Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Wrocław, grudzień 2015

2 Podstawa opracowania 1) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852; Dz. U. z 2015r. poz. 249), zwana dalej Ustawą 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1842); zwane dalej Rozporządzeniem. 3) Uchwały Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 1. Informacje ogólne 1. Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (zwana dalej Radą Wydziału) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora: 1) nauk chemicznych w dyscyplinach: biotechnologii, chemii, technologii chemicznej; 2) nauk technicznych w dyscyplinach: inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej. 2. Stopień doktora nadawany jest w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. 3. Warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r, poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. 4. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu Diamentowy Grant (art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., prawo o szkolnictwie wyższym), która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego powyżej, warunkiem wszczęcia przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych rac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a Ustawy. 5. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lub lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom o którym mowa w art. 191 a ust. 3 i 4 ustawy 27 lipca 2005 r., prawo o szkolnictwie wyższym; 2) zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Wydziału; egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie: (i) dyscypliny 2

3 podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, (ii) dyscypliny dodatkowej, (iii) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu o którym mowa w pkt. 4 (poniżej); 3) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską; 4) zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31, pkt. 5 Ustawy. 6. Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna: (i) stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz (ii) wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz (iii) umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. 7. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w pkt. 6 (powyżej). 8. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w pkt. 6 (powyżej). 9. Rozprawę doktorską może stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, jeżeli odpowiada warunkom określonym w pkt. 6 (powyżej). 10. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski. 11. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. 12. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Chemicznego (dalej zwanego Wydziałem). Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu przekazania ich przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych. 13. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (dalej zwanej Centralną Komisją) w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 14. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie będącej: 3

4 1) studentem, który ukończył trzeci rok studiów jednolitych magisterskich albo 2) absolwentem studiów pierwszego stopnia, który posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i beneficjentem programu Diamentowy Grant ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz spełnia warunki określone w Ustawie w art. 12 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 oraz art. 13; beneficjent programu Diamentowy Grant po nadaniu stopnia doktora nabywa uprawnienia równoważne z uprawnieniami wynikającymi z odbycia studiów wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. 15. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału w przedmiocie: 1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie; 2) wyznaczenia recenzentów; 3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; 4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 5) nadania stopnia doktora. 16. W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, o których mowa w art. 14a, ust. 1 Ustawy, można powołać kopromotora. W przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej można powołać drugiego promotora. Przepisy dotyczące promotora stosuje się do kopromotora i drugiego promotora, z zastrzeżeniem że kopromotorowi nie przysługuje wynagrodzenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy. 17. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej niż ta, której pracownikiem (doktorantem) jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału. 18. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 19. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych powyżej, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 20. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 4

5 naukowej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. 21. Zgodnie z Ustawą (Art. 14 ust. 5): Uprawnienia do podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, rada jednostki może przekazać powołanej w tym celu komisji. W przypadku, gdy obrona rozprawy odbyła się przed komisją, komisja ta przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału. Rolę komisji pełnią na Wydziale komisje doktorskie, powołane uchwałą Rady Wydziału z dnia 21 listopada 2012 r. Zgodnie z Ustawą komisje doktorskie mają uprawnienie do: (i) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (Art. 14, ust. 2 pkt 3 Ustawy), (ii) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (Art. 14, ust. 2 pkt 4 Ustawy). Komisje te spełniają też rolę doradczą w sprawie uchwał podejmowanych przez Radę Wydziału a określonych w Art. 14, ust. 2, pkt 1, 2, 5. Ponadto komisje doktorskie pełnią rolę doradczą w sprawach nostryfikacji stopni doktorskich uzyskanych za granicą. 22. W skład co najmniej siedmioosobowej komisji doktorskiej, o której mowa w art. Art. 14 ust. 5 wchodzą: 1) członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej lub pokrewnej dyscypliny naukowej; 2) recenzenci rozprawy doktorskiej 3) promotor, drugi promotor. 23. W posiedzeniach komisji doktorskiej i komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez Dziekana Wydziału Chemicznego (dalej zwanego Dziekanem). 24. Uchwały podejmowane w przewodzie doktorskim (art. 14, ust. 2 Ustawy) są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są uprawnienie członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego; do głosowania uprawnieni są także recenzenci oraz promotor rozprawy doktorskiej. 25. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 26. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych. 27. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. 5

6 28. Osoba ubiegająca się nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy, jeśli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Wydziału lub radzie innej jednostki organizacyjnej. 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora (zwana dalej kandydatem) składa Dziekanowi wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. 2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza: 1) poświadczoną przez sekretariat Wydziału kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art., 12, ust 1, pkt 1 Ustawy; 2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej; 3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także, a także, jeżeli jest to wymagane, osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego (patrz powyżej - pkt. 16 i 20 opracowania); 4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę; 5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora. 3. Kandydat będący beneficjentem programu Diamentowy Grant załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego: 1) poświadczoną sekretariat Wydziału kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant. 2) opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez kandydata oraz wysoki stopień zaawansowania tych rac, wydaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a Ustawy. 4. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego: 1) poświadczoną przez sekretariat Wydziału kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia. 6

7 2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski. 5. Dziekan, w porozumieniu z proponowanym promotorem rozprawy, przekazuje sprawę do właściwej komisji doktorskiej, która podejmuje stosowne, opisane poniżej (pkt. 6), działania. Zmiana komisji, w trakcie przebiegu przewodu doktorskiego wymaga zgody Dziekana. 6. Komisja doktorska rozpatruje sprawę wszczęcia przewodu po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją oraz po przedstawieniu przez kandydata, podczas otwartego seminarium, założeń i stanu zaawansowania pracy. Wniosek komisji w sprawie wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora powinien być przygotowany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK 1. W przypadku wniosku negatywnego komisja podaje krótkie uzasadnienie swej decyzji. 7. Rada Wydziału, biorąc pod uwagę opinię komisji doktorskiej, podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego. 8. Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. 9. Rada Wydziału może dodatkowo wyznaczyć: 1) drugiego promotora w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; 2) kopromotora w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej. 3) promotora pomocniczego w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem. Wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie 1. Kandydat przedkłada promotorowi, oraz, jeśli był wyznaczony, drugiemu promotorowi lub kopromotorowi, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. 2. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowi (promotorom) wraz z rozprawą i streszczeniem oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidulany wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 3. Promotor przekazuje Dziekanowi rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią i, jeżeli stanowi ona samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej, wraz z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej; drugi promotor, lub kopromotor, 7

8 o ile byli wyznaczeni, również przekazują Dziekanowi pisemną opinię na temat rozprawy doktorskiej. 4. Dziekan zwraca się z do komisji doktorskiej z prośbą o opinię w sprawie: 1) wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej; Komisja rekomenduje Radzie Wydziału dwóch recenzentów spośród co najmniej trzech rozpatrywanych kandydatów. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Recenzent może być powołany wyłącznie spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem (doktorantem) jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 2) powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej; Zadaniem komisji doktorskiej jest wybranie zakresu egzaminu spośród zakresów określonych dla poszczególnych komisji doktorskich uchwałą Rady Wydziału z dnia 21 października 2015 r. (ZAŁĄCZNIK 2) oraz zaproponowanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej. 3) powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny dodatkowej, tj. każdej innej dyscypliny niż dyscyplina podstawowa, w której doktorant uzyskuje stopień naukowy. Zadaniem komisji doktorskiej jest określenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i składu komisji egzaminacyjnej. Zakres egzaminu doktorskiego musi odpowiadać dyscyplinie naukowej i artystycznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065). 4) powołania komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie języka nowożytnego. Wnioski w sprawach wyboru recenzentów pracy, składu komisji przeprowadzających egzaminy i zakresów egzaminów powinny być zawarte w protokole z posiedzenia komisji przygotowanym według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Komisja doktorska może, przed sformułowaniem opinii, zażądać wygłoszenia seminarium przez kandydata. Zaleca się, by komisjom przeprowadzającym egzaminy doktorskie przewodniczył przewodniczący właściwej komisji doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy promotorem jest przewodniczący komisji doktorskiej, funkcję przewodniczącego komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, można powierzyć jednemu z członków 8

9 komisji doktorskiej. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnych. 6. Rada Wydziału, biorąc pod uwagę opinię komisji doktorskiej, powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie: 1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej i prowadzą działalność naukową w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora; 2) dyscypliny dodatkowej, w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej. 3) nowożytnego języka obcego, w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 7. Rada Wydziału, biorąc pod uwagę opinię komisji doktorskiej, powołuje co najmniej dwóch recenzentów. 8. Recenzja przedstawiana jest Radzie Wydziału w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc. 9. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 Ustawy. 10. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera oceną indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy. 11. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które Rada Wydziału przekazuje kandydatowi i promotorowi (drugiemu promotorowi, kopromotorowi). Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która ponownie kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji. 12. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przekazuje Centralnej Komisji kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony 1. Warunkiem przyjęcia rozprawy doktorskiej jest zdanie przez kandydata wymaganych egzaminów doktorskich. Egzaminy doktorskie są oceniane według 9

10 skali ocen określonych w Regulaminie Studiów Doktoranckich. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego złożenie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz. 2. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony po zapoznaniu się z pracą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów. Komisja wyznacza termin i miejsce obrony, na co najmniej 15 dni od daty przyjęcia pracy. Uchwała w sprawie przyjęcia rozprawy powinna być przygotowana według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK 4. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. 3. Rada Wydziału zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie Wydziału Chemicznego. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor. W posiedzeniu mogą brać udział również drugi promotor lub promotor pomocniczy. 2. Podczas obrony doktorant przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje; w przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie jego recenzji. 3. Po przedstawieniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której głos zabierać mogą wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący komisji doktorskiej. 4. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym: 1) komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia, wraz z uzasadnieniem, Radzie Wydziału; 2) komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora. 5. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej ubiega się co najmniej dwóch kandydatów: 1) obronę przeprowadza się równocześnie dla wszystkich; 2) uchwały w sprawie poszczególnych czynności w przewodzie doktorskim podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich. 10

11 6. Na posiedzeniu niejawnym komisja doktorska rozpatruje również sprawę wyróżnienia przewodu doktorskiego i odpowiednią propozycję przedstawia Radzie Wydziału. Wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy powinien być zawarty w opinii recenzentów pracy. Zasady wyróżniania prac doktorskich określa Uchwała Rady wydziału z dnia 19 grudnia 2007 r. Po zakończeniu posiedzenia komisja sporządza protokół według wzoru przedstawionego w ZAŁĄCZNIKU 5 i przekazuje do sekretariatu wydziału. 3. Sprawy organizacyjne Postanowienia ogólne 1. Dokumentacja przewodu doktorskiego prowadzona i przechowywana jest w sekretariacie Wydziału i udostępniana komisji doktorskiej na czas przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. Sprawy przewodów doktorskich prowadzi Pani mgr Lidia Dyczek-Kozula, bud. C6 p.132, tel , 2. Wszystkie protokoły z posiedzeń, uchwały i wnioski komisji doktorskich muszą być przekazane do sekretariatu w formie elektronicznej na adres oraz w formie papierowej podpisanej przez przewodniczącego komisji doktorskiej. 3. Sprawy związane z przewodami doktorskimi znajdą się w programie posiedzenia Rady Wydziału o ile odpowiednie wnioski i uchwały zostaną przekazane, w formie pisemnej, do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym termin posiedzenie Rady. Obowiązki organizacyjne komisji doktorskich 1. Seminaria kandydatów organizuje kierownik macierzystej jednostki organizacyjnej kandydata w porozumieniu z przewodniczącym właściwej komisji doktorskiej. Wymagane jest powiadomienie imienne członków komisji doktorskiej o terminie i miejscu seminarium, zamieszczenie ogłoszeń oraz przekazanie informacji w formie elektronicznej do sekretariatu Wydziału. 2. Za organizację posiedzeń komisji doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskich oraz terminowe i staranne przygotowywanie dokumentów (lista obecności, wnioski, protokoły) odpowiada przewodniczący komisji. Przygotowanie protokołów z posiedzeń komisji egzaminów doktorskich odbywa się według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Informacja o przyjęciu rozprawy oraz dacie i miejscu obrony musi być przekazana do sekretariatu Wydziału na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony. Obowiązki sekretariatu Wydziału 1. Przygotowanie informacji o wszczęciu przewodu, nadaniu stopniu doktora oraz danych do dyplomu doktorskiego. 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału informacji o seminariach związanych z przewodem doktorskim. 3. Sprawy związane z przygotowaniem recenzji pracy: przesłanie recenzentom egzemplarza rozprawy i dokumentacji, zaproszenie na obronę rozprawy, 11

12 formalności związane z honorarium za recenzję i zwrotem kosztów delegacji. W przypadku kandydatów spoza uczelni przygotowanie umowy o pokryciu kosztów przewodu przez macierzysta instytucję. 4. Zawiadomienie o dacie i miejscu obrony jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej, zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału i wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 5. Przekazanie pracy wraz z recenzjami do biblioteki. 6. Przechowywanie dokumentacji przewodu wraz z egzemplarzem archiwalnym przez okres 2 lat a następnie przekazanie kompletu dokumentów do archiwum. Prof. dr hab. Andrzej Ożyhar Wrocław, grudzień 2015 (prodziekan ds. nauki) 12

13 ZAŁĄCZNIK 1 Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Komisja Doktorska. Wrocław, dnia Wniosek do Rady Wydziału Chemicznego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani/Pana i wyznaczenia promotora dziedzina: dyscyplina: Posiedzenie komisji odbyło się w dniu Proponowany temat rozprawy doktorskiej : Proponowany promotor promotor: Drugi promotor: 1 Kopromotor: Promotor pomocniczy: Seminarium odbyło się w dniu Wyniki głosowań 2 Uprawnionych do głosowania Obecnych na posiedzeniu Za wnioskiem Przeciw Wstrzymujących się osób osób osób osób osó Przewodniczący Komisji Doktorskiej W załączeniu lista obecności 1 Obligatoryjne jest wyznaczenie promotora rozprawy. 2 Podać wyniki niezależnych głosowań nad: (i) wszczęciem przewodu doktorskiego, (ii) wyznaczeniem promotora (promotorów). 13

14 ZAŁĄCZNIK 2 ZAKRES EGZAMINÓW DOKTORSKICH W DYSCYPLINIE PODSTAWOWEJ Komisja doktorska Dziedzina Dyscyplina Zakres egzaminu w dyscyplinie podstawowej BIOTECHNOLOGIA CHEMIA I, CHEMIA II INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA TECHNOLOGIA CHEMICZNA I TECHNOLOGIA CHEMICZNA II nauki chemiczne nauki chemiczne nauki chemiczne nauki techniczne biotechnologia chemia chemia inżynieria chemiczna biochemia biotechnologia chemia - chemia bioorganiczna, chemia - chemia bionieorganiczna, chemia - chemia medyczna chemia - chemia nieorganiczna chemia chemia organiczna chemia chemia fizyczna chemia - chemia analityczna inżynieria chemiczna i procesowa nauki chemiczne chemia chemia nauka o materiałach nauki chemiczne i nauki techniczne technologia chemiczna technologia chemiczna inżynieria materiałowa nauki techniczne inżynieria inżynieria materiałowa fizyka i chemia materiałowa materiałów nauki techniczne technologia technologia chemiczna technologia chemiczna nieorganiczna nauki techniczne i technologia technologia chemiczna technologia nauki chemiczne chemiczna organiczna 14

15 ZAŁĄCZNIK 3 Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Komisja Doktorska. Wrocław, dnia Wniosek do Rady Wydziału Chemicznego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej Pani/Pana.., wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie Posiedzenie w dniu Temat rozprawy doktorskiej : Proponowani recenzenci : dziedzina : dyscyplina : 1. tytuł, imię i nazwisko, uczelnia, dyscyplina/specjalność Wynik głosowania Uprawnionych do głosowania Obecnych Prof. Prof. Prof. osób osób głosów głosów głosów Proponowany zakres egzaminów oraz składy komisji: Egzamin z dyscypliny podstawowej. skład komisji : - przewodniczący - promotor 3 Egzamin z dyscypliny dodatkowej. skład komisji : - przewodniczący Egzamin z języka. skład komisji :. - przewodniczący W załączeniu lista obecności. Przewodniczący Komisji Doktorskiej 3 W skład komisji wchodzą drugi promotor lub kopromotor jeśli zostali wyznaczeni. 15

16 ZAŁĄCZNIK 4 Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Komisja Doktorska. Wrocław, dnia Uchwała w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana/Pani i dopuszczenia jej do publicznej obrony Komisja na posiedzeniu w dniu. zapoznała się z aktualnym stanem przewodu doktorskiego Pana/Pani.. na temat realizowanego pod opieką. Wpłynęły dwie pozytywne recenzje przygotowane przez prof.. i prof. Kandydat zdał/a wymagane egzaminy z,. i języka angielskiego. Komisja przyjęła rozprawę doktorską mgr inż...i dopuściła ją do publicznej obrony. Termin obrony wyznaczono na o godz... w sali w budynku. Politechniki Wrocławskiej. Wynik głosowania Uprawnionych do głosowania Obecnych na posiedzeniu Rady Za wnioskiem Przeciw Wstrzymujących się.. osób osób osób...osób...osób Przewodniczący Komisji Doktorskiej W załączeniu lista obecności. 16

17 ZAŁĄCZNIK 5 Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Komisja Doktorska.. Wrocław, dnia Wniosek do Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania Pani/Panu stopnia doktora nauk. w dyscyplinie.. (specjalność : ) Temat rozprawy doktorskiej : Promotor 4 : Recenzenci : Data obrony rozprawy doktorskiej : Wynik głosowania w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Uprawnionych do głosowania Obecnych na posiedzeniu Za wnioskiem Przeciw Wstrzymujących się. osób.. osób osób osób. osób Wynik głosowania w sprawie nadania stopnia doktora Uprawnionych do głosowania Obecnych na posiedzeniu Za wnioskiem Przeciw Wstrzymujących się... osób... osób... osób... osób... osób Wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej: (tak / brak wniosku) Recenzent 1 (tak / brak wniosku) Recenzent 2 (tak / brak wniosku) Wynik głosowania w sprawie wyróżnienia przewodu: Uprawnionych do głosowania... osób Obecnych na posiedzeniu... osób Za wnioskiem... osób Przeciw... osób Wstrzymujących się... osób W załączeniu lista obecności Przewodniczący Komisji Doktorskiej 4 Podać dane drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego o ile zostali wyznaczeni. 17

18 ZAŁĄCZNIK 8 PROTOKÓŁ Komisji Egzaminu Doktorskiego Mgr inż. urodzony/a/ dnia zdał egzamin doktorski z... w dniu przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: Pytania Ocena odpowiedzi Członkowie Komisji... Ogólny wynik egzaminu... Przewodniczący Komisji... 18

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg)

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwalony przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Naukową IS UW w dniu 6 marca 2018 r., zgodny ze stanem prawnym na 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

I. Czynności w przewodzie doktorskim

I. Czynności w przewodzie doktorskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27.05.2014r. Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim,

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zaopiniowane przez Radę Naukową IMŻ Uchwała nr 6/154 z dnia 5 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza i stopień nadaje Rada Wydziału, w zakresie posiadanych uprawnień. 2. Czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu Zabrze, 18.01.2018 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 1. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 12 lipca 2017 roku PROCEDURA

Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 12 lipca 2017 roku PROCEDURA PROCEDURA określająca warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zatwierdzona w dniu 12 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne procedura

Postępowanie habilitacyjne procedura Postępowanie habilitacyjne procedura Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM I. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego 3 komplety dokumentów w wersji

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586,

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586, Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1 Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 7/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania:

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania: PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Podstawa opracowania: 1. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA 1. Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego w Głównym Instytucie Górnictwa występuje do Naczelnego Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały nr 22 Rady WR AWF Warszawa z dnia 8.12.2015 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 108/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 27 października 2011 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała. w sprawie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w IPs UJ

Uchwała. w sprawie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w IPs UJ Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12.01.2012, z późn. zmianami z dn. 18.12.2014, 24.09.2015,18.02.2016, 06.10.2016 oraz 06.04.2017 w sprawie procedury przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego A. Postanowienia wstępne I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 78/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 14 października 2015 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Załącznik do uchwały Rady Naukowej ISP PAN nr 136 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/18/2018 Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 17 stycznia 2018 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nr 2018/II/02 z dnia 14.02.2018 r. ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni Załącznik do uchwały Rady Wydziału nr 19/2011/RWN z dnia 19.05.2011 r. Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jan Mostowski. IF PAN, 4 lipca 2012 r.

Jan Mostowski. IF PAN, 4 lipca 2012 r. Jan Mostowski IF PAN, 4 lipca 2012 r. Przewody doktorskie otwarte przed 1 października 2011 reguluje Ustawa z 2003 r. (stara Ustawa) Przewody doktorskie otwarte po 1 października 2011 reguluje Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/19/2014 Rady Wydziału Architektury PB z dn12.02.2014 r. i Uchwały nr 2/23/2014 z dn.26.02.2014 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZEPROWADZANIU CZYNNOŚCI W PRZWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUKI O ŻYWNOŚCI UWM W OLSZTYNIE

SCHEMAT TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZEPROWADZANIU CZYNNOŚCI W PRZWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUKI O ŻYWNOŚCI UWM W OLSZTYNIE Załącznik 1. do Uchwały nr 26 Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2016 r. w dotyczącej TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZEPROWADZANIU CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim Wydział Informatyki PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/IV/2016 z dn.21.04.2016r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Instytut

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/2017 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25 stycznia 2017 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 23 marca 2016 roku PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 6.12.2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ),

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ), Procedura związana z przewodem doktorskim realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Architektury w dniu 21.12.2016 r. 1. Przedmiot: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej IOP PAN w kadencji 2015-2018 uchwalony 7 grudnia 2016 r. TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM.

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dyrektora Instytutu Socjologii UAM (proponowany temat pracy oraz propozycja

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przewodach doktorskich Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej uchwalony w dniu 7.10.2015 r.

Tryb postępowania w przewodach doktorskich Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej uchwalony w dniu 7.10.2015 r. Tryb postępowania w przewodach doktorskich Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej uchwalony w dniu 7.10.2015 r. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Rady WR AWF Warszawa z dnia 23.07.2018 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r. 1. Senat Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora uchwala Regulamin seminariów doktorskich w Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Wymogi stawiane kandydatowi starającemu się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

1. Wymogi stawiane kandydatowi starającemu się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Regulamin nadawania stopnia doktora na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, zatwierdzony Uchwałą nr 48 Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 8

Bardziej szczegółowo

3. Postępowanie habilitacyjne

3. Postępowanie habilitacyjne Regulamin postępowania w przewodach habilitacyjnych w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo