DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 88 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 88 nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia procedury typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych w Policji nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia zakresu ich działania DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 90 nr 407 z dnia 4 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów etap nauki w jednostce szkoleniowej Policji nr 409 z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego przekwalifikowującego dla policjantów techniki kryminalistycznej prowadzonego w systemie eksternistycznym nr 46 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów w specjalności dowódca plutonu oddziału prewencji Policji prowadzonego w systemie eksternistycznym nr 48 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowo-tropiących nr 49 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zajęcia z zakresu programu podstawowego I etap nauka w jednostce szkoleniowej Policji nr 46 z dnia 8 sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie poborowych powoływanych w 005 roku do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji nr 4 z dnia sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen nr 44 z dnia 9 sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji nr 44 z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie procedury kwalifikowania kandydatów na analityków kryminalnych w Policji nr 445 z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego w zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką typu Tonfa nr 446 z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów w specjalności kierownik ogniwa patrolowo-interwencyjnego Policji prowadzonego w systemie eksternistycznym nr 447 z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego poziom I

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz nr 449 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy prowadzonego w systemie eksternistycznym nr 450 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby wspomagającej Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym prowadzonego w systemie eksternistycznym WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 04 nr z dnia 4 sierpnia 005 r. w sprawie zasad planowania oraz kwalifikowania dochodów i wydatków budżetowych niektórych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji nr z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie działania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia procedury typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych w Policji Na podstawie art. 7 ust. pkt ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457, Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70 i Nr 77, poz. 74 oraz z 005 r. Nr 0, poz. 70) zarządza się, co następuje: Traci moc zarządzenie nr 08 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 004 r. w sprawie określenia procedury typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 6 i Nr 4, poz. 7). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 89 i ZARZĄDZENIE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia zakresu ich działania Na podstawie art. 7 ust. pkt i ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58, Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457, Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70 i Nr 77, poz. 74 oraz z 005 r. Nr 0, poz. 70) zarządza się, co następuje: Traci moc zarządzenie nr 86 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 004 r. w sprawie powołania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia zakresu ich działania (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 8). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 90 DECYZJA NR 407 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów etap nauki w jednostce szkoleniowej Policji Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów etap nauki w jed- ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. nostce szkoleniowej Policji, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Słupsku, Szkole Policji w Pile, Ośrodkowi Szkolenia Policji w Gdańsku, Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Poznaniu. Decyzja wchodzi w życie z dniem września 005 r. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 9 i 9 9 DECYZJA NR 409 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego przekwalifikowującego dla policjantów techniki kryminalistycznej prowadzonego w systemie eksternistycznym Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. Wprowadzam Program szkolenia specjalistycznego przekwalifikowującego dla policjantów techniki kryminalistycznej prowadzonego w systemie eksternistycznym, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 9 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów w specjalności dowódca plutonu oddziału prewencji Policji prowadzonego w systemie eksternistycznym Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Program kursu specjalistycznego dla ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. policjantów w specjalności dowódca plutonu oddziału prewencji Policji prowadzonego w systemie eksternistycznymi, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 9 i 94 9 DECYZJA NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowo-tropiących Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. Wprowadzam Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowo-tropiących, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 94 DECYZJA NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zajęcia z zakresu programu podstawowego I etap nauka w jednostce szkoleniowej Policji Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Pilotażowy program doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zajęcia z ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. zakresu programu podstawowego I etap nauka w jednostce szkoleniowej Policji, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Słupsku, Szkole Policji w Pile. Program doskonalenia zawodowego, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 95 i DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie poborowych powoływanych w 005 roku do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji W związku z ust. pkt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 004 r. Nr 49, poz. 495) postanawia się, co następuje: W decyzji nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 stycznia 005 r. w sprawie poborowych powoływanych w 005 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji w ust., pkt otrzymuje brzmienie: ) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 00 poborowych: a) 00 poborowych od dnia czerwca, b) 00 poborowych od dnia października. 96 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen Na podstawie 5 ust. 4 zarządzenia nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 0 kwietnia 004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz., Nr 0, poz. 5 i z 005 r. Nr 4, poz. ) postanawia się, co następuje: W decyzji nr 599 Komendanta Głównego Policji z dnia listopada 004 r. w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen, zmienionej decyzjami: nr 48 z dnia 8 lutego 005 r., nr 60 z dnia marca 005 r. i nr 8 z dnia 0 maja 005 r. załącznik nr otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 96 i 97 Załącznik nr ) Skład Komitetu Sterującego Przygotowaniami: a) Przewodniczący Komitetu: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Nagański; b) Szef Sztabu Koordynacji Przygotowań: zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP podinsp. Andrzej Rogalski; ) Szefowie celów operacyjnych: a) Szef CO : zastępca dyrektora Biura Prawnego KGP mł. insp. Marek Enerlich, b) Szef CO : zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP nadkom. Sławomir Rusak, c) Szef CO : naczelnik Wydziału SIRENE Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Maria Halczyj-Siwecka, d) Szef CO 4: zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP insp. Roman Doroszkiewicz, e) Szef CO 5: zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP insp. Wojciech Olbryś, f) Szef CO 6: naczelnik Wydziału Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Violetta Zalewska, g) Szef CO 7: naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP mł. insp. Anna Lipińska-Czajkowska, h) Szef CO 8: dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Marek Wierzbicki; ) Szefowie zagadnień przekrojowych: a) Szef ZP : dyrektor Biura Prawnego KGP insp. Sławomir Stawecki, b) Szef ZP : dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji insp. Mirosław Skonieczny, c) Szef ZP : zastępca dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji insp. Marek Flis, d) Szef ZP 4: dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Zbigniew Ścisło, e) Szef ZP 5: dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Zbigniew Czapla, f) Szef ZP 6: dyrektor Biura Finansów KGP insp. Zygmunt Fidos, g) Szef ZP 7: zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP mł. insp. Roman Berger, h) Szef ZP 8: dyrektor Biura Strategii KGP insp. Piotr Murawski. 97 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia grudnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 00 r. Nr, poz. 4, Nr, poz. 7, z 004 r. Nr 0, poz. 44, z 005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr, poz. 69) postanawia się, co następuje: W decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 7, Nr 0, poz. 54, Nr 9, poz. 04, z 004 r. Nr, poz. 6 oraz z 005 r. Nr, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany: ) w 5 ust. 4 wyrazy kierownik komórki właściwej w sprawach służby prewencyjnej zastępuje się wyrazami kierownik komórki właściwej w sprawach sztabowych ; ) załącznik nr do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej decyzji; ) załącznik nr otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej decyzji. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Krakowie do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie do dnia września 005 r.

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 97 Załącznik nr Załącznik nr do decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI Lp. WOJEWÓDZ- TWO ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W: RAZEM DOWÓDCA ZASTĘPCA D-CY ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY PODODDZIAŁ PREWENCJI KADRA DOWÓDCZA PODODDZIAŁU SŁUŻBY KANDYDACKIEJ PODODDZIAŁ WZMOCNIENIA ZESPÓŁ SZKOLENIA ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI ZESPÓŁ MEDYCZNY ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZENIA, KADR, WYCHOWAWCZY MAZOWIECKIE WARSZAWIE MAZOWIECKIE RADOMIU PŁOCKU ŚLĄSKIE BIELSKU-BIAŁEJ CZĘSTOCHOWIE KATOWICACH POMORSKIE GDAŃSKU MAŁOPOLSKIE KRAKOWIE PODLASKIE BIAŁYMSTOKU WARMIŃSKO- -MAZURSKIE OLSZTYNIE ŁÓDZKIE ŁODZI WIELKOPOL- SKIE POZNANIU PODKARPAC- KIE RZESZOWIE ZACHODNIO- POMORSKIE. DOLNOŚLĄ- SKIE SZCZECINIE LEGNICY WROCŁAWIU KUJAWSKO- -POMORSKIE BYDGOSZCZY ŚWIĘTO- KRZYSKIE KIELCACH LUBELSKIE LUBLINIE OPOLSKIE OPOLU LUBUSKIE ZIELONEJ GÓRZE OGÓŁEM

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 97 Załącznik nr Załącznik nr do decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE Lp. Nazwa Liczba komórki/stanowiska komórek stanowisk policyjnych Dowódca oddziału - Zastępca dowódcy oddziału Zespół Organizacji Służby: - Pomocnik dowódcy oddziału - Asystent - Referent - Policjant Zespół Transportu i Zaopatrzenia: Pomocnik dowódcy oddziału - Asystent - Referent - Policjant Zespół Szkolenia: Specjalista Zespół Medyczny: Lekarz - Policjant - Pielęgniarka Kompania Prewencji: - Dowódca kompanii - Zastępca dowódcy kompanii - Asystent - Referent Pluton: - Dowódca plutonu - Dowódca drużyny - Referent - Policjant - Aplikant

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz Drużyna AWGŁ: - Dowódca drużyny - Referent - Policjant 6 8 Kadra dowódcza pododdziału służby 9 kandydackiej - Dowódca kompanii - Zastępca dowódcy kompanii - Asystent - Dowódca plutonu - Dowódca drużyny Pluton Wzmocnienia: - Dowódca plutonu Drużyna Miotaczy Wody: - Dowódca drużyny - Referent - Policjant Drużyna Transportera Opancerzonego: - Dowódca drużyny - Referent - Policjant Załoga Reflektora Olśniewającego: - Referent - Policjant O G Ó Ł E M

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie procedury kwalifikowania kandydatów na analityków kryminalnych w Policji Kandydatów na analityków kryminalnych w Policji, zwanych dalej kandydatami, typują komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach kadrowych i szkolenia, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach analizy kryminalnej, spośród policjantów spełniających następujące kryteria: ) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu służby w Policji, związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych; ) znajomość obsługi komputera w zakresie posługiwania się edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.. Kandydaci wytypowani w sposób określony w są poddawani postępowaniu kwalifikacyjnemu.. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wybranie kandydatów i wytypowanie na szkolenie z zakresu analizy kryminalnej, realizowane na podstawie programów szkolenia określonych odrębnymi przepisami.. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: ) testu psychologicznego, ) rozmowy kwalifikacyjnej, ) sprawdzianu umiejętności.. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją.. Komisję oraz jej przewodniczącego wyznacza Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji, spośród analityków kryminalnych i psychologów Zespołu Psychologa Koordynatora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji. Skład Komisji zatwierdza.. Postępowanie kwalifikacyjne nadzoruje Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji 4. Komisja wykonuje swoje zadania w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków. W skład Komisji wchodzi nie mniej niż jeden psycholog.. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji lub członka Komisji, o którym mowa w ust... W razie nieobecności przewodniczącego pracami Komisji kieruje członek Komisji wyznaczony przez Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. 5. Test psychologiczny ma na celu określenie predyspozycji osobowościowych i intelektualnych do służby w komórkach do spraw analizy kryminalnej. Test przeprowadza psycholog Komendy Głównej Policji lub komendy wojewódzkiej Policji, upoważniony przez Psychologa Koordynatora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji.. Kandydata wytypowanego w trybie na test psychologiczny kieruje: a) w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji Dyrektor Biura lub osoba przez niego upoważniona; b) w komendzie wojewódzkiej Policji komendant wojewódzki Policji. 6. Na podstawie wyników testu psychologicznego, o którym mowa w 5 ust., psycholog sporządza opinię i przekazuje ją Dyrektorowi Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego udostępnia opinię psychologiczną Komisji.. Opinię psychologiczną można udostępnić do wglądu kandydatowi na jego wniosek. 7. Po zapoznaniu się z opinią psychologiczną Komisja kieruje kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub kończy postępowanie kwalifikacyjne.. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego oraz jego motywacji do wykonywania zadań analityka kryminalnego.. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja poprzez zadawanie kandydatowi ukierunkowanych pytań i ocenę udzielonych przez niego odpowiedzi. 8. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja poddaje kandydata sprawdzianowi umiejętności.

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 98 i 99. Sprawdzian umiejętności, o którym mowa w ust., ma na celu praktyczne sprawdzenie poziomu umiejętności kandydata. Polega on na wykonaniu przez kandydata określonych przez Komisję zadań z zakresu analizy intuicyjnej oraz znajomości obsługi komputera. 9. Komisja dokumentuje swoje prace protokołami, zawierającymi opis przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Protokoły te są przechowywane w Biurze Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.. Protokoły, o których mowa w ust., zawierają w szczególności wykaz kandydatów wytypowanych i poddanych postępowaniu kwalifikacyjnemu, ze wskazaniem wyników wszystkich etapów tego postępowania.. Na podstawie protokołów, o których mowa w ust., Komisja sporządza wykaz kandydatów zakwalifikowanych do skierowania na szkolenie, o którym mowa w ust.. Wykaz ten Komisja przekazuje Dyrektorowi Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. 4. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego informuje właściwych komendantów wojewódzkich Policji lub Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. 0. Kandydat, który nie został skierowany na rozmowę kwalifikacyjną lub którego udział w rozmowie kwalifikacyjnej zakończył się wynikiem negatywnym, może być ponownie objęty postępowaniem kwalifikacyjnym nie wcześniej niż po upływie roku.. W przypadku, gdy sprawdzian umiejętności, o którym mowa w 8, zakończył się wynikiem negatywnym, Komisja wyznacza kandydatowi kolejny termin tego sprawdzianu. Policjanci, którzy przed wejściem w życie niniejszej decyzji uzyskali pozytywny wynik testu psychologicznego oraz ukończyli kurs analizy kryminalnej w ramach doskonalenia zawodowego bądź realizowany w wyniku umów międzynarodowych, zachowują uzyskane kwalifikacje do wykonywania analiz kryminalnych. 99 DECYZJA NR 445 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego w zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką typu Tonfa Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Program kursu specjalizacyjnego w zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. się pałką typu Tonfa, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam: ) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ) Szkole Policji w Słupsku z wyłączeniem kursów dla nauczycieli policyjnych. Traci moc decyzja nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu Tonfa (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 9).

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 99, 00 i 0 4 Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 00 DECYZJA NR 446 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów w specjalności kierownik ogniwa patrolowo-interwencyjnego Policji prowadzonego w systemie eksternistycznym Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Program szkolenia specjalistycznego ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. dla policjantów w specjalności kierownik ogniwa patrolowo-interwencyjnego Policji prowadzonego w systemie eksternistycznym, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 0 DECYZJA NR 447 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego poziom I Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, Wprowadzam Pilotażowy program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Polipoz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70.

14 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 0 i 0 cji z języka angielskiego poziom I, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Traci moc decyzja nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku angielskim etap I (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 4). 4 Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 0 DECYZJA NR 449 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy prowadzonego w systemie eksternistycznym Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. Wprowadzam Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy prowadzonego w systemie eksternistycznym, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

15 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 0 i 04 0 DECYZJA NR 450 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia sierpnia 005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby wspomagającej Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym prowadzonego w systemie eksternistycznym Na podstawie art. 7 ust. pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 ) ) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Program szkolenia specjalistycznego ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 9, poz. 85, Nr 74, poz. 676, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 984, Nr 5, poz. 996, Nr 5, poz. 7, Nr 76, poz. 457 i Nr 00, poz. 688, z 00 r. Nr 90, poz. 844, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 90, Nr 7, poz. 0, Nr 66, poz. 609, Nr 9, poz. 87 i Nr 0, poz. 06, z 004 r. Nr 7, poz. 800, Nr 79, poz. 84 i Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 74 i z 005 r. Nr 0, poz. 70. dla policjantów służby wspomagającej Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym prowadzonego w systemie eksternistycznym, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 04 WYTYCZNE NR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 005 r. w sprawie zasad planowania oraz kwalifikowania dochodów i wydatków budżetowych niektórych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji W celu realizacji postanowień ust. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr, poz. 90), postanawia się, co następuje: Komendant wojewódzki Policji, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, funkcjonujących na terenie działania podległej komendy wojewódzkiej Policji określa wielkość planowanych i realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, a także prowadzi ich ewidencję w rozdziale klasyfikacji budżetowej 7540 Komenda Główna Policji. Kwalifikowanie dochodów i wydatków budżetowych na zasadach, o których mowa w, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i realizacji planu dochodów i wydatków na rok 006. W zakresie uregulowanym w niniejszych wytycznych tracą moc wytyczne z dnia grudnia 00 r., dotyczące nowych zasad finansowania jednostek organizacyjnych Policji po stycznia 00 r. 4 Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

16 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz WYTYCZNE NR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie działania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i skutecznego działania wywiadu kryminalnego w Policji niezbędne jest określenie jego jednolitej struktury i zakresu podstawowych zadań. W związku z tym postanawia się, co następuje:. Wydziały wywiadu kryminalnego powinny funkcjonować w komendach wojewódzkich Policji, zwanych dalej KWP.. W Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, zwanym dalej CBŚ KGP, wydział wywiadu kryminalnego powinien funkcjonować w Komendzie Głównej Policji. W przypadku tworzenia komórek organizacyjnych wywiadu kryminalnego w jednostkach terenowych CBŚ KGP, strukturę tych komórek określa Dyrektor CBŚ KGP na podstawie odrębnych przepisów.. W wydziałach wywiadu kryminalnego należy utworzyć w szczególności następujące komórki organizacyjne: ) do spraw obsługi informacyjnej; ) do spraw rozpoznania i werbunków; ) do spraw analizy kryminalnej; 4) do spraw Systemu Meldunku Informacyjnego. 4. Do zadań komórek organizacyjnych do spraw obsługi informacyjnej powinno należeć w szczególności: ) zapewnienie dostępu do rejestracji i sprawdzeń w zbiorach osób i podmiotów podległych KWP lub CBŚ KGP; ) prowadzenie i zapewnienie dostępu do kartoteki miejsc będących w zainteresowaniu Policji, z wyjątkiem miejsc z terenu województwa mazowieckiego, dla którego ewidencję prowadzi Wydział Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji; ) prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów informacyjnych eksploatowanych w Policji w zakresie obsługi udostępnianych aplikacji oraz przepisów regulujących tematykę gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych; 4) wykonywanie typowania osób, przestępstw, rzeczy, podmiotów i innych danych w dostępnych zbiorach informacyjnych na zlecenie jednostek podległych KWP lub CBŚ KGP; 5) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, przez jednostki podległe KWP lub CBŚ KWP. 5. Do zadań komórek organizacyjnych do spraw rozpoznania i werbunków powinno należeć w szczególności: ) pozyskiwanie na zlecenie osobowych źródeł informacji; ) pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowań Policji; ) pozyskiwanie i obsługa osobowych źródeł informacji; 4) udostępnianie własnych lub obsługiwanie powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw; 5) udzielanie pomocy i konsultacji terenowym jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji; 6) prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji. 6. Do zadań komórek organizacyjnych do spraw analizy kryminalnej powinno należeć w szczególności: ) sporządzanie analiz operacyjnych, wspomagających proces wykrywczy lub werbowanie osobowych źródeł informacji; ) wykonywanie analiz strategicznych, wspomagających procesy decyzyjne; ) analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznawania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego, struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków; 4) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych; 5) typowanie kandydatów na analityków kryminalnych; 6) inicjowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby komórek analizy kryminalnej. 7. Do zadań komórek organizacyjnych do spraw Systemu Meldunku Informacyjnego, zwanego dalej SMI, powinno należy w szczególności: ) wprowadzanie informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do SMI; ) wyszukiwanie i analiza informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych oraz źródeł otwartych; ) współpraca z administratorem centralnym i administratorami lokalnymi SMI; 4) zapewnienie sprawnego i efektywnego gromadzenia i przetwarzania informacji; 5) przygotowywanie okresowych informacji dotyczących funkcjonowania SMI;

17 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 05 6) udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do SMI. 8. Do zadań wydziałów wywiadu kryminalnego powinna należeć współpraca z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej w zakresie ustalania danych osobowych abonentów i pozyskiwania bilingów. 9. W CBŚ KGP zadanie wymienione w ust. 8 powinny realizować komórki organizacyjne i osoby wyznaczone przez Dyrektora CBŚ KGP. 0. Komórki wywiadu kryminalnego powinny realizować swoje zadania na potrzeby KWP i jednostek im podległych, CBŚ KGP, Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji i organów administracji publicznej uprawnionych do ścigania sprawców przestępstw, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr 4. Zarządzenie nr 87/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 89/005 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 80/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 8/005 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 8/005 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 8/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 84/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 85/005 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 86/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 89/005 Komendanta Głównego kontroli operacyjne. 4. Zarządzenie nr 80/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 8/005 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 8/005 Komendanta Głównego

18 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 8/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 84/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 85/005 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 86/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 89/005 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 840/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 84/005 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 84/005 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 84/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 844/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 845/005 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 846/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 847/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 848/005 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 849/005 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 850/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 85/005 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 85/005 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 85/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 854/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 855/005 Komendanta Głównego

19 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 856/005 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 857/005 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 858/005 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 859/005 Komendanta Głównego 44. Zarządzenie nr 860/005 Komendanta Głównego 45. Zarządzenie nr 86/005 Komendanta Głównego 46. Zarządzenie nr 86/005 Komendanta Głównego kontroli operacyjnej 47. Zarządzenie nr 86/005 Komendanta Głównego 48. Zarządzenie nr 864/005 Komendanta Głównego 49. Zarządzenie nr 865/005 Komendanta Głównego 50. Zarządzenie nr 866/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 867/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 868/005 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 869/005 Komendanta Głównego 54. Zarządzenie nr 870/005 Komendanta Głównego 55. Zarządzenie nr 87/005 Komendanta Głównego 56. Zarządzenie nr 87/005 Komendanta Głównego 57. Zarządzenie nr 87/005 Komendanta Głównego 58. Zarządzenie nr 874/005 Komendanta Głównego 59. Zarządzenie nr 875/005 Komendanta Głównego 60. Zarządzenie nr 876/005 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 877/005 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 878/005 Komendanta Głównego

20 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 879/005 Komendanta Głównego 64. Zarządzenie nr 880/005 Komendanta Głównego 65. Zarządzenie nr 88/005 Komendanta Głównego 66. Zarządzenie nr 884/005 Komendanta Głównego 67. Zarządzenie nr 885/005 Komendanta Głównego 68. Zarządzenie nr 886/005 Komendanta Głównego 69. Zarządzenie nr 887/005 Komendanta Głównego 70. Zarządzenie nr 888/005 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 889/005 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 890/005 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 89/005 Komendanta Głównego 74. Zarządzenie nr 89/005 Komendanta Głównego 75. Zarządzenie nr 89/005 Komendanta Głównego 76. Zarządzenie nr 894/005 Komendanta Głównego 77. Zarządzenie nr 895/005 Komendanta Głównego 78. Zarządzenie nr 896/005 Komendanta Głównego 79. Zarządzenie nr 897/005 Komendanta Głównego 80. Zarządzenie nr 898/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 899/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 900/005 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 90/005 Komendanta Głównego 84. Zarządzenie nr 90/005 Komendanta Głównego 85. Zarządzenie nr 90/005 Komendanta Głównego

21 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 904/005 Komendanta Głównego 87. Zarządzenie nr 905/005 Komendanta Głównego 88. Zarządzenie nr 906/005 Komendanta Głównego 89. Zarządzenie nr 907/005 Komendanta Głównego 90. Zarządzenie nr 908/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 909/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 90/005 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 9/005 Komendanta Głównego 94. Zarządzenie nr 9/005 Komendanta Głównego 95. Zarządzenie nr 9/005 Komendanta Głównego 96. Zarządzenie nr 94/005 Komendanta Głównego 97. Zarządzenie nr 95/005 Komendanta Głównego 98. Zarządzenie nr 96/005 Komendanta Głównego 99. Zarządzenie nr 97/005 Komendanta Głównego 00. Zarządzenie nr 98/005 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 99/005 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 90/005 Komendanta Głównego 0. Decyzja nr 408/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP do działania w charakterze przedstawiciela Komendanta Głównego Policji w sprawach związanych z organizacją prac Centralnego zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. 04. Decyzja nr 40/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 66/Cmt/05/RS. 05. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 65/Cmt/05/IJ. 06. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 0 sierpnia 005 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych I stopień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 07. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 67/Cmt/05/JC. 08. Decyzja nr 44z/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej XIV-4.

22 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Decyzja nr 45/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. w sprawie niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, zarejestrowanych w urządzeniu czarna skrzynka systemu UMR zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnych w wydziałach techniki operacyjnej Komendy Stołecznej Policji i komend wojewódzkich Policji w okresie od lutego 00 roku do dnia sierpnia 005 roku. 0. Decyzja nr 47z/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.. Decyzja nr 40/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do występowania do operatorów sieci telekomunikacyjnych o udostępnianie danych związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 98/BŁiI/05/WP 00/ Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu inwentaryzacji i rozliczenia dokumentów Dyrektora Biura Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji. 4. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 sierpnia 005 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów kandydatów do służby w X rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywanej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w okresie od grudnia 005 r. do czerwca 006 r. 5. Decyzja nr 44/005 Komendanta Głównego powołania komisji przetargowej do postępowania nr 69/Ckt/05/UM. 6. Decyzja nr 45/005 Komendanta Głównego powołania komisji przetargowej do postępowania nr 70/Ckt/05/UM. 7. Decyzja nr 47/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z wytycznymi Banku Światowego. 8. Decyzja nr 48/005 Komendanta Głównego powołania komisji przetargowej do postępowania nr 47/BŁiI/05/MK. 9. Decyzja nr 49/005 Komendanta Głównego powołania Zespołu Koordynatorów badań społecznych realizowanych w Policji. 0. Decyzja nr 40/005 Komendanta Głównego powołania Zespołu do opracowania raportu dotyczącego diagnozy komunikacji społecznej w Policji oraz propozycji zmian organizacyjnych w zakresie jej funkcjonowania i struktury.. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego powołania zespołu do opracowania projektu zmiany decyzji w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów.. Decyzja nr 4/005 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do opracowania wdrożenia i monitoringu programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów służby kryminalnej Policji z zakresu taktyki i techniki przesłuchania.. Decyzja nr 44/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 7/Cam/05/MSz. 4. Decyzja nr 45/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 7/BŁiI/05/HC. 5. Decyzja nr 46/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 7/Cmt/05/BP. 6. Decyzja nr 47/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 74/Cmt/05/BP. 7. Decyzja nr 48/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 75/Cmt/05/BP. 8. Decyzja nr 49/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 76/Cmt/05/JC. 9. Decyzja nr 440/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 sierpnia 005 r. zmieniająca decyzję nr 0/005 Komendanta Głównego Policji w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 79/BŁiI/05/JK. 0. Decyzja nr 44/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 46/BŁiI/05/Mk/SCH/

23 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Decyzja nr 444/005 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 005 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji i założeń projektu technicznego oraz wdrożenia elektronicznego dostępu Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych do zasobów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego.. Decyzja nr 448/005 Komendanta Głównego powołania zespołu do opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej Policji.. Decyzja nr 45/005 Komendanta Głównego powołania Zespołu do opracowania wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kontent szkoleniowy do Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania finansowany z Funduszu Schengen Decyzja nr 45/005 Komendanta Głównego wprowadzenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby policjantów w niektórych komórkach organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

24 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 0-64 Warszawa, ul. Puławska 48/50, tel. wew. -85, 5-48, 47-49, fax 0-97 Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 05- Legionowo, ul. Zegrzyńska, tel , Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska Zam. nr 9/005, nakład: 00 egz. ISSN Cena brutto: 4,8 zł

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr /2000 Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-521- Poz. 136 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 136 nr 844 z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 21-117- Poz. 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 nr 250 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów kandydatów do służby w IX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 24-553- Poz. 150 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 150 nr 1381 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) 1 Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) B F Bazy danych Nr 1, poz. 2 Wykonywanie przez policjantów zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego. Głównej Policji. Rok 2005 (numery od 1 do 20, poz. od 1 do 140)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego. Głównej Policji. Rok 2005 (numery od 1 do 20, poz. od 1 do 140) 1 Warszawa, dnia 23 marca 2006 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2005 (numery od 1 do 20, poz. od 1 do 140) Akta osobowe A Nr 11, poz. 71 Zasady prowadzenia przez przełożonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. nadinsp. Jarosław SZYMCZYK

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. nadinsp. Jarosław SZYMCZYK KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław SZYMCZYK Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r. - od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 60 Poz. 0 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 nr 75 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 153 nr 22 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r.

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r. DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS Na podstawie 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

88 nr 335 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu języka rosyjskiego dla kandydatów na oficera łącznikowego Policji...

88 nr 335 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu języka rosyjskiego dla kandydatów na oficera łącznikowego Policji... DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 82 nr 863 z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html 2019-06-20, 05:26 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 13 września 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 29 DECYZJA NR 84 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 13 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 29 DECYZJA NR 84 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 13 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 29 DECYZJA NR 84 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-405- Poz. 79 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 nr 448 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

127 ZARZĄDZENIE NR 715 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

127 ZARZĄDZENIE NR 715 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 75 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 00:44 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-341- Poz. 7 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 129 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 79 Poz. 55 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 listopada 2007 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 204

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc, stanowiący

Bardziej szczegółowo

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153) -1- Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153) Warszawa, dnia 23 marca 2005 r. A Administrator danych osobowych Nr 14, poz. 77 Upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 DECYZJA NR 369 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zaopatrywania komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-405- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 121 nr 18 z dnia 14 września 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji

69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji 69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru System Informacji Operacyjnych Na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE KWP w Krakowie Źródło: http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/kk/kierownictwo/21900,kierownictwo-komendy-wojewodzkiej-policji-w-kr AKOWIE.html Wygenerowano: Piątek, 8 lipca 2016, 00:40 KIEROWNICTWO KOMENDY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/kierownictwo/22311,kierownictwo-kwp.html Wygenerowano: Piątek, 29 stycznia 2016, 19:20

Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/kierownictwo/22311,kierownictwo-kwp.html Wygenerowano: Piątek, 29 stycznia 2016, 19:20 KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/kierownictwo/22311,kierownictwo-kwp.html Wygenerowano: Piątek, 29 stycznia 2016, 19:20 KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23-537- Poz. 144 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 144 nr 609 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Poz. 134 DECYZJA NR 440 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 30 października 2014 r.

Poz. 134 DECYZJA NR 440 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 30 października 2014 r. Poz. 134 DECYZJA NR 440 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej w zakresie działań werbunkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 313 Poz. 59 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 59 Nr 1371 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 121 ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 121 ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 121 ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo