59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI"

Transkrypt

1 Komendy Głównej Policji Nr Poz. 59 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 59 Nr 1371 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców Nr 1488 z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 61 Nr 235 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do Spraw Ochrony Praw Człowieka Nr 254 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail Nr 266 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności pozoranta Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1) ) zarządza się co następuje: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz i Nr 223, poz oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz W zarządzeniu nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 48 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 16, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) organ Policji komendanta powiatowego, rejonowego, miejskiego Policji, komendanta komisariatu, komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji; ; 2) w 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2 Komendy Głównej Policji Nr Poz Wniosek o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu zatwierdza organ Policji lub osoba upoważniona przez ten organ. ; 3) w 6 ust. 4d otrzymuje brzmienie: 4d. Po otrzymaniu i sprawdzeniu pod względem formalnym wniosku, o którym mowa w ust. 4a, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw prewencji, działający w imieniu Komendanta Głównego Policji, niezwłocznie kieruje do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności karnej, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia. ; 4) w 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W przypadku, gdy żołnierz w czynnej służbie wojskowej popełnił wykroczenie w okolicznościach określonych w art k.p.w. i odmówił przyjęcia mandatu karnego, organ Policji właściwy dla miejsca zdarzenia zawiadamia o tym prokuratora wojskowego. Prokuratora wojskowego zawiadamia się także w przypadku, gdy żołnierz nie uiści w terminie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego zaocznego. ; 5) w 23 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 15. Wydruki, o których mowa w ust. 14, składa się do archiwum lub składnicy akt Policji. ; 6) w 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Odpowiedzialność poprawczą przed sądem rodzinnym (równoważną odpowiedzialności karnej) ponoszą tylko nieletni w wieku od 13 do 17 lat (art. 1 1 pkt 2 u.p.n.), którzy popełnili wykroczenia kwalifikowane z art. 51, 62 (1), 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 k.w. (art. 1 2 pkt 2 lit. b u.p.n.). ; 7) w 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Popełnienie przez nieletniego w wieku do lat 13 wykroczeń określonych w art. 1 2 pkt 2 lit. b u.p.n. oraz popełnienie przez nieletniego w wieku do 17 lat (art. 8 k.w.) wykroczeń innych niż określone w art. 1 2 pkt 2 lit. b u.p.n., traktuje się jako przejaw demoralizacji (art. 4 1 u.p.n.), rozpoznawany nie w postępowaniu poprawczym, lecz w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym, zaś odpowiedzialność jest egzekwowana wyłącznie w formie stosowania określonych w art. 6 pkt 1-9 i 11 u.p.n. środków wychowawczych, mających na celu zapobieganie i zwalczanie demoralizacji nieletnich. ; 8) w 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Organ Policji może upoważnić policjantów do podpisywania w jego imieniu wniosków o ukaranie i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego, o czym informuje sąd. O każdej zmianie w poważnieniu należy sąd poinformować. ; 9) w 66: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Jeżeli czynności dowodowe nie dają podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie do sądu, należy je zakończyć. Na wniosek policjanta prowadzącego czynności wyjaśniające organ Policji lub osoba upoważniona przez ten organ zatwierdza wniosek o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu w tej sprawie. Czynności wykrywcze prowadzi się do czasu przedawnienia karalności czynu. b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) osobę, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, a nie jest pokrzywdzonym, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie oraz pouczając o prawie do założenia w terminie 7 dni zażalenia na niewniesienie wniosku do organu nadrzędnego nad organem, który podjął decyzję o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie, za pośrednictwem tego organu. ; 10) w 85: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3. W przypadku, gdy z okoliczności sprawy lub posiadanych informacji wynika, że doszło do uchybień wskazanych w art k.p.w. lub innego rażącego naruszenia prawa mogącego mieć istotny wpływa na treść orzeczenia, organ Policji sporządza projekt wystąpienia do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o złożenie kasacji, na formularzu sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zarządzenia, który wraz z zebranymi w sprawie dokumentami, stanowiącymi podstawę do złożenia wniosku o wniesienie kasacji, przekazuje komendantowi wojewódzkiemu/stołecznemu Policji. 4. Komendant wojewódzki/stołeczny Policji po uprzednim uzyskaniu opinii radcy prawnego co do zasadności wystąpienia z wnioskiem o złożenie kasacji, kieruje do Prokuratora Generalnego wniosek o złożenie kasacji. ; 11) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 12) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk

3 Komendy Głównej Policji Nr Poz. 59 Załącznik do zarządzenia nr 1371 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Wzór wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności karnej RZECZPOSPOLITA POLSKA KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI L.dz.... Warszawa, dnia... Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1) Pan... (za pośrednictwem Prokuratora Generalnego) Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła 2) do odpowiedzialności za wykroczenie Działając na podstawie art. 7 ust. 1, art. 7b i art. 10b ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 28, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2009 r. Nr 144, poz i Nr 178, poz oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1022) 3) wnoszę o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Poskiej 4) Pana (Panią)... ur.... w... któremu (której) zarzuca się, że: (opis czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków w tym wysokości wyrządzonej szkody oraz wskazanie kwalifikacji prawnej) UZASADNIENIE (uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia z uwzględnieniem sposobu zachowania się osoby posiadającej immunitet, czynności podjętych przez policjantów, innych okoliczności istotnych dla oceny zdarzenia) Jednocześnie udzielam (stopień, imię i nazwisko), funkcjonariuszowi Komendy Głównej Policji pełnomocnictwa do reprezentowania Policji jako wnioskodawcy podczas rozpatrywania niniejszego wniosku przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 5). Z upoważnienia Komendanta Głównego Policji... (pieczęć i podpis Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji) 1) wpisać odpowiednio: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 2) wpisać odpowiednio: senatora, posła do Parlamentu Europejskiego. 3) jeżeli wniosek dotyczy posła do Parlamentu Europejskiego dodać w pierwszej kolejności art. 10a Protokołu nr 36 w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, podpisanego w Brukseli w dniu 8 kwietnia 1965 r. (Dz. Urz. WE C 321E z r. str. 317). 4) wpisać odpowiednio: Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego. 5) wpisać Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jeśli wniosek dotyczy senatora; nie zamieszczać adnotacji o pełnomocnictwie, jeżeli wniosek dotyczy posła do Parlamentu Europejskiego.

4 Komendy Głównej Policji Nr Poz. 59 Załącznik nr 2 Wzór wniosku o wniesienie kasacji do Prokuratora Generalnego Załącznik nr 9 KOMENDANT WOJEWÓDZKI* POLICJI w... L.dz dnia... Prokurator Generalny Pan... Wniosek o wniesienie kasacji Zgodnie z art i art. 111 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz i Nr 206, poz. 1589) zwracam się o wniesienie kasacji od wyroku Sądu Rejonowego w... z dnia... sygn. akt... UZASADNIENIE (uzasadnienie powinno wskazywać uchybienia określone w art k.p.w. lub inne rażące naruszenia prawa, jeżeli mogły mieć istotny wpływ na treść orzeczenia) Uchylenie powyższego wyroku jest konieczne, ponieważ został wydany** z uchybieniami, o którym mowa w art pkt ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, to jest... (określić uchybienia opisowo) ** z rażącym naruszeniem prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku... (pieczęć i podpis organu Policji) Załączniki: uwierzytelniona kopia prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w... z dnia... r., sygn. akt...,... (należy załączyć uwierzytelnione kopie wszelkich prawomocnych wyroków, postanowień oraz innych dokumentów mających znaczenie w sprawie) * wpisać odpowiednio: Komendant Stołeczny Policji ** wpisać odpowiednią przyczynę kasacji

5 Komendy Głównej Policji Nr ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w załączniku nr 5: a) wzory formularzy zestawień sprawozdawczych nr I/1 i I/2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, b) uchyla się wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr I/3, c) wzory formularzy zestawień sprawozdawczych nr I/4-I/6 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, d) wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr II/2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia, e) wzory formularzy zestawień sprawozdawczych nr VI/2-VI-4 i VI/7 otrzymują brzmienie okre- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz i Nr 223, poz oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz ślone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia, f) wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr VII/2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia, g) dodaje się wzór formularza sprawozdawczego nr VII/3 określony w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia, h) wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr VIII/1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia, i) uchyla się wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr IX/3, j) wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr X/1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia, k) wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr XI/4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia, l) wzór formularza zestawienia sprawozdawczego nr XII/1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia. 2 Zestawienia sprawozdawcze dotyczące okresów sprawozdawczych za rok 2010 sporządza się zgodnie z wzorami i terminami przekazania, obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk

6 Komendy Głównej Policji Nr Załącznik do zarządzenia nr 1488 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2010 r. Wykaz zestawień sprawozdawczych, terminów ich przekazywania, komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji właściwych do ich przyjmowania oraz okresów sprawozdawczych Załącznik nr 1 Właściwa komórka organizacyjna Lp. Komendy Głównej Policji, nazwa zestawienia sprawozdawczego I BIURO KADR I SZKOLENIA 1. Zestawienia dotyczące: popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko policjantom o czyny wypełniające jednocześnie znamiona przestępstw liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych dyscyplinarnie 2. Stan etatowo-kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: policjantów pracowników Policji stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne policjantów pełniących służbę patrolowo- -interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych 3. Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: zatrudnionych w Policji pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zwolnień lekarskich policjantów zatrudnionych w Policji emerytów i rencistów kobiet w Policji 4. Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: dynamiki przyjęć i zwolnień policjantów policjantów w dyspozycji ruchu drogowego 5. Sprawozdanie z działalności psychologów policyjnych Okres sprawozdawczy półrocze miesiąc/rok półrocze półrocze Termin przekazania do KGP (do dnia ) 7 stycznia 7 lipca 4 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem zestawienia sporządzanego na dzień 1 stycznia termin przekazania do dnia 7 stycznia) 5 stycznia (dane według stanu na dzień 31 grudnia) 10 stycznia 10 lipca 10 stycznia 10 lipca Numer formularza I/1 I/2 I/4 I/5 rok 12 stycznia I/6

7 Komendy Głównej Policji Nr II BIURO KRYMINALNE 1. Sprawozdanie z działalności operacyjnej służby kryminalnej Policji 2. Sprawozdanie z działalności służby kryminalnej Policji: zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej komórki organizacyjne Policji prowadzące postępowania przygotowawcze i efekty ich pracy procesowej realizacja zadań przez techników kryminalistyki stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych stan zagrożenia oraz wyniki pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej 3. Sprawozdanie z działalności techniki operacyjnej służby kryminalnej Policji III BIURO PREWENCJI 1. Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby patrolowej 2. Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW oraz o osiągniętych efektach przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów na wodach i terenach przywodnych 3. Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji 4. Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 5. Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w oparciu o art. 54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego 6. Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej 7. Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka 8. Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury Niebieskie Karty rok 31 stycznia II/1 rok 31 stycznia II/2 rok/półrocze 1) półrocze rok/półrocze rok/półrocze rok/półrocze rok/półrocze rok/półrocze 15 stycznia 15 lipca 31 stycznia 31 lipca 20 stycznia 20 lipca 20 stycznia 20 lipca 20 stycznia 20 lipca 20 stycznia 20 lipca 20 stycznia 20 lipca II/3 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 rok 31 stycznia III/6 rok/półrocze rok/półrocze 20 stycznia 20 lipca 20 stycznia 20 lipca III/7 III/8 1) Półroczny i roczny okres sprawozdawczy obowiązuje do końca 2010 r. Od r. obowiązuje roczny okres sprawozdawczy i termin przekazania do 31 stycznia.

8 Komendy Głównej Policji Nr IV GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1. Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych i protestów społecznych 2. Sprawozdanie roczne z realizacji przygotowań obronnych 3. Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych 4. Zestawienie statystyczne osiągniętych wartości dotyczących czasu reakcji na zdarzenie V BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI 1. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego 2. Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych rok/półrocze 5 stycznia 5 lipca IV/1 rok 20 stycznia IV/2 rok 20 stycznia IV/3 rok/półrocze kwartał 20 stycznia 20 lipca 21 dni od zakończenia udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym 10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października VI CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE 1. Efekty pracy dochodzeniowej miesiąc 3 dnia każdego VI/1 miesiąca 2. Liczba osób podejrzanych i przedstawionych miesiąc 3 dnia każdego VI/2 zarzutów z art. 258 kk oraz z art. 299 kk miesiąca 3. Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych miesiąc 3 dnia każdego VI/3 narkotyków i BMK miesiąca 4. Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów miesiąc 3 dnia każdego VI/4 tytoniowych i alkoholu miesiąca 5. Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych rok/półrocze 3 stycznia VI/5 grup przestępczych 3 lipca 6. Formy i metody pracy operacyjnej rok/półrocze 3 stycznia VI/6 3 lipca 7. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością rok 31 stycznia 1) VI/7 fałszerstw pieniędzy 8. Meldunek specjalny dotyczący efektów działań Policji w zakresie przeciwdziałania aktom rok/półrocze 15 stycznia 15 lipca Forma opisowa terroru z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych 9. Sprawozdanie z działalności CBŚ w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej rok 25 stycznia Forma opisowa VII BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH 1. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych 2. Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez jednostki i komórki antyterrorystyczne 3. Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko-pirotechnicznych rok/półrocze rok/półrocze rok/półrocze 31 stycznia 31 lipca 31 stycznia 31 lipca 31 stycznia 31 lipca IV/4 V/1 V/2 VII/1 VII/2 VII/3 1) Dotyczy również KWP i KSP. 2) Zgodnie z zarządzeniem nr pf-845 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie organizacji pracy i zasad działania Policji w przypadku aktu terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym.

9 Komendy Głównej Policji Nr VIII BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Sprawozdanie ze stanu ochrony informacji niejawnych IX BIURO KONTROLI 1. Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji 2. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby rok 31 marca VIII/1 miesiąc 10 dnia każdego miesiąca IX/1 rok 31 stycznia IX/2 3. Meldunek pożarowy (wstępny i końcowy) na bieżąco po zdarzeniu IX/4 4. Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej rok 31 stycznia IX/5 jednostek organizacyjnych Policji X CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE 1. Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń miesiąc 5 dnia każdego X/1 wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji miesiąca XI BIURO LOGISTYKI POLICJI 1. Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej półrocze 15 stycznia XI/1 15 lipca 2. Informacja z działalności remontowej rok 15 stycznia XI/2 3. Sprawozdanie z uzyskanego dofinansowania kwartał 10 stycznia XI/3 ze środków pozabudżetowych działań Policji w zakresie inwestycji i remontów 10 kwietnia 10 lipca 10 października 4. Sprawozdanie o stanie i pracy transportu rok 20 stycznia XI/4 5. Wykaz stanów ewidencyjnych sprzętu rok 20 stycznia XI/5 uzbrojenia XII BIURO WYWIADU KRYMINALNEGO 1. Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych rok/półrocze 25 stycznia XII/1 wywiadu w Policji 25 lipca XIII BIURO RUCHU DROGOWEGO 1. Zestawienie wykorzystania specjalistycznego rok 10 stycznia XIII/1 sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii XIV BIURO FINANSÓW 1. Sprawozdanie półroczne z realizacji projektu wykorzystującego środki pomocowe w latach rok/półrocze 31 stycznia 31 lipca XIV/1

10 Komendy Głównej Policji Nr

11 Komendy Głównej Policji Nr

12 Komendy Głównej Policji Nr

13 Komendy Głównej Policji Nr

14 Komendy Głównej Policji Nr

15 Komendy Głównej Policji Nr

16 Komendy Głównej Policji Nr

17 Komendy Głównej Policji Nr

18 Komendy Głównej Policji Nr

19 Komendy Głównej Policji Nr

20 Komendy Głównej Policji Nr

21 Komendy Głównej Policji Nr

22 Komendy Głównej Policji Nr

23 Komendy Głównej Policji Nr

24 Komendy Głównej Policji Nr

25 Komendy Głównej Policji Nr

26 Komendy Głównej Policji Nr

27 Komendy Głównej Policji Nr

28 Komendy Głównej Policji Nr

29 Komendy Głównej Policji Nr

30 Komendy Głównej Policji Nr

31 Komendy Głównej Policji Nr

32 Komendy Głównej Policji Nr

33 Komendy Głównej Policji Nr

34 Komendy Głównej Policji Nr

35 Komendy Głównej Policji Nr

36 Komendy Głównej Policji Nr

37 Komendy Głównej Policji Nr

38 Komendy Głównej Policji Nr

39 Komendy Głównej Policji Nr

40 Komendy Głównej Policji Nr

41 Komendy Głównej Policji Nr

42 Komendy Głównej Policji Nr

43 Komendy Głównej Policji Nr

44 Komendy Głównej Policji Nr

45 Komendy Głównej Policji Nr

46 Komendy Głównej Policji Nr

47 Komendy Głównej Policji Nr

48 Komendy Głównej Policji Nr

49 Komendy Głównej Policji Nr Poz. 61, DECYZJA NR 235 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do Spraw Ochrony Praw Człowieka Na podstawie 5 ust. 2 zarządzenia nr 749 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 20) postanawia się, co następuje: 1 1. Ustanawia się Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka, zwanego dalej pełnomocnikiem. 2. Funkcję pełnomocnika powierza się mł. insp. Krzysztofowi Łaszkiewiczowi, radcy w Gabinecie Komendanta Głównego Policji Komendy Głównej Policji. 2 Pełnomocnik reprezentuje Komendanta Głównego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, a także podmiotami spoza Policji w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka w Policji. sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzedzającym. 4 Obsługę administracyjno-techniczną pełnomocnika zapewnia Gabinet Komendanta Głównego Policji. 5 Pełnomocnik przejmuje niezakończone sprawy prowadzone dotychczas przez pełnomocnika działającego na podstawie decyzji, o której mowa w 6. 6 Traci moc decyzja nr 327 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji. 7 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk 3 Pełnomocnik, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, składa Komendantowi Głównemu Policji 62 DECYZJA NR 254 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail Na podstawie 50 ust. 1 pkt 1 i 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje: 1 Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail stanowiący załącznik do decyzji. 2 Realizację programu, o którym mowa w 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 3 Uchyla się decyzję nr 138 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie kursu specjalistycznego w zakresie korzystania

50 Komendy Głównej Policji Nr Poz. 62, 63 z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 41). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk Program nauczania, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 63 DECYZJA NR 266 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 września 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności pozoranta Na podstawie 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje: 1 Wprowadza się Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności pozoranta, stanowiący załącznik do decyzji. 3 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk wz. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski 2 Realizację programu, o którym mowa w 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program nauczania, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr Zarządzenia nr 1356/2010 do nr 1370/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenia nr 1372/2010 do nr 1379/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenia nr 1380/2010 do nr 1425/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. 70. Zarządzenie nr z-1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanów gotowości do działań i alarmowania w jednostkach organizacyjnych Policji Zarządzenia nr 1427/2010 do nr 1444/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

51 Komendy Głównej Policji Nr Zarządzenia nr 1445/2010 do nr 1450/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenia nr 1451/2010 do nr 1458/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenia nr 1459/2010 do nr 1474/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenia nr 1475/2010 do nr 1485/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenia nr 1486/2010 do nr 1487/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Decyzja nr 234/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia Decyzja nr 236/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej Decyzja nr 237/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień w niektórych postępowaniach administracyjnych Decyzja nr 238/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej Decyzja nr 239/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zespołów, których członkowie będą wykonywać zadania w ramach komisji powoływanych do niszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz przez grupy zadaniowe powoływane przez Komendanta Głównego Policji Decyzja nr 240/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji oraz wykonywania niektórych czynności w zakresie przenoszenia do służby w Policji funkcjonariuszy innych służb oraz przenoszenia policjantów do Służby Granicznej Decyzja nr 241/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów, szkoleniowych oraz organizacyjnych Decyzja nr 242/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w ustalonym zakresie Decyzja nr 243/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia policjantów i pracowników Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy Decyzja nr 244/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów Decyzja nr 245/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji świadectw służby, opinii o służbie i zaświadczeń dla celów emerytalnych policjantom zwolnionym ze służby Decyzja nr 246/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie Decyzja nr 247/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Projektów Teleinformatycznych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Decyzja nr 248/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji Systemów

52 Komendy Głównej Policji Nr Teleinformatycznych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Decyzja nr 249/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Decyzja nr 250/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Decyzja nr 251/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów i porozumień w imieniu Komendanta Głównego Policji oraz trybu postępowania w tych sprawach Decyzja nr 252/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej Decyzja nr 253/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dotyczących zabezpieczenia kadrowego Komendy Głównej Policji jako jednostki zmilitaryzowanej Decyzja nr 255/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów objętych ewidencją syntetyczną prowadzona w Biurze Finansów KGP Decyzja nr 256/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu budowlanego Komendy Głównej Policji Decyzja nr 257/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasów magazynów Komendy Głównej Policji Decyzja nr 258/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu Biura Logistyki Policji KGP Decyzja nr 259/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu uzbrojenia Komendy Głównej Policji, przechowywanego w Centralnej Składnicy Uzbrojenia, Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji Decyzja nr 260/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia Decyzja nr 261/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji Decyzja nr 262/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu do wyłonienia kandydatów do udziału w kursie specjalistycznym dla kadry dowódczej kontyngentów policyjnych Decyzja nr 263/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Główne Archiwum Policji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji Decyzja nr 264/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 września 2010 r. uchylająca decyzję w sprawie wzoru i trybu wydawania przepustki specjalnej W oraz decyzję w sprawie upoważnienia do wydawania przepustek specjalnych W Decyzja nr 265/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Analiz i Obsługi Informacji Kryminalnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji Decyzja nr 267/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy. Informacji o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego KGP udziela Biuro Prawne KGP Dzienniki Urzędowe KGP wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Biurze Prawnym KGP w dni robocze w godz Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, Warszawa, ul. Puławska 148/150, tel. (22) , (22) , (22) , fax (22) Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, tel. (22) , (22) , Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 ISSN Cena: 8,86 zł (w tym 7% VAT)

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2 ZARZĄDZENIE NR 1428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

13 ZARZĄDZENIE NR 254 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

13 ZARZĄDZENIE NR 254 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 4 49 Poz. 13 Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 13 Nr 254 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie planowania strategicznego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 238 Poz. 34 34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 11 324 53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 9-289- Poz. 47 i 48 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 47 nr 378 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 31 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 104 OBWIESZCZENIE NR... KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 104 OBWIESZCZENIE NR... KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 104 OBWIESZCZENIE NR... KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta

Bardziej szczegółowo

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc, stanowiący

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 64 ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 DECYZJA 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119 Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 DECYZJA NR 369 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zaopatrywania komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372 Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3 49 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 27 lutego 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3 49 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 27 lutego 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 3 49 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 27 lutego 2009 r., Nr 3,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

4 ZARZĄDZENIE NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

4 ZARZĄDZENIE NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 2 17 Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 4 Nr 92 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 122 7436 Poz. 697 Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. 1. Dokumentację

Bardziej szczegółowo

64 ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

64 ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 11 365 Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 64 Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie wnioskowe

Postępowanie wnioskowe Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24221/postepowanie-wnioskowe Postępowanie wnioskowe Szczegóły Kategoria sprawy porządek i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 6 213 30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lutego 2019 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) 1 Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) B F Bazy danych Nr 1, poz. 2 Wykonywanie przez policjantów zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 153 nr 22 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 DECYZJA NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego 72 POROZUMIENIE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Warszawa, dnia 26 stycznia 2005 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Warszawa, dnia 26 stycznia 2005 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-61- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GLOWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 stycznia 2005 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2 nr 1428 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. 61 nr 345 z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. 61 nr 345 z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej 349 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 61 nr 345 z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42 Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1

Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1 Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1 1. Wniosek o zawiadomienie okręgowej izby radców prawnych o rażącym naruszeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 53 WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 31 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 53 WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 31 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 53 WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające wytyczne w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

25 ZARZĄDZENIE NR 365 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

25 ZARZĄDZENIE NR 365 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 2 105 Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 25 nr 365 z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-521- Poz. 136 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 136 nr 844 z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo