BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r."

Transkrypt

1 BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) określa kategorie zaliczanych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w stosunku, do których powiatowy urząd pracy w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. charakteryzuje się największą liczbą w kraju. Na koniec września 214 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było W analizowanym okresie w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: długotrwale bezrobotne 59,5% ogółu ( osób), bez wykształcenia średniego 51,2% ogółu ( osób), bez kwalifikacji zawodowych 33,9% ogółu ( osób), powyżej 5 roku życia 26,8% ogółu ( osób), bez doświadczenia zawodowego 26,1% ogółu (66.44 osoby), do 25 roku życia 15,8% ogółu (4.359 osób), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 1,3% ogółu ( osób), samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 7,7% ogółu ( osób), niepełnosprawne 4,% ogółu (1.277 osób), które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1,9% ogółu (4.811 osób), po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego -,1% ogółu (131 osób).

2 Długotrwale 1 Na koniec września 214 r. zarejestrowanych było długotrwale (59,5% ogółu ), o osób (o 1,9%) mniej niż na koniec czerwca 214 r. Najwyższym udziałem długotrwale wyróżniało się powiaty: szydłowiecki 71,6%, przysuski 7,5%, makowski 69,9%, kozienicki 68,5% oraz zwoleński 68,%. Najniższy udział zanotowano w powiatach: grodziskim 41,3%, wyszkowskim 46,%, otwockim 46,6%, grójeckim 49,4%, mińskim 5,9% oraz warszawskim zachodnim 51,%. Wśród długotrwale kobiety stanowiły 49,1% ( osób). Prawo do zasiłku posiadały 47 osób (tylko,3% ogółu długotrwale ). 1 Zgodnie z obowiązującą ustawą (tekst jednolity z 213 r. Dz. U. Nr 674, z późn. zm.) długotrwale - oznacza to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy 2

3 Pośród tej kategorii dominowały osoby legitymujące się wykształceniem poniżej średniego osób (56,3% ogółu długotrwale ). Wykształcenie wyższe posiadało (12,%). Długotrwałe bezrobocie w znacznym stopniu dotknęło osoby w wieku: a osób (26,4% ogółu długotrwale ) oraz a osób (22,5%). DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej populacji najwięcej posiadało staż osób (2,6%) oraz do 1 roku osoby (16,8%). Należy zauważyć, że pośród tej populacji (19,2%) nie posiadało stażu pracy. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy zarejestrowało się długotrwale (43,3% ogółu napływu ), o osób (o 13,%) więcej niż w II kwartale 214 roku. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji osób (43,2% ogółu odpływu ), o osób (o 4,9%) mniej niż w II kwartale 214 r. 3

4 Bezrobotni bez wykształcenia średniego W województwie mazowieckim na koniec września 214 r. zarejestrowanych było bez wykształcenia średniego (51,2% ogółu ), o osób (o 4,7%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem bez wykształcenia średniego wyróżniały się powiaty: nowodworski (62,1%), płoński (61,%), szydłowiecki (6,8%), białobrzeski (6,1%), radomski (59,8%), płocki (59,6%) oraz kozienicki (59,4%). Najniższy udział bez wykształcenia średniego wystąpił w miastach: Warszawa (38,8%), Siedlce (42,6%) i Ostrołęka (44,6%) oraz w powiatach: pruszkowskim (45,3%), sokołowskim (46,6%), grodziskim (46,8%) oraz łosickim (47,4%). Większą część bez wykształcenia średniego stanowią mężczyźni osób (61,7% ogółu w tej kategorii), a prawo do zasiłku posiadało osób (1,3%). Bezrobotni zakwalifikowani do tej kategorii to przede wszystkim osoby w wieku: a osób (23,4% ogółu w tej kategorii) oraz a osób (23,2%). 6 BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214r. III kw. 214r. Pośród bez wykształcenia średniego liczną grupę stanowiły osoby ze stażem osób (2,3% ogółu tej kategorii ) oraz osoby ze stażem osób (16,%). Wśród tej populacji nie posiadało stażu pracy (19,%). 4

5 BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej grupy 51,5% ( osób) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się bez wykształcenia średniego (39,9% ogółu napływu ), o osoby (o 15,%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 5

6 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 2 Na koniec września 214 r. w województwie mazowieckim w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bez kwalifikacji zawodowych (33,9% ogółu ), o osoby (o 2,8%) mniej w porównaniu do czerwca 214 roku. Najwyższym udziałem bez kwalifikacji zawodowych wyróżniały się powiaty: makowski (63,2%), nowodworski (53,4%), płoński (48,4%), garwoliński (43,7%) oraz gostyniński (43,3%). Najniższy udział bez kwalifikacji zanotowano w miastach: Płock (16,4%), Siedlce (22,3%) i Ostrołęka (23,4%) oraz w powiatach: sierpeckim (23,6%), siedleckim (24,8%), sokołowskim (25,7%) oraz płockim (26,%). Wśród bez kwalifikacji zawodowych kobiety stanowiły 47,6% (41.98 osób), a prawo do zasiłku posiadały osoby (8,3%). Pośród tej kategorii najwięcej było osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy osób (46,9% ogółu bez kwalifikacji). Natomiast najmniej było osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca osoby (9,9% ogółu bez kwalifikacji). 3 BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. Biorąc pod uwagę staż pracy, to pośród populacji bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowili bez stażu pracy osób (32,9% ogółu tej grupy ) oraz posiadający staż pracy od 1 do osoby (18,8%). 2 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych oznacza to nieposiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 6

7 BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Ze względu na wiek wśród populacji bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowili w wieku: a osób (26,3% ogółu tej grupy ) oraz a osób (22,9%). Natomiast najmniejszą grupę stanowili w wieku 6-64 a 4.96 osób (5,7% ogółu tej grupy ). BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się nie posiadających kwalifikacji zawodowych (33,7%) napływu ogółu ), o osób (o 16,8%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 7

8 Bezrobotni powyżej 5 roku życia 3 W końcu września 214 r. w województwie było zarejestrowanych powyżej 5 roku życia (26,8% ogółu ), o osób (o 3,1%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem tej kategorii wyróżniało się m. st. Warszawa (34,5% ogółu ) oraz powiaty: warszawski zachodni (37,8%), pruszkowski (33,7%), grodziski (33,5%), piaseczyński (31,5%) oraz otwocki (31,4%). Najniższy udział zanotowano w powiatach: ostrołęckim i siedleckim (po 18,1%), przasnyskim (18,5%), płockim (18,8%) oraz łosickim i pułtuskim (po 18,9%). Wśród powyżej 5 roku życia kobiety stanowiły 38,7% (26.42 osoby), a prawo do zasiłku posiadało 12.4 osób (17,6% ogółu tej kategorii ). Bezrobotni powyżej 5 roku życia legitymowali się głównie wykształceniem niższym od średniego osób (65,1% ogółu powyżej 5 roku życia), a najmniej było legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym osób (5,1%). BEZROBOTNI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Pośród powyżej 5 roku życia znaczną grupę stanowiły osoby, które pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy osoby (56,6% tej populacji ), natomiast najmniejszą populację stanowili pozostający bez pracy do 1 miesiąca osób (5,6%). 3 Bezrobotni powyżej 5 roku życia oznacza to osoby, które w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 5 rok życia. 8

9 BEZROBOTNI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej populacji przeważały osoby z długoletnim stażem pracy, a najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które przepracowały osób (31,5%) BEZROBOTNI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy zarejestrowało się powyżej 5 roku życia (17,8% ogółu napływu), o 896 osób (o 7,6%) więcej niż w II kwartale 214 roku. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji powyżej 5 roku życia (18,9% ogółu odpływu ), o osób (o 9,7%) mniej niż w II kwartale 214 r. 9

10 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 4 Na koniec września 214 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było bez doświadczenia zawodowego (26,1% ogółu ), o 133 osoby (o,2%) więcej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem bez doświadczenia zawodowego wyróżniały się powiaty: przasnyski (43,2%), makowski (4,6%), łosicki (39,4%), zwoleński (38,3%) oraz lipski (38,1%). Najniższy udział tej kategorii zanotowano w m.st. Warszawa (18,%) oraz w powiatach: otwockim (17,6%), warszawskim zachodnim (18,1%), grodziskim (18,3%) oraz mińskim (19,9%). Wśród tej kategorii kobiety stanowiły 5,4% (33.47 osób), a prawo do zasiłku posiadało 99 osób (,2% ogółu tej kategorii). Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego to przede ludzie młodzi w wieku: a osoby (44,9% ogółu tej populacji) oraz a osób (33,1%). Warto zaznaczyć, że 1.25 bez doświadczenia zawodowego (1,8%) to osoby z przedziału wiekowego 6-64 a BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214 r. III kw. 214 r. Pośród populacji bez doświadczenia zawodowego przeważali posiadający wykształcenie poniżej średniego osób (48,% ogółu tej kategorii). Wśród tej kategorii najmniej osób legitymowało się wykształceniem wyższym osoby (13,1%). 4 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego oznacza to, którzy wykonywali zatrudnienie oraz Inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy 1

11 BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród bez doświadczenia zawodowego powyżej 12 miesięcy bez pracy pozostawało osób (44,5% ogółu w tej kategorii). BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się bez doświadczenia zawodowego (32,9% ogółu napływu ), o osób (o 31,5%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 11

12 Bezrobotni do 25 roku życia 5. Na koniec września 214 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było poniżej 25 roku życia (15,8% ogółu ), o 791 osób (o 2,%) więcej niż na koniec czerwca 214 r. Najwyższym udziałem tej populacji wyróżniały się powiaty: białobrzeski 26,8%, sokołowski 26,7%, przasnyski 26,5%, ostrołęcki i siedlecki po 26,3% oraz wyszkowski 26,2%. Najniższy udział młodzieży do 25 roku życia zanotowano w miastach: Warszawa 7,%, Radom 11,3% i Siedlce 11,7% oraz w powiatach: pruszkowskim 9,1%, warszawskim zachodnim 9,8%, piaseczyńskim 11,5% oraz legionowskim 11,9%. Wśród do 25 roku życia zarejestrowanych było kobiet (49,5% ogółu bezrobotnej młodzieży), a prawo do zasiłku posiadało osób (4,5% ogółu bezrobotnej młodzieży). Istotnym czynnikiem determinującym start zawodowy jest poziom wykształcenia. Wśród do 25 roku życia najwięcej było osób legitymujących się wykształceniem: policealnym i średnim zawodowym osób (26,4%). Warto zaznaczyć, że pośród tej kategorii wykształcenie poniżej średniego posiadało osoby (4,3%). BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Trudności z podjęciem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby bez doświadczenia zawodowego, które jeszcze nie pracowały. Wśród do 25 roku życia osób (61,5%) nie posiadało stażu pracy. Największym udziałem wśród tej populacji wyróżniało się m. Radom 72,2% oraz powiaty: przasnyski 74,8%, przysuski 73,4%, radomski 7,3%, makowski 69,8% oraz grójecki 69,6%. 5 Bezrobotni do 25 roku życia oznacza to, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia. 12

13 BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU do 1 roku Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Niski poziom wykształcenia oraz brak doświadczenia zawodowego w znacznej mierze wydłuża okres pozostawania bez pracy. Wśród tej kategorii najwięcej osób pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy osoby (27,9%) BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowano do 25 roku życia (3,4% ogółu napływu ), o osoby (o 32,8%) więcej niż w II kwartale 214 r. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji osoby (24,6% ogółu odpływu ), o osób (o 8,8%) mniej niż w II kwartale 214 r. 13

14 Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka W województwie mazowieckim na koniec września 214 r. zarejestrowanych było kobiet, które nie podjęły zatrudnia po urodzeniu dziecka (1,3% ogółu ), o 242 kobiety (o,9%) więcej niż w czerwcu 214 roku. Najwyższym udziałem kobiet tej kategorii wyróżniały się powiaty: przasnyski (17,7%), sierpecki (16,9%), zwoleński (15,1%), ostrowski (14,8%), łosicki (14,6%) oraz ostrołęcki i żuromiński (po 14,%). Najniższy udział tej populacji odnotowano w powiatach: warszawskim zachodnim (5,9%), garwolińskim (6,3%) oraz piaseczyńskim (6,4%). Prawo do zasiłku posiadały kobiety (4,4% ogółu w tej grupie kobiet). Pośród tej kategorii najwięcej kobiet było w wieku: a 12.2 osoby (45,9% ogółu tej populacji ) oraz a osób (26,5%). 2 BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a i wicej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Ze względu na wykształcenie najliczniejszą grupę wśród kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka stanowiły bezrobotne kobiety z wykształceniem poniżej średniego kobiet (54,6% tej kategorii ). Wśród tej populacji najmniej osób legitymowało się wykształceniem wyższym osób (12,4%). 14

15 BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU 1 5 wyższe policealne i śdrednei średnie zasadnicze zawodowe ogólnokształcące zawodowe II kw. 214 r. III kw. 214 r. gimnazjalne i poniżej Ze względu na staż pracy najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, które przepracowały mniej niż 1 rok 6.17 kobiet (23,6%) oraz kobiety ze stażem pracy kobiet (22,6%). 2 BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej grupy powyżej 12 miesięcy pozostawało bez pracy osób (63,4% ogółu kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka) BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się 4.22 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (5,9% ogółu napływu ) - o 1.19 osób (o 39,3%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 15

16 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6 W województwie mazowieckim w końcu września 214 r. zarejestrowanych było samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (7,7% ogółu ), o 212 osób (o 1,1%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem wśród tej populacji wyróżniały się miasta: Płock (1,9%) i Warszawa (9,6%) oraz powiaty: żyrardowski (11,1%), sierpecki (9,6%), nowodworski (9,4%), sochaczewski (9,2%) oraz grodziski (9,1%). Najniższy udział wśród samotnie wychowujących dzieci zanotowano w powiatach: przysuskim (3,%), białobrzeskim (3,2%) oraz szydłowieckim (3,8%). Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci, to głównie kobiety osób (84,4% ogółu w tej kategorii). Prawo do zasiłku posiadało osób (7,5% ogółu samotnie wychowujących dzieci). Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci to przede wszystkim osoby w wieku: a osób (38,9% ogółu tej kategorii ) oraz a osób (33,1%). Ze względu na wykształcenie pośród tej kategorii dominowali posiadający wykształcenie poniżej średniego osób (59,4% ogółu tej kategorii ), a wykształceniem wyższym legitymowało się (9,5% tej populacji). 6 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - oznacza to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 16

17 BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowegimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Biorąc pod uwagę staż pracy, to pośród tej populacji najliczniejszą grupę stanowili ze stażem pracy: osoby (26,3% ogółu tej kategorii ) oraz do 1 roku osób (22,%) BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r Wśród samotnie wychowujących dzieci, powyżej 12 miesięcy pozostawało bez pracy (52,% ogółu tej kategorii ) BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w powiatowych urzędach pracy województwa go zarejestrowało się samotnie wychowujących dzieci (6,1% ogółu napływu ), o 874 osoby (o 25,%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 17

18 Bezrobotni niepełnosprawni. W końcu września 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowanych było niepełnosprawnych (4,% ogółu ), o 1 osobę (o,1%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem niepełnosprawnych wyróżniały się miasta: Siedlce (7,6% ogółu ), Radom (6,5%) i Płock (6,4%) oraz powiaty: grodziski (6,3%), lipski (5,6%) oraz miński i nowodworski (po 5,5%). Najniższy udział niepełnosprawnych zanotowano w powiatach: garwolińskim (1,4%), przysuskim (1,7%), białobrzeskim (1,9%) oraz makowskim i pułtuskim (po 2,%). Wśród niepełnosprawnych kobiety stanowiły 46,3% (4.759 osób), a prawo do zasiłku posiadało osób (14,2% ogółu niepełnosprawnych). Bezrobotni niepełnosprawni to głównie osoby legitymujące się wykształceniem poniżej średniego osób (62,3% ogółu niepełnosprawnych) oraz wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób (21,4%). BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Liczną grupę pośród niepełnosprawnych stanowili w wieku: a osób (27,4% ogółu niepełnosprawnych) oraz a osób (24,8%). 4 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214r. III kw. 214r. 18

19 Na koniec września 214 r. 87,8% ogółu niepełnosprawnych posiadało doświadczenie zawodowe, w tym najwięcej osób posiadało staż pracy: osób (2,% ogółu tej populacji ) oraz osób (18,4%). BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Bezrobotni niepełnosprawni mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, o czym świadczy fakt, że osoby (5,9% ogółu tej kategorii ) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 roku w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się osób niepełnosprawnych (4,4% ogółu napływu ), o 318 osób (o 11,2%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 19

20 Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. W województwie mazowieckim w końcu września 214 r. zarejestrowanych było 4.811, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (1,9% ogółu ), o 253 osoby (o 5,%) mniej niż w czerwcu 214 roku. Najwyższym udziałem, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia wyróżniały się miasto Siedlce (3,5%) oraz powiaty: żyrardowski (3,5%) i nowodworski (3,3%). Najniższym udziałem w tej kategorii wyróżniały się powiaty: przysuski (,3%), grójecki (,5%), szydłowiecki (,9%) oraz ostrołęcki i radomski (po 1,%). Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, to głównie mężczyźni 4.66 osób (95,7%) ogółu w tej kategorii), a prawo do zasiłku posiadały - 75 osób (1,6%). Ze względu na wiek, w tej populacji przeważali w wieku osób (29,4% ogółu tej kategorii ) oraz w wieku a osoby (24,8%). BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJELI ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214r. III kw. 214r. Wśród, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i nie podjęli zatrudnienia przeważają osoby posiadające wykształcenie poniżej średniego 4.31 osób (89,4% tej kategorii ). W tej kategorii najmniej osób legitymowało się wykształceniem wyższym - 35 osób (,7%). 2

21 BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘLI ZATRUDNIENIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214r. III kw. 214r. Wśród tej populacji przeważali ze stażem: do 1 roku 1.36 osób (28,3% ogółu tej kategorii ) oraz osób (24,1%). Należy zauważyć, że wśród tej populacji 1.24 (25,%) nie posiadało stażu pracy BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘLI ZATRUDNIENIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej kategorii bez pracy powyżej 12 miesięcy pozostawało osób (39,4% ogółu, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia) BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘLI ZATRUDNIENIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się 1.26, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (1,8% ogółu napływu ), o 3 osoby (o,2%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 21

22 W obszarze bezrobocia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa go w porównaniu do poprzedniego kwartału (przy spadku ogólnej liczby o 7.88 osób tj. o 2,7%) obserwuje się: wzrost liczby do 25 roku życia o 791 osób (o 2,%), wzrost kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka o 242 osoby (,9%), wzrost liczby bez doświadczenia zawodowego o 133 osoby (o,2%), spadek liczby bez wykształcenia średniego o osób (o 4,7%), spadek liczby długotrwale o osób (o 1,9%), spadek liczby bez kwalifikacji zawodowych o osoby (o 2,8%), spadek liczby powyżej 5 roku życia o osób (o 3,1%), spadek liczby, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia o 253 osoby (o 5,%), spadek liczby samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia o 212 osób (o 1,1%), spadek liczby niepełnosprawnych o 1 osobę (o,1%). Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Warszawa, listopad 214 r. 22

23 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na koniec III kwartału 214 r. Załącznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie ,8% ,5% ,8% ,9% ,1% ,2% ,7% ,3% ,9% ,% 131,1% ,% ,8% ,7% ,8% ,8% ,2% ,7% ,2% 34 1,8% 658 3,5% 2,% 1 ciechanowski ,4% ,6% ,7% ,5% ,% ,1% 437 8,3% 565 1,7% 122 2,3% 214 4,%,% 2 mławski ,5% ,% ,5% ,4% ,3% ,2% 32 7,6% 422 1,1% 91 2,2% 153 3,6%,% 3 płoński ,7% ,2% ,3% ,4% ,6% ,% 54 8,6% 63 1,8% 82 1,4% 27 3,5% 2,% 4 żurominski ,6% ,7% ,% ,7% ,1% ,3% 187 5,3% ,% 45 1,3% 84 2,4%,% ,1% ,1% ,7% ,2% ,2% ,2% ,% ,1% 268 1,3% 747 3,5% 32,2% 1 makowski ,9% ,9% 96 2,2% ,2% ,6% ,8% 243 5,4% 53 11,8% 51 1,1% 9 2,% 1,2% 2 m. Ostrołęka ,9% ,6% ,1% ,4% ,4% ,6% 318 8,6% ,2% 57 1,5% 2 5,4% 17,5% 3 ostrołęcki ,3% ,8% ,1% ,8% ,3% ,4% 317 5,6% ,% 57 1,% 131 2,3% 5,1% 4 ostrowski ,5% ,9% 859 2,% ,3% ,2% ,1% 353 8,2% ,8% 51 1,2% 22 4,7%,% 5 przasnyski ,5% ,6% ,5% ,9% ,2% ,% 264 8,3% ,7% 52 1,6% 124 3,9%,% ,2% ,8% ,1% ,4% ,8% ,1% ,1% ,9% 482 2,1% ,6% 15,1% 1 gostyniński ,5% ,3% ,4% ,3% ,8% ,7% 286 7,4% 417 1,7% 8 2,1% 133 3,4% 1,% 2 m. Płock ,2% ,5% ,1% ,4% ,8% ,1% 813 1,9% ,1% 21 2,8% 474 6,4% 2,% 3 płocki ,9% ,6% ,8% ,% ,3% ,6% 55 8,% ,6% 93 1,3% 216 3,1% 9,1% 4 sierpecki ,3% ,% 89 19,2% ,6% ,5% ,5% 44 9,6% ,9% 99 2,3% 199 4,7% 3,1% ,6% ,7% ,5% ,3% ,2% ,9% ,6% ,2% 666 1,2% ,1% 19,% 1 białobrzeski ,8% ,1% ,9% ,3% ,1% ,1% 55 3,2% 165 9,6% 19 1,1% 32 1,9%,% 2 kozienicki ,% ,5% ,3% ,3% ,3% ,4% 233 5,7% ,7% 8 2,% 111 2,7%,% 3 lipski ,5% ,% 48 2,9% ,3% ,1% ,3% 142 6,2% 36 13,3% 35 1,5% 128 5,6% 7,3% 4 przysuski ,9% ,5% ,9% ,4% ,2% ,1% 148 3,% 445 8,9% 17,3% 87 1,7%,% 5 m. Radom ,3% ,2% ,4% ,% ,1% ,5% ,9% ,3% 283 1,5% ,5%,% 6 radomski ,5% ,6% ,8% ,% ,1% ,8% 645 4,3% ,2% 146 1,% 425 2,8%,% 7 szydłowiecki ,8% ,6% ,6% ,1% ,1% ,8% 21 3,8% 488 9,1% 49,9% 22 3,8% 12,2% 8 zwoleński ,6% ,% ,3% ,7% ,3% ,3% 157 5,5% ,1% 37 1,3% 68 2,4%,% ,1% ,% ,5% ,8% ,4% ,7% 818 7,3% ,9% 251 2,2% 615 5,5% 1,% 1 łosicki ,3% 98 57,% 31 18,9% ,6% ,4% ,4% 99 6,2% ,6% 23 1,4% 56 3,5% 1,1% 2 m. Siedlce ,7% ,8% ,3% ,3% ,7% ,6% 31 8,4% ,8% 128 3,5% 278 7,6%,% 3 siedlcki ,3% ,8% 63 18,1% ,8% ,% ,% 244 7,3% ,5% 55 1,7% 166 5,%,% 4 sokołowski ,7% ,8% ,3% ,7% ,2% ,6% 165 6,4% ,6% 45 1,8% 115 4,5%,% w tym: do 25 roku życia długotrwale powyżej 5 roku życia bez kwalifi -kacji zawodo -wych bez doświadczenia zawodowego ,8% ,8% ,5% ,8% ,% ,4% ,5% ,4% ,2% ,9% 62,% 1 garwoliński ,9% ,2% ,4% ,7% ,4% ,7% 299 5,% 381 6,3% 141 2,3% 87 1,4% 5,1% 2 grodziski ,6% ,3% 77 33,5% ,7% 42 18,3% ,8% 21 9,1% 167 7,3% 57 2,5% 144 6,3% 13,6% 3 grójecki ,6% ,4% ,9% ,5% ,4% ,5% 242 8,3% 286 9,8% 15,5% 87 3,%,% 4 legionowski ,9% ,6% ,2% ,8% ,1% ,3% 377 7,9% 344 7,2% 1 2,1% 163 3,4% 1,% 5 miński ,3% ,9% ,4% ,7% ,9% ,2% 396 7,3% 563 1,4% 132 2,4% 3 5,5% 3,1% 6 nowodworski ,2% ,% ,8% ,4% ,5% ,1% 344 9,4% 36 8,4% 121 3,3% 21 5,5% 1,% 7 otwocki ,5% ,6% ,4% ,2% ,6% ,9% 33 7,9% 286 7,4% 91 2,4% 177 4,6%,% 8 piaseczyński ,5% ,8% ,5% ,5% ,8% ,6% 45 7,6% 382 6,4% 119 2,% 227 3,8%,% 9 pruszkowski ,1% ,5% ,7% ,6% ,6% ,3% 416 8,4% 42 8,4% 8 1,6% 22 4,1%,% 1 pułtuski ,% ,% ,9% ,7% ,1% ,5% 391 8,6% ,6% 68 1,5% 93 2,%,% 11 sochaczewski ,3% ,2% ,8% ,8% ,3% ,% 344 9,2% ,1% 41 1,1% 19 2,9%,% 12 m. st. Warszawa ,% ,% ,5% ,6% ,% ,8% ,6% ,6% ,5% ,5% 5,% 13 warszawski zachodni ,8% ,% ,8% ,7% ,1% ,5% 187 6,2% 18 5,9% 88 2,9% 82 2,7%,% 14 węgrowski ,8% ,7% ,2% ,1% 95 26,5% ,8% 275 7,7% ,1% 73 2,% 136 3,8% 7,2% 15 wołomiński ,3% ,9% ,% ,5% ,2% ,4% 796 6,7% 989 8,3% 238 2,% 267 2,2% 24,2% 16 wyszkowski ,2% ,% 78 21,5% ,% ,5% ,1% 215 6,5% 47 12,4% 38 1,2% 167 5,1% 1,% 17 żyrardowski ,3% ,3% ,3% ,7% 98 21,6% ,2% ,1% 345 8,2% 145 3,5% 217 5,2% 2,% bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu kontraktu socjalnego

24 Napływ będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w III kwartale 214 r. Załącznik Nr 2 w tym napływ : Lp. Wyszczególnienie Napływ bezro -botnych do 25 roku życia udział w napływie bezrobo -tnych w % długo -trwale bezro -botnych udział w napływie bezrobo -tnych w % powyżej 5 roku życia udział w napływie bezrobo -tnych w % bez kwalifi -kacji zawodo -wych udział w napływie bezrobo -tnych w % bez doświadczeni a zawodowego udział w napływie bezrobo -tnych w % bez wykształceni a średniego udział w napływie bezrobo -tnych w % Samotnie wychowu -jących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia udział w napływie bezrobo -tnych w % kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka udział w napływie bezrobo -tnych w % którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia udział w napływie bezrobo -tnych w % niepełno - sprawnych ,4% ,3% ,8% ,7% ,9% ,9% ,1% ,9% ,8% ,4% ,6% ,7% ,1% ,8% ,7% ,2% 347 5,7% 319 5,3% 73 1,2% 25 3,4% udział w napływie bezrobo -tnych w % 1 ciechanowski ,2% ,9% ,2% ,7% 57 27,4% ,7% 125 6,8% 12 5,5% 28 1,5% 72 3,9% 2 mławski ,1% ,1% ,6% ,3% ,1% 638 4,2% 73 4,6% 73 4,6% 19 1,2% 54 3,4% 3 płoński ,1% ,2% ,7% ,9% ,2% ,1% 13 6,6% 83 5,3% 17 1,1% 46 2,9% 4 żurominski ,3% ,5% ,2% ,8% 41 38,7% 426 4,2% 46 4,3% 61 5,8% 9,8% 33 3,1% ,1% ,1% ,4% ,6% ,7% ,2% 271 5,1% 351 6,6% 47,9% 224 4,2% 1 makowski ,4% 54 54,1% ,8% 566 6,8% 43 43,3% 38 4,8% 46 4,9% 58 6,2% 8,9% 26 2,8% 2 m. Ostrołęka ,2% 48 43,3% 192 2,4% ,6% ,5% ,8% 5 5,3% 48 5,1% 8,8% 63 6,7% 3 ostrołęcki ,% ,7% ,3% ,7% ,9% ,6% 63 4,3% 113 7,8% 9,6% 43 3,% 4 ostrowski ,5% ,4% ,6% ,4% ,7% ,% 61 5,3% 64 5,6% 15 1,3% 57 5,% 5 przasnyski ,7% ,4% 14 12,5% 333 4,1% 42 48,4% ,5% 51 6,1% 68 8,2% 7,8% 35 4,2% ,2% ,8% ,9% ,7% ,9% ,1% 441 6,2% 47 5,7% 165 2,3% 334 4,7% 1 gostyniński ,9% ,2% ,1% 55 41,6% ,2% ,5% 65 5,3% 57 4,7% 19 1,6% 46 3,8% 2 m. Płock ,7% ,2% ,% ,5% ,5% ,% 177 8,2% 113 5,2% 8 3,7% 132 6,1% 3 płocki ,9% ,6% ,6% 533 2,2% ,8% ,% 128 4,9% 165 6,3% 36 1,4% 86 3,3% 4 sierpecki ,7% ,4% ,5% ,% ,7% ,6% 71 6,2% 72 6,3% 3 2,6% 7 6,1% ,8% ,6% ,9% ,2% ,2% ,7% 597 4,4% 828 6,1% 169 1,2% 68 4,5% 1 białobrzeski ,3% ,4% 99 15,% ,7% ,6% ,% 18 2,7% 4 6,1% 5,8% 13 2,% 2 kozienicki ,8% 562 5,1% ,6% ,3% 48 36,4% ,9% 44 3,9% 77 6,9% 19 1,7% 46 4,1% 3 lipski ,3% ,4% ,2% ,3% 414 4,% 416 4,2% 52 5,% 76 7,3% 12 1,2% 54 5,2% 4 przysuski ,7% ,6% ,9% ,9% 46 39,7% 4 34,5% 28 2,4% 57 4,9% 2,2% 28 2,4% 5 m. Radom ,4% ,4% 868 2,8% ,5% ,9% ,2% 279 6,7% 267 6,4% 69 1,7% 286 6,8% 6 radomski ,% ,9% ,3% ,8% ,5% ,2% 113 3,2% 189 5,4% 39 1,1% 111 3,2% 7 szydłowiecki ,5% 67 63,4% ,9% ,5% ,9% ,9% 3 2,8% 58 5,5% 13 1,2% 48 4,5% 8 zwoleński ,8% ,7% 99 12,4% 325 4,6% 324 4,4% ,7% 33 4,1% 64 8,% 1 1,2% 22 2,7% ,1% ,3% 48 13,1% ,1% ,4% ,5% 186 5,1% 29 7,9% 5 1,4% 186 5,1% 1 łosicki ,5% ,% 73 12,3% 22 37,1% 27 45,5% 25 34,6% 2 3,4% 52 8,8% 7 1,2% 27 4,6% 2 m. Siedlce ,6% 56 43,% 24 17,3% ,1% ,6% ,4% 95 8,1% 99 8,4% 26 2,2% 71 6,% 3 siedlecki ,8% 45 38,1% 13 9,7% ,3% ,9% ,4% 41 3,9% 82 7,7% 11 1,% 42 3,9% 4 sokołowski ,1% ,7% 1 12,2% 22 26,8% ,5% ,2% 3 3,7% 57 7,% 6,7% 46 5,6% ,2% ,% ,9% ,2% ,8% ,9% ,% ,6% 756 2,1% ,4% 1 garwoliński ,8% ,5% ,1% ,9% 568 4,9% ,% 49 3,5% 38 2,7% 18 1,3% 26 1,9% 2 grodziski ,5% 3 31,3% 23 21,2% ,3% ,3% 37 38,7% 65 6,8% 43 4,5% 3 3,1% 48 5,% 3 grójecki ,5% ,6% 19 17,4% 446 4,9% ,1% 46 42,2% 59 5,4% 56 5,1% 5,5% 28 2,6% 4 legionowski ,2% ,1% ,3% 49 38,4% ,3% ,8% 83 6,5% 49 3,8% 27 2,1% 49 3,8% 5 miński ,5% ,1% ,3% 6 35,4% ,9% ,2% 86 5,1% 129 7,6% 36 2,1% 77 4,5% 6 nowodworski ,4% ,2% ,1% 64 56,% ,8% ,1% 66 6,1% 43 4,% 25 2,3% 62 5,7% 7 otwocki ,3% ,% 263 2,1% ,% ,9% ,3% 82 6,3% 7 5,3% 28 2,1% 59 4,5% 8 piaseczyński ,8% ,8% ,9% 72 42,% ,2% 693 4,4% 11 6,4% 78 4,5% 34 2,% 56 3,3% 9 pruszkowski ,3% 547 4,4% ,% ,2% 43 29,8% ,4% 1 7,4% 79 5,8% 27 2,% 6 4,4% 1 pułtuski ,6% ,5% ,6% ,2% ,6% 52 47,3% ,% ,2% 17 1,5% 28 2,5% 11 sochaczewski ,4% ,9% ,7% 41 31,6% ,7% ,8% 88 6,9% 99 7,8% 17 1,3% 35 2,8% 12 m. st. Warszawa ,2% ,3% ,5% ,9% ,8% ,1% ,5% 77 5,4% 352 2,5% 762 5,4% 13 warszawski zachodni ,7% 298 3,5% ,2% ,4% ,3% 391 4,% 47 4,8% 37 3,8% 23 2,4% 29 3,% 14 węgrowski ,1% ,8% ,1% ,3% ,4% ,9% 43 4,3% 71 7,1% 14 1,4% 49 4,9% 15 wołomiński ,7% ,2% ,4% ,9% 922 3,7% ,7% 163 5,4% 188 6,3% 59 2,% 8 2,7% 16 wyszkowski ,9% ,7% ,5% ,3% ,7% 68 39,9% 69 4,5% 111 7,3% 12,8% 77 5,1% 17 żyrardowski ,5% ,4% ,6% 35 28,2% ,% 56 46,8% 9 8,3% 41 3,8% 32 3,% 63 5,8%

25 Lp Odpływ wybranych kategorii będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w III kwartale 212 r. Wyszczególnienie Odpływ w tym odpływ do 25 roku życia udział w odpływie bezrobo -tnych w % powyżej 5 roku życia udział w odpływie bezrobo -tnych w % długotrwale Załacznik Nr 3 udział w odpływie bezrobo -tnych w % ,6% ,9% ,2% ,8% ,2% ,6% 1 ciechanowski ,4% 49 19,% ,1% 2 mławski ,6% ,4% 75 36,6% 3 płoński ,6% ,8% 79 46,9% 4 żurominski ,% ,7% ,5% ,9% ,7% ,% 1 makowski ,7% ,7% ,9% 2 m. Ostrołęka ,8% ,5% ,7% 3 ostrołęcki ,2% ,% ,3% 4 ostrowski ,2% ,7% ,9% 5 przasnyski ,7% ,9% 5 48,9% ,7% ,5% ,9% 1 gostyniński ,6% ,2% ,7% 2 m. Płock ,3% ,7% ,7% 3 płocki ,5% 47 14,4% ,7% 4 sierpecki ,3% ,9% 49 45,% ,7% ,% ,7% 1 białobrzeski ,7% ,3% ,9% 2 kozienicki ,% 2 16,% 626 5,2% 3 lipski ,7% ,8% 525 5,4% 4 przysuski ,9% ,1% ,4% 5 m. Radom ,1% ,2% ,6% 6 radomski ,2% ,9% ,6% 7 szydłowiecki ,5% ,% 717 6,1% 8 zwoleński ,% ,5% ,4% ,1% ,1% ,4% 1 łosicki ,% 73 13,% ,3% 2 m. Siedlce ,3% ,7% 68 45,9% 3 siedlecki ,5% 13 11,5% 45 39,6% 4 sokołowski ,1% 12 12,8% ,% ,1% ,% ,6% 1 garwoliński ,4% 29 14,8% ,3% 2 grodziski ,5% ,% ,5% 3 grójecki ,1% ,3% ,2% 4 legionowski ,7% ,4% ,6% 5 miński ,4% ,8% ,% 6 nowodworski ,4% ,6% ,9% 7 otwocki ,6% ,6% 51 36,6% 8 piaseczyński ,1% 331 2,4% ,6% 9 pruszkowski ,6% ,9% ,% 1 pułtuski ,2% ,4% ,3% 11 sochaczewski ,5% ,8% 49 35,3% 12 m. st. Warszawa ,1% ,4% ,5% 13 warszawski zachodni ,9% ,1% ,6% 14 węgrowski ,9% ,5% 49 4,8% 15 wołomiński ,2% 74 21,4% ,6% 16 wyszkowski ,3% ,2% ,4% 17 żyrardowski ,5% 22 16,7% ,1%

26 Załącznik Nr 4 Bezrobotni do 25 roku życia według wykształcenia w województwie mazowieckim na koniec III kwartału 214 r. Lp. Wyszczególnienie ,6% ,4% ,6% ,8% ,5% ,6% ,2% ,4% ,7% ,1% 1 ciechanowski ,5% 21 21,8% 22 21,9% ,8% 184 2,% 2 mławski ,8% ,6% ,1% ,7% ,7% 3 płoński ,7% ,5% 382 3,2% ,5% 34 24,% 4 żurominski ,3% ,% ,4% ,7% 15 14,5% ,1% ,8% ,% ,7% ,3% 1 makowski ,2% ,6% ,5% ,7% ,1% 2 m. Ostrołęka ,3% ,1% ,9% 52 1,1% 1 19,5% 3 ostrołęcki ,3% ,2% ,2% 25 16,9% ,5% 4 ostrowski ,3% ,1% 35 31,6% ,8% ,2% 5 przasnyski ,1% ,% ,% ,3% ,6% ,6% ,2% 818 2,1% ,2% ,% 1 gostyniński ,8% 22 25,4% 22 27,6% ,2% ,% 2 m. Płock ,6% ,% 2 2,3% ,% ,% 3 płocki ,6% ,4% ,7% ,% ,3% 4 sierpecki ,7% ,1% 172 2,1% ,5% ,7% ,5% ,1% ,6% ,6% ,2% 1 białobrzeski ,1% ,1% 89 19,3% ,1% 62 13,4% 2 kozienicki ,8% ,1% ,2% 222 3,4% ,6% 3 lipski ,9% ,1% ,3% 115 2,4% 69 12,3% 4 przysuski ,3% 32 32,1% ,9% ,1% 99 1,5% 5 m. Radom ,4% 448 2,8% 44 18,8% ,5% ,5% 6 radomski ,1% ,7% ,4% ,9% ,8% 7 szydłowiecki ,% ,5% ,4% ,8% ,3% 8 zwoleński ,8% ,4% ,9% ,9% ,% ,3% ,3% ,9% ,% ,4% 1 łosicki ,4% ,6% 72 19,4% 34 9,2% 76 2,5% 2 m. Siedlce ,9% 84 19,6% 15 24,5% 85 19,8% 87 2,3% 3 siedlcki ,% ,5% ,2% 263 3,% 18 12,3% 4 sokołowski ,4% ,9% 21 29,3% ,8% 93 13,6% w tym z wykształceniem: wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej ,% ,9% ,7% ,% ,3% 1 garwoliński ,7% ,7% 37 21,4% ,4% ,9% 2 grodziski ,4% 51 17,6% 1 34,5% 53 18,3% 76 26,2% 3 grójecki ,% 22 33,3% ,% ,9% 15 15,9% 4 legionowski ,% ,6% 175 3,6% 62 1,9% ,9% 5 miński ,2% 285 3,4% ,2% ,5% ,8% 6 nowodworski ,5% ,8% ,4% 1 15,9% ,4% 7 otwocki ,8% ,% 157 3,3% 84 16,2% ,8% 8 piaseczyński ,1% ,7% ,1% 85 12,4% ,8% 9 pruszkowski ,7% 88 19,4% ,5% 55 12,1% ,3% 1 pułtuski ,% ,% ,2% ,1% ,7% 11 sochaczewski ,% ,8% ,9% ,7% ,5% 12 m. st. Warszawa ,8% 66 18,5% ,6% 233 6,5% ,6% 13 warszawski zachodni ,4% 89 3,1% 8 27,% 33 11,1% 75 25,3% 14 węgrowski ,2% ,8% ,8% ,3% 88 9,9% 15 wołomiński ,% 46 25,2% ,7% 31 16,5% 45 24,6% 16 wyszkowski ,1% 38 35,7% ,6% ,% ,6% 17 żyrardowski ,9% ,5% 23 29,7% 96 14,% 24 29,8%

27 Bezrobotni do 25 roku życia według stażu pracy w województwie mazowieckim na koniec III kwartału 214 r. Załącznik Nr 5 Lp. Wyszczególnienie ,9% ,2% 152,4%,%,%,% ,5% ,9% ,3% 17,5%,%,%,% ,3% 1 ciechanowski ,7% ,% 9 1,%,%,%,% ,3% 2 mławski ,4% ,8% 2,2%,%,%,% ,5% 3 płoński ,3% 24 16,1% 5,4%,%,%,% ,2% 4 żurominski ,5% 14 19,4% 1,1%,%,%,% 44 6,9% ,4% ,8% 7,1%,%,%,% ,7% 1 makowski ,1% ,9% 2,2%,%,%,% ,8% 2 m. Ostrołęka ,8% 59 11,5%,%,%,%,% 36 59,6% 3 ostrołęcki ,2% 25 16,9% 4,3%,%,%,% ,6% 4 ostrowski ,6% 15 1,9%,%,%,%,% ,5% 5 przasnyski ,2% 84 9,9% 1,1%,%,%,% ,8% ,8% ,4% 1,2%,%,%,% ,5% 1 gostyniński ,8% 86 1,8% 1,1%,%,%,% 48 6,3% 2 m. Płock ,% 19 11,1% 1,1%,%,%,% ,8% 3 płocki ,3% 21 14,5% 2,1%,%,%,% ,1% 4 sierpecki ,9% ,6% 6,7%,%,%,% 53 58,8% ,1% ,6% 35,4%,%,%,% ,9% 1 białobrzeski ,3% 11 23,9% 8 1,7%,%,%,% 24 52,1% 2 kozienicki ,8% ,8% 1,1%,%,%,% ,2% 3 lipski ,7% 14 18,5% 3,5%,%,%,% ,3% 4 przysuski ,6% 12 1,8% 1,1%,%,%,% ,4% 5 m. Radom ,4% ,1% 7,3%,%,%,% ,2% 6 radomski ,1% ,2% 11,4%,%,%,% ,3% 7 szydłowiecki ,8% ,6% 2,2%,%,%,% ,4% 8 zwoleński ,9% ,1% 2,3%,%,%,% 49 6,7% ,1% ,9% 6,3%,%,%,% ,7% 1 łosicki ,5% 3 8,1% 2,5%,%,%,% ,9% 2 m. Siedlce ,9% 69 16,1%,%,%,%,% ,% 3 siedlcki ,8% ,4% 2,2%,%,%,% ,6% 4 sokołowski ,8% ,7% 2,3%,%,%,% ,2% do 1 roku ,6% ,1% 77,5%,%,%,% ,9% 1 garwoliński ,% ,4% 4,3%,%,%,% 867 6,3% 2 grodziski ,9% 69 23,8% 4 1,4%,%,%,% ,9% 3 grójecki ,3% ,7% 3,5%,%,%,% 46 69,6% 4 legionowski ,% 79 13,8% 3,5%,%,%,% 346 6,6% 5 miński ,1% 19 2,2% 9 1,%,%,%,% 54 53,7% 6 nowodworski ,8% ,6% 4,6%,%,%,% 32 48,% 7 otwocki ,1% 95 18,3% 2,4%,%,%,% ,2% 8 piaseczyński ,3% ,8% 4,6%,%,%,% ,3% 9 pruszkowski ,1% 76 16,7% 1,2%,%,%,% ,% 1 pułtuski ,5% 228 2,9% 3,3%,%,%,% ,4% 11 sochaczewski ,7% 94 14,5% 3,5%,%,%,% ,4% 12 m. st. Warszawa ,7% 368 1,3% 6,2%,%,%,% ,8% 13 warszawski zachodni ,% 36 12,2% 3 1,%,%,%,% ,8% 14 węgrowski ,8% ,6% 5,6%,%,%,% ,% 15 wołomiński ,6% ,3% 17,9%,%,%,% ,1% 16 wyszkowski ,4% 14 16,2% 4,5%,%,%,% ,8% 17 żyrardowski ,% ,6% 2,3%,%,%,% ,1% i wiecej bez stażu

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. Załącznik do Uchwały Nr 1837/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009 r. Regulamin VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim (raport z badania przeprowadzonego w powiatach województwa mazowieckiego)

Bardziej szczegółowo

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2010 r.

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2010 r. Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej DZIAŁALNOŚĆ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (raport z badania ankietowego przeprowadzonego w 2003 roku) WARSZAWA, 2003 ROK 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp... 1 Bezrobocie rejestrowane na Mazowszu w latach 2004-2013... 2 Profil osoby bezrobotnej w Polsce i na Mazowszu...

Spis treści: Wstęp... 1 Bezrobocie rejestrowane na Mazowszu w latach 2004-2013... 2 Profil osoby bezrobotnej w Polsce i na Mazowszu... Spis treści: Wstęp... 1 Bezrobocie rejestrowane na Mazowszu w latach 2004-2013... 2 Profil osoby bezrobotnej w Polsce i na Mazowszu... 9 Zróżnicowanie zjawiska bezrobocia na poziomie powiatów... 10 Analiza

Bardziej szczegółowo

Długość pobytu w placówce w latach do 1. 1-3 4-8 pow. 8 -- 9 15 16 -- 1 17 18 4 40 0 0 -- 2 3 7 -- 4 6 2 -- 12 0 12 14 5 6 6 -- 9 18 4 -- 31 5 3

Długość pobytu w placówce w latach do 1. 1-3 4-8 pow. 8 -- 9 15 16 -- 1 17 18 4 40 0 0 -- 2 3 7 -- 4 6 2 -- 12 0 12 14 5 6 6 -- 9 18 4 -- 31 5 3 Dane dotyczące zgłoszeń wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych do ośrodków adopcyjno opiekuńczych (stan na dzień 1.07.2010 r.) Placówki socjalizacyjne. Nazwa placówki (powiat) Placówka

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2008 r. REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2012 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia.. 213 r. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 212 rok Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2013 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71 140200-00000 Powiat ciechanowski Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczymw Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 10,88 21,75 Powiat garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ośrodki egzaminacyjne dla absolwentów z poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego

Ośrodki egzaminacyjne dla absolwentów z poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Mickiewicza 39 Dyrektor: Pani Elżbieta Rakowska I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 maja 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Warszawa 2014 CZĘŚĆ I - ZASADY OGÓLNE /dotyczą wszystkich konkursów/ Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022 846 76 67 Data opracowania 20.05.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2012-12 - 10

Warszawa, 2012-12 - 10 Warszawa, 2012-12 - 10 WORD III/412/5/2012/KK INFORMACJA Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotycząca realizacji Uchwały Nr 1/2012 MRBRD z dnia 7 maja 2012r. w sprawie działań mających na

Bardziej szczegółowo

POLSKA FUNDACJA PRZECIWKO NEPOTYZMOWI RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Pozwólcie, że zapytam.

POLSKA FUNDACJA PRZECIWKO NEPOTYZMOWI RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Pozwólcie, że zapytam. POLSKA FUNDACJA PRZECIWKO NEPOTYZMOWI RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Pozwólcie, że zapytam. Realizacja projektu miała na celu: 1. Sprawdzenie, czy Starostwa Powiatowe w Województwie Mazowieckim respektują

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

ORGANIZACJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH ORGANIZACJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Informacje niejawne to informacje, do których dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14 Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania Uczniowie 2015 wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2015" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o., Radom ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o., Radom ul. 1905 roku 20 lok. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2013" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 08 marca 2013 roku)

Bardziej szczegółowo

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-814 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 45-70-335 tel./fax. (022) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl Materiał pomocniczy (na szkolenie

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII) Warszawa, 11.02. 2015 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa tel.: (22) 502 10 32; fax: (22) 502 10 46 e-mail: malgorzata.zadurska@wum.edu.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

I. Dzieci w wychowaniu przedszkolnym... 1-18. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego..

I. Dzieci w wychowaniu przedszkolnym... 1-18. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.. Raport o realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie w województwie mazowieckim w latach szkolnych 2008/2009 2012/2013 Warszawa, sierpień 2013 Spis treści: I. Dzieci w wychowaniu przedszkolnym...

Bardziej szczegółowo

Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu gmin wiejskich województwa mazowieckiego

Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu gmin wiejskich województwa mazowieckiego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 205 212 Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu gmin wiejskich województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks 022 846 76 67 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14 ciechanowski Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 21,00 garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Warszawa 2013 2 Regulamin konkursów przedmiotowych 2013/2014 CZĘŚĆ I -

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE Mazowsze POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY RAPORT LIPIEC 2008 SAMOCHODY OSOBOWE Copyright IBRM Samar, Polska 2008 LIPIEC 2008 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Powyższy materiał służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Ranking powiatów województwa mazowieckiego

Ranking powiatów województwa mazowieckiego Ranking powiatów województwa mazowieckiego Raport RAPORT: Ranking powiatów województwa mazowieckiego Analiza danych o sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 roku WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w 2011 roku dla województwa mazowieckiego

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w 2011 roku dla województwa mazowieckiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia.. 2012 r. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w 2011 roku dla województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza budżetów gmin województwa mazowieckiego w latach 2001 2004

Analiza budżetów gmin województwa mazowieckiego w latach 2001 2004 Analiza budżetów gmin województwa mazowieckiego w latach 2001 2004 Warszawa 2006 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel/

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: www.stat.gov.pl/warsz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KURATORIUM OŚWIATY

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KURATORIUM OŚWIATY REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KURATORIUM OŚWIATY Warszawa 2011 CZĘŚĆ I - ZASADY OGÓLNE /dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać podpisy?

Jak zbierać podpisy? Jak zbierać podpisy? Strategia, taktyka, uwagi, porady, wskazówki Zbieranie podpisów to z jednej strony spełnienie wymogów PKW w celu zarejestrowania list, ale również szansa na zaprezentowanie się oraz

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa 2015 CZĘŚĆ I - ZASADY OGÓLNE /dotyczą wszystkich konkursów/ Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 25.04.2014 r. 1. Wykaz powiatów województwa mazowieckiego, objętych obszarem działania OIL w Warszawie, oraz odpowiadających

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Analiza ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Prognozy... 5 3. Cel badawczy...

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE. Informator. Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2008/2009

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE. Informator. Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2008/2009 KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Informator Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2008/2009 W a r s z a w a 2008 r. 1 WIZYTATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok -

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Lublin, luty 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne...3 2. Struktura bezrobocia...4 2.1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu Warszawa 2010 2 Lp. Adres placówki Kontakt Liczba dzieci I. POWIAT CIECHANOWSKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywizacji obszarów wiejskich

Rekomendacje dotyczące aktywizacji obszarów wiejskich Rekomendacje dotyczące aktywizacji obszarów wiejskich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2005-2013

STRATEGIA WOJEWÓDZKA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2005-2013 STRATEGIA WOJEWÓDZKA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2005-2013 stanowiąca załącznik do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Na podstawie danych pochodzących z: - Głównego Urzędu Statystycznego - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo