Informacja miesiczna o rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja miesiczna o rynku pracy"

Transkrypt

1 Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r.

2 Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła osoby (w kraju osób). Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2010 r. m. SOPOT ma m. SŁUPSK m. GDYNIA m. GDASK W grudniu 2010 r. s t o p a b e z r o b o c i a w województwie pomorskim wyniosła 12,2 (w kraju 12,3). Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2010r. 30,0 25,0 20,0 15,0 27,9 23,8 22,7 22,3 22,2 22,2 19,2 19,1 19,1 16,3 15,1 13,8 12,5 12,4 11,7 11,1 10,0 5,0 7,8 5,4 5,4 3,7 0,0 ma m. Słupsk m. Gdynia m. Gdask m. Sopot ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. W grudniu 2010 r. do powiatowych urzdów pracy w województwie pomorskim zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w kraju ), z czego 78,4 stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej, a 21,6 - subsydiowanej. Według stanu na koniec miesica liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Pomorskiem wyniosła Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesicu oraz stan na koniec miesica województwo pomorskie w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI I II III IV V VI VII VIII IX X XI wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesicu wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej - stan na koniec miesica 1

3 Zmiany w miesicu W grudniu 2010 r. w porównaniu do listopada 2010 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwikszyła si o osób, tj. o 4, , ,1 I ,5 4,0-2,0-1,5-1,0-0,1 1,5 Spadek/wzrost liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach II III IV V VI VII VIII IX X XI I ,2 3,3 5,2 6,7 9,8 2,8-1,2-4,8-3,2-3,2-2,5-0,5 II III IV V VI VII VIII IX X XI 1,8 0,5 1,1 4,5 W grudniu 2010 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa: najwikszy w powiecie m o 11,9 (o 433 osoby), najmniejszy w powiecie mam o 0,9 (o 42 osoby). 14,0 12,0 Wzrost liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego grudzie 2010 r. 11,9 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 5,9 3,6 6,8 6,7 6,9 5,1 4,5 0,9 7,6 5,8 5,4 3,0 7,6 2,3 3,1 3,0 3,0 2,3 2,2 0,0 ma m. Gdask m. Gdynia m. Słupsk m. Sopot W grudniu 2010 r. w stosunku do miesica poprzedniego stopa bezrobocia w Pomorskiem zwikszyła si o 0,4 pkt proc. (w kraju o 0,6 pkt proc.) i była nisza od odnotowanej w tym samym czasie stopy bezrobocia dla kraju o 0,1 punktu procentowego ,5 8,4 10,4 9,4 10,9 11,1 10,9 10,7 Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle kraju w latach ,6 10,7 10,8 10,9 11,1 10,0 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 10,1 10,5 10,8 13,2 12,9 13,1 12,5 12,3 12,1 12,1 11,8 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,4 12,9 13,2 13,0 12,4 11,3 11,9 12,1 11,5 11,7 12,2 11,7 11,5 11,4 11,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI I II III IV V VI VII VIII IX X XI województwo kraj ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. Liczba zgłoszonych do PUP w grudniu 2010 r. w olnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zaw odowe j zmniejszyła si o 0,3 tys. miejsc (o 8,4) w stosunku do listopada 2010 r. Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w grudniu 2010 r. w porównaniu do miesica poprzedniego wynikał przede wszystkim ze spadku liczby miejsc pracy subsydiowanej o 0,3 tys. tj. o 29,1, oraz spadku liczby miejsc pracy z sektora prywatnego (o 0,3 tys. tj. o 9,3). 2

4 Wybrane kategorie Według stanu na 31 grudnia 2010 r.: - liczba bezrobotnych kobiet wyniosła osób, tj. 53,3 ogółu bezrobotnych; w stosunku do listopada 2010 r. zwikszyła si o osoby, tj. o 2,8 (liczba bezrobotnych mczyzn zwikszyła si o osób, tj. o 6,5). Najwikszy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w powiecie m (58,1), a najmniejszy w powiecie m (49,2); - bezrobotne osoby posiadajce prawo do zasiłku osób (20,1 ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesica poprzedniego wzrost o osoby, tj. o 5,2; - bezrobotni cudzoziemcy 107 osób (w listopadzie 2010 r osoby); - osoby poszukujce pracy osób, w tym osób niepełnosprawnych niepozostajcych w zatrudnieniu (w listopadzie 2010 r. odpowiednio osób i osób). W grudniu 2010 r. 473 osoby nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Osoby bezrobotne bdce w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego Porównanie stanu na 30 listopada 2010 r. i na 31 grudnia 2010 r. Kategorie osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych r. Liczba osób bezrobotnych Zmiana Zmiana w do 25 roku ycia ,2 długotrwale bezrobotne ,7 kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,9 powyej 50 roku ycia ,7 bez kwalifikacji zawodowych ,6 bez dowiadczenia zawodowego ,7 bez wykształcenia redniego ,1 samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia ,9 które po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjły zatrudnienia ,7 niepełnosprawni ,6 W grudniu 2010 r., w porównaniu do miesica poprzedniego odnotowano wzrost liczby bezrobotnych prawie we wszystkich kategoriach osób bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy z wyjtkiem kobiet, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, gdzie wystpił niewielki spadek. Najwikszy wzrost liczby bezrobotnych dotyczył osób bez wykształcenia redniego (o osób; o 5,1) oraz osób długotrwale bezrobotnych (o osób; o 6,7). W grudniu 2010 r. zakłady pracy z 2 powiatów województwa pomorskiego ( i Gdynia) zgłosiły zamiar zwolnie grupowych w liczbie 40 pracowników (dla porównania w listopadzie 2010 r. zakłady pracy z 5 powiatów zgłosiły 118 pracowników). Zgłoszenia zwolnie w grudniu 2010 r. dotyczyły pracowników z zakładów pracy zwizanych z bran hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz produkcj aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. W grudniu 2010 r. zakłady pracy z 8 powiatów województwa pomorskiego (,, ma,,,, Gdask, Gdynia) dokonały zwolnie grupowych w liczbie 319 pracowników (dla porównania w poprzednim miesicu zakłady pracy z 7 powiatów zwolniły 303 pracowników), w tym 3 osoby zostały objte zwolnieniami monitorowanymi. Pracodawcy, którzy przeprowadzili zwolnienia grupowe w grudniu 2010 r. reprezentuj głównie bran produkcyjn oraz działalno w zakresie zarzdzania nieruchomociami. 3

5 Napływ, odpływ z bezrobocia W grudniu 2010 r. z a r e j e s t r o w a ł o s i w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego osób bezrobotnych, tj. o osób (o 11,0) wicej ni miesic wczeniej. Na zwikszenie rejestracji wpłynł wzrost liczby bezrobotnych rejestrujcych si po raz kolejny o osób (o 18,0). Z ewidencji bezrobotnych w grudniu 2010 r. w y łcz o n o osób, tj. o osób (o 12,9) mniej ni w miesicu poprzednim. Wyłczenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu: - podjcia pracy osób (44,2 ogółu wyłcze); - niepotwierdzenia gotowoci do pracy osób (38,9); - dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 461 osób (3,9); - rozpoczcia szkolenia 427 osób (3,6) N a p ływ i o dpły w be z r obo tn yc h or a z p odj c ia p r a cy w oje w ód zt w o po m or s k ie l at a X II I II III IV V VI VII VIII IX X XI I II III IV V VI VII VIII IX X XI n ap ły w od pł yw w t ym : p od jc i a pra cy Liczba osób wyłczonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjcia pracy w stosunku do miesica poprzedniego zmniejszyła si o 313 osób (o 5,6). Spadek podj pracy wynikał ze spadku podj pracy niesubsydiowanej. Prac niesubsydiowan podjło osób (o 469 osób, tj. o 11,0 mniej ni miesic wczeniej). Wród osób wyłczonych z powodu podjcia pracy osób podjło prac subsydiowan (o 156 osób, tj. o 12,4 wicej ni miesic wczeniej). Wzrost podj pracy subsydiowanej odnotowano m.in. w podjciach pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (o 318 osób, tj. o 73,1) oraz w podjciach działalnoci gospodarczej (o 74 osoby, tj. o 15,4), spadek odnotowano natomiast w podjciach robót publicznych (o 183 osoby, tj. o 83,2) i prac interwencyjnych (o 55 osób, tj. o 45,8). Podsumowanie Na kształtowanie si liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w grudniu 2010 r. wpływ miały m.in.: wiksza liczba rejestracji bezrobotnych (16,3 tys. osób) ni wyłcze (11,8 tys. osób); wiksza ni w listopadzie 2010 r. liczba rejestracji bezrobotnych (o 1,6 tys. osób, tj. o 11,0), wynikajca ze wzrostu rejestrujcych si po raz kolejny; mniejsza ni w listopadzie 2010 r. liczba wyłcze z ewidencji bezrobotnych (o 1,8 tys. osób, tj. o 12,9), wynikajca ze spadku wyłcze z tytułu rozpoczcia szkolenia (o 808 osób, tj. o 65,4), rozpoczcia stau (o 295 osób, tj. o 70,9) oraz podjcia pracy niesubsydiowanej (o 469 osób, tj. o 11,0). W kraju w grudniu 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy wyniosła 1 954,7 tys. osób i w stosunku do listopada 2010 r. zwikszyła si o 96,4 tys. osób, tj. o 5,2. Wzrost liczby bezrobotnych wystpił we wszystkich województwach, najwikszy w woj. kujawsko-pomorskim (o 6,8). Stopa bezrobocia w kraju zwikszyła si o 0,6 pkt proc. i wyniosła 12,3 (w województwie pomorskim 12,2). Najnisz stop bezrobocia w Polsce odnotowano w Warszawie (3,4). Szczegółowe dane statystyczne o rynku pracy województwa pomorskiego dostpne s na stronie 4

6 Liczba bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego Słupsk Gdynia 5579 Sopot 722 Gdask ma Liczba bezrobotnych: do Województwo: osoby Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego 22,2 11,7 Słupsk 19,1 15,1 12,4 Gdynia 5,4 Sopot 3,7 22,7 11,1 16,3 7,8 Gdask 5,4 27,9 22,2 ma Stopa bezrobocia: 0,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 powyej 20,0 23,8 19,2 19,1 13,8 12,5 22,3 Województwo: 12,2 ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Opracowała: Małgorzata Winiewska, Wydział Planowania, Bada i Analiz, Zespół Bada i Analiz, Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku. 5

7 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce 17,4 12,2 pomorskie 20,0 16,6 warmisko-mazurskie 13,2 zachodniopomorskie podlaskie 15,6 kujawsko-pomorskie 9,2 9,4 mazowieckie lubuskie wielkopolskie 12,1 13,0 13,0 łódzkie 14,7 13,1 dolnolskie 9,9 lubelskie witokrzyskie opolskie lskie 15,8 10,4 Liczba bezrobotnych w Polsce ,7 tys. osób Stopa bezrobocia w Polsce - 12,3 Liczba bezrobotnych: stopa bezrobocia w małopolskie podkarpackie ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Opracowała: Małgorzata Winiewska, Wydział Planowania, Bada i Analiz, Zespół Bada i Analiz, Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku. 6

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy sierpie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, wrzesie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy kwiecie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, maj 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

44 Informacje bie ce

44 Informacje bie ce 44 Informacje bie ce Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 66 170 osób (w kraju 1 404,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 739 osób w kraju 1 683,4 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7 44 Informacje biece Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r.

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 67 771 osób (w kraju 1 473,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007 Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 96019 osób. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9 44 Według stanu na 31 grudnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 86904 osoby. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2006 r. Według stanu na dzie 31 stycznia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów czerwiec 2005 r. Według stanu na dzie 31 maja 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów padziernik 2005 r. Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujcych pracy w 2004 r. w o j e w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów lipiec 2005 r. Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów listopad 2005 r. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ * WEDŁUG SEKCJ województwo pomorskie SEKCJE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów

ROZLICZENIE NAPŁYWU I ODPŁYWU BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku BYTÓW CHOJNICE CZŁUCHÓW GDASK KARTUZY KOCIERZYNA KWIDZYN LBORK MALBORK PUCK SŁUPSK Bezrobotni wg stanu w kocu grudnia 2004 179658 11201 10121

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 listopada roku Polska woj. opolskie powiat nyski Październik Listopad 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

w tym pracy sezonowej

w tym pracy sezonowej ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA 12 MIESICY 2009 r. bytowski chojnicki człuchowski gdaski GDASK kartuski kocierski kwidzyski lborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu WŁCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNI I POSZUKUJCY PRACY NIEPOZOSTAJCY W ZATRUDNIENIU województwo pomorskie w 2008 r. Bezrobotni Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2014 r. luty 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 119 862 119 959 97 0,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

w tym pracy sezonowej

w tym pracy sezonowej W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W STYCZNIU 2012 roku poprzedzajcego sprawozdanie I 106667 6782 7554 4863 2504 4614 4071 5371 4295 4746 3437 3435 7101 9010 3129

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo