MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Grudzień 2011 Strona 1 z 53

2 Spis treści Wprowadzenie 4 I. Uwarunkowania zdrowia psychicznego Definicje 5 2. Determinanty zdrowia psychicznego Konsekwencje występowania zaburzeń psychicznych Otoczenie prawne.. 7 II. Zaburzenia zdrowia psychicznego diagnoza dla Mazowsza Charakterystyka populacji województwa mazowieckiego w kontekście determinantów zdrowia psychicznego Epidemiologia zaburzeń psychicznych w województwie mazowieckim. 9 III. Infrastruktura. Dostępność do placówek ochrony zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 22 IV. Dostępność do wybranych placówek opieki społecznej w województwie mazowieckim udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. 25 V. Analiza SWOT 27 VI. Cele Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego I cel strategiczny II cel strategiczny III cel strategiczny IV cel strategiczny Centra Zdrowia Psychicznego Plan przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi zdrowotne z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych V cel strategiczny VI cel strategiczny VII cel strategiczny.. 50 V. Harmonogram realizacji Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 51 Spis rycin, wykresów, map i tabel Strona 2 z 53

3 ŹRÓDŁA POZYSKIWANYCH DANYCH I INFORMACJI 1. Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (sprawozdania Mz i opracowania własne) 2. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (opracowanie własne) 3. Instytut Psychiatrii i Neurologii (Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej, Rocznik statystyczny 2008) 4. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (opracowanie własne) 5. Wojewódzki Urząd Pracy (opracowanie własne) 6. W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej Graham Thornicroft, Michele Tansella, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniem psychicznym Polityka dla Europy, Priorytety Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego: Ekspertyza, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Prezentacja Pani Wandy Langiewicz z Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 10. Raport Stan Zdrowia Mieszkańców Warszawy w latach , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 11. Strona Narodowego Funduszu Zdrowia Informator o zawartych umowach. 12. Strona Wikipedia, wolna encyklopedia Strona 3 z 53

4 Wprowadzenie W dniu 28 grudnia 2010 Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U ). Zgodnie z tym rozporządzeniem, ustanowiony został Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określający strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidziana jest na lata Celami głównymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są: 1. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3. rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Wydanie rozporządzenia zobowiązuje do intensywnego wdrażania Programu i wyraźnie wskazuje na rosnącą rangę zdrowia psychicznego Polaków wśród priorytetów państwa. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), którego realizacja została zainicjowana ww. rozporządzeniem nakłada obowiązek tworzenia odpowiednich programów na wszystkich szczeblach samorządu. W wyniku wejścia w życie powyższego rozporządzenia Samorząd Województwa Mazowieckiego powołał Mazowiecką Radę Zdrowia Psychicznego, która została zobligowana do opracowania i koordynowania realizacji Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma charakter strategiczny i wyznacza kierunki rozwoju opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, w realizację których powinno być zaangażowanych wiele niezależnych podmiotów takich jak organy administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe. Należy przyjąć, że Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (MPOZP) będzie realizowany wieloetapowo i wieloośrodkowo. Na starcie Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zaplanowanego do realizacji w latach , niezbędne jest określenie zasobów (infrastruktury, kadr), którymi dysponują wykonawcy Programu oraz wstępne uzgodnienie i zharmonizowanie niezbędnych do realizacji zadań. Nie mniej ważne jest zbudowanie świadomości potrzeb psychicznych we wszystkich jednostkach samorządowych oraz we wszystkich jednostkach podejmujących działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego na Mazowszu. Program opracowany w oparciu o dostępne dane epidemiologiczne, dane dotyczące zasobów ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz sektora zatrudnienia, a także ankiety oraz karty powiatu otrzymane ze starostw z terenu województwa mazowieckiego. Przyjęta forma diagnozy, poza funkcją informacyjną, posłużyła także do aktywizacji samorządów powiatowych do podjęcia działań na rzecz opracowania i wdrożenia lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczyna się w momencie reformy systemu ochrony zdrowia i kryzysu ekonomicznego. Tworzy to trudne warunki początkowe dla jego realizacji. W tej sytuacji największą wartością jest obecnie sam fakt jego rozpoczęcia i szansa na stopniowe przewartościowanie postaw wobec spraw psychiatrii. Strona 4 z 53

5 I. Uwarunkowania zdrowia psychicznego 1.1. Definicje Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ustanawia model działań służących promocji zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi odpowiedniego dostępu do świadczeń zdrowotnych i opieki społecznej. Realizowanie Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wymaga sprecyzowania kluczowych pojęć, których program dotyczy. Aby zajmować się działaniami z zakresu zdrowia psychicznego należy ustalić, co dokładnie oznacza termin zdrowie psychiczne. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie i owocnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Zdrowie psychiczne można ujmować przez dwa wymiary: pozytywne zdrowie psychiczne to dobrostan jednostki i takie zasoby, które umożliwiają radzenie sobie z trudnościami i unikanie załamania stanu zdrowia; negatywne zdrowie psychiczne wiąże się z objawami negatywnymi, określanymi jako psychologiczny dystres i występowaniem zaburzeń psychicznych. Pozytywne zdrowie psychiczne oznacza m.in. rozwijanie swoich mocnych stron, czyli takich kompetencji, które umożliwiają konfrontację i harmonijne przechodzenie przez niepowodzenia, trudności i zagrożenia. W przyjętej przez WHO definicji zdrowia psychicznego, należy podkreślić, iż zdrowie psychiczne jest nieodłączną częścią ogólnego stanu zdrowia. W takim samym stopniu jak zdrowie fizyczne determinuje dobrostan pojedynczych jednostek, rodzin, wspólnot, społeczeństw. Zaburzenia, które utrudniają jednostce samodzielne funkcjonowanie mogą stanowić zaburzenia psychiczne. Zgodnie z definicją WHO pod pojęciem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania rozumie się schorzenia o charakterze klinicznym objawiające się zmianami w myśleniu, nastroju lub zachowaniu związanymi z problemami osobistymi i/lub upośledzonym funkcjonowaniem. Dla zaburzeń tych charakterystyczne jest występowanie nienaturalnych myśli, emocji, zachowań i relacji z innymi osobami. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią wyodrębnioną grupę chorób, oznaczoną literą F. Raport z 2001 r. Światowej Organizacji Zdrowia, odnoszący się do kwestii zdrowia psychicznego Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja, wśród zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wymienia jako najczęściej występujące: depresję schizofrenię zaburzenia zachowania zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu i narkotyków samookaleczenia. Z kolei ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535) definiuje osoby z zaburzeniami psychicznymi jako: osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub socjalnych. Strona 5 z 53

6 1.2. Determinanty zdrowia psychicznego Według raportu WHO większość zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań powodują interakcje pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi oraz socjalnymi. Oznacza to, że w ciągu trwania życia człowieka, predyspozycje genetyczne oraz czynniki otaczające determinują zdolność jednostki do zapadania na powyższe choroby. Wpływ poszczególnych grup czynników na zdrowie psychiczne pokazuje ryc. 1. Ryc. 1. Interakcje pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi oraz socjalnymi. Oznaczenia: Źródło: Raport WHO z 2001 r. Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja. Biological factors czynniki biologiczne, psychological factors czynniki psychologiczne, social factors czynniki socjalne. Raport WHO zwraca szczególną uwagę na rolę czynników socjalnych w uwarunkowaniu powstawania zaburzeń psychicznych. Jako priorytetowe wymieniane są: ubóstwo a zwłaszcza niski status społeczny niski poziom wykształcenia płeć żeńska w przypadku nerwic i depresji (częstym powodem są zmiany hormonalne w organizmie, np. na skutek macierzyństwa, ale też większe narażanie na przemoc domową, nadużywanie leków psychotropowych) wiek dziecięcy i starczy (rozwój emocjonalny w dzieciństwie ma znaczny wpływ na występowanie zaburzeń psychicznych w wieku dorosłym, u ludzi starszych zwiększa się tendencja do zapadania na zaburzenia psychiczne, zwłaszcza na depresję), sytuacje konfliktów i katastrof, czynniki rodzinne i środowiskowe (utrata małżonka, utrata pracy, relacje rodzinne) choroby o dużym zagrożeniu dla zdrowia/życia (nowotwory, AIDS). Strona 6 z 53

7 1.3. Konsekwencje występowania zaburzeń psychicznych Konsekwencje występowania zaburzeń psychicznych można rozpatrywać dwutorowo. Z jednej strony badane mogą być skutki oddziaływania tych chorób na społeczeństwo, może to być społeczność np. na poziomie powiatu, województwa, kraju, z drugiej strony analizować można wpływ choroby na konkretną jednostkę, pod względem jej możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i możliwości pełnienia codziennych ról społecznych. Z całą pewnością w wymiarze globalnym zaburzenia psychiczne prowadzą do obniżenia dobrostanu i jakości życia społeczeństwa, ale stanowią też obciążenie dla gospodarki i finansów publicznych. W Polsce koszty problemów (zdrowotnych i społeczno ekonomicznych) związanych z brakiem zdrowia psychicznego szacuje się na 3%-4% produktu krajowego brutto. Dla jednostki zaburzenia psychiczne wiążą się najczęściej z utratą pracy albo spadkiem jej wydajności, obniżeniem statusu socjoekonomicznego, marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym chorego ale tez osób z jego rodziny, zwiększeniem narażenia na ryzyko wystąpienia przestępczości, wypadku drogowego, przemocy w rodzinie, zaniedbywania dzieci, bezdomności lub popełnienia samobójstwa Otoczenie prawne Perspektywa międzynarodowa Prawo do zdrowia i zdrowia psychicznego uwzględniono w wielu deklaracjach i konwencjach ONZ. Deklaracja ONZ dotycząca Praw Osób z Chorobą Psychiczną stwierdza, że ich podstawowym prawem jest to, że nie będą dyskryminowane z powodu choroby psychicznej. Istotnym dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odnoszącym się do kwestii zdrowia psychicznego, był opublikowany w 2001 r. doroczny raport pt. Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja. Przypomina on trzy podstawowe zasady dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, wprowadzone przed 10 laty przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ): 1. niedopuszczalność dyskryminacji jednostki z powodu choroby psychicznej, 2. każdy pacjent winien mieć prawo leczenia i opieki w swoim własnym środowisku, 3. każdy pacjent winien mieć prawo leczenia w najmniej ograniczającym środowisku, z zastosowaniem najmniej ograniczającego i ingerującego w jego osobowość i leczenia. Wymieniony Raport podkreśla powszechny charakter zaburzeń neuropsychicznych, które na przestrzeni życia osobniczego dotykają co czwartego człowieka, a także znaczący udział tych schorzeń w tzw. Globalnym Obciążeniu Chorobami (odpowiadającego poziomowi inwalidyzacji, tzw. DALYs) wskaźnik dla Świata w 2000 roku wyniósł 12%, a dla Europy 20%. W 2005 roku reprezentanci ministerstw 43 krajów europejskiego regionu WHO uczestniczący wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady Europy w Europejskiej Konferencji Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwołanej przez Europejskie Biuro Regionalne WHO w Helsinkach przyjęli deklarację w sprawie ochrony zdrowia psychicznego, której główne tezy są następujące: kraje europejskie zobowiązują się w ciągu następnych 5-10 lat opracować, wprowadzić i ocenić, taką politykę i ustawodawstwo, które pozwolą na poprawę dobrego samopoczucia psychicznego całej populacji, pozwolą stworzyć warunki do zapobiegania zaburzeniom psychicznym i wreszcie pozwolą na dobre funkcjonowanie społeczne i osobiste ludzi doświadczających problemów psychicznych. Kolejnym ważnym krokiem było ogłoszenie przez Komisję Europejską w październiku 2005 r. tzw. Zielonej Księgi w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności - myśli proponującej strategię zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej. Dokument ten nawiązuje do Deklaracji Helsińskiej i jest realizacją zapisów Deklaracji w Unii Strona 7 z 53

8 Europejskiej. Zielona Księga wymienia następujące zadania ważne dla reformowania polityki ochrony zdrowia psychicznego w krajach Unii: wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich ludzi, czyli promocja zdrowia psychicznego; zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego, czyli działania profilaktyczne podejmowane wobec grup narażonych na zagrożenia dla zdrowia psychicznego; poprawa jakości życia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności; opracowanie zasad budowania informacji, współpracy w zakresie badań naukowych i upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego miedzy krajami Unii Europejskiej. W 2008 roku podczas Konferencji w sprawie zdrowia psychicznego w Brukseli zainaugurowany został Europejski Pakt na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego. Pakt Stanowi wezwanie do działania w duchu partnerstwa i uwzględnia wyzwania wiążące się z kwestiami zdrowia psychicznego. W jego ramach proponuje się zgromadzenie wiedzy z całej unii Europejskiej w celu wypracowania wspólnych zaleceń dotyczących działania w pięciu głównych obszarach: zapobieganie samobójstwom i depresji, zdrowie psychiczne wśród młodzieży i w kontekście edukacji, zdrowie psychiczne w środowisku zawodowym, zdrowie psychiczne ludzi starszych, zwalczanie uprzedzeń i wykluczenia społecznego. Polskie programy są obecnie harmonizowane z Paktem na Rzecz Zdrowia i Dobrostanu psychicznego (European Pact for Mental Heath and Well-being) z 2008 roku, który zawiera ww. priorytetowe obszary dla Unii Europejskiej. Głównym priorytetem polityki europejskiej dotyczącej promocji zdrowia jest opracowanie w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej Planu Działania obejmującego profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego oraz uwzględniającego niezbędne potrzeby danego państwa. Perspektywa krajowa Prawo do ochrony zdrowia uważa się za prawo konstytucyjne, tj. expressis verbis wyrażone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której to w art. 68 ust. 1 zapisano, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Podstawowym polskim aktem prawnym wyznaczającym najważniejsze obszary działania w ochronie zdrowia psychicznego jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.). Celem ustawy jest zapewnienie właściwej gwarancji poszanowania praw i godności obywatelskich, wśród których zdrowie psychiczne zajmuje kluczową pozycję. Kluczowym aktem wykonawczym do ww. ustawy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Dla przełożenia realizacji problemów zdrowia psychicznego istotne znaczenie mają także dwie ustawy dotyczące zagadnień związanych z uzależnieniami: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) Na ich podstawie opracowano wieloletnie prognozy działań zmierzające do ograniczenia podaży i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Strona 8 z 53

9 II. Zaburzenia zdrowia psychicznego diagnoza dla Mazowsza 2.1. Charakterystyka populacji województwa mazowieckiego względem determinantów zdrowia psychicznego Województwo mazowieckie położone jest w środkowo wschodniej części Polski. Sąsiaduje z sześcioma województwami: warmińsko mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko pomorskim. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju w województwie wydzielono 37 powiatów ziemskich i 5 miast na prawach powiatu (Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka, Warszawa) oraz 314 gmin, w tym 35 miejskich, 50 miejsko wiejskich i 229 wiejskich. Województwo mazowieckie jest największe w kraju zarówno pod względem zajmowanego obszaru 35,6 tys. km 2 co stanowi 11,4% powierzchni Polski, jak i liczby ludności, która wynosiła pod koniec roku osób, z czego osób stanowili mężczyźni, a osób kobiety. 64, 6% ogółu ludności mieszka w miastach, głównym skupiskiem jest aglomeracja warszawska (ponad 2,8 mln osób). Jest to region o najmniejszym w kraju bezrobociu i największej liczbie zatrudnionych (ponad 2,5 mln osób). Statystyczny pracujący mieszkaniec ma nieco ponad 36 lat; jest lepiej wykształcony i zarabia więcej niż osoby zamieszkałe w innych częściach kraju. W województwie mazowieckim przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w roku 2009 wynosiła 2,74, a przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 1438, 73 zł. Ogólnie, w 2009 na Mazowszu było zatrudnionych osób, w tym osób w sektorze prywatnym. Natomiast w tym samym roku zarejestrowano osób bezrobotnych, w tym mężczyzn. W 2008 roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w województwie mazowieckim zmarło 366 osób, z czego 306 osób stanowili mężczyźni. Zgony te były spowodowane używaniem środków psychoaktywnych. Dokonanych zamachów samobójczych zarejestrowanych przez policję w roku 2009 było 593, z czego 504 dokonanych przez mężczyzn Epidemiologia zaburzeń psychicznych w województwie mazowieckim Z analizy danych za 2008 rok, dokonanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, dotyczących chorobowości i zapadalności na zaburzenia psychiczne (bez uzależnień) na tle całego kraju wynika, że chorobowość ogółem w województwie mazowieckim jest mniejsza niż w skali całego kraju. Jednak w grupach wiekowych skrajnych tzn. 0-18, oraz 65 i więcej lat jest wyższa niż w Polsce. Natomiast wskaźnik zapadalności ogółem kształtuje się na zbliżonym poziomie zarówno dla Mazowsza jak i Polski. Chorobowość jak i zapadalność związane z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych są znacząco wyższe w województwie mazowieckim niż w kraju, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w poszczególnych grupach wiekowych. W przypadku zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu sytuacja epidemiologiczna w województwie mazowieckim jest nieznacznie korzystniejsza niż w skali kraju. Wskaźnik zapadalności ogółem jest porównywalny do wartości dla Polski, przy czym w grupie wiekowej wyższy niż w kraju. Według danych pochodzących ze sprawozdań MZ - 15 w 2009 r. z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) leczonych ogółem tj. zarejestrowanych w bieżącym roku jak i przeniesionych z lat poprzednich a leczących się w danym roku było osób. Mężczyźni stanowili 40,4% ogółu leczonych. Chorobowość czyli liczba pacjentów na ludności ogółem lub w omawianej grupie wiekowej populacji ogółem na Mazowszu wyniosła 298,3. W wieku 0-18 leczyło się osób co daje chorobowość 220,8. Liczba pacjentów w grupie lat wyniosła chorobowość 286,7, w wieku leczyło się chorobowość to 320,4, w wieku 65 i więcej leczyło się pacjentów chorobowość to 344,0. Strona 9 z 53

10 Zapadalność liczba pacjentów, którzy podjęli leczenie w opiece ambulatoryjnej po raz pierwszy w życiu na ludności ogółem lub w omawianej grupie wiekowej populacji ogółem na Mazowszu wyniosła 80,3. W wieku 0-18 lat wyniosła 74,9, w wieku zapadalność 96,0, w wieku zapadalność wyniosła 76,4, natomiast w wieku 65 i więcej zapadalność 82,6. Wśród leczonych po raz pierwszy w województwie mężczyźni stanowili 39,5%. Z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych leczonych ogółem było osób. Mężczyźni stanowili 65,2%. Chorobowość wyniosła ogółem 14,8. W wieku 0-18 leczyło się osób co daje chorobowość 13,0. Liczba pacjentów w grupie lat wyniosła chorobowość 36,0, w wieku leczyło się osób chorobowość to 11,8, w wieku 65 i więcej lat leczyło się 234 pacjentów chorobowość 3,0. Zapadalność ogółem na Mazowszu wyniosła 6,1 w wieku 0-18 lat wyniosła 7,5, w wieku zapadalność 14,0, w wieku zapadalność wyniosła 4,2, natomiast w wieku 65 i więcej lat zapadalność 1,1. Z liczby leczonych po raz pierwszy mężczyźni stanowili 65,6%. Z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu liczba leczonych ogółem wyniosła osób. Mężczyźni stanowili 81,6% ogółu leczonych. Chorobowość wyniosła ogółem 47,0. W wieku 0-18 leczyło się 88 osób co daje chorobowość 0,8. Liczba pacjentów w grupie lat wyniosła chorobowość 38,5, w wieku leczyło się osób chorobowość to 78,8, w wieku 65 i więcej leczyło się pacjentów chorobowość 13,2. Zapadalność ogółem na Mazowszu wyniosła 22,2. W wieku 0-18 lat zapadalność 0,6, w wieku zapadalność wyniosła 22,8, w wieku zapadalność równała się 36,1, natomiast w wieku 65 i więcej zapadalność wyniosła 4,3. Z liczby pacjentów pierwszorazowych mężczyźni stanowili 81,2%. Częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych w poszczególnych grupach wiekowych pokazują wykresy 1-4. Wykres 1. Najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób w wieku 0-18 lat w województwie mazowieckim w 2009 r. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania 520 Nieokreślone zaburzenia Upośledzenie umysłowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Całościowe zaburzenia rozwojowe Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym liczba leczonych Strona 10 z 53

11 Wykres 2. Najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób w wieku lat w województwie mazowieckim w 2009 r. Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Epizody afektywne Schizofrenia Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne liczba leczonych Wykres 3. Najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób w wieku lat w województwie mazowieckim w 2009 r. Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ Organiczne zaburzenia psychotyczne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Epizody afektywne Schizofrenia Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne liczba leczonych Strona 11 z 53

12 Wykres 4. Najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób w wieku powyżej 65 lat w województwie mazowieckim w 2009 r. Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Schizofrenia Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Organiczne zaburzenia psychotyczne liczba leczonych Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Strona 12 z 53

13 III. Infrastruktura. Dostępność do placówek ochrony zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim Założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, odnoszą się do świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych, oddziału dziennego oraz w warunkach ambulatoryjnych. Wskaźniki te określają dostępność poszczególnych placówek względem danej wielkości populacji. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) wyróżnia 4 grupy placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej: placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Program przewiduje także powołanie Centrów Zdrowia Psychicznego, które zostaną omówione w dalszej części. Według założeń NPOZP każda grupa placówek powinna udzielać świadczeń we wszystkich trzech trybach: stacjonarnym, dziennym oraz ambulatoryjnym. Wymagana dostępność do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej jest różna w poszczególnych grupach placówek. Poniższe dane zostały opracowane przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umów zawartych ze świadczeniodawcami w 2011 roku Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Poradnia założenia to 1 poradnia na 50 tys. mieszkańców czynna codziennie w każdym powiecie lub dzielnicy dużego miasta. Na rok 2011 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy ze 123 świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w 144 poradniach dla dorosłych w zakresie: a. zdrowia psychicznego (122 poradnie) b. leczenia nerwic (4 poradnie) c. świadczeń psychologicznych (16 poradni) d. świadczeń seksuologicznych i patologii współżycia ( 2 poradnie). Aktualny wskaźnik liczby poradni na 50 tys. mieszkańców wynosi 1,4. Poradnie świadczeń zdrowia psychicznego zostały zakontraktowane w każdym powiecie województwa mazowieckiego, a na terenie m. st. Warszawy w każdej dzielnicy. Wskaźnik dostępności poradni dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przedstawia mapa 1. Strona 13 z 53

14 Mapa 1. Wskaźnik dostępności poradni dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Strona 14 z 53

15 Oddziały dzienne założenia to 3 miejsca na 10 tys. mieszkańców co najmniej 1 w mieście powyżej 70 tys. mieszkańców. Podpisano 19 umów ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w 27 oddziałach dziennych psychiatrycznych (ogólnych dla dorosłych, rehabilitacyjnych oraz geriatrycznych). Łącznie ww. świadczeniodawcy realizują świadczenia na bazie 575 miejsc opieki dziennej, co daje obecnie wskaźnik 1,2 miejsca na 10 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. W celu spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem w województwie mazowieckim powinno funkcjonować dodatkowo ok. 992 miejsc opieki dziennej. Oddziały dzienne zgodnie z zaleceniami określonymi rozporządzeniem powinny funkcjonować w każdym mieście powyżej 70 tys. mieszkańców tj. w województwie mazowieckim w Siedlcach, Radomiu, Płocku i w Warszawie. Brak jest świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia w miastach Radom i Siedlce, jak również nie zabezpieczono ich w powiatach sąsiadujących. Dzienne odziały psychiatryczne (ogólne) zlokalizowane są w Warszawie, Pruszkowie, Płońsku, Płocku i Żurominie. Zespoły środowiskowe założenia to 1 zespół na 50 tys. mieszkańców realizujący od 1 do 3 wizyt tygodniowo. Mazowiecki Oddział Wojewódzki podpisał 9 umów w zakresie zespołów środowiskowych. Wskaźnik liczby zespołów wynosi 0,09 na 50 tys. mieszkańców, przy zalecanym wskaźniku dostępności 1 na 50 tys. mieszkańców. W celu spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem w województwie mazowieckim powinno funkcjonować dodatkowo 96 zespołów środowiskowych. Zespoły interwencji kryzysowych i pomocy doraźnej założenia to 1 zespół w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał 16 umów w zakresie pomocy doraźnej (izba przyjęć). Ww. zespoły zgodnie z zaleceniami określonymi rozporządzeniem powinny funkcjonować w każdym mieście powyżej 200 tys. mieszkańców tj. w województwie mazowieckim w Radomiu i Warszawie. Ww. formy opieki zostały zakontraktowane we wskazanych miastach, jak również w innych 10 powiatach. Hostel założenia to 0,2 miejsca na 10 tys. mieszkańców. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał 1 umowę w zakresie hostelu świadczeń dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (3 miejsca). Wskaźnik liczby miejsc na 10 tys. mieszkańców wynosi 0,01 przy zalecanym wskaźniku dostępności 0,2 na 10 tys. mieszkańców. W celu spełnienia wymogów określonych rozporządzeniem na Mazowszu powinno funkcjonować dodatkowo ok. 97 miejsc w hotelach dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oddziały opiekuńcze (ZPO, ZOL) założenia to 1-2 łóżka na 10 tys. mieszkańców. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał 6 umów w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych. Łącznie ww. świadczeniodawcy realizują świadczenia na 640 łóżkach opieki długoterminowej, co daje wskaźnik 1,2 łóżka na 10 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. Minimalny wskaźnik określony rozporządzeniem wynosi 1-2 łóżka na 10 tys. mieszkańców. Rozmieszczenie placówek dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim przedstawia Tabela 1. Strona 15 z 53

16 Tabela 1. Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wg powiatów województwa mazowieckiego oddziały opiekuńcze (ZOL, ZPO). Lp. Powiaty województwa mazowieckiego Liczba oddziałów Liczba łóżek 1 Gostyniński Miński Płoński Pruszkowski Radom Wołomiński RAZEM Oddziały psychiatryczne szpitalne założenia to 4 łóżka na 10 tys. mieszkańców równomiernie jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, w miastach lub dzielnicach powyżej 80 tys. mieszkańców; optymalna lokalizacja w szpitalach ogólnych. Mając na uwadze liczebność populacji Mazowsza wynika, ze wymagana jest ilość 2140 łóżek w psychiatrycznych oddziałach szpitalnych. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na rok 2011 podpisał 18 umów ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w 56 oddziałach opieki psychiatrycznej stacjonarnej w zakresie: Leczenia zaburzeń nerwicowych (4 oddziały) Świadczeń psychiatrycznych dla chorych somatycznie (4 oddziały) Świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych (38 oddziałów) Świadczeń psychiatrycznych dla przewlekle chorych (2 oddziały) Świadczeń psychogeriatrycznych (4 oddziały) Świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej (3 oddziały) Świadczeń w psychiatrii sądowej w warunkach wzmożonego zabezpieczenia (1 oddział). Łącznie w/w świadczeniodawcy realizują świadczenia na łóżkach opieki stacjonarnej, co daje wskaźnik 4,4 łóżka na 1o tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. Oddziały psychiatryczne zgodnie z zaleceniami określonymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego powinny funkcjonować w mieście powyżej 80 tys. mieszkańców tj. w Radomiu, Płocku i Warszawie. Wskaźnik przedstawia się następująco: - w mieście Radom: 18,5 łóżka na 10 tys mieszkańców miasta - w mieście Płock: 2,4 łóżka na 10 tys. mieszkańców miasta - w mieście st. Warszawa: 3,7 łóżka na 10 tys. mieszkańców miasta Ogólnie MOW NFZ na zakontraktował świadczenia z zakresu psychiatrycznej opieki stacjonarnej w 13 powiatach na terenie Mazowsza. Tabela 2 przedstawia lokalizację oddziałów psychiatrycznych ogólnych wraz z liczbą łóżek na tych oddziałach na Mazowszu. Dane zamieszczone w Tabeli 2 pokazują, ze dostępność świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych nie jest równomierna na Mazowszu. Na terenie 30 powiatów ziemskich nie znajdują się żadne placówki udzielające świadczeń na ogólnych oddziałach psychiatrycznych. Strona 16 z 53

17 Tabela 2. Lokalizacja oddziałów psychiatrycznych ogólnych w województwie mazowieckim. Lp. Nazwa szpitala Powiat Szpital ogólny/psychiatryczny Liczba łóżek na oddziale psychiatrycznym ogólnym 1 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Ciechanowski ogólny 30 2 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Gostyniński psychiatryczny Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. Barbary Borzym w Radomiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Instytut Psychiatrii i Neurologii Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. Pruszkowski psychiatryczny 397 Przasnyski ogólny 26 Sochaczewski ogólny 116 Wołomiński psychiatryczny 203 m. Radom psychiatryczny 300 m. Siedlce ogólny 35 m. Warszawa psychiatryczny 214 m. Warszawa ogólny Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie m. Warszawa psychiatryczny Szpital Bielański im. ks Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej m. Warszawa ogólny Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Płocki ZOZ" m. Warszawa ogólny 18 m. Płock ogólny Wojskowy Instytut Medyczny m. Warszawa ogólny 29 RAZEM łóżek ogólnopsychiatrycznych 1838 Źródło: rejestrzoz.gov.pl Strona 17 z 53

18 Tabela 2. Lokalizacja oddziałów psychiatrycznych innych niż ogólne w pozostałych podmiotach leczniczych w województwie mazowieckim. Lp. Nazwa szpitala Podmiot tworzący Rodzaj oddziału o profilu psychiatrycznym Liczba łóżek na oddziale psychiatrycznym 1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku Powiat lipski Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 40 2 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Województwo Mazowieckie Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie 24 3 Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku MSWiA Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Poradnia założenia to 1 poradnia w powiecie lub na kilka powiatów 150 tys. mieszkańców czynna codziennie. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy z 33 świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w 41 poradniach w zakresie: zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (30 poradni) świadczeń psychologicznych (1 poradnia) świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (10 poradni). Wskaźnik liczby poradni na 150 tys. mieszkańców wynosi 1,2 przy zalecanym wskaźniku dostępności 1 poradnia na 150 tys. mieszkańców. Poradnie świadczeń zdrowia psychicznego dla dzieci zostały zakontraktowane na Mazowszu w każdym byłym mieście wojewódzkim, a na terenie m.st. Warszawy w każdej dzielnicy. Dostępność poradni psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w powiatach woj. mazowieckiego przedstawia Tabela 3. Tabela 3. Liczba poradni psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w powiatach woj. mazowieckiego. Lp Powiat Liczba poradni Wskaźnik liczby poradni na 150 tys mieszkaoców 1 Ciechanowski 1 1,7 2 Garwoliński 1 1,4 3 Ostrołęcki 1 1,8 4 Ostrołęka 2 5,6 5 Otwocki 1 1,2 6 Piaseczyński 1 0,9 7 Płock 2 2,4 8 Płoński 1 1,7 9 Pruszkowski Radom 4 2,7 11 Siedlce 2 3,9 12 Warszawa 22 1,9 13 Wołomiński 2 1,4 RAZEM 41 1,2 Strona 18 z 53

19 Oddziały dzienne założenia to 1 miejsce na 10 tys. mieszkańców. Podpisano 4 umowy ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w 6 oddziałach dziennych psychiatrycznych. Łącznie ww. świadczeniodawcy realizują świadczenia na 102 miejscach opieki dziennej, co daje wskaźnik 0,2 miejsca na 10 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. W celu spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem w województwie mazowieckim powinno funkcjonować dodatkowo ok. 420 miejsc opieki dziennej dla dzieci i młodzieży. Oddziały dzienne zlokalizowane są w powiecie otwockim, w Radomiu oraz w Warszawie. Zespoły środowiskowe założenia to 1 zespół na 150 tys. mieszkańców realizujący od 1 do 3 wizyt tygodniowo. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ nie podpisał odrębnych umów w zakresie zespołów środowiskowych dla dzieci i młodzieży. W celu spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem (1 zespół na 150 tys. mieszkańców) w województwie mazowieckim powinno funkcjonować ok. 35 zespołów środowiskowych dla dzieci i młodzież, które zostały zakontraktowane zgodnie z zaleconymi wskaźnikami dostępności określonymi rozporządzeniem. Oddziały szpitalne założenia to 0,4 łóżka na 10 tys. mieszkańców rozlokowane równomiernie. Podpisano 6 umów ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (w tym ze jeden podmiot uległ likwidacji, w wyniku której został utworzony NZOZ). Na chwilę obecną oddziały szpitalne dla dzieci i młodzieży zlokalizowane są w: Instytucie Psychiatrii I Neurologii Mazowieckim Centrum Rehabilitacji i Terapii Neuropsychiatrycznej w Garwolinie Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu Łącznie ww. świadczeniodawcy realizują świadczenia na 167 łóżkach opieki stacjonarnej, co daje wskaźnik 0,4 łóżka na 10 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. Na terenie Mazowsza funkcjonuje dwie placówki dedykowana wyłącznie dzieciom i młodzieży - w Zagórzu oraz Garwolinie. Pozostałe oddziały funkcjonują w strukturze ogólnych szpitali psychiatrycznych lub szpitali dziecięcych. Hostel założenia to 20 miejsc w województwie. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał na 2012 rok umowę ze świadczeniodawcą realizującym świadczenia w 1 hostelu (Zagórze) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie w hostelu w Zagórzu zakontraktowano 22 miejsca, co spełnia warunek określony rozporządzeniem. Poradnie pomocy rodzinie założenia to 1 poradnia w województwie. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ nie podpisał odrębnych umów w zakresie poradni pomocy rodzinie dla dzieci i młodzieży. W celu spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem w województwie mazowieckim powinna funkcjonować 1 poradnia pomocy rodzinie. W zakresie świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży realizowane jest miedzy innymi świadczenie - sesja psychoterapii rodzinnej, która prowadzona jest z rodziną i nastawiona jest na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny. Dostępność do ww. poradni spełnia zalecenia rozporządzenia oraz jest stosowna do lokalnych potrzeb i możliwości. Strona 19 z 53

20 3.3. Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Przychodnia lub poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia założenia to co najmniej 1 w powiecie (50 tys. mieszkańców) z uwzględnieniem wskaźnika epidemiologicznego, czynna codziennie. Podpisano 80 umów ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w 90 poradniach w zakresie: terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu od alkoholu (58 poradni ), terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży (4 poradnie), leczenia uzależnień, który obejmuje wszystkie uzależnienia, w tym również alkohol (28 poradni). Wskaźnik liczby poradni na 50 tys. mieszkańców wynosi 0,9 przy zalecanym wskaźniku dostępności 1 przychodnia/1 powiat (ok. 50 tys. mieszkańców). Tabela 4 przedstawia dostępność poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w województwie mazowieckim. Tabela 4. Poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzaleznienia w woj. mazowieckim. Kolorem pomarańczowym zaznaczono powiaty w których poradnie nie występują. Powiat woj. mazowieckiego Ludność (tys.) Liczba poradni Wskaźnik liczby poradni na 50 tys. mieszkańców Białobrzeski ,5 Ciechanowski ,7 Garwoliński ,9 Gostyniński ,1 Grodziski ,2 Grójecki Kozienicki Legionowski ,4 Lipski ,8 Łosicki Makowski ,1 Miński ,3 Mławski ,7 Nowodworski ,6 Ostrołęcki ,6 Ostrołęka ,6 Ostrowski ,3 Otwocki ,4 Piaseczyński ,6 Płock ,4 Płocki Płoński ,6 Pruszkowski ,7 Przasnyski Przysuski ,2 Pułtuski Radom ,7 Radomski ,7 Siedlce ,3 Siedlecki Sierpecki ,9 Sochaczewski ,6 Sokołowski ,9 Szydłowiecki ,3 m. st. Warszawa ,7 Strona 20 z 53

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011 Strona 1 z 53 Spis treści Wprowadzenie 4 I. Uwarunkowania zdrowia psychicznego. 5 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski

Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski Maciej Bogucki 21.05.2013 W 2011 roku zarejestrowano 93 232 hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO RAWA MAZOWIECKA, czerwiec 2011 rok 0 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str. 2. 2. Demografia str. 4. 3. Epidemiologia str. 4. 4. Ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach

Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009-2011 Warszawa, marzec 2013 r. Spis treści Wstęp 1 I. Demografia - stan obecny, prognozy do 2035 roku 3 II. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015 URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Łódź, listopad 2011 roku - 2 - SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71 140200-00000 Powiat ciechanowski Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczymw Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 10,88 21,75 Powiat garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:34:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:34:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.11.2016 godz. 00:34:40 Numer KRS: 0000083895 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Załącznik do OSR Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (zadania będą realizowane w ciągu 5 lat począwszy od 2009

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo