kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Studia STACJONARNE poziom 6 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Studia STACJONARNE poziom 6 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: ZDROWIE PUBLICZNE OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUKI MEDYCZNE I NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ / NAUKI SPOŁECZNE POZIOM KSZTAŁCENIA: 6 PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI SYMBOL KIERUNKOWE EFEKTY KSZTALCENIA SYMBOL EKK K_W01 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W09 K_W11 (EKK) WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, a także podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów. Posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu społecznym. Posługuje się podstawowymi pojęciami opisującymi stan zdrowia populacji. Zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Rozumie wpływ czynników behawioralnych na stan zdrowia. Definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia. Zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności w skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej. Zna krajowe i europejskie źródła informacji oraz systemy monitorowania stanu zdrowia populacji. Zna główne formy organizacyjne usług zdrowotnych. Posiada wiedzę na temat podstawowych teorii organizacji, aspektów organizacyjnych i prawnych funkcjonowania polskiego systemu i jednostek opieki zdrowotnej. Zna założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego w Polsce. Zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych. Zna uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania systemu i jednostek ochrony zdrowia oraz systemu zabezpieczenia społecznego. Zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych. Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych. Zna podstawy oceny ekonomicznej programów ochrony zdrowia. Zna strategie stosowane na różnych poziomach oddziaływań profilaktycznych i promocji zdrowia. DU nr 253 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W03 M1_W05 M1_W06 M1_W10 M1_W02 M1_W03 M1_W06 M1_W03 S1A_W08 S1A_W06 M1_W08 M1_W12 S1A_W11 M1_W12 S1A_W11 M1_W08 M1_W09 S1A_W08 S1A_W09 M1_W08 M1_W05 M1_W06 M1_W09 S1A_W04 M1_W06 Rozp. MNiSW poz MP6S_WG1 MP6S_WK5 MP6S_WK3 MP6S_WG1 MP6S_WK3 MP6S_WK6 MP6S_WK8 MP6S_WK8 MP6S_WK6 MP6S_WK7 MP6S_WK6 MP6S_WK7

2 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 Zna zasady postępowania w przypadku stanu klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej. Posiada wiedzę dotyczącą współpracy z władzami lokalnymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się społeczną profilaktyką zdrowotną i środowiskową. Rozumie skutki prawne podstawowych przepisów formalnoprawnych w dziedzinie prawa administracyjnego. Posiada wiedzę o instytucjach, systemach informacyjnych i informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia analiz poszczególnych zjawisk środowiskowych, życia społecznogospodarczego i ich związku ze zdrowiem publicznym. Rozumie wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia. Rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem w tym środowiskiem pracy. Ma wiedzę w zakresie podstawowych problemów dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Rozumie wpływ bodźców społecznoekonomicznych na zachowania człowieka w tym zachowania zdrowotne. Rozumie metody ilościowych i jakościowych badań naukowych. Zna podstawowe zasady prawne dotyczące pomocy osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej i osobom niepełnosprawnym. Posługuje się podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu toksykologii. Posiada podstawową wiedzę w zakresie dróg narażenia na substancje toksyczne i losów zanieczyszczeń w organizmie. Potrafi opisać ich patomechanizm. Posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania środowiskowego i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Zna systemy zarządzania środowiskowego oraz źródła finansowania działań w zakresie ochrony środowiska. Zna podstawowe procesy rozwoju psychologicznego człowieka. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. M1_W05 S1A_W04 M1_W08 M1_W08 S1A_W06 M1_W01 M1_W02 M1_W09 S1A_W06 M1_W05 M1_W02 M1_W03 M1_W11 S1A_W10 MP6S_WK3 MP6S_WK3 MP6S_WK6 MP6S_WK6 MP6S_WG1 MP6S_WK3 MP6S_WK7 MP6S_WK3 MP6S_WK6

3 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U07 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi powiązać budowę anatomiczną z procesami fizjologicznymi oraz wskazać zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi układami organizmu człowieka. Umie przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów funkcji życiowych człowieka. Stosuje poznane metody i techniki do rozwiązywania określonych problemów związanych z porozumiewaniem się. Doskonali swoją efektywność komunikacyjną w kontaktach interpersonalnych jak i z podmiotami instytucjonalnymi. Posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie interpersonalnej, np. w pracy w zespole. Potrafi wykorzystać mierniki stanu zdrowia w analizie stanu zdrowia populacji i definiowaniu problemów zdrowotnych populacji. Opracowuje dane epidemiologiczne wykorzystując proste narzędzia statystyczne i analityczne. Identyfikuje zagrożenia środowiskowe dla zdrowia populacji oraz jednostki w różnych aspektach życia społecznego. Analizuje uwarunkowania sytuacji zdrowotnej w aspekcie procesów społecznych i demograficznych. Dokonuje diagnozy i wskazuje problemy o znaczeniu kluczowym dla zdrowia populacji w poszczególnych sferach społecznych. Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej. Posiada umiejętności przeprowadzania analizy wybranych uwarunkowań problemów zdrowotnych i społecznych. Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków. Potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie na poziomie akademickim. Posiada umiejętności udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Posługuje się wynikami analiz w proponowanych konkretnych (alternatywnych) rozwiązaniach w sektorze ochrony zdrowia. Potrafi prawidłowo reagować i uzasadniać konieczność zmiany priorytetów lub strategii. Posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi. M1_U02 M1_U04 M1_U05 M1_U03 M1_U03 M1_U13 M1_U06 M1_U08 M1_U10 M1_U12 S1A_U04 M1_U04 M1_U04 M1_U05 M1_U07 M1_U08 S1A_U03 S1A_U08 M1_U04 S1A_U08 M1_U12 M1_U13 S1A_U09 S1A_U10 M1_U05 M1_U10 M1_U08 M1_U07 S1A_U05 M1_U03 S1A_U08 S1A_U10 MP6S_UW1 MP6S_UK2 MP6S_UK2 MP6S_UW5 UW2 UW3 UW2 UW3 MP6S_UW5 MP6S_UK2 UW2 UW3 Potrafi sformułować sądy na temat spraw społecznych. K_U13 S1A_U08 K_U14 Rozróżnia typy kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych. S1A_U05

4 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 K_U27 K_U28 K_U29 Umie zaplanować i konstruować program oddziaływania społecznego w obszarach pożytku społecznego, w tym w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem. Przedstawia i ocenia różne koncepcje i modele promocji zdrowia. Identyfikuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa. Interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia. Potrafi ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa. Potrafi praktycznie wykorzystywać informacje o instytucjach tworzących system monitorowania zagrożeń oraz o metodach przekazywania danych i informacji tym instytucjom. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek ochrony zdrowia. Potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w skali mikro i makroekonomii. Potrafi identyfikować procesy polityczne oraz rozumie ich wpływ na problemy zdrowia, sektora zdrowotnego oraz systemu zabezpieczenia społecznego. Potrafi zastosować badania socjomedyczne w ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów, pracy placówek opieki zdrowotnej. Umie rozpoznawać podstawowe koszty jednostek opieki zdrowotnej. Potrafi przeprowadzić proste zlecone zadanie badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. Wykorzystuje podstawowy sprzęt i aparaturę w diagnostyce, pracy laboratoryjnej oraz ocenie środowiskowych zagrożeń zdrowia. Zna język obcy rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, posiada umiejętność komunikacji łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane ze zdrowiem publicznym. M1_U08 M1_U09 M1_U10 S1A_U04 M1_U06 S1A_U09 M1_U10 S1A_U03 S1A_U05 S1A_U03 M1_U06 M1_U09 S1A_U05 S1A_U04 S1A_U03 S1A_U08 M1_U04 M1_U06 S1A_U04 M1_U09 M1_U10 M1_U01 M1_U02 M1_U12 M1_U01 M1_U02 M1_U14 S1A_U11 UW2 UW3 MP6S_UW1 MP6S_UW1 MP6S_UW1 MP6S_UW1 MP6S_UK2 K_U30 Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (sportowych i/lub rekreacyjnych, zdrowotnych itp). M1_U11 MP6S_UW7

5 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE K_K01 Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych. Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym. M1_K01 M1_K02 M1_K04 S1A_K01 MP6S_KK1 MP6S_KK1 MP6S_UO3 S1A_K02 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar M1_K01 MP6S_KK1 K_K02 interdyscyplinarny. S1A_K01 S1A_K06 K_K03 Przejawia postawę odpowiedzialności za problemy środowiska lokalnego. M1_K07 MP6S_UO3 S1A_K05 K_K04 Przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta i zrozumienie jego trudności. M1_K03 MP6S_KR2 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11 Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem. Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społecznokulturowe. Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi. Docenia rolę działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków. Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla studiowanego kierunku. M1_K05 S1A_K02 S1A_K05 M1_K06 S1A_K07 M1_K05 M1_K06 S1A_K03 S1A_K04 M1_K03 M1_K08 M1_K08 M1_K05 M1_K06 S1A_K04 M1_K09 MP6S_KK4 MP6S_KK4 MP6S_KK4 MP6S_KK4 MP6S_KR2 MP6S_UK5 MP6S_UK5 MP6S_KK4 MP6S_KK4 MP6S_KR6

6 MATRYCA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Rozp. MNiSW poz MP6S_WG1 MP6S_WK3 MP6S_WK5 MP6S_WK7 MP6S_WK8 SYMBOL MP6S_WK6 DU nr 253 M1_W01 M1_W10 M1_W02 M1_W03 M1_W05 M1_W06 M1_W07 M1_W08 M1_W11 M1_W09 M1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WIEDZA Posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia Zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów SYMBOL EKK K_W01 K_W17 K_W01 K_W17 K_W21 K_W01 K_W04 K_W21 K_W12 K_W13 K_W18 K_W20 K_W12 K_W20 K_W11 K_W01 K_W06 K_W09 K_W14 K_W16 K_W24 K_W19 K_W06 K_W07

7 MATRYCA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MP6S_UW1 MP6S_UK2 MP6S_UW5 MP6S_UW7 M1_U01 M1_U02 M1_U03 M1_U14 M1_U04 M1_U05 M1_U06 M1_U08 M1_U13 M1_U07 M1_U09 M1_U10 M1_U12 M1_U11 UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane ze studiowanym kierunkiem studiów Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla studiowanego kierunku studiów Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych Potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_U27 K_U28 K_U01 K_U27 K_U28 K_U02 K_U03 K_U12 K_U29 K_U01 K_U05 K_U07 K_U25 K_U01 K_U09 K_U16 K_U21 K_U25 K_U10 K_U03 K_U11 K_U21 K_U26 K_U09 K_U17 K_U26 K_U27 K_U30

8 MATRYCA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MP6S_KK1 MP6S_KR2 MP6S_UO3 MP6S_KK4 MP6S_UK5 MP6S_KR6 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie M1_K01 K_K01 K_K02 M1_K02 Jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów K_K01 Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro K_K04 M1_K03 K_K08 M1_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K01 M1_K07 M1_K05 M1_K06 M1_K08 M1_K09 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu Potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów K_K03 K_K05 K_K07 K_K10 K_K06 K_K07 K_K10 K_K08 K_K09 K_K11

9 MATRYCA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Rozp. MNiSW poz DU nr 253 S1A_W06 S1A_W09 S1A_W04 S1A_W08 S1A_W10 S1A_W11 W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH: WIEDZA Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów EKK K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W12 K_W14 K_W15 K_W16 K_W20 K_W04 K_W06 K_W11 K_W12 K_W14 K_W16 K_W17 K_W05 K_W16 K_W19 K_W07 K_W13 K_W15 K_W20 K_W13 K_W13 K_W17 K_W22 K_W23 K_W04 K_W07 K_W09 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17 K_W18 K_W20 K_W22 K_W23 K_W24 K_W06 K_W07

10 MATRYCA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA S1A_U11 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U08 S1A_U05 S1A_U09 S1A_U10 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł K_U05 K_U11 K_U18 K_U20 K_U23 K_U24 K_U29 K_U05 K_U13 K_U16 K_U23 K_U25 K_U18 K_U20 K_U24 K_U23 K_U25 K_U07 K_U09 K_U10 K_U13 K_U17 K_U26 K_U07 K_U12 K_U13 K_U24 K_U11 K_U14 K_U19 K_U22 K_U03 K_U07 K_U09 K_U10 K_U11 K_U13 K_U26 K_U16 K_U12

11 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016r. Poz Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU Rozp. MNiSW ORAZ O KULTURZE FIZYCZNEJ poz Wiedza: absolwent zna i rozumie N MP6S_WG1 fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu oraz nauko kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla programu kształcenia 3 budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych w zakresie właściwym dla programu 9 kształceniazaburzeń i zmian chorobowych MP6S_WK3 w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie właściwym dla programu 6 kształcenia teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia 8 MP6S_WK5 mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym dla kierunku studiów 1 MP6S_WK6 prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej związanej z programem kształcenia 6 MP6S_WK7 miejsce zawodu związanego z kierunkiem studiów w systemie organizacji ochrony zdrowia na poziomie krajowym 3 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w MP6S_WK8 2 obszarze właściwym dla programu kształcenia Umiejętności: absolwent potrafi N MP6S_UW1 posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia 5 MP6S_UK2 komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym z programem kształcenia 4 identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne 8 oraz edukacyjne w zakresie właściwym dla programu kształcenia korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i przechowywania danych, a także pozyskiwać i interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla 10 programu kształcenia MP6S_UW5 identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 2 planować, realizować oraz dokumentować działania związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków 11 MP6S_UW7 MP6S_KK1 MP6S_KR2 MP6S_UO3 MP6S_KK4 MP6S_UK5 MP6S_KR6 wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) właściwych dla programu kształcenia Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troski o ich dobro współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu rozwiązywania problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących realizacji określonych zadań formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów Liczba odwołań 1 N

12 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016r. Poz Symbol Rozp. MNiSW poz EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH Wiedza: absolwent zna i rozumie teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości Umiejętności: absolwent potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów Liczba odwołań N N

Opis kierunkowych efektów kształcenia po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne

Opis kierunkowych efektów kształcenia po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia Zdrowie publiczne pierwszy ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Opis kierunkowych efektów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA EKK

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA EKK Nazwa Wydziału: Wydział Zdrowia Publicznego Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) Nazwa Wydziału: Wydział Inżynierii Nazwa kierunku studiów: chemia kosmetyczna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Studia STACJONARNE poziom 7 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Studia STACJONARNE poziom 7 MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EKK K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: ZDROWIE PUBLICZNE OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUKI MEDYCZNE I NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ / NAUKI

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek ZDROWIE PUBLICZNE U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W B I A Ł Y M S T O K U, W Y D Z I A Ł N A U K O Z D R O W I U

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek ZDROWIE PUBLICZNE U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W B I A Ł Y M S T O K U, W Y D Z I A Ł N A U K O Z D R O W I U EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek ZDROWIE PUBLICZNE poziom kształcenia STUDIA I STOPNIA profil OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB z dnia 28.03 2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział Poziom kształcenia (studiów) Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział Poziom kształcenia (studiów) Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik do Uchwały nr 69/2018 r. Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 maja 2018 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA Kierunek Ekonomia Studia I stopnia Efekty kształcenia: Kierunek: Ekonomia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Załącznik nr 2 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Tabela 1. Kierunkowe efekty

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/II/2018 Senatu UJ z 28 lutego 2018 r. Nazwa Wydziału: Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień Załącznik do uchwały nr 121 Senatu UŁ z dnia 9 czerwca 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień 1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 2. Poziom: I stopnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] Nazwa Wydziału: Wydział Inżynierii Nazwa kierunku studiów: chemia kosmetyczna Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów LOGISTYKA Poziom i profil kształcenia STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów STUDIA

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2019 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Nazwa kierunku studiów: Turystyka i rekreacja Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Absolwent studiów drugiego stopnia: WIEDZA

Absolwent studiów drugiego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 3 do uchwały nr 14/I/2014 Senatu UJ z 29 stycznia 2014 roku Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej Załącznik nr 5 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Zał. nr 11 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki. kod BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE WIEDZA BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki. kod BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE WIEDZA BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02 Opis modułowych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia, przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 12 maja 2014 r. Objaśnienia znaczeń: BEZ studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów: inżynieria zarządzania; Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, absolwent: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów: E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 3. Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 80/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 80/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku: zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

aktualizacja Nazwa kierunku: Ekonomia

aktualizacja Nazwa kierunku: Ekonomia 1. Nazwa kierunku: Ekonomia Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarododwe I stopnia. stacjonarne/niestacjonarne

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarododwe I stopnia. stacjonarne/niestacjonarne Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarododwe I stopnia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 74 do uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Zdrowie Publiczne II stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Zdrowie Publiczne II stopnia Efekty kształcenia dla kierunku OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Zdrowie Publiczne II stopnia Symbo l Opis zakładanych efektów kształcenia Absolwent studiów drugiego stopnia: WIEDZA Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zdrowie publiczne pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Zdrowie publiczne pierwszego stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Zdrowie publiczne pierwszego stopnia Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauki o Zdrowiu Kierunek studiów: Zdrowie publiczne Poziom kształcenia: Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo