Warszawa, 12 maja 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 12 maja 2010 roku"

Transkrypt

1 Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 12 maja 2010 roku

2 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PODSUMOWANIE... 4 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU... 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE... 6 SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU KWARTALNYM SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W UJĘCIU KWARTALNYM INFORMACJA DODATKOWA OPIS GRUPY WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2010 R. I CZYNNIKI MAJĄCE NA NIE WPŁYW DANE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW BRANśOWYCH KOREKTY Z TYTUŁU REZERW, REZERWA I AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW SKONSOLIDOWANE DANE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH ZMIANY WE WŁADZACH BANKU WYDARZENIA PO DACIE BILANSU OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUśNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODZIAŁ ZYSKU ZA 2009 R OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DYWIDENDY WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ INFORMACJA O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZ BANKU PEKAO S.A INFORMACJA O STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH OCENY WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ BANKU PEKAO S.A TRANSAKCJE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI CO NAJMNIEJ NASTĘPNEGO KWARTAŁU Bank Pekao S.A. 2

3 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 tys. zł tys. EUR Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem Dochody z transakcji swap Wynik z tytułu odsetek łącznie z dochodami z transakcji swap Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku Zysk netto przypadający na udziały mniejszości PRZEPŁYWY PIENIĘśNE I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 tys. zł tys. EUR Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej ( ) ( ) (40 061) (48 139) Przepływy pienięŝne netto, razem ( ) ( ) ( ) ( ) BILANS tys. zł tys. EUR Kredyty i poŝyczki udzielone klientom oraz naleŝności z tytułu leasingu finansowego Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku Kapitał zakładowy Liczba akcji x x WSKAŹNIKI RYNKOWE I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 zł EUR Wartość księgowa na jedną akcję 72,80 62,28 18,85 13,25 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 72,78 62,28 18,84 13,25 Zysk na jedną akcję zwykłą 2,30 2,16 0,58 0,47 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 2,30 2,16 0,58 0,47 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą 2,90-0,67 - ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,37 16,24 x x Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II) Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na EUR =3,8622 PLN oraz na EUR = 4,1082 PLN, do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I kwartału odpowiednio 2010 oraz 2009 roku - 1 EUR = 3,9669 PLN oraz 4,5994 PLN, do przeliczenia pozycji przepływów pienięŝnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat. Bank Pekao S.A. 3

4 Podsumowanie Podsumowanie Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2009 r. Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r., wpłynęły zarówno wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŝsze koszty. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemalŝe w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 7,1% całego portfela kredytowego. W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%) wyŝsze niŝ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I kwartale 2010 r. wyniósł 1 060,1 mln zł i był o 23,8 mln zł (o 2,3%) wyŝszy niŝ w I kwartale 2009 r. Wzrost wynikał z wyŝszej marŝy odsetkowej, na którą pozytywny wpływ miały niŝsze koszty depozytów. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2010 r. wyniósł 690,8 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2009 r. był o 45,1 mln zł (o 7,0%) wyŝszy, głównie dzięki wyŝszemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat. W porównaniu z I kwartałem 2009 r. wyŝsze były prowizje kredytowe, prowizje z tytułu kart płatniczych oraz prowizje z produktów inwestycyjnych. Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2010 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 903,6 mln zł. Były one niŝsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w I kwartale 2009 r. o 21,3 mln zł (o 2,3%). Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2010 r. wyniósł 140,9 mln zł i był o 49,2 mln zł (o 53,7%) wyŝszy niŝ w I kwartale 2009 r. Relacja naleŝności z utratą wartości do naleŝności ogółem na koniec marca 2010 r. wyniosła 7,2% w porównaniu z 6,8% na koniec 2009 r. Na koniec marca 2010 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły ,8 mln zł i były o 3 756,0 mln zł (o 3,8%) niŝsze niŝ na koniec 2009 r. Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec marca 2010 r. wyniosły ,7 mln zł i zmniejszyły się o 1 597,5 mln zł (o 3,5%) w porównaniu z końcem 2009 r. Jednocześnie aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. wyniosły na koniec marca 2010 r ,6 mln zł i były wyŝsze niŝ na koniec 2009 r. o 1 728,3 mln zł (o 11,3%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back na koniec marca 2010 r. wyniosły ,1 mln zł i zmniejszyły się o 2 158,5 mln zł (o 4,1%) w porównaniu z końcem 2009 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2010 r. wyniosły ,1 mln zł i były o 173,1 mln zł (o 0,6%) niŝsze niŝ na koniec 2009 r., głównie z powodu umocnienia się złotego. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami zmniejszyły się w I kwartale 2010 r. o 1 759,5 mln zł (o 3,3%), równieŝ z powodu umocnienia się złotego i na koniec marca 2010 r. wynosiły ,6 mln zł. Zmniejszyła się równieŝ wartość transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1 878,4 mln zł (o 77,8%) i na koniec marca 2010 r. wynosiła 536,7 mln zł. Bank Pekao S.A. 4

5 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz jednostkowy raport finansowy Banku Pekao S.A. sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy oraz załączone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. W I kwartale 2010 r. nie zmieniły się zasady rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Dane finansowe prezentowane w śródrocznym skonsolidowanym i załączonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Banku zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność. Bank Pekao S.A. 5

6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie skonsolidowane I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych Koszty działalności operacyjnej Zysk operacyjny Wynik z tytułu pozostałych rezerw Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Zysk z działalności inwestycyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku przypadający na udziały mniejszości Zysk na akcję (w zł na akcję) podstawowy za okres 2,30 2,16 rozwodniony za okres 2,30 2,16 Bank Pekao S.A. 6

7 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku przypadający na udziały mniejszości Inne składniki całkowitych dochodów RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne składniki całkowitych dochodów (netto) Całkowity dochód ogółem przypadający na akcjonariuszy Banku przypadający na udziały mniejszości Bank Pekao S.A. 7

8 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) AKTYWA Kasa, naleŝności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym NaleŜności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i poŝyczki udzielone klientom NaleŜności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty zabezpieczające Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy Inwestycje w jednostki podporządkowane Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM PASYWA Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Zobowiązania wobec klientów Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŝy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieŝące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowiązania ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk z lat ubiegłych i roku bieŝącego Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) razem Udziały mniejszości KAPITAŁ WŁASNY RAZEM PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności (%) 18,37 16,24 13,07 Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 72,80 69,71 62,28 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 72,78 69,71 62,28 Bank Pekao S.A. 8

9 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Pozostałe Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 9

10 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Pozostałe Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 10

11 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 11

12 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk netto Korekty razem: Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (Zysk) strata z tytułu róŝnic kursowych (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Odsetki i dywidendy Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta Banku Centralnym Zmiana stanu naleŝności z tytułu leasingu finansowego Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) BieŜące obciąŝenie podatkowe Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Bank Pekao S.A. 12

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. zł) OKRES OD DO OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Emisja akcji zwykłych Wydatki z działalności finansowej Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu Bank Pekao S.A. 13

14 Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. (w tys. zł) Sprawozdanie jednostkowe I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych Koszty działalności operacyjnej Zysk operacyjny Wynik z tytułu pozostałych rezerw Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Zysk z działalności inwestycyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Zysk na akcję (w zł na akcję ) podstawowy za okres 2,17 1,91 rozwodniony za okres 2,17 1,91 Bank Pekao S.A. 14

15 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A. (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO I KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Zysk netto Inne składniki całkowitych dochodów RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne składniki całkowitych dochodów (netto) Całkowite dochody ogółem Bank Pekao S.A. 15

16 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Pekao S.A. (w tys. zł) AKTYWA Kasa, naleŝności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym NaleŜności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Instrumenty zabezpieczające Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy Inwestycje w jednostkach zaleŝnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Zobowiązania wobec klientów Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieŝące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowiązania ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk za rok obrotowy oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych KAPITAŁY WŁASNE RAZEM PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności (%) 18,11 15,64 12,51 Bank Pekao S.A. 16

17 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 17

18 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 18

19 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadŝerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadŝerskich Wycena instrumentów finansowych Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Zysk netto Pozostałe RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny na Bank Pekao S.A. 19

20 Rachunek przepływów pienięŝnych Banku Pekao S.A. (w tys. zł) 1 KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk netto Korekty razem: Amortyzacja (Zysk) strata z tytułu róŝnic kursowych (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Odsetki i dywidendy Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta w Banku Centralnym Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) BieŜące obciąŝenie podatkowe Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Bank Pekao S.A. 20

21 Rachunek przepływów pienięŝnych Banku Pekao S.A. (w tys. zł) 1 KWARTAŁ 2010 OKRES OD DO KWARTAŁ 2009 OKRES OD DO Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Emisja akcji zwykłych Wydatki z działalności finansowej Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu Bank Pekao S.A. 21

22 Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat ( ) ( ) ( ) (93 005) ( ) Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK OPERACYJNY Wynik z tytułu pozostałych rezerw 837 (98) Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe ( ) (91 655) ( ) ( ) ( ) Zysk z działalności inwestycyjnej ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK NETTO Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały mniejszości Bank Pekao S.A. 22

23 Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. w ujęciu kwartalnym I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat ( ) ( ) ( ) (84 917) ( ) Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności handlowej Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik pozaodsetkowy DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Refundacja kosztów administracyjnych Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych (99 193) (99 137) (99 537) ( ) ( ) Koszty działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK OPERACYJNY Wynik z tytułu pozostałych rezerw Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe ( ) (57 169) ( ) ( ) ( ) Zysk z działalności inwestycyjnej (39 443) ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ZYSK NETTO Bank Pekao S.A. 23

24 Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Zysk netto Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały mniejszości Inne składniki całkowitego dochodu RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (12 553) (51 676) (49 963) Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy ( ) Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne (87 271) (52 669) (12 847) Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów (47 285) (11 337) (22 830) (2 991) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ( ) (38 277) Całkowity dochód ogółem Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały mniejszości Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Zysk netto Inne składniki całkowitego dochodu RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (91) 76 (122) (90) 13 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy ( ) Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne (87 271) (52 669) (12 847) Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów (47 250) (11 172) (22 756) (2 953) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ( ) Całkowity dochód ogółem Bank Pekao S.A. 24

25 Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa Opis Grupy Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień 31 marca 2010 r. stanowią Bank Pekao S.A., jako podmiot dominujący oraz 21 jednostek zaleŝnych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2010 r. ujęto niŝej wymienione jednostki: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Open Joint Stock Company UniCredit Bank, w tym: - BDK Consulting Ltd. PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA KONSOLIDACJI Łuck, Ukraina Bankowa 100,00 pełna Łuck, Ukraina Usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe 99,99 pełna Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Warszawa Maklerska 100,00 pełna Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Warszawa Finansowa 100,00 pełna Pekao Leasing Sp. z o.o. (*) Warszawa Leasingowa 36,49 pełna Pekao Faktoring Sp. z o.o. Lublin Finansowa 100,00 pełna Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa Finansowa 65,00 pełna Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Kraków Nie prowadzi działalności 100,00 pełna Centrum Kart S.A. Warszawa Finansowa pomocnicza 100,00 pełna Pekao Financial Services Sp. z o.o. Warszawa Usługi finansowe 100,00 pełna Pekao Bank Hipoteczny S.A (**) Warszawa Bankowa 99,96 pełna Pekao Leasing Holding S.A., w tym: (*) Warszawa Leasingowa 80,10 pełna - Pekao Leasing Sp. z o.o. Warszawa Leasingowa 50,87 pełna Holding Sp. z o.o., w tym: Warszawa Zarządzanie holdingiem 100,00 pełna - PKBL S.A. (w likwidacji) b.d. Nie prowadzi działalności 84,51/84,79 nie objęta - Pekao Bank Hipoteczny S.A. Warszawa Bankowa 0,04 pełna - Finanse Limited(***) Londyn, Wlk. Brytania Pośrednictwo finansowe 0,02 pełna Finanse Limited (***) Londyn, Wlk. Brytania Pośrednictwo finansowe 99,98 pełna Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Kraków Usługi call-center 100,00 pełna Pekao Property S.A, w tym: Warszawa Działalność deweloperska 100,00 nie objęta - Metropolis Sp. z o.o. Warszawa - Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Warszawa Spółka specjalnego przeznaczenia - Działalność deweloperska Spółka specjalnego przeznaczenia - Działalność deweloperska 100,00 nie objęta 100,00 nie objęta Property Sp. z o.o. (w likwidacji), w tym: Warszawa Zarządzanie nieruchomościami 100,00 nie objęta - FPB Media Sp. z o.o. Warszawa Działalność deweloperska 100,00 nie objęta (*) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Leasing Sp. z o. o. wynosi 87,36% (udział bezpośredni Banku 36,49 %, udział pośredni przez Pekao Leasing Holding S.A. 50,87 %). (**) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,96 %, udział pośredni przez Holding Sp. z o. o. 0,04 %). (***) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Finanse Limited wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,98 %, udział pośredni przez Holding Sp. z o. o. 0,02 %). Bank Pekao S.A. 25

26 Informacja dodatkowa Jednostki stowarzyszone Grupa Banku Pekao S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA KONSOLIDACJI Central Poland Fund LLC (*) Wilmington, Delaware, USA Pośrednictwo finansowe 53,19 praw własności Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (**) Warszawa Działalność pomocnicza, finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 49,00 praw własności Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie nieruchomościami 25,00 praw własności Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa Izba rozliczeniowa 34,44 praw własności CPF Management Tortola, British Virgin Islands Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi spółka nie prowadzi działalności 40,00 nie wyceniona Polish Banking System S.A. (w likwidacji) bd Spółka w upadłości 48,90 nie wyceniona PPP Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji) bd Spółka w upadłości 36,20 nie wyceniona (*) Grupa posiada ponad 50% głosów w jednostce Central Poland Fund LLC. Grupa nie sprawuje kontroli nad tą jednostką ze względu na zapisy zawarte w umowie spółki. (**) Grupa posiada 50% głosów w jednostce Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ZaangaŜowanie to ze względu na zapisy zawarte w umowie Spółki stanowi inwestycję Grupy w jednostkę stowarzyszoną. Na dzień 31 marca 2010 r. skład Grupy Kapitałowej w stosunku do zaprezentowanego na dzień 31 grudnia 2009 r. nie zmienił się. W publikowanym skonsolidowanym raporcie finansowym konsolidacją metodą pełną po raz pierwszy objęto dane finansowe spółki Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Na dzień 31 marca 2010 r. zaangaŝowanie Grupy w podmioty zaleŝne i stowarzyszone nie objęte konsolidacją lub wyceną metodą praw własności zostało ujęte po koszcie nabycia. Dane finansowe tych spółek nie są istotne dla skonsolidowanego raportu finansowego Grupy. Bank Pekao S.A. 26

27 Informacja dodatkowa Wyniki osiągnięte w I kwartale 2010 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2009 r. Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r., wpłynęły zarówno wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŝsze koszty. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 ZMIANA Wynik z tytułu odsetek* 1 039, ,2 1,6% Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 20,8 13,1 58,8% Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw 1 060, ,3 2,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 572,2 528,7 8,2% Wynik z działalności handlowej 102,3 96,8 5,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 16,3 20,2 (19,3%) Wynik pozaodsetkowy 690,8 645,7 7,0% Dochody z działalności operacyjnej 1 750, ,0 4,1% Koszty działalności operacyjnej (903,6) (924,9) (2,3%) Zysk operacyjny 847,3 757,1 11,9% Wynik z tytułu pozostałych rezerw 0,8 (0,1) x Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (140,9) (91,7) 53,7% Zysk z działalności inwestycyjnej 34,4 45,4 (24,2%) Zysk brutto 741,6 710,7 4,3% Podatek dochodowy (136,7) (141,1) (3,1%) Zysk netto 605,0 569,6 6,2% Przypadający na akcjonariuszy Banku 602,7 566,3 6,4% Przypadający na udziały mniejszości 2,3 3,3 (30,3%) * Łącznie z dochodami z transakcji swap. Dochody z działalności operacyjnej W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%) wyŝsze niŝ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy. Bank Pekao S.A. 27

Warszawa, listopad 2010 roku

Warszawa, listopad 2010 roku Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, listopad 2010 roku Spis treści WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2008

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SA-RS 2008

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SA-RS 2008 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2008-31.12.2008 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2012 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2012 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2012 Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS IV/2007 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS IV/2007 (kwartał/rok) Formularz SAQS IV/2007 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 C Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2012 I 31 MARCA 2011 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

- inne długoterminowe aktywa finansowe

- inne długoterminowe aktywa finansowe Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.06.2009 r., 31.12.2008 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 61 235 60 210 56 498 54 825 I. Wartości niematerialne i prawne 31 703 31 796 31 980 31 988

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.09.2007 r., r. i 30.09.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 43 591 42 382 40 465 40 370 I. Wartości niematerialne i prawne 32 085 32 008 31 522 31 543

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r. w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01- do 30-09- narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2012 I 30 WRZEŚNIA 2011 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł narastająco okres od 01-01-2017 do narastająco okres od 01-01-2016 do narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017 w tys. EURO narastająco okres od 01-01-2016 do I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. EUR Przychody z inwestycji 4 673 985 1 098 225 Pozostałe przychody operacyjne 474 306 111 70 Koszty operacyjne (1 474) (1 530) (346) (350) Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota okres okres zmiana od 01.01.2017 od 01.01.2016 2017/2016 do 31.12.2017 do 31.12.2016 Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł tys. zł Przychody z tytułu odsetek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2013 I 30 WRZEŚNIA 2012 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2013 I 31 MARCA 2012 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 r. WŁOSZCZOWA, LISTOPAD 2012 R. SPIS TREŚCI 1. Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2001 Aktywa Kasa, operacje z bankiem centralnym 52 414 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym Należności od sektora finansowego 117 860 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 Spis treści Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 Warszawa, sierpień 2013 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q II/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2006

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r. w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12- narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12-

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Raport uzupełniający. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Raport uzupełniający. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Raport uzupełniający zawiera

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo