Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015"

Transkrypt

1 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia marzeń w życiu zawodowym i osobistym. Dyrektor kręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Poznań, 30 czerwca 2015 r. 1

2 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje na temat wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2015 roku. poniżej zamieszczonych zestawieniach znajdą Państwo dane opracowane dla kręgu i trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, dotyczące: - liczby absolwentów, którzy przystąpili maturalnego, - liczby absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej, - liczby i średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających egzamin z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, - liczby i średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających z każdego przedmiotu w części dodatkowej egzaminu, - liczby i średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających z każdego przedmiotu w części obowiązkowej i dodatkowej egzaminu, z uwzględnieniem typów szkół. szystkie zamieszczone poniżej dane odzwierciedlają ich stan w dniu 25 czerwca 2015 r. godnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 ze zmianami), tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępowali do egzaminów obowiązkowych z języka polskiego (w części ustnej i pisemnej), wybranego języka obcego (w części ustnej i pisemnej) oraz matematyki (w części pisemnej). godnie z nowelizacją ww. rozporządzenia absolwenci liceów obowiązkowo przystępowali także do wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ponadto absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej przystępowali do obowiązkowego egzaminu z tego języka w części ustnej i pisemnej. Poziomu egzaminów ustnych nie określa się, natomiast pisemne egzaminy obowiązkowe były zdawane na poziomie podstawowym. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, zdający musiał zdać egzamin z pięciu egzaminów obowiązkowych czyli uzyskać z każdego z nich minimum 30% punktów możliwych do zdobycia. bowiązkowy egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym wybierany przez absolwentów liceów nie miał progu zaliczenia. tabeli nr 1 przedstawiono dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego w 2015 roku w kręgu oraz w poszczególnych województwach. Tabela 1. i zdawalność egzaminu maturalnego w 2015 roku Absolwenci, którzy przystąpili maturalnego po raz pierwszy po raz kolejny do pięciu/sześciu** egzaminów obowiązkowych do co najmniej jednego egzaminu obowiązkowego 2 w celu uzyskania świadectwa w celu podwyższenia wyników * zdających dawalność 72,36 70,43 20,89 * zdających dawalność 75,77 73,72 19,96 * zdających dawalność 72,49 70,72 21,98 * zdających dawalność 70,03 67,84 19,44 * kręg, województwo lubuskie, województwo wielkopolskie, województwo zachodniopomorskie **pięć egzaminów absolwenci techników, sześć egzaminów absolwenci liceów

3 angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Maturzyści mogli przystępować także do egzaminów z nie więcej niż pięciu (absolwenci liceów) lub sześciu (absolwenci technikum) przedmiotów dodatkowych. Jedynie abiturienci w technikach mogli deklarować poziom egzaminu dodatkowego podstawowy lub rozszerzony. Egzamin z przedmiotów dodatkowych dla absolwentów liceów przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym. Absolwenci wszystkich szkół mogli także przystępować do dodatkowych egzaminów ustnych i pisemnych z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Ponadto mogli przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych zdawanych w języku obcym. dający przystępowali maturalnego z poszczególnych przedmiotów w dniach od 4 do 29 maja 2015 roku w swoich macierzystych szkołach lub szkołach wskazanych przez Dyrektora kręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin przeprowadzono w 1173 szkołach. terminie dodatkowym w dniach od 1 do 17 czerwca 2015 roku do egzaminów pisemnych przystąpiło 157 zdających. Informacje przedstawione w tabelach dotyczą maturzystów, którzy w 2015 roku przystąpili do egzamin maturalnego po raz pierwszy i zdawali co najmniej jeden egzamin obowiązkowy. Egzamin maturalny przedmioty obowiązkowe Przystępujący maturalnego deklarowali wybór języka obcego nowożytnego, z którego zdawali obowiązkowy egzamin w części ustnej i pisemnej. tabeli nr 2 zamieszczono dane dotyczące wybieralności języków obcych nowożytnych, zdawanych jako przedmiot obowiązkowy, w kręgu i poszczególnych województwach. Egzamin maturalny przedmioty obowiązkowe Tabela 2. ybieralność języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot obowiązkowy ybieralność 81,78 16,92 0,54 0,25 0,13 0, ybieralność 71,29 27,53 0,46 0,17 0,03 0, ybieralność 84,00 14,65 0,55 0,31 0,16 0, ybieralność 82,92 15,83 0,55 0,15 0,12 0,05 3

4 tabeli nr 3 zestawiono dane dotyczące liczby zdających egzaminy obowiązkowe w części ustnej i w części pisemnej z języka polskiego, języka ukraińskiego i języków obcych nowożytnych, pisemny egzamin obowiązkowy z matematyki, zdawalność tych egzaminów wyrażoną w procentach i średnie wyniki procentowe uzyskane przez zdających maturę w kręgu i w poszczególnych województwach. 4

5 polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Matematyka Tabela 3. iczby zdających, zdawalność oraz średnie wyniki wyrażone z egzaminów z pięciu przedmiotów obowiązkowych Część ustna obcy nowożytny Część pisemna obcy nowożytny % zdanych egzaminów % zdanych egzaminów % zdanych egzaminów % zdanych egzaminów ,07 100,00 94,86 93,38 94,71 96,26 100,00 100,00 97,25 100,00 93,27 93,60 84,21 98,11 100,00 100,00 74,62 64,63 76,00 65,50 57,09 52,37 75,05 75,46 87,38 60,17 88,18 71,44 60,59 55,04 76,92 80,75 85,25 48, ,88 96,91 94,74 96,67 100,00 100,00 100,00 98,02 95,30 94,42 83,33 100,00 100,00 100,00 76,86 67,89 71,78 59,19 55,73 85,45 85,00 84,00 61,33 73,73 62,56 55,40 70,20 82,00 83,00 49, ,91 94,49 92,58 92,65 94,94 100,00 100,00 97,45 92,87 93,52 84,06 97,47 100,00 100,00 75,08 64,06 63,67 55,33 51,43 72,66 70,54 85,17 60,18 70,67 59,38 54,86 76,96 78,41 86,00 48, ,93 100,00 94,69 93,67 98,36 100,00 100,00 100,00 96,34 100,00 93,17 92,93 85,00 100,00 100,00 100,00 72,23 64,02 76,00 66,52 58,64 52,80 79,41 89,54 91,83 59,45 88,18 72,06 61,11 55,28 80,65 87,92 86,00 46,78 5

6 angielski niemiecki francuski hiszpański angielski niemiecki francuski hiszpański Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Matematyka Egzamin maturalny przedmioty dodatkowe Absolwenci wszystkich szkół mogli przystąpić maturalnego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym a absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych do egzaminów z wybranych przedmiotów zdawanych w danym języku obcym. tabeli nr 4 przedstawiono liczbę zdających i wyrażone w procentach średnie wyniki egzaminów z języków obcych na poziomie dwujęzycznym oraz z przedmiotów dodatkowych zdawanych w języku obcym. Egzamin maturalny przedmioty dodatkowe Tabela 4. iczby zdających oraz średnie wyniki procentowe w kręgu z poszczególnych przedmiotów, zdawanych na poziomie dwujęzycznym lub w języku obcym Egzamin na poziomie dwujęzycznym Część ustna Część pisemna Przedmiot w języku obcym ,85 80,93 86,04 77,80 72,25 78,29 65,42 58,15 46,12 43,68 47,30 53,86 62,86 77,78 Maturzyści, którzy wybrali jako dodatkowy egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego, przystępowali do tego egzaminu na poziomie rozszerzonym. przypadku pozostałych przedmiotów mogli wybrać poziom podstawowy lub rozszerzony. tabelach nr 5 8 przedstawiono liczby zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów, wybieralność przedmiotów dodatkowych oraz średnie wyniki w kręgu i poszczególnych województwach (P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony). tabelach nr 9 15 zestawiono informacje o liczbie absolwentów i średnich wynikach procentowych z egzaminów ustnych i pisemnych z poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem typów szkół w kręgu i województwach ( liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, T technikum, szkoły uzupełniające). Uzupełnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym komunikacie będą materiały i dane zamieszczone na stronie internetowej kręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ( najdą tam Państwo: - arkusze egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami zadań, - informację o krajowych wynikach egzaminu maturalnego w 2015 roku, 6

7 - indywidualne wyniki procentowe uczniów Państwa szkoły dla każdego z egzaminów oraz wyniki punktowe uczniów za poszczególne zadania w arkuszach, które zdający rozwiązywali. Aby pobrać dane dotyczące indywidualnych wyników uczniów szkoły, należy posłużyć się identyfikatorem i kluczem szkoły. Identyfikator i klucz są znane tylko dyrektorowi szkoły i nie są udostępniane np. rodzicom czy samorządom, itp. sierpniu opublikowane zostaną raporty, w których znajdą Państwo analizę wyników uzyskanych przez zdających w kręgu i województwach. 7

8 angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Tabela 5. ybieralność języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określonego poziomu, a w części pisemnej na poziomie podstawowym* lub rozszerzonym Część ustna Część pisemna Poziom ybieralność ybieralność ybieralność ybieralność P* R ,25 0,25 0,03 0,04 0,03 0,02 P 0,75 1,15 0,04 0,02 0,01 0,01 R 30,75 3,35 0,17 0,20 0,17 0, P R ,28 0,35 0,05 0,03 0,00 0,00 P 0,99 1,52 0,00 0,00 0,00 0,04 R 29,56 5,45 0,17 0,18 0,08 0, P R ,23 0,19 0,02 0,05 0,05 0,02 P 0,65 1,02 0,02 0,04 0,01 0,01 R 31,08 2,53 0,20 0,22 0,25 0, P R ,31 0,34 0,06 0,02 0,03 0,03 P 0,82 1,23 0,13 0,00 0,03 0,00 R 30,70 3,97 0,09 0,14 0,05 0,11 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 8

9 angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Tabela 6. iczby zdających i średnie wyniki egzaminów wyrażone z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy - w części ustnej bez określonego poziomu, a części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub podstawowym Część ustna Część pisemna Poziom P* R ,85 83,15 90,29 82,75 85,53 87,00 P* 67,38 59,07 67,71 64,50 54,00 92,00 R 63,04 61,50 73,31 62,48 51,15 73, P* R ,33 81,87 93,33 98,50 P* 72,92 61,33 96,00 R 64,76 61,77 74,36 60,67 75,60 93, P* R ,91 84,52 91,00 77,50 88,83 87,25 P* 64,05 59,93 89,50 64,50 69,00 88,00 R 62,00 58,75 70,75 62,21 47,94 74, P* R ,71 82,18 88,57 98,50 72,33 86,67 P* 69,53 55,40 59,00 39,00 R 64,48 65,28 85,20 64,75 65,00 67,83 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 9

10 polski Matematyka ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 7. ybieralność przedmiotów oraz poziomów pisemnych egzaminów dodatkowych Poziom ybieralność ybieralność ybieralność ybieralność P R P 6,03 1,64 0,05 4,12 13,88 1,91 0,01 0,22 2,08 0,02 6,10 0,01 R 14,27 16,59 0,01 16,16 9,64 0,11 10,25 0,71 18,06 6,76 0,10 0,59 1,29 0,01 8,26 P R P 6,33 1,33 0,08 5,04 10,65 2,27 0,04 0,61 2,12 0,00 5,49 0,00 R 12,39 17,46 0,00 16,68 9,96 0,09 12,90 0,83 16,36 6,14 0,11 1,13 1,08 0,00 9,26 P R P 5,80 1,70 0,04 3,94 13,58 1,89 0,00 0,18 2,23 0,00 5,03 0,00 R 15,24 17,71 0,00 16,06 9,71 0,07 10,80 0,69 19,03 7,22 0,05 0,43 1,47 0,01 6,91 P R P 6,41 1,70 0,05 3,94 16,83 1,72 0,03 0,05 1,67 0,08 9,21 0,00 R 13,15 13,52 0,05 16,06 9,28 0,22 7,70 0,60 16,83 6,08 0,23 0,65 1,00 0,02 10,74 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 10

11 polski Matematyka ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 8. iczby zdających i średnie wyniki wyrażone z egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Poziom P R P 41,37 30,84 31,50 26,41 47,34 48,87 37,50 41,11 34,19 52,00 36,54 18,00 R 54,89 36,41 97,20 39,18 50,83 57,25 41,88 33,30 38,36 49,36 59,16 44,54 45,34 36,00 22,83 P R P 40,31 28,34 49,00 27,55 50,48 42,98 39,00 42,81 37,46 36,01 R 56,04 36,76 39,58 51,50 83,33 42,04 36,95 40,71 50,74 62,57 49,08 46,08 23,89 P R P 41,93 33,06 19,00 25,06 47,07 50,89 41,17 32,96 38,32 18,00 R 53,77 35,91 39,21 50,88 60,22 40,69 30,53 38,47 49,61 42,25 41,13 46,75 39,33 22,03 P R P 40,80 26,58 39,00 28,82 46,54 48,57 36,00 27,00 35,48 52,00 34,30 R 57,20 37,63 97,20 38,87 50,28 48,50 45,36 37,60 36,71 47,86 66,32 45,00 40,13 31,00 23,46 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 11

12 Typ szkoły polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Tabela 9. i średni wynik z egzaminów ustnych z przedmiotów obowiązkowych - według typów szkół * * T* * ,18 76,00 70,61 64,40 56,49 81,21 75,85 86,53 73,28 49,26 41,93 77,00 T 67,54 55,75 50,14 41,00 40,25 65,00 100,00 57,48 33,12 29,97 47, T ,79 77,78 67,90 55,44 87,70 85,00 84,00 76,67 58,48 48,11 T 68,14 60,54 49,46 56,33 63,00 50,20 41,13 30,69 58, T ,58 68,82 62,10 58,68 79,83 70,54 82,20 58,25 29,53 30,80 T 66,99 54,23 50,57 39,08 39,36 100,00 58,77 33,91 30,23 40, T ,94 76,00 71,15 64,83 53,35 82,87 94,00 91,83 91,36 58,55 77,00 T 68,54 56,73 49,71 44,44 30,00 65,00 51,85 25,49 27,42 100,00 * - liceum ogólnokształcące, * - liceum profilowane, T* - technikum, * - szkoły uzupełniające 12

13 Typ szkoły polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Matematyka Tabela 10. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych według typów szkół T ,28 88,18 75,22 69,17 56,61 82,19 81,28 84,53 50,88 55,05 56,90 54,79 73,00 37,45 T 53,10 64,56 52,38 49,58 45,53 66,50 96,00 44,42 42,96 39,39 33,54 57,64 21, T ,97 77,60 70,80 55,08 70,20 82,00 83,00 52,84 56,57 64,10 64,78 44,60 T 53,72 66,57 53,41 51,67 44,92 51,19 51,33 34,47 65,00 19, T ,51 74,84 68,11 57,62 83,65 78,41 84,00 51,54 46,91 37,37 36,80 20,08 T 53,13 63,45 53,06 49,73 45,93 96,00 44,53 43,26 39,20 33,19 52,45 22, T ,86 88,18 74,91 69,37 55,66 83,87 91,82 86,00 48,38 66,83 76,91 73,00 54,33 T 52,60 66,11 49,25 48,22 40,00 66,50 43,78 36,18 37,77 34,57 100,00 19,63 13

14 Typ szkoły angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański włoski angielski niemiecki francuski hiszpański Tabela11. i średni wynik z egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych, zdawanych jako przedmiot dodatkowy bez określonego poziomu oraz na poziomie dwujęzycznym według typów szkół Bez określonego poziomu Poziom dwujęzyczny T ,73 90,21 82,75 97,91 85,53 87,00 90,85 80,93 86,04 77,80 T 67,91 65,39 62, T ,18 95,00 98,50 93,33 T 77,14 61, T ,63 90,94 77,50 99,00 88,83 87,25 93,78 83,40 86,04 82,78 T 61,00 71,69 67, T ,36 87,38 98,50 100,00 72,33 86,67 84,25 74,75 68,25 T 73,00 54,50 60,00 14

15 Typ szkoły angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański włoski angielski niemiecki francuski hiszpański Tabela 12. i średni wynik z egzaminów pisemnych z języków obcych nowożytnych, zdawanych jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym i dwujęzycznym, według typów szkół Poziom podstawowy Poziom dwujęzyczny T ,75 58,20 64,50 54,00 88,00 72,25 78,29 65,42 58,15 94,00 T 67,19 59,09 64,50 67,71 96, T ,00 72,50 T 72,52 60,74 96, T ,00 57,00 64,50 69,00 88,00 73,48 78,23 66,11 59,04 T 64,68 59,96 64,50 89, T ,50 44,50 39,00 67,14 78,42 59,00 56,17 94,00 T 68,48 55,87 59,00 15

16 Typ szkoły Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia/fizyka Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 13. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie podstawowym według typów szkół* T ,45 26,00 76,00 18,46 39,76 48,95 36,00 44,11 23,00 36,28 41,00 16,00 20,00 64,00 24,00 39,00 T 41,80 31,13 25,14 26,60 47,55 48,73 39,00 33,13 34,26 52,00 36,58 18,00 20,67 17,00 42,40 61,00 19, T ,73 76,00 23,33 37,80 58,50 44,14 50,00 50,00 16,00 20,00 24,00 T 40,93 29,09 22,00 27,71 50,93 42,45 39,00 43,00 37,46 35,51 56, T ,81 41,00 15,33 38,33 45,67 47,18 23,00 35,35 32,00 39,00 T 42,22 32,86 19,00 25,33 47,27 51,24 31,71 33,06 38,49 18,00 20,67 17,00 45,00 61,00 26, T ,41 14,00 32,00 43,22 59,00 36,00 27,00 33,13 64,00 T 41,37 27,61 39,00 28,80 46,68 47,83 35,48 52,00 34,42 33,00 13,00 *dotyczy absolwentów do starej matury 16

17 Typ szkoły polski ukraiński angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański włoski Matematyka Tabela 14. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym według typów szkół T ,30 97,20 62,64 61,49 62,14 71,97 50,78 73,07 38,11 61,00 71,50 88,00 T 44,07 66,60 61,23 90,00 96,00 78,00 23,95 60,50 1, T ,69 64,47 61,91 60,67 74,36 75,60 93,00 38,90 58,38 71,50 T 46,33 67,18 58,69 23, T ,09 61,72 58,44 61,71 68,60 47,94 74,71 37,76 T 44,02 64,90 63,02 90,00 96,00 23,22 58,00 1, T ,82 97,20 63,79 65,44 64,75 85,20 62,40 67,83 38,53 71,50 71,50 88,00 T 42,19 69,04 58,64 78,00 28,08 63,00 17

18 Typ szkoły Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 15. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym - według typów szkół T ,36 51,15 57,25 41,88 20,43 38,08 49,52 59,16 44,07 44,83 36,00 22,78 27,00 28,00 51,63 38,00 T 24,71 25,19 34,33 43,90 38,15 37,00 46,97 25,38 13,00 50,00 48, T ,74 51,94 83,33 42,04 40,43 51,12 62,57 48,85 45,18 24,09 28,00 49,18 T 20,56 11,29 36,95 50,19 29,14 51,20 48,40 15, T ,43 51,22 60,22 40,69 21,33 38,13 49,77 42,25 41,68 46,54 39,33 21,89 38,00 T 25,76 28,57 31,72 43,28 40,33 22,00 47,45 27,45 13,00 50,00 48, T ,95 50,50 48,50 45,36 15,00 36,61 47,91 66,32 44,14 39,06 31,00 23,40 27,00 55,80 T 20,00 21,75 38,54 43,62 37,33 30,50 44,00 33,71 18

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo