Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza"

Transkrypt

1 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania \ Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia oraz zainteresowania. Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy. \ Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne. Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów. \ Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, teatralnych w szkole oraz poza szkołą. \ Podejmuje działalność literacką, kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny ( np. Udział w akademiach, udział w imprezach szkolnych, artystycznych itp.) \ Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania klasy IV. Ocena bardzo dobra ( poziom dopełniający ) \ Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania klasy IV. \ Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczne -językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Uwzględniające! i intencje wypowiedzi. \ Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi ( opowiadanie, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list). Dzięki różnorodnym środkom stylistycznym osiąga plastyczność opisu. \ Samodzielnie sporządza plan ramowy i szczegółowy tekstu oraz plan kompozycyjny własnej wypowiedzi. Umie przekształcać plan (redaguje plan, stosuje różne typy wypowiedzi). \ Pamięta o właściwym układzie graficznym wypowiedzi pisemnej -akapity. \ Wykazuje się bardzo dobra znajomością przeczytanego tekstu. \ Potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy. \ Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. \ Samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego. \ Analizuje utwór poetycki, wskazuje epitety, porównania, przenośnie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, omawiając budowę wiersza, wskazuje wersy.strofy,rymy i ich rodzaje. \ Wyodrębnia podstawowe elementy świata przedstawionego w utworze literackim : czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie i wydarzenia, narrator. \ Samodzielnie korzysta z katalogu alfabetycznego w bibliotece lub czytelni \ Zna cechy baśni; umie wskazywać motyw wędrowny w baśniach,uosobienia i ożywienia. \ Płynnie czyta nowy tekst.czytając z podziałem na role, oddaje charakter postaci. \ Bierze aktywny udział w lekcji \ Stara się świadomie korzystać z audycji radiowych oraz telewizyjnych. \ Wypowiada swoje zdanie na temat obejrzanego przedstawienia, filmu. \ Biegle rozróżnia poznane w klasie IV części mowy. \ Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową( bezokolicznikiem ) formą czasownika. \ Świadomie stosuje w zadaniu rzeczownik w różnych formach ( wprowadzenie odmiany przez przypadki zależy od nauczyciela, nie jest bowiem wymagane przez program ). \ Poprawnie stosuje formy osoby, liczby, rodzaju, czasu czasowników.

2 \ Zauważa zależność formy przymiotnika od form rzeczownika, który jest przezeń określony. \ Tworzy przysłówki odprzymiotnikowe, przysłówki o znaczeniu bliskoznacznym i przeciwstawnym. \ Rozpoznaje w tekście i buduje wypowiedzenia ; oznajmujące, pytające rozkazujące,wykrzyknikowe, nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone. \ Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie ( bez konieczności wprowadzania ich nazw ). \ Zdanie nierozwinięte rozwija, dodaje określenia : nazywa wyraz określony i określający. \ Potrafi wskazać w zdaniu związki wyrazowe. \ Odróżnia głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski. \ Określa spółgłoski \ Dostrzega różnicę między wymową a zapisem samogłosek nosowych, spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. \ Rozróżnia spółgłoski miękkie i twarde, zna sposoby zapisu spółgłosek miękkich. Ocena dobra ( poziom rozszerzający ) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV. \ Czyta poprawnie, stosuje zasady prawidłowego przestankowania. \ Wypowiedzi ustne oraz pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, stylistyczne, logiczne, ortograficzne. \ W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach. \ Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy tekstu. \ Redaguje opowiadanie na podstawie planu. \ Sporządza opis przedmiotu, krajobrazu, osoby, wykorzystując zebrane słownictwo. \ Umie wymienić elementy świata przedstawionego w utworze literackim, odróżnia realizm od fantastyki. \ Potrafi wskazać w wierszu osobę mówiącą, epitety,porównania, wersy,strofy, rymy. \ Posługuje się słownikiem ortograficznym. \ Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV. \ Poprawnie stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki. \ Tworzy przysłówki od przymiotników. \ Umie wskazać w zdaniu jego główne części ( bez nazywania podmiotu i orzeczenia) \ Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. \ Układa zdania pojedyncze i złożone. \ Rozróżnia głoskę, literę,samogłoskę,spółgłoskę. \ Określa spółgłoski. \ Poprawnie dzieli wyraz na sylaby. Ocena dostateczna ( poziom podstawowy ) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową

3 \ W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań,stosowania poznanego słownictwa i ortografii. \ Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach wypowiedzi pisemnych, przewidzianych programem klasy IV. \ Wymienia elementy świata przedstawionego w utworze literackim. \ Sporządza plan ramowy tekstu. \ Odróżnia postacie oraz wydarzenia realistyczne od fantastycznych. \ Wskazuje w wierszu ( na łatwiejszych przykładach ) strofy, wersy, epitety, porównania. \ Rozpoznaje w zdaniu poznane części mowy ( na łatwych przykładach ) \ Tworzy bezokoliczniki od czasowników osobowych i odwrotnie. \ Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, rodzaje,czasy. \ Odróżnia na prostych przykładach zdania pojedyncze i złożone, buduje je z podanych związków wyrazowych. \ Wie co to jest głoska i litera. \ Przy małej pomocy nauczyciela określa głoski. \ Dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dopuszczająca (poziom konieczny) \ Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. \ Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie czytanego tekstu. \ Błędy językowe stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy oraz wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. \ Przy pomocy nauczyciela uczeń rozróżnia główne części mowy i wskazuje je w tekście. \ Umie odmieniać czasowniki. \ Zna alfabet, wyróżnia głoski, litery,sylaby. \ Zna podstawowe zasady ortograficzne. Ocena niedostateczna \Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości oraz umiejętności z fleksji, składni, słownictwa,ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. \ Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. \ Wypowiedzi ustne oraz pisemne nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. \ W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. \ Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności

4 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie V w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. \ Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia oraz zainteresowania. Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy. \ Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne. Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów. \ Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich,teatralnych w szkole i poza szkołą. \ Podejmuje działalność literacką, kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny ( np. udział w akademiach, udział w imprezach artystycznych itp.). \ Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania klasy V. Ocena bardzo dobra ( poziom dopełniający ) Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania klasy V \ Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Uwzględniają cel i intencję wypowiedzi. \ Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi. ( Umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą, charakteryzuje postać literacką według planu). \ Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. \ Zna cechy gatunkowe bajki, legendy, noweli i potrafi zaliczyć utwór do odpowiedniego gatunku. \ We własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu. \ Samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat. \ Samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. \ Całkowicie poprawnie stosuje w zdaniach związki wyrazów nadrzędnych (określonych) z podrzędnymi ( określającymi ). \ Samodzielnie dostrzega i nazywa związki zgody, rządu i przynależności. \ Samodzielnie rozpoznaje i nazywa głowne części zdania na łatwych przykładach. \ Zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania i poprawnie je akcentuje. Ocena dobra ( poziom rozszerzający ) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania klasy V. \ Wypowiedzi ustne oraz pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, stylistyczne,logiczne, ortograficzne. \ Samodzielnie redaguje formę sprawozdania. \ Dokonuje próby charakterystyki i oceny postaci literackiej. \ Samodzielnie sporządza plan zdarzeń w lekturze lub jej fragmencie. \ Przy pomocy ułoży plan własnej wypowiedzi. \ Odróżnia pojęcie fikcja literacka od rzeczywistości.

5 \ Wskazuje w narracji elementy opisu, dialogu, opowiadania. \ Poprawnie redaguje dialog. \ W utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne. \ W utworze poetyckim odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego \ Wskazuje przeżycia i stany psychiczne bohaterów \ Rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu. \ Dostrzega podstawowe oboczności głosek i tematy oboczne na prostych przykładach. \ Samodzielnie rozpoznaje liczebnik w zdaniu, jego typ, poprawnie łączy go w związki z rzeczownikiem. \ Rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych. \ Odróżnia związek główny związków pobocznych. \ Zna rodzaje określeń i rozumie ich związek z wyrazami określonymi. \ Rozumie pojęcie związku zgody, rządu i przynależności. \ Rozumie pojęcie zdania złożonego. \ Rozumie pojęcie akcentu i zna podstawową zasadę akcentowania \ Poprawnie akcentuje wyrazy zgodnie z podstawową zasadą akcentowania. Ocena dostateczna ( poziom podstawowy ) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową. \ Poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci. \ Samodzielnie wypisze z lektury nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. \ Rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne. \ Wskazuje cechy bohaterów. \ Odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora. \ Rozumie pojęcia ; opis, dialog, opowiadanie. \ Zna pojęcia ; bajka,legenda, nowela. \ Samodzielnie rozpoznaje znane części mowy i określa ich podstawowe formy. \ Potrafi wyodrębnić w zdaniu związek czasownika z wyrazem określającym. \ Poprawnie łączy rzeczownik z przymiotnikiem i czasownikiem w zależności od rodzaju gramatycznego. \ Rozumie pojęcie liczebnika, zna podstawowe rodzaje i przykłady \ Wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania ( podmiot, orzeczenie. ). \ Określa podstawowe cechy głosek ; dźwięczność, nosowość, miękkość. Ocena dopuszczająca (poziom konieczny) Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. \ W formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury. \ Odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej. \ Potrafi opisać wygląd kolegi i podać kilka cech charakteru. \ Zna kompozycję i układ listu.

6 \ Poprawnie czyta i wygłasza teksty poetyckie. \ Wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym. \ Rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu. \ Poprawnie łączy nazwiska autorów z tytułami lektur. \ Rozpoznaje czasownik i określa podstawowe formy pomocy nauczyciela. \ Dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami (rzeczownikiem, przysłówkiem, wyrażeniem, przyimkiem) \ Rozpoznaje rzeczowniki i przy pomocy nauczyciela rozpoznaje przypadek, liczbę i rodzaj. \ Rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania. \ Rozpoznaje głoski w wyrazie, wyodrębnia samogłoski i spółgłoski. \ Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdań i równoważników zdań. Ocena niedostateczna \ Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości oraz umiejętności z gramatyki, ortografii oraz w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. \ Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

7 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy,jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. \bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy \podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny \podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych (opowiadanie twórcze z dialogiem i elementami opisu, pogłębiona charakterystyka postaci, sprawozdanie ze spektaklu ) \uczestniczy z dobrym efektem w szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych. Ocena bardzo dobra ( poziom dopełniający ) Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy VI. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym - potrafi samodzielnie wnioskować.myśleć logicznie - biegle posługuje się słownikiem i encyklopedia - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy - bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej autocharakterystyki, określa motywację czynów bohaterów. ocenia ich postępowanie - opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki - ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania - w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej - bezbłędnie pisze sprawozdania ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu, - rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich ( ballada,rodzaje powieści, dramat) - dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, - odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego -pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym -potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika -wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych -biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym -rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcje w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika ; odmienia trudniejsze liczebniki złożone -stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, przydawki, dopełnienia) -rozpoznaje zdania z orzeczeniem imiennym, omawia ich budowę -omawia podając przykłady różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu,przydawki i dopełnienia -wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności ; wskazuje zasady ich tworzenia

8 -przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędne, rysuje ich wykresy -przeprowadza analizę słowotwórcza wyrazów pochodnych od wyrażeń przyimkowych i od czasowników -wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym -podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi -daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formatów Ocena dobra ( poziom rozszerzający ) Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. -czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania -jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe -dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego -poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy -wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu -potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów -wymienia rodzaje zaimków -wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie -podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony na konkretnych przykładach - omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu - wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je, tworzy poprawnie związek zgody,.rządu i przynależności - układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie -od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy -rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu, - tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika -wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa Ocena dostateczna ( poziom podstawowy ) Otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. -w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii -w miarę samodzielności posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci,list, zaproszenie, telegram, -jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu -zna przewidziane programem gatunki literackie -umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego -odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu -poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela,

9 - gromadzi słownictwo na zadany temat -wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasownika -określa funkcję czasowników w zdaniu -odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne -rozpoznaje w zdaniu przysłówki, zaimki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określonym -stopniuje przymiotniki -rozróżnia przyimki, wyrażenia przyimkowe -wskazuje różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania -nazywa w zdaniu podstawowe części zdania ( na prostych przykładach ) -układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych -wśród zdań rozróżnia zadnia złożone od pojedynczych Ocena dopuszczającą (poziom konieczny ) Otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: -jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu -względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o częściowym zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia -w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie -stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela -przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu ( na prostych przykładach ) -odróżnia zdania pojedyncze od złożonych -łączy wyrazy w zespoły składniowe -zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych -próbuje przeprowadzić analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant. Ocena niedostateczną Otrzymuje uczeń, który: -nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego przewidzianego podstawą programową, -nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym -jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym -w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych i logicznych, - nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.VI KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY ZSO NR7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY ZSO NR7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY ZSO NR7 W CHEŁMIE Obszary podlegające ocenie na lekcjach języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Wiedza -przyswajanie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi.

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi. KRYTERIA OCEN Z J. POLSKIEGO KL.IV JĘZYK POLSKI OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych. Kształcenie literackie i kulturalne - Rozszerza czytelnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, którego wiedza nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 Nauczyciele uczący języka polskiego w klasach IV VI ustalili wspólne kryteria szczegółowe dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV OCENĘ CELUJĄCĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Klasa IV otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Ocena dopuszczająca Kształcenie literackie i kulturowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Czyta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V-VI ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V-VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V-VI ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel: Małgorzata Samsonowicz I. CELE EDUKACYJNE 1.Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo