DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania Kolegium Komendy Głównej Policji nr 30 z dnia 3 stycznia 00 r. zmieniająca decyzję utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji nr 34 z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie prowadzenia rejestru Broń nr 35 z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie prowadzenia rejestru Licencja nr 40 z dnia 3 lutego 00 r. w sprawie ustalenia maja 00 roku, 3 maja 00 roku, 6 sierpnia 00 roku oraz 7 grudnia 00 roku dniami wolnymi od służby nr 4 z dnia 3 lutego 00 r. w sprawie ustalenia maja 00 roku, 3 maja 00 roku, 6 sierpnia 00 roku oraz 7 grudnia 00 roku dniami wolnymi od pracy nr 4 z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu Tonfa nr 43 z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla techników osmologii (policjantów przewodników psów do identyfikacji śladów zapachowych ludzi) nr 44 z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dyżurnych jednostek Policji Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania Kolegium Komendy Głównej Policji Na podstawie 5 ust. 4 zarządzenia nr Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 00 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 53) postanawia się, co następuje:. Powołuje się Kolegium Komendy zwane dalej Kolegium, jako radę o charakterze opiniodawczym, doradczym i konsultacyjnym Komendanta Głównego Policji.

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4. Do zadań Kolegium należy wyrażanie opinii, doradztwo i konsultowanie w istotnych sprawach związanych z realizacją ustawowych zadań Policji, a w szczególności: ) w rozwiązywaniu problemów wynikających z działania służb policyjnych oraz koordynowania i nadzoru nad tymi służbami, ) w ustalaniu optymalnych metod i form kierowania Policją, 3) w usprawnianiu działania Komendy Głównej Policji i doskonaleniu jej funkcji nadzorczej.. Kolegium działa w następującym składzie: ) Komendant Główny Policji, ) Zastępcy Komendanta Głównego Policji, 3) Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji, 4) Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy 5) Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy 6) Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy 7) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy 8) Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy 9) Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy 0) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy ) Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, ) Dyrektor Biura do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy 3) Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji, 4) Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji, 5) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy 6) Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji, 7) Redaktor Naczelny Gazety Policyjnej.. Na posiedzenia Kolegium mogą być zapraszani przedstawiciele Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Policjantów, jednostek terenowych Policji i szkół policyjnych. Posiedzenia Kolegium odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 4 Regulamin posiedzeń Kolegium określa załącznik do decyzji. 5 Obsługę techniczno-biurową Kolegium zapewnia Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji. 6 Traci moc Decyzja nr 00/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 998 r. w sprawie powołania Kolegium Komendy Głównej Policji zmieniona decyzjami Komendanta Głównego Policji nr 4/99 z dnia czerwca 999 r. i nr 43/0 z dnia 8 września 00 r. (Dz. Urz. KGP Nr, poz. 35). 7 Załącznik do decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 stycznia 00 r. REGULAMIN POSIEDZEŃ KOLEGIUM KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Komendant Główny Policji lub Zastępcy Komendanta Głównego Policji ustalają tematykę posiedzeń Kolegium na podstawie propozycji zgłaszanych raz na kwartał przez bezpośrednio przez nich nadzorowanych kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanej dalej KGP.. Propozycja tematu na posiedzenie Kolegium powinna wynikać z realizacji planów przedsięwzięć lub bieżących potrzeb służby.. Propozycja tematu na kolejny kwartał powinna być zgłoszona Komendantowi Głównemu Policji lub właściwemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji, najpóźniej na miesiąc przed upływem bieżącego kwartału.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4. Przedmiotem obrad Kolegium nie mogą być więcej niż trzy tematy.. Kolejność omawiania tematów na posiedzeniu Kolegium ustala Komendant Główny Policji lub jego Zastępcy. 4. Za opracowanie materiału na Kolegium odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej KGP zgłaszający temat.. Opracowanie zawierające wyłącznie reasumpcję zagadnienia oraz wnioski nie powinno przekraczać objętościowo 5 stron maszynopisu A-4. Nie ogranicza się zawartości załączników ilustrujących temat: danych statystycznych, tabel, informacji graficznych, analiz zjawisk, opisów działań itp. 3. Materiały, o których mowa w ust., rozsyłają kierownicy komórek organizacyjnych KGP, o których mowa w ust., do członków Kolegium i innych uczestników posiedzenia Kolegium, nie później niż na 0 dni przed posiedzeniem, na którym temat będzie omawiany. 5. Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji, na podstawie ustaleń, o których mowa w, opracowuje kwartalny harmonogram posiedzeń Kolegium, zwany dalej harmonogramem.. Harmonogram określa terminy posiedzeń Kolegium i tematykę obrad z wyszczególnieniem referentów poszczególnych zagadnień. 3. Harmonogram zatwierdza Komendant Główny Policji. 4. Harmonogram na następny kwartał zatwierdza się na miesiąc przed upływem bieżącego kwartału. 5. Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła harmonogram członkom Kolegium i innym uczestnikom posiedzeń Kolegium. 6. Obradom Kolegium przewodniczy Komendant Główny Policji, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca.. W razie usprawiedliwionej nieobecności członka Kolegium w obradach bierze udział jego zastępca lub upoważniony naczelnik wydziału. 7. Ramowy przebieg obrad obejmuje: ) wprowadzenie do tematu dokonane przez referenta, trwające nie dłużej niż 0 minut, ) wypowiedzi uczestników posiedzenia, nie dłuższe niż 0 minut, zakończone: a) aprobatą lub odrzuceniem omawianego tematu, b) zgłoszeniem uwag i konkretnych wniosków do tematu,. Komendant Główny Policji, po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust., podejmuje decyzję o: a) przyjęciu materiału i ewentualnym wykorzystaniu w Policji, b) aprobacie materiału wraz z wypracowanymi wnioskami i skierowaniu go do realizacji w jednostkach Policji, c) opracowaniu na podstawie przedstawionego materiału i wypracowanych wniosków odrębnej decyzji KGP, d) odrzuceniu materiału. 8 Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, który doręcza się członkom Kolegium w terminie 0 dni po posiedzeniu.

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 4 DECYZJA NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 stycznia 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 0 marca 000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr poz. 7 i Nr 7, poz. 73) zarządza się, co następuje: W decyzji nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 grudnia 000 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 00 r. Nr, poz. ) wprowadza się następujące zmiany: ) w ust. 4 wyrazy załączniki nr -0 zastępuje się wyrazami załączniki nr -0 a, ) załącznik nr do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej decyzji, 3) w tytule załącznika nr 0 do decyzji skreśla się wyraz Kielcach, 4) po załączniku nr 0 do decyzji dodaje się załącznik nr 0a w brzmieniu określonym w załączniku nr do niniejszej decyzji, 5) w załączniku nr do decyzji, w uwadze pod tabelą, po wyrazie Radomiu" dodaje się wyrazy i Kielcach" Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia października 00 r. Załącznik nr do decyzji nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 3stycznia 00 r. STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI LP. WOJEWÓDZTWO ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W: RAZEM DOWÓDCA ZASTĘPCA D-CY ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY PODODDZIAŁ PREWENCJI PODODDZIAŁ WZMOCNIE- NIA ZESPÓŁ SZKOLENIA ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI ZESPÓŁ MEDYCZNY ORKIESTRA ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZE- NIA, KADR ANTYTERRORY- STYCZNY ZESPÓŁ MINERSKO-PIRO- TECHNICZNY MAZOWIECKIE WARSZAWIE MAZOWIECKIE RADOMIU PŁOCKU ŚLĄSKIE BIELSKO-BIAŁEJ CZĘSTOCHOWIE KATOWICACH POMORSKIE GDAŃSKU MAŁOPOLSKIE KRAKOWIE PODLASKIE BIAŁYMSTOKU WARMIŃSKO- -MAZURSKIE OLSZTYNIE * ŁÓDZKIE ŁODZI WIELKOPOLSKIE POZNANIU PODKARPACKIE RZESZOWIE ** ZACHODNIOPOMOR- SKIE SZCZECINIE DOLNOŚLĄSKIE LEGNICY WROCŁAWIU KUJAWSKO- -POMORSKIE BYDGOSZCZY TORUNIU ŚWIĘTOKRZYSKIE KIELCACH LUBELSKIE LUBLINIE OPOLSKIE OPOLU LUBUSKIE ZIELONEJ GÓRZE OGÓŁEM

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 * Drużyna Antyterrorystyczna (0 etatów) ** Sekcja policji konnej i motorowodnej (0 etatów) Załącznik nr do decyzji nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 00 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Lp... Dowódca samodzielnego pododdziału Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału 3. Zespół Organizacji Służby: Specjalista Asystent Aplikant 4. Zespół Transportu i Zaopatrzenia: Asystent Referent 5. Zespół Szkolenia: Specjalista Asystent 6. Zespół Medyczny: Lekarz Policjant Pielęgniarka 7. Pluton Prewencji: Dowódca plutonu Dowódca drużyny Referent Policjant Aplikant 8. Pluton Wzmocnienia: Dowódca plutonu Drużyna AWGŁ: Dowódca drużyny Referent Policjant Nazwa Liczba komórki / stanowiska komórek stanowisk policyjnych Drużyna I: Dowódca drużyny Załoga Miotacza Wody: Referent Policjant Załoga Transportera Opancerzonego: Referent Policjant Załoga Reflektora Olśniewającego: Referent Policjant 9 OGÓŁEM 8

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 5 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie prowadzenia rejestru Broń W związku z art. 7 ust. ustawy z dnia maja 999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 oraz z 00 r. Nr 7, poz. 98) postanawiam, co następuje:. W rejestrze Broń, zwanym dalej rejestrem, Policji gromadzi i przetwarza: ) informacje o sposobach i podmiotach posiadających pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, zawierające: a) dane osobowe osób posiadających pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, b) dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia maja 999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 oraz z 00 r. Nr 7, poz. 98), c) urzędowe informacje i opinie o osobach i podmiotach, o których mowa w lit. a-b, sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń na broń, d) liczbę egzemplarzy, rodzaj i cechy identyfikacyjne broni posiadanej przez osoby i podmioty, o których mowa w lit. a-b; ) informacje o osobach i podmiotach ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, zawierające: a) dane osobowe osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, b) dane dotyczące podmiotów ubiegających się o pozwolenie na broń na okaziciela; 3) informacje dotyczące broni utraconej.. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. pkt, przetwarza się po uzyskaniu ich pisemnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883, z 000 r. Nr, poz. 36, Nr 50, poz. 580, Nr 6, poz. 6 i z 00 r. Nr 4, poz. 474, Nr 49, poz. 509, Nr 00, poz. 087).. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru informacji, o których mowa w ust. pkt, dokonują policjanci lub pracownicy właściwej komendy powiatowej (miejskiej) i komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji upoważnieni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru informacji, o których mowa w ust. pkt 3, dokonują policjanci lub pracownicy Komendy Głównej Policji upoważnieni przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.. Wyszukiwania w rejestrze informacji, o których mowa w ust., dokonują policjanci lub pracownicy Policji upoważnieni odpowiednio: ) w Komendzie Głównej Policji przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy ) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, 3) w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji i komisariacie Policji przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki komendy powiatowej (miejskiej) Policji, 4) w komisariacie Policji podległym komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.. Pisemny wniosek o przyznanie upoważnienia, zawierający wskazanie zakresu dostępu do rejestru, kieruje do kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki, określonego w ust., przełożony policjanta lub pracownika. 3. Policjanci i pracownicy uzyskują dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. 4 W terminie do 30 lipca 00 r.: ) komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji uaktualnią rejestr w zakresie informacji dotyczących osób i podmiotów, które przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji uzyskały pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni. ) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji uaktualni rejestr w zakresie informacji o broni utraconej. 5. Rejestr prowadzony jest w ramach podstawowych policyjnych systemów informatycznych w Biurze

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.. Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem rejestru. 3. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem w rejestrze zbiorów w zakresie słowniczka broni i jednostek broni utraconej. 6 6 DECYZJA NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie prowadzenia rejestru Licencja. W rejestrze Licencja, zwanym dalej rejestrem, Policja gromadzi i przetwarza dane osobowe osób: ) posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, ) ubiegających się o wydanie licencji.. Dane osobowe osób, o których mowa w ust., przetwarza się po uzyskaniu ich pisemnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883, z 000 r. Nr, poz. 36, Nr 50, poz. 580, Nr 6, poz. 6 i z 00 r. Nr 4, poz. 474, Nr 49, poz. 509, Nr 00, poz. 087).. Wprowadzania, aktualizacji, usuwania i wyszukiwania danych, o których mowa w ust., dokonują policjanci i pracownicy właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji upoważnieni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.. Wyszukiwania danych zawartych w rejestrze dokonują, w Komendzie policjanci lub pracownicy Policji upoważnieni przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.. Rejestr prowadzony jest w ramach podstawowych policyjnych systemów informatycznych w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.. Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem rejestru. 4 7 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 lutego 00 r. w sprawie ustalenia maja 00 roku, 3 maja 00 roku, 6 sierpnia 00 roku oraz 7 grudnia 00 roku dniami wolnymi od służby Na podstawie 6 ust. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 00 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 3, poz. 47) postanawiam, co następuje: Ustalam: ) maja 00 roku (czwartek), ) 3 maja 00 roku (piątek), 3) 6 sierpnia 00 roku (piątek),

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 4) 7 grudnia 00 roku (piątek) dniami wolnymi od służby dla policjantów Komendy Głównej Policji. W zamian za dni wolne od służby wymienione w wyznaczam dniami ośmiogodzinnej służby: ) maja 00 roku (sobota), ) 8 czerwca 00 roku (sobota), 3) 4 sierpnia 00 roku (sobota), 4) 4 stycznia 003 roku (sobota). 8 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 lutego 00 r. w sprawie ustalenia maja 00 roku, 3 maja 00 roku, 6 sierpnia 00 roku oraz 7 grudnia 00 roku dniami wolnymi od pracy Na podstawie ust. i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 000 roku w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 8, poz. 350) postanawiam, co następuje: Ustalam: ) maja 00 roku (czwartek), ) 3 maja 00 roku (piątek), 3) 6 sierpnia 00 roku (piątek), 4) 7 grudnia 00 roku (piątek) dniami wolnymi od pracy dla członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Komendy Głównej Policji. W zamian za dni wolne od pracy wymienione w wyznaczam dniami pracy: ) maja 00 roku (sobota), ) 8 czerwca 00 roku (sobota), 3) 4 sierpnia 00 roku (sobota), 4) 4 stycznia 003 roku (sobota) z obowiązkiem świadczenia pracy w godz DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu Tonfa Na podstawie 4 ust. zarządzenia nr 0 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 kwietnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych /miejskich/ (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 56) postanawiam, co następuje: Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu Tonfa, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 0 DECYZJA NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla techników osmologii (policjantów przewodników psów do identyfikacji śladów zapachowych ludzi) Na podstawie 4 ust. i zarządzenia nr 0 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 kwietnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych /miejskich/ (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 56) postanawiam, co następuje: Wprowadzam Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla techników osmologii (policjantów przewodników psów do identyfikacji śladów zapachowych ludzi), stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 07 Komendanta Głównego Policji z dnia sierpnia 00 r. w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla techników osmologii (policjantów przewodników psów do identyfikacji śladów zapachowych ludzi)/dz. Urz. KGP Nr 0, poz. 09/. 4 Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dyżurnych jednostek Policji Na podstawie 4 ust. zarządzenia nr 0 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 kwietnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych /miejskich/ (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 56) postanawiam, co następuje: Wprowadzam program szkolenia specjalistycznego dyżurnych jednostek Policji, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu powierzam Szkole Policji w Słupsku oraz Szkole Policji w Katowicach. Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 4 Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr 4. Decyzja nr 3/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lutego 00 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.. Decyzja nr 3/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 00 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej. 3. Decyzja nr 33/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 lutego 00 r. o powołaniu zespołu do opracowania programu szkolenia podstawowego. 4. Decyzja nr 036/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie rozwiązania grupy zadaniowej (tajna). 5. Decyzja nr 037/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie rozwiązania grupy zadaniowej (tajna). 6. Decyzja nr 38/00 Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. w delegowania policjantów do pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie. 7. Decyzja nr 39/00 Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Komendanta Głównego Policji niektórych dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Komendy Głównej Policji objętej właściwością rzeczową Biura Finansów KGP. 8. Decyzja nr 45/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Głównemu Księgowemu Budżetu Komendy Głównej Policji. 9. Decyzja nr 46/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie odwołania policjantów z pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie. 0. Decyzja nr 047/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 00 r. zmieniająca decyzje w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej (tajna).. Decyzja nr 48pf/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach organizacyjnych Policji.. Decyzja nr 49/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 00 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej. 3. Decyzja nr 50/00 Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie przez jakość w Policji. 4. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej. 5. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania korespondencji. 6. Decyzja nr 53/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 00 r. w sprawie przygotowania jednostki specjalnej Policji, która ma wziąć udział w misji pokojowej ONZ w Kosowie. 7. Decyzja nr 54/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 00 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia do załatwiania niektórych spraw.

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-5- Poz. 4

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-5- Poz. 4 Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 0-64 Warszawa, ul. Puławska 48/50, tel. wew , 5-48, 47-49, fax Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 05- Legionowo 3, ul. Zegrzyńska, tel , Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. Zegrzyńska. Zam. nr 34/00, nakład: 00 egz. ISSN Cena brutto: 3,66 zł

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr /2000 Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-585- Poz. 88 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 88 nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-405- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 121 nr 18 z dnia 14 września 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 153 nr 22 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów kandydatów do służby w IX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-341- Poz. 7 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 129 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 21 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 79 Poz. 55 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 listopada 2007 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 204

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html 2019-06-20, 05:26 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 13 września 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 24-553- Poz. 150 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 150 nr 1381 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) 1 Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) B F Bazy danych Nr 1, poz. 2 Wykonywanie przez policjantów zadań

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 00:44 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc, stanowiący

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r.

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r. DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS Na podstawie 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 60 Poz. 0 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 nr 75 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KRAKOWIE z dnia 1 lipca 2008 roku (tekst jednolity) Zmiany regulaminu regulaminami zmieniającymi z dnia: 01.04.2009, 16.06.2009, 01.09.2009, 30.12.2010,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej DECYZJA Nr 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. Urz. KGP z dnia 25 września 2009 r.) Na podstawie 6 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-89- STR. 365 ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-89- STR. 365 ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-89- Poz. 40-42 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 36 nr 5 z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 13 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji

ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 1995-2000 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzyskiwania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2016-2018 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo