II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych."

Transkrypt

1 II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów silnikowych w latach Lata Pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody cięŝarowe motocykle Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 PołoŜenie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód zachód, generuje bardzo duŝy ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej StraŜy Granicznej, w 2009 roku przez zewnętrzne granice UE do Polski wjechało pojazdów, w tym samochodów osobowych. 1

2 Pojazdy wjazd do Polski na poszczególnych odcinkach granicy zewnętrznej UE. Odcinek granicy państwowej RP Liczba pojazdów: samochody samochody autobusy osobowe cięŝarowe z Federacją Rosyjską z Republiką Białoruś z Ukrainą O g ó ł e m II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2009 roku. W 2009 roku wydarzyło się wypadków drogowych: w porównaniu z rokiem 2007, kiedy to wydarzyło się wypadków, liczba ta spadła o wypadków (-10,8%), w porównaniu z 2008 rokiem, w którym zanotowaliśmy wypadki, liczba ta spadła o wypadki (-9,9%). W wyniku wypadków drogowych osoby poniosły śmierć: w porównaniu z rokiem 2007, kiedy zginęły osoby, nastąpił spadek o osób (-18,1%), w porównaniu z rokiem 2008, w którym śmierć poniosło osób nastąpił spadek o 865 osób (-15,9%). W wypadkach rannych zostało osób: w porównaniu do 2007 roku, kiedy obraŝenia odniosły osoby, liczba osób rannych zmniejszyła się o (-11,3%), w porównaniu do roku 2008 kiedy zanotowano osób rannych, liczba ta spadła o osób tj. (-9,7%). 2

3 W 2009 roku do jednostek Policji zgłoszono kolizji drogowych: w porównaniu do 2007 roku, w którym zgłoszono Policji kolizje, liczba ta zmniejszyła się o (-1,3%), w porównaniu do 2008 roku, w którym odnotowano kolizji liczba zwiększyła się o 249 (+0,1%) wypadki zabici ranni W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i osób rannych odnotowano w 2000 roku. Od 2001 roku następował spadek, utrzymujący się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, natomiast w 2008 i 2009 roku zanotowano spadki. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach Lata Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 3

4 , , , , , , , , ,2 Tendencja występowania wypadków i rannych w latach wypadki ranni Tendencja występowania zabitych w latach zabici

5 Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych województwach Województwa 2008= 2008= 2008= Ogółem Ogółem Ogółem 100% 100% 100% Dolnośląskie , , , , , ,9 Lubelskie , , ,5 Lubuskie , , ,0 Łódzkie , , ,1 Małopolskie , , ,8 Mazowieckie (bez KSP) , , ,3 Opolskie , , ,1 Podkarpackie , , ,4 Podlaskie , , ,3 Pomorskie , , ,5 Śląskie , , ,0 Świętokrzyskie , , ,5 Kujawsko pomorskie Warmińskomazurskie , , ,8 Wielkopolskie , , ,5 Zachodniopomorskie , , ,5 KSP Warszawa , , ,3 POLSKA , , ,3 5

6 Mając na uwadze róŝnice pomiędzy poszczególnymi województwami, zarówno w liczbie mieszkańców, powierzchni, natęŝeniu ruchu oraz innych uwarunkowań, w celach porównawczych przyjmuje się wskaźniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadków drogowych. Wskaźnik liczby zabitych i rannych wg województw Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków Dolnośląskie ,0 136,7 Kujawsko-pomorskie ,0 118,0 Lubelskie ,2 127,8 Lubuskie ,8 133,4 Łódzkie ,4 126,5 Małopolskie ,1 126,8 Mazowieckie (bez ,5 124, ,7 131,1 KSP) Opolskie ,5 123,7 Podkarpackie ,1 127,7 Podlaskie ,2 130,0 Pomorskie ,0 127,8 Śląskie ,4 123,2 Świętokrzyskie ,1 130,4 Warmińskomazurskie Wielkopolskie ,1 129,6 Zachodniopomorskie ,3 123,0 KSP ,1 120,2 POLSKA ,3 126,8 6

7 Wskaźnik zabitych na 100 wypadków w poszczególnych województwach małopolskie 7,1 śląskie 7,4 łódzkie 7,4 pomorskie 9 warmińsko-mazurskie 9,7 wielkopolskie 10,1 świętokrzyskie 10,1 podkarpackie 10,1 dolnosląskie ` 11 KSP 11,1 zachodniopomorskie 11,3 opolskie 12,5 lubuskie 13,8 kujawsko-pomorskie 14 lubelskie 15,2 mazowieckie 15,5 podlaskie 17,

8 Wskaźnik rannych na 100 wypadków w poszczególnych województwach kujawsko-pomorskie 118 KSP 120,2 zachodniopomorskie 123 śląskie 123,2 opolskie 123,7 mazowieckie 124,9 łódzkie 126,5 małopolskie 126,8 podkarpackie ` 127,7 pomorskie 127,8 lubelskie 127,8 wielkopolskie 129,6 podlaskie 130 świętokrzyskie 130,4 warmińsko-mazurskie 131,1 lubuskie 133,4 dolnośląskie 136,

9 Wskaźniki stanu bezpieczeństwa w zaleŝności od liczby mieszkańców w poszczególnych województwach Wskaźnik liczby Wskaźnik liczby Wskaźnik liczby wypadków na zabitych na rannych na Województwo Ludność* mieszkańcókańcókańców miesz miesz- Dolnośląskie ,7 10,2 126,7 Kujawsko - pomorskie ,6 11,2 93,9 Lubelskie ,9 14,7 123,8 Lubuskie ,3 13,6 131,0 Łódzkie ,0 13,6 234,1 Małopolskie ,2 9,5 170,2 Mazowieckie (bez KSP) ,3 21,8 175,2 Opolskie ,4 11,0 109,3 Podkarpackie ,5 10,5 132,2 Podlaskie ,4 15,0 113,6 Pomorskie ,0 11,6 163,6 Śląskie ,9 8,9 147,6 Świętokrzyskie ,2 13,8 179,0 Warmińsko-mazurskie ,3 12,3 166,8 Wielkopolskie ,2 11,8 151,9 Zachodniopomorskie ,4 12,2 132,1 KSP Warszawa** ,0 9,6 103,4 P o l s k a ,8 12,0 146,9 * dane GUS wg stanu na r. ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami Z powyŝszych danych wynika, Ŝe wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych są niŝsze od ubiegłorocznych, które wynosiły: - wypadki 128,7 - zabici 14,3 - ranni 162,9 9

10 Wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych na mieszkańców w poszczególnych województwach w 2009 roku. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie 10,2 11,2 14,7 92,7 93,9 79,6 96,9 126,7 123,8 Lubuskie 13,6 98,3 131 Łódzkie Małopolskie 13,6 9,5 134, ,2 234,1 Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie 21, , ,6 8,9 175,2 140,3 109,3 88,4 132,2 103,5 113,6 87,4 163, ,6 119,9 wskaźnik liczby zabitych wskaźnik liczby rannych wskaźnik liczby wypadków Świętokrzyskie 13,8 137,2 179 Warmińskomazurskie Wielkopolskie 12,3 11,8 166,8 127,3 151,9 117,2 Zachodniopomorskie Komenda Stołeczna Policji 12,2 9, ,1 107,4 103,

11 III. CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH III.1 Czas powstawania wypadków drogowych w 2009 roku W 2009 r. najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu, w październiku i w lipcu. Liczba wypadków drogowych w sierpniu i październiku stanowiła 9,8% ogółu zdarzeń, w lipcu 9,6% DuŜa liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natęŝeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. DuŜa liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyŝ stają się oni gorzej widoczni. Wypadki drogowe i ich skutki wg miesięcy Miesiące =100% =100% =100% Styczeń , , ,4 Luty , , ,2 Marzec , , ,0 Kwiecień , , ,2 Maj , , ,9 Czerwiec , , ,1 Lipiec , , ,3 Sierpień , , ,1 Wrzesień , , ,8 Październik , , ,2 Listopad , , ,1 Grudzień , , ,0 O g ó ł e m , , ,3 11

12 Wypadki drogowe wg. miesięcy w latach 2008 i I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,1% ogółu). Najwięcej osób (17,1% ogółu) zginęło w soboty, średnio w co ósmym wypadku ginął człowiek, gdzie w piątki w co dziesiątym. Wypadki drogowe i ich skutki według dni tygodnia Dni tygodnia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Poniedziałek , , ,0 Wtorek , , ,6 Środa , , ,6 Czwartek , , ,7 Piątek , , ,7 Sobota , , ,2 Niedziela , , ,2 O g ó ł e m , , ,0 12

13 Wypadki drogowe wg dni tygodnia w 2009 roku 14,4% 16,1% 12,4% 14,1% 14,6% 14,2% poniedziałek wtorek środa czwartek 14,1% piątek sobota niedziela Zarówno w 2009 r. jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 16 19, a szczególnie między godziną 16 a 18, czyli w okresie bardzo duŝego natęŝenia ruchu, związanego z powrotami z pracy. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24 5, w tym czasie równieŝ najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. Wypadki drogowe i ich skutki według godzin Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % , , , , , , ,9 91 2, , ,8 91 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 13

14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 O g ó ł e m , , ,0 Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają takŝe warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzaleŝniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2008, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. Wypadki drogowe i ich skutki wg warunków atmosferycznych* Warunki atmosferyczne Dobre warunki atmosferyczne Pochmurno Opady deszczu Opady śniegu, gradu Oślepiające słońce Silny wiatr Mgła, dym * W związku z moŝliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, gdyŝ wtedy jest największy ruch. JednakŜe w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych, w co 4 takim wypadku ginie człowiek, gdzie w porze dziennej w co trzynastym wypadku. 14

15 Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych porach doby Oświetlenie Ogółem % Ogółem % Ogółem % W ciągu dnia , , ,4 W okresie zmroku, świtu , , ,2 Warunki nocne na drogach oświetlonych , , ,1 na drogach nie oświetlonych , , ,2 14,6% 7,6% 10,3% światło dzienne zmrok, świt noc - droga oświetlona noc - droga nieoświetlona 67,5% III.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych W 2009 roku zdecydowana większość wypadków, bo wydarzyło się na obszarze zabudowanym (71,5%), zginęło w nich osób, a zostało rannych. Poza obszarem zabudowanym miało miejsce wypadków (28,5% ogółu). W ich wyniku zginęło osób, a obraŝenia ciała odniosło uczestników ruchu. Obszar Liczba % Liczba % Liczba % Zabudowany , , ,3 Niezabudowany , , ,7 O g ó ł e m , , ,0 15

16 Mimo, iŝ większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać moŝna w tym, Ŝe na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niŝ jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później. Na prostych odcinkach dróg zaistniało wypadków (55,5%), śmierć w nich poniosło osób (65,1%), a rannych zostało (53,2%) uczestników ruchu. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyŝowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich obszarze miały miejsce wypadki (28,4%), śmierć poniosło 686 osób (15,1% ogółu), a obraŝeń doznało osób (28,8%). Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi * Miejsce zdarzenia Prosty odcinek drogi Zakręt, łuk Spadek Wzniesienie Wierzchołek wzniesienia SkrzyŜowanie z drogą z pierwszeństwem o ruchu okręŝnym dróg równorzędnych * W związku z moŝliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w poz. 1-5 tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadki, - nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami wypadki. 16

17 Główne przyczyny wypadków na skrzyŝowaniach z pierwszeństwem przejazdu to: - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadki, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadki. Główne przyczyny wypadków na zakrętach to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - jazda po niewłaściwej stronie drogi wypadków, - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, - nieprawidłowe wymijanie wypadków. Wypadki drogowe i ich skutki wg miejsc ich powstawania Miejsce zdarzenia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Jezdnia , , ,5 Przejście dla pieszych , , ,2 Pobocze , , ,0 Skarpa, rów , , ,7 Chodnik, droga dla pieszych 615 1,4 27 0, ,2 Wyjazd z posesji 390 0,9 16 0, ,8 Parking, plac 260 0,6 6 0, ,5 Przystanek komunikacji publicznej 215 0,5 15 0, ,4 Przejazd tramwajowy, torowisko 190 0,4 31 0, ,5 Droga dla rowerów 182 0,4 3 0, ,3 Most, wiadukt, estakada, tunel 141 0,3 12 0, ,3 Przejazd kolejowy - niestrzeŝony 73 0,2 36 0,8 91 0,2 Przejazd kolejowy strzeŝony 22 0,1 9 0,2 18 0,1 Pas dzielący jezdnię 57 0,1 7 0,2 74 0,1 Przewiązka na drogach dwujezdniowych 14 0,1 2 0,1 19 0,1 17

18 W 2009 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych zdarzeń tych było , co stanowi 83,9% wszystkich wypadków, zginęły w nich osoby (88,8% ogółu zabitych), a osób zostało rannych (84,2%). Wypadki drogowe według rodzaju drogi Rodzaj drogi Ogółem % Ogółem % Ogółem % Autostrada 237 0,6 43 1, ,7 Droga ekspresowa 127 0,3 23 0, ,3 O dwóch jezdniach jednokierunkowych , , ,0 Jednokierunkowa ,0 59 1, ,8 Droga Dwukierunkowa, jedno jezdniowa , , ,2 Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jedno jezdniowych dwukierunkowych to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, - nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami wypadków, - nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu wypadków. Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych to: - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, - nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 383 wypadki. 18

19 III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na głównych drogach kraju W Polsce, na autostradach, których długość wynosi 850,8 km doszło do 237 wypadków, w wyniku których 43 osoby poniosły śmierć, a 383 zostały ranne. Nr drogi 2008 rok 2009 rok A A A A A Łączna długość dróg krajowych o twardej nawierzchni w Polsce wynosi km. Ogółem, na tych drogach miało miejsce wypadków (23,5% ogółu wypadków), zginęło w nich osób (34,5% ogółu zabitych), a rany odniosło osób (25,4% ogółu rannych). Wskaźnik wypadków na 100 km wynosi 56. Najwięcej wypadków zanotowano na drodze nr 1, a następnie drogach: nr 7 i nr 8. Drogi krajowe o największym zagroŝeniu wypadkami drogowymi Nr drogi 2008 rok 2009 rok K K K K K K K K K K K K K K K K Na drogach wojewódzkich, których długość wynosi km, doszło do wypadków, w wyniku których osób poniosło śmierć, a zostało rannych. 19

20 IV. RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować moŝna do kategorii zderzenie się pojazdów w ruchu. W 2009 roku wypadków takich było , co stanowiło 47,9% ogółu, śmierć w nich poniosło osób (39,9% wszystkich zabitych), a rannych zostało osób (53,7% ogółu rannych). Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń w 2009 roku było (28,3%), w ich wyniku zginęło osób (31,8%), a zostały ranne (21,2%). Rodzaje wypadków drogowych Rodzaj zdarzenia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Zderzenie się pojazdów w ruchu Najechanie boczne , , , 9 czołowe , , , 7 tylne , , ,1 na pieszego , , ,2 na drzewo , , ,4 na słup, znak 934 2, ,3 1,296 2,3 na unieruchomiony pojazd na barierę ochronną 441 1,0 27 0, , ,8 43 0, ,9 na zwierzę 177 0,4 7 0, ,4 na dziurę, wybój 66 0,1 5 0,1 75 0,1 Wywrócenie się pojazdu , , ,8 Wypadek z pasaŝerem 691 1,6 52 1, ,8 Inne rodzaje , , ,5 O g ó ł e m , , ,0 20

21 Rodzaje wypadków drogowych Najechanie na pieszego Zderzenie boczne Zderzenie czołowe 4888 Zderzenie tylne 4702 Wywrócenie się pojazdu 3149 Najechanie na drzewo 3106 Inne rodzaje 1646 Najechanie na słup, znak 934 Wypadek z pasaŝerem 691 Najechanie na pojazd unieruchomiony 441 Najechanie na barierkę ochronną 366 Najechanie na zwierzę 177 Najechanie na dziurę, wybój

22 22

23 V. PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek droga pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup uŝytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wypadki drogowe i ich skutki wg sprawstwa Sprawstwo wypadków Wypadki % Zabici % Ranni % Wina kierujących , , ,3 Wina pieszych , , ,8 Wina pasaŝerów 79 0,2 2 0,1 87 0,2 Współwina 677 1,5 89 1, ,6 Inne przyczyny , , ,1 O g ó ł e m , , ,0 V.1 Wypadki z winy kierujących W 2009 roku kierujących pojazdami uczestniczyło w wypadkach drogowych. Z ich winy powstały wypadki (co stanowi 79,3% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło osób, a zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadki, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przejeŝdŝanie przejść dla pieszych oraz nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu) wypadków. 22

24 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących Przyczyny Ogółem Ogółem % Ogółem % % Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu , , ,1 Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu , , ,1 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , ,9 Nieprawidłowe omijanie 707 2,0 75 2, ,6 wymijanie 547 1,6 57 1, ,7 zachowanie wobec pieszego , , ,4 skręcanie ,0 63 2, ,6 cofanie 610 1,7 21 0, ,3 zmiana pasa ruchu 573 1,6 39 1, ,6 zawracanie 216 0,6 20 0, ,7 przejeŝdŝanie drogi dla rowerów 38 0,1 2 0,1 37 0,1 zatrzymanie, postój 28 0,1 2 0,1 30 0,1 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 853 2, , ,6 Jazda bez wymaganego oświetlenia 56 0,2 14 0,4 51 0,1 Wjazd przy czerwonym świetle 487 1,4 21 0, ,5 Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ,2 51 1, ,2 Gwałtowne hamowanie 182 0,5 7 0, ,5 Zmęczenie, zaśnięcie 479 1,4 64 2, ,5 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 106 0,3 11 0, ,3 O g ó ł e m , , ,0 23

25 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących Niedost. prędkości do war. ruchu Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 8826 Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego 4859 Nieprawidłowe wyprzedzanie Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Nieprawidłowe skręcanie Jazda po niewłaściwej stronie drogi Nieprawidłowe omijanie Nieprawidlowe cofanie Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu Nieprawidłowe wymijanie Wjazd przy czerwonym świetle 487 Zmęczenie, zasnięcie 479 Nieprawidłowe zawracanie 216 Gwałtowne hamowanie Nie przestrzeganie innych znaków i sygnałów Jazda bez wymaganego oświetlenia Nieprawidłowe przejeŝdŝanie drogi dla rowerów

26 Analizując wiek i płeć kierujących, stwierdzić naleŝy, iŝ najczęściej sprawcami wypadków w 2009 roku byli męŝczyźni - kierujący pojazdami, którzy spowodowali 77,1%, natomiast kobiety spowodowały 18,3% wypadków. Płeć kierujących - sprawców wypadków w 2009 roku 4,6% 18,3% kobiety męŝczyźni b/d 77,1% Największą liczbę sprawców wśród kierujących, zanotowano w przedziale wiekowym lat. Spowodowali oni wypadków (33,9% wypadków spowodowanych przez kierujących), zginęło w nich osób, a osób zostało rannych. DuŜą liczbę wypadków spowodowali młodzi kierujące w wieku lata wypadków (24,6% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 891 osób, a zostało rannych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duŝa skłonność do brawury i ryzyka. Przyczyną 44,5% wypadków, które spowodowali w 2009 roku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, o cięŝkości tych zdarzeń świadczy ponad 60% zabitych spośród uczestników tych zdarzeń. Sprawcy wypadków kierujący pojazdami wg grup wiekowych Grupy wiekowe Populacja Wskaźnik liczby wypadków na populacji 2009 r , , , , , ,93 60 plus ,31 b/d * dane wg stanu na dzień r. 25

27 Najwięcej wypadków kierujący spowodowali w sierpniu (10% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących), w lipcu (9,8%) i październiku (9,6%). Wypadki spowodowane przez kierujących w zestawieniu miesięcznym Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,9 Luty , , ,1 Marzec , , ,6 Kwiecień , , ,1 Maj , , ,1 Czerwiec , , ,1 Lipiec , , ,2 Sierpień , , ,4 Wrzesień , , ,0 Październik , , ,3 Listopad , , ,8 Grudzień , , ,5 O g ó ł e m , , ,0 26

28 Wypadki drogowe z winy kierujących wg miesięcy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W 2009 roku najwięcej wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami wydarzyło się w godzinach (10 174, co stanowi 29% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących). W wyniku tych wypadków zginęło 727 osób (23,2%), a rannych zostało osób (28,6%). Wypadki spowodowane przez kierujących według godzin Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % ,2 84 2, , ,9 61 1, , ,9 72 2, , ,9 69 2, , ,0 72 2, , ,9 92 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 27

29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 97 3, , ,7 86 2, ,9 O g ó ł e m , , ,0 W 2009 roku wśród ogółu sprawców - kierujących pojazdami, najliczniejszą grupę (77,6%) stanowili kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami wypadków drogowych, w których zginęło osób, a osób odniosło obraŝenia. Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy Pojazd sprawcy Wypadki % Zabici % Ranni % Rower , , ,6 Motorower ,9 41 1, ,5 Motocykl , , ,6 Samochód osobowy , , ,8 Autobus komunikacji publicznej 272 0,8 19 0, ,8 inny 122 0,3 8 0, ,8 Samochód bez przyczepy , , ,9 cięŝarowy z przyczepą 817 2,3 98 3, ,4 Ciągnik rolniczy 159 0,5 14 0, ,4 Pojazd wolnobieŝny 28 0,1 2 0,1 28 0,1 Tramwaj, trolejbus 51 0,1 5 0, ,3 Inny pojazd 152 0,4 12 0, ,4 Pojazd nieustalony 612 1,7 28 0, ,4 28

30 V.2 Wypadki z winy pieszych Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2009 roku spowodowali oni wypadków (11,3% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 771 osób (16,9 % ogółu zabitych), a obraŝenia ciała odniosło osób (7,8% ogółu rannych). Najczęstszą przyczyną było: wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem wypadków, (tj. 57,8% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 582 wypadki (11,6%), wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 549 wypadków (10,9%) wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 408 wypadków (8,1%). W większości ofiarami śmiertelnymi, w tego typu wypadkach, byli sami piesi. W porównaniu z 2008 r. zanotowano mniejszą liczbę osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pieszych o 233 osoby. Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych Przyczyny wypadków Ogółem % Ogółem % Ogółem % przed jadącym poj , , ,7 NieostroŜne wejście na jezdnię zza pojazdu, ,9 32 4, ,0 przeszkody Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym , , ,4 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 408 8,1 39 5, ,6 Stanie na jezdni, leŝenie 298 5, , ,7 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 237 4,7 52 6, ,6 Zatrzymanie się, cofnięcie 43 0,9 2 0,3 42 1,0 O g ó ł e m , , ,0 29

31 Wypadki drogowe z winy pieszego NieostroŜne wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadacym pojazdem 2898 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 582 Wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 549 Wejście na jezdnię przy czerwonym swietle 408 ` Stanie na jezdni, leŝenie 298 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 237 Zatrzymanie się, cofnięcie Zarówno w przypadku pieszych jak i kierujących - sprawców wypadków drogowych, to głównie męŝczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie 65,1 % wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez męŝczyzn. Kobiety - piesze spowodowały 34,3% wypadków. 30

32 Najwięcej wypadków, bo (27,6% ogółu wypadków z winy pieszych) oraz najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 301 tj. (39% ogółu zabitych w wypadkach z winy pieszych) spowodowali piesi w wieku lat. Sprawcy wypadków piesi w poszczególnych grupach wiekowych Grupy wiekowe Populacja Wskaźnik liczby wypadków na populacji , , , , , ,29 60 plus ,45 b/d * dane wg stanu na dzień r. Najwięcej wypadków, podobnie jak w roku ubiegłym, piesi spowodowali w miesiącach: listopad (565 wypadków, 102 zabite i 475 rannych), październik (564 wypadki, 93 zabite, 479 rannych) i grudzień (535 wypadków, 104 zabite, 442 ranne). Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać moŝna złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a takŝe szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostroŝności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje duŝą liczbą wypadków. W miesiącach tych, w godzinach miało miejsce średnio 45% wypadków powodowanych przez pieszych. W pozostałych miesiącach godzinowy rozkład wypadków był równomierny, przy niewielkim wzroście w godzinach szczytu. 31

33 Wypadki spowodowane przez pieszych w zestawieniu miesięcznym Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń 431 8,6 71 9, ,5 Luty 362 7,2 44 5, ,4 Marzec 410 8,2 66 8, ,0 Kwiecień 370 7,4 47 6, ,7 Maj 341 6,8 40 5, ,1 Czerwiec 340 6,8 32 4, ,4 Lipiec 313 6,2 46 6, ,3 Sierpień 367 7,3 60 7, ,2 Wrzesień 417 8,3 66 8, ,5 Październik , , ,0 Listopad , , ,9 Grudzień , , ,1 O g ó ł e m , , ,0 Wypadki drogowe z winy pieszych wg miesięcy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII V.3 Wypadki z winy pasaŝera Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasaŝerowie. W 2009 roku spowodowali oni 79 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 87 zostało rannych. 32

34 V.4 Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu W 2009 roku stan techniczny pojazdu był przyczyną 101 wypadków drogowych, zginęło w nich 8 osób, a rany odniosło 147. Najwięcej stwierdzono braków w oświetleniu 41,6% oraz w ogumieniu 20,8%. Wypadki z powodu niesprawności technicznej w 2009 roku 5,9% 15,8% 15,8% usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego braki w ogumieniu braki w oświetleniu 41,6% 20,8% inne usterki Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu Braki techniczne Ogółem % Ogółem % Ogółem % braki w oświetleniu 42 41,6 1 12, ,2 braki w ogumieniu 21 20,8 1 12, ,0 usterki układu hamulcowego 16 15,8 1 12, ,7 usterki układu kierowniczego 16 15,8 2 25, ,9 inne usterki 6 6,0 3 37,5 9 6,2 O g ó ł e m , , ,0 V.5 Wypadki z innych przyczyn Na powstawanie wypadków drogowych wpływ mają takŝe inne, poza wymienionymi powyŝej, przyczyny. W 2009 roku miało miejsce takich zdarzeń, śmierć w nich poniosło 571 osób, a rannych zostało osób. 33

35 Inne przyczyny wypadków drogowych Przyczyna Ogółem % Ogółem % Ogółem % PoŜar pojazdu 3 0, ,1 Niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu 83 2,4 3 0, ,7 Niewłaściwy stan jezdni 73 2,1 2 0,3 92 2,2 Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe 9 0,3 1 0,2 14 0,3 Nieprawidłowo działająca zapora, rogatka 1 0, ,1 Obiekty, zwierzęta na drodze 302 8,7 13 2, ,8 Nagłe zasłabnięcie kierującego 83 2,4 17 3, ,5 Oślepienie przez inny pojazd, słońce 33 1,0 3 0,5 36 0,9 Przyczyny nieustalone , , ,7 Inne przyczyny , , ,5 O g ó ł e m

36 VI. OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH VI.1 Ofiary wypadków drogowych W 2009 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało osób, w tym poniosły śmierć, a zostało rannych. W porównaniu do 2008 roku oznacza to mniej ofiar o osób, w tym ofiar śmiertelnych o 865 i rannych o osób. Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co piętnastym. W ostatnich latach wypadki drogowe, które powstały na skutek jazdy z prędkością niedostosowaną do istniejących warunków na drodze, cechowały się dość wysoką częstotliwością zgonów. W roku 2009, podobnie jak w latach wcześniejszych, średnio w co ósmym takim wypadku ginął człowiek. Bardzo liczną grupę ofiar stanowią piesi, co wynika z duŝego udziału potrąceń w ogólnej liczbie wypadków (28,3% ogółu zdarzeń), oraz z prawidłowości, iŝ na styku pojazd pieszy ten ostatni jest naraŝony na znacznie większe, niŝ kierujący niebezpieczeństwo. W roku 2009 w globalnej liczbie ofiar wypadków, największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasaŝerowie (47,7%). 35

37 Ofiary wypadku wg uŝytkowników dróg Rodzaj uŝytkownika drogi Ofiary ogółem Zabici Ranni Piesi Kierujący PasaŜerowie Ogółem, w tym: sam. osobowymi rowerami motocyklami motorowerami sam. cięŝarowymi ciągnikami autobusami tramwajami, trolejbusami innymi pojazdami Ogółem, w tym: sam. osobowych autobusów sam. cięŝarowych motorowerów motocykli tramwajów, trolejbusów ciągników rowerów innych pojazdów O g ó ł e m Wśród ofiar wypadków najliczniejszą grupę stanowili męŝczyźni. W 2009 roku zginęło męŝczyzn (75,7% ogółu zabitych), a zostało rannych (59 % ogółu). Liczba kobiet - ofiar wypadków wyniosła zabitych (24,3%) i rannych (41%). 36

38 Najliczniejszą grupę zabitych osób (28,3% ogółu) stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat natomiast rannych osób (26,9% ogółu) stanowiły osoby w grupie wiekowej lat. Ofiary wypadków drogowych wg grup wiekowych Zabici Ranni Na 1 milion populacji Grupy 2009 r. wiekowe Zabici Ranni ,34 506, , , , , , , , , , ,78 60 plus ,6 1047,47 NajwyŜszy wskaźnik ofiar na 1 mln populacji odnotowany został, podobnie jak w latach poprzednich, w przedziale wiekowym lata. VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych W 2009 roku miało miejsce wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych, 128 dzieci poniosło śmierć, a doznało obraŝeń. W stosunku do roku 2008 liczba wypadków zmalała o 705 (-12,3%), mniej było rannych o 695 dzieci (- 12,1%), i zabitych o 18 (- 12,4%). Z przedstawionych danych wynika, Ŝe tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje. Ofiary wypadków drogowych - dzieci w 2009 roku Grupy wiekowe Zabici RóŜnica Ranni RóŜnica

39 Wypadki drogowe z udziałem dzieci 0-14 lat i ich skutki w latach roku Rok Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% Ogółem 1999=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wypadki Zabici Ranni

40 Zdecydowana większość ofiar wypadków wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to pasaŝerowie pojazdów - 67,5%, w tym ofiary śmiertelne to 55,8%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca, albowiem świadczy o tym, Ŝe bardzo często najmłodsi są naraŝeni na utratę Ŝycia bądź zdrowia z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi, siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny. Wypadki i ich ofiary z udziałem dzieci w wieku 0-6 lat w 2009 roku kierujacy pasaŝer pieszy zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki W przypadku dzieci w starszej grupie wiekowej 7-14 lat, najwięcej ofiar było pieszych - 39,7%, jednak ofiar śmiertelnych, podobnie jak w przypadku młodszych dzieci, najwięcej odnotowano w grupie pasaŝerów 42,3%. Wypadki i ich ofiary z udziałem dzieci w wieku 7-14 lat w 2009 roku kierujący pasaŝer pieszy zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki

41 Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, nasilenie wypadków z udziałem dzieci występuje w miesiącach wiosenno-letnich - od maja do września. W 2009 roku najwięcej tych zdarzeń odnotowano w lipcu 602, i w sierpniu 622. W miesiącach tych zginęło aŝ 44 dzieci tj. 34,3% ofiar śmiertelnych wśród dzieci. Wypadki z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w poszczegolnych miesiącach 2009 roku Grudzień Listopad Październik Wrzesień Sierpień Lipiec Czerwiec Maj Kwiecień Marzec Luty Styczeń Ofiary wypadków z udziałem dzieci 0-14 lat w 2009 roku Miesiące Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wiek ofiary Zabici Ranni

42 Wrzesień Październik Listopad Grudzień Dzieci - ofiary wypadków drogowych (zabici i ranni) w poszczególnych miesiącach 2009 roku 0-6 lat 7-14 lat styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień W 2009 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami wypadków drogowych, zginęło w nich 42 dzieci a zostało rannych. Większość sprawców w tej grupie wiekowej to osoby piesze, które przyczyniły się do spowodowania wypadków, śmierć poniosło w nich 23 dzieci, przede wszystkim w wieku 7-14 lat, a zostało rannych. Główną przyczyną tych zdarzeń było nagłe wtargnięcia na jezdnię. Sprawcy wypadków drogowych w wieku 0-14 lat Wiek sprawcy Rodzaj Wypadki Zabici uczestnika Ranni 0-6 lat kierujący pieszy lat kierujący pieszy Ogółem

43 Jako kierujący - dzieci były sprawcami 566 wypadków, w zdarzeniach tych zginęło ich 19, a 597 odniosło obraŝenia ciała, głównie byli to rowerzyści. ZagroŜona wypadkami drogowymi jest teŝ nieletnia młodzieŝ w wieku lat. W 2009 roku odnotowano wypadki z udziałem młodzieŝy, spadek w stosunku do 2008 roku o 469 (- 12,8 %), zginęło w nich 119 młodych osób, spadek o 66 (-35,7 %), a zostało rannych, mniej o 415, (- 11,4%). W tej grupie wiekowej takŝe najwięcej ofiar odnotowano wśród pasaŝerów. Wypadki i ich ofiary z udziałem mlodzieŝy w wieku lat w 2009 roku kierujący pasaŝer pieszy zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki

44 VII. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH I INNYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU Około 37% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę naleŝy zwrócić szczególną uwagę, poniewaŝ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. VII.1 Bezpieczeństwo osób pieszych W 2009 roku odnotowano wypadki z udziałem osób pieszych (29% ogółu), w których zginęło osób (32,3% ogółu), a odniosło obraŝenia ciała (22% ogółu). W większości poszkodowanymi byli sami piesi, którzy swoim zachowaniem często powodują duŝe zagroŝenie. W omawianym roku spowodowali oni 11,3% zdarzeń z ofiarami w ludziach. W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego zanotowano wypadków, stanowi to 64% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 530 osób (36,1% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało osób (69,2% ogółu rannych pieszych). Wybrane miejsca ruchu pieszych Przejście dla pieszych SkrzyŜowanie Chodnik, droga dla pieszych Pobocze Przystanek komunikacji publicznej

45 Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych Mimo tego, Ŝe liczba wypadków na przejściach dla pieszych maleje od 2001 roku, to jednak potrącenia w tych miejscach powinny budzić niepokój, gdyŝ przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno tym uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi systematycznie rósł z 28,9% w 2000 roku do 30,4% w roku W roku 2006 r. zmniejszył się do 27,4%, w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%, a w 2009 roku zanotowano wzrost do 29,4%. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych (październik - grudzień). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok, gorsza widoczność i śliskość jezdni (wydłuŝona droga hamowania). Wypadki z udziałem pieszych w układzie miesięcznym Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,6 Luty 892 7,0 89 6, ,0 Marzec , , ,9 Kwiecień 899 7,0 98 6, ,2 Maj 855 6,7 68 4, ,9 Czerwiec 889 6,9 78 5, ,2 Lipiec 792 6,2 89 6, ,5 Sierpień 872 6, , ,9 Wrzesień , , ,2 Październik , , ,1 Listopad , , ,8 44

46 Grudzień , , ,8 O g ó ł e m , , , 0 45

47 Wypadki z udziałem pieszych wg miesięcy Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec wypadki zabici ranni Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

48 VII.2 Bezpieczeństwo rowerzystów W 2009 roku rowerzyści uczestniczyli w wypadkach drogowych, w których zginęło 389 osób, a rany odniosło osób. Wśród ofiar największą grupę stanowili sami rowerzyści 371 zabitych oraz rannych. W omawianym okresie rowerzyści przyczynili się do powstania wypadków, w których zginęło 160 osób, a osób doznało obraŝeń ciała. Z winy rowerzystów większość wypadków wystąpiła na obszarze zabudowanym 1 447, na obszarze niezabudowanym zaś wypadki cechowały się wysoka ofiarochłonnością, w 323 wypadków zginęło 67 osób, tj. w co piątym wypadku była ofiara śmiertelna, gdy na obszarze zabudowanym w co czternastym. Wypadki drogowe powodowany przez rowerzystów wg obszaru Obszar zabudowany niezabudowany O g ó ł e m Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było: - nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu wypadków, - nieprawidłowo wykonywany manewr skrętu wypadków, - nieprawidłowe przejeŝdŝanie przejść dla pieszych wypadków. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów Przyczyny Ogółem % Ogółem % Ogółem % Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu , , ,8 Nieprawidłowe skręcanie , , ,2 Nieprawidłowe przejeŝdŝanie przejść dla pieszych 105 5,9 6 3, ,0 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 94 5,3 12 7,5 86 5,1 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 84 4,7 2 1,3 84 5,0 47

49 Nieprawidłowe omijanie 70 4,0 3 1,9 70 4,2 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 69 3,9 7 4,4 64 3,8 Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu 64 3, ,3 Niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu 42 2,4 2 1,3 43 2,6 Jazda bez wymaganego oświetlenia 33 1,9 12 7,5 24 1,4 Kierujący rowerem najczęściej powodowali wypadki w miesiącach maj - październik, co wynikało z warunków pogodowych umoŝliwiających poruszanie się po drogach rowerzystom. Największą liczbę wypadków 269 zanotowano w sierpniu, w wypadkach tych było teŝ najwięcej zabitych 20 osób i rannych 260 osób oraz w lipcu (246 wypadków, 20 zabitych, 236 rannych). Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez rowerzystów - wg miesięcy Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń 40 2,3 4 2,5 36 2,2 Luty 37 2,1 11 6,9 27 1,6 Marzec 91 5,1 10 6,3 85 5,1 Kwiecień 168 9,5 13 8, ,6 Maj ,9 10 6, ,2 Czerwiec , , ,7 Lipiec , , ,1 Sierpień , , ,6 Wrzesień , , ,2 Październik 139 7,9 11 6, ,0 Listopad 105 5,9 14 8,8 95 5,7 Grudzień 62 3,5 11 6,9 51 3,1 O g ó ł e m , , ,0 48

50 Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń rowerzyści spowodowali w piątki (16,7 % ogółu) we wtorki (15,4 % ogółu) oraz w poniedziałki (15,3 % ogółu). Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez rowerzystów według dni tygodnia Dni tygodnia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Poniedziałek , , ,7 Wtorek , , ,4 Środa , , ,1 Czwartek , , ,5 Piątek , , ,5 Sobota , , ,5 Niedziela , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 Z analizy wieku sprawców - rowerzystów wynika, ze największe zagroŝenie powodują dzieci i osoby starsze, przy czym wypadki z udziałem osób starszych pochłonęły zdecydowanie więcej ofiar śmiertelnych. Rowerzyści powyŝej 60 roku Ŝycia, byli sprawcami 537 wypadków (30,4% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęły w nich 84 osoby (52,5%), a 468 zostało rannych (28%). W co szóstym takim wypadku zginął człowiek. Z kolei dzieci w wieku 7-14 lat spowodowały 345 wypadków (19,5% ogółu) w wyniku których zginęło 11 osób (6,9%), a 338 osób doznało obraŝeń ciała (20,2%). Sprawcy wypadków rowerzyści wg wieku Wiek plus b/d O g ó ł e m

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,europejski-dzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html 2018-12-18, 20:13 EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 6 maja został

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

, 18:46

, 18:46 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/163,wypadki-drogowe-w-2002-r.html 2019-08-06, 18:46 WYPADKI DROGOWE W 2002 R. W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2018 ROKU WARSZAWA 2019 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2017 ROKU WARSZAWA 2018 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 14 ROKU W październiku 14 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadki drogowe (o 1 mniej niż w październiku 13 r.), w wyniku których osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 21 ROKU 2 W listopadzie 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadki drogowe (o 32 mniej niż w listopadzie 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu 2007 roku

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 214 ROKU 2 We wrześniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 99 wypadków drogowych (o 12 mniej niż we wrześniu 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 214 ROKU 2 W sierpniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 36 mniej niż w sierpniu 213 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 217 ROKU 2 W czerwcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 45 więcej niż w czerwcu 216 r.), w wyniku których 1 osoba poniosła

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5987,czerwiec-2009.html 2019-06-07, 05:56 Strona znajduje się w archiwum. CZERWIEC 2009 W czerwcu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU 2 W październiku 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 135 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w październiku 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 217 ROKU 2 W kwietniu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 44 więcej niż w kwietniu 216 r.), w wyniku których 1 osoba

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU 2 W listopadzie 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 119 wypadków drogowych (o 34 więcej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU 1 W grudniu 2009 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 64 wypadki drogowe (o 37 mniej niż w grudniu 2008 r.), w wyniku których: - 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 214 ROKU 2 W czerwcu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 3 mniej niż w czerwcu 213 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 202 ROKU 2 W grudniu 202 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 20 mniej niż w grudniu 20 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU 2 W lutym 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (o 14 więcej niż w lutym 2017 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU 2 W październiku 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 19 mniej niż w październiku 2017 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 218 ROKU 2 W lipcu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 98 wypadków drogowych (o 31 więcej niż w lipcu 217 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU 2 W grudniu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 98 wypadków drogowych (o 18 mniej niż w grudniu 2017 r.), w wyniku których 5 osób

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU 2 W listopadzie 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 93 wypadki drogowe (o 26 mniej niż w listopadzie 2017 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7758,lipiec-2009.html 2019-06-15, 16:32 Strona znajduje się w archiwum. LIPIEC 2009 W lipcu 2009 roku na terenie miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU GDAŃSK, LUTY 2015 I. S T A N B E Z P I E C Z EŃSTWA R U C H

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/4356,kwiecien-2009.html 2019-10-22, 14:11 Strona znajduje się w archiwum. KWIECIEŃ 2009 W kwietniu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 214 ROKU 2 W maju 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 113 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w maju 213 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 218 ROKU 2 W czerwcu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 138 wypadków drogowych (o 51 więcej niż w czerwcu 217 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 218 ROKU 2 W kwietniu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadków drogowych (o 77 więcej niż w kwietniu 217 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU 2 W lutym 2019 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (o 2 mniej niż w lutym 2018 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2 ROKU 2 W styczniu 2 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadków drogowych (o 5 mniej niż w styczniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6.

1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. 1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo osób pieszych i innych niechronionych

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU 2 W marcu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 83 wypadki drogowe (o 24 więcej niż w marcu 2017 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 21 ROKU 2 W sierpniu 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 12 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w sierpniu 212 r.), w wyniku których 8 osób

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU ANALIZA BRD NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO ZA ROK 2017 UNIA EUROPEJSKA Bułgaria

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 218 ROKU 2 W maju 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 133 wypadki drogowe (o 41 więcej niż w maju 217 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły śmierć

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 24 ROKU 2 W kwietniu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 9 wypadków drogowych (o 9 więcej niż w kwietniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU ROKU W grudniu roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: wypadków drogowych (o więcej niż w grudniu r.), w wyniku których osoby poniosły śmierć (o więcej),

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 24 ROKU 2 W marcu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 87 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w marcu 23 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2017 ROKU 2 W listopadzie 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 114 wypadków drogowych (o 55 więcej niż w listopadzie 2016 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU 2 We wrześniu 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 107 wypadków drogowych (o 35 więcej niż we wrześniu 2016 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7760,sierpien-2009.html 2019-05-12, 08:15 Strona znajduje się w archiwum. SIERPIEŃ 2009 W sierpniu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU 2 W październiku 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 133 wypadki drogowe (o 53 więcej niż w październiku 2016 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 23 ROKU 2 W lutym 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 3 więcej niż w lutym 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 216 ROKU 2 We wrześniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 41 więcej niż we wrześniu 215 r.), w wyniku których 3

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 23 ROKU 2 W marcu 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 7 więcej niż w marcu 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 24 ROKU 2 W lutym 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 58 wypadków drogowych (o 7 mniej niż w lutym 23 r.), w wyniku których osoba poniosła śmierć

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo