Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych r.

2 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński Poradnik data aktualizacji: r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 2

3 Spis treści Wstęp...4 I. Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym...5 II. Podstawa wymiaru oraz wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...7 III. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, podstawa wymiaru oraz wysokość składki...9 IV. Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne...13 V. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego...14 VI. Przykłady...15 Wykaz obowiązujących aktów prawnych...23 Załączniki...24 Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 3

4 Wstęp Przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz. 74 ze zm.) i ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz.153, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 8, poz. 64), wprowadziły zmiany w zakresie trybu zgłaszania do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasad rozliczania składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego 1. Wspomniane zmiany polegały na nałożeniu na płatników składek obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek na ubezpieczenia osób, którym wypłacają zasiłki macierzyńskie lub którym udzielili urlopu wychowawczego; z wyjątkiem osób, którym zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo zasiłek wychowawczy wypłacał ZUS. Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie zmian w trakcie miesiąca rozliczeniowego mogło spowodować utrudnienia w poprawnym rozliczeniu należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, przyjęto, że płatnicy składek zobowiązani byli do stosowania nowych zasad za okres podlegania ubezpieczeniom wymienionych osób od 1 czerwca 2001 r. Za okres od 1 maja 2004 r. nastąpiły zmiany w zakresie sporządzania dokumentów za osoby przebywające na urlopach wychowawczych wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz ze zm.) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Poczynając od rozliczeń za maj 2004 r. płatnikami składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych są tylko pracodawcy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek są przedstawione w niniejszym poradniku. Należy podkreślić, że w odniesieniu do osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych. Nie dokonuje natomiast wpłaty tych składek do ZUS. Zatem za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, poczynając od raportów za czerwiec 2001 r., płatnicy składek sporządzają dodatkowo raporty z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, od xx do xx, w których wykazują należne składki na ubezpieczenia. Za okres od 27 września 2001 r. zalecano, aby dokumenty rozliczeniowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych płatnicy sporządzali z kodem xx, natomiast za okres od października 2003 r. dla celów rozliczania składek za osoby na urlopach wychowawczych obowiązuje wyłącznie kod tytułu xx. Płatnicy składek sporządzają również dotychczasowe raporty dla tych osób, np. raport ZUS RSA z kodem xx i kodem świadczenia/przerwy 121,122, 311, Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego jest wypłacany wyłącznie przez oddziały ZUS, które stosują w tym zakresie przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Ilekroć w dalszej części poradnika jest mowa o zasiłku macierzyńskim, należy przez to rozumieć także zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 4

5 I. Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński. Jednocześnie art. 9 ust. 6 tejże ustawy stanowi, że wymienione osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego tylko wówczas, gdy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Przez inny tytuł nie należy rozumieć tytułu, z którego dana osoba nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Sytuacje, w jakich wymienione osoby nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego przedstawia poniższa tabela. Niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Ubezpieczony Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński Tytuł ubezpieczenia Stosunek pracy (osoba podjęła dodatkowe zatrudnienie u własnego lub innego pracodawcy) Umowa o pracę nakładczą Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych Wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia Prowadzenie pozarolniczej działalności Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia Wykonywanie współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności Pobieranie uposażenia posła lub senatora Bycie posłem do Parlamentu Europejskiego wybranym w RP Pobieranie stypendium sportowego Pobieranie stypendium dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania Posiadanie statusu duchownego Odbywanie ćwiczeń wojskowych Pozostawanie w stosunku służbowym funkcjonariusza Służby Celnej Ustalone prawo do emerytury lub renty Charakter ubezpieczenia N/O N Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 5

6 N - osoba z tego tytułu nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. O - ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu mają charakter obowiązkowy. Z zamieszczonej wyżej tabeli wynika na przykład, że: Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Uwaga! Pod pojęciem renta należy rozumieć świadczenie pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego (realizowanego w naszym kraju przez ZUS i KRUS) bądź zaopatrzenia emerytalnego (np. żołnierzy zawodowych czy funkcjonariuszy Policji). Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to renta z polskiego czy zagranicznego systemu ubezpieczenia, bądź zaopatrzenia społecznego. W rozumieniu powołanego art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest rentą m.in. renta wypłacana na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renta wyrównawcza) czy renta socjalna przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz z późn. zm.). Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba pobiera równocześnie stypendium sportowe, nie może być objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, gdyż posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba wykonuje umowę zlecenia (zawartą z własnym pracodawcą lub innym podmiotem), to w okresie wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, nie podlega natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba podejmuje dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zawartej z własnym lub innym pracodawcą, wówczas od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba podejmuje prowadzenie pozarolniczej działalności, to z dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński zawarła umowę o dzieło z własnym pracodawcą, w okresie wykonywania tej umowy nadal podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli osoba zatrudniona równolegle u dwóch pracodawców albo posiadająca dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy z obydwu tych tytułów przebywa na urlopie wychowawczym powinna wskazać, który z pracodawców będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w okresie przebywania na urlopie wychowawczym. Za okres do 30 kwietnia 2004 r. gdy wymieniona osoba miała prawo do zasiłku wychowawczego, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne powinien być ten pracodawca, który wypłacał jej zasiłek wychowawczy. Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym urodzi kolejne dziecko w trakcie trwania tego urlopu i nabywa tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego, podlega ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli osoba mająca dwie umowy o pracę rodzi dziecko i pobiera w związku z tym dwa zasiłki macierzyńskie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania obu zasiłków. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński, posiadająca gospodarstwo rolne, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 6

7 Osoba pobierająca zasiłek macierzyński z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, kontynuująca wykonywanie pozarolniczej działalności, z której nabyła prawo do zasiłku, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński zobowiązana jest poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o posiadaniu innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wzór oświadczenia w tej sprawie stanowi załącznik 1 do niniejszego poradnika. Dopóki płatnik nie uzyska wymienionego oświadczenia osoby pobierającej zasiłek macierzyński lub przebywającej na urlopie wychowawczym - nie powinien sporządzać raportów składkowych dla tej osoby. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu (art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). II. Podstawa wymiaru oraz wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa. Wysokość składek na te ubezpieczenia, wyrażona w procentach, jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych i wynosi: na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%podstawy wymiaru, na ubezpieczenia rentowe - 10,00%podstawy wymiaru (wskazana stopa procentowa obowiązuje od r. do r. Od r. składka na ubezpieczenia rentowe wynosić będzie 6% podstawy wymiaru). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od 1 stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r. stanowiła kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej. Natomiast za okres od 1 maja 2004 r. jest to kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwota 420 zł. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stosuje się zasadę proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Prawidłowość ustalenia podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych ilustrują poniższe przykłady. Przykład Osoba niemająca ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nieposiadająca innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych przebywa na urlopie wychowawczym od 15 lipca 2007 r. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za lipiec dla tej osoby należy ustalić w następujący sposób: Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 zł i jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za cały miesiąc podlegania ubezpieczeniom: 420 zł : 31 (liczba dni stycznia) x 17 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom w lipcu 2007r.) = 230,323 zł kwotę podstawy wymiaru składek należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, bądź w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 grosza Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 7

8 po dokonaniu zaokrąglenia, zgodnie z podanymi wyżej zasadami, podstawa wymiaru w omawianym przypadku wynosi 230 zł 32 gr od tak ustalonej podstawy wymiaru należy następnie wyliczyć należne składki: - na ubezpieczenie emerytalne 230 zł 23 gr x 19,52% = 44 zł 96 gr - na ubezpieczenie rentowe 230 zł 32 gr x 10% = 23 zł 03 gr. Należne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, wykazywane w imiennych raportach miesięcznych, zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, bądź w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 grosza. Przykład Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym przez cały lipiec 2007 r. poinformowała płatnika, że w okresie lipca wykonywała umowę-zlecenie. Płatnik ustala podstawę wymiaru składek za okres podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tej osoby z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. W tym przypadku będzie to kwota w wysokości 25/31 świadczenia pielęgnacyjnego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku (pełna kwota zasiłku przed potrąceniem zaliczki na podatek). Przykład 1 Osobie pobierającej zasiłek macierzyński, podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, wypłacono w styczniu zasiłek macierzyński w wysokości 1840 zł, za okres od 15 do 31 stycznia 2007 r. Kwota tego zasiłku stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przykład 2 Osoba pobierała w styczniu zasiłek macierzyński w wysokości 1800 zł, za okres od 1 do 30 stycznia 2007 r. Równocześnie w okresie stycznia wykonywała umowę-zlecenie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tej osoby stanowi kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okresy podlegania ubezpieczeniom, tj. 1-9 oraz stycznia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinna być ustalona w następujący sposób: 1800 zł (kwota zasiłku za styczeń): 30(liczba dni zasiłkowych) = 60,00 zł (zasiłek za 1 dzień) x 27 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 1620,00 zł Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinna być wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA lub w bloku III.B, IV.B... w polu 04. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w bloku III.B, IV.B w polu 11 (kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika) i w bloku III.B, IV.B... w polu 12 (kwota składki na ubezpieczenia rentowe finansowana przez płatnika). Następnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - sumowane z raportów ZUS RCA - powinny być wykazywane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku IV pola 10, 11 oraz 12 (składki finansowane przez budżet państwa). Uwaga! Pamiętać należy, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona i w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (w 2007 r. jest to kwota ,00 zł). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na wymienione ubezpieczenia (w tym również pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym). Przykład 1 Osoba pobiera zasiłek macierzyński od 15 października 2006 r. Górną roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osiągnęła w połowie czerwca 2006r. i począwszy od Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 8

9 lipca pracodawca nie obliczał i nie wykazywał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od przychodów ze stosunku pracy. Od 15 października 2006 r. osoba ta podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych ani ustalonego prawa do emerytury lub renty), mimo to, z uwagi na osiągnięcie górnej rocznej podstawy wymiaru składek, pracodawca nie wykazywał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych z budżetu państwa obliczanych od kwoty zasiłku macierzyńskiego do końca 2006 r., lecz sporządzał imienne raporty miesięczne ZUS RCA z kodem tytułu xx, "zerową" podstawą wymiaru i "zerowymi" składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zaznaczeniem informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek w bloku IIIB w polu 02. Przykład 2 Osoba przebywa na urlopie wychowawczym od 5 maja 2006 r. Z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty ani innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych). Osoba ta w kwietniu 2006r. osiągnęła górną roczną kwotę podstawy wymiaru składek, zatem pracodawca nie obliczał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od części przychodów ze stosunku pracy. W dokumentach sporządzanych za tę osobę z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym płatnik nie wykazywał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zaznaczając w raporcie imiennym ZUS RCA z kodem xx informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek w bloku IIIB w polu 02), natomiast obliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru w kwocie świadczenia pielęgnacyjnego (aktualnie 420 zł), gdyż tu nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru. III. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, podstawa wymiaru oraz wysokość składki Stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz z późn. zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby przebywające na urlopach wychowawczych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Przez podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu należy rozumieć posiadanie (niezależnie od tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, jakim jest przebywanie na urlopie wychowawczym) innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny nie zwalnia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym z podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt wymienionej ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: pracownikami, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rolnikami lub ich domownikami, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, osobami wykonującymi pracę nakładczą, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi, osobami duchownymi, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin, osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub z układów zbiorowych pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 9

10 osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia, żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych,, poborowi odbywający służbę zastępczą, poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową, policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Agencji Wywiadu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego funkcjonariusze Kontrwywiadu Wojskowego funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Służby Celnej, funkcjonariusze Służby Więziennej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenia oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie, sędziowie i prokuratorzy, ławnicy sądowi, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt. 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotni, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust.1 pkt. 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U nr 58, poz. 514 z późn. zm.), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 10

11 upływu ustawowego okresu jego pobierania przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty, cywilne niewidome ofiary działan wojennych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby korzystające z urlopu wychowawczego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstwie pkt i 35, członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, która przez cały okres rozliczeniowy posiada tytuł rodzący obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, wymieniony w art. 66 ust. 1 ustawy, nie powinna być zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Płatnik składek w raportach imiennych nie powinien więc wykazywać składek na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nieposiadająca innych tytułów (oprócz urlopu wychowawczego) rodzących obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, powinna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego. Płatnik w raportach imiennych powinien wykazywać składki na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby. Zgodnie z art. 82 ust. 6 ustawy, w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, składka finansowana z budżetu państwa opłacana jest tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku ubezpieczony ma obowiązek poinformować płatnika składek o opłacaniu składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie natomiast z art. 82 ust. 7 ustawy, w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Przykład 1 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, pobierająca zasiłek wychowawczy, która w trakcie tego urlopu, zawarła umowę zlecenia na czas nieokreślony: do 26 września 2001 r. z tytułu pobierania zasiłku wychowawczego podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacana była też składka na to ubezpieczenie od przychodu z umowy zlecenia. od 27 września 2001 r. nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, ponieważ miała inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (umowę zlecenia). Powinna być opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu z umowy zlecenia. od 1 kwietnia 2003 r. osoba nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu urlopu wychowawczego, gdyż ma inny obowiązkowy tytuł, skladka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z tytułu umowy zlecenia - od 1 maja 2004 r. nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, gdyż miała inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 11

12 Przykład 2 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym niepobierająca zasiłku wychowawczego i mniemająca innych tytulów do ubezpieczenia zdrowotnego niemająca statusu członka rodziny. do 26 września 2001 r. nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (bo nie pobierała zasiłku wychowawczego). od 27 września 2001 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (gdyż nie posiadała statusu członka rodziny i nie miała innych obowiązkowych tytułów). od 1 kwietnia 2003 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego(gdyż nie miala innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego). Podstawę wymiaru składki stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej. od 1 maja 2004 r. wymieniona osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (gdyż nie miała innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego). Podstawę wymiaru składki stanowi kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Przykład 3 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym pobierająca zasiłek wychowawczy i nieposiadająca innych tytułów do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, spełniająca po 27 września 2001 r. warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Do 26 września 2001 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku wychowawczego. Podstawę wymiaru składki stanowił zasiłek wychowawczy. Od 27 września 2001 r. nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (powinna być zgłoszona jako członek rodziny). Od 1 kwietnia 2003 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (gdyż od 1 kwietnia 2003 r. status członka rodziny nie zwalnia osoby korzystającej z urlopu wychowawczego z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego). Podstawę wymiaru składki stanowił zasiłek wychowawczy. Od 1 maja 2004 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, od 1 maja 2004 r. stanowiła kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Przykład 4 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym pobiera jednocześnie stypendium sportowe. Osoba ta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania stypendium, nie podlega natomiast temu ubezpieczeniu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, ponieważ składka finansowana z budżetu państwa opłacana jest tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. Przykład 5 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym w trakcie urlopu podjęła studia. Ponieważ z obu tytułów składkę finansuje budżet państwa, a przebywanie na urlopie wychowawczym było tytułem, który został zgłoszony wcześniej, podlega ona w dalszym ciągu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu stanowi od 1 maja 2004 r. kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W okresie do 30 kwietnia 2004 r. podstawa ta była zróżnicowana i odpowiadała: dla osób pobierających zasiłek wychowawczy - wysokości pobieranego zasiłku wychowawczego, dla osób niepobierających zasiłku wychowawczego - wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne powinna być wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA w polu 06 blok III.B, IV.B... lub ZUS RZA w polu 02 blok III.B, IV.B... Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 12

13 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona w roku kalendarzowym, tak jak to ma miejsce w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dlatego też płatnik, mimo niewykazywania z tytułu urlopu wychowawczego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (powyżej górnej rocznej podstawy wymiaru) w dalszym ciągu jest zobowiązany wykazywać składkę na ubezpieczenie zdrowotne osoby podlegającej temu ubezpieczeniu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Składka jest miesięczna i niepodzielna, zatem ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc rozliczeniowy nie stosuje się zasady proporcjonalnego jej zmniejszania w stosunku do okresu podlegania temu ubezpieczeniu. Przykład 1 Osoba przebywająca od 15 stycznia 2007 r. na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W raporcie imiennym za styczeń płatnik powinien wykazać podstawę wymiaru w wysokości 420 zł (tj. pełną kwotę świadczenia pielęgnacyjnego). Przykład 2 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym przez cały styczeń 2007 r., przez część miesiąca (tj. od 5 do 15) wykonywała umowę-zlecenie. Ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby za styczeń płatnik powinien wykazać w raporcie pełną kwotę świadczenia pielęgnacyjnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9% podstawy wymiaru i powinna być zaokrąglana według takich samych zasad, jakie obowiązują w odniesieniu do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, bądź w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 grosza). Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA w polu 10 blok III.B, IV.B... lub ZUS RZA w polu 03 blok III.B, IV.B... Przykład Osoba przebywała na urlopie wychowawczym przez cały styczeń 2007 r. Z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być wyliczona następująco: 420 zł x 9% = 37 zł 80 gr. Składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w raportach imiennych osób przebywających na urlopach wychowawczych, podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie należy wykazywać w polu 01 blok VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.nr 210, poz z późn.zm.) w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wygasa prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Załącznik 2 do niniejszego poradnika stanowi wzór oświadczenia do wykorzystania przez płatników składek w celu prawidłowego ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym. IV. Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński obowiązki płatnika składek pełnią: pracodawca w stosunku do osób: przebywających na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek macierzyński, jeżeli zasiłek ten jest wypłacany przez pracodawcę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 13

14 jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie ubezpieczeniami społecznymi (np. zleceniodawca w stosunku do zleceniobiorcy, jeśli wypłaca zasiłek macierzyński, rolnicza spółdzielnia produkcyjna w stosunku do członków, którym wypłaca zasiłki macierzyńskie lub przebywających na urlopach wychowawczych), podmiot, na rzecz którego wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, w stosunku do osób pobierających zasiłek macierzyński, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do osób, którym wypłaca zasiłki macierzyńskie, zasiłki w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnicy składek powinni co miesiąc sporządzać następujące raporty: imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 12 xx xx, jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lub emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu,, raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 xx xx, jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 xx xx i kodem świadczenia/przerwy 350, za okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, powstałych w związku z ustaleniem prawa do emerytury lub renty albo posiadaniem innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Uwaga! Złożenie kompletu dokumentów z kodem tytułu rozpoczynającym się od 12 xx xx nie zwalnia płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy) od złożenia za daną osobę raportu imiennego o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym np. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (01 10 xx), kodem świadczenia/przerwy 121, 122, 311, 315 oraz ewentualnie imiennego raportu ZUS RCA z kodem np.pracowniczym, jeżeli za część miesiąca osoba ta miała również przychody ze stosunku pracy V. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego należy do obowiązków płatnika składek. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński dokonuje się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA lub ZUS RZA. Płatnicy składek nie składają zatem zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS ZUA, ZUS ZZA z tych tytułów, ponieważ wykazanie ubezpieczonego w: ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy dana osoba podlega tylko temu ubezpieczeniu jest traktowane na równi ze zgłoszeniem do ubezpieczeń. Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub osoba pobierająca zasiłek macierzyński poinformuje płatnika składek, że przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub pobierania zasiłku macierzyńskiego miała i nadal ma inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bądź ma ustalone prawo do emerytury lub renty oraz ma inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, nie powinna być zgłaszana przez płatnika do ubezpieczeń z kodem tytułu Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 14

15 ubezpieczenia 12 xx xx. Oznacza to, że osoba ta nie powinna być wykazywana w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA z kodem tytułu 12 xx xx. Począwszy od raportów imiennych za czerwiec 2001 r. płatnicy składek, w rozumieniu przepisów znowelizowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wykazują należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wymienionych osób od podstawy wymiaru: dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - stanowiącej kwotę najniższego wynagrodzenia, od 1 stycznia 2002 r. - stanowiącej kwotę zasiłku stałego z pomocy społecznej, natomiast od 1 maja 2004 r. od kwoty w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, dla osób pobierających zasiłek macierzyński - stanowiącej kwotę tego zasiłku. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński, płatnicy nie powinni uwzględniać wypłaconych w czerwcu 2001 r. i kolejnych miesiącach zasiłków macierzyńskich za okres do 31 maja 2001 r. Ustalając natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych, płatnicy uwzględniają każdą kwotę wypłaconego w czerwcu 2001 r. i kolejnych miesiącach zasiłku wychowawczego, np. wypłacony w czerwcu zasiłek wychowawczy za maj. Za okres od 27 września 2001 r. w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględnia się kwot zasiłków wychowawczych wypłaconych za okresy niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (patrz: przykład 11). W dokumentach składanych za maj 2004 r. i następne okresy rozliczeniowe, w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne płatnicy składek powinni uwzględnić wypłacone w maju i kolejnych miesiącach zasiłki wychowawcze przysługujące za okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu do 30 kwietnia 2004 r. (patrz: przykład 2). Uwaga! Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, które z tego tytułu same dokonały zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w okresie do 31 maja 2001 r., w związku z wprowadzeniem nowych zasad rozliczeń od 1 czerwca 2001 r. nie dokonują wyrejestrowań z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Osób przebywających na urlopach wychowawczych nie należy wyrejestrowywać z ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowego tytułu (np xx). VI. Przykłady Przykład 1 Osoba nie mająca ustalonego prawa do emerytury lub renty, nieposiadająca innego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i niepodlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, przez cały lipiec 2007 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Za osobę tę płatnik składek powinien złożyć: raport imienny ZUS RSA z kodem xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-31 lipca 2007 r. (załącznik 3 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym powinien wykazać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 420 zł) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne obliczone od tej podstawy wymiaru. (załącznik 4 - strona 1, strona 2). Przykład 2 Osoba niemająca ustalonego prawa do emerytury lub renty i nieposiadająca innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przebywała na urlopie wychowawczym przez cały maj 2004 r. Osoba ta za okres do 30 kwietnia 2004 r. miała prawo do zasiłku wychowawczego i zasiłek za kwiecień został jej wypłacony w maju w kwocie 318 zł 10 gr. Płatnik składek powinien złożyć za maj: Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 15

16 raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-31 maja (załącznik 5 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx (załącznik 6 - strona 1, strona 2). W raporcie imiennym ZUS RCA - oprócz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podstawy wymiaru (w kwocie zasiłku świadczenia pielęgnacyjnego), płatnik powinien wykazać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, obliczoną od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku wychowawczego należnego za kwiecień a wypłaconego z opóźnieniem, a także kwotę wypłaconego zasiłku wychowawczego. Opóźniona wypłata zasiłku wychowawczego przysługującego za okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu nie zwalnia płatnika od obowiązku obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego zasiłku. Przykład 3 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym przez cały styczeń 2007 r., poinformowała płatnika o tym, że od 1 stycznia pobiera emeryturę. Osoba ta nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a z uwagi na pobieranie świadczenia emerytalnego, nie podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. W związku z tym, z kodem tytułu xx płatnik składek za styczeń nie sporządza dokumentów rozliczeniowych. Zobowiązany jest natomiast do sporządzenia raportu ZUS RSA z kodem tytułu xx, w którym wykazuje przerwę związaną z urlopem wychowawczym (kod przerwy odpowiednio 121 lub 122) Przykład 4 Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym od kwietnia 2004 r., mająca prawo do zasiłku wychowawczego za okres do 30 kwietnia 2004 r., podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, poinformowała płatnika, że od 15 kwietnia 2004 r. podjęła wykonywanie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony. Wykonywanie umowy zlecenia stanowi inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jak również inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Zasiłek wychowawczy za kwiecień 2004 r. został wypłacony w kwietniu. Płatnik składek powinien złożyć za kwiecień: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-30 kwietnia, raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym wykaże kwotę wypłaconego zasiłku wychowawczego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (równą kwocie zasiłku wychowawczego - pełna kwota zasiłku nie zmniejszona proporcjonalnie do okresu podlegania) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 14/30 kwoty zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 350 za okres kwietnia. Płatnik powinien złożyć za maj: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-31 maja. Płatnik nie składa raportu składkowego, gdyż osoba przez cały miesiąc posiada inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i ubezpieczenia zdrowotnego. Przykład 5 Osoba przebywała na urlopie wychowawczym udzielonym do 30 kwietnia 2004 r. i podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba ta pobierała zasiłek wychowawczy. Wypłata zasiłków wychowawczych następuje w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni (tj. za marzec w kwietniu, za kwiecień w maju). Urlop wychowawczy skończył się 30 kwietnia 2004 r., zatem od 1 maja osoba ta nie podlega już ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Płatnik składek powinien złożyć za kwiecień: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-30 kwietnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 16

17 raport imienny ZUS RCA z kodem xx - w którym obliczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty zasiłku wychowawczego wypłaconego w kwietniu. Ponadto płatnik wykaże również kwotę wypłaconego zasiłku wychowawczego za marzec. Za maj płatnik powinien złożyć: raport imienny ZUS RCA z kodem xx, w którym obliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku wychowawczego za kwiecień wypłaconego w maju. Ponadto - z uwagi na to, że osoba, o której mowa, w maju nie podlega już ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (bo urlop trwał do 30 kwietnia) jednak z uwagi na opóźnioną wypłatę zasiłku wychowawczego w raporcie za maj z kodem tytułu ubezpieczeń 12 xx xx rozliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - płatnik składa dodatkowo raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx oraz kodem świadczenia/przerwy 350 za okres 1-31 maja. Przykład 6 Osoba pobrała zasiłek macierzyński za okres 1-14 lipca 2007 r., a następnie od 15 lipca przebywa na urlopie wychowawczym. Osobie tej wypłacono zasiłek macierzyński za lipiec w lipcu. Osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, jak również innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych, nie podlega też obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Płatnik składek powinien złożyć za lipiec: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 311 za okres 1-14 lipca, w którym wykaże kwotę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego (załącznik 7 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres od 15 do 31 lipca (załącznik 7 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym obliczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru równej kwocie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego (załącznik 8 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym wykaże podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w kwocie 17/31 kwoty świadczenia pielęgnacyjnego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (równą kwocie świadczenia pielęgnacyjnego), składkę na ubezpieczenie zdrowotne (załącznik 8 - strona 1, strona 2). Przykład 7 Osoba w okresie 1-4 stycznia 2007 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym, natomiast od 5 stycznia - na urlopie wychowawczym. Osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wypłacono w styczniu. Płatnik składek powinien złożyć za styczeń: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 5-31 stycznia, raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym wykaże składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, raport imienny ZUS RCA z kodem xx - w którym wykaże podstawę wymiaru (w kwocie 27/31 świadczenia pielęgnacyjnego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (w pełnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 420 zł). Przykład 8 Osoba przebywała na urlopie wypoczynkowym w okresie 1-5 stycznia 2007 r., a następnie na urlopie wychowawczym od 6 do 31 stycznia. Zgodnie z informacją złożoną płatnikowi, w okresie od 10 do 17 stycznia wykonywała umowę zlecenia. Wynagrodzenie za urlop wypłacono w styczniu. Płatnik składek powinien złożyć za styczeń: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 6-31 stycznia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 17

18 raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym wykaże składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, raport imienny ZUS RCA z kodem xx - w którym wykaże podstawę wymiaru i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obliczone od kwoty 18/31 świadczenia pielęgnacyjnego oraz podstawę wymiaru (w pełnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego) i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, raport imienny ZUS RSA z kodem xx i kodem świadczenia/przerwy 350 za okres od 10 do 17 stycznia. Przykład 9 Osoba przebywała na urlopie wychowawczym przez cały kwiecień 2004 r. i podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W kwietniu wypłacono jej zasiłek wychowawczy za marzec. W maju osoba ta nadal przebywa na urlopie wychowawczym i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W maju pracodawca wypłacił jej zasiłek wychowawczy za kwiecień. Osoba ta złożyła płatnikowi informację, że w dniach od 20 do 30 kwietnia była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Płatnik składek sporządzi za kwiecień: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-30 kwietnia, raport imienny ZUS RCA z kodem xx - w którym wykaże kwotę wypłaconego zasiłku wychowawczego, podstawę wymiaru oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obliczone od kwoty 19/30 zasiłku stałego z pomocy społecznej), jak również podstawę wymiaru ( w kwocie pobranego zasiłku wychowawczego) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń xx i kodem świadczenia/przerwy 350 za okres od 20 do 30 kwietnia. Płatnik sporządzi za maj: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 1-31 maja raport imienny ZUS RCA z kodem xx, w którym wykaże podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (będącą w tym przypadku sumą kwoty wypłaconego zasiłku wychowawczego oraz kwoty świadczenia pielęgnacyjnego) i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz kwotę wypłaconego za kwiecień zasiłku wychowawczego. Przykład 10 Osoba przebywała na urlopie wychowawczym do 31 stycznia 2003 r. Zasiłek wychowawczy za grudzień 2002 r. wypłacono jej w grudniu, natomiast za styczeń 2003 r. w lutym. Od lutego osoba ta nie podlega już ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, gdyż urlop ten został jej udzielony do 31 stycznia. W lutym (już po sporządzeniu raportów za styczeń) osoba ta złożyła płatnikowi informację, że od 15 do 17 stycznia wykonywała umowę zlecenia. Osoba ta nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Za styczeń płatnik złożył: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia przerwy 121 za okres 1-31 stycznia, raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym wykazał podstawę wymiaru w kwocie zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także "zerową" podstawę wymiaru i "zerową" składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Za luty płatnik powinien złożyć: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 350 za cały luty (ponieważ osoba ta w lutym nie podlega już ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym), Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 18

19 raport imienny ZUS RCA z kodem xx - w którym wykaże kwotę wypłaconego zasiłku i składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od kwoty zasiłku wychowawczego za styczeń (składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń nie została naliczona z powodu braku wypłaty zasiłku wychowawczego w tym miesiącu - nie było podstawy wymiaru tej składki). Ponadto płatnik złoży korektę raportu imiennego ZUS RCA z kodem tytułu xx za styczeń. Korekta powinna dotyczyć podstawy wymiaru oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż w okresie od 15 do 17 stycznia osoba ta nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a płatnik, nie mając wcześniej informacji o posiadaniu przez nią innego tytułu do ubezpieczeń, naliczył za ten okres składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Płatnik złoży także korygujący raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń xx i kodem świadczenia przerwy 350 za okres stycznia. Przykład 11 Osoba przebywała na urlopie wychowawczym do 31 października 2001 r. W listopadzie 2001 r., zgodnie z wyrokiem sądowym, należało wypłacić zasiłek wychowawczy za okres od 16 czerwca do 31 października 2001 r. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten okres zostały już rozliczone przez płatnika. W listopadzie 2001 r., kiedy dana osoba nie podlega już ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, w związku z wypłatą zasiłku wychowawczego, płatnik składek powinien naliczyć należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby. Osoba ta od 27 września 2001 r. podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Za listopad płatnik złożył: raport imienny ZUS RCA z kodem xx - w którym wykaże pełną kwotę wypłaconego zasiłku wychowawczego (za okres VI-X), podstawę wymiaru (równą kwocie zasiłku wypłaconego za okres od czerwca do września) oraz należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 350 za okres 1-30 listopada (gdyż w miesiącu, w którym płatnik rozlicza składkę, dana osoba nie podlega już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym). Ponieważ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres od czerwca do września zostały rozliczone z kodem tytułu xx, płatnik składek powinien dokonać korekty tych dokumentów poprzez złożenie raportów korygujących: raportu ZUS RCA "zerowego" z kodem tytułu ubezpieczenia xx oraz raportu ZUS RCA z kodem tytułu xx (w raporcie z kodem tytułu xx oprócz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik powinien wykazać "zerową" podstawę wymiaru i "zerową" składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Przykład 12 A. Osobie przebywającej na urlopie wychowawczym podlegającej z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, wypłata zasiłków za dany miesiąc dokonywana była w miesiącu następnym. Stwierdzono, że zasiłek wychowawczy wypłacony za okres od 16 czerwca do 15 grudnia 2001 r. stanowi nadpłatę, gdyż w tym okresie był wypłacany w zawyżonej kwocie. Nadpłata zasiłku wychowawczego została przez ubezpieczoną zwrócona do ZUS. Płatnik składek powinien dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych za wymieniony okres i wykazać prawidłową podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Korekcie będą podlegały raporty ZUS RCA złożone przez płatnika za miesiące od lipca 2001 r. do stycznia 2002 r. (wypłata zasiłków wychowawczych za dany miesiąc w następnym miesiącu). B. Stwierdzono, że za okres od czerwca do grudnia 2001 r. nienależnie wypłacono zasiłek wychowawczy (za ten okres zasiłek w ogóle nie przysługiwał). Płatnik dokonał rozliczenia należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z kodem tytułu xx. Płatnik nie powinien korygować dokumentów za okres od czerwca do września 2001 r. Za okres od października do grudnia 2001 r. płatnik dokona korekty podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od października 2001 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby powinna być obliczona od kwoty zasiłku stałego z pomocy społecznej, jeśli osoba ta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 19

20 Przykład 13 Osoba przebywa na urlopie wychowawczym od stycznia 2004 r. Za okres od stycznia do kwietnia 2004 r. zasiłek wychowawczy wypłacał tej osobie ZUS. W związku z tym pracodawca za okres do kwietnia sporządzał dla tej osoby raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 121. Za maj pracodawca zobowiązany jest sporządzić: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia przerwy 121 za okres 1-31 maja, raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia xx, w którym wykaże składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne obliczone od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 420 zł) Przykład 14 Osoba pobiera zasiłek macierzyński od 15 stycznia 2007 r. Zasiłek macierzyński za styczeń wypłacony będzie w lutym. Płatnik składa za styczeń: raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - z "zerową" podstawą wymiaru oraz "zerowymi" składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx, w którym wykaże składki na ubezpieczenia społeczne od przychodu uzyskanego w styczniu ze stosunku pracy (jeśli osoba ta uzyskała przychód). Płatnik wykaże podstawę wymiaru oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu 1240xx za luty (ponieważ zasiłek macierzyński za styczeń wypłacony zostanie w lutym). Za luty płatnik złoży również raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 311 za okres od 15 do 31 stycznia, w którym wykaże kwotę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za styczeń (lub zasiłków, jeżeli wypłata zasiłku macierzyńskiego za luty zostanie dokonana w lutym, wówczas w raporcie ZUS RSA wykaże okres pobierania zasiłku od 15 stycznia do 28 lutego). Przykład 15 Osoba pobrała zasiłek macierzyński w kwocie 1800 zł za okres 1-30 lipca 2007 r. w lipcu. Osoba ta poinformowała płatnika, że w dniach lipca wykonuje umowę zlecenia. Płatnik składek powinien złożyć za lipiec: raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia przerwy w którym wykaże kwotę zasiłku macierzyńskiego (załącznik 9 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 350 za okres lipca (załącznik 9 - strona 1, strona 2), raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - w którym od kwoty zasiłku macierzyńskiego ustalonego za okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, tj. 1-9 i lipca, obliczy składkę na te ubezpieczenia (załącznik 10 - strona 1, strona 2), Uwaga! Raport ZUS RSA z kodem pracowniczym xx i kodem świadczenia/przerwy 311 oraz kodem tytułu xx i kodem świadczenia/przerwy 350 może być umieszczony na tej samej stronie formularza ZUS RSA. Przykład 16 Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim od 15 stycznia 2007 r. pobrała zasiłek macierzyński za styczeń i luty w lutym. Ponadto złożyła informację, że przez cały luty wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę. Płatnik składek powinien złożyć za styczeń:: raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu xx - z "zerową" podstawą wymiaru i "zerowymi" składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli w okresie 1-14 stycznia osoba ta osiągnęła przychody ze stosunku pracy, płatnik powinien złożyć także raport ZUS RCA z kodem tytułu xx i wykazać składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych r. 20

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński Warszawa 2017 Poradnik Zasady podlegania ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym 1 Art. 6 ust. 1 ustawy o sus Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są: 1)pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r.

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2008 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo:... Miejsce zamieszkania:... Telefon:...

Obywatelstwo:... Miejsce zamieszkania:... Telefon:... Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Adres: 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8 tel. (82) 565-34-17, fax (82) 5658259 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Data publikacji: 24-10-2014 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2005 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. ZUS dodane 2014-01-14 Zasiłek chorobowy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE TWORZENIE DOKUMENTÓW

SYSTEMOWE TWORZENIE DOKUMENTÓW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zwolnienie płatników składek z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych SYSTEMOWE TWORZENIE DOKUMENTÓW r Na jakiej podstawie dokumenty rozliczeniowe tworzone są systemowo?

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/96. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Sejmu s. 1/96. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Kancelaria Sejmu s. 1/96 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.121 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.121 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 959 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Warszawa 2017 Poradnik Zasady podlegania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 17:44 Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw U S T A W A projekt z dnia 18 października 2017 r. z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.121 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.121 Dz.U.2015.1037 Dz.U.2015.1269 Dz.U.2015.1240 Dz.U.2015.1506 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Warszawa 2017 Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Stan prawny na 26 września 2017 r. Poradnik jest

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1650 Dz.U.2014.567 Dz.U.2014.598 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1650 Dz.U.2014.567 Dz.U.2014.598 Dz.U.2014.1146 Dz.U.2014.1161 USTAWA z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1650 Dz.U.2014.567 Dz.U.2014.598 Dz.U.2014.1146 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. w wyniku nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810, 1921. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne System ubezpieczeń społecznych. Dz.U.2016.963 z dnia 2016.07.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 sierpnia 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz. U ze zm. do Dz. U

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz. U ze zm. do Dz. U 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 j.t. Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1650 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Dz.U.2009.205.1585 zm. do 2011.138.808 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.09.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 Dz.U.2009.157.1241

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 Dz.U.2015.121 z dnia 2015.01.22 Wersja od: 4 czerwca 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 zm.: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2010.254.1700 Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA. (tekst jednolity)

USTAWA. (tekst jednolity) 1 z 73 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.131.1075 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2010.105.668 Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Dz.U.2009.205.1585 ze zm. do Dz.U.2011.232.1378 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 j.t. Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/142 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

1 z 42 2012-09-11 11:43

1 z 42 2012-09-11 11:43 1 z 42 2012-09-11 11:43 Dziennik Ustaw rok 2009 nr 205 poz. 1585 wersja obowiązująca od 2012-07-21 do 2012-12-31 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne System ubezpieczeń społecznych. Dz.U.2016.963 t.j. z dnia 2016.07.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2017 r. do: 30 czerwca 2017 r. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585)

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) Dz.U.98.137.887 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne System ubezpieczeń społecznych. Dz.U.2015.121 z dnia 2015.01.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 czerwca 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810, 1921, 1948, 2255. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/133 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/85 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne, 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo