85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego poziom I... 8 nr 50 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowych nr 55 z dnia 5 września 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej.. 88 nr 5 z dnia września 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji... Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr DECYZJA NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego poziom I Na podstawie art. 7 ust. pkt a ustawy z dnia kwietnia 0 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm. ) ) postanawia się, co następuje: Wprowadza się w życie Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 85, Nr 7, poz. 7, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 8, Nr 5, poz., Nr 5, poz. 7, Nr 7, poz. 57 i Nr 00, poz. 88, z 00 r. Nr 0, poz. 8, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i poz. 0, Nr 7, poz. 0, Nr, poz. 0, Nr, poz. 87 i Nr 0, poz. 0, z 00 r. Nr 7, poz. 800, Nr 7, poz. 8, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70 i Nr 77, poz. 7, z 005 r. Nr 0, poz. 70, Nr, poz. 5, Nr, poz. i Nr 50, poz. oraz z 00 r. Nr 0, poz. 708 i poz. 7, Nr, poz. 0. Policji z języka angielskiego poziom I, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Traci moc Decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego poziom I. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i 87 8 DECYZJA NR 50 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowych Na podstawie art. 7 ust. pkt a ustawy z dnia kwietnia 0 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm. ) ) postanawia się, co następuje: ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 85, Nr 7, poz. 7, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 8, Nr 5, poz., Nr 5, poz. 7, Nr 7, poz. 57 i Nr 00, poz. 88, z 00 r. Nr 0, poz. 8, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 0, Nr 7, poz. 0, Nr, poz. 0, Nr, poz. 87, Nr 0, poz. 0, z 00 r. Nr 7, poz. 800, Nr 7, poz. 8, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 7, z 005 r. Nr 0, poz. 70, Nr, poz. 5, Nr, poz. i Nr 50, poz. oraz z 00r. Nr 0, poz. 708 i 7, Nr, poz. 0 i Nr 58, poz.. Wprowadza się Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowych, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację programu, o którym mowa w, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 87 DECYZJA NR 55 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 września 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej Na podstawie art. 7 ust. pkt a ustawy z dnia kwietnia 0 r. o Policji (Dz. U. z 00 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm. ) ) postanawia się, co następuje: W decyzji nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia maja 00 r. w sprawie wprowadzenia ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 85, Nr 7, poz. 7, Nr 8, poz. 7, Nr, poz. 8, Nr 5, poz., Nr 5, poz. 7, Nr 7, poz. 57 i Nr 00, poz. 88, z 00 r. Nr 0, poz. 8, Nr, poz. 070, Nr 0, poz. 88 i 0, Nr 7, poz. 0, Nr, poz. 0, Nr, poz. 87, Nr 0, poz. 0, z 00 r. Nr 7, poz. 800, Nr 7, poz. 8, Nr 0, poz. 5, Nr 7, poz. 70, Nr 77, poz. 7, z 005 r. Nr 0, poz. 70, Nr, poz. 5, Nr, poz. i Nr 50, poz. oraz z 00 r. Nr 0, poz. 708 i 7, Nr, poz. 0 i Nr 58, poz.. programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej otrzymuje brzmienie:. Realizację programu, o którym mowa w, powierza się oddziałom prewencji komend wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Komendzie Stołecznej Policji.. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski z up. nadinsp. Waldemar Jarczewski

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz DECYZJA NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia września 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia grudnia 00 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 00 r. Nr, poz. z późn. zm. ) ) postanawia się, co następuje: W decyzji nr Komendanta Głównego Policji z dnia lutego 00 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 7 z późn. zm. ) ) wprowadza się następujące zmiany: ) w w ust. wyrazy oraz nr 7 do decyzji zastępuje się wyrazami oraz nr do decyzji ; ) załącznik nr do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej decyzji; ) w załączniku nr do decyzji tytuł otrzymuje brzmienie Struktura organizacyjna i stan etato- ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP Nr, poz. 7, z 00 r. Nr 0, poz. oraz z 005 r. Nr, poz. i Nr, poz.. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP Nr 0, poz. 5, Nr, poz. 0, z 00 r. Nr, poz., z 005 r. Nr, poz. 8, Nr, poz. 7, Nr, poz. 5 oraz z 00 r. Nr 0, poz. 0. wy Oddziałów Prewencji Policji w Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie ; ) w załączniku nr 8 do decyzji tytuł otrzymuje brzmienie Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Opolu, Płocku i Zielonej Górze ; 5) dodaje się załączniki nr 8 i do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku nr i do niniejszej decyzji. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie do dnia października 00 r. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszard Siewierski

4 STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI Załączniki do decyzji nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. Załącznik nr Lp. WOJEWÓDZTWO ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W: RAZEM DOWÓDCA ZASTĘPCA D-CY ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY PODODDZIAŁ PREWENCJI KADRA DOWÓDCZA PODODDZIAŁU SŁUŻBY KANDYDACKIEJ PODODDZIAŁ WZMOCNIENIA i SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ SZKOLENIA ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI ZESPÓŁ MEDYCZNY ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZENIA, KADR, WYCHOWAWCZY, PSYCHOLOGÓW MAZOWIECKIE WARSZAWIE MAZOWIECKIE RADOMIU PŁOCKU ŚLĄSKIE BIELSKO-BIAŁEJ CZĘSTOCHOWIE KATOWICACH POMORSKIE GDAŃSKU MAŁOPOLSKIE KRAKOWIE 7. PODLASKIE BIAŁYMSTOKU Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 88 WARMIŃSKO- -MAZURSKIE OLSZTYNIE ŁÓDZKIE ŁODZI WIELKOPOLSKIE POZNANIU PODKARPACKIE RZESZOWIE 0. ZACHODNIOPO- MORSKIE. DOLNOŚLĄSKIE. KUJAWSKO- -POMORSKIE SZCZECINIE 00 LEGNICY WROCŁAWIU BYDGOSZCZY 0 8. ŚWIĘTOKRZYSKIE KIELCACH 0 5. LUBELSKIE LUBLINIE OPOLSKIE OPOLU LUBUSKIE ZIELONEJ GÓRZE OGÓŁEM

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 88 Załącznik nr TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI WE WROCŁAWIU Lp. Nazwa Liczba Komórki / stanowiska Komórek Stanowisk policyjnych Dowódca oddziału Zastępca dowódcy oddziału Zespół Organizacji Służby: Pomocnik dowódcy oddziału Asystent Zespół Transportu i Zaopatrzenia: Pomocnik dowódcy oddziału Asystent 5 Zespół Szkolenia: Specjalista Zespół Medyczny: Lekarz Pielęgniarka 7 Kompania Prewencji: Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Asystent Pluton: Dowódca plutonu Aplikant Drużyna AWGŁ: 8 Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej: Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Asystent Dowódca plutonu

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 88 Dowódca Wzmocnienia: Dowódca plutonu Drużyna Miotaczy Wody: Drużyna Transportera Opancerzonego: 7 OGÓŁEM Załącznik nr STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICY Lp. Nazwa Liczba Komórki / stanowiska Komórek Stanowisk policyjnych Dowódca samodzielnego pododdziału Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału Zespół Organizacji Służby: Asystent Aplikant 7 Zespół Medyczny: Lekarz Pielęgniarka 5 Pluton Prewencji: Dowódca plutonu Aplikant 80

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -7- Poz Pluton Wzmocnienia: Dowódca plutonu Drużyna AWGŁ: Załoga Reflektora Olśniewającego: Drużyna Miotaczy Wody: Załoga Transportera Opancerzonego: Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej: Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Asystent Dowódca plutonu OGÓŁEM 8 0 7

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -8- Wykaz aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego bilingów telefonicznych IMEI i ustaleń abonentów telefonów.. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego bilingów telefonicznych IMEI i ustaleń abonentów telefonów.. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 85/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego kontroli operacyjne. 8. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 870/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 875/00 Komendanta Głównego kontroli operacyjne.. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 877/00 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 878/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 880/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr --. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 885/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 887/00 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 888/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 80/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 85/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 87/00 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 88/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego 0. Zarządzenie nr 00/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 05/00 Komendanta Głównego

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -0-. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 07/00 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 08/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 00 r. w sprawie powołania. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 00 r. w sprawie powołania 50. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 00 r. w sprawie powołania 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 00 r. w sprawie powołania 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 55. Zarządzenie nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 57. Zarządzenie nr 7/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 58. Zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 5. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8września 00 r. w sprawie powołania 0. Zarządzenie nr 0/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania. Zarządzenie nr /00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu programu kursu doskonalenia zawodowego przygotowującego policjantów do współpracy międzynarodowej w ramach programu YOUNG II.. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania 5/BŁiI/0/JG. 5. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania /Ckt/0/UM.. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania 55/Cmt/0/GB przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji. 7. Decyzja nr 57/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania /Ctr/0/GG. 8. Decyzja nr 58/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania 7/Ctr/0/EM.. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie po-

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- wołania /Cmt/0/EM. 70. Decyzja nr 50/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie powołania /Cmt/0/EM. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 00 r. w sprawie powołania 8/Cmt/0/GG. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7.Cmt/0/EM. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7/Ckt/0/GB. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7/BŁiI/0/HC. 75. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania 58/BŁiI/0/MSz. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7/BŁiI/0/JC. 77. Decyzja nr 57/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 0/Ckt/0/JM. 78. Decyzja nr 58/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 70/Cmt/0/Emi. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 80. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do załatwienia w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów. 8. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów oraz spraw organizacyjnych. 8. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji świadectw służby i opinii o służbie policjantom zwolnionym ze służby. 8. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy wybranych wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów oraz pełnienia służby w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a także postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w ww. przypadkach. 8. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Waldemara Jarczewskiego do załatwienia w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie. 85. Decyzja nr 57/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Ryszarda Siewierskiego do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie. 8. Decyzja nr 58/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie utworzenia zespołu do realizacji projektu twinningowego EU-CARDS DEVELOPMENT OF THE AL- BANIAN STATE POLICES CRIMINAL INTELLIGEN- CE GATHERING AND ANALYSIS CAPABILITY. 87. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7/BŁiI/0/ BG. 88. Decyzja nr 50/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 5/Cmt/0/BG. 8. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania /Ckt/0/JUK. 0. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7/BŁiI/0/UM.. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania /Cmt/0/GG.. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 77/BŁiI/0/MM.

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr --. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 78/Cmt/0/EM.. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do postępowania nr 7/Cmt/0/RS. 5. Decyzja nr 57/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania /Ckt/0/JM.. Decyzja nr 58/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do czasowego zastępowania Komendanta Głównego Policji w czasie jego nieobecności. 7. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w upoważnienia nadinspektora Waldemara Jarczewskiego Zastępcy Komendanta Głównego Policji do czasowego zastępowania Komendanta Głównego Policji w czasie jego nieobecności. 8. Decyzja nr 550z/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno- -śledczej.. Decyzja nr 55z/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno- -śledczej. 00. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego zespołu. 0. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 00 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Magazynie Techniki Samodzielnej Sekcji Magazynów Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. 0. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego komisji egzaminacyjnej oceniającej przebieg i wyniki służby przygotowawczej w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji, organizowanej w 00 roku. 0. Decyzja nr 555/00 Komendanta Głównego Policji w sprawie powołania zespołu w celu wypracowania i przeprowadzenia pilotażowego programu budowania systemu wczesnego ostrzegania w pionie kryminalnym. 0. Decyzja nr 557/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie zmiany decyzji Komendanta Głównego Policji nr 77 z dnia sierpnia 00 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i uzgodnienia projektu aktu normatywnego w zakresie planowania i sprawozdawczości w Policji. 05. Decyzja nr 558z/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej. 0. Decyzja nr 55/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach odwołań od decyzji wydawanych w I instancji przez komendantów wojewódzkich Policji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. 07. Decyzja nr 50/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Komendanta Głównego Policji oraz trybu postępowania w tych sprawach. 08. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 75/BŁiI/0/JM. 0. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 7/BŁiI/0/MM. 0. Decyzja nr 5/00 Komendanta Głównego Policji z dnia września 00 r. w sprawie powołania 8/BŁiI/0/EJ. Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 0- Warszawa, ul. Puławska 8/50, tel. wew. -85, 5-8, 7-, fax 0-7 Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 05- Legionowo, ul. Zegrzyńska, tel. 05--, Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska Zam. nr 5/00, nakład: 00 egz. ISSN Cena brutto:,70 zł

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr /2000 Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-585- Poz. 88 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 88 nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-405- Poz. 79 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 nr 448 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 21-117- Poz. 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 nr 250 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 79 Poz. 55 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 listopada 2007 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 204

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 24-553- Poz. 150 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 150 nr 1381 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 38 DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów kandydatów do służby w IX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej DECYZJA Nr 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. Urz. KGP z dnia 25 września 2009 r.) Na podstawie 6 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 17 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 85 ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-341- Poz. 7 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 129 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6-229- Poz. 25 i 26 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 38 nr 160 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 listopada 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. nadinsp. Jarosław SZYMCZYK

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. nadinsp. Jarosław SZYMCZYK KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław SZYMCZYK Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r. - od

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23-537- Poz. 144 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 144 nr 609 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2 60 Poz. 0 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 nr 75 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 238 Poz. 34 34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-521- Poz. 136 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 136 nr 844 z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 27 stycznia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Bardziej szczegółowo

127 ZARZĄDZENIE NR 715 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

127 ZARZĄDZENIE NR 715 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 75 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-137- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 63 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2009 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-405- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 121 nr 18 z dnia 14 września 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 1995-2000 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia.

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Jednostka podziału administracyjnego Rok Przestępstwa Przestępstwa stwierdzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 94 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2010-2015 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP.

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP. Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2007-2009 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2001-2006 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji

ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji ZARZĄDZENIE Nr 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 25 września 2009 r. D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 25 września 2009 r. D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I Komendy Głównej Policji DZIENNIK Nr 13 415 URZĘDOWY Poz. 63 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 25 września 2009 r., Nr 13,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html 2019-06-20, 05:26 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 13 września 2015

Bardziej szczegółowo

59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

59 ZARZĄDZENIE NR 1371 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 313 Poz. 59 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 59 Nr 1371 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 21 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) 1 Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) B F Bazy danych Nr 1, poz. 2 Wykonywanie przez policjantów zadań

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Strona znajduje się w archiwum. NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo