Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r."

Transkrypt

1 Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r.

2 Zakres prezentacji Zatrudnienie Struktura zatrudnienia Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia Finansowanie słuŝby cywilnej Poziom wynagrodzeń

3 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,0% 5,9% 5,9% 5,8% 5,1% 4,7% 4,3% Sekcja O w Unii Europejskiej Wykres 1. Udział zatrudnienia w sekcji O w zatrudnieniu w gospodarce narodowej w III kw r. 14,0% 12,0% 11,6% 10,0% 9,2% 8,9% 8,9% 8,7% 8,5% 8,0% 8,3% 7,7% 7,6% 7,3% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,7% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Źródło: EUROSTAT Employment by sex, age groups and economic activity (from 2008, NACE rev. 2) (1 000) [lfsa_egan2]; ostatnia aktualizacja r.; data pobrania r. Uwaga: Dane dotyczące poziomu zatrudnienia zostały opracowane zgodnie z metodyką Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i odnoszą się do osób w wieku 15 lat wzwyŝ.

4 Sekcja O w Unii Europejskiej wg płci w III kw r. Wykres 2. Udział kobiet i męŝczyzn w sekcji O w III kw r. 100% 90% 80% 70% 44,4%44,9%45,8%45,8%46,5%46,9%47,8%48,8%48,9%49,3%50,4%51,1%51,1%51,1%51,5%51,8%53,3%53,6%53,9%55,1%55,2% 59,7%60,3%60,9%61,6%61,9% 64,3%64,3%64,6%64,9% 60% 50% 40% 30% 20% 55,6%55,1%54,2%54,2%53,5%53,1%52,2%51,2%51,1%50,7%49,6%48,9%48,9%48,9%48,5%48,2%46,7%46,4%46,1%44,9%44,8% 40,3%39,7%39,1%38,4%38,1% 35,7%35,7%35,4%35,1% 10% 0% Kobiety MęŜczyźni

5 SłuŜba cywilna część administracji publicznej Wykres 3. SłuŜba cywilna część administracji publicznej w 2012 r. (w tys. osób) 3 500, , , , , , , ,3 958,2 636,3 500,00 252,2 124,1 0,00 Sektor publiczny wg GUS Szeroko pojęta publiczna wg EUROSTAT-BAEL Szeroko pojęta publiczna wg GUS (z Ŝołnierzami i funkcjonariuszami) Szeroko pojęta publiczna wg GUS (bez Ŝołnierzy i funkcjonariuszy) Administracja samorządowa Korpus słuŝby cywilnej

6 Zmiana poziomu zatrudnienia w KSC Wykres 4. Dynamika poziomu zatrudnienia w KSC w latach (w etatach) r r r r r r r r r. Zatrudnienie na dzień 31 XII Zatrudnienie przeciętne

7 Przyczyny zmian poziomu zatrudnienia w 2013 r. Pomimo realizacji nowych zadań w 2013 r. w słuŝbie cywilnej odnotowano spadek zatrudnienia trzeci rok z rzędu. Główne przyczyny wzrostów zatrudnienia w 2013 r. realizacja nowych zadań oraz wzmocnienie realizacji dotychczasowych zadań: - rozbudowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (numer 112); - wdroŝenie i eksploatacja systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (tzw. fotoradary); zadania wynikające z uwarunkowań systemowych, przejęcia pracowników i włączania jednostek spoza KSC: - przejęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości etatów pedagogicznych z niektórych sądów okręgowych; - przejęcie przez Ministerstwo Środowiska zadań zlikwidowanego Centrum Informacji o Środowisku, a takŝe części zadań w zakresie gospodarki wodnej wraz z pracownikami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; - włączenie do niektórych urzędów wojewódzkich zarządów przejść granicznych oraz wojewódzkich zespołów orzekania o niepełnosprawności. Główne przyczyny spadków zatrudnienia w 2013 r. naturalna fluktuacja kadr (m.in. odejścia na emeryturę); nienawiązywanie po raz ponowny wygasających umów o pracę na czas określony; reorganizacje struktury urzędów: - m.in. Komendy Głównej StraŜy Granicznej poprzez przeniesienie części zadań wykonawczych do Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz likwidację części komórek organizacyjnych w KG SG.

8 Przyczyny zmian poziomu zatrudnienia w ostatnich latach W latach poprzednich zmiany poziomu zatrudnienia wynikały przede wszystkim z: realizacji, w latach , procesu ucywilniania części etatów w słuŝbach mundurowych (Państwowej StraŜy PoŜarnej, Policji oraz StraŜy Granicznej) w ramach Programu Modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach ; wzmocnienia zadań Inspekcji Weterynaryjnej; powstania w dnu 15 listopada 2008 r. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z szesnastoma regionalnymi dyrekcjami; włączenia w 2010 r. do korpusu słuŝby cywilnej części pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej; realizacji w 2010 r. procesu likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budŝetowych; utworzenia w 2009 r. Biura Rzecznika Praw Pacjenta; wzmocnienia etatowego obsługi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; reorganizacji struktury wojskowych komend uzupełnień, skutkującej likwidacją części tych jednostek; reorganizacji w zakresie wykonywania zadań w administracji celnej przez członków KSC, skutkującej zmniejszeniem poziomu zatrudnienia członków KSC przy jednoczesnym wzmocnieniu etatowym funkcjonariuszy SłuŜby Celnej.

9 Zmiana poziomu zatrudnienia przeciętnego w KSC wg kategorii urzędów Wykres 5. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w KSC wg kategorii urzędów w latach (w etatach) ,05% ,2% Ministerstwa ,3% centralne ,2% wojewódzkie ,9% Wojewódzka zespolona ,7% Powiatowa zespolona +0,1% Izby skarbowe skarbowe ,1% kontroli skarbowej ,4% Pozostała niezespolona ,9% Placówki zagraniczne 2012 r r.

10 Zmiana poziomu zatrudnienia przeciętnego w KSC wg grup stanowisk Wykres 6. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w KSC wg grup stanowisk w latach (w etatach) ,7% ,1% WyŜsze stanowiska ,2% ,8% -3,5% średniego szczebla zarządzania +1,0% koordynujące +3,2% samodzielne specjalistyczne wspomagające SłuŜba zagraniczna 2012 r r.

11 Fluktuacja zatrudnienia w KSC 14,0% 12,0% Wykres 7. Wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (odejść) w KSC w latach ,8% 11,1% 10,0% 8,0% 7,4% 7,1% 7,3% 6,0% 6,2% 5,1% 4,0% 2,0% 0,0% 2007 r r r r r r r.

12 Zatrudnienie w KSC wg płci Wykres 8. Udział kobiet i męŝczyzn na stanowiskach naleŝących do KSC wg stanu w dniu KSC OGÓŁEM 69,5% 30,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% WyŜsze stanowiska średniego szczebla zarządzania koordynujące samodzielne specjalistyczne wspomagające w słuŝbie zagranicznej 51,7% 47,5% 62,1% 66,8% 71,1% 75,6% 50,3% 48,3% 52,5% 37,9% 33,2% 28,9% 24,4% 49,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kobiety MęŜczyźni

13 Zmiana poziomu zatrudnienia urzędników sc wg kategorii urzędów Wykres 9. Dynamika zatrudnienia urzędników słuŝby cywilnej oraz ich udział w zatrudnieniu ogółem członków KSC wg kategorii urzędów w latach (w etatach) ,1% Ministerstwa -1,7% -0,3% centralne wojewódzkie 201-3,3% +4,2% 194 Wojewódzka zespolona Powiatowa zespolona +5,5% Izby skarbowe ,6% skarbowe r r. +0,5% kontroli skarbowej Pozostała niezespolona Udział urzędników wśród ogółem zatrudnionych członków KSC wg kategorii urzędów w 2013 r. +5,8% +8,1% Placówki zagraniczne 19,4% 5,6% 7,1% 1,3% 0,3% 17,3% 4,0% 18,4% 1,9% 24,3%

14 Zmiana poziomu zatrudnienia urzędników sc wg grup stanowisk Wykres 10. Dynamika zatrudnienia urzędników słuŝby cywilnej oraz ich udział w zatrudnieniu ogółem członków KSC wg grup stanowisk w latach (w etatach) ,3% ,0% WyŜsze stanowiska 0,0% średniego szczebla zarządzania ,3% koordynujące samodzielne r r. -1,7% specjalistyczne -23,0% wspomagające +2,5% SłuŜba zagraniczna Udział urzędników wśród ogółem zatrudnionych członków KSC wg grup stanowisk w 2013 r. 41,0% 15,4% 12,7% 10,9% 3,5% 0,3% 24,7%

15 Zmiana poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KSC wg kategorii urzędów Wykres 11. Dynamika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich udział w zatrudnieniu ogółem członków KSC wg kategorii urzędów w latach (w osobach) ,2% +13,3% ,3% ,3% ,0% ,0% ,7% +10,8% ,2% 498 0,0% 0 Ministerstwa centralne wojewódzkie Wojewódzka zespolona Powiatowa zespolona Izby skarbowe skarbowe kontroli skarbowej Pozostała niezespolona 0 0 Placówki zagraniczne r r. Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółem zatrudnionych członków KSC wg kategorii urzędów w 2013 r. 1,7% 1,8% 4,4% 3,8% 3,9% 2,9% 4,4% 3,7% 2,8% 0,0%

16 Zatrudnienie w KSC wg wieku Wykres 12. Zatrudnienie w KSC wg wieku w latach (stan na dzień 31 XII, w osobach) Uwaga: w 2013 r. po raz pierwszy zgromadzono dane dotyczące zatrudnienia osób w wieku powyŝej 65 lat.

17 Zatrudnienie w KSC wg wieku wg kategorii urzędów Wykres 13. Zatrudnienie w KSC wg wieku wg kategorii urzędów (stan na dzień r., w osobach) 100,0% 0,9% 2,0% 1,0% 1,4% 1,1% 0,4% 0,5% 0,3% 1,8% 0,9% 1,1% 90,0% 80,0% 23,8% 28,3% 32,8% 35,0% 25,1% 25,1% 30,9% 33,3% 34,4% 29,9% 30,6% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 61,2% 53,7% 52,1% 53,0% 57,4% 64,4% 57,4% 60,2% 52,0% 63,8% 56,1% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,1% 16,1% 14,2% Ministerstwa centralne wojewódzkie 10,6% Wojewódzka zespolona 16,4% Powiatowa zespolona 10,1% 11,2% Izby skarbowe skarbowe 6,1% kontroli skarbowej 11,8% Pozostała niezespolona 5,3% Placówki zagraniczne 12,2% OGÓŁEM do 30 lat lat lat powyŝej 65 lat

18 Zatrudnienie w KSC wg wieku wg grup stanowisk Wykres 14. Zatrudnienie w KSC wg wieku wg grup stanowisk (stan na dzień r., w osobach) 100,0% 2,2% 2,0% 1,5% 1,7% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1% 90,0% 80,0% 70,0% 30,2% 52,4% 36,4% 39,6% 26,9% 25,2% 31,6% 30,6% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 66,3% 1,3% 0,5% 3,1% 3,6% WyŜsze stanowiska 45,1% średniego szczebla zarządzania 59,0% 55,2% koordynujące samodzielne 59,7% 12,7% specjalistyczne 46,9% 27,1% wspomagające 58,3% 56,1% 9,5% 12,2% SłuŜba zagraniczna OGÓŁEM do 30 lat lat lat powyŝej 65 lat

19 Wykonanie środków na wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Wykres 15. Środki na wynagrodzenia członków korpusu słuŝby cywilnej w 2013 r. (w mld. zł) ustawa budŝetowa 6,890 ustawa budŝetowa po nowelizacji 6,889 plan po zmianach 6,995 wykonanie 6,947 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 Uwaga: Dane dotyczą wydatkowania środków na wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

20 Udział środków na nagrody z funduszu nagród w funduszu wynagrodzeń 12,0% Wykres 16. Udział środków na nagrody z funduszu nagród w funduszu wynagrodzeń członków KSC w latach ,5% 11,0% 10,5% 10,3% 11,4% 11,0% w 2013 r. nagroda wynosiła 391 zł brutto miesięcznie per capita 10,0% 9,5% 9,9% 9,7% 9,0% 8,9% 9,0% 9,2% 8,8% 8,5% 8,0% 2005 r r r r r r r r r. Uwaga: Udział funduszu nagród liczony jest jako procent funduszu wynagrodzeń osobowych (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego), który w 2013 r. został wykonany na poziomie 6,478 mld. zł.

21 Realne spadki przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w KSC Wykres 17. Dynamika realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i korpusie słuŝby cywilnej w latach (rok do roku) 3,0 2,0 2,0 1,4 1,4 2,5 1,0 0,0-1,0-2,0-1,8-1,2-0,6 0,1-1,4 0,0-3, r r r r r. Gospodarka narodowa Korpus słuŝby cywilnej Uwaga: Do obliczenia zmian realnych zastosowano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych pracowników ( ,3; ,5; 2011 r. 104,1; 2012 r. 103,6; ,9).

22 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w KSC wg kategorii urzędów (w zł, brutto) Wykres 18. Poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w KSC wg kategorii urzędów w 2013 r. (w zł, brutto) i jego dynamika względem roku ,4% ,2% ,0% ,5% ,5% ,8% ,3% +0,3% ,1% +2,3% 0,0% 0 Placówki zagraniczne Ministerstwa kontroli skarbowej centralne Izby skarbowe skarbowe wojewódzkie Pozostała niezespolona Wojewódzka zespolona Powiatowa zespolona Ogółem Uwaga: do obliczenia zmian realnych zastosowano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych pracowników dla 2013 r. 100,9. Dane dotyczą wynagrodzeń całkowitych, tj. obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

23 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w KSC wg grup stanowisk (w zł, brutto) Wykres 19. Poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w KSC wg grup stanowisk w 2013 r. (w zł, brutto) i jego dynamika względem roku ,4% ,0% WyŜsze stanowiska średniego szczebla zarządzania -0,4% koordynujące ,8% samodzielne ,7% specjalistyczne ,2% wspomagające +1,2% SłuŜba zagraniczna ,0% OGÓŁEM Uwaga: do obliczenia zmian realnych zastosowano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych pracowników dla 2013 r. 100,9. Dane dotyczą wynagrodzeń całkowitych, tj. obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

24 Wynagrodzenia zasadnicze i całkowite kobiet i męŝczyzn w KSC wg grup stanowisk w 2013 r. Wykres 20 a. Wynagrodzenia całkowite* kobiet i męŝczyzn wg grup stanowisk w KSC w 2013 r WyŜsze stanowiska średniego szczebla zarządzania WyŜsze stanowiska średniego szczebla zarządzania Wykres 20 b. Wynagrodzenia zasadnicze kobiet i męŝczyzn wg grup stanowisk w KSC w 2013 r koordynujące samodzielne Kobiety specjalistyczne MęŜczyźni * Wynagrodzenie całkowite obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym m.in.: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynujące samodzielne specjalistyczne wspomagające wspomagające w słuŝbie zagranicznej w słuŝbie zagranicznej OGÓŁEM OGÓŁEM

25 Wynagrodzenia w ministerstwach i KPRM w 2013 r. (w zł, brutto) Tabela 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ministerstwach i KPRM w 2013 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Finansów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości OGÓŁEM Uwaga: dane dotyczą wynagrodzeń całkowitych, tj. obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR).

26 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach centralnych w 2013 r. (w zł, brutto) Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach centralnych w 2013 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR wynagrodzenie wraz z DWR WyŜszy Urząd Górniczy Urząd Lotnictwa Cywilnego Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Urząd Regulacji Energetyki Główny Urząd Geodezji i Kartografii Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Główny Inspektorat Sanitarny Urząd Zamówień Publicznych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Transportu Kolejowego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Główny Inspektorat Farmaceutyczny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Główny Urząd Miar Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Państwowa Agencja Atomistyki Biuro do spraw Substancji Chemicznych Urząd do Spraw Cudzoziemców Komenda Główna Policji Główny Urząd Statystyczny Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Komenda Główna StraŜy Granicznej Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej Główny Inspektorat Transportu Drogowego OGÓŁEM Dane dotyczą wynagrodzeń całkowitych, tj. obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR).

27 Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich w 2013 r. (w zł, brutto) Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich w 2013 r. (w zł, brutto) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu OGÓŁEM Uwaga: dane dotyczą wynagrodzeń całkowitych, tj. obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki staŝowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki słuŝby cywilnej, dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR).

28 Gdzie moŝna znaleźć dane i analizy na temat zatrudnienia i wynagrodzeń w KSC? Opracowanie: Wydział Systemu Wynagradzania i Finansowania SłuŜby Cywilnej Departament SłuŜby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2015 r.

Załącznik nr 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2015 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2015 r. Wykres 1. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2014 2015 (w etatach)

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW projekt 21-02-2006 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarobki w służbie cywilnej w 2013 roku

Zarobki w służbie cywilnej w 2013 roku 09.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Zarobki w służbie cywilnej w 2013 roku Przeciętne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 maja 2014 r. DSC.3592-9(1)/14/HW.MD 48462/14

Warszawa, 15 maja 2014 r. DSC.3592-9(1)/14/HW.MD 48462/14 DSC.3592-9(1)/14/HW.MD 48462/14 Warszawa, 15 maja 2014 r. Komentarz do artykułów pt. : Rząd zamroził płace, ale budŝetówka zarabia lepiej Rzeczpospolita z dnia 7 maja 2014 r. oraz Płace w administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 832 ZARZĄDZENIE NR 100 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz

Bardziej szczegółowo

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej stan obecny oraz plany rozwojowe systemu EZD PUW Mariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w budŝetowej na 2011 r. ustawie III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

info@gitd.gov.pl Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa tel: (04822) 620-02-41 fax: (04822) 620-83-78 www.gum.gov.pl gum@gum.gov.

info@gitd.gov.pl Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa tel: (04822) 620-02-41 fax: (04822) 620-83-78 www.gum.gov.pl gum@gum.gov. URZĘDY CENTRALNE NADZOROWANE PRZEZ MINISTERSTWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul.rakowiecka 2a 00-993 tel.: 0-22-845-30-15 fax: 0-22-646-82-02 www.abw.gov.pl poczta@abw.gov.pl Agencja Wywiadu ul.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp EZD PUW w administracji publicznej RP EZD PUW jednolity system będący własnością Skarbu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r.

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. */ poniŝsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 1995-2000 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 42 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2010 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 r.

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2010 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 r. Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2010 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 r. III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw. */ poniŝsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP.

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP. Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2007-2009 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2001-2006 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2016-2018 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Informacje dla działkowców o planowanych na dzień 5 czerwca 2013 r. manifestacjach w miastach wojewódzkich

Informacje dla działkowców o planowanych na dzień 5 czerwca 2013 r. manifestacjach w miastach wojewódzkich Informacje dla działkowców o planowanych na dzień 5 czerwca 2013 r. manifestacjach w miastach wojewódzkich Lp. Organizator Miejsce manifestacji Informacje dla działkowców 1. Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 631 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2010-2015 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)

Bardziej szczegółowo

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr /2000 Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU 25.08.2017 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU W poniższym artykule postanowiliśmy przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni w Polsce

Niepełnosprawni w Polsce Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych Wrocław, 15 października 2009 r. Sławomir Piechota Niepełnosprawni w Polsce według

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW DLK Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW DLK Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW DLK2.054.15.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, W odpowiedzi na interpelację Panów Posłów

Bardziej szczegółowo

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Polska Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Według metodologii MFW GFSM 2001 Warszawa, Luty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ, POWSZECHNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PROKURATURY

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne ORGANIZACJA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Centralna administracja rządowa Schemat organizacji administracji

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011.

Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011. Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Część I. Ochrona praw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk

Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronizacja procesów administracyjnych oraz udostępnianie e-usług w służbie transparentności, otwartości i usprawniania administracji Na przykładzie

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów %

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów % I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2015 r. Ustawa budżetowa 2016 r. Ustawa budżetowa w

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym ( w tys. zł) Lp. 1. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem 2013 r. wg znowelizowanej ustawy budżetowej 2014 r. wg ustawy budżetowej % 327

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1111 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dotacje. Zadania statutowe

Dotacje. Zadania statutowe 91 Wydatki i budŝetu miasta Łodzi na 212 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r. - 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Terenowa administracja rządowa Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Schemat organizacji administracji w Polsce Centralna administracja rządowa Administracja centralna Administracja

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia pracowników Policji fakty i mity

Wynagrodzenia pracowników Policji fakty i mity Wynagrodzenia pracowników Policji fakty i mity Pracownik Policji, chociaż potraktowany po macoszemu przez ustawę o Policji, w której brak o nim wzmianki, jest istotnym podmiotem wpływającym na sprawność

Bardziej szczegółowo

Dotacje. Zadania statutowe

Dotacje. Zadania statutowe 93 Wydatki i budŝetu miasta Łodzi na 2 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w drodze

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Warszawa, 18.08.2014 r. Lp. Dysponent Część INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Wyszczególnienie Ogółem z tego, na podstawie: Uchwał Rady Ministrów Zarządzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo