Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I"

Transkrypt

1 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr 1120 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 105 Nr 674 z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji Nr 696 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji Nr 701 z dnia 10 listopada 2008 r. uchylająca decyzję w sprawie wskaźników finansowych na zakup materiałów biurowych w Komendzie Głównej Policji i podległych jednostkach organizacyjnych O B W I E S Z C Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 108 z dnia 28 października 2008 r. o sprostowaniu błędu P O R O Z U M I E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 109 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz sprawnej obsługi Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIE NR 1120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 1. Obowiązku noszenia munduru w czasie wykonywania czynności służbowych nie mają poli- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz cjanci służby kryminalnej, śledczej, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i komórek wywiadowczych służby prewencyjnej. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, kierownik komórki w jednostce organizacyjnej Policji, jego zastępca lub osoba przez niego upoważniona może wydać polecenie noszenia munduru w czasie wykonywania czynności służbowych, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwych rezultatów tej czynności, policjantom, o których mowa w ust. 1.

2 426 Poz. 104, 105, Osoby, o których mowa w 1 ust. 2, mogą zwolnić z obowiązku noszenia munduru na czas określony policjantów innych służb i komórek organizacyjnych służb Policji, niż wymienione w 1 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby lub stanem zdrowia policjantów. 3 Traci moc zarządzenie nr 5/90 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk 105 DECYZJA NR 674 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji 1 W decyzji nr 704 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 105 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Wymiana korespondencji z instytucjami wykonującymi ekspertyzy zlecane Policji przez organa sądu i prokuratury odbywa się za pośrednictwem poczty specjalnej z pominięciem operatorów, o których mowa w 3 ust. 2 ; 2) w 3 w ust. 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: z zastrzeżeniem 1 ust Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk 106 DECYZJA NR 696 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji Na podstawie 4 ust. 2 i 5, w związku z 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203) postanawia się, co następuje: 1 W decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 57) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Hasła i kody określa Dyrektor Biura Prewencji KGP. ; 2) 115 otrzymuje brzmienie: 1. Informacje o wydarzeniu usuwa się po upływie 5 lat od rejestracji. 2. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP przedłuża okres, o którym mowa w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż kolejne 5 lat, na wniosek:

3 427 Poz. 106, 107, 108 1) Dyrektora Biura Prewencji KGP; 2) Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP; 3) Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem okresu wymienionego w ust Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk 107 DECYZJA NR 701 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 listopada 2008 r. uchylająca decyzję w sprawie wskaźników finansowych na zakup materiałów biurowych w Komendzie Głównej Policji i podległych jednostkach organizacyjnych Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje: 1 Uchyla się decyzję nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wskaźników finansowych na zakup materiałów biurowych w Komendzie Głównej Policji i podległych jednostkach organizacyjnych. 2 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk 108 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 października 2008 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w decyzji nr 596 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 2008 r. w sprawie trybu obiegu informacji, przekazywanych Policji ze zbiorów informacyjnych Służby Więziennej, zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, oraz sposobu postępowania policjantów z informacjami dotyczącymi osób pozbawionych wolności, które czasowo przebywają na wolności (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 100) w tytule zamiast numeru 565 powinien być numer 596. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk

4 428 Poz POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz sprawnej obsługi Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci zawarte w dniu 3 listopada 2008 r. w Warszawie pomiędzy: Komendantem Głównym Policji gen. insp. Andrzejem Matejukiem z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150, a Fundacją Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 59, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1. Monikę Sajkowską dyrektora Fundacji, 2. Marię Keller-Hamelę członka Zarządu, zwanymi dalej Stronami. W związku z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), postanowieniami Fundacji Dzieci Niczyje oraz przepisami decyzji Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (Dz. Urz. UE L 49, r., str. 30), Strony zobowiązują się realizować zadania na rzecz ochrony dobra dziecka w ramach Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci Strony zobowiązują się do współpracy w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka, wymagających natychmiastowej interwencji. 2 W sytuacjach, o których mowa w 1, konsultanci Fundacji Dzieci Niczyje obsługujący telefon zaufania zobowiązani są do natychmiastowego przekazania drogą telefoniczną informacji o sytuacji do dyżurnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej ze względu na miejsce jej zaistnienia. Jeżeli miejsce to nie jest znane, informacja jest przekazywana do dyżurnego Komendy Stołecznej Policji. 3 Dyżurujący konsultant Fundacji Dzieci Niczyje zobowiązany jest do przekazania podczas zgłoszenia telefonicznego dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji wszystkich posiadanych informacji niezbędnych do podjęcia skutecznej interwencji przez Policję. 4 W razie podjęcia przez Policję czynności w związku z potwierdzeniem informacji o sytuacji określonej w 1, dyżurujący konsultant Fundacji Dzieci Niczyje zobowiązany jest do przekazywania dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji wszystkich bieżących informacji dotyczących podjętej interwencji. 5 Dyżurny komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji niezwłocznie, po otrzymaniu od konsultanta Fundacji Dzieci Niczyje telefonicznej informacji o sytuacji określonej w 1, podejmie czynności służbowe zmierzające do likwidacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. 6 Policja zobowiązuje się do przekazania Fundacji Dzieci Niczyje informacji o podjętych czynnościach w związku ze zgłoszeniem interwencji wyłącznie na jej pisemny wniosek. 7 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie spowoduje zagrożenie dobra dziecka rozumianego jako działania podejmowanego w najlepiej pojętym interesie dziecka. 8 Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji prześle komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji informację określającą zasady współdziałania Stron na rzecz sprawnej realizacji postanowień porozumienia. 9 Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przekaże materiały informacyjne dotyczące Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla dzieci jednostkom organizacyjnym Policji. 10 Strony ustalają kwartalny tryb spotkań mających na celu omówienie współpracy prowadzonej w ramach porozumienia.

5 429 Poz Porozumienie zawiera się na czas funkcjonowania Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla dzieci Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14 Porozumienie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2008 r. Komendant Główny Policji Dyrektor gen. insp. Andrzej Matejuk Fundacji Dzieci Niczyje Monika Sajkowska Członek Zarządu Maria Keller-Hamela Wykaz aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 1069/2008 Komendanta Głównego 2. Zarządzenie nr 1070/2008 Komendanta Głównego 3. Zarządzenie nr 1071/2008 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 1072/2008 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 1073/2008 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 1074/2008 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 1075/2008 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 1076/2008 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 1077/2008 Komendanta Głównego 10. Zarządzenie nr 1078/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. w 11. Zarządzenie nr 1079/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2008 r. w 12. Zarządzenie nr 1080/2008 Komendanta Głównego 13. Zarządzenie nr 1081/2008 Komendanta Głównego 14. Zarządzenie nr 1082/2008 Komendanta Głównego 15. Zarządzenie nr 1083/2008 Komendanta Głównego

6 Zarządzenie nr 1084/2008 Komendanta Głównego 17. Zarządzenie nr 1085/2008 Komendanta Głównego 18. Zarządzenie nr 1086/2008 Komendanta Głównego 19. Zarządzenie nr 1087/2008 Komendanta Głównego 20. Zarządzenie nr 1088/2008 Komendanta Głównego 21. Zarządzenie nr 1089/2008 Komendanta Głównego 22. Zarządzenie nr 1090/2008 Komendanta Głównego 23. Zarządzenie nr 1091/2008 Komendanta Głównego 24. Zarządzenie nr 1092/2008 Komendanta Głównego 25. Zarządzenie nr 1093/2008 Komendanta Głównego 26. Zarządzenie nr 1094/2008 Komendanta Głównego 27. Zarządzenie nr 1095/2008 Komendanta Głównego 28. Zarządzenie nr 1096/2008 Komendanta Głównego 29. Zarządzenie nr 1097/2008 Komendanta Głównego 30. Zarządzenie nr 1098/2008 Komendanta Głównego 31. Zarządzenie nr 1099/2008 Komendanta Głównego 32. Zarządzenie nr 1100/2008 Komendanta Głównego 33. Zarządzenie nr 1101/2008 Komendanta Głównego 34. Zarządzenie nr 1102/2008 Komendanta Głównego 35. Zarządzenie nr 1103/2008 Komendanta Głównego 36. Zarządzenie nr 1104/2008 Komendanta Głównego 37. Zarządzenie nr 1105/2008 Komendanta Głównego 38. Zarządzenie nr 1106/2008 Komendanta Głównego sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-

7 431 riałów 39. Zarządzenie nr 1107/2008 Komendanta Głównego 40. Zarządzenie nr 1108/2008 Komendanta Głównego 41. Zarządzenie nr 1109/2008 Komendanta Głównego 42. Zarządzenie nr 1110/2008 Komendanta Głównego 43. Zarządzenie nr 1111/2008 Komendanta Głównego 44. Zarządzenie nr 1112/2008 Komendanta Głównego 45. Zarządzenie nr 1113/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 46. Zarządzenie nr 1114/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 47. Zarządzenie nr 1115/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 48. Zarządzenie nr 1116/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 49. Zarządzenie nr 1117/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 50. Zarządzenie nr 1118/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 51. Zarządzenie nr 1119/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie stosowania 52. Zarządzenie nr 1121/2008 Komendanta Głównego stosowania 53. Zarządzenie nr 1122/2008 Komendanta Głównego stosowania 54. Zarządzenie nr 1123/2008 Komendanta Głównego stosowania 55. Zarządzenie nr 1124/2008 Komendanta Głównego stosowania 56. Zarządzenie nr 1125/2008 Komendanta Głównego stosowania 57. Zarządzenie nr 1126/2008 Komendanta Głównego stosowania 58. Zarządzenie nr 1127/2008 Komendanta Głównego stosowania 59. Zarządzenie nr 1128/2008 Komendanta Głównego stosowania 60. Zarządzenie nr 1129/2008 Komendanta Głównego stosowania 61. Zarządzenie nr 1130/2008 Komendanta Głównego stosowania

8 Zarządzenie nr 1131/2008 Komendanta Głównego stosowania 63. Zarządzenie nr 1132/2008 Komendanta Głównego stosowania 64. Zarządzenie nr 1133/2008 Komendanta Głównego stosowania 65. Zarządzenie nr 1134/2008 Komendanta Głównego stosowania 66. Zarządzenie nr 1135/2008 Komendanta Głównego stosowania 67. Zarządzenie nr 1136/2008 Komendanta Głównego stosowania 68. Zarządzenie nr 1137/2008 Komendanta Głównego stosowania 69. Zarządzenie nr 1138/2008 Komendanta Głównego stosowania 70. Zarządzenie nr 1139/2008 Komendanta Głównego stosowania 71. Zarządzenie nr 1140/2008 Komendanta Głównego stosowania 72. Zarządzenie nr 1141/2008 Komendanta Głównego stosowania 73. Zarządzenie nr 1142/2008 Komendanta Głównego stosowania 74. Zarządzenie nr 1143/2008 Komendanta Głównego stosowania 75. Zarządzenie nr 1144/2008 Komendanta Głównego stosowania 76. Zarządzenie nr 1145/2008 Komendanta Głównego stosowania 77. Zarządzenie nr 1146/2008 Komendanta Głównego stosowania 78. Zarządzenie nr 1147/2008 Komendanta Głównego stosowania 79. Zarządzenie nr 1148/2008 Komendanta Głównego stosowania 80. Zarządzenie nr 1149/2008 Komendanta Głównego stosowania 81. Zarządzenie nr 1150/2008 Komendanta Głównego 82. Zarządzenie nr 1151/2008 Komendanta Głównego 83. Zarządzenie nr 1152/2008 Komendanta Głównego 84. Zarządzenie nr 1153/2008 Komendanta Głównego 85. Zarządzenie nr 1154/2008 Komendanta Głównego

9 Zarządzenie nr 1155/2008 Komendanta Głównego 87. Zarządzenie nr 1156/2008 Komendanta Głównego 88. Zarządzenie nr 1157/2008 Komendanta Głównego 89. Zarządzenie nr 1158/2008 Komendanta Głównego 90. Zarządzenie nr 1159/2008 Komendanta Głównego 91. Zarządzenie nr 1160/2008 Komendanta Głównego 92. Zarządzenie nr 1161/2008 Komendanta Głównego 93. Zarządzenie nr 1162/2008 Komendanta Głównego 94. Zarządzenie nr 1163/2008 Komendanta Głównego 95. Zarządzenie nr 1164/2008 Komendanta Głównego 96. Zarządzenie nr 1165/2008 Komendanta Głównego 97. Zarządzenie nr 1166/2008 Komendanta Głównego 98. Zarządzenie nr 1167/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w 99. Zarządzenie nr 1168/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2008 r. w 100. Zarządzenie nr 1169/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2008 r. w 101. Zarządzenie nr 1170/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2008 r. w 102. Decyzja nr 663/2008 Komendanta Głównego sprawie zmiany Decyzji nr 573/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 184/Ckt/08/JC Decyzja nr 664/2008 Komendanta Głównego sprawie nr 234/BŁiI/08/AS Decyzja nr 665/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nr 232/BŁiI/08/MK Decyzja nr 666/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nr 216/Ckt/08/KD Decyzja nr 667/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca 107. Decyzja nr 668/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca 108. Decyzja nr 669/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca 109. Decyzja nr 670/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu programu nauczania prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla policjantów

10 434 w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania materiałów i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich Decyzja nr 671/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów, szkoleniowych oraz organizacyjnych Decyzja nr 672/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej Decyzja nr 673/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany Decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 219/Ckt/08/RJ Decyzja nr 675/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca Decyzję Nr 551 KGP z dnia 4 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uzbrojenia i kontroli broni oraz amunicji do niej użytkowanej przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji Decyzja nr 676/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nr 213/Ckt/08/BP Decyzja nr 677/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 650/08 KGP w sprawie nr 228/Cmt/08/EJ Decyzja nr 678z/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca 117. Decyzja nr 679/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nr 235/Cir/08/RJ Decyzja nr 680/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nr 238/Ctr/08/BB Decyzja nr 681/2008 Komendanta Głównego sprawie nr 236/BŁiI/08/BP Decyzja nr 682/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 października 2008 r. dotyczy zmiany Decyzji nr 664 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr 234/BŁiI/08/AS Decyzja nr 683/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca 122. Decyzja nr 684/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej Decyzja nr 685/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca 124. Decyzja nr 686/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie nr 241/Fw/08/EMi Decyzja nr 687/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie nr 240/Ctr/08/JC Decyzja nr 688/2008 Komendanta Głównego udzielania pełnomocnictw do składania w imieniu Komendanta Głównego Policji oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Decyzja nr 689/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie nr 239/Ctr/08/MT Decyzja nr 690/2008 Komendanta Głównego nr 243/BŁiI/08/Msz Decyzja nr 691/2008 Komendanta Głównego powołania zespołu do opracowania projektów aktów prawnych dotyczących pracy kancelaryjnej i obiegu dokumentów jawnych w jednostkach organizacyjnych Policji, wzorów blankietów urzędowych oraz zasad obejmowania patronatu honorowego lub udziału kierownictwa Policji w komitecie honorowym Decyzja nr 692/2008 Komendanta Głównego upoważnienia do ustalania planu urlopów oraz ich udzielania policjantom Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Decyzja nr 693/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do załatwiania niektórych spraw związanych z pełnieniem służby w kontyngentach policyjnych wydzielonych do realizacji zadań poza granicami państwa, odbywaniem zagranicznych podróży służbowych przez policjantów i pracowników Policji oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych Decyzja nr 694/2008 Komendanta Głównego

11 435 powołania zespołu do opracowania projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji Decyzja nr 695/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do realizacji projektów w ramach I naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego Decyzja nr 697/262 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej Decyzja nr 698/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu programu kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej o specjalności operacyjno-dochodzeniowej Decyzja nr 699/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniająca 137. Decyzja nr 700/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru kandydata na stanowisko oficera Policji przy Federalnym Urzędzie Kryminalnym w Republice Federalnej Niemiec Decyzja nr 702/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nr 244/Cut/08/BP Decyzja nr 703/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nr 248/BŁiI/08/RJ Decyzja nr 704/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nr 242/Cut/08/SJ Decyzja nr 705/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nr 246/BŁiI/08/TP Decyzja nr 706/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie nr 249/Ctr/08/RJ Decyzja nr 707/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nr 251/Cut/08/MT Decyzja nr 708/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nr 253/Ckt/08/JG Decyzja nr 709/2008 Komendanta Głównego sprawie nr 252/BŁiI/08/EMi Decyzja nr 710/2008 Komendanta Głównego sprawie nr 250/BŁiI/08/JG Decyzja nr 711/2008 Komendanta Głównego sprawie nr 245/Cut/08/SJ Decyzja nr 712/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nr 255/Cut/08/JM Decyzja nr 713/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nr 254/BŁiI/08/BP Decyzja nr 714/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nr 256/Ctr/08/SJ Decyzja nr 715/2008 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie nr 257/BŁiI//08/MK.

12 436 Informacji o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego KGP udziela Biuro Prawne KGP Dzienniki Urzędowe KGP wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Biurze Prawnym KGP w dni robocze w godz Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, Warszawa, ul. Puławska 148/150, tel. (22) , (22) , (22) , fax (22) Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, tel. (22) , (22) , Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 ISSN Cena: 3,89 zł (w tym 7% VAT)

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 238 Poz. 34 34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 11 324 53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-341- Poz. 7 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 129 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 DECYZJA NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzyskiwania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego 72 POROZUMIENIE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 160 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 kwietnia 2009 r.

DECYZJA NR 160 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 kwietnia 2009 r. DECYZJA NR 160 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie obejmowania przez Komendanta Głównego Policji patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Na podstawie 6 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r.

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r. DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS Na podstawie 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 105 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 105 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 105 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 DECYZJA 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 24-553- Poz. 150 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 150 nr 1381 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc, stanowiący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 104 OBWIESZCZENIE NR... KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 104 OBWIESZCZENIE NR... KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 104 OBWIESZCZENIE NR... KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lutego 2019 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K 2 0 0 9 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzêdowego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Rok 2009 (numery od 1 16) Skróty oznaczaj¹: Z. zarz¹dzenie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-405- Poz. 79 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 nr 448 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej DECYZJA Nr 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. Urz. KGP z dnia 25 września 2009 r.) Na podstawie 6 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-521- Poz. 136 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 136 nr 844 z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 21-117- Poz. 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 nr 250 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z A R Z Ą D Z E N I E NR 921 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych

Bardziej szczegółowo

59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 313 Poz. 59 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 59 Nr 1371 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 25 września 2009 r. D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 25 września 2009 r. D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I Komendy Głównej Policji DZIENNIK Nr 13 415 URZĘDOWY Poz. 63 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 25 września 2009 r., Nr 13,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. 1), 2) o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 21 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

4 ZARZĄDZENIE NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

4 ZARZĄDZENIE NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 2 17 Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 4 Nr 92 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 993 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K 2 0 1 0 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzêdowego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Rok 2010 (numery od 1 13) Skróty oznaczaj¹: Z. zarz¹dzenie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585 Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 79 Poz. 55 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 listopada 2007 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 204

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji

ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 96 DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 96 DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 96 DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczania w Komendzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 299 17476 Poz. 1778 Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

ZARZĄDZENIA PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2002 r. Nr 4 * TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 8 nr 5 z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo