystkich lub też części jakiegklwiek kntraktu raz anulwania wszystkich lub też części jakichklwiek zleceń, jeśli istnieją związane z nimi isttne spry. W wypadku zaistnienia pwyższych klicznści pdejmiemy rzsądne próby rzwiązania spru przed pwzięciem takich działań. Nie jesteśmy zbwiązani d przedstawienia Państwu uprzednieg zawiadmienia przed pwzięciem takich działań, jednakże pinfrmujemy Państwa (na piśmie), jeśli takie działania będą miały miejsce. C więcej, nie ma t wpływu na nasze prawa wynikające z punktu 31 w dniesieniu d Oczywisteg Błędu Jeśli djdzie d wyknania któregklwiek z przysługujących nam na mcy niniejszych Warunków praw d zamknięcia kntraktów, zastswanie będą miały następujące zapisy: - dknamy zamknięcia na pdstawie becnej (bądź następnej dstępnej) ceny; zamknięcie mże zstać dknane w jakimklwiek czasie. 23. Różnicwanie wskaźnika DZ, wyskści kntraktów raz spreadu 23.1 Mamy praw d zmiany wskaźnika DZ, minimalnej i maksymalnej wyskści kntraktów raz spreadu w jakimklwiek czasie. Wszelkie zmiany zstaną publikwane w Market Infrmatin Sheets i wejdą w życie natychmiast p głszeniu, chć zmiany wskaźnika DZ będą bwiązywały jedynie d twartych kntraktów raz zleceń p 14 dniach d dnia publikacji. Patrz także nasze prawa wynikające z punktów 29,30 i 32, na przykład d zmiany wskaźnika DZ, minimalnej i maksymalnej wyskści kntraktów raz spreadu Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 18

19 23.2 Muszą się Państw upewnić, ze znają bieżący wskaźnik DZ, wyskści kntraktów raz spreadu w dniesieniu d swich kntraktów i zleceń. 24. Specyfikacje i zasady 24.1 Pszczególne rynki psiadają specyfikacje raz zasady, które dnszą się d tych rynków. Infrmacje te są dstępne w Market Infrmatin Sheets Mżemy zmieniać takie specyfikacje i zasady za zawiadmieniem lub też bez zawiadmienia (w szczególnści pprzez publikację szczegółów w Market Infrmatin Sheets), jednakże żadne zmiany nie będą ważne w dniesieniu d kntraktów lub zleceń bieżących lub też sprzed wejścia w życie takich zmian. Jak wspmnian pwyżej, bieżące specyfikacje i zasady są dstępne w Market Infrmatin Sheets. 25. Odsetki za zwłkę i kszty 25.1 Jeśli nie dknają Państw terminwej wpłaty należnści (pza dsetkami), przysługuje nam praw d dsetek za zwłkę. Wyskść dsetek jest równa stpie bazwej banku Barclays Bank Plc w danym czasie pwiększnej 4%. Odsetki będą naliczane d mmentu spłaty całści należnści; dsetki będą naliczane przed i p uzyskaniu nakazu przeciwk Państwu, który mżemy wystąpić Są Państw zbwiązani d zapłaty (i zwlnienia nas z wszelkiej dpwiedzialnści) wszelkich ksztów i wydatków (takich jak płaty bankwe, kszty sądwe, wydatki prawnicze i tym pdbne), które pniesiemy w wyniku niedknania przez Państwa terminwej wpłaty należnści lub też takich, które pniesiemy na skutek wyknywania należnych nam praw przeciwk Państwu Odsetki, kszty i wydatki których mwa pwyżej stanwią Państwa zadłużenie względem nas. Mamy praw bciążenia nimi Państwa Śrdków. 26. Netting Wszystkie kntrakty i transakcje dnszące się d jakiegklwiek Rachunku Spredbetting pmiędzy Państwem i GFT Glbal Markets są traktwane łącznie i stanwią jeden kntrakt Wszystkie kntrakty i transakcje dnszące się d jakiegklwiek Rachunku d Kntraktów typu cfd i spt pmiędzy Państwem i GFT Glbal Markets są traktwane łącznie i stanwią jeden kntrakt Jeśli dknaliśmy zamknięcia Państwa Rachunku i/lub wszystkie twarte kntrakty raz zlecenia na Państwa Rachunku zstały zamknięte bądź też anulwane, przysługuje nam praw: - d płączenia i sknslidwania Państwa Śrdków z jakimklwiek innym Państwa rachunkiem, który prwadzimy, np. rachunkiem spreadbetting, cfd, spt lub innym. ptrącenia kwt wzajemnych rszczeń, których mwa w (a) i (b) pniżej: - (a) (b) jakichklwiek kwt, które jesteśmy Państwu dłużni (jakiegklwiek charakteru raz bez względu na ich datę wymagalnści w stsunku d Rachunku bądź też jakiegklwiek inneg rachunku, który dla Państwa prwadzimy, spreadbetting, cfd, spt lub też inneg); w tym Państwa Śrdków, jeśli stanwią kwtę ddatnią raz jakichklwiek innych zysków dnszących się d Niezrealizwanych Zysków i Strat. Państwa Śrdków (jeśli stanwią wartść ujemną) jakiejklwiek i wszystkich należnści, które są Państw dłużni (jakiegklwiek charakteru raz bez względu na ich datę wymagalnści w stsunku d Rachunku bądź też jakiegklwiek inneg rachunku, który dla Państwa prwadzimy, spreadbetting, cfd, spt lub też inneg); w tym Państwa Śrdków, jeśli stanwią kwtę ujemną raz jakieklwiek inne straty dnszące się d Niezrealizwanych Zysków i Strat Jeśli skrzystamy z naszych praw wynikających z punktu 26.3, zapłata zbwiązań ( w stsunku d których skrzystaliśmy z tych praw) zstanie sknslidwana w zbwiązanie: (a) dla Państwa, by wpłacić na naszą rzecz kwtę nett lub(b) dla nas, by wpłacić na Państwa rzecz kwtę nett Jeśli istnieją jakieś kwty płatne Państwu przez nas lub też przez Państwa na naszą rzecz na jakichklwiek innych rachunkach, mże zaistnieć kniecznść zamknięcia takich rachunków (włączając w t zamknięcie wszystkich twartych pzycji raz zleceń dla takich rachunków) w celu wyknania naszych praw wynikających z niniejszeg punktu; Niniejszym wyrażają Państwu na t zgdę. Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 19

20 26.6 Jeśli Państwa Rachunek raz wszystkie twarte kntrakty zstały zamknięte, a zlecenia anulwane, mgą Państw zażądać d nas wyknania prawa wynikająceg z punktu Nasze prawa wynikające z punktu 26 mają zastswanie bez względu na walutę raz kwtę pdlegającą wpłacie przez nas na Państwa rzecz lub też przez Państwa na naszą rzecz. 27. Waluta 27.1 Mżemy dknać przeliczenia na Państwa Walutę Bazwą - Państwa Śrdków; wszelkich zysków, strat i innych należnści; kwt, które jesteśmy Państwu dłużni, raz takich, które Państw są dłużni nam; kwt dknanych przez Państwa wpłat na naszą rzecz Prsimy wziąć pd uwagę, że w celu bliczenia Państwa Śrdków i innych stswnych kwestii dknamy przeliczenia wszelkich stswnych walut na Państwa Walutę Bazwą Dknamy takieg przewalutwania według kursu, który stswnie kreślimy dla danej chwili Jeśli dknają Państw na naszą rzecz wpłaty w walucie innej, niż Państwa Waluta Bazwa, bciążymy Państwa wszystkimi pniesinymi ksztami związanymi z przewalutwaniej wpłaty na Walutę Bazwą. 28. Zgdnść z prawem 28.1 Stswne przepisy prawne (np. dtyczące prania brudnych pieniędzy) zarówn angielskie, jak i inne, mgą uniemżliwić lub też graniczyć zgdnść wszystkich lub też któregklwiek z Warunków. W niektórych wypadkach, na przykład w wypadku pdejrzenia prania brudnych pieniędzy, mżemy nie być w stanie wystswać d Państwa zawiadmienia zamiarze skrzystania lub też skrzystaniu z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków (włączając w t zamknięcie Państwa Rachunku i/lub kntraktów lub zleceń) Przysługuje nam praw d zaniechania wyknania jakichklwiek czynnści w celu dstswania się d bwiązujących przepisów Niniejszy punkt 28 przeważa nad innymi zapisami niniejszych Warunków. 29. Siła Wyższa i przypadki Zakłóceń Rynku 29.1 W wypadku wystąpienia Siły Wyższej i/ lub przypadku Zakłóceń Rynku przysługuje nam praw, z zastrzeżeniem punktu 29.2, d: - zamknięcia wszelkich twartych kntraktów; unieważnienia i/lub wyknania jakichklwiek zleceń; dstswania ceny lub rzmiaru wszelkich twartych kntraktów i/ lub zleceń. zawieszenia handlu i/lub zmiany czasu handlwania; drzucenia wszystkich kntraktów i zleceń; zmiany wymaganeg Depzytu Zabezpieczająceg, wskaźnika DZ, minimalnej i maksymalnej wyskści kntraktów raz spreadu i cen; zażądania natychmiastwej wpłaty wszystkich należnści, takich jak Depzyt Uzupełniający; Registered in England and Wales, Cmpany Number , Registered Office as abve. Authrised and Regulated by FSA. 20

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo