DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji nr 10 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów wykonujących zadania służbowe na obszarach wodnych z wykorzystaniem poduszkowca wersja pilotażowa nr 111 z dnia 15 kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia podstawowego policjantów część profilowana operacyjnodochodzeniowa nr 116 z dnia 8 kwietnia 00 r. uchylająca decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad i trybu zaopatrywania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji.. 5 nr 117 z dnia 8 kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia policjantów służby kandydackiej nr 118 z dnia 8 kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Policji Sądowej i ogniw konwojowoochronnych nr 11 z dnia 0 kwietnia 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji nr 15 z dnia 5 maja 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu zmian w kodeksie postępowania karnego nr 16 z dnia 7 maja 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z podstaw posługiwania się systemem KSIP oraz policyjną pocztą elektroniczną... 4 Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr DECYZJA NR 108 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji Policji W związku z 1 ust. 1 pkt lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia października 00 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 00 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 Poz. 484 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 186, poz. 155) postanawia się, co następuje: 1 1. Z liczby 00 poborowych podlegających w 00 r. powołaniu do odbycia służby w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, służbę tę będzie odbywać: 1) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 100 poborowych, od dnia 1 lipca; ) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 100 poborowych, od dnia 5 maja; ) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 50 poborowych, od dnia 1 lipca; 4) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 100 poborowych, od dnia 8 maja; 5) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 150 poborowych, z tym że: a) 75 poborowych od dnia 15 maja, b) 75 poborowych od dnia 1 września; 6) w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie 1600 poborowych, z tym że: a) 400 poborowych od dnia 16 stycznia, b) 400 poborowych od dnia 18 czerwca, c) 400 poborowych od dnia 1 września, d) 400 poborowych od dnia 1 listopada.. Służbę, o której mowa w ust. 1, poborowi będą odbywać w ramach służby kandydackiej. 1. Komendant Stołeczny Policji i Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Łodzi utworzą w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, na czas trwania służby kandydackiej, stanowiska w liczbie odpowiadającej liczbie poborowych.. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, nie są stanowiskami etatowymi w rozumieniu zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 grudnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 00 r. Nr, poz. 4). Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem 1 ust. 1 pkt 6 lit. a, który wchodzi w życie z mocą od dnia 16 stycznia 00 r. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk 4 DECYZJA NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów wykonujących zadania służbowe na obszarach wodnych z wykorzystaniem poduszkowca wersja pilotażowa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 10 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 1, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 71, Nr 11, poz. 84, Nr 115, poz. 6, Nr 15, poz. 171, Nr 176, poz i Nr 00, poz. 1688) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów wykonujących zadania służbowe na obszarach wodnych z wykorzystaniem poduszkowca wersja pilotażowa, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 001 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów pełniących służbę na obszarach wodnych w zakresie techniki pływania poduszkowcem (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 70). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 poz DECYZJA NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia podstawowego policjantów część profilowana operacyjnodochodzeniowa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 10 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 1, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 71, Nr 11, poz. 84, Nr 115, poz. 6, Nr 15, poz. 171, Nr 176, poz i Nr 00, poz. 1688) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program szkolenia podstawowego policjantów część profilowana operacyjnodochodzeniowa, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile. Traci moc decyzja nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 00 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego szkolenia podstawowego policjantów część profilowana operacyjnodochodzeniowa (Dz. Urz. KGP Nr, poz. 47). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 51 DECYZJA NR 116 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 00 r. uchylająca decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad i trybu zaopatrywania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji 1 Uchyla się decyzję nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 001 r. w sprawie zasad i trybu zaopatrywania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 60) Decyzja wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 1 stycznia 00 r. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 4 poz DECYZJA NR 117 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia policjantów służby kandydackiej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 10 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 1, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 71, Nr 11, poz. 84, Nr 115, poz. 6, Nr 15, poz. 171, Nr 176, poz i Nr 00, poz. 1688) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program szkolenia policjantów służby kandydackiej, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Oddziałom Prewencji Policji Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi oraz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Traci moc decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia grudnia 000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia policjantów służby kandydackiej (Dz. Urz. KGP z 001 r. Nr, poz. ). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 5 DECYZJA NR 118 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Policji Sądowej i ogniw konwojowoochronnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 10 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 1, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 71, Nr 11, poz. 84, Nr 115, poz. 6, Nr 15, poz. 171, Nr 176, poz i Nr 00, poz. 1688) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Policji Sądowej i ogniw konwojowoochronnych, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Szkole Policji w Katowicach i Szkole Policji w Słupsku. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 5 poz DECYZJA NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 0 kwietnia 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 grudnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 00 r. Nr, poz. 4) postanawia się, co następuje: 1 W decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 00 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji; ) załącznik nr do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej decyzji; ) w załączniku nr 4 do decyzji w tytule skreśla się wyrazy Gdańsku, Krakowie, Łodzi ; 4) po załączniku nr 4 do decyzji dodaje się załączniki nr 4a i 4b w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr i 4 do niniejszej decyzji; 5) w załączniku nr 8 do decyzji tytuł otrzymuje brzmienie: Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w: Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku i Zielonej Górze ; 6) po załączniku nr 8 do decyzji dodaje się załączniki nr 8a8c w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 57 do niniejszej decyzji. 1. Komendanci wojewódzcy Policji w: Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach dostosują struktury organizacyjne podległych oddziałów prewencji Policji, do wymogów określonych w niniejszej decyzji, zgodnie z terminami określonymi w 1 ust. 1 pkt 1, i 5 decyzji nr 108 Komendanta Głównego Policji z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji Policji.. Komendanci wojewódzcy Policji w Gdańsku i Krakowie dostosują struktury organizacyjne podległych oddziałów prewencji Policji, do wymogów określonych w niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wejścia w życie. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 6 poz. 54 Załączniki do decyzji nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 0 kwietnia 00 r. Załącznik nr 1 Stany etatowe oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji LP. WOJEWÓDZTWO ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMO DZIELNY PODODDZIAŁ POLICJI W: RAZEM DOWÓDCA ZASTĘPCA DOWÓDCY ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY PODODDZIAŁ PREWENCJI PODODDZIAŁ WZMOCNIENIA ZESPÓŁ SZKOLENIA ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI ZESPÓŁ MEDYCZNY ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZENIA, KADR, WYCHOWAWCZY Mazowieckie Warszawie Mazowieckie Radomiu Płocku Śląskie BielskuBiałej Częstochowie Katowicach Pomorskie Gdańsku Małopolskie Krakowie Podlaskie Białymstoku Warmińskomazurskie Olsztynie Łódzkie Łodzi Wielkopolskie Poznaniu Podkarpackie Rzeszowie Zachodniopomorskie Szczecinie Dolnośląskie Legnicy Wrocławiu Kujawskopomorskie Bydgoszczy Toruniu Świętokrzyskie Kielcach Lubelskie Lublinie Opolskie Opolu Lubuskie Zielonej Górze OGÓŁEM

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 7 poz. 54 Załącznik nr Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału prewencji Policji w Katowicach LP. NAZWA LICZBA KOMÓRKI/STANOWISKA KOMÓREK STANOWISK POLICYJNYCH Dowódca oddziału 1 Zastępca dowódcy oddziału Zespół Organizacji Służby: 1 Pomocnik dowódcy oddziału Specjalista 1 Asystent 6 Referent 1 4 Zespół Transportu i Zaopatrzenia: 1 Pomocnik dowódcy oddziału 1 Asystent 4 Referent Zespół Łączności: 1 Pomocnik dowódcy oddziału 1 Asystent Referent 5 6 Zespół Szkolenia: 1 Pomocnik dowódcy oddziału 1 Specjalista Zespół Medyczny: Lekarz Policjant Pielęgniarka 6 8 Kompania Prewencji: 6 Dowódca kompanii 6 Zastępca dowódcy kompanii 6 Asystent 6 Referent 6 4 Pluton: 4 Dowódca plutonu 4 Dowódca drużyny Aplikant Drużyna AWGŁ: 6 Dowódca drużyny 6 Referent

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 8 poz Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej: 1 Dowódca kompanii 1 Zastępca dowódcy kompanii 1 Asystent 1 Dowódca plutonu 4 Dowódca drużyny Pluton Wzmocnienia: 1 Dowódca plutonu 1 1 Drużyna Miotaczy Wody: Dowódca drużyny 0 4 Drużyna Transporterów Opancerzonych: 1 Dowódca drużyny 1 Referent Policjant 6 Załoga Reflektora Olśniewającego: 1 O G Ó Ł E M 1 67 Załącznik nr Struktura organizacyjna i stan etatowy oddziałów prewencji Policji w Gdańsku i Krakowie LP. NAZWA LICZBA KOMÓRKI/STANOWISKA KOMÓREK STANOWISK POLICYJNYCH Dowódca oddziału 1 Zastępca dowódcy oddziału Zespół Organizacji Służby: 1 Pomocnik dowódcy oddziału Asystent Zespół Transportu i Zaopatrzenia: 1 Pomocnik dowódcy oddziału 1 Asystent Referent Policjant 5 Zespół Szkolenia: 1 Specjalista Zespół Medyczny: 1 Lekarz 1 Pielęgniarka 1

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 poz Kompania Prewencji: Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Asystent Referent 1 Pluton: 1 Dowódca plutonu 1 Dowódca drużyny 6 Referent 7 Policjant 7 Aplikant 7 64 Drużyna AWGŁ: 1 Dowódca drużyny Referent Policjant Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej: 1 Dowódca kompanii 1 Zastępca dowódcy kompanii 1 Asystent 1 Dowódca plutonu 4 Dowódca drużyny 5 1 Pluton Wzmocnienia: 1 Dowódca plutonu 1 Drużyna Miotaczy Wody: Dowódca drużyny Referent 4 Policjant 6 1 Drużyna Transportera Opancerzonego: 1 Dowódca drużyny 1 Referent Załoga Reflektora Olśniewającego: 1 6 O G Ó Ł E M 11 4 Załącznik nr 4 Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi LP. NAZWA LICZBA KOMÓRKI/STANOWISKA KOMÓREK STANOWISK POLICYJNYCH Dowódca oddziału 1 Zastępca dowódcy oddziału

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 0 poz Zespół Organizacji Służby: 1 Pomocnik dowódcy oddziału Asystent Zespół Transportu i Zaopatrzenia: 1 Pomocnik dowódcy oddziału 1 Asystent Referent Policjant 5 Zespół Szkolenia: 1 Specjalista Zespół Medyczny: 1 Lekarz 1 Pielęgniarka 1 7 Kompania Prewencji: Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Asystent Referent 1 Pluton: 11 Dowódca plutonu 11 Dowódca drużyny Referent 66 Policjant 66 Aplikant 66 4 Drużyna AWGŁ: Dowódca drużyny Referent 5 Policjant Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej: Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Asystent Dowódca plutonu 6 Dowódca drużyny 18 0 Pluton Wzmocnienia: 1 Dowódca plutonu 1 Drużyna Miotaczy Wody: Dowódca drużyny Referent 4 Policjant 6 1 Drużyna Transportera Opancerzonego: 1 Dowódca drużyny 1 Referent Załoga Reflektora Olśniewającego: 1 6 O G Ó Ł E M 11 4

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 1 poz. 54 Załącznik nr 5 Struktura organizacyjna i stan etatowy samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w BielskuBiałej i Częstochowie LP. NAZWA LICZBA KOMÓRKI/STANOWISKA KOMÓREK STANOWISK POLICYJNYCH Dowódca samodzielnego pododdziału 1 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału 1 Zespół Organizacji Służby: 1 Asystent 7 Aplikant 1 4 Zespół Medyczny: 1 Lekarz 1 Pielęgniarka 1 5 Pluton Prewencji: Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej: 1 Dowódca kompanii 1 Zastępca dowódcy kompanii 1 Asystent 1 Dowódca plutonu Dowódca drużyny 4 7 Pluton Wzmocnienia: 1 Dowódca plutonu 1 Drużyna AWGŁ: 1 Dowódca drużyny 1 Policjant 4 Drużyna Miotacza Wody: 1 Dowódca drużyny 1 Policjant Załoga Transportera Opancerzonego: 1 Referent Załoga Reflektora Olśniewającego: 1 O G Ó Ł E M 15

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 poz. 54 Załącznik nr 6 Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bydgoszczy LP. NAZWA LICZBA KOMÓRKI/STANOWISKA KOMÓREK STANOWISK POLICYJNYCH Dowódca samodzielnego pododdziału 1 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału 1 Zespół Organizacji Służby: 1 Asystent 7 Aplikant 1 4 Zespół Medyczny: 1 Lekarz 1 Pielęgniarka 1 5 Pluton Prewencji: Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej: 1 Dowódca kompanii 1 Zastępca dowódcy kompanii 1 Asystent 1 Dowódca plutonu 4 Dowódca drużyny Pluton Wzmocnienia: 1 Dowódca plutonu 1 Drużyna AWGŁ: 1 Dowódca drużyny 1 Policjant 4 Drużyna Miotacza Wody: 1 Dowódca drużyny 1 Policjant Drużyna Transportera Opancerzonego: Referent Załoga Reflektora Olśniewającego: O G Ó Ł E M 17

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 poz. 54 Załącznik nr 7 Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Toruniu LP. NAZWA LICZBA KOMÓRKI/STANOWISKA KOMÓREK STANOWISK POLICYJNYCH Dowódca samodzielnego pododdziału 1 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału 1 Zespół Organizacji Służby: 1 Asystent 7 Aplikant 1 4 Zespół Medyczny: 1 Lekarz 1 Pielęgniarka 1 5 Pluton Prewencji: Pluton Wzmocnienia: 1 Dowódca plutonu 1 Drużyna AWGŁ: 1 Dowódca drużyny 1 Policjant 4 Drużyna Miotacza Wody: 1 Dowódca drużyny 1 Policjant Drużyna Transportera Opancerzonego: Referent Załoga Reflektora Olśniewającego: O G Ó Ł E M 116

14 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 4 poz DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 maja 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu zmian w kodeksie postępowania karnego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 10 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 1, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 71, Nr 11, poz. 84, Nr 115, poz. 6, Nr 15, poz. 171, Nr 176, poz i Nr 00, poz. 1688) postanawiam, co następuje: 1 W decyzji nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 00 r. w sprawie programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu zmian w kodeksie postępowania karnego (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 6) w pkt otrzymuje brzmienie: ) pkt, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk 56 DECYZJA NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 maja 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z podstaw posługiwania się systemem KSIP oraz policyjną pocztą elektroniczną Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 10 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 1, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 71, Nr 11, poz. 84, Nr 115, poz. 6, Nr 15, poz. 171, Nr 176, poz i Nr 00, poz. 1688) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z podstaw posługiwania się systemem KSIP oraz policyjną pocztą elektroniczną, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku. Traci moc decyzja nr 8 Komendanta Głównego Policji z 5 września 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z podstaw posługiwania się systemem KSIP oraz policyjną pocztą elektroniczną (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 80). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

15 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 5 Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 188/00 Komendanta Głównego operacyjnych kontroli korespondencji.. Zarządzenie nr 18/00 Komendanta Głównego operacyjnych kontroli korespondencji.. Zarządzenie nr 10/00 Komendanta Głównego operacyjnych 4. Zarządzenie nr 11/00 Komendanta Głównego operacyjnych 5. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego operacyjnych 6. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego operacyjnych 7. Zarządzenie nr 14/00 Komendanta Głównego operacyjnych 8. Zarządzenie nr 15/00 Komendanta Głównego operacyjnych. Zarządzenie nr 16/00 Komendanta Głównego operacyjnych 10. Zarządzenie nr 17/00 Komendanta Głównego operacyjnych kontroli korespondencji. 11. Zarządzenie nr 18/00 Komendanta Głównego operacyjnych kontroli korespondencji. 1. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego operacyjnych kontroli korespondencji. 1. Zarządzenie nr 00/00 Komendanta Głównego operacyjnych 14. Zarządzenie nr 01/00 Komendanta Głównego operacyjnych 15. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego operacyjnych 16. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego operacyjnych 17. Zarządzenie nr 04/00 Komendanta Głównego operacyjnych 18. Zarządzenie nr 05/00 Komendanta Głównego operacyjnych 1. Zarządzenie nr 06/00 Komendanta Głównego operacyjnych 0. Zarządzenie nr 07/00 Komendanta Głównego operacyjnych 1. Zarządzenie nr 08/00 Komendanta Głównego operacyjnych. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego operacyjnych

16 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 10/00 Komendanta Głównego operacyjnych 4. Zarządzenie nr 11/00 Komendanta Głównego operacyjnych 5. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 14/00 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 15/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 16/00 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 17/00 Komendanta Głównego 1. Zarządzenie nr 18/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 4/00 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 5/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 6/00 Komendanta Głównego 40. Zarządzenie nr 7/00 Komendanta Głównego 41. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego 44. Zarządzenie nr 1/00 Komendanta Głównego 45. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego

17 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego 47. Zarządzenie nr 4/00 Komendanta Głównego 48. Zarządzenie nr 5/00 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 6/00 Komendanta Głównego 50. Zarządzenie nr 7/00 Komendanta Głównego 51. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 40/00 Komendanta Głównego 54. Zarządzenie nr 41/00 Komendanta Głównego 55. Zarządzenie nr 4/00 Komendanta Głównego 56. Zarządzenie nr 4/00 Komendanta Głównego 57. Zarządzenie nr 44/00 Komendanta Głównego 58. Zarządzenie nr 45/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 46/00 Komendanta Głównego 60. Zarządzenie nr 47/00 Komendanta Głównego 61. Zarządzenie nr 48/00 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 4/00 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 50/00 Komendanta Głównego 64. Decyzja nr 1/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 0 kwietnia 00 r. w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej. 65. Decyzja nr 1/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 0 kwietnia 00 r. w sprawie powołania pełnomocnika do utworzenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. 66. Decyzja nr 14/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 00 r. w sprawie rozwiązania w Komendzie Głównej Policji nieetatowego zespołu do opracowania systemu negocjacji w policji. 67. Decyzja nr 17/00 Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 10 maja 00 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji zmiany w zakresie realizacji zakupów centralnych.

18 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 8

19 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10

20 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 064 Warszawa, ul. Puławska 148/150 tel. wew. 185, 1548, 1474, fax 107 Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 0511 Legionowo, ul. Zegrzyńska 11, tel , 6047 Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. Zegrzyńska 11 Zam. nr 64/00, nakład: 100 egz. ISNN Cena brutto:, zł

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr /2000 Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-585- Poz. 88 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 88 nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 21-117- Poz. 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 nr 250 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów kandydatów do służby w IX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 79 Poz. 55 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 listopada 2007 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 204

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 60 Poz. 0 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 nr 75 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-341- Poz. 7 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 129 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

127 ZARZĄDZENIE NR 715 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

127 ZARZĄDZENIE NR 715 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 75 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej DECYZJA Nr 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. Urz. KGP z dnia 25 września 2009 r.) Na podstawie 6 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html 2019-06-20, 05:26 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 13 września 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 00:44 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2009 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 24-553- Poz. 150 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 150 nr 1381 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1-1- Poz. 1 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 1 nr 1355 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie metod

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 1995-2000 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2016-2018 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 31 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 31 grudnia 2011 r. 19 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego (Dz. Urz. KGPSP z dnia 31 grudnia 2011 r.) Ustala

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2010-2015 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP.

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP. Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2007-2009 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2001-2006 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2009 roku doszło do: 4 005 wypadków drogowych, w których 387 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/specjalistyczne-uzbroj/76256,liczba-specjalistycznychuzbrojonych-formacji-ochronnych-oraz-liczba-kontroli-su.html 2019-02-24,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 21 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE TARCZA 16. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE TARCZA 16. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131953,ogolnopolskie-cwiczenie-tarcza-16.html Wygenerowano: Piątek, 21 lipca 2017, 14:09 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań

Bardziej szczegółowo