Bazy danych SQL Server 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych SQL Server 2005"

Transkrypt

1 Bazy danych SQL Server 2005 Zagadnienia ogólne i tworzenie bazy Michał Kuciapski Typ zadania: Instalowanie serwera SQL i narzędzi graficznego zarządzania Zadanie 1: Zainstaluj: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server Management Studio Express Typ zadania: Struktura narzędzia Microsoft SQL Server Management Studio Express Zadanie 2: Opisz: Jakie są domyślnie tworzone bazy (systemowe) i do czego słuŝą. Czym róŝnią się loginy od ról serwerowych Jaka jest funkcja trigerów serwerowych Otwórz konsolę Activity Monitor, podaj ile jest aktualnych działających procesów i jakie bazy danych są przez nie blokowane. Bazy: o Master zawiera informacje konfiguracyjne, dane logowania i inne dane śledzenia o Resorce jest ukrytą bazą, zawierającą wszelkie elementy o obiektach (funkcje, procedury, trigery) powiązanych z SQL Server-em o Model replikowana automatycznie do nowych, tworzonych baz o MSDB zawiera informacje odnośnie zaplanowanych zadań, kopi zapasowych oraz dane historyczne przywracania danych o TempDB zawiera dane tymczasowe (tabele, widoki, kursory, itd.) dla wszystkich uŝytkowników pracujących na instancji SQL Server 1

2 Typ zadania: Tworzenie nowej bazy danych i dodawanie juŝ istniejących Zadanie 3: Utwórz bazę danych o nazwie FirmaNumerGrupyTwojeInicjały. Ustaw miejsce zapisania bazy i logów jako nazwapartycjipodanejprzezprowadzącego\ slqserver/numergrupy\twojeinicjały. Ustaw wielkość początkową bazy na 5mb i automatycznie zwiększanie się w przypadku braku miejsca o 20%. Dodaj istniejącą bazę Northwind, uprzednio instalując ją znajduje się w tym samym katalogu, co pliki instalacyjne SQL Server 2005 Express. Przejrzyj strukturę dołączonej bazy: tabele, widoki, uŝytkowników oraz role. Tworzenie nowej bazy operacja New Database na odnodze Databases Dodawanie istniejącej bazy operacja Attach na odnodze Databases Typ zadania: Tworzenie tabel bazy Zadanie 4: Utwórz tabele bazy danych zgodnie z poniŝszą tabelą: Dodaj tabele i pola definiując typy i wymagalność Ustaw klucze główne Produkty Nazwa pola Typ i wielkość Ograniczenia NrProduktu Tekst do 10 znaków (char) Kucz główny Nie moŝe być puste NazwaProduktu Tekst do 30 znaków (NChar) Nie moŝe być puste Cena Liczba rzeczywista do 10 znaków Nie moŝe być puste (real) Dostępność Tekst do 3 znaków (char) Nie moŝe być puste Klienci IdKlienta Liczba całkowita do 5 znaków Klucz główny, (smallint) NazwaFirmy Tekst do 30 znaków MoŜe być puste Imie Tekst do 15 znaków MoŜe być puste Nazwisko Tekst do 30 znaków MoŜe być puste Miasto Tekst do 20 znaków Nie moŝe być puste 2

3 Adres Tekst do 30 znaków Nie moŝe być puste Typ Tekst do 15 znaków Nie moŝe być puste DaneDodatkowe Tekst do 50 znaków MoŜe być puste Transakcje IdTransakcji Liczba całkowita do 10 znaków Klucz główny, (Int) IdKlienta Liczba całkowita do 5 znaków Nie moŝe być puste NrProduktu Tekst do 10 znaków Nie moŝe być puste CenaTransakcji Liczba rzeczywista do 10 znaków, z czego 2 znaki przeznaczone na część dziesiętną (decimal) Nie moŝe być puste Zmodyfikuj utworzoną tabele Transakcje: - Dodaj przed polem Cena transakcji pole Ilosc Liczba całkowita do 5 znaków Nie moŝe być puste Cena Liczba rzeczywista do 10 znaków (real) Nie moŝe być puste DataTransakcji Data Nie moŝe być puste Zmień nazwę tabeli na Sprzedaz Tworzenie nowej tabeli operacja New Table na odnodze Tables utworzonej bazy Ustawienie klucza głównego zaznaczenie odpowiedniego wiersza i wybranie operacji Set Primary Key Modyfikacja projektu istniejącej tabeli zaznaczenie odpowiedniej tabeli i wybranie operacji Design Podgląd kodu tworzenia tabeli zaznaczenie odpowiedniej tabeli i wybranie operacji Edit Typy danych - Field Type Description Storage Bigint New to SQL Server Can hold numbers ranging from 2 63 to bytes. Binary Holds from 1 to 8,000 bytes of fixed-length binary data. Whatever is in the column, plus 4 additional bytes. Bit Can hold a value of either 1 or 0. Nulls not allowed. 8-bit fields take up 1 byte of data. Char Holds from 1 to 8,000 bytes of fixed-length non-unicode characters. The number of bytes corresponds to the length of the field (regardless of what is stored in it). 3

4 DateTime Holds valid dates from January 1, 1753 to December 31, Decimal Used for numbers with fixed precision and scale. When maximum precision is used, values can range from to Scale must be less than or equal to the precision. Depends on the precision. Float Can hold positive and negative numbers from 1.79E to 1.79E It offers binary precision up to 15 digits. 8 bytes. Image Int Money Consists of linked data pages of binary data. It can contain up to 2,147,483,647 bytes of binary data. Can store whole numbers from, 2,147,483,648 to 2,147,483,647. Can store decimal data ranging from 2 63 to 2 63, scaled to four digits of precision. It offers accuracy to 1/10,000 of a monetary unit. Depends on what is stored in it. 8 bytes. NChar Can contain from 1 to 4,000 Unicode characters. Twice the amount of bytes of Char. Corresponds to the length of the field (regardless of what is stored in it). NText Can hold data up to 1,073,741,823 Unicode characters. Each character takes 2 bytes of storage. Numeric Used for numbers with fixed precision and scale. When maximum precision Values can range from to 1 to Depends on the precision. NVarChar Can contain from 1 to 4,000 Unicode characters. 2 bytes per character stored. NVarChar(MAX) Real SmallDateTime SmallInt SmallMoney SQL_Variant Text TimeStamp A smaller version of float. Contains a single-precision floating-point number from 3.40E + 38 to 3.40E Consists of two 2-byte integers. Can store dates only between 1/1/1900 and 6/6/2079. A smaller version of int. Can store values between 32,768 and 32,767. A smaller version of money. Can store decimal data scaled to four digits of precision. Can store values from 214, to +214, New to SQL Can store int, binary, and char values. Is a very inefficient data type. Stores up to 2,147,483,647 characters of non-unicode data. Generates a unique binary value that SQL Server automatically creates when a row is inserted and that SQL Server updates every time that the row is edited. 2 bytes. Varies. 1 byte for each character of storage. 8 bytes. TinyInt Stores whole numbers from 0 to byte. UniqueIdentifier A globally unique identifier (GUID) that is automatically generated when the NEWID() function is used. VarBinary Can hold variable-length binary data from 1 to 8000 bytes. 16 bytes. Varies from 1 to 8000 bytes. 4

5 VarChar A variable-length string that can hold 1 to 8,000 non- Unicode characters. 1 byte per character stored. Typ zadania: Ustawianie ograniczeń tabel Zadanie 5: Zdefiniuj ograniczenia tabel: Ustaw wymagalność pól zgodnie z tab. zadania 4, jeśli nie wykonałeś tego wcześniej Ustaw domyślne wartości: - Automatyczne ustawianie daty transakcji funkcja GetDate() - Wartości 0.0 dla pól liczbowych: Cena, CenaTransakcji oraz 1 dla Ilosc Ustaw ograniczenia: - Dla pola Typ ustaw ograniczenie poprawnych wartości: Indywidualny, Firma, Instytucjonalny - Dla pola Dostepnosc ustaw ograniczenie poprawnych wartości: tak, nie - Data transakcji jest wcześniejsza lub równa bieŝące dacie - Ilosc sprzedaŝy w transakcji jest większa od 0 - Dane o kliencie zawierają bądź nazwę firmy bądź imie i nazwisko Ustaw automatyczną inkrementację dla pól będących kluczami podstawowymi tabel Klienci i SprzedaŜ. Ustaw numerowanie klientów na zaczynające się od 1000 z inkrementowaniem o 5. Ustaw pole CenaTransakcji tabeli SprzedaŜ jako wyliczane na podstawie pól Ilosc i Cena tej samej tabeli. Utwórz własny typ danych 8 liczb z czego dwie są przeznaczone na część dziesiętną. Nazwij go jako CenaProduktu i wykorzystaj w odpowiednich, zgodnie z uznaniem miejscach. Utwórz 2 indeksy dla tabeli Klienci jeden odnoszący się do nazwy firmy drugi indeks dla imienia i nazwiska. Ustawianie domyślnych wartości operacja Check Constraints w widoku projektu tabeli. Następnie wprowadzenie nazwy warunku oraz definicji w polu expression Przykłady ograniczeń: Rodzaj In('avista', 'kredyt', 'depozyt') DataTransakcji<=GetDate() 5

6 prowizja > 100 [NazwaFirmy]<> OR ( [Imie]<> AND [Nazwisko]<> )) Ustawienie autoinkrementacji we właściwościach tabeli w widoku projektu ustawienie wartości właściwości Identity Column Ustawienie pola wyliczanego we właściwościach kolumny podanie formuły wyliczenia w polu Formula w sekcji Computed Column Specification Tworzenie własnego typu danych miejsce i ustawienia zgodnie z rysunkami poniŝej Tworzenie indeksu pamiętaj, Ŝe tabela da, której tworzysz indeksy musi być zamknięta w widoku projektu. Operacja New Index w nazwa tabeli / Indexes 6

7 Typ zadania: Ustawianie relacji Zadanie 6: Opisz, jakie występują typy relacji, oraz jakie mogą być ustawione w SQL Server Jaki jest mechanizm określania przez SQL Server 2005 jakiego typu relacja jest tworzona. Zdefiniuj relacje pomiędzy tabelami pomiędzy odpowiednimi polami IDKlienta oraz NrProduktu. Dla utworzonego diagramu wejdź ponownie w relacje odnośnie NrProduktu i ustaw aktualizację kaskadową danych dla tego pola (w przypadku zmiany numeru produktu). Ustawianie relacji pomiędzy polami 1. Kliknięcie na Database Diagrams i kliknięcie na ok dla pytania. 2. Operacja New Diagram na Database Diagrams i wybranie z listy odpowiednich tabel. 3. Przeciąganie pomiędzy tabelami odpowiednich pól tworzących relację i ustawianie ich właściwości z zadbanie o odpowiednie wskazanie tabeli głównej i powiązanej. Modyfikacja relacji pomiędzy polami operacja Relationships na nazwie tabeli w diagramie bazy. Typ zadania: Wypełnienie tabel danymi Zadanie 7: Wypełnij tabele zgodnie z danymi poniŝej dodając 4 własne rekordy dla SprzedaŜy. 7

8 Pamiętaj o ograniczeniach, wymaganych polach, polach uzupełnianych automatycznie. Wypełnianie tabel danymi operacja Open Table na odpowiedniej tabeli 8

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/60

EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/60 EuroSoft Apteka Dokumentacja serwisowa Przyjęte oznaczenia dla wersji programu: [EA] EuroSoft Apteka [EAZ] EuroSoft Apteka Szpitalna [EAM] EuroSoft Apteka Multi Użycie oznaczenia wersji programu, oznacza

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo