Informacja miesiczna o rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja miesiczna o rynku pracy"

Transkrypt

1 Informacja miesiczna o rynku pracy sierpie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, wrzesie 2010 r.

2 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła osób (w kraju 1 800,2 tys. osób). Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 sierpnia 2010 r. m. SOPOT ma m. SŁUPSK m. GDYNIA m. GDASK W sierpniu 2010 r. s t o p a b e z r o b o c i a w województwie pomorskim wyniosła 11,5 (w kraju 11,3). Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 sierpnia 2010 r. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 22,7 22,3 21,3 21,3 21,2 20,6 18,8 17,5 16,7 14,9 14,6 13,3 11,6 10,2 10,1 9,9 8,2 5,3 5,1 3,7 0,0 ma m. Słupsk m. Gdask m. Gdynia m. Sopot ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. W sierpniu 2010 r. do powiatowych urzdów pracy w województwie pomorskim zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w kraju 87,9 tys.), z czego 64,9 stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej, a 35,1 - subsydiowanej. Według stanu na koniec miesica liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Pomorskiem wyniosła Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesicu oraz stan na koniec miesica województwo pomorskie w latach VIII IX X XI XII I 2009 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2010 II III IV V VI VII VIII wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesicu wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej - stan na koniec miesica 1

3 Zmiany w miesicu W sierpniu 2010 r. w porównaniu do lipca 2010 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zmniejszyła si o 444 osoby, tj. o 0,5. Spadek/wzrost liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach , ,9 VIII ,0-2,7 2,0 6,4 IX X XI XII I ,5 4,0-2,0-1,5-1,0-0,1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I ,5 4,2 3,3 5,2 6,7 9,8 2,8-1,2-0,5-3,2-3,2-2,5-4,8 II III IV V VI VII VIII W sierpniu 2010 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 13 powiatach województwa, najwikszy w powiecie m o 4,1. W pozostałych powiatach wystpił wzrost liczby bezrobotnych, najwikszy w powiecie m i Słupsku, odpowiednio o 2,7 i 2,6. 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-0,8 1,1-4,1-0,3-2,8 0,5 Spadek/wzrost liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego sierpie 2010 r. -2,9-1,6 ma 0,5 2,2-0,8 2,7-0,3 0,8-1,1-0,2 m. Gdask -1,6 m. Gdynia -2,2 m. Słupsk 2,6 m. Sopot -0,5 W sierpniu 2010 r. w stosunku do miesica poprzedniego stopa bezrobocia w Pomorskiem zmniejszyła si, tak jak i w kraju, o 0,1 pkt proc., tym samym rónica pomidzy stop bezrobocia w województwie pomorskim a stop bezrobocia w kraju nie zmieniła si i wynosi 0,2 pkt. proc. 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 9,1 8,2 8,9 8,0 8,8 7,8 9,1 7,9 Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle kraju w latach ,0 12,7 13,1 12,6 12,2 11,9 11,6 11,9 11,3 13,0 11,5 10,9 11,1 10,8 11,4 10,9 10,9 12,0 12,9 10,7 10,7 11,1 12,3 10,6 10,4 11,9 11,3 11,6 11,4 11,3 9,5 10,5 10,8 10,0 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 7,9 10,1 8,4 VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII województwo kraj ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. Liczba zgłoszonych do PUP wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji z awodowej w sierpniu 2010 r. wzrosła o 0,2 tys. miejsc (o 3,2) w stosunku do lipca 2010 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu miejsc pracy niesubsydiowanej o 0,2 tys., tj. o 7,2 (liczba miejsc pracy subsydiowanej zmniejszyła si o 0,1 tys., tj. o 3,6). Równie miejsc pracy pochodzcych z sektora publicznego było wicej ni w lipcu odnotowany wzrost wyniósł 0,2 tys. miejsc, tj. 19,9. W sierpniu zmniejszyła si natomiast liczba miejsc pracy sezonowej (o 0,2 tys., tj. o 15,5). 2

4 Wybrane kategorie Według stanu na 31 sierpnia 2010 r.: - liczba bezrobotnych kobiet wyniosła osób, tj. 53,9 ogółu bezrobotnych; w stosunku do lipca 2010 r. zwikszyła si o 616 osób, tj. o 1,2 (liczba bezrobotnych mczyzn zmniejszyła si o osób, tj. o 2,3). Najwikszy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w powiecie m (60,7) a najmniejszy w Sopocie (48,1). - bezrobotne osoby posiadajce prawo do zasiłku osób (21,3 ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesica poprzedniego spadek o 937 osób, tj. o 4,3; - bezrobotni cudzoziemcy 95 osób (w lipcu 2010 r. 95 osób); - osoby poszukujce pracy osób, w tym osób niepełnosprawnych niepozostajcych w zatrudnieniu (w lipcu 2010 r. odpowiednio osoby i osób). W sierpniu 2010 r. 534 osoby nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego, z tego 533 w wyniku podjcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, 1 osoba w wyniku skierowania przez powiatowy urzd pracy. Osoby bezrobotne bdce w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego Porównanie stanu na 31 lipca 2010 r. i na 31 sierpnia 2010 r. Kategorie osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych r. Liczba osób bezrobotnych r. Zmiana Zmiana w do 25 roku ycia ,5 długotrwale bezrobotne ,7 kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,4 powyej 50 roku ycia ,9 bez kwalifikacji zawodowych ,4 bez dowiadczenia zawodowego ,9 bez wykształcenia redniego ,3 samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia ,2 które po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjły zatrudnienia ,2 niepełnosprawni ,9 W sierpniu 2010 r. w porównaniu do lipca 2010 r., odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w 6 kategoriach osób bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najwikszy wzrost liczby bezrobotnych dotyczył osób długotrwale bezrobotnych (585 osób; 1,7). W pozostałych kategoriach odnotowano spadek liczby bezrobotnych, najwikszy wród osób bez wykształcenia redniego (718 osób; 1,3). W sierpniu 2010 r. 7 zakładów pracy z 6 powiatów województwa pomorskiego zgłosiło zamiar zwolnie grupowych w liczbie 205 pracowników (dla porównania w lipcu 2010 r. 2 zakłady pracy z 2 powiatów zgłosiły 133 pracowników). Pracodawcy, którzy w sierpniu 2010 r. zgłosili zamiar przeprowadzenia zwolnie grupowych reprezentuj głównie działalno zwizan z produkcj wyrobów z drutu, łacuchów i spryn oraz produkcj odziey roboczej. W sierpniu 2010 r. 14 zakładów pracy z 6 powiatów województwa pomorskiego dokonało zwolnie grupowych w liczbie 308 pracowników (dla porównania w poprzednim miesicu 9 zakładów pracy z 5 powiatów zwolniło 36 pracowników), w tym 87 osób zostało objtych zwolnieniami monitorowanymi. Pracodawcy, którzy przeprowadzili zwolnienia grupowe w sierpniu br. reprezentuj głównie sektor produkcyjny, m. in. produkcj odziey roboczej, produkcj maszyn specjalnego przeznaczenia oraz produkcj wyrobów z drutu, łacuchów i spryn. 3

5 Napływ, odpływ z bezrobocia W sierpniu 2010 r. z a r e j e s t r o w a ł o s i w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego osób bezrobotnych, tj. o 808 osób (o 5,7) mniej ni miesic wczeniej. Na spadek rejestracji wpłynł zarówno spadek liczby bezrobotnych rejestrujcych si po raz kolejny o 675 osób (o 6,3), jak i po raz pierwszy o 133 osoby (o 4,0). Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu 2010 r. w y łcz o n o osób, tj. o osób (o 17,3) mniej ni w miesicu poprzednim. Wyłczenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu: - podjcia pracy osób (36,1 ogółu wyłcze); - niepotwierdzenia gotowoci do pracy osób (34,8); - rozpoczcia szkolenia osób (9,7); - rozpoczcia stau 802 osoby (5,8). Napływ i odpływ bezrobotnych oraz podjcia pracy województwo pomorskie lata VIII 2008 IX X XI XII I 2009 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2010 II III IV V VI VII VIII napły w odpły w w ty m: podjcia pracy W stosunku do miesica poprzedniego liczba osób wyłczonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjcia pracy zmniejszyła si o osób (o 17,9). Wród osób wyłczonych z powodu podjcia pracy osób podjło prac subsydiowan (o 62 osoby, tj. o 5,2 mniej ni miesic wczeniej) a osób podjło prac niesubsydiowan (o osób, tj. o 21,0 mniej ni miesic wczeniej). Spadek wyłcze wród osób, które podjły prac subsydiowan wynikał ze spadku podj pracy w ramach podjcia działalnoci gospodarczej (o 83 osoby, tj. o 30,2), prac interwencyjnych (o 31 osób, tj. o 10,8) oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (o 10 osób, tj. o 3,0). Podsumowanie Na kształtowanie si liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w sierpniu 2010 r. wpływ miały m.in.: wiksza liczba wyłcze (13,7 tys. osób) ni liczba rejestracji bezrobotnych (13,3 tys. osób); mniejsza ni w lipcu 2010 r. liczba wyłcze z ewidencji bezrobotnych (o 2,9 tys. osób, tj. o 17,3), wynikajca ze zmniejszenia wyłcze z tytułu: podjcia pracy (o 1,1 tys. osób, tj. o 17,9), niepotwierdzenia gotowoci do pracy (o 1,1 tys., tj. o 18,6), rozpoczcia stau (o 0,3 tys., tj. o 29,3) i pracy społecznie uytecznej (o 0,3 tys., tj. o 48,7); mniejsza ni w lipcu 2010 r. liczba rejestracji bezrobotnych (o 0,8 tys. osób, tj. o 5,7). W kraju w sierpniu 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy wyniosła 1 800,2 tys. osób i w stosunku do lipca 2010 r. zmniejszyła si o 12,7 tys. osób, tj. o 0,7. Spadek liczby bezrobotnych wystpił we wszystkich województwach, z wyjtkiem województwa opolskiego, gdzie wystpił niewielki wzrost. Stopa bezrobocia w kraju zmniejszyła si w sierpniu 2010 r. o 0,1 pkt proc. i wyniosła 11,3 (w województwie pomorskim 11,5). Najnisz stop bezrobocia w Polsce odnotowano w Poznaniu - 3,3 oraz w Warszawie i Katowicach po 3,4. Szczegółowe dane statystyczne o rynku pracy województwa pomorskiego dostpne s na stronie 4

6 Liczba bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego Słupsk Gdynia Sopot Gdask ma r. Liczba bezrobotnych: Województwo: osób Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego 20,6 11,6 Słupsk 21,3 16,7 10,1 14,9 10,2 14,6 Gdynia 5,1 Sopot 3,7 8,2 Gdask 5,3 22,7 22,3 ma r. Stopa bezrobocia: poniej powyej 20 21,3 17,5 18,8 13,3 21,2 9,9 Województwo: 11,5 ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Opracował: Ireneusz Rybiski, Wydział Planowania, Bada i Analiz, Zespół Bada i Analiz, Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku. 5

7 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce 11,5 18, r. 15,1 pomorskie 14,7 warmisko-mazurskie zachodniopomorskie 14,5 kujawsko-pomorskie 9,0 8,4 mazowieckie lubuskie wielkopolskie 11,2 12,1 łódzkie 13,9 11,9 dolnolskie 9,2 witokrzyskie opolskie lskie 14,5 9,4 12,0 podlaskie 11,8 lubelskie Liczba bezrobotnych w Polsce ,2 tys. osób Stopa bezrobocia w Polsce - 11,3 Liczba bezrobotnych: stopa bezrobocia w małopolskie podkarpackie Zmiana liczby bezrobotnych w Polsce w okresie sierpie 2010 r. - lipiec 2010 r. -0,2 zachodniopomorskie -0,5 pomorskie -0,6 warmisko-mazurskie -0,9 kujawsko-pomorskie -0,2 podlaskie -0,7 lubuskie -0,7 dolnolskie -1,9 wielkopolskie 0,1 opolskie -2,2 łódzkie -0,7 lskie -0,2 mazowieckie -0,5 witokrzyskie -0,5 lubelskie Zmiana liczby bezrobotnych: -2,2 do -0,7-0,7 do -0,4-0,4 do 0,1-0,6 małopolskie -0,2 podkarpackie W Polsce spadek o 0,7 ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Opracował: Ireneusz Rybiski, Wydział Planowania, Bada i Analiz, Zespół Bada i Analiz, Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku. 6

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy kwiecie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, maj 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

44 Informacje bie ce

44 Informacje bie ce 44 Informacje bie ce Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 66 170 osób (w kraju 1 404,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7 44 Informacje biece Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 739 osób w kraju 1 683,4 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007 Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 96019 osób. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r.

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 67 771 osób (w kraju 1 473,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9 44 Według stanu na 31 grudnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 86904 osoby. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2006 r. Według stanu na dzie 31 stycznia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów czerwiec 2005 r. Według stanu na dzie 31 maja 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów padziernik 2005 r. Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujcych pracy w 2004 r. w o j e w

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów listopad 2005 r. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ * WEDŁUG SEKCJ województwo pomorskie SEKCJE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów lipiec 2005 r. Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów

ROZLICZENIE NAPŁYWU I ODPŁYWU BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku BYTÓW CHOJNICE CZŁUCHÓW GDASK KARTUZY KOCIERZYNA KWIDZYN LBORK MALBORK PUCK SŁUPSK Bezrobotni wg stanu w kocu grudnia 2004 179658 11201 10121

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2014 r. luty 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 119 862 119 959 97 0,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2016 Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2016 r. Województwo pomorskie listopad 2016 r. grudzień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH

WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH w I półroczu 2011 r. Osoby wyłczone z ewidencji osób niepełnosprawnych 01 4685 171 263 180 135 145 85 181 222 221 73 95 344 294 98 276 341 636

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2016 r. Województwo pomorskie lipiec 2016 r. sierpień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

w tym pracy sezonowej

w tym pracy sezonowej ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA 12 MIESICY 2009 r. bytowski chojnicki człuchowski gdaski GDASK kartuski kocierski kwidzyski lborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski

Bardziej szczegółowo

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu WŁCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNI I POSZUKUJCY PRACY NIEPOZOSTAJCY W ZATRUDNIENIU województwo pomorskie w 2008 r. Bezrobotni Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2014 r. Województwo pomorskie lipiec 2014 r. sierpień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2016 r. styczeń 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje 5 listopad tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2014 r. Województwo pomorskie październik 2014 r. listopad 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2016 r. Województwo pomorskie sierpień 2016 r. wrzesień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2015 r. Województwo pomorskie luty 2015 r. marzec 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie lipiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2017 r. lipiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie marzec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2017 r. marzec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo