ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4"

Transkrypt

1 Syste zarz¹dzania POLSKIE danyi wysokoœciowyi TOWARZYSTWO LPIS, INFORMACJI TBD i SMOK PRZESTRZENNEJ zgroadzonyi w PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 4 83 SYSTEM ZARZ DZANIA DANYMI WYSOKOŒCIOWYMI LPIS, TBD I SMOK ZGROMADZONYMI W PZGIK THE MANAGEMENT SYSTEM OF LPIS, TBD AND SMOK ELEVATION DATA OF THE STATE GEODETIC AND CARTOGRAPHIC RESOURCE Robert Olszewski 1, Toasz Berezowski 2, Kail Œwitaj 2 1 Zak³ad Kartografii, Poltechnika Warszawska 2 Intergraph Polska S³owa kluczowe: NMT, baza danych przestrzennych, syste zarz¹dzania baz danych Keywords: DTM, spatial database, database anageent syste Wstêp W pañstwowy zasobie geodezyjny i kartograficzny zgroadzono dane wysokoœciowe dla obszaru ca³ej Polski, o du ej lub bardzo du ej dok³adnoœci geoetrycznej. S¹ to dane opracowane w raach realizacji projektów: TBD w Bazie Danych Topograficznych (obejuj¹cej obecnie obszar oko³o 10% powierzchni kraju) nueryczny odel terenu opracowywany jest jako wydzielony koponent. Model ten powstaje na podstawie opracowañ fotograetrycznych lub (obszary zwartej pokrywy roœlinnej) na podstawie danych z ap topograficznych w skali 1: Dok³adnoœæ wysokoœciowa koponentu NMT w bazie TBD jest relatywnie wysoka b³¹d œredniokwadratowy dla wiêkszoœci opracowanych obszarów nie przekracza 1 ; LPIS w raach opracowania bazy danych Systeu Identyfikacji Dzia³ek Rolnych (LPIS) z wykorzystanie zdjêæ lotniczych dla obszaru ca³ego kraju zosta³ opracowany nueryczny odel terenu o paraetrach jakoœciowych nieco gorszych (s 1,5 ) od koponentu NMT Bazy Danych Topograficznych. Dla Polski po³udniowo-wschodniej (dawna Galicja) dane wysokoœciowe groadzone s¹ z dwukrotnie wiêksz¹ dok³adnoœci¹. Model ten by³ wykonywany na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pó³produkt s³u ¹cy do opracowania ortofotoapy wysokiej jakoœci, jednak ze wzglêdu na wysok¹ dok³adnoœæ geoetryczn¹ i kopletnoœæ pokrycia kraju o e byæ wykorzystywany do wielu innych projektów wyagaj¹cych uwzglêdnienia danych wysokoœciowych;

2 84 Robert Olszewski, Toasz Berezowski, Kail Œwitaj SMOK dla znacznych obszarów po³udniowej Polski (ok. 11% powierzchni kraju 1747 arkuszy apy 1:10 000) zosta³ opracowany wysokiej jakoœci (s = 0,8 ) nueryczny odel terenu w raach budowy systeów os³ony powodziowej kraju. Przeprowadzone analizy danych wysokoœciowych zgroadzonych w pañstwowy zasobie geodezyjno-kartograficzny wskazuj¹, e istniej¹ce zbiory danych wysokoœciowych posiadaj¹ ogrony, i w znacznej ierze niewykorzystany, potencja³ (Gotlib, 2005; Gotlib, Iwaniak, Olszewski, 2006; 2007). Powstaje za ty koniecznoœæ opracowania koncepcji wykorzystania baz danych wysokoœciowych zgroadzonych w ZGIK oraz budowy systeu inforatycznego uo liwiaj¹cego ich przetwarzanie. Autorzy œwiadoie zrezygnowali z wykorzystania danych rastrowych DTED2 (ang. Digital Terrain Elevation Data level 2) oraz SRTM (ang. Shuttle Radar Topographic Mission) ze wzglêdu na ich nisk¹ dok³adnoœæ geoetryczn¹ odpowiadaj¹c¹ opracowanio analogowy w skali 1: Dla porównania na rysunku 1 zestawiono: NMT opracowany w raach projektu DTED2 (rys. 1A) z NMT opracowany w raach projektu LPIS (rys. 1B). Koncepcja systeu Jedny z zadañ realizowanych w raach projektu celowego nr 6 T C/ , jest opracowanie prototypu systeu inforatycznego uo liwiaj¹cego zarz¹dzanie danyi wysokoœciowyi zgroadzonyi w PZGIK. Cele tego opracowania by³a zarówno analiza dok³adnoœci geoetrycznej i stopnia aktualnoœci danych wysokoœciowych opracowanych w raach realizacji projektów LPIS, TBD i SMOK, jak i ipleentacja koncepcji systeu zarz¹dzania tyi danyi. Zdanie autorów pañstwowy zasób danych wysokoœciowych powinien byæ prowadzony na szczeblu centralny, gdy na ty szczeblu pozyskiwana jest znacz¹ca wiêkszoœæ danych uo liwiaj¹cych opracowanie NMT. Ze wzglêdu na swoj¹ u ytecznoœæ repliki tego zasobu powinny siê znaleÿæ równie na szczeblu wojewódzki. Dane wysokoœciowe zgroadzone w raach projektów LPIS, TBD i SMOK powinny zostaæ przetworzone z postaci plików ASCII do struktury relacyjnej bazy danych. Istotny cele koncepcji jest tak e opracowanie algorytów pó³autoatycznego uzgadniania styków istniej¹cych opracowañ. Zdanie autorów oczywista jest potrzeba integracji, aktualizacji i udostêpniania jednego spójnego odelu danych wysokoœciowych dla ca³ej Polski. Pragatyczne spojrzenie na zagadnienie pozwala stwierdziæ, e NMT nie usi byæ tak sao dok³adny na ca³y terytoriu Polski. Musi byæ to natoiast produkt spójny i o liwy do zarz¹dzania i analizowania jako jedna ca³oœæ. Aby zrealizowaæ to zadanie konieczne by³o wykonanie nastêpuj¹cych dzia³añ: opracowanie koncepcji wspó³istnienia w jednej wielorozdzielczej bazie danych odeli terenu o ró nej dok³adnoœci, opracowanie koncepcji integracji, haronizacji odelu rzeÿby terenu z wektorow¹ baz¹ danych topograficznych, 1 Opracowanie powsta³o w raach projektu celowego pt.: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostêpnych w zasobie geodezyjny i kartograficzny oraz ich wykorzystania do budowy baz danych teatycznych

3 Syste zarz¹dzania danyi wysokoœciowyi LPIS, TBD i SMOK zgroadzonyi w PZGiK 85 analiza dostêpnych Ÿróde³ danych, ich praktyczna weryfikacja oraz eksperyent praktycznej ich integracji. Autorzy zaproponowali koncepcjê integracji danych wysokoœciowych pochodz¹cych z trzech projektów: TBD, LPIS i SMOK w jednej, spójnej pojêciowo i zró nicowanej pod wzglêde dok³adnoœci geoetrycznej, bazie danych przestrzennych. Z danyi integralnie powi¹zane s¹ opisuj¹ce je etadane charakteryzuj¹ce jakoœæ i aktualnoœæ produktu w poszczególnych czêœciach kraju. Zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ o liwe jest wydawanie z bazy danych zarówno zintegrowanych obszarowo danych poiarowych, jaki i nuerycznego odelu terenu w postaci TIN i GRID. Idea ta jest w pe³ni zgodna z koncepcj¹ wielorozdzielczej bazy danych wysokoœciowych (Kochan, Olszewski, 2005), bêd¹cej koponente wielorozdzielczej bazy danych topograficznych (Gotlib, Kochan, Olszewski, 2005; Gotlib, Olszewski, 2006). Haronizacja danych NMT z pozosta³y koponentai bazy danych referencyjnych polega na: ujednoliceniu odelu pojêciowego poszczególnych koponentów, ujednoliceniu geoetrycznej interpretacji poszczególnych sk³adników rzeÿby terenu i sposobów ich pozyskiwania, narzuceniu identycznych lub zbli onych wyagañ co do topologicznych zale noœci poiêdzy eleentai odeluj¹cyi rzeÿbê terenu w poszczególnych koponentach. Ujednolicenie odelu pojêciowego polega na znalezieniu wspólnej dla wszystkich koponentów dekopozycji eleentów odeluj¹cych rzeÿbê terenu. Poprzez wspólnoœæ rozuie siê wyczerpanie wyagañ funkcjonalnych poszczególnych koponentów. Wspólny odel bazy danych obserwacyjnych zosta³ zaproponowany przez A. Buczek i R. Olszewskiego (2007). Model ten jest podstaw¹ dla realizowanego projektu. Realizacja projektu G³ówny cele powstania systeu by³o u³atwienie dostêpu do danych NMT, poprzez ich igracjê do centralnej bazy danych. Zak³ada siê, e pocz¹tkowo syste zasilony jest istniej¹cyi danyi TBD, LPIS i SMOK. W nastêpnej kolejnoœci, dla obszarów, dla których pozyskiwane bêd¹ nowe dane wysokoœciowe, na zasadzie zastêpowania ³adowane bêd¹ nowe dane. Pozwoli to na aktualizacjê systeu. Rozwa ane jest przechowywanie wersji historycznej danych poiarowych. Takie podejœcie pozwala w krótki czasie osi¹gn¹æ wyierne korzyœci przy za³o eniu roz³o onego w czasie, stopniowego dochodzenia do pe³nej funkcjonalnoœci. Repozytoriu tworzonego systeu sk³ada siê z: bazy buforowej przechowuj¹cej zaiportowane dane poiarowe i uo liwiaj¹cej kontrolê i przetwarzanie danych w celu doprowadzenia do poprawnoœci danych (np. uzgodnienie wysokoœci na stykach arkuszy), centralnej bazy danych (CBD) przechowuj¹cej poprawne dane poiarowe w odelu odpowiadaj¹cy zdefiniowany scheato, etadane, jak równie inforacje o lokalizacji wydawanych arkuszy, wydajnego odu³u ³adowania danych uwzglêdniaj¹cego o liwoœæ aktualizacji, odu³u zarz¹dzania danyi uo liwiaj¹cego igracjê danych poiêdzy bufore a CBD, jak równie pozwalaj¹cego na pobieranie danych z CBD przez ró nych u ytkowników,

4 86 Robert Olszewski, Toasz Berezowski, Kail Œwitaj odu³u kontroli danych uo liwiaj¹cego stworzenie w ³atwy sposób biblioteki kontroli dla u ytkownika i wykorzystywanie jej do kontroli dowolnie wybranych arkuszy wraz z ca³kowit¹ paraetryzacj¹ zapytañ, odu³u wyrównywania danych stworzonego do pó³autoatycznego wyrównywania wysokoœci w obszarach stykowych arkuszy, odu³u exportu danych poiarowych i NMT. Centralna baza danych, jak równie baza buforowa, bazuje na powszechnie uznanej koercyjnej platforie bazodanowej takiej jak Oracle lub MS SQL Server. Rozwi¹zanie takie pozwala bez koniecznoœci tworzenia dodatkowych echanizów rozwi¹zaæ takie probley jak: bezpieczeñstwo danych, wydajne przeszukiwanie, transakcyjnoœæ. Dane poiarowe przechowywane w buforze nie zawsze usz¹ byæ kopletne ani dok³adne. Jest to tyczasowa baza danych, do której o na iportowaæ ró ne produkty, ujednoliciæ i skontrolowaæ. Za³o- enie CBD jest przechowywanie poprawnych danych, które przesz³y wstêpny proces analizy i poprawy. Widok enu odu³u iportu danych przedstawiono na rysunku 2. Obie bazy posiadaj¹ kopletne, zgodne z polski profile, etadane produktów, dodatkowo CBD przechowuje inforacjê na teat u ytkowników systeu. Modu³ zarz¹dzania danyi (rys. 3) zosta³ zaprojektowany w sposób uo liwiaj¹cy igracjê danych poiêdzy bufore a CBD. Posiada równie o liwoœæ pobierania przez ró - nych u ytkowników danych przechowywanych w centralnej bazie. Ka dy u ytkownik konfiguruj¹c syste o e stworzyæ po³¹czenie do CBD znajduj¹cej siê w innej lokalizacji ni host u ytkownika, co pozwoli na odci¹ enie serwera, na który znajduje siê CBD od wykonywania analiz i przetwarzania danych. Czynnoœci te ka dy u ytkownik bêdzie óg³ przeprowadzaæ lokalnie w bazie buforowej. Ka dy wydany arkusz zostaje zablokowany do wydawania inny u ytkowniko do oentu powrotu danego arkusza do CBD lub odblokowanie przez adinistratora. Modu³ kontroli danych jest oparty na bibliotece prograu GeoMedia Pro. Oznacza to, e ka dy u ytkownik o e stworzyæ swoje zapytania kontrolne dla wybranego arkusza i za³adowaæ do wzorca biblioteki. Po stworzeniu takiej kontroli u ytkownik o e wywo³ywaæ ka d¹ kontrolê dla dowolnie wybranych arkuszy. Syste kontroli posiada równie o liwoœæ wybierania arkuszy interaktywnie z okna apy, co przy przetwarzaniu du ej liczby arkuszy jest bardzo przydatny rozwi¹zanie. Opracowana zosta³a bardzo rozbudowana paraetryzacja zapytañ kontrolnych. Operator tworz¹cy zapytania o e równie w bazie konfiguracyjnej ustawiæ dla wybranych zapytañ wartoœci, które og¹ byæ odyfikowane przez u ytkownika podczas ³adowania kontroli. Wynik kontroli to dynaiczne zapytania, co bardzo u³atwia korektê b³êdów. Modu³ eksportu danych (rys. 4) posiada o liwoœæ eksportu w ciêciu arkuszowy wybranych klas obiektów, jak równie z wyfiltrowanego obszaru. Posiada o liwoœæ eksportu danych do wybranych foratów takich jak ASCII, GML, shapefile, GeoMedia MDB. U ytkownik podaje katalog, w który dane aj¹ zostaæ zapisane i forat zapisu danych, a syste sa rozpoznaje jakiego typu s¹ dane i zapisuje je w odpowiednich strukturach. U ytkownik nie usi te podawaæ adnych dodatkowych opcji zwi¹zanych z eksporte do foratu GML, co przy czêstych eksportach jest bardzo wygodne. Eksport sitaki trójk¹tów do dowolnego foratu syste rozpoznaje autoatycznie i daje u ytkownikowi o liwoœæ wyboru eksportowanych danych jako obiektów liniowych lub obiektów powierzchniowych. W odule eksportu dostêpne s¹ dwa rodzaje widoku danych eksportowanych:

5 Syste zarz¹dzania danyi wysokoœciowyi LPIS, TBD i SMOK zgroadzonyi w PZGiK 87 widok etadanych w poszczególnych bazach, co uo liwia prosty eksport danych z wybranego arkusza. Z ka dego arkusza dodatkowo o na wybraæ jakie klasy obiektów aj¹ byæ eksportowane; obiekty spe³niaj¹ce okreœlone kryteria w ty przypadku widziy standardow¹ strukturê klas obiektów. Eksportowane s¹ tylko wyfiltrowane obiekty za pooc¹ filtra przestrzennego (SpatialFilter). Opracowany na podstawie technologii Intergraph (GeoMedia Pro 6.0 i GeoMedia Terrain) syste zarz¹dzania jest wyposa ony w funkcje iportu i eksportu danych oraz ich przetwarzania. Metadane dla iportowanych zbiorów s¹ generowane poprzez wywo³anie funkcji odu³u zarz¹dzania etadanyi. Eksport danych o liwy jest zarówno w trybie eksportu danych poiarowych (bezpoœrednio z bazy danych) lub w postaci nuerycznego odelu terenu zapisanego w strukturze TIN lub GRID, jak i w oparciu o standardy GML, KML i GeoSciML. Eksport danych jest o liwy dla dowolnego, wskazanego przez u ytkownika, wycinka (arkusza, giny, dowolnego poligonu). Wnioski W pañstwowy zasobie geodezyjny i kartograficzny groadzone s¹ nie tylko dane sytuacyjne, ale i dane wysokoœciowe. Czêœæ z nich zosta³a pozyskana z du ¹ dok³adnoœci¹ geoetryczn¹ dla obszaru ca³ego kraju lub znacznej jego czêœci. Istotn¹ barier¹ ograniczaj¹c¹ wykorzystanie tych danych jest jednak brak w CODGiK lub WOD- GiK systeu zarz¹dzania danyi wysokoœciowyi. Zaproponowany syste o e tê lukê wype³niæ. Literatura Buczek A., Olszewski R., 2007: Studiu o liwoœci koherencji koponentów TOPO i NMT Bazy Danych Topograficznych, IV Sypozju Geoinforacyjne, Dobczyce. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2006: Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce haronizacja baz danych referencyjnych, Wydawnictwo Akadeii Rolniczej we Wroc³awiu, Wroc³aw. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowañ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Gotlib D., 2005: Mo liwoœci zarz¹dzania danyi topograficznyi na ró nych pozioach uogólnienia. [W:] Makowski A. (red.) Monografia Syste Inforacji topograficznej kraju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Gotlib D., Kochan M., Olszewski R., 2005: NMT w systeach inforacji przestrzennej. [W:] Makowski A. (red) Monografia Syste Inforacji topograficznej kraju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Gotlib D., Olszewski R., 2006: SDI inaczej cz. VI, O odelowaniu rzeÿby terenu w referencyjnych bazach danych, Magazyn Geoinforacyjny Geodeta nr 4 (131). Kochan M., Olszewski R., 2005: Wieloskalowe odelowanie rzeÿby terenu, Polski Przegl¹d Kartograficzny. t. 37, nr 3 i 4.

6 88 Robert Olszewski, Toasz Berezowski, Kail Œwitaj Abstract One of the tasks within the fraework of the Project no 6 T C/06552 is to develop a prototype inforation syste, which will allow to anage elevation data stored in the State Geodetic and Cartographic Resource (PZGiK). The objective of the work was to analyze the geoetric accuracy and currency of elevation data gathered as LPIS, TBD and SMOK data sets, as well as to ipleent a suitable data anageent syste. The iportant goal of this idea is also to develop algoriths of sei-autoatic edge atching. The syste, which has been developed is based on Intergraph technology (GeoMedia Pro 6.0 and GeoMedia Terrain) and includes data iport, export and processing functions. Data export is perfored in the ode of easureent data export (directly fro the database) or in the for of a digital terrain odel stored in the TIN or GRID structure, as well as based on GML, KML and GeoSciML standards. Data export is possible for any set of data (a ap sheet, a unicipality, any polygon). dr in. Robert Olszewski gr in. Toasz Berezowski gr in. Kail Œwitaj

7 Syste zarz¹dzania danyi wysokoœciowyi LPIS, TBD i SMOK zgroadzonyi w PZGiK 89 A B Rys. 1. Porównanie baz danych wysokoœciowych; nueryczny odel terenu opracowany w raach: A projektu DTED2, B projektu LPIS Rys. 2. Widok enu odu³u iportu danych

8 90 Robert Olszewski, Toasz Berezowski, Kail Œwitaj Rys. 3. Widok enu odu³u zarz¹dzania danyi Rys. 4. Widok enu odu³u eksportu danych

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM MOŻLIWOŚCI KOHERENCJI KOMPONENTÓW TOPO I NMT BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH. Robert Olszewski 1 Agnieszka Buczek 2

STUDIUM MOŻLIWOŚCI KOHERENCJI KOMPONENTÓW TOPO I NMT BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH. Robert Olszewski 1 Agnieszka Buczek 2 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 STUDIUM MOŻLIWOŚCI KOHERENCJI KOMPONENTÓW TOPO I NMT BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH HARMONISATION OF TOPO AND NMT

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Sieniawka 1 Wykonano: luty 2013 r. ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SILESIAN TOPAZ TOPOGRAPHIC DATABASE MANAGEMENT SYSTEM. Wstêp przes³anki do utworzenia SZBDOT

SILESIAN TOPAZ TOPOGRAPHIC DATABASE MANAGEMENT SYSTEM. Wstêp przes³anki do utworzenia SZBDOT POLSKIE ŒL SKI TOWARZYSTWO TOPAZ SYSTEM INFORMACJI ZARZ DZANIA BDOT PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 TOM IX ZESZYT 2(46) 53 ŒL SKI TOPAZ SYSTEM ZARZ DZANIA BDOT SILESIAN TOPAZ TOPOGRAPHIC DATABASE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE JOANNA BAC-BRONOWICZ VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE VI.1 Udział w projektach naukowo-badawczych: 1. Projekt KBN Nr 907379101 Kartograficzna rejestracja stanów i procesów dotyczących

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Zadania wykonane w czasie realizacji projektu celowego nr 6 T 12 2005C/06552

Zadania wykonane w czasie realizacji projektu celowego nr 6 T 12 2005C/06552 Zadania wykonane w czasie realizacji projektu celowego nr 6 T 12 2005C/06552 METODYKA i PROCEDURY INTEGRACJI, WIZUALIZACJI, GENERALIZACJI i STANDARYZACJI BAZ DANYCH REFERENCYJNYCH DOSTĘPNYCH W ZASOBIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

WARUNKI TECHNICZNE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych elektronicznego archiwum dokumentów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS 3D TRANSFORMATION GESUT DATA FROM CAD TO GIS 3D. Wprowadzenie

TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS 3D TRANSFORMATION GESUT DATA FROM CAD TO GIS 3D. Wprowadzenie POLSKIE TRANSFORMACJA TOWARZYSTWO ZBIORÓW GESUT INFORMACJI Z POSTACI CAD PRZESTRZENNEJ DO GIS 3D ROCZNIKI GEOMATYKI 2014 TOM XII ZESZYT 2(64): 225 230 225 TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku. Warszawa, 30.11. 01.12.2015

Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku. Warszawa, 30.11. 01.12.2015 Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku Warszawa, 30.11. 01.12.2015 ponieważ powiat pucki jest ograniczony linią brzegową o długości 128 km, co stanowi 25 % całej linii brzegowej Polski Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi

Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi Wykład z cyklu: Tajemnice Ziemi i Wszechświata Jurand Wojewoda www.ing.uni.wroc.pl/~jurand.wojewoda Pojęcia podstawowe i definicje odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH DOSTĘPNYCH W ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

INTEGRACJA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH DOSTĘPNYCH W ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Joanna Bac-Bronowicz Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki INTEGRACJA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH DOSTĘPNYCH W ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Projekt celowy Nr 6 T 12

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH DO ANALIZY WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE SPATIAL DATABASES TO ANALYZE THE USE OF EU FUNDS IN POLAND

BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH DO ANALIZY WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE SPATIAL DATABASES TO ANALYZE THE USE OF EU FUNDS IN POLAND BDP POLSKIE DO ANALIZY TOWARZYSTWO WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY INFORMACJI EUROPEJSKICH PRZESTRZENNEJ W POLSCE ROCZNIKI GEOMATYKI 2014 TOM XII ZESZYT 1(63): 93 104 93 BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH DO ANALIZY

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa: OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE DANYCH MAPY EWIDENCYJNEJ

POZYSKIWANIE DANYCH MAPY EWIDENCYJNEJ Pozyskiwanie POLSKIE danych TOWARZYSTWO apy ewidencyjnej INFORMACJI w œwietle potrzeb PRZESTRZENNEJ systeu LPIS... ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 4 63 POZYSKIWANIE DANYCH MAPY EWIDENCYJNEJ W ŒWIETLE

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski

Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski Pojęcie modelu rzeczywistości geograficznej obejmuje każdą współcześnie funkcjonującą postać opisu tej rzeczywistości, która jest zwięzła, czytelna dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY DZIEDZINY GEOINFORMACJI JAKO NAUKI I TECHNOLOGII THEMES OF GI SCIENCE AND TECHNOLOGY. Wstêp

ZAKRES TEMATYCZNY DZIEDZINY GEOINFORMACJI JAKO NAUKI I TECHNOLOGII THEMES OF GI SCIENCE AND TECHNOLOGY. Wstêp POLSKIE Teatyka naukowa TOWARZYSTWO i techniczna INFORMACJI w dziedzinie geoinforacji PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 TOM IV ZESZYT 2 15 ZAKRES TEMATYCZNY DZIEDZINY GEOINFORMACJI JAKO NAUKI I TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska 2. G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii 3. Intergraph Polska

Politechnika Warszawska 2. G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii 3. Intergraph Polska KONCEPCJA GEOPORTALU POLSKIE TOWARZYSTWO TEMATYCZNEGO NATURE-SDIPLUS INFORMACJI W KONTEKŒCIE PRZESTRZENNEJ IMPLEMENTACJI... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 TOM VIII ZESZYT 1(37) 99 KONCEPCJA GEOPORTALU TEMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA ANALIZ PRZESTRZENNYCH

PRZEGL D MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA ANALIZ PRZESTRZENNYCH PRZEGL D MO LIWOŒCI POLSKIE WYKORZYSTANIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W REALIZACJI WYBRANYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 TOM XII ZESZYT 1(63): 31 39 31 PRZEGL D MO LIWOŒCI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo