EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ"

Transkrypt

1 EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2018 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna od 9 do 22 maja 2018 r. (oprócz 13 i 20 maja) język polski od 5 do 25 maja 2018 r. (oprócz 6, 13 i 20 maja) języki obce nowożytne Część ustna jest przeprowadzana w szkole wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczych zespołów egzaminacyjnych. Część pisemna 4 23 maja 2018 r. Część ustna i część pisemna 4 20 czerwca 2018 r. SESJA POPRAWKOWA Część ustna sierpnia 2018 r. Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ Sesja dodatkowa Sesja poprawkowa dla zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu. dla zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. DWIE FORMUŁY EGZAMINU A. PODSTAWA PROGRAMOWA (NOWA FORMUŁA) Egzamin dla: 1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/ absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/ absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/ absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich 5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej 6. osób, które w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 1. dwóch egzaminów w części ustnej 2. czterech egzaminów w części pisemnej 1 CZĘŚĆ USTNA Obowiązkowe egzaminy bez określania poziomu z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego. 1 Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym). RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 1 /12

2 Język polski Języki obce nowożytne 1. Część ustna egzaminu sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. 2. Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury oraz odnoszące się do niego polecenie. 3. Zadaniem zdającego jest po 15 -minutowym przygotowaniu wygłoszenie wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut). 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. 2. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. 3. Rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następuje wykonanie trzech zadań: zadanie 1. - rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie 2. - opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania i zadanie 3. - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe 1. zdawane na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 2. zdawane na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. Przedmioty dodatkowe - 1. zdawane na poziomie rozszerzonym: nie więcej niż 5 język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski jako język mniejszości narodowej, język litewski jako język mniejszości narodowej, język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język ukraiński jako język mniejszości narodowej, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski jako język regionalny 2. zdawane na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski. Aby otrzymać świadectwo, należy: 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej. 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 2 /12

3 B. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH (STARA FORMUŁA) Egzamin dla: 1. absolwentów techników z lat 2005/ /2015, 2. absolwentów LO z lat 2004/ /2014, 3. osób, które w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 1. dwóch egzaminów w części ustnej 2. trzech egzaminów w części pisemnej 2 CZĘŚĆ USTNA Obowiązkowe egzaminy bez określania poziomu z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Język polski Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: 1. W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. 2. Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Języki obce nowożytne 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. 2. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. 3. Rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następuje wykonanie trzech zadań: zadanie 1. - rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie 2. - opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania i zadanie 3. - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Przedmioty dodatkowe - 2. zdawane na poziomie podstawowym ALBO rozszerzonym: nie więcej niż 6 biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski jako język mniejszości narodowej, język litewski jako język mniejszości narodowej, język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język ukraiński jako język mniejszości narodowej, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, 2 Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym). RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 3 /12

4 Aby otrzymać świadectwo, należy: język kaszubski jako język regionalny 3, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,. 3. zdawane na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka. 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. ZDAJĄCY OTRZYMUJE Z OKE Jeśli nie zdał egzaminu Jeśli zdał egzamin w starej formule Jeśli zdał egzamin w nowej formule Termin otrzymania świadectwa Wynik egzaminu Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. Wyniki są podawane jako procent uzyskanych punktów. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej są przedstawiane jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej są przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2018 r. i zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo 3 lipca 2018 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2018 r. OPŁATA ZA EGZAMIN Kogo dotyczy Wysokość opłaty 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok). 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych ( ) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2018 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie egzamin taki jest odpłatny. 50 zł za każdy egzamin. Niewniesienie w terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. INFORMACJE DODATKOWE Podstawy prawne Informatory dla zdających Informacje na stronach www Języki obce nowożytne wybrane jako przedmiot dodatkowy mogą być zdawane także w części ustnej. RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 4 /12

5 ZESTAWIENIA LICZBOWE LICZBA OSÓB DEKLARUJĄCYCH PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 4 Liczba szkół 611 Liczba zdających , w tym: nowa formuła stara formuła ,28% ,72% nowa formuła stara formuła Przystępujący po raz pierwszy Absolwenci z lat ubiegłych NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających ,47% PRZEDMIOT LICZBA PROCENT PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski % Język niemiecki ,73% Język angielski ,48% Język francuski 82 0,27% Język rosyjski 70 0,23% Język włoski 40 0,13% Język hiszpański 45 0,15% Matematyka % PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY 5 Język polski ,94% Fizyka ,39% Język niemiecki 758 1,40% Język angielski ,61% Język francuski 108 0,20% Język rosyjski 61 0,11% Język włoski 55 0,10% Język hiszpański 54 0,10% Historia ,88% Wiedza o społeczeństwie ,04% Biologia ,29% Chemia ,27% Matematyka ,89% Geografia ,13% Historia muzyki 91 0,17% Historia sztuki 287 0,53% Informatyka 888 1,64% Język łaciński 9 0,02% Filozofia 149 0,28% 4 Dane wygenerowane dn r. 5 Ze względu na to, że zdający mógł wybrać kilka przedmiotów dodatkowych, 100% stanowi tu suma wszystkich wyborów na poziomie rozszerzonym, czyli liczba RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 5 /12

6 NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO LUB ANEKS) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO) PRZEDMIOT LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski 381 Język niemiecki 39 Język angielski 915 Język rosyjski 5 Język hiszpański 2 Matematyka 3459 PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY Język polski 68 Fizyka 9 Język niemiecki 8 Język angielski 96 Język rosyjski 1 Język hiszpański 1 Historia 29 Wiedza o społeczeństwie 45 Biologia 96 Chemia 45 Matematyka 30 Geografia 58 Historia muzyki 2 Historia sztuki 5 Informatyka 2 Filozofia 1 NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ANEKS) PRZEDMIOT LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski 112 Język niemiecki 3 Język angielski 168 Język włoski 1 Matematyka 439 PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY Język polski 293 Fizyka 127 Język niemiecki 40 Język angielski 607 Język francuski 6 Język rosyjski 4 Język włoski 6 Język hiszpański 11 Historia 96 Wiedza o społeczeństwie 132 Biologia 1331 Chemia 1095 Matematyka 482 Geografia 116 Historia muzyki 1 Historia sztuki 25 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 6 /12

7 Informatyka 35 Język łaciński 2 Filozofia 19 STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język polski pisemny podstawowy 150 Język polski ustny bez określenia poziomu 150 Język niemiecki pisemny podstawowy 2 Język niemiecki ustny bez określenia poziomu 2 Język angielski pisemny podstawowy 138 Język angielski ustny bez określenia poziomu 138 Język rosyjski pisemny podstawowy 9 Język rosyjski ustny bez określenia poziomu 9 Język hiszpański pisemny podstawowy 1 Język hiszpański ustny bez określenia poziomu 1 Matematyka pisemny podstawowy 150 PRZEDMIOT DODATKOWY PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA Język polski pisemny rozszerzony 1 Język angielski pisemny rozszerzony 7 Język włoski pisemny rozszerzony 1 Język włoski ustny bez określenia poziomu 1 Historia pisemny rozszerzony 1 Wiedza o społeczeństwie pisemny podstawowy 1 Biologia pisemny rozszerzony 5 Chemia pisemny podstawowy 1 Chemia pisemny rozszerzony 2 Fizyka i astronomia pisemny rozszerzony 3 Matematyka pisemny rozszerzony 5 Geografia pisemny podstawowy 1 Geografia pisemny rozszerzony 2 Historia sztuki pisemny rozszerzony 2 Informatyka pisemny rozszerzony 1 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 7 /12

8 STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO LUB ANEKS) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO) PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język polski pisemny podstawowy 132 Język polski ustny bez określenia poziomu 151 Język niemiecki pisemny podstawowy 23 Język niemiecki ustny bez określenia poziomu 20 Język angielski pisemny podstawowy 218 Język angielski ustny bez określenia poziomu 220 Język rosyjski pisemny podstawowy 8 Język rosyjski ustny bez określenia poziomu 4 Matematyka pisemny podstawowy 1214 PRZEDMIOT DODATKOWY Język polski pisemny rozszerzony 1 Język niemiecki pisemny podstawowy 1 Język niemiecki ustny bez określenia poziomu 1 Język angielski pisemny rozszerzony 7 Historia pisemny podstawowy 3 Historia pisemny rozszerzony 1 Wiedza o społeczeństwie pisemny podstawowy 2 Wiedza o społeczeństwie pisemny rozszerzony 6 Biologia pisemny podstawowy 7 Biologia pisemny rozszerzony 26 Chemia pisemny rozszerzony 25 Matematyka pisemny rozszerzony 4 Geografia pisemny podstawowy 1 Filozofia pisemny rozszerzony 1 STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ANEKS) PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język polski pisemny podstawowy 6 Język niemiecki pisemny podstawowy 1 Język angielski pisemny podstawowy 22 Matematyka pisemny podstawowy 72 PRZEDMIOT DODATKOWY Język polski pisemny rozszerzony 19 Język niemiecki pisemny rozszerzony 5 Język angielski pisemny podstawowy 1 Język angielski pisemny rozszerzony 47 Język francuski pisemny rozszerzony 2 Język hiszpański pisemny rozszerzony 2 Historia pisemny podstawowy 2 Historia pisemny rozszerzony 10 Wiedza o społeczeństwie pisemny podstawowy 6 Wiedza o społeczeństwie pisemny rozszerzony 16 Biologia pisemny podstawowy 26 Biologia pisemny rozszerzony 198 Chemia pisemny podstawowy 25 Chemia pisemny rozszerzony 207 Fizyka i astronomia pisemny podstawowy 19 Fizyka i astronomia pisemny rozszerzony 16 Matematyka pisemny podstawowy 1 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 8 /12

9 Matematyka pisemny rozszerzony 73 Geografia pisemny podstawowy 6 Geografia pisemny rozszerzony 5 Historia muzyki pisemny podstawowy 1 Historia sztuki pisemny podstawowy 1 Historia sztuki pisemny rozszerzony 5 Informatyka pisemny rozszerzony 10 Język łaciński pisemny podstawowy 1 Filozofia pisemny rozszerzony 2 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 9 /12

10 DOSTOSOWANIA 263 zdających piszących arkusze dostosowane stanowi 0,71% zdających maturę w nowej formule. Zdający z dysfunkcjami nowa matura Liczba zdających Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 98 Słabowidzący 58 Słabosłyszący 82 Niesłyszący 24 Niewidomi 1 Arkusze dostosowane z poszczególnych przedmiotów Podstawa programowa - nowa matura Piszący arkusze dostosowane Liczba biologia arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 1 biologia arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 25 biologia arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 9 biologia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 9 chemia arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 1 chemia arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 9 chemia arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 5 chemia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 5 filozofia arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 1 fizyka arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 1 fizyka arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 2 fizyka arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 1 fizyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 7 geografia arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 2 geografia arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 13 geografia arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 8 geografia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 15 historia arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 1 historia arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 6 historia arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 3 historia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 16 historia sztuki arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 2 historia sztuki arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 2 historia sztuki arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 1 informatyka arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 1 informatyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 7 język angielski arkusz dla zdających niesłyszących - poziom podstawowy 16 język angielski arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 8 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 10 /12

11 Podstawa programowa - nowa matura Piszący arkusze dostosowane Liczba język angielski arkusz dla zdających niewidomych-czarnodruk - poziom podstawowy 1 język angielski arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom podstawowy 74 język angielski arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 25 język angielski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom podstawowy 43 język angielski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 16 język angielski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom podstawowy 83 język angielski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 40 język francuski arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom podstawowy 1 język francuski arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 1 język francuski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom podstawowy 1 język francuski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 1 język francuski dwujęzyczny arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt 1 język francuski dwujęzyczny arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 1 język niemiecki arkusz dla zdających niewidomych-brajl - poziom podstawowy 1 język niemiecki arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom podstawowy 7 język niemiecki arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 2 język niemiecki arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom podstawowy 7 język niemiecki arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 5 język niemiecki arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom podstawowy 5 język niemiecki arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 1 język polski arkusz dla zdających niewidomych-brajl - poziom podstawowy 1 język polski arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 2 język polski arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom podstawowy 75 język polski arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 14 język polski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom podstawowy 51 język polski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 18 język polski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom podstawowy 85 język polski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 10 język polski da zdających niesłyszących - poziom podstawowy 18 język włoski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom podstawowy 1 język włoski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 2 matematyka arkusz dla zdających niesłyszących - poziom podstawowy 24 matematyka arkusz dla zdających niesłyszących - poziom rozszerzony 7 matematyka arkusz dla zdających niewidomych-brajl - poziom podstawowy 1 matematyka arkusz dla zdających niewidomych-czarnodruk - poziom podstawowy 1 matematyka arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom podstawowy 82 matematyka arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 13 matematyka arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom podstawowy 58 matematyka arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 6 matematyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom podstawowy 98 matematyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 17 matematyka arkusz dwujęzyczny, język francuski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt 1 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 11 /12

12 Podstawa programowa - nowa matura Piszący arkusze dostosowane Liczba matematyka arkusz dwujęzyczny, język francuski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 1 wiedza o społeczeństwie arkusz dla zdających niewidomych-brajl - poziom rozszerzony 1 wiedza o społeczeństwie arkusz dla zdających słabosłyszących - poziom rozszerzony 10 wiedza o społeczeństwie arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt - poziom rozszerzony 6 wiedza o społeczeństwie arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - poziom rozszerzony 8 Standardy wymagań - stara matura Piszący arkusze dostosowane Liczba język angielski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 1 język angielski arkusz dla zdających niewidomych-brajl poziom podstawowy 1 język angielski arkusz dla zdających niewidomych-brajl poziom rozszerzony 1 język polski arkusz dla zdających niewidomych-brajl poziom podstawowy 1 język polski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt poziom podstawowy 1 język polski arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt poziom rozszerzony 1 matematyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 2 matematyka arkusz dla zdających niesłyszących poziom podstawowy 1 matematyka arkusz dla zdających niewidomych-brajl poziom podstawowy 1 matematyka arkusz dla zdających słabowidzących 16 pkt poziom podstawowy 1 RPL/ M_182_informacja_media.docx Strona 12 /12

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2019 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna od 9 do 22 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) język polski od 6 do 25 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego Szkolenie dla Rodziców 17 września 2015 roku

Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego Szkolenie dla Rodziców 17 września 2015 roku Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego 2016 Szkolenie dla Rodziców 17 września 2015 roku Funkcje egzaminu maturalnego: wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

język obcy nowożytny poziom podstawowy

język obcy nowożytny poziom podstawowy Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku Obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa

Bardziej szczegółowo

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? MATURA 2017 DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: egzamin

Bardziej szczegółowo

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: Ogólne informacje o egzaminie maturalnym w 2016 roku Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane? Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 30 września 2015 r. wstępną pisemną deklarację 7 lutego 2016 r. ostatecznej deklaracji.

Egzamin maturalny 30 września 2015 r. wstępną pisemną deklarację 7 lutego 2016 r. ostatecznej deklaracji. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do sierpnia. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ Część pisemna język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ Część pisemna język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów PROCEDURY Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

MATURA Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS

MATURA Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS MATURA 2019 Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane? Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym 1. 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) głównym 2. matematyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane? Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1) Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015.

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego Egzamin maturalny jest przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r.

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r. I. WAŻNE LINKI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU https://www.oke.poznan.pl/ CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WARSZAWA http://www.cke.edu.pl/ ABSOLWENCI ZDAJĄCY JĘZYK POLSKI USTNY W FORMIE PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Deklarację wstępną do 30 września 2016r. Deklarację ostateczną do 7 lutego 2017r. Po r. nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracjach

Deklarację wstępną do 30 września 2016r. Deklarację ostateczną do 7 lutego 2017r. Po r. nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracjach Deklarację wstępną do 30 września 2016r. Deklarację ostateczną do 7 lutego 2017r. Po 7.02.2017r. nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracjach maturalnych. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo