Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX"

Transkrypt

1 Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych Declaration of conformity for authorisation to use the STANDARD 100 by OEKO TEX mark. Deklaracja zgodności dotycząca posługiwania się znakiem STANDARD 100 by OEKO TEX. OEKO-TEX Association Genferstrasse 23 P.O. Box 2006 CH-8027 Zurich Phone

2 If there are any differences in the interpretation of the two languages in this document, the German version takes precedence. For documents issued in English and other foreign languages, the English version takes precedence. Jeżeli są jakiekolwiek różnice w interpretacji dwóch wersji językowych tego dokumentu, wersja niemiecka jest rozstrzygająca. Dla dokumentów wydanych po angielsku i w innym obcym języku, wersja angielska jest rozstrzygająca. The authority for using the STANDARD 100 by OEKO TEX mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances is restricted to the applicant. Use of the mark presupposes a test report from an institute of the "International Association for Research and Testing in the field of Textile and Leather Ecology" (OEKO TEX ) certifying the authorisation as well as issue of the following declaration. Zezwolenie na posługiwanie się znakiem STANDARD 100 by OEKO TEX "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" jest ograniczone do wnioskującego. Użycie znaku zakłada, iż został sporządzony raport z badań przez Instytut Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych (OEKO TEX ) oraz złożono poniższą deklarację. Declaration Deklaracja For authorisation to use the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN W celu uzyskania zgody na posługiwanie się znakiem "OEKO TEX TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances I de- CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD zbadane na substanclare as authorized person on behalf of my company: cje szkodliwe" jako osoba pełnomocna w imieniu mojej firmy deklaruję: 1 Quality control Kontrola jakości We have described to one of the testing institutes of the International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology the precautionary measures taken within the company to ensure that all products manufactured and/or sold for which authorisation to use the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances has been granted do fulfil the conditions and criteria (depending on requested certification either according to Appendix 4 or according to Appendix 6) of the STANDARD 100 by OEKO TEX in the same way as the samples that have been sent to the institute, and based on those tests the authorisation has been granted. Dopełniliśmy obowiązku przekazania informacji do jednego z instytutów Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych o środkach przedsięwziętych w naszym przedsiębiorstwie zapewniających zgodność z wymaganiami "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" oraz kryteriami (w zależności od żądanej certyfikacji zgodnej z Załącznikiem 4 lub Załącznikiem 6) STANDARD 100 by OEKO TEX dla wszystkich wyrobów produkowanych i/lub sprzedawanych przez nas, w takim stopniu jak przesłane do instytutu próbki na podstawie, których przyznano autoryzację do używania znaku STANDARD 100 by OEKO TEX 2 Zapewnianie jakości Quality assurance To ensure the conformity of the products manufactured with the sample material and/or sold we operate an effective quality assurance system and shall maintain it for the whole period of use of the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances, thereby ensuring and proving to the OEKO TEX institute that the products from different processing batches or from different colours are spot checked for compliance with the STANDARD 100 by OEKO TEX conditions and criteria (depending on requested certification either according to Appendix 4 or according to Appendix 6) and as circumstances require are spot checked for leather components, perhaps present in the certified article too, for compliance with the requirements of the then co applicable LEATHER STANDARD by OEKO TEX. Tests can be carried out at our works or at one of the OEKO TEX institutes. W celu zagwarantowania zgodności produkowanych i/lub sprzedawanych wyrobów z próbkami pobranymi do badań, stosujemy skuteczny system zapewniania jakości, który obowiązywać będzie przez cały okres używania znaku "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" tym samym zapewniając oraz przedkładając dowody instytutowi badawczemu OEKO TEX, że wyroby pochodzące z różnych partii wykończenia lub wykonane w innych kolorach są wyrywkowo kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami oraz kryteriami (w zależności od żądanej certyfikacji zgodnej z Załącznikiem 4 lub Załącznikiem 6) STANDARD 100 by OEKO TEX jak i kontroli dotyczącej ewentualnych elementów skórzanych, obecnych w certyfikowanym wyrobie, zgodnym z wymaganiami LEATHER STANDARD by OEKO TEX. Badania mogą być wykonane w naszym zakładzie lub jednym z Instytutów OEKO TEX. We document these tests by specifying: Dokumentujemy te badania podając następujące informacje: Date of testing Data badania Designation of the test sample (manufacturing batch, finishing batch, colour, etc.) Określenie badanej próby (partia produkcyjna, partia wykończeniowa, kolor itp.) Person responsible for the test Nazwisko osoby odpowiedzialnej za badanie Test results Wyniki badań Random tests Pobieranie próbek losowych 2 5

3 Moreover we accept that the institute granting authorisation for use of the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances is authorized to carry out random tests on each product under application in accordance with the original type twice a year until we indicate to the institute of OEKO TEX that production and/or sale has been discontinued and the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances is no longer used. The costs of testing are charged to us. If random testing reveals a deviation from the limit values on which the tests are based, an additional test shall be carried out on a different sample for the purpose of checking, and the relevant costs are likewise charged to us. If further deviations are found, the OEKO TEX institute responsible for the granting of the authorisation may withdraw the authorisation to mark the product with the label "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances with immediate effect. The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is limited to two months from the time of withdrawal. Poza tym wyrażamy zgodę na to żeby instytut badawczy OEKO TEX wydający zezwolenie na używanie znaku "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" wykonał dwa razy do roku losowe badania na każdym wyrobie objętym aplikacją, aż do chwili kiedy poinformujemy o zatrzymaniu produkcji i/lub sprzedaży produktów oraz że znak "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" nie będzie już używany. Koszty badań kontrolnych zostaną poniesione przez nas. Jeśli w wyniku badania próbek losowych zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości, przeprowadzona zostanie powtórna kontrola na nowo pobranych próbkach; jej koszty również poniesie nasze przedsiębiorstwo. Jeśli w dalszym ciągu będą występowały przekroczenia instytut badawczy może ze skutkiem natychmiastowym pozbawić nas prawa do używania znaku "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD zbadane na substancje szkodliwe". W ciągu dwóch miesięcy od chwili uchylenia prawa do używania znaku muszą być wycofane wszelkie materiały reklamowe, informacje o produkcie, etykiety itp. However, in cases where at the control tests a severly/serious deviation from the underlying/required limit values is found, the testing institute and as the circumstances require also the OEKO TEX Secretariat has also the right, to withdraw the issued certificate and the authorisation to label the products with the STANDARD 100 by OEKO TEX mark with immediate effect. In such cases it is also possible to prohibit the use of advertising materials, display lables, labels, etc. with immediate effect. Jednakże w przypadku kiedy wyniki badań kontrolnych wykażą znaczące/poważne odchylenia od wymaganych wartości granicznych instytut badawczy jak również Sekretariat OEKO TEX ma prawo natychmiast zawiesić certyfikat i autoryzację na posługiwanie się znakiem STANDARD 100 by OEKO TEX. W takich przypadkach również możliwe jest natychmiastowe zakazanie stosowania materiałów reklamowych, etykiet itp. We acknowledge, that auditors from the OEKO TEX Association are allowed to visit and audit the company in reference to the certification process according to STANDARD 100 by OEKO TEX. In case of non compliance with the STANDARD 100 by OEKO TEX requirements and criteria (depending on requested certification either according to Appendix 4 or according to Appendix 6), the cost for the analytical testing (control tests) and an audit fee have to be paid by us. Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie audytu w naszej firmie przez audytorów ze Stowarzyszenia OEKO TEX w ramach procesu certyfikacji STANDARD 100 by OEKO TEX. W przypadku niespełnienia wymagań oraz kryteriów (w zależności od żądanej certyfikacji zgodnej z Załącznikiem 4 lub Załącznikiem 6) STANDARD 100 by OEKO TEX, koszty badań kontrolnych oraz audytu będą poniesione przez nas. We acknowledge that the certifying institute or an OEKO TEX Auditor is entitled to check our company with reference to the quality assurance measures in respect of the certification process according to STANDARD 100 by OEKO TEX. This control will take place, under normal circumstances, in a three year cycle; the first time before or shortly after issuing the first certificate to our company. The costs of these visits are charged to us. Companies already certified according to SteP by OEKO TEX are exempt from these additional audits and payments. Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie audytu w naszej firmie przez instytut certyfikujący lub audytorów ze Stowarzyszenia OEKO TEX w celu sprawdzenia systemu zapewniania jakości w ramach procesu certyfikacji STANDARD 100 by OEKO TEX. Ta kontrola będzie mieć miejsce w normalnych okolicznościach raz na 3 lata, pierwszy raz przed lub krótko po wydaniu pierwszego certyfikatu dla naszej firmy. Koszty tej wizyty zostaną poniesione przez nas. Firmy posiadające certyfikat STeP by OEKO TEX są zwolnione z dodatkowych audytów i opłat. 3 Termin ważności autoryzacji Limit of authorisation We know that the authorisation to label a product with the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances is limited to a maximum of one year. Zostaliśmy poinformowani, iż autoryzacja na posługiwanie się znakiem "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" jest ważna najdłużej 1 rok. 4 Deklaracja zgodności Conformity declaration We, the producer and/or distributor of a product labelled with the mark "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances declare on our own responsibility, that the product manufactured and/or sold complies with the conditions/limit values (depending on requested certification either according to Appendix 4 or according to Appendix 6) of the STAND- Jako dostawcy/i/lub sprzedający wyroby etykietowane znakiem "OEKO TEX CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 zbadane na substancje szkodliwe" oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że produkowany i/lub sprzedawany przez nas wyrób odpowiada wymaganiom/wartościom granicznym (w zależności od żądanej certyfikacji zgodnej z Załącznikiem 4 lub Załącznikiem 6) 3 5

4 ARD 100 by OEKO TEX and where required complies with the conditions/limit values of the co applicable LEATHER STANDARD by OEKO TEX, which are known to us, with regard to the limit values of harmful substances. We are fully responsible for quality assurance of the certified product. We may delegate parts of the quality assurance to producers, suppliers and importers. In the case of delegation we fully has to acquaint the certifying body with the effectiveness of the relevant quality assurance system. STANDARD 100 by OEKO TEX oraz tam, gdzie jest to wymagane zgodności z wymaganiami/wartościami granicznymi zgodnymi z LEATHER STANDARD by OEKO TEX dot. zawartości substancji szkodliwych. Wyłącznie na nas spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie jakości certyfikowanego wyrobu. Pewien zakres odpowiedzialności za zapewnienie jakości możemy przenieść na producentów, dostawców oraz importerów. W przypadku takiego przeniesienia zobowiązujemy się zapoznać jednostkę certyfikującą z odpowiednim systemem zapewniania jakości. 4 5

5 Name and address of the applicant issuing the declaration Nazwa i adres wnioskującego składającego deklarację Declaration of conformity for Deklaracja zgodności dla (please mark what applicable and make sure to mark correctly!) (Proszę zaznaczyć odpowiednie i upewnić się, że zaznaczono poprawnie!) STANDARD 100 by OEKO TEX, requirements of Appendix 4 included STANDARD 100 by OEKO TEX, wymagania Załącznika 4 STANDARD 100 by OEKO TEX, requirements of Appendix 6 included STANDARD 100 by OEKO TEX, wymagania Załącznika 6 Identification of the products (Scope of the certificate: designation of products, type of material, type or design number, colours, further relevant characteristics etc.) Identyfikacja produktów (zakres certyfikatu: określenie produktu, rodzaj materiału, rodzaj lub numer wzoru, kolorystyka, inne istotne cechy itp.) Number of the test report which is basis for the issuance of the certificate (may be filled in by the institute) Numer raportu z badań na podstawie, którego został wystawiony certyfikat (wypełnia instytut) I certify that the applicant is fully responsible for this declaration. Poświadczam, że wnioskujący jest w pełni odpowiedzialny za tę deklarację. Date Data Signature Podpis

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Standard STANDARD 100 by OEKO TEX

Standard STANDARD 100 by OEKO TEX Standard STANDARD 100 by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego)

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja zgodności CE SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U. C/Llevant 4 08150 Parets del Valles (Hiszpania) Deklaruje, że wentylator

Bardziej szczegółowo

Telefon (Telephone number): Fax (Fax number): Adres www (Website): Telefon (Telephone number): Telefon (Telephone number):

Telefon (Telephone number): Fax (Fax number): Adres www (Website): Telefon (Telephone number): Telefon (Telephone number): Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice Tel.: +48 32 237 84 40-41, Fax.: +48 32 237 84 42 e-mali: biuro@obac.com.pl, www.obac.com.pl WNIOSEK (APPLICATION

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form *CZ. I PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI PLEASE USE CAPITAL LETTERS I. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ REKLAMACJĘ: *DANE OBOWIĄZKOWE I. COMPLAINANT S PERSONAL DATA: *MANDATORY

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze ZAŁĄCZNIK 4 WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze Świadectwo uznania Świadectwo uznania powinno być formatu A3 i złożone na pół. Patrz próbka załączona dalej w niniejszym dokumencie. {TRANS/GE.30/10,

Bardziej szczegółowo

Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC. Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o Gliwice, ul.

Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC. Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o Gliwice, ul. Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, 05.05.14r Page 1 of 5 OBAC,, Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o., 44-122 Gliwice, ul. Torunska 27 WNIOSEK (APPLICATION FORM) 1. Rodzaj wniosku (Type of Application):

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący: 41/2018 Data: 2018-05-22 g. 08:01 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Przekroczenie progu 5% głosów w SERINUS ENERGY plc Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie -

Bardziej szczegółowo

ul. NOWOURSYNOWSKA 139N/11, WARSZAWA

ul. NOWOURSYNOWSKA 139N/11, WARSZAWA ul. NOWOURSYNOWSKA 139N/11, 02-776 WARSZAWA Spółka z o.o. zarejestrowana w KRS pod numerem 0000170297 Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji wg wymogów PN-EN ISO/IEC 17065,

Bardziej szczegółowo

SNP SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu

SNP SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu SNP SNP Business Partner Data Checker Prezentacja produktu Istota rozwiązania SNP SNP Business Partner Data Checker Celem produktu SNP SNP Business Partner Data Checker jest umożliwienie sprawdzania nazwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu

SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu SNP Business Partner Data Checker Prezentacja produktu Istota rozwiązania SNP Business Partner Data Checker Celem produktu SNP Business Partner Data Checker jest umożliwienie sprawdzania nazwy oraz danych

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów DC 106 Wydanie II WZORY CERTYFIKATÓW Informator dla Klientów Warszawa, lipiec 2019 r DC 106_w2; obowiązuje od 2019-07-01 BBJ Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP Company granted with SEP Gold Honour

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Formularz recenzji magazynu. Journal of Corporate Responsibility and Leadership Review Form

Formularz recenzji magazynu. Journal of Corporate Responsibility and Leadership Review Form Formularz recenzji magazynu Review Form Identyfikator magazynu/ Journal identification number: Tytuł artykułu/ Paper title: Recenzent/ Reviewer: (imię i nazwisko, stopień naukowy/name and surname, academic

Bardziej szczegółowo

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Składają się na

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017

Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017 1 To ensure that the internal audits are subject to Response from the GVI: independent scrutiny as required by Article 4(6) of Regulation (EC) No 882/2004. We plan to have independent scrutiny of the Recommendation

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu

Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu Rejestracja na Portalu Online Job Application jest całkowicie bezpłatna i składa się z 3 kroków: Krok 1 - Wypełnij poprawnie formularz

Bardziej szczegółowo

!850016! www.irs.gov/form8879eo. e-file www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/217. (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o.

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o. CERTYFIKA T SYSTEMU BEZPIECZEŃSTW A ŻYWNOŚCI Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA Niniejszym potwierdza się, że ul. Niemcewicza 26/U7, 02-306 Warszawa, Polska oraz lokalizacje wymienione w załączniku

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych. Sikafloor - EN użytkowych. z art. 11 ust. 5 Hertfordshire. w art 12 (2): 6. AVCP: System 3.

Deklaracja Właściwości Użytkowych. Sikafloor - EN użytkowych. z art. 11 ust. 5 Hertfordshire. w art 12 (2): 6. AVCP: System 3. Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 03 044 001 0 000011 1088 Wersja Nr 01 EN 13813 13 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikafloor -1 MetalTop 02 088 03 04 001 0 0000110 1088 1. Rodzaj produktu:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Beton Edycja 02. 2013 Nr identyfikacyjny: 02 07 05 04 001 0 0000011088 Wersja Nr 1 EN 934-2 07 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika -1+ 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/ (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/ (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/2018-2 (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE Producent Manufacturer Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany Nazwa produktu Product description Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny i wbudowane połączenie solarne, z systemem powietrzno-spalinowym

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako:

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako: STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA Instytut Techniki Budowlanej jako: akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Tresci zadań rozwiązanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dotyczących prac i projektów dyplomowych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form8879eo. e-file www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes,"

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Dane kandydata

PEŁNOMOCNICTWO. Dane kandydata PEŁNOMOCNICTWO POWER OF ATTORNEY Dane kandydata (Candidate s data) imię i nazwisko / full legal name adres zamieszkania / residence address... seria i nr paszportu / dowodu osobistego* passport / identity

Bardziej szczegółowo

Admission to the first and only in the swietokrzyskie province Bilingual High School and European high School for the school year 2019/2020

Admission to the first and only in the swietokrzyskie province Bilingual High School and European high School for the school year 2019/2020 Rekrutacja do pierwszego i jedynego w województwie świętokrzyskim Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020 Admission to the first and

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wejścia w życie umowy wielostronnej M 163 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Checklist for the verification of the principles of competitiveness refers to Polish beneficiaries only

Checklist for the verification of the principles of competitiveness refers to Polish beneficiaries only Checklist for the verification of the principles of competitiveness refers to Polish beneficiaries only Prepared for the purpose of verification of the tenders of value: Equal or exceeding 50 000 PLN net

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M )

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M ) ZESPÓŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW Numer ewidencyjny wniosku IECEx. Data rejestracji wniosku Strona 1 z 6 WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M ) 1. R o d z a j w n i o s k u ( T y p e o f A p pl i c a t i o n) :

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Mareli Sywwsw.tmaereli-msystemsṣcom

Mareli Sywwsw.tmaereli-msystemsṣcom DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EU NR 305/2011 / BY REGULATION NO 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMNET AND OF THE COUNCIL (EU) 1. Unikalny

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature Installation of EuroCert software for qualified electronic signature for Microsoft Windows systems Warsaw 28.08.2019 Content 1. Downloading and running the software for the e-signature... 3 a) Installer

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych EN 934-3 08 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaMaxMix Waterproofer 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 02 14 05 06 100 0 000014 1088 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Dz.U.04.104.1097 2007.03.28 zm.wyn.z Dz.U.07.44.286 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przedłużenie Application for renewal

Wniosek o przedłużenie Application for renewal OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Wniosek o

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Wzór zlecenia dotyczącego przeniesienia Akredytywy obcej

Wzór zlecenia dotyczącego przeniesienia Akredytywy obcej Wzór zlecenia dotyczącego przeniesienia Akredytywy obcej Od : [nazwa Pierwszego Beneficjenta] Do Banku Handlowego w Warszawie S.A. Departament Operacji Kredytowych i Finansowania Handlu Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji Comarch ERP Altum

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji Comarch ERP Altum Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2018.2 Copyright 2016 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Application for Renewal STANDARD 100 by OEKO-TEX

Application for Renewal STANDARD 100 by OEKO-TEX STANDARD 100 by OEKO-TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta   1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów Wiemy, że możemy porównywad klasyfikatory np. za pomocą kroswalidacji.

Bardziej szczegółowo

Camspot 4.4 Camspot 4.5

Camspot 4.4 Camspot 4.5 User manual (addition) Dodatek do instrukcji obsługi Camspot 4.4 Camspot 4.5 1. WiFi configuration 2. Configuration of sending pictures to e-mail/ftp after motion detection 1. Konfiguracja WiFi 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1 I SSW1.1, HFW Fry #65, Zeno #67 Benchmark: Qtr.1 like SSW1.2, HFW Fry #47, Zeno #59 Benchmark: Qtr.1 do SSW1.2, HFW Fry #5, Zeno #4 Benchmark: Qtr.1 to SSW1.2,

Bardziej szczegółowo

PRINCIPLES OF USING MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION MARKS /INFORMATION FOR ORGANIZATIONS/

PRINCIPLES OF USING MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION MARKS /INFORMATION FOR ORGANIZATIONS/ Principles of using management systems certification marks were approved by the Manager of the Management Systems Certification Bureau of Polish Register of Shipping on 24 August 2018. On entry into use

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY SCOPE OF ACCREDITATION FOR PERSONS CERTIFICATION BODY Nr/No. AC 195

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY SCOPE OF ACCREDITATION FOR PERSONS CERTIFICATION BODY Nr/No. AC 195 PCA Zakres akredytacji Nr AC 195 Scope of accreditation No. AC 195 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY SCOPE OF ACCREDITATION FOR PERSONS CERTIFICATION BODY Nr/No. AC 195 wydany przez / issued

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Edycja 05.2013 Nr identyfikacyjny: 02 14 05 06 100 0 000011 Wersja Nr 01 EN 934-3 08 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaMaxMix Mortar Plasticiser 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod

Bardziej szczegółowo