1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6."

Transkrypt

1 1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu 8. Nietrzeźwi uczestnicy 9. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 10. Cudzoziemcy 11. BRD w innych krajach europejskich

2 I. PRZEDMOWA Szanowni Paƒstwo! Przedstawiamy Paƒstwu kolejny raport o stanie bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym w Polsce. Z satysfakcjà chcia bym podkreêliç, e rok 2006 by najbezpieczniejszym od 17 lat rokiem na polskich drogach. Policyjne statystyki zanotowa y wypadków, w których osoby ponios y Êmierç, a dozna y obra eƒ. Dla porównania, w roku 1989, w którym zarejestrowanych by o o po ow mniej pojazdów silnikowych (8,6 mln, dziê 17 mln), odnotowano wypadków drogowych, ofiary Êmiertelne i osób rannych. Zestawienia te pokazujà, e mimo ogromnego rozwoju motoryzacji w Polsce, uda o si jednak zatrzymaç t strasznà hekatomb na naszych drogach. Za wczeênie jeszcze na Êwi towanie zwyci stwa, ale symptomy poprawy bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym sà zauwa alne i to we wszystkich kategoriach. Chcia bym podkreêliç, e osiàgni te wyniki nie sà dzie em przypadku. Na taki stan rzeczy mia o wp yw wiele czynników, jednak do najwa niejszych zaliczy bym bie àce, systematyczne dzia ania Policji ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa na drogach. Zmodyfikowana forma pe nienia s u by, wspomagana coraz cz Êciej automatycznà formà prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, przynosi oczekiwane rezultaty. Nie bez znaczenia by y równie stale prowadzone przez Policj i inne podmioty dzia ania profilaktyczne oraz kampanie spo eczne w dziedzinie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. PodkreÊliç równie nale y wzrost ÊwiadomoÊci naszych u ytkowników dróg, czego wyrazem jest m.in. systematyczny spadek negatywnych zjawisk wêród kierujàcych. Mamy oczywiêcie ÊwiadomoÊç, e przed nami jeszcze wiele do zrobienia aby polskie drogi przesta y budziç groz. e nie osiàgniemy tego bez budowy nowych, bezpiecznych tras komunikacyjnych, modernizacji i przebudowy istniejàcej sieci drogowej, spowolnienia ruchu, a przede wszystkim bez zmiany mentalnoêci wszystkich u ytkowników dróg. Poszanowanie prawa przez kierujàcych i pieszych to fundament, bez którego daleko i bezpiecznie nie pojedziemy. Pierwszy Zast pca Komendanta G ównego Policji insp. Stanis aw GUTOWSKI 4

3 II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów silnikowych w latach Lata Pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody ciężarowe motocykle Ogółem 1995=100% Ogółem 1995=100% Ogółem 1995=100% Ogółem 1995=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Położenie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód zachód, generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w 2006 roku do Polski wjechały pojazdy. Nasz kraj odwiedziło obywateli innych państw. 1

4 Pojazdy wjazd do Polski w 2006 roku na poszczególnych odcinkach granicy państwowej. Odcinek granicy państwowej RP Liczba pojazdów: samochody samochody autobusy osobowe ciężarowe z Federacją Rosyjską z Republiką Litewską z Republiką Białoruś z Ukrainą z Republiką Słowacką z Republiką Czeską z Republiką Federalną Niemiec granica morska O g ó ł e m II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku. W 2006 roku odnotowano wypadków drogowych: w porównaniu z rokiem 2004, kiedy to wydarzyło się wypadków, liczba ta spadła o (-8,2%), w porównaniu z 2005 rokiem, w którym zanotowaliśmy wypadków, liczba ta zmniejszyła się o (-2,5%). W wyniku wypadków drogowych osoby poniosły śmierć: w porównaniu z rokiem 2004 nastąpił spadek o 469 osób (-8,2%), w stosunku do roku spadek o 201 (-3,7%). W wypadkach ranne zostały osoby: w porównaniu do 2004 roku zmniejszyła się liczba osób rannych o (- 8,6%), w porównaniu do roku 2005 kiedy zanotowano osób rannych, liczba ta spadła o 2 068, tj. (-3,4%). W 2006 roku do jednostek Policji zgłoszono kolizji drogowych: 2

5 w porównaniu do 2004 roku, w którym zgłoszono kolizji, liczba ta zmniejszyła się o (-3,1%), w porównaniu do 2005 roku, w którym odnotowano kolizji liczba wzrosła o (+2,6%) wypadki zabici ranni W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych odnotowano w 1997 roku, w tym samym roku stwierdzono też największą liczbę osób zabitych i rannych. W latach zaobserwowano zjawisko zmniejszania się liczby wypadków oraz ich ofiar. W roku 2000 tendencja spadkowa uległa zahamowaniu, ale w 2001 roku nastąpił ponowny spadek, trwający do 2006 roku. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach Lata Wypadki Zabici Ranni Ogółem 1997=100% Ogółem 1997=100% Ogółem 1997=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 3

6 , , , , , , , , ,1 Tendencje występujące w latach wypadki zabici ranni Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki wg województw w 2006 r. Województwa Ogółem Wypadki Zabici Ranni 2005= 100% Ogółem 2005= 100% Ogółem 2005= 100% POLSKA , , ,6 Dolnośląskie , , ,8 Kujawsko pomorskie , , ,9 Lubelskie , , ,2 Lubuskie , , ,2 Łódzkie , , ,7 Małopolskie , , ,7 Mazowieckie , , ,5 Opolskie , , ,4 Podkarpackie , , ,5 Podlaskie , , ,6 4

7 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Komenda Stołeczna Policji* * KSP łącznie z podległymi KPP 89,8 97,2 99,0 85,0 105,4 94,5 100, ,2 97,3 97,4 88,9 101,6 98,7 89, ,4 98,1 90,7 81,1 102,6 115,9 101,1 Mając na uwadze różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, zarówno w liczbie mieszkańców, powierzchni itp. należy określić wskaźniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadków drogowych. Wskaźniki te pozwolą dokonać oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych województwach. Wskaźniki liczby wypadków i liczby rannych w poszczególnych województwach Wypadki Zabici Ranni Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków Dolnośląskie ,4 130,6 Kujawsko-pomorskie ,9 124,8 Lubelskie ,4 124,7 Lubuskie ,6 134,7 Łódzkie ,1 123,5 Małopolskie ,9 128,2 Mazowieckie ,8 126,7 Opolskie ,2 126,4 Podkarpackie ,7 129,2 Podlaskie ,3 125,6 Pomorskie ,3 128,4 Śląskie ,9 125,3 Świętokrzyskie ,7 124,1 Warmińskomazurskie ,1 128,1 Wielkopolskie ,4 126,9 Zachodniopomorskie ,2 122,7 KSP ,5 119,8 POLSKA ,2 126,1 5

8 Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie 11,4 16,9 15,4 17,6 9,1 6,9 130,6 124,8 124,7 134,7 123,5 128,2 Mazowieckie Opolskie 14,8 12,2 126,7 126,4 Podkarpackie 11,7 129,2 Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 18,3 9,3 6,9 11,7 15,1 125,6 128,4 125,3 124,1 128,1 Wielkopolskie Zachodniopomorskie 11,4 13,2 74,8 126,9 Komenda Stołeczna Policji POLSKA 10,5 11,2 119,8 126, wskaźnik liczby zabitych wskaźnik liczby rannych Najwyższy wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków drogowych odnotowano w województwie podlaskim, wyniósł on 18,3. Najniższe wskaźniki liczby zabitych stwierdzono w województwie śląskim i województwie małopolskim, na 100 wypadków drogowych wyniósł on 6,9. 6

9 Wskaźniki stanu bezpieczeństwa w zależności od liczby mieszkańców w 2006 roku Dolnośląskie Województwo Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ludność* Wskaźnik liczby wypadków na mieszkańców Wskaźnik liczby zabitych na mieszkańców Wskaźnik liczby rannych na mieszkańców ,1 11,9 137, ,3 16,8 123, ,6 15,7 126, ,8 14,6 111, ,1 16,1 218, ,9 9,4 174, ,0 22,7 193, ,3 12,3 126, ,0 12,4 137, ,8 17,4 119, ,0 11,6 160, ,1 9,1 165, ,1 17,2 182, ,3 17,4 147, ,3 15,1 169, ,6 13,8 128,3 KSP Warszawa** ,1 11,2 128,4 P o l s k a ,9 13,7 155,0 * dane GUS wg stanu na r. ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami Zauważyć należy, że wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych są niższe od ubiegłorocznych (wypadki 126,0, zabici 14,3 i ranni 160,3). 7

10 Wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych na mieszkańców wg województw w 2006 roku. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie 11,9 16,8 15,7 105,1 99,3 123,9 137,2 126,7 101,6 Lubuskie 14,6 82,8 111,6 Łódzkie Małopolskie 16,1 9,4 135,9 177,1 174,2 218,7 Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie 22,7 12,3 12,4 17,4 11,6 9,1 126,9 100, , , ,5 165,5 193,8 wskaźnik liczby zabitych wskaźnik liczby rannych wskaźnik liczby wypadków Świętokrzyskie 17,2 147,1 182,6 Warmińskomazurskie Wielkopolskie 17,4 15,1 115,3 133,3 147,7 169,3 Zachodniopomorskie Komenda Stołeczna Policji 13,8 11,2 128,3 104,6 128,4 107,

11 III. CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH III.1 Czas powstawania wypadków drogowych w 2006 roku W 2006 r. najwięcej wypadków miało miejsce w grudniu, październiku i lipcu. W grudniu liczba wypadków drogowych stanowiła 10,2%, w październiku i w lipcu 9,8% ogółu zdarzeń. Duża liczba wypadków w miesiącach jesiennych i zimowych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. Natomiast duża liczba wypadków w lipcu spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu w związku z okresem wakacyjnym. Najmniejszą liczbę wypadków zarejestrowano w styczniu i lutym, co spowodowane było bardzo złymi warunkami atmosferycznymi i drogowymi oraz ostrożniejszą jazdą (obfite opady śniegu, silny mróz, a tym samym zasypane i śliskie drogi). Tendencja wypadków w 2006 roku Wypadki Zabici Ranni Miesiące =100% =100% =100% Styczeń , , ,9 Luty , , ,2 Marzec , , ,1 Kwiecień , , ,8 Maj , , ,0 Czerwiec , , ,5 Lipiec , , ,8 Sierpień , , ,3 Wrzesień , , ,3 Październik , , ,9 Listopad , , ,9 Grudzień , , ,5 9

12 Wypadki drogowe wg. miesięcy w latach 2005 i I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,3 % ogółu) i soboty (14,5 % ogółu) oraz w poniedziałki (14,3 % ogółu). Natomiast w niedziele miało miejsce najmniej wypadków drogowych (12,7 % ogółu) przy dużej liczbie zabitych 16,7 % ogółu. Wypadki drogowe i ich skutki według dni tygodnia w 2006 r. Wypadki Zabici Ranni Dni tygodnia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Poniedziałek , , ,1 Wtorek , , ,2 Środa , , ,4 Czwartek , , ,5 Piątek , , ,9 Sobota , , ,1 Niedziela , , ,7 10

13 Wypadki drogowe wg dni tygodnia w 2006roku 13,0% 14,3% 14,5% 16,3% 14,1% 14,1% 13,7% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Zarówno w 2006 r. jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków wystąpiło w godzinach 16 19, a szczególnie między godziną 16 a 18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, w związku z powrotami z pracy. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24 5, w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. Wypadki drogowe i ich skutki według godzin w 2006 r. Wypadki Zabici Ranni Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % Ogółem , , , ,0 1,4 0,9 1,0 1,0 2,0 3,1 4,5 4,6 4,5 5,0 5,2 5,5 6, ,2 2,7 1,8 2,2 2,4 3,4 4,2 3,2 3,1 3,9 3,1 2,8 4,1 4, ,1 1,6 1,1 1,2 1,2 2,1 3,2 4,6 4,7 4,5 5,0 5,3 5,5 6,0 11

14 ,5 6,6 7,4 7,3 6,8 5,9 4,6 3,9 3,2 2, ,1 4,6 5,7 7,7 6,9 6,4 6,0 5,2 4,9 3, ,5 6,5 7,4 6,8 6,5 5,8 4,4 3,7 3,2 2,0 Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2006 najwięcej, bo , tj. 67,7% wypadków, wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Tłumaczyć można to tym, że dobre warunki atmosferyczne przyczyniają się do obniżenia uwagi uczestników ruchu, skłaniają do rozwijania większej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym powodują tragiczniejsze skutki. Wpływ warunków atmosferycznych na stan bezpieczeństwa w 2006 r.* Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Dobre warunki atmosferyczne , , ,1 Oślepiające słońce 591 1,3 57 1, ,3 Silny wiatr 250 0,5 37 0, ,5 Pochmurno , , ,8 deszczu , , ,7 Opady: śniegu, 2, , , gradu Mgła, dym 680 1, , ,6 * W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. 12

15 Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych porach doby w 2006 r. Oświetlenie W ciągu dnia Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % 66, , ,8 W okresie zmroku, świtu , , ,8 na drogach oświetlonych , , ,1 W warunkach nocnych, w tym: na drogach niedostatecznie oświetlonych na drogach nie oświetlonych 557 1,2 82 1, , , , ,2 13,5% 1,2% 10,6% światło dzienne zmrok, świt 8,0% 66,8% noc - droga oświetlona noc-droga niedostat. Oświetlona noc - droga nieoświetlona III.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych W 2006 roku zdecydowana większość wypadków, bo wydarzyło się na obszarze zabudowanym (71,5%), zginęło w nich osób, a zostało rannych. Poza obszarem zabudowanym zaistniało (28,5%) wypadków. W ich wyniku zginęły osoby, a rany odniosło uczestników ruchu. Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób. 13

16 Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później. Na prostym odcinku drogi odnotowano wypadków (55,6% ogółu), śmierć w nich poniosły osoby, czyli 64,9% wszystkich zabitych, a rannych zostało uczestników ruchu, co odpowiada 53,4% ogółu. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich obszarze miało miejsce wypadków (26,7 % ogółu), śmierć poniosły 743 osoby (14,2 %), a obrażeń doznało osób (26,2%). skrzyżowanie o ruchu okrężnym skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem skrzyżowanie równorzedne wierzchołek wzniesienia wzniesienie spadek zakręt, łuk prosty odcinek drogi % 20% 40% 60% 80% 100% wypadki zabici ranni Miejsce powstawania wypadków drogowych Miejsce zdarzenia Prosty odcinek drogi Zakręt, łuk Spadek 488 Wzniesienie 261 Wierzchołek wzniesienia 109 Skrzyżowani e dróg równorzędnych z drogą z pierwszeństwem Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % 55,6 10,7 1,0 0,6 0, , , , ,5 89 1, ,1 52 1, ,5 10 0, , ,8 18 0, , , , ,2 o ruchu okrężnym 377 0,8 7 0, ,8 14

17 W innych charakterystycznych miejscach występowania wypadków najwięcej, czyli 44,8 % zanotowano na jezdni, 9,5% na przejściach dla pieszych, 3,9% na poboczu a 1,9% przy wyjeździe z posesji. Wybrane charakterystyczne miejsca występowania wypadków drogowych Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Jezdnia , , ,1 Przejście dla pieszych , , ,6 Pobocze , , ,3 Wyjazd z posesji 900 1,9 37 0, ,9 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 701 Skarpa, rów 617 1, , ,5 Przystanek komunikacji publicznej 467 1,0 34 0, ,9 Most, wiadukt, estakada, tunel 269 0,6 40 0, ,7 Przejazd tramwajowy, torowisko 115 0,2 9 0, ,3 Pas dzielący jezdnię 110 0,2 8 0, ,2 Przejazd kolejowy - nie strzeżony 87 0,2 28 0, ,2 Torowisko tramwajowe wydzielone 65 0,1 8 0,2 91 0,2 Torowisko tramwajowe - w jezdni 63 0,1 1 0,0 86 0,1 Przewiązka na drogach dwu jezdniowych 52 Przejazd kolejowy strzeżony 33 0,1 9 0,2 38 0,1 1,5 0, ,5 0, ,3 0,1 W 2006 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych zdarzeń tych było , co stanowi 82,9% wszystkich wypadków: zginęło w nich osób, a zostało rannych. W stosunku do wszystkich poszkodowanych w wypadkach drogowych stanowi to odpowiednio 88% ogółu zabitych i 83,2% ogółu rannych. 15

18 Wypadki drogowe według rodzaju drogi Wypadki Zabici Ranni Rodzaj drogi Ogółem % Ogółem % Ogółem % Autostrada 300 0,6 55 1, ,8 Droga ekspresowa 113 0,2 31 0, ,3 O dwóch jezdniach jednokierunkowych , , ,0 Jednokierunkowa ,0 60 1, ,7 Droga Dwukierunkowa, jednojezdniowa , , ,2 Koncentracja większości wypadków na prostych odcinkach dróg jednojezdniowych - dwukierunkowych oraz powiązanie tego z najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez kierujących (niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wykonywanie manewrów) świadczy o niedostosowaniu polskiej infrastruktury drogowej do wzrastającego natężenia ruchu. Brak postępu w tej dziedzinie może być jednym z istotniejszych czynników wpływających na utrzymywanie się niskiego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. 16

19 III.3 Wypadki drogowe na drogach krajowych W Polsce długość dróg krajowych wynosi około 18 tys. km. Na drogach tych panuje duże natężenie ruchu. Największe notuje się na drodze nr 1, a następnie drogach: nr 8, nr 7, nr 2, nr 4. Wiąże się to również z największą liczbą wypadków na tych drogach. Stan bezpieczeństwa na drogach krajowych* Nr drogi 2005 rok 2006 rok Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni K A K A K K A K K K K K K K K * W związku z tworzeniem słowników dróg dane mogą być niekompletne. 17

20 IV. RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii zderzenie się pojazdów w ruchu. W 2006 roku wypadków takich było , co stanowiło 46,8% ogółu, śmierć poniosły osoby (40,5% wszystkich zabitych), a rannych zostało osób (52,8% ogółu rannych). Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń w 2006 roku było (31,2%), w ich wyniku zginęło osób (33,9%), a zostało rannych (23,3%). Rodzaje wypadków drogowych Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Zderzenie się pojazdów w czołowe , , ,8 boczne , , ,0 tylne , , ,1 na pieszego , , ,3 najechanie na unieruchomiony 605 1,3 47 0, ,4 pojazd na drzewo, słup, znak, , , ,2 inny obiekt drogowy na zaporę kolejową 3 0,0 0 0,0 3 0,0 na dziurę, wybój garb 86 0,2 4 0, ,2 na zwierzę 85 0,2 2 0, ,2 wywrócenie się pojazdu , , ,3 wypadek z pasażerem 713 1,5 62 1, ,6 inne rodzaje ,9 87 1, ,9 18

21 Rodzaje wypadków i ich ofiary w 2006 roku zderzenie czołowe zderzenie boczne zderzenie tylne najechanie na pieszego najechanie na unieruchomiony pojazd najechanie na drzewo słup wypadki zabici ranni najechanie inne wywrócenie się pojazdu wypadek z pasażerem inne rodzaje

22 V. PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek droga pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Przyczyny wypadków drogowych w 2006 r. Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni Z winy kierujących Z winy pieszego Współwina Inne przyczyny V.1 Wypadki z winy kierującego W 2006 roku większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami, byli oni sprawcami wypadków (co stanowi 72,9% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło osób, a zostały ranne. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu ( wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9 094 wypadki), nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (4 157 wypadków). 20

23 Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących Przyczyny Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu , , ,5 Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu , , ,0 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , ,6 Nieprawidłowe Omijanie 834 2,2 81 2, ,9 Wymijanie 661 1,8 96 2, ,8 Przejeżdżanie przejść dla pieszych , , ,1 Skręcanie ,4 82 2, ,0 Cofanie 770 2,1 31 0, ,6 Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu , , ,3 Jazda po niewłaściwej stronie drogi , , ,1 Wjazd przy czerwonym świetle 602 1,6 23 0, ,8 Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ,3 67 1, ,4 Gwałtowne hamowanie 132 0,4 4 0, ,4 Zmęczenie, zaśnięcie 643 1, , ,0 Ograniczenie sprawności psychomotorycznej 226 0,6 19 0, ,6 21

24 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących Niedost. prędkości do war. ruchu Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 9094 Nieprawidłowe wyprzedzanie 2662 Nieprawidłowe omijanie 834 Nieprawidłowe wymijanie 661 Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych Nieprawidłowe skręcanie Zmęczenie, zaśnięcie 643 Nieprawidłowe cofanie Jazda po niewłaściwej stronie drogi Wjazd przy czerwonym świetle Nie ustapienie pierwszeństwa pieszemu Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Gwałtowne hamowanie Jazda bez wymaganego oświetlenia Ograniczenie sprawności psychomotorycznej

25 Analizując wiek i płeć kierowców, stwierdzić należy, iż najczęściej sprawcami wypadków w 2006 roku byli mężczyźni - kierujący pojazdami, którzy spowodowali 81,5%, natomiast kobiety spowodowały16,1% wypadków. Płeć kierujących - sprawców wypadków w 2006 roku 2,3% 16,1% kobiety mężczyźni b/d 81,5% Największa liczba sprawców wśród kierujących występuje w przedziale wiekowym lat. Niemniej jednak, szczególną uwagę należałoby zwrócić na kierowców - sprawców wypadków w wieku lata, czyli na grupę młodych kierowców. Niejednokrotnie cechuje ich brawura (43% wypadków spowodowanych przez tę grupę, to wypadki z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu), przy braku doświadczenia w kierowaniu pojazdami. Problem ten występuje także w innych państwach europejskich i uznawany jest, obok przekraczania prędkości i jazdy po użyciu alkoholu lub narkotyków, za jeden z najpoważniejszych czynników oddziaływujących na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawcy wypadków kierujący pojazdami wg grup wiekowych Grupy wieku Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby wypadków na populacji , , , , , ,73 60 i więcej ,40 * dane wg stanu na dzień r. 23

26 Najwięcej wypadków kierujący spowodowali w lipcu (10% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących), w czerwcu (9,9%) i w grudniu (9,8%). Wypadki spowodowane przez kierujących w zestawieniu miesięcznym Miesiące Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,3 Luty , , ,7 Marzec , , ,4 Kwiecień , , ,9 Maj , , ,0 Czerwiec , , ,7 Lipiec , , ,3 Sierpień , , ,5 Wrzesień , , ,3 Październik , , ,3 Listopad , , ,9 Grudzień , , ,6 24

27 ranni wypadki zabici I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Największe natężenie ruchu pojazdów odnotowywano w godzinach popołudniowych i wczesnym wieczorem. W 2006 roku najwięcej wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami wydarzyło się w godzinach (10 110, co stanowi 27,2% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących). W wyniku tych wypadków rannych zostało osób (26,7%), a śmierć poniosło 855 (22,9%) uczestników ruchu. Wypadki spowodowane przez kierujących według godzin Wypadki Zabici Ranni Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % ,0 84 2, , , , , ,0 64 1, , ,1 92 2, , ,1 90 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 25

28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 W 2006 roku wśród ogółu sprawców - kierujących pojazdami, najliczniejszą grupę (76%%) stanowili kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami wypadków drogowych, w których zginęło osób, a odniosło obrażenia. Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy Pojazd sprawcy Wypadki Zabici Ranni Rower Motorower Motocykl Samochód osobowy Autobus Samochód ciężarowy Komunikacji publicznej Inny do przewozu ładunku bez przyczepy z przyczepą do przewozu osób Ciągnik rolniczy Pojazd wolnobieżny Tramwaj, trolejbus Pojazd uprzywilejowany

29 V.2 Wypadki z winy pieszego Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2006 roku spowodowali oni zdarzeń (14,3% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło osób (19,2 % ogółu zabitych), a rany odniosło osób (9,9% ogółu rannych). Najczęstszą przyczyną było: nieostrożne wejście na jezdnię wypadków, (tj. 63% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 665 wypadków, przekraczanie jezdni przy czerwonym świetle 511 wypadków. W większości ofiarami śmiertelnymi w tego typu wypadkach byli sami piesi. W porównaniu z 2005 r. zanotowano większą liczbę osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pieszych o 28 osób. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Stanie na jezdni, leżenie 416 6, , ,8 Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni 306 4,6 80 7, ,1 Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle 7,6 4, ,2 Nieostrożne przed jadącym pojazdem , , ,5 wejście na zza pojazdu, przeszkody jezdnię ,4 54 5, ,4 Nieprawidłowe zatrzymywanie, cofanie 48 0,7 3 0,3 46 0,8 przekraczanie przebieganie jezdni 343 5,1 13 1, ,8 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 9, , ,1 Chodzenie po torowisku 15 0,2 4 0,4 11 0,2 Wskakiwanie do pojazdu w ruchu 3 0,0 1 0,1 2 0,0 Dzieci do lat 7 zabawa na jezdni 3 0,0 0 0,0 3 0,1 wtargnięcie na jezdnię 128 1,9 3 0, ,2 27

30 Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych Stanie na jezdni, leżenie Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Nieostrożne wejście na jezdnię 4240 Nieprawidłowe przekraczanie jezdni 391 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 665 wypadki Chodzenie po torowisku 15 Dzieci do 7 lat wtargnięcie na jezdnię Zarówno w przypadku pieszych jak i kierujących - sprawców wypadków drogowych, to głównie mężczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie 67 % wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez mężczyzn. Piesze sprawczynie spowodowały 32 % wypadków. Spośród grup wiekowych pieszych sprawców wypadków najwięcej, bo wypadków, tj. 27,8% ogółu spowodowały osoby w wieku lat. Zginęło w nich 387 osób, a zostały ranne. W grupie najmłodszych 0 17 lat nastąpił wzrost liczby wypadków i osób rannych, liczba zabitych pozostała na poziomie roku ubiegłego. 28

31 Sprawcy wypadków piesi w poszczególnych grupach wiekowych Grupy wieku Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby wypadków na populacji , , , , , ,70 60 i więcej ,11 * dane wg stanu na dzień r Najwięcej wypadków piesi spowodowali w miesiącach: grudzień (869 wypadków, 179 zabitych i 702 ranne), listopad (794 wypadki, 159 zabitych, 651 rannych) oraz październiku (693 wypadki, 124 zabite, 583 ranne). Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch. Piesi stają się wówczas mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje wzrostem liczby wypadków. Wypadki spowodowane przez pieszych w zestawieniu miesięcznym Miesiące Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Ogółem , , ,0 Styczeń 428 6,4 56 5, ,5 Luty 448 6,7 50 5, ,9 Marzec 459 6,8 47 4, ,1 Kwiecień 486 7,2 57 5, ,4 Maj 529 7,9 62 6, ,2 Czerwiec 503 7,5 43 4, ,0 Lipiec 455 6,8 59 5, ,9 Sierpień 452 6,7 70 7, ,8 Wrzesień 603 9, ,9 Październik , , ,0 Listopad , , ,2 Grudzień , , ,0 29

32 Sprawcy wypadków - piesi wg miesięcy w 2006 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wypadki zabici ranni V.3 Wypadki z winy pasażera Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2006 roku spowodowali oni 109 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 114 zostało rannych. Wśród kategoryzowanych rodzajów zdarzeń najczęstszym było: wypadnięcie pasażera z pojazdu, a główną przyczyną - nietrzeźwość. V.4 Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu W 2006 roku stan techniczny pojazdu był przyczyną 233 wypadków drogowych, zginęło w nich 41 osób, a rany odniosło 265. Najwięcej stwierdzono usterek układu hamulcowego, tj. 27,5% oraz braków w ogumieniu 24,5%. 30

33 Wypadki z powodu niesprawności technicznej w 2006 roku 41,2% 24,5% 27,5% 6,0% 0,9% usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego usterki w układzie zawieszenia braki w ogumieniu inne usterki Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu Braki techniczne Wypadki Zabici Ranni Ogółem usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego usterki w układzie zawieszenia braki w ogumieniu inne usterki Właściwy stan techniczny pojazdów, a zwłaszcza układów konstrukcyjnych mających zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo, jest szczególnie ważny w przypadku pojazdów przewożących większą liczbę osób. Dlatego też Policja prowadzi wzmożone działania kontrolne tych pojazdów, eliminując je z ruchu. V.5 Wypadki z innych przyczyn Na powstawanie wypadków drogowych wpływ mają także inne, poza wymienionymi powyżej, przyczyny. W 2006 roku miały miejsce takie zdarzenia, śmierć w nich poniosły 394 osoby, a rannych zostało osób. 31

34 Inne przyczyny wypadków drogowych Przyczyna Wypadki Zabici Ranni O g ó ł e m Pożar pojazdu Niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu Niewłaściwy stan drogi Nieprawidłowa organizacja ruchu Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe 6-7 Nieprawidłowo działająca sygnalizacja świetlna Nieprawidłowo działająca zapora, rogatka 4-4 Obiekty, zwierzęta na drodze Nagłe zasłabnięcie kierującego Oślepienie przez inny pojazd, słońce Przyczyny nieustalone Inne przyczyny

35 VI. OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH VI.1 Ofiary wypadków drogowych W 2006 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało osób, w tym poniosły śmierć, a zostały ranne. W porównaniu do 2005 roku oznacza to mniej ofiar o osób, w tym liczby ofiar śmiertelnych o 201 i rannych o Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co czternastym. Podobnie było w roku Wysoka śmiertelność występująca na obszarze niezabudowanym jest zjawiskiem notowanym od kilku lat. Wynika ona m.in. z faktu, że pojazdy uczestniczące w zdarzeniu poruszają się z większymi prędkościami (stąd tragiczniejsze skutki), w jednym wypadku ginie większa liczba osób oraz z tego, że na tych obszarach pomoc lekarska jest trudniej dostępna. W ostatnich latach wypadki drogowe, które powstały na skutek jazdy z prędkością niedostosowaną do istniejących warunków na drodze, cechowały się dość wysoką częstotliwością zgonów. W roku 2006, podobnie jak rok wcześniej, średnio w co siódmym takim wypadku notowano zgon. Bardzo liczną grupę ofiar stanowią piesi, co wynika z dużego udziału potrąceń w ogólnej liczbie wypadków (31,2% ogółu zdarzeń), oraz z prawidłowości, iż na styku pojazd pieszy ten ostatni jest narażony na znacznie większe, niż kierujący niebezpieczeństwo. W roku 2006 w globalnej liczbie ofiar wypadków, największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (54,4%). 33

36 Ofiary wypadku wg użytkowników dróg Rodzaj użytkownika drogi Ofiary Zabici Ranni Piesi Rowerzyści Motorowerzyści Kierowcy i pasażerowie: motocykli sam. osobowych sam. ciężarowych autobusów ciągników tramwajów i trolejbusów poj. zaprzęgowych innych pojazdów Wśród ofiar wypadków liczniejszą grupę stanowili mężczyźni. W 2006 roku zginęło ich (76,5% ogółu zabitych), a (60,3 % ogółu) zostało rannych. Liczba kobiet ofiar wypadków wyniosła zabite (23,5%) i rannych (39,7%). Najliczniejszą grupę zabitych osób (30,3% ogółu) stanowiły osoby w wieku lat, natomiast najwięcej osób rannych (25,7% ogółu) znajdowało się w grupie wiekowej lat. Taka sytuacja obserwowana jest przez okres ostatnich pięciu lat. Grupy wiekowe Zabici Ranni Na 1 milion populacji Zabici Ranni ,75 571, , , , , , , , , , ,46 60 i więcej , ,09 Najwyższy wskaźnik liczby ofiar odnotowany został w przedziale wiekowym lata. 34

37 VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych W 2006 roku w Polsce miało miejsce 5555 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 151 dzieci poniosło śmierć, a 5757 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2005 liczba wypadków zmniejszyła się o 321, rannych o 334. Mniej było także dzieci, które poniosły śmierć na skutek wypadku drogowego o 22. Wypadki drogowe i ich ofiary wśród dzieci w wieku 0-14 lat, w latach oraz populacja dzieci w poszczególnych latach Rok Wypadki Zabici Ranni Ogółem 1995=100% Ogółem 1995=100% Ogółem 1995=100% Liczba dzieci w wieku 0-14 lat (w tys.) % populacji w stosunku do ogólnej liczby ludności , , ,0 8678,1 22, , , ,9 8446,7 21, , , ,2 8169,5 21, , , ,5 7861,1 20, , , ,1 7557,6 19, , , ,7 7294,4 19, , , ,0 7039,3 18, , , ,1 6804,3 17, , , ,0 6580,2 17, , , ,0 6479,6 17, , , ,1 6285,6 16, , , ,8 6104,6 16,0 Z przedstawionych danych wynika, że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje. Procentowo liczba wypadków z udziałem dzieci zmniejszyła się w 2006 roku w stosunku do roku 2005 o 5,5%, rannych również o 5,5%, zabitych o 12,8% 35

38 Wypadki drogowe i ich skutki z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w latach roku Wypadki Ranni Zabici Należy zauważyć, że w ostatnich latach zmniejszyła się populacja dzieci w wieku 0-14 lat, jednak spadek populacji nie jest proporcjonalny do spadku liczby wypadków drogowych i ich ofiar w tej grupie wiekowej. W ciągu 10 minionych lat nastąpił spadek populacji o około 6,5 %, podczas gdy liczba wypadków spadła aż o 40%. Najwięcej dzieci bierze udział w wypadkach i zostaje poszkodowanych w miesiącach letnich. Dane te sugerują potrzebę utrwalania dzieciom przed wakacjami wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Mimo iż widoczność na drogach jest w lecie znacznie lepsza, a zmrok zapada o kilka godzin później niż w okresie jesienno-zimowych, w wypadkach komunikacyjnych ginie w tym okresie nawet kilka razy więcej dzieci. Są to miesiące, w których najmłodsi chętnie wychodzą z domu, aby spędzać czas na powietrzu, korzystają z drogi nie tylko pokonując ją z domu do szkoły i z powrotem, lecz udają się do miejsc zabaw, jeżdżą na rowerach. Uczestniczą również w wypadkach jako pasażerowie samochodów osobowych. Prawidłowość ta wystąpiła także w 2005 roku. 36

39 Wypadki z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w poszczególnych miesiącach 2006 r. Miesiące Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wiek Liczba ofiary ofiar Zabici Ranni

40 Liczba rannych w wieku 0-14 lat w wypadkach drogowych w 2006 roku Liczba zabitych w wieku 0-14 lat w wypadkach drogowych 2006 roku styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień W 2006 roku najwięcej ofiar wypadków odnotowano wśród dzieci w przedziale wieku 7-14 lat. W tej grupie rannych zostało 4311 dzieci, a 101 poniosło śmierć. W grupie wiekowej 0-6 lat rannych zostało1446 dzieci, a zabitych 50. Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-17 lat w latach Grupy wieku Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni lat lat lat Ogółem Grupą bardzo zagrożoną wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku lat. Na ogół są to osoby, które aktywnie uczestniczą w ruchu drogowym. Częściej niż młodsze dzieci poruszają się samodzielnie po drogach, zarówno jako piesi jak i kierujący rowerami oraz motorowerami. W ostatnich latach w tej grupie wiekowej także odnotowuje się spadek osób poszkodowanych. Jednakże wysokie zagrożenie wypadkami wskazuje, że młodzież uczęszczająca do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powinna być bardziej intensywnie objęta działaniami edukacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 38

41 Wśród najmłodszych dzieci, w wieku 0-6 lat, ofiary wypadków to przede wszystkim pasażerowie samochodów osobowych, potem dopiero piesi i mali rowerzyści. Najwięcej dziecipasażerów zostało poszkodowanych w miesiącach wakacyjnych, podróżowali oni samochodami osobowymi za kierownicą, których siedziały w większości osoby w wieku lat. Wśród ofiar w wieku szkolnym dominują piesi i pasażerowie samochodów osobowych, ale znaczną grupę poszkodowanych stanowią też rowerzyści. Najczęściej przyczyną wypadków z udziałem dzieci jest nieodpowiednie zachowanie najmłodszych uczestników ruchu. Piesi - sprawcy wypadków w 2006 r. % % % Wiek sprawcy Wypadki Zabici Ranni wypadków zabitych rannych % 7 1% 320 5% % 20 2% % % 19 2% 332 6% Wypadki i ich ofiary spowodowane w 2006 roku przez młodzież i dzieci - pieszych Wypadki Zabici Ranni 39

42 W 2006 roku z winy dzieci w wieku 0-14 lat, będących pieszymi wydarzyły się wypadki drogowe, śmierć poniosło w nich 27 dzieci a zostało rannych, niektóre doznały bardzo ciężkich obrażeń, nierzadko powodujących kalectwo. Należy zaznaczyć, że dziecko, które ukończyło 7 rok życia może już zgodnie z przepisami prawa - poruszać się po drodze bez opieki starszych. W praktyce często bywa, że dzieci 7-letnie same chodzą do szkoły, niekiedy muszą przejść przez ulicę bez sygnalizacji świetlnej. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci jako pieszych jest: nagłe wtargnięcie na jezdnię, wychodzenie spoza pojazdu, przebieganie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Dzieci często obarcza się winą za spowodowanie wypadku. Warto jednak pamiętać, że błędy popełniane przez najmłodszych wynikają z etapu ich rozwoju. Młodsze dzieci: - nie są w stanie podzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko na jednej sprawie, rozmowie albo zabawie, - nie rozumieją zagrożeń występujących w ruchu drogowym, - mimo, że znają niektóre zasady ruchu, nie stosują ich na drodze, - mają duże trudności ze zlokalizowaniem źródła dźwięku, ocena odległości i prędkości. Kierujący - sprawcy wypadków w 2006 roku Wiek sprawcy Wypadki % wypadków Zabici % zabitych Ranni % rannych % 0 0% 63 0% % 20 1% 688 1% % 43 1% 723 1% 40

43 Wypadki i ich ofiary spowodowane w 2006 roku przez młodzież i dzieci - kierujących Wypadki Zabici Ranni W grupie kierujących w 2006 roku dzieci w wieku 0-14 lat spowodowały 728 wypadków, zginęło w nich 20 dzieci, a 751 odniosło obrażenia. Kierujący wśród dzieci to przede wszystkim rowerzyści, rzadziej motorowerzyści. Prawie połowa rowerzystów-dzieci biorących udział w wypadkach drogowych nie przestrzegała zasady pierwszeństwa przejazdu. Wynika z tego, że w dużej mierze zasad tych nie znają bądź nie potrafią ich stosować. Wraz z dalszym upowszechnieniem rowerów w Polsce może wzrosnąć liczba poszkodowanych nieletnich rowerzystów. Dlatego bardzo dużego znaczenia nabiera kwestia dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych, zwłaszcza w miastach, oraz przestrzegania obowiązku wyposażania rowerów w elementy oświetlenia i odblaskowe. 41

44 Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-14 lat w poszczególnych województwach w 2006 roku Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie zabici Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie ranni Wielkopolskie Zachodnio-Pomorskie Oceniając stan bezpieczeństwa na drogach w poszczególnych województwach, obok statystyki wypadkowej, należy także wziąć pod uwagę takie czynniki jak: gęstość dróg, nasycenie samochodami i natężenie ruchu. Województwa bardziej zaludnione i uprzemysłowione, gdzie występuje intensywny ruch lokalny i tranzytowy będą uchodziły za mniej bezpieczne. 42

45 43

46 VII. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH I INNYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU Blisko 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. VII.1 Bezpieczeństwo osób pieszych W 2006 roku odnotowano wypadków z udziałem osób pieszych (32,1% ogółu), w których zginęły osoby (34,8% ogółu), a zostało rannych (24,4% ogółu). Piesi są najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu. Prawdą jest jednak i to, że sami piesi swoim zachowaniem często powodują duże zagrożenie. W omawianym roku spowodowali oni 14,3% zdarzeń z ofiarami w ludziach. W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego zanotowano potrąceń osób pieszych, stanowi to 59,8% wszystkich wypadków z pieszymi. Śmierć poniosły 693 osoby (38% ogółu zabitych pieszych), ranne zostały osoby (66,7% ogółu rannych pieszych). Wypadki w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego w 2006 roku skrzyżowania przejścia dla pieszych przystanki komunikacji publicznej wypadki zabici ranni chodnik, droga dla pieszych pobocze

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

, 18:46

, 18:46 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/163,wypadki-drogowe-w-2002-r.html 2019-08-06, 18:46 WYPADKI DROGOWE W 2002 R. W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,europejski-dzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html 2018-12-18, 20:13 EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 6 maja został

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2018 ROKU WARSZAWA 2019 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2017 ROKU WARSZAWA 2018 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5987,czerwiec-2009.html 2019-06-07, 05:56 Strona znajduje się w archiwum. CZERWIEC 2009 W czerwcu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU ANALIZA BRD NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO ZA ROK 2017 UNIA EUROPEJSKA Bułgaria

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU 1 W grudniu 2009 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 64 wypadki drogowe (o 37 mniej niż w grudniu 2008 r.), w wyniku których: - 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 21 ROKU 2 W listopadzie 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadki drogowe (o 32 mniej niż w listopadzie 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU 2 W lutym 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (o 14 więcej niż w lutym 2017 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 217 ROKU 2 W czerwcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 45 więcej niż w czerwcu 216 r.), w wyniku których 1 osoba poniosła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 14 ROKU W październiku 14 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadki drogowe (o 1 mniej niż w październiku 13 r.), w wyniku których osoby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU GDAŃSK, LUTY 2015 I. S T A N B E Z P I E C Z EŃSTWA R U C H

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 217 ROKU 2 W kwietniu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 44 więcej niż w kwietniu 216 r.), w wyniku których 1 osoba

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 218 ROKU 2 W czerwcu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 138 wypadków drogowych (o 51 więcej niż w czerwcu 217 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 218 ROKU 2 W lipcu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 98 wypadków drogowych (o 31 więcej niż w lipcu 217 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7758,lipiec-2009.html 2019-06-15, 16:32 Strona znajduje się w archiwum. LIPIEC 2009 W lipcu 2009 roku na terenie miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 218 ROKU 2 W kwietniu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadków drogowych (o 77 więcej niż w kwietniu 217 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 214 ROKU 2 We wrześniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 99 wypadków drogowych (o 12 mniej niż we wrześniu 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU 2 W grudniu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 98 wypadków drogowych (o 18 mniej niż w grudniu 2017 r.), w wyniku których 5 osób

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU 2 W październiku 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 19 mniej niż w październiku 2017 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU ROKU W grudniu roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: wypadków drogowych (o więcej niż w grudniu r.), w wyniku których osoby poniosły śmierć (o więcej),

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU 2 W marcu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 83 wypadki drogowe (o 24 więcej niż w marcu 2017 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU 2 W listopadzie 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 93 wypadki drogowe (o 26 mniej niż w listopadzie 2017 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 214 ROKU 2 W sierpniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 36 mniej niż w sierpniu 213 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 202 ROKU 2 W grudniu 202 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 20 mniej niż w grudniu 20 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU 2 W lutym 2019 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (o 2 mniej niż w lutym 2018 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 218 ROKU 2 W maju 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 133 wypadki drogowe (o 41 więcej niż w maju 217 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły śmierć

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU 2 W październiku 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 135 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w październiku 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 214 ROKU 2 W czerwcu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 3 mniej niż w czerwcu 213 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU 2 W listopadzie 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 119 wypadków drogowych (o 34 więcej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM. Warszawa 23 marca 2018 roku

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM. Warszawa 23 marca 2018 roku BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM Warszawa 23 marca 218 roku W 217 roku w wypadkach drogowych zginęło 873 pieszych, w tym w wypadkach z winy pieszych 425 osób Zabici piesi stanowili 31 % wszystkich

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7760,sierpien-2009.html 2019-05-12, 08:15 Strona znajduje się w archiwum. SIERPIEŃ 2009 W sierpniu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 21 ROKU 2 W sierpniu 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 12 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w sierpniu 212 r.), w wyniku których 8 osób

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2 ROKU 2 W styczniu 2 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadków drogowych (o 5 mniej niż w styczniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 %

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 % +,7% +,9 % +,7 % 7 -,% Bez zmian - 8,7% 8 wypadków okresie I-IX 5r. I-IX 6r. w woj. podkarpackim W okresie od stycznia do września 6 r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na wypadków,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 24 ROKU 2 W kwietniu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 9 wypadków drogowych (o 9 więcej niż w kwietniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów silnikowych w Polsce systematycznie rośnie. lata Tab.1 Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 216 ROKU 2 We wrześniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 41 więcej niż we wrześniu 215 r.), w wyniku których 3

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 214 ROKU 2 W maju 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 113 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w maju 213 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU 2 We wrześniu 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 107 wypadków drogowych (o 35 więcej niż we wrześniu 2016 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 24 ROKU 2 W marcu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 87 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w marcu 23 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP zs. w RADOMIU 2015 rok Radom, luty 2016 SPIS TREŚCI I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU 2 W październiku 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 133 wypadki drogowe (o 53 więcej niż w październiku 2016 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 23 ROKU 2 W lutym 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 3 więcej niż w lutym 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo