Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r.

2 !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -(( "'((+ )-,*"' )0 &'-"+ '6 +&+", ')0.+'."% -(( "'((.7%8...'", '..*("+ +',"& -96 (*+)", -(( -') )69:' '+- -6-)' -(( & #$ % % & /,, & & </= ;, /,/ > ; "'(() )'.) &+*( +). (,/ "'((+ &),) &).) *'+ (&/ "'((.7% ((- *./!" #!" # +-+) +('. -66( % '(()*'((+ %, -.( '((. /% 0( & % % % Liczba projektów zrealizow anych w latach Projekty przyjte do realizacji w 200 roku! " #! $ %&'(! )*+(!,-!. /0 /!! /2 "!

3 Według stanu na dzie sierpnia 200 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 68, tys. osób, w tym 9,8 tys. kobiet (,7%). W stosunku do lipca 200 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła si w sierpniu 200 r. o 202 osoby, tj. o,9%. Zmniejszenie liczby bezrobotnych odnotowano w sierpniu 200 r. we wszystkich powiatach województwa pomorskiego: powiat człuchowski o osób (o,%), powiat kwidzyski o 27 osób (o,%), powiat sztumski o 7 osób (o,%), powiat pucki o 8 osób (o,0%), powiat nowodworski o osoby (o 2,8%), powiat lborski o 70 osób (o 2,%), powiat starogardzki o 2 osób (o 2,%). powiat chojnicki o 2 osoby (o 2,%). powiat tczewski o 22 osoby (o 2,%), powiat malborski o 60 osób (o 2,%), powiat wejherowski o 98 osób (o,9%), miasto Gdynia o 0 osób (o,7%), powiat słupski o 79 osób (o,%), powiat kartuski o 0 osób (o,%), powiat kocierski o 79 osób (o,%), powiat gdaski o 7 osób (o,%), miasto Sopot o osób (o,0%), miasto Słupsk o 86 osób (o 0,9%), miasto Gdask o osób (o 0,6%), powiat bytowski o 20 osób (o 0,2%), Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach kształtowała si w dniu sierpnia 200 r. nastpujco: Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia powiaty: powiaty: Bytów - 0 osób Bytów -, % Chojnice - 90 osób Chojnice - 26,0 % Człuchów osób Człuchów - 2, % Gdask - 26 osób Gdask - 20,6 % Kartuzy - 68 osób Kartuzy - 9, % Kocierzyna - 2 osób Kocierzyna - 22,8 % Kwidzyn - 78 osoby Kwidzyn - 22,2 % Lbork osób Lbork - 28, % Malbork - 68 osoby Malbork - 0, % Nowy Dwór Gd. - 9 osób Nowy Dwór Gd. - 6,9 % Puck - 9 osób Puck - 7, % Słupsk osób Słupsk -,7 % Starogard Gd. - 2 osoby Starogard Gd. - 0,2 % Sztum - 67 osób Sztum - 6, % Tczew osób Tczew - 2,9 % Wejherowo osoby Wejherowo - 20,8 % miasta na prawach powiatu: miasta na prawach powiatu: Gdask osób Gdask -,9 % Gdynia osób Gdynia - 8,6 % Słupsk - 99 osoby Słupsk - 20, % Sopot - osoby Sopot - 7, % województwo osoby województwo - 20,0 % kraj osoby kraj - 7,8 % 2

4 K s z t a ł t o w a n i e s i s t o p y b e z r o b o c i a w l a t a c h w o j e w ó d z t w o p o m o r s k i e % XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W sierpniu 200 r. z a r e j e s t r o w a ł o s i w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego 227 osób, tj. o 9 osób mniej ni w lipcu 200 r. Wród osób rejestrujcych si w sierpniu br. osoby rejestrujce si po raz kolejny stanowiły 70,% tj. 8 osób, a osoby rejestrujce si po raz pierwszy 29,% tj. 72 osoby. Wród osób rejestrujcych si po raz pierwszy 66,7% stanowiły osoby do 2 roku ycia. Wród osób rejestrujcych si po raz kolejny 72,6% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Wród osób rejestrujcych si w sierpniu br. 22 osoby tj. 7,% stanowiły osoby w okresie do 2 miesicy od ukoczenia nauki. Na koniec sierpnia br. w powiatowych urzdach pracy zarejestrowanych było 60 osoby w okresie do 2 miesicy od ukoczenia nauki tj. o 96 osób (8,%) wicej ni w lipcu br. Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu 200 r. w y łczono 29 osób, tj. o 99 osób (o,2%) mniej ni w lipcu 200 r. Wyłczenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu: - podjcia pracy - 6 osób (w lipcu 200 r osoby); - niepotwierdzenia gotowoci do pracy - 06 osób (w lipcu 200 r osób); - rozpoczcia szkolenia 97 osób (w lipcu 200 r 728 osób), - rozpoczcia stau 97 osób (w lipcu 200 r. 00 osób). - dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 629 osób (w lipcu 200 r. - 6 osób). W sierpniu br. zgłoszono oferty pracy dla 6880 osób. W stosunku do lipca 200 r. liczba zgłoszonych ofert pracy była wysza o 78 ofert, tj. o 9,2%. Wicej ni w lipcu br. było m. in. ofert miejsc przygotowania zawodowego (o 69 tj. o 60,8%), ofert dla osób w okresie do 2 miesicy od dnia ukoczenia nauki (o 9 tj. o 86,%). Liczba ofert pracy zgłoszona w sierpniu br. do powiatowych urzdów pracy była najwysza w okresie 8 miesicy br. sierpnia 200 r. w dyspozycji powiatowych urzdów pracy województwa pomorskiego było 27 ofert pracy. Według stanu na sierpnia 200 r. l i c z b a o s ó b p o s i a d a jcych p r a w o d o z a s i ł k u wynosiła 2970 osób, co stanowiło, % ogółu bezrobotnych. O s o b y b e z r o b o t n e b dc e w s z c z e g ó l n e j s y t u a c j i n a r y n k u p r a c y 2 w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego według stanu na sierpnia 200 r.: - do 2 roku ycia osoby (2,% ogółu bezrobotnych), zarejestrowane Bezrobotny długotrwale oznacza to bezrobotnego pozostajcego w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 2 miesicy w okresie ostatnich 2 lat (art. 2 ust. pkt. ustawy z dnia 20 kwietnia 200 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. Nr 99, poz. 00 z pón. zm.). 2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 200 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 00 z pón. zm.) okreliła w art. 9 kategori osób bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w stosunku do których mog by dodatkowo stosowane działania okrelone w art Do osób tych zaliczono: bezrobotnych do 2 roku ycia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyej 0 roku ycia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowujcych co najmniej jedno dziecko do 7 roku ycia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Definiowanie tych kategorii osób wynika z art. 2 ust. oraz art. ust.2.

5 - które ukoczyły szkoł wysz, do 27 roku ycia 06 osób (0,6 %), - długotrwale bezrobotne - 0 osób (6,6%) - powyej 0 roku ycia osoby (6,%), - bez kwalifikacji zawodowych osób (2,8%), - samotnie wychowujce co najmniej dziecko do 7 roku ycia osoby (,7%), - niepełnosprawni - 8 osoby (2,7%). W powiatowych urzdach pracy zarejestrowanych było na koniec sierpnia br. b e z r o b o t n y c h c u d z o z i e m c ó w (w lipcu 200 r. ). Ponadto w ewidencjach powiatowych urzdów pracy województwa pomorskiego zarejestrowane były sierpnia 200 r osoby p o s z u k u jce p r a c y (w lipcu 200 r osoby), w tym: 262 osoby niepełnosprawne i nie pozostajce w zatrudnieniu (w lipcu 200 r. 282 osoby) oraz c u d z o z i e m c ó w z k r a j ó w U E z p r a w e m d o z a s i ł k u ( w lipcu 200 r. 2 osoby). W sierpniu br. 66 osób otrzymało d o d a t e k a k t y w i z a c y j n y, w zwizku z tym, e jako osoby bezrobotne posiadajce prawo do zasiłku, z własnej inicjatywy podjły zatrudnienie. W kocu lipca br. uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 88 osób (w lipcu 200 r. 876 osób). W sierpniu 200 r. z g ł o s z e z w o l n i e z przyczyn dotyczcych zakładu pracy dokonały m.in.: - Piekarnie PIECKI sp. z o.o. w likwidacji w Gdasku 66 osób, - Wydawnictwo Archidiecezji Gdaskiej STELLA MARIS w Gdasku -. osoby, - Dom Dziecka w Ustce 28 osób, - IRMET Damnica (powiat słupski) 99 osób, - Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GLASPOL sp. z o.o. w Starogardzie Gdaskim 2 osób, W sierpniu 200 r. z w o l n i e z przyczyn dotyczcych zakładu pracy dokonały m.in.: - Cloetta Fazer Polska Sp. z o.o. w likwidacji w Gdasku 67 osób, - Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. z siedzib w Płocku - Regionalna Jednostka Organizacyjna w Gdasku 27 osób, - Piekarnie PIECKI sp. z o.o. w likwidacji w Gdasku 66 osób, - Przedsibiorstwo Inynieryjno-Budowlane WODREM Sp. z o.o. w Lborku 0 osób, - VOLEX POLAND Sp. z o. o. w Tczewie 0 osoby. Na kształtowanie si liczby bezrobotnych w sierpniu 200 r. miały wpływ m.in.: wiksza liczba wyłcze z ewidencji bezrobotnych (, tys. osób) ni liczba rejestracji bezrobotnych (2, tys. osób); wiksza ni w lipcu 200 r. liczba zgłoszonych ofert pracy; w sierpniu zgłoszono 6,9 tys. ofert pracy tj. o 0,6 tys. ofert pracy wicej ni w lipcu 200 r.;,2% ofert dotyczyło pracy subsydiowanej; (w lipcu br. 6,0%); Bezrobotni cudzoziemcy zarejestrowani w powiatowych urzdach pracy to osoby, o których mowa w art. 2 ust. pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 200 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 00 z pón. zm.). Cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, którzy zgłosili si do powiatowego urzdu pracy w celu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego prawo nabyli w jednym z krajów członkowskich i przybywajcy do Polski w celu poszukiwania pracy. Osoby te nie s wliczane do liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy. Bezrobotnemu posiadajcemu prawo do zasiłku przysługuje, zgodnie z art. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 00 z pón. zm.) dodatek aktywizacyjny, jeeli: ) w wyniku skierowania przez powiatowy urzd pracy podjł zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowizujcym w danym zawodzie lub słubie i otrzymuje wynagrodzenie nisze od minimalnego wynagrodzenia za prac (dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokoci stanowicej rónic midzy minimalnym wynagrodzeniem za prac a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wikszej jednak ni 0% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust., przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek); 2) z własnej inicjatywy podjł zatrudnienie lub inn prac zarobkow (dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokoci do 0% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust., przez połow okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek).

6 podjcia pracy ( w sierpniu br. prac podjło 6,6 tys. osób) oraz niepotwierdzenia gotowoci do pracy (w sierpniu br. nie potwierdziło gotowoci do pracy,0 tys. osób) wzrost wyłcze z ewidencji z powodu rozpoczcia szkolenia (w sierpniu br. szkolenie rozpoczło,0 tys. osób tj. o 0,2 tys. osób wicej ni w lipcu br.), rozpoczcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy (w sierpniu rozpoczło przygotowanie zawodowe 0, tys. osób tj. o 0, tys. osób wicej ni w lipcu br.; Dla porównania, w kocu sierpnia 200 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wynosiła 8,6 tys. osób. W sierpniu 200 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o,6 tys. osób (tj. o,9%). Liczba zgłoszonych ofert pracy wynosiła,6 tys. Stopa bezrobocia policzona przez GUS w sierpniu 200 r. dla województwa pomorskiego wynosiła 2,7%, a dla kraju 9,%. W kraju w sierpniu 200 r. odnotowano równie spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy. Liczba bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesica zmniejszyła si w kraju o 2,7 tys. osób (tj. o 0,9%). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył województw. Stopa bezrobocia dla kraju w sierpniu 200 r. wyniosła 7,8% (w województwie pomorskim 20,0%) i w stosunku do lipca 200 r. zmniejszyła si o 0, punkta procentowego (w województwie pomorskim stopa bezrobocia w stosunku do lipca br. zmniejszyła si o 0, punkta procentowego). Spadek bezrobocia odnotowany w województwie pomorskim w sierpniu br. był jednym z najwyszych w kraju.

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów czerwiec 2005 r. Według stanu na dzie 31 maja 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów padziernik 2005 r. Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujcych pracy w 2004 r. w o j e w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2006 r. Według stanu na dzie 31 stycznia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów listopad 2005 r. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ * WEDŁUG SEKCJ województwo pomorskie SEKCJE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów lipiec 2005 r. Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007 Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 96019 osób. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9 44 Według stanu na 31 grudnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 86904 osoby. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

44 Informacje bie ce

44 Informacje bie ce 44 Informacje bie ce Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 66 170 osób (w kraju 1 404,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 739 osób w kraju 1 683,4 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7 44 Informacje biece Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy kwiecie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, maj 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy sierpie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, wrzesie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

w tym pracy sezonowej

w tym pracy sezonowej ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA 12 MIESICY 2009 r. bytowski chojnicki człuchowski gdaski GDASK kartuski kocierski kwidzyski lborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów

ROZLICZENIE NAPŁYWU I ODPŁYWU BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku BYTÓW CHOJNICE CZŁUCHÓW GDASK KARTUZY KOCIERZYNA KWIDZYN LBORK MALBORK PUCK SŁUPSK Bezrobotni wg stanu w kocu grudnia 2004 179658 11201 10121

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r.

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 67 771 osób (w kraju 1 473,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu WŁCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNI I POSZUKUJCY PRACY NIEPOZOSTAJCY W ZATRUDNIENIU województwo pomorskie w 2008 r. Bezrobotni Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH

WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH w I półroczu 2011 r. Osoby wyłczone z ewidencji osób niepełnosprawnych 01 4685 171 263 180 135 145 85 181 222 221 73 95 344 294 98 276 341 636

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA DWANACIE MIESICY 2001 roku

ROZLICZENIE NAPŁYWU I ODPŁYWU BEZROBOTNYCH ZA DWANACIE MIESICY 2001 roku ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA DWANACIE MIESICY 2001 roku BYTÓW CHOJNICE CZŁUCHÓW GDASK KARTUZY KOCIERZYNA KWIDZYN LBORK MALBORK PUCK SŁUPSK STAROGARD GDASK GDYNIA SŁUPSK SOPOT I Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA DWANACIE MIESICY 2002 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów

ROZLICZENIE NAPŁYWU I ODPŁYWU BEZROBOTNYCH ZA DWANACIE MIESICY 2002 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA DWANACIE MIESICY 2002 roku GDASK TCZEW WEJHEROWO GDYNIA SŁUPSK SOPOT m.n.p.p.* m.n.p.p. m.n.p.p. m.n.p.p. I 175735 11889 10751 8942 4418 6478 6022 8646 8357

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w 2004 r. W Y K R E S Y I T A B E L E

Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w 2004 r. W Y K R E S Y I T A B E L E Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w 24 r. W Y K R E S Y I T A B E L E Stopa bezrobocia w Polsce Stan na dzień 31.12.24 2 Stopa bezrobocia w powiatach województwa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski 1 Podstawowe cele działalności PFRON Gromadzenie środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spotkania z pracodawcami, Malbork 28 czerwca, Starogard

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podziału środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Części humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2016 r. Województwo pomorskie sierpień 2016 r. wrzesień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Radioterapia onkologiczna

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Radioterapia onkologiczna Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Medycyna pracy

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Medycyna pracy Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lek. i Dent.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego Strona / Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Lp Dziedzina specjalizacji Rodzaj Lekarska (Szczegłówa)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia plastyczna

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia plastyczna Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Reumatologia

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Reumatologia Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Szczegłówa)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2013 r. czerwiec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie

Liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie Strona / Liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie wg dziedzin specjalizacji oraz roku osiągnięcia wieku emerytalnego / planowanego ukończenia szkolenia Dziedzina specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo