Warszawa, 31 marca 2015 r. BO-WP DK ZATWIERDZIŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 31 marca 2015 r. BO-WP.0244.3.2014.DK ZATWIERDZIŁ"

Transkrypt

1 BO-WP DK Warszawa, 31 marca 2015 r. ZATWIERDZIŁ Z upoważnienia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Robert Bartold Dyrektor Generalny / podpisany cyfrowo/ Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Edukacji Narodowej Ocena została dokonana na podstawie przepisu art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). Ocena obejmuje skargi i wnioski przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwanymi dalej odpowiednio Kpa i rozporządzeniem. Dokument ten zawiera ocenę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 roku przez: - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - kuratoria oświaty, - Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne, Centrum Informatyczne Edukacji, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej jednostkami podległymi. Na podstawie analizy informacji przedstawionych przez ww. jednostki ustalono, że: 1) we wszystkich jednostkach przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierzone zostało wyodrębnionym komórkom organizacyjnym lub imiennie wyznaczonym pracownikom, zgodnie z 3 ust. 1 rozporządzenia, co zostało uregulowane w procedurach (dokumentach) dotyczących funkcjonowania tych jednostek,

2 2) we wszystkich jednostkach zostały ustalone dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, w tym również po godzinach pracy, zgodnie z art Kpa, 3) wszystkie jednostki umieściły w widocznym miejscu informacje wskazujące komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, a także informacje o dniach i godzinach przyjęć, zgodnie z art Kpa oraz 3 ust. 2 rozporządzenia, 4) we wszystkich jednostkach istnieje możliwość przyjmowania skarg i wniosków nie tylko pisemnie, ale również za pomocą poczty elektronicznej i ustnie do protokołu, zgodnie z 5 rozporządzenia, 5) we wszystkich jednostkach skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, zgodnie z art. 254 Kpa. Łączna liczba wniesionych skarg i wniosków do ministerstwa, kuratoriów oświaty i jednostek podległych w roku 2014 pozostaje na podobnym poziomie w porównaniu do roku W roku 2013 wniesiono 2847 skarg i wniosków, w 2014 roku 2914 (wzrost o 2,4%). Przy czym, w: Ministerstwie Edukacji Narodowej nastąpiło zmniejszenie o 30% - z 443 w roku 2013 do 310 w roku 2014, kuratoriach oświaty wystąpił wzrost o 4,4% - z 2384 w roku 2013 do 2490 w roku 2014, jednostkach podległych wystąpił wzrost o 470% - z 20 w roku 2013 do 114 w roku 2014, (wzrost spowodowany został zwiększoną liczbą skarg, które wpłynęły do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w roku , w porównaniu z liczbą skarg z roku ). Na podobnym poziomie pozostaje również łączna liczba skarg i wniosków, które przekazano do rozpatrzenia właściwym organom w 2013 roku, 407 w roku 2014, odpowiednio w: Ministerstwie Edukacji Narodowej w roku 2013, 80 w roku 2014, kuratoriach oświaty w roku 2013, 326 w roku 2014, jednostkach podległych - 1 w roku 2013, 1 w roku W odniesieniu do roku ubiegłego, na podobnym poziomie pozostaje również procent skarg i wniosków uznanych za zasadne: w Ministerstwie Edukacji Narodowej w roku ,4%, w roku ,8%, kuratoriach oświaty w roku ,6%, w roku ,5%, w jednostkach podległych w roku %, w roku ,3%. Do ministerstwa, kuratoriów oświaty oraz jednostek podległych wpłynęły w roku 2014 łącznie 803 skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (27,5% liczby wszystkich skarg i wniosków wniesionych w roku 2014; w odniesieniu do roku 2013 wystąpił wzrost o 20%). 2

3 W 127 przypadkach wystąpiły nieprawidłowości polegające na: przekazaniu skarg (wniosków) właściwemu organowi na podstawie art. 231 i art. 243 Kpa po upływie siedmiodniowego terminu, (40 przypadków); wskazaniu skarżącemu właściwego organu na podstawie art. 231 Kpa po upływie siedmiodniowego terminu, (8 przypadków); załatwieniu skarg (wniosków) po upływie miesięcznego terminu lub po upływie nowego terminu załatwienia, wyznaczonego na podstawie art. 36 i art. 245 Kpa, (61 przypadków); niezawiadomieniu skarżących (wnioskujących) o przyczynach zwłoki w załatwieniu skargi albo o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku lub niewskazaniu nowego terminu załatwienia w przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca (art. 36 i art. 245 Kpa), (18 przypadków). W Ministerstwie Edukacji Narodowej problematyka stanowiąca przedmiot skarg i wniosków dotyczyła następujących zagadnień: rozpatrywania przez kuratorów oświaty zarzutów rodziców i uczniów na pracę dyrektorów szkół i nauczycieli oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty nad szkołami i placówkami, w szczególności w zakresie: 3

4 sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół, zapewniania właściwych warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez szkoły i placówki, bezczynności kuratorów oraz przekroczenia kompetencji, realizowania przez pracowników kuratoriów oświaty form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji i kontroli, postępowania w sprawie nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wykonywania przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, w tym: wymagań edukacyjnych, niepromowania ucznia do następnej klasy, pracy komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający dla ucznia, przestrzegania statutu szkoły lub placówki, w tym rekrutacji do szkoły, funkcjonowania szkół sportowych i szkół z oddziałami międzynarodowymi oraz niepublicznych szkół podstawowych, funkcjonowania przedszkoli, w tym zasad rekrutacji do przedszkoli, przestrzegania praw dziecka i praw ucznia, w tym: prezentowania niewłaściwych postaw nauczycieli w kontaktach z uczniami i ich rodzicami (stosowania wobec ucznia przemocy fizycznej i psychicznej), braku umiejętności pracy z uczniami stwarzającymi problemy w szkole, zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, organizacji kształcenia specjalnego, sposobu zarządzania placówką, wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów, organizacji konkursów, turniejów i olimpiad, organizowania przez szkoły opieki dla dzieci w czasie wakacji letnich, postawy etycznej nauczycieli, ich zachowania wobec rodziców i uczniów oraz zachowania dyrektorów szkół wobec nauczycieli, stosowania działań mobbingowych i dyskryminacyjnych, stosunku pracy, w tym zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy, polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół, ochrony przedemerytalnej, powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych, w tym postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli procedur postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, kwalifikacji nauczycieli, w tym zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, organizacji kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich, 4

5 działań kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych, działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, funkcjonowania procedur uznawania świadectw wydanych za granicą, działania personelu w zakładach karnych, rozpatrywania skarg przez dyrektorów departamentów ministerstwa. Przyczyny składania skarg i wniosków: nieprawidłowości w działaniach dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, nieprawidłowości w działaniach kuratorów oświaty, niesatysfakcjonujące i niepełne wyjaśnienia kuratorów oświaty dotyczące kwestii wnoszonych przez skarżących, nieprecyzyjne formułowanie regulaminów konkursów, sposób organizacji i przebiegu poszczególnych ich etapów, błędy i niejednoznaczność merytoryczna treści zawartych w pytaniach konkursowych, sposób rozstrzygania odwołań uczestników poszczególnych etapów olimpiad oraz jakość prowadzonych olimpiad (sposób oceny prac, organizacja), a także brak w systemie prawnym olimpiad gimnazjalnych, krytyczna ocena w związku z brakiem opieki nad uczniami w czasie wakacji letnich, nieznajomość przepisów prawa oświatowego przez skarżących, zastrzeżenia skarżących co do należytego wykonywania zadań oraz zarzuty dotyczące łamania przepisów prawa przez dyrektorów szkół, nauczycieli, organy prowadzące, kuratorów oświaty, rzeczników dyscyplinarnych komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji, wojewodów, nieprawidłowości w pracy szkolnych punktów konsultacyjnych, uciążliwość dla interesantów procedur uznawania świadectw wydanych za granicą, brak możliwości uznania w Polsce zagranicznych świadectw maturalnych uprawniających w państwie wydania do podejmowania studiów wyższych jedynie na wybranych kierunkach, problemy związane z realizacją projektów unijnych, niewłaściwe rozpatrzenie spraw przez ministerstwo. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej skargi i wnioski wnoszone były przez: rodziców, w tym rodziców uczniów niepełnosprawnych, rodziców wychowanków placówek, prawnych opiekunów uczniów, dyrektorów szkół, nauczycieli, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pełnoletnich uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych, Polaków mieszkających za granicą, osadzonych w zakładach karnych, organy prowadzące szkoły. W kuratoriach oświaty dominujące zagadnienia stanowiące przedmiot skarg i wniosków dotyczyły następujących spraw: zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczniom w szkołach, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, metod wychowawczych stosowanych przez nauczycieli, wykonywania zadań przez dyrektorów szkół, w tym sprawowania nadzoru pedagogicznego, współdziałania z organami szkoły, współpracy z rodzicami, organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 5

6 przestrzegania praw ucznia i praw dziecka, agresji i przemocy rówieśniczej, udzielania przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacji zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez poradnie psychologicznopedagogiczne i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracy szkoły z dziećmi nadpobudliwymi, skreślania z listy uczniów, komunikacji szkoły z rodzicami. We wnoszonych do kuratoriów oświaty skargach i wnioskach wskazywano także na problemy dotyczące: realizacji postanowień statutów szkół, regulaminów szkolnych, przyjmowania uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli, respektowania prawa rodziców pozostających w rozłączeniu do decydowania o przyjęciu dzieci do przedszkola i szkoły, zatrudniania, zwalniania, oceny pracy nauczycieli, relacji między nauczycielami. Najczęstszymi powodami składania skarg i wniosków według kuratorów oświaty, były: niewłaściwe rozpatrywanie skarg przez dyrektorów szkół, brak znajomości przepisów prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolnego przez skarżących, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, nienależyte wykonywanie obowiązków przez dyrektorów szkół i nauczycieli, w tym nieprawidłowości w sprawowaniu przez dyrektorów szkół nadzoru pedagogicznego, nieprawidłowa komunikacja w relacjach dyrektor nauczyciel, dyrektor rodzic, nauczyciel rodzic oraz brak przepływu informacji, trudności w skutecznym rozwiązywaniu problemów przez nauczycieli i nieskuteczne zapobieganie konfliktom, niewłaściwe zachowanie się nauczycieli wobec uczniów, niezapewnienie prawidłowych warunków nauki i opieki dla dzieci, bezradność szkół wobec problemów dzieci chorych psychicznie, nadpobudliwych oraz nadopiekuńczość rodziców. Główną grupą osób składających skargi i wnioski do kuratorów oświaty byli rodzice lub prawni opiekunowie uczniów. Skargi składane były również przez nauczycieli, pracowników szkół/placówek i uczniów, a w przypadku szkół dla dorosłych przez samych słuchaczy. Najmniej liczną grupę stanowią skargi składane przez fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe i organy prowadzące szkoły/placówki. W dokumencie nie uwzględniono rozpatrywanych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych zastrzeżeń i wniosków w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 6

7 i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie odnotowano wpływu skarg i wniosków do rozpatrzenia w trybie Kpa, natomiast do okręgowych komisji egzaminacyjnych wpłynęły skargi i wniosek, których tematyka dotyczyła: powoływania egzaminatorów do sprawdzania prac egzaminacyjnych, przygotowania do przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów klas szóstych, warunków w trakcie zdawania egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego, stworzonych przez wychowawcę w zakładzie karnym, przebiegu egzaminu maturalnego, przeprowadzonej obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego, organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego w szkole, archiwizacji materiałów egzaminacyjnych. W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą skargi i wnioski złożone przez obywateli polskich czasowo i na stałe mieszkających za granicą dotyczyły funkcjonowania szkół wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą spraw organizacyjnych i kadrowych, natomiast skarga złożona do Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizowanego przez KOWEZiU konkursu. W Ośrodku Rozwoju Edukacji i Centrum Informatycznym Edukacji nie odnotowano wpływu skarg i wniosków. W roku 2014 podejmowane były działania na rzecz usunięcia przyczyn skarg i wniosków oraz polepszenia działalności ministerstwa, kuratoriów oświaty, jednostek podległych, szkół i placówek: W Ministerstwie Edukacji Narodowej: prowadzono współpracę z kuratorami oświaty w zakresie zagadnień, które były przedmiotem skarg, przygotowano rozwiązania systemowe (zmiany przepisów prawa), przeprowadzono kontrole w okręgowych komisjach egzaminacyjnych dotyczące prawidłowości przeprowadzania egzaminu maturalnego, przygotowano zalecenia dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i szkolnych punktów konsultacyjnych, zlecono kontrole i ewaluacje w szkolnych punktach konsultacyjnych; w kuratoriach oświaty: prowadzono szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek w celu pogłębiania znajomości prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa oświatowego, podczas narad dla dyrektorów szkół/placówek przekazywane były informacje dotyczące problematyki skarg; omawiano przyczyny ich składania oraz sposoby ich eliminacji, prowadzono stronę internetową w celu zwiększenia dostępności osób zainteresowanych do informacji na temat prowadzonej przez szkoły 7

8 i placówki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zakresu praw i obowiązków osób uczestniczących w procesie kształcenia, wychowania i opieki, udzielano dyrektorom szkół/placówek, nauczycielom i rodzicom ustnych i pisemnych wyjaśnień z zakresu prawa oświatowego, trybu rozpatrywania skarg oraz właściwości organów, w większości przypadków złożonych skarg i wniosków przeprowadzano kontrole w szkołach i placówkach w trybie działań doraźnych; w toku kontroli wskazywano nieprawidłowości oraz działania i środki zapobiegawcze; wydawane były zalecenia, a następnie podejmowano kontrole realizacji tych zaleceń, współpracowano z organami prowadzącymi szkoły, informując przy tym o wynikach przeprowadzonych kontroli, w protokołach kontroli doraźnych prowadzonych w związku ze skargami, zamieszczano szczegółowe wyjaśnienia sytuacji będącej przyczyną skarg w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa; szczegółowych wyjaśnień udzielano również osobom skarżącym, organizowano spotkania (mediacje) z udziałem zainteresowanych stron, wdrożono ścisły nadzór nad sposobem i terminowością załatwiania skarg nadając tym samym tego rodzaju sprawom charakter priorytetowy; prowadzono szkolenia (konsultacje) wewnętrzne w ramach urzędów w zakresie sposobu załatwiania skarg, dokonywano okresowych analiz w tym zakresie; w okręgowych komisjach egzaminacyjnych, w których odnotowano wpływ skarg: w szkoleniach dyrektorów szkół podstawowych uwzględniono zapoznanie z procedurami przygotowania szkół do organizacji sprawdzianu, w tematyce szkoleń dyrektorów szkół zawodowych uwzględniono omówienie zasad zatrudniania egzaminatorów; w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: odbyły się spotkania zarządcze z kierownikami szkolnych punktów konsultacyjnych, dyrektorem Zespołu Szkół i koordynatorami Sekcji oraz telekonferencje ze szkołami, prowadzona jest comiesięczna korespondencja seryjna, odbywają się spotkania z rodzicami w trakcie kontroli i ewaluacji, prezentowana jest działalność szkół na ich stronach internetowych; w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej odstąpiono od nazwy nagrody konkursowej Oskar Zawodowy, zwrócono uwagę kierownikom wydziałów na konieczność wnikliwej analizy przepisów prawa autorskiego przy realizacji zadań. W celu usuwania przyczyn skarg i wykorzystania wniosków oraz doskonalenia działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty i jednostek podległych należy podjąć niżej przedstawione działania. 8

9 Biorąc pod uwagę dominujące problemy, przedstawione w skargach kierowanych do kuratoriów, przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa uczniów oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, braku realizacji zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, należy: 1) uwzględnić, w przygotowywanych w ministerstwie, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podstawowych kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016, zadanie polegające na przeprowadzeniu przez kuratorów oświaty kontroli planowych (na podstawie jednolitych w skali kraju arkuszy kontroli), poświęconych sprawom oceniania, klasyfikowania i promowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) kontynuować dobre praktyki polegające na organizowaniu przez kuratorów oświaty narad z dyrektorami szkół i placówek, a w ministerstwie - narad z kuratorami oświaty w celu omawiania problematyki dotyczącej: zapewniania właściwej opieki uczniom podczas zajęć oraz konieczności propagowania dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w szkołach i placówkach w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom, występujących problemów odnoszących się do organizacji kształcenia specjalnego oraz zapewnienia pomocy psychologicznopedagogicznej. W związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie terminowego i właściwego załatwiania skarg i wniosków, w tym terminowego ich przekazywania właściwym organom lub wskazywania skarżącym właściwego organu w przypadku braku właściwości do ich rozpatrzenia oraz zawiadamiania skarżących (wnioskujących) o każdym przypadku niezałatwienia skargi (wniosku) w miesięcznym terminie, należy: 1) w ministerstwie: prowadzić szkolenia dotyczące realizacji w praktyce przepisów Działu VIII Skargi i wnioski Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w większym stopniu wykorzystywać do monitorowania terminowości załatwiania skarg i wniosków narzędzia informatyczne użytkowane w ministerstwie, w szczególności system elektronicznego zarzadzania dokumentacją, zmodyfikować Procedurę udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski przy wykorzystaniu systemu EZD, w celu wprowadzenia dodatkowych mechanizmów monitorujących proces ich załatwiania, 9

10 2) w kuratoriach oświaty: przeprowadzić analizę przyczyn tych nieprawidłowości, w celu określenia koniecznych działań prowadzących do ich wyeliminowania oraz zapewnienia terminowego i właściwego załatwiania skarg i wniosków. W celu usuwania przyczyn skarg oraz usprawnienia procesu załatwiania skarg w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, należy: dokonać przeglądu obowiązujących procedur dotyczących postępowania ze skargami, dokonać przeglądu stron internetowych szkolnych punktów konsultacyjnych w celu zapewnienia rzetelnej informacji na temat podstaw prawnych i zasad ich funkcjonowania, przeprowadzić podczas corocznego spotkania zarządczego z kierownikami szkolnych punktów konsultacyjnych szkolenie dotyczące sposobu załatwiania skarg, monitorować sytuacje stanowiące potencjalne źródło konfliktów w środowisku szkolnym szkolnych punktów konsultacyjnych. W załączeniu: Zestawienie liczbowe skarg i wniosków wniesionych w roku 2014 do Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej OPRACOWAŁ Bogdan Bazan główny specjalista w Biurze Organizacyjnym AKCEPTOWAŁA Hanna Zielińska-Ryłko dyrektor Biura Organizacyjnego 10

Analiza ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2013 roku

Analiza ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2013 roku Analiza ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2013 roku 1. Informacje ogólne i organizacja przyjmowania skarg i wniosków Informacja dotyczy skarg i

Bardziej szczegółowo

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 Kontrole planowe Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2010/2011 w Delegaturze w Siedlcach wizytatorzy w zakresie nadzoru pedagogicznego przeprowadzili 364 kontrole planowe. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Analiza. ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2012 roku

Analiza. ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2012 roku Analiza ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2012 roku 1. Informacje ogólne i organizacja przyjmowania skarg i wniosków Analiza dotyczy skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2008/2009 do Oddziału Skarg i Wniosków wpłynęło 336 skarg

W roku szkolnym 2008/2009 do Oddziału Skarg i Wniosków wpłynęło 336 skarg z tego: - rozpatrzono - 132 skargi, W roku szkolnym 2008/2009 do Oddziału Skarg i Wniosków wpłynęło 336 skarg - przekazano wg właściwości - 71 skarg, - odesłano wnoszącym i poinformowano o organie właściwym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

LZG 4100-014-10/2014 P/14/122 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4100-014-10/2014 P/14/122 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4100-014-10/2014 P/14/122 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2015 r. DJE.WNP Pani Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty ul. Wały Chrobrego Szczecin

Warszawa, marca 2015 r. DJE.WNP Pani Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty ul. Wały Chrobrego Szczecin DJE.WNP.0706.4.2014 Warszawa, marca 2015 r. Pani Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Szanowna Pani Kurator, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59 Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/066 Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Zespołu Szkół w Rajbrocie z dnia 16. listopada 2009 REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Żarskim Na podstawie art. 12, pkt 8 lit i) ustawy

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Krzysztof Zajączkowski Kuratorium Oświaty w Krakowie Nowa formuła pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. W okresie ostatnich kilku lat w środowisku oświatowym toczyły się dyskusje na temat organizacji

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Szczegółowe wnioski z kontroli planowych I. Realizacji prawa dziecka pięcioletniego do

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej Rada rodziców w prawie oświatowym 17 maja 2012 1 Akty prawne stanowiące o radzie rodziców Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zięblicach z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zięblicach z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zięblicach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Mietniowskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zespół ds. Wspomagania Edukacji

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zespół ds. Wspomagania Edukacji Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Zespół ds. Wspomagania Edukacji Program narady 1. Funkcja wspomagająca nadzoru pedagogicznego w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia

Bardziej szczegółowo

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r.

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. Pani Dorota Dąbrowska Starosta Kutnowski Pan Waldemar Bartochowski Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie Spis treści: 1.Rozdział I Postanowienia ogólne 1 2. Rozdział II Cele i zadania Centrum 2 3. Rozdział III Organy Centrum i ich kompetencje

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli szkół i placówek. w województwie mazowieckim. w roku szkolnym 2009/2010

Wnioski z kontroli szkół i placówek. w województwie mazowieckim. w roku szkolnym 2009/2010 KZU.5534.2.2011.BN Wnioski z kontroli szkół i placówek w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 Warszawa, luty 2011r. 1 Przedszkole Inna forma wychowania przedszkolnego Szkoła podstawowa Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007

PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 Lp. Obszar Zadanie Odpowiedzialny Termin planowany Uwagi I Nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 STATUT Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu został utworzony na podstawie zapisów: L.p Rodzaj dokumentu Miejsce publikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

L2R L) RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/15/201 4/JK

L2R L) RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/15/201 4/JK RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/15/201 4/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej L2R L) wypełniając zobowiązanie nałożone

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z wizytatorami do spraw kontroli w kuratoriach oświaty

Spotkanie z wizytatorami do spraw kontroli w kuratoriach oświaty DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA Spotkanie z wizytatorami do spraw kontroli w kuratoriach oświaty Spostrzeżenia na temat zaleceń wydanych w wyniku kontroli dot. nadzoru pedagogicznego Sulejówek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

pl. Ratuszowy 37/2, 58-500 Jelenia Góra, telefon/faks: 756 401 972, e-mail: lwereszczynski@kancelariawereszczynski.pl

pl. Ratuszowy 37/2, 58-500 Jelenia Góra, telefon/faks: 756 401 972, e-mail: lwereszczynski@kancelariawereszczynski.pl Zarządzenie Nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania porad w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych

1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych 1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności wykonywanych w toku postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015 / 2016. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w. im. Bohaterów Westerplatte

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w. im. Bohaterów Westerplatte Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów esterplatte 04 408 arszawa, ul. gen. K. Ziemskiego 22 tel./fax. 611-93-39 g126@edu.um.warszawa.pl http://www.gim126.waw.pl arunki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2014/2015. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 97/2014/2015. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. załącznik nr 16 do protokołu RP z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 97/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym Zmiany w prawie oświatowym Delegatura Siedlcac 1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) art. 32 ww. ustawy - dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, jako integralną część Statutu SOSW pn.

Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, jako integralną część Statutu SOSW pn. REGULAMIN RADY PEGAGOGICZNEJ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni

Aneks nr 2/2015 Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni Aneks nr 2/2015 Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni Uchwała nr 4/2015/2016 Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni Podstawa prawna: z dnia 28.08.2015

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02 czerwca 2015 r. DZSE-WSPE.054.17.2015.JK. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 02 czerwca 2015 r. DZSE-WSPE.054.17.2015.JK. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej DZSE-WSPE.054.17.2015.JK Warszawa, 02 czerwca 2015 r. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację 1 Pani Iwony Kozłowskiej, Posłanki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo