Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3085/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 grudnia 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3085/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 grudnia 2009 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3085/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 grudnia 2009 rok REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA GOSPODARKI POJAZDAMI SŁUśBOWYMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU ORAZ ZASAD WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUśBOWYCH. Rozdział I Regulamin ustala zasady prowadzenia gospodarki pojazdami słuŝbowymi w Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz zasady wykorzystywania samochodów prywatnych do celów słuŝbowych. 2. Zasady prowadzenia gospodarki pojazdami słuŝbowymi w Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz zasady wykorzystywania samochodów prywatnych do celów słuŝbowych, ustalone zostały w oparciu o następujące przepisy: 1) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych art. 43 ust. 1 ( Dz.U. 2008, Nr 223, poz ), 2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy - art.124 ( Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 j.t. z późn. zm.) 3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny tytuł XVIII UŜyczenie ( Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym art. od 81 do 84 oraz 88 ust.2 (Dz.U.2005, Nr 108 poz. 908 j.t. z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - art. 34a ust. 2 (Dz.U.2007, Nr 125, poz. 874 j.t. z późn. zm.), 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002, Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

2 Przez określenia: 2. - gospodarka samochodowa - naleŝy rozumieć uŝywanie, eksploatowanie, obsługę techniczną, naprawy oraz prowadzenie dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej samochodów, - pojazdy samochodowe - naleŝy rozumieć wszystkie rodzaje samochodów słuŝbowych tj. osobowe, cięŝarowe, autobusy, dyspozycyjne, - samochody dyspozycyjne - naleŝy rozumieć samochody osobowe będące własnością Gminy Miasta Radomia, a przydzielone pracownikom Urzędu do eksploatacji w drodze decyzji Prezydenta Miasta Radomia na podstawie umowy uŝyczenia samochodu słuŝbowego, która to umowa szczegółowo reguluje zasady eksploatowania uŝyczonego pojazdu (załącznik nr 1 do Regulaminu), - komórka koordynująca Biuro Administracyjno Gospodarcze Koordynacja działań w zakresie gospodarowania pojazdami słuŝbowymi naleŝy do Kierownika Biura Administracyjno - Gospodarczego. 2. Nadzór nad gospodarką samochodową w komórkach organizacyjnych Urzędu, w których są uŝytkowane samochody słuŝbowe, sprawują Dyrektorzy/Kierownicy tych komórek. ROZDZIAŁ II UŜytkowanie i eksploatacja słuŝbowych pojazdów samochodowych. 4. Do eksploatacji mogą być dopuszczone pojazdy samochodowe sprawne technicznie posiadające: - waŝny dowód rejestracyjny (z aktualnymi badaniami technicznymi), - dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (waŝną polisę O.C.), - wyposaŝenie dodatkowe, zgodne z wymogami kodeksu drogowego. 5. Dyrektorzy/Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, w których są eksploatowane pojazdy samochodowe obowiązani są: - kierować pojazdy na wymagane badania techniczne, - dbać o aktualizację dowodów rejestracyjnych, - zawiadamiać właściwą instytucję ubezpieczeniową o wypadku drogowym, w którym uczestniczył samochód słuŝbowy Urzędu i załatwiać wynikające z tego formalności. 6. Kierować pojazdami słuŝbowymi mogą: - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców posiadający odpowiednie, waŝne prawo jazdy tj. zgodne z rodzajem obsługiwanego pojazdu oraz odpowiednie kwalifikacje do

3 wykonywania zawodu kierowcy ( zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dział IV art. 88 ust. 2 (Dz.U. 2005, Nr 108, poz. 908 j.t. z późn. zm.), - pracownicy Urzędu posiadający odpowiednie waŝne prawo jazdy, - pracownicy Urzędu, posiadający odpowiednie waŝne prawo jazdy, którym przydzielone zostały samochody dyspozycyjne w drodze pisemnego upowaŝnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upowaŝnioną w formie umowy uŝyczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) Pojazdy samochodowe będące własnością Gminy Miasta Radomia, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach słuŝbowych dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu. 2. Gospodarkę samochodową pojazdami uŝyczonymi innym jednostkom, prowadzą te jednostki. 3. W wyjątkowych sytuacjach pojazdy słuŝbowe mogą być wykorzystywane przez jednostki budŝetowe, organizacje społeczne oraz inne podmioty wyłącznie za zgodą Sekretarza Miasta KaŜdy wyjazd samochodu słuŝbowego (z wyjątkiem samochodów dyspozycyjnych) musi mieć potwierdzenie na karcie drogowej (Pu-SM-101 ) w formie podpisu zlecającego wyjazd. 2. Warunki uŝytkowania samochodów dyspozycyjnych ściśle określa umowa uŝyczenia samochodu ( załącznik nr 1 do Regulaminu ) zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 j.t. z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny - tytuł XVIII UŜyczenie ( Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 9. Dokumenty słuŝące do rozliczania słuŝbowych pojazdów samochodowych: 1. Podstawowym dokumentem potwierdzającym korzystanie z samochodu słuŝbowego jest karta drogowa (druk Pu-SM-101), która umowŝliwia rozliczenie przebiegu pojazdu, zuzycia paliwa, czasu pracy kierowców, 2. Polecenie wyjazdu słuŝbowego (druk Pu Os-232). 3. Miesięczne zestawienie eksploatacji pojazdu wykazujące ilość zuŝytego paliwa, oleju oraz przejechanych kilometrów sporządzone przez pracownika komórki koordynującej w oparciu o karty drogowe ( Pu-SM-101 ). 4. Pracownik Biura koordynującego, zgodnie z przyjętą normą zakładową rozlicza koszty eksploatacji danego pojazdu,

4 Norma zakładowa ustalana jest przez nadzorującego gospodarkę samochodową na podstawie ekspertyzy wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę przy uwzględnieniu normy wskazanej w instrukcji obsługi danego typu samochodu i stanowi indywidualną normę kaŝdego pojazdu. 2. Dopuszcza się zwiększenie zuŝycia paliwa do 10% normy w przypadku jej przekroczenia ze względu na warunki atmosferyczne np. obniŝenie temperatury powietrza poniŝej 0 o C, intensywne opady śniegu powodujące utrudnienia w ruchu pojazdów lub jazdy na krótkich odcinkach na nierozgrzanym silniku, ogrzewanie pojazdu w czasie postoju. 3. Stwierdzenie, przez pracownika nadzorującego eksploatację pojazdów samochodowych, przekroczenia normy zuŝycia paliwa w okresie rozliczeniowym kart drogowych powoduje obciąŝenie osoby kierującej pojazdem, kosztami ponadnormatywnego zuzycia paliwa w przypadku gdy nie było ono uzasadnione zapisem ust. 2. Rozdział III Obsługa techniczna pojazdów samochodowych Komórka koordynująca prowadzi obsługę techniczną pojazdów samochodowych. 2. Obsługa techniczna polega na okresowym sprawdzaniu i regulacji układów i podzespołów pojazdów, bieŝącym usuwaniu stwierdzonych niesprawności i awarii w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej. 3. Przegląd techniczny pojazdów samochodowych w okresie eksploatacji obejmuje: 1) obsługę codzienną, 2) obsługę techniczną ze ścisłym przestrzeganiem instrukcji obsługi oraz warunków gwarancji, 3) obsługę sezonową : letnią i zimową, 4) badanie techniczne pojazdów zgodnie z art. 81 do 84 Dz.. III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005, Nr 108, poz. 908 j.t. z późn. zm.). 4. Pracownik komórki koordynującej prowadzi ewidencję badań technicznych na podstawie wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów. Rozdział IV GaraŜowanie pojazdów samochodowych Pojazdy samochodowe powinny być garaŝowane w pomieszczeniach będących własnością Urzędu, pomieszczeniach wydzierŝawionych w tym celu lub odstawiane: 1) w wyznaczone miejsca na terenach przyległych do budynków Urzędu,

5 2) na parkingi strzeŝone i inne miejsca zgodnie z ustaleniami nadzorującego gospodarkę samochodową w Urzędzie. 2. GaraŜowane i odstawiane pojazdy samochodowe muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupowaŝnionych. 3. Kierujący pojazdami samochodowymi, po zakończonej pracy (nie dotyczy samochodów dyspozycyjnych) pozostawiają dokumenty pojazdu, kartę drogową i kluczyki w miejscu określonym przez nadzorującego. 4. Zapasowe kluczyki do pojazdów samochodowych przechowuje pracownik prowadzący gospodarkę samochodową. Rozdział V Wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów słuŝbowych Pracownicy Urzędu oraz kierownicy jednostek budŝetowych, których charakter pracy wymaga wyjazdów poza siedzibę danej jednostki, mogą wykorzystywać prywatne pojazdy do celów słuŝbowych, na podstawie umów (załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu) zgodnie z art. 34a ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz..U. 2007, Nr 125, poz. 874 j.t. z późn. zm.). 2. Umowy, o których mowa wyŝej podpisuje Prezydent lub osoba przez niego upowaŝniona. Umowa określa miesięczny limit przejechanych kilometrów w odniesieniu do przepracowanych dni w danym miesiącu. 3. Prezydent lub upowaŝniona przez niego osoba moŝe jednorazowo w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na uŝycie prywatnego samochodu do celów słuŝbowych na podstawie Polecenia wyjazdu słuŝbowego (delegacji). 4. Urząd Miejski pokrywa koszty uŝywania - do celów słuŝbowych - samochodów osobowych, stanowiących własność prywatną pracowników według aktualnie obowiązujących stawek za 1km, zgodnie z 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. (Dz.U. 2002, Nr 27, poz. 271z późn.zm.). 5. Podstawą do rozliczenia kosztów uŝywania samochodów prywatnych do celów słuŝbowych jest Rozliczenie ryczałtu z tytułu uŝywania samochodu prywatnego do celów słuŝbowych, stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu, a w przypadku jak w 12 ust. 3 na druku Polecenie wyjazdu słuŝbowego. Rozdział VI Postanowienia końcowe. 14. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane przez Prezydenta Miasta.

6 Załączniki : Nr 1. Umowa w sprawie uŝyczenia samochodu słuŝbowego, Nr 2. Umowa w sprawie uŝywania do celów słuŝbowych samochodu prywatnego pracownika Urzędu Miejskiego, Nr 3. Umowa w sprawie uŝywania do celów słuŝbowych samochodu prywatnego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, Nr 4. Rozliczenie ryczałtu z tytułu uŝywania samochodu prywatnego do celów słuŝbowych.

7 UMOWA UśYCZENIA Zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Urzędem Miejskim w Radomiu reprezentowanym przez:.. - Prezydenta Miasta Radomia, zwanym dalej UŜyczającym, a Pracownikiem: Panem, zamieszkałym ul.., Radom zwanym dalej Biorącym do uŝywania, o następującej treści: 1 UŜyczający oświadcza, Ŝe jest właścicielem samochodu osobowego marki.., rok prod., nr nadwozia.., nr silnika, nr rejestracyjny. 2 1.UŜyczający oddaje w bezpłatne uŝywanie samochód, o którym mowa w 1, a Biorący do uŝywania samochód ten przejmuje i zobowiązuje się do jego uŝywania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania w naleŝytym stanie. 2.Biorący do uŝywania oświadcza, Ŝe zapoznał się z przedmiotem uŝyczenia i stwierdza, Ŝe znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego uŝytku. 3 Przekazanie przedmiotu uŝyczenia nastąpi na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4 Biorącemu do uŝywania nie wolno oddawać przedmiotu uŝyczenia do korzystania osobom trzecim. 5 1.UŜyczający pokrywa koszt pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego, obowiązkowych i okresowych przeglądów technicznych i napraw, wykonywanych w autoryzowanych lub innych specjalistycznych warsztatach oraz zakupu części i dodatkowego wyposaŝenia, na podstawie - przedłoŝonych przez Pracownika - rachunków, wystawionych na UŜyczającego. 2.Zwykłe koszty z tytułu korzystania z przedmiotu uŝyczenia w czasie trwania umowy, tj. koszty bieŝącej eksploatacji /paliwa, olejów, płynów/, obsługi technicznej i konserwacji /drobne usługi diagnostyczne i regulacje, wymiana olejów, naprawa uszkodzonego ogumienia, utrzymanie czystości itp./, pokrywa pracownik. 3.Koszt ewentualnej naprawy powypadkowej będzie pokryty przez UŜyczającego do wysokości uznanej w ramach ubezpieczenia samochodu. 4.Uszkodzenia samochodu i inne szkody, które nie podlegają uznaniu w ramach ubezpieczenia oraz wynikłe w rezultacie nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy, obciąŝają Biorącego do uŝywania.

8 5.O zaistniałych nieprawidłowościach w działaniu, uszkodzeniach lub kolizjach, wypadkach, w których uczestniczył uŝyczony samochód, Biorący do uŝywania obowiązany jest niezwłocznie powiadomić UŜyczającego. 6 1.Po zakończeniu obowiązywania umowy Biorący do uŝywania zobowiązuje się zwrócić UŜyczającemu przedmiot uŝyczenia do siedziby UŜyczającego w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zuŝycia wynikający z prawidłowej eksploatacji. 2.Ubytek wartości samochodu ponad stan o jakim mowa wyŝej oraz braki w wyposaŝeniu, Biorący do uŝywania obowiązany jest pokryć przy przekazaniu samochodu. 3.Zwrot przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. 4.W razie sporu co do wysokości odszkodowania, podstawę wyceny będzie stanowić ocena techniczna rzeczoznawcy. 7 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia. do dnia.. 8 Umowa niniejsza zostaje rozwiązana: a) w przypadku rozwiązania umowy o pracę pomiędzy stronami - z dniem jej rozwiązania, b) przez kaŝdą ze stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 9 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej w postaci aneksu. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. UśYCZAJĄCY: BIORĄCY DO UśYWANIA:

9 ... pieczęć zakładu pracy PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 1. Przedmiot powierzenia:.. 2. Marka, typ:.. 3. Nr rej.:.. 4. Nr silnika:.. 5. Nr nadwozia:.. 6.WyposaŜenie: Stan sprzętu przed przejęciem: Stan licznika kilometrów przed przejęciem: Stan paliwa przed przejęciem: Uwagi:... STRONA PRZEKAZUJĄCA: STRONA ODBIERAJĄCA: Radom, dnia Stan sprzętu po przejęciu: Stan licznika kilometrów po przejęciu: Stan paliwa po przejęciu: Uwagi:... STRONA PRZEKAZUJĄCA: STRONA ODBIERAJĄCA: Radom, dnia...

10 UMOWA Nr. /.. w sprawie uŝywania do celów słuŝbowych samochodu prywatnego pracownika Urzędu Miejskiego zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy : Urzędem Miejskim w Radomiu, reprezentowanym przez: Pana Prezydenta Miasta Radomia, zwanym w dalszej części umowy Pracodawcą, w imieniu którego działa: Pan... Sekretarz Miasta, a Panem/-nią.., zwanym/-ą w dalszej części umowy Pracownikiem, o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad uŝywania do celów słuŝbowych pojazdu prywatnego pracownika. 2. Pracownik oświadcza, Ŝe chce uŝywać do celów słuŝbowych samochód osobowy marki.o pojemności skokowej silnika:. cm 3 i numerze rejestracyjnym: Pracodawca przyznaje pracownikowi począwszy od dnia.. miesięczny limit do jazd lokalnych w granicach administracyjnych gminy Radom - w wysokości km. 2.Do limitu nie wlicza się podróŝy słuŝbowych poza granice administracyjne gminy Radom (wyjazdy zamiejscowe). 3.Pracodawca zobowiązuje się pokryć koszty związane z uŝywaniem do celów słuŝbowych pojazdu wymienionego w 2 umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie Pracownikowi z tytułu uŝywania pojazdu do celów słuŝbowych przysługuje zwrot kosztów: 1) za jazdy lokalne ( w granicach administracyjnych miasta lub gminy ), 2) za jazdy zamiejscowe ( podróŝe słuŝbowe ) poza granice administracyjne gminy. 2.Zwrot kosztów za jazdy lokalne dokonywany jest w formie miesięcznego ryczałtu wynikającego z przemnoŝenia miesięcznego limitu kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu. 3.Wysokość stawki za 1 km przebiegu, o której mowa w ust. 2 określona jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 4.Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 2, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą (1/22) za kaŝdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróŝy słuŝbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za kaŝdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów słuŝbowych.

11 5.Zwrot kosztów podróŝy słuŝbowej (jazdy zamiejscowe) dokonywany jest w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1km przebiegu, o której mowa w ust. 2 i Podstawą zwrotu kosztów są : 1. w jazdach lokalnych - pisemne oświadczenie pracownika o uŝywaniu pojazdu do celów słuŝbowych w danym miesiącu, 2. w jazdach zamiejscowych (podróŝ słuŝbowa) - polecenie wyjazdu słuŝbowego. 3. Rozliczenie ryczałtu miesięcznego podlega - przed jego wypłatą sprawdzeniu i akceptacji w sposób ustalony w Urzędzie Miejskim w Radomiu dla dowodów księgowych. 6. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 7. Umowa niniejsza zostaje rozwiązana: a) w przypadku rozwiązania umowy o pracę pomiędzy stronami - z dniem jej rozwiązania, b) przez kaŝdą ze stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, c) w przypadku utraty prawa własności do ww samochodu. 8. Umowa moŝe zostać wypowiedziana przez kaŝdą ze stron w formie pisemnej. 9. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002r. (Dz.U.Nr 27, poz.271 z późn. zm.). 11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pracownika, dwa dla Pracodawcy. Pracodawca Pracownik

12 UMOWA NR /. w sprawie uŝywania do celów słuŝbowych samochodu prywatnego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Urzędem Miejskim w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, ul.kilińskiego 30, zwanym w dalszej części umowy "Pracodawcą" reprezentowanym przez: Pana Prezydenta Miasta Radomia, a Panem Dyrektorem/Kierownikiem. zwanym w dalszej części umowy Pracownikiem o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad uŝywania pojazdu prywatnego pracownika do celów słuŝbowych. 2. Pracownik oświadcza, Ŝe chce uŝywać do celów słuŝbowych samochód marki...o pojemności cm 3, o numerze rej Pracodawca przyznaje pracownikowi począwszy od dnia miesięczny limit do jazd lokalnych - w granicach administracyjnych gminy Radom - w wysokości. km. 2. Do limitu nie wlicza się podróŝy słuŝbowych poza granice administracyjne gminy Radom (wyjazdy zamiejscowe ) Pracownikowi z tytułu uŝywania pojazdu do celów słuŝbowych przysługuje zwrot kosztów : 1) za jazdy lokalne (w granicach administracyjnych gminy), 2) za jazdy zamiejscowe (podróŝe słuŝbowe) poza granice administracyjne gminy. 2. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie ryczałtu, będącego wynikiem iloczynu miesięcznego limitu kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu. 3.Wysokość stawki za 1 km przebiegu, o której mowa w ust. 2 określona jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).w dniu zawierania umowy stawka za 1 kilometr wynosi 0,8358 zł. 4.Wypłata ryczałtu dokonywana będzie ze środków Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą (1/22) za kaŝdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróŝy słuŝbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za kaŝdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów słuŝbowych. 6.Zwrot kosztów podróŝy słuŝbowej poza granice administracyjne gminy (jazdy zamiejscowe) dokonywany jest w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu, o której mowa w ust. 2 i 3.

13 5. Podstawą zwrotu kosztów są : 1) w jazdach lokalnych - pisemne oświadczenie pracownika o uŝywaniu pojazdu do celów słuŝbowych w danym miesiącu, 2) w jazdach zamiejscowych (podróŝe słuŝbowe) - polecenie wyjazdu słuŝbowego. 3) Rozliczenie ryczałtu miesięcznego podlega przed jego wypłatą sprawdzeniu i akceptacji w sposób ustalony w.. dla dowodów księgowych. 6. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony. 7. Umowa niniejsza zostaje rozwiązana: a) w przypadku rozwiązania umowy o pracę pomiędzy stronami - z dniem jej rozwiązania, b) przez kaŝdą ze stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. c) w przypadku utraty prawa własności do ww. samochodu. 8. Umowa moŝe zostać wypowiedziana przez kaŝdą ze stron w formie pisemnej. 9. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002r. ( Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) 11. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kaŝdej ze stron. Pracodawca: Pracownik:......

14 Radom, dnia... /imię i nazwisko pracownika/ /komórka organizacyjna/ Rozliczenie ryczałtu z tytułu uŝywania samochodu prywatnego do celów słuŝbowych. Niniejszym oświadczam, ze w miesiącu r. uŝywałem/am/ samochód prywatny do celów słuŝbowych i jednocześnie - w oparciu o umowę nr... z dnia... - przedkładam poniŝej rozliczenie naleŝnego dla mnie ryczałtu z tytułu uŝywania samochodu prywatnego marki... nr rej.... o pojemności silnika... cm 3. 1.Miesięczny limit przebiegu km w jazdach lokalnych -... km 2.Stawka za 1 km wg Rozp. Ministra Infrastruktury z dn r. z poźn. zm. -...zł./km 3.Wartość ryczałtu miesięcznego /poz.1 x poz. 2/ -...zł. 4.Ilość dni, za które ryczałt nie przysługuje -...dni z tego : a/ nieobecności w pracy /urlopy, choroby, inne / -...dni b/ delegacje słuŝbowe samochodem słuŝbowym lub publicznymi środkami lokomocji -...dni c/ wyjazdy zamiejscowe samochodem prywatnym /rozliczane odrębnie poza w/w limitem km/ -...dni d/ ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów słuŝbowych -...dni 5.Łączne obniŝenie ryczałtu miesięcznego -...zł. /poz.3 x 1/22 x poz. 4/ 6.NaleŜny za miesiąc ryczałt po obniŝeniu /poz.3 - poz.5/ -...zł. słownie :... złotych... gr. /podpis pracownika / Adnotacje kadr dot. potwierdzenia danych podanych w pkt. 4 Adnotacje księgowości dotyczące zatwierdzenia do wypłaty

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 588/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 588/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 588/2011 w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: używania prywatnych osobowych samochodów do celów służbowych w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 grudnia 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2013r.

Zarządzenie nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2013r. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia r. Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 04.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4245/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 4245/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 4245/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4577/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzenie Nr 4577/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2014r. Zarządzenie Nr 4577/2014 w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji Wzór polecenia wyjazdu służbowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji Wzór polecenia wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Wzór polecenia wyjazdu służbowego Załącznik nr 2 Wzór rejestru delegacji REJESTR DELEGACJI Numer polecenia wyjazdu służbowego Data wystawienia delegacji Imię i nazwisko Wydział/ Delegatura

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ZARZĄDZENIE Nr 24/K/10 WÓJTA GMINY STROMIEC z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia regulaminu uŝytkowania samochodu słuŝbowego stanowiącego własność Gminy Stromiec oraz ustalenia norm zuŝycia paliwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 91/2007 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 listopada 2007 r.

U C H W A Ł A nr 91/2007 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 listopada 2007 r. U C H W A Ł A nr 91/2007 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie: uŝywania w Polskim Związku Motorowym, pojazdów będących w dyspozycji działaczy, zawodników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r. Zarządzenie Nr 717/2011 w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Bardziej szczegółowo

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych W celu określenia warunków używania w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Zarządzie Jednostek Oświatowych Na podstawie 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r.

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. Or. 0050.17.2013 Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Koła. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Burmistrza Miasta Koła. z dnia 27 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.104.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania pracownikom Zakładu Budynków Komunalnych miesięcznego limitu przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 322/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 322/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 13 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 322/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Nr 25/14/15 i 44/14/15 ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie używania przez pracowników Politechniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW. 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w wysokości... km.

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW. 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w wysokości... km. ... Imię i nazwisko... Stanowisko służbowe... Komórka organizacyjna Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego. 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53 : 100km = 0,47zł do 900cm 3

Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego. 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53 : 100km = 0,47zł do 900cm 3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego 1.Cena 1 litra paliwa na dzień 28.04.2011r. - 5,17zł 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1. Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15.07.2013 r. REGULAMIN UśYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUśBOWEGO ORAZ OBSLUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPNIE ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica.

ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.

Bardziej szczegółowo

- zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie w podróży służbowej z samochodu niebędącego własnością pracodawcy (zał. Nr 1).

- zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie w podróży służbowej z samochodu niebędącego własnością pracodawcy (zał. Nr 1). Wójt Gminy Stromiec Mroin 26-804 Stromiec ul. Piaski 4 Zarządzenie Nr 13.2016.K WÓJTA GMINY STROMIEC w sprawie zasad odbywania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Stromiec i kierowników jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUśBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUśBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia nr 12/07 Starosty Lubelskiego z dnia 1 lutego 2007 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUśBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 1) samochodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta Krakowa miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki środkami transportu w Gminy Gorzów Śląski

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki środkami transportu w Gminy Gorzów Śląski Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/21/2011 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie gospodarowania samochodem słuŝbowym marki Renault Laguna I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Siemiatycze. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr r/7/2012 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 stycznia 2012 roku. Zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr r/7/2012 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 stycznia 2012 roku. Zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr r/7/2012 w sprawie zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 256/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 01 marca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 256/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 01 marca 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 256/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 Prezydenta Miasta Łomża ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Wykonywanie zadań służbowych, zwanym dalej Urzędem,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.81.20 15 ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu jest efektywne zarządzanie samochodem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Grzegorz Pająk. ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 10 maja 2016 roku

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Grzegorz Pająk. ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 10 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie określenia instrukcji uŝytkowania samochodów słuŝbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz norm zuŝycia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów /-/ Leszek Kopeć

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów /-/ Leszek Kopeć ZARZĄDZENIE Nr 37/2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.02.2018r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16.217.2016 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 12 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16.217.2016 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 12 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16.217.2016 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA w sprawie ustalenia zasad używania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Wiązowna Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica, zwanym dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.2. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Grunwald. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Zarządu Dróg Miejskich.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 120/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/13

ZARZĄDZENIE NR 194/13 ZARZĄDZENIE NR 194/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego ciężarowego pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania samochodu służbowego Gminy Milanówek Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin użytkowania samochodu służbowego Gminy Milanówek Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia nr 96/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin użytkowania samochodu służbowego Gminy Milanówek Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Załącznik nr 1 Zasady korzystania własnością Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 1 1. Samochody służbowe znajdują się w dyspozycji: a) Dyrektora; b) Akredytowanego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 42 w sprawie: przejęcia regulaminu określającego zasady korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miasta i Gminy Pasym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie

w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Zarządzenie Nr 7 /13 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przejęcia Regulaminu zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Świątkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.),

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.), Jelenia Góra, dnia grudnia 2008r. I A 021 / 86 /08 III F 31 / 15 /08 Zarządzenie Nr 81 / 08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2013r. poz. 594

Bardziej szczegółowo

^, j - A C A ^ O A I C Czersk, dnia r.

^, j - A C A ^ O A I C Czersk, dnia r. ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ 89-e60 CZERSK ul. Dworcowa 31 NIP 555-15-28-840 REGON 001112735 3./fox 52 398 45SOte) 52 398 44 91 ^, j - A C A ^ O A I C Czersk, dnia 05.06.2015 r. Znak sprawy: KAS.261.3.2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO Na podstawie 9 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku zarządzam, co następuje: 1 Ustala się: 1. Instrukcję gospodarki paliwami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r.

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarki paliwem dla samochodu służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych Rozdział 1. Przedmiot (cel)

Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych Rozdział 1. Przedmiot (cel) Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych Rozdział 1. Przedmiot (cel) 1. Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych określa i reguluje zasady użytkowania i przydziału służbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

Wprowadza następujące zmiany: tekst jednolity zmienionego regulaminu stanowi załącznik nr. 2 do zarządzenia. 3

Wprowadza następujące zmiany: tekst jednolity zmienionego regulaminu stanowi załącznik nr. 2 do zarządzenia. 3 Zarządzenie nr 18, z dnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr 14 z dnia 18 marca marca 2015 r. oraz zarządzenie nr 29 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

Na podstawie 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: Załącznik nr. do protokołu posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR 7 Ryb z dnia 11.01.2013 r. Uchwała nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych.

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych. ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych. Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1897/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zawarta w Jaworznie w dniu... pomiędzy:

zawarta w Jaworznie w dniu... pomiędzy: - P R O J E K T umowy Załącznik nr 1i do SIWZ UMOWA DZIERśAWY nr zawarta w Jaworznie w dniu... pomiędzy: Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 NIP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i odpowiedzialności za samochód służbowy będący własnością Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 czerwca 2014r.

Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 czerwca 2014r. Zarządzenie Nr 189/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie normy zuŝycia paliwa dla pojazdu słuŝbowego słuŝącego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadowne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radłowa. 1. Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia:.. 3. Adres zamieszkania:..

Burmistrz Radłowa. 1. Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia:.. 3. Adres zamieszkania:.. Załącznik nr 1 Imię i nazwisko wnioskodawcy.. miejscowość, data Adres zamieszkania Tel. Burmistrz Radłowa Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola/ ośrodka własnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z słuŝbowych telefonów komórkowych przez pracowników

Bardziej szczegółowo