DECYZJA nr RBG -35/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA nr RBG -35/2012"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, Bydgoszcz Tel , Fax Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2012 r. Znak: RBG-61-25/12/MB-Sz DECYZJA nr RBG -35/2012 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę, o której stanowi art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, stosowaną przez Mirosława Woźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku, polegającą na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez nieprzekazywanie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką wbrew dyspozycji przepisu art. 23 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) i nakazuje się zaniechanie jej stosowania. II. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do jej art. 33 ust. 6, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazuje się Mirosławowi Woźnemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, na koszt ww. przedsiębiorcy:

2 a) jednokrotną publikację oświadczenia o treści: Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr RBG-35/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. uznano za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę, stosowaną przez Mirosława Woźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku, polegającą na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez nieprzekazywanie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką wbrew dyspozycji przepisu art. 23 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazano zaniechanie jej stosowania, w piątkowym wydaniu Gazety Pomorskiej (region Włocławek, Radziejów, Aleksandrów, Lipno) i Dzienniku Nowości Toruńskie, na stronach przedstawiających wiadomości regionalne, w ramce czcionką pogrubioną, nie mniejszą jak 5 mm, b) zamieszczenie oświadczenia o treści jak w pkt II.a) niniejszej decyzji na stronie internetowej przedsiębiorcy na okres 30 dni. III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy, w związku ze stwierdzeniem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt I niniejszej decyzji działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Mirosława Woźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku, karę pieniężną w wysokości zł (słownie: jeden tysiąc pięćset piętnaście złotych), płatną do budżetu państwa. UZASADNIENIE Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) na skutek zawiadomienia złożonego przez konsumenta przeprowadził postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wzorce umowne stosowane przez Mirosława Woźny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku zawierają niedozwolone postanowienia umowne, a co za tym idzie, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach, tj. art i art k.p.c. w związku z art k.c. oraz mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowań w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez stosowanie postanowień wzorów umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. 2

3 Mając na uwadze dokonane w toku postępowania wyjaśniającego ustalenia, Prezes UOKiK wszczął w dniu 12 listopada 2012 r. Postanowieniem Nr RBG-241/2012 postępowanie w sprawie stosowania przez Mirosława Woźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku (dalej: Mirosław Woźny, przedsiębiorca) praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez nieprzekazywanie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką wbrew dyspozycji przepisu art. 23 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [dalej: ustawa o ochronie ( )]. W toku niniejszego postępowania przedsiębiorca pismem z dnia 17 listopada 2012 r. odniósł się do postawionego zarzutu. Mirosław Woźny wyjaśnił, iż każdy z jego klientów jest informowany o warunkach umowy wielokrotnie podczas rozmowy telefonicznej, w ogłoszeniach o pożyczkach hipotecznych, jak również podczas wizyty klienta w biurze przedsiębiorcy. Przedsiębiorca podniósł, iż po omówieniu kwestii udzielenia pożyczki, udaje się do miejsca zamieszkania klienta i tam ponownie odbywa się wyjaśnienie warunków umowy w obecności rodziny pożyczkobiorcy. W dalszej kolejności Mirosław Woźny wskazał, iż umowa pożyczki hipotecznej zawierana w formie aktu notarialnego tłumaczona jest pożyczkobiorcy przez notariusza i w przypadku, kiedy konsument zgadza się na przedstawione warunki akt jest podpisywany. Przedsiębiorca wyraził pogląd, że jego firma i on działa zgodnie z prawem. Mirosław Woźny podniósł, iż w postanowieniu Nr RBG-241/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. mowa jest o kredycie, podczas gdy on kredytów nie udziela, prowadzi Lombard i w ramach prowadzonej działalności udziela pożyczek hipotecznych. Przedsiębiorca wyraził zdumienie, iż powinien udzielać konsumentom informacji na nośniku. W jego opinii takim nośnikiem jest akt notarialny. Przedsiębiorca w swoim piśmie wskazał: ja robie te umowy w formie aktów, aby klient przed podpisaniem umowy wiedział o jej treści jak najwięcej, prawnie to ja przecież nie muszę takiej umowy pisać u notariusza tylko sam w biurze. Prezes UOKiK zawiadomił Mirosława Woźnego o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (pismo z dnia 20 listopada 2012 r.). Przedsiębiorca nie skorzystał z uprawnienia do przeglądania akt sprawy. Pismem z dnia 24 listopada 2012 r. Mirosław Woźny zajął końcowe stanowisko w sprawie wskazując m.in., iż o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na piśmie dowiedział się dopiero w wyniku przedmiotowego postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie poinformował, że od tej pory będzie udzielać konsumentom informacji w wymaganej formie. Ponadto przedsiębiorca wskazał, iż jeśli Prezes UOKiK nie nałoży na niego kary pieniężnej, nie będzie się odwoływać od decyzji. Prezes UOKiK ustalił następujący stan faktyczny: Mirosław Woźny jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) od dnia 1 stycznia 2004 r. jako prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lombard Royal Mirosław Woźny pod adresem Nowy Ciechocinek 12 a, Ciechocinek (adres głównego miejsca wykonywania działalności). Zgodnie z wpisem do CEIDG przeważająca działalność gospodarcza Mirosława Woźnego to pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z). 3

4 W ramach prowadzonej działalności Mirosław Woźny udziela konsumentom pożyczek hipotecznych na kwoty od zł do zł, na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia na dowolny czas. Przedsiębiorca nie stosuje formularzy, wzorców umowy, które służą do zawarcia umów pożyczki, wszystkie umowy tego rodzaju zawierane są w formie aktów notarialnych w kancelarii notarialnej. Jedynym dokumentem, który konsument otrzymuje jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego. (dowód: pismo przedsiębiorcy z dnia 12 września 2012 r., karta 19, pismo przedsiębiorcy z dnia 9 października 2012 r., karty 27 i 28). Mirosław Woźny od dnia 1 września 2012r. reklamuje usługi na swojej stronie internetowej 3 razy w tygodniu ukazują się jego ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej oraz Dzienniku Nowości Toruńskie. (dowód: pismo przedsiębiorcy z dnia 9 października 2012 r., karta 27, ogłoszenia prasowe, karty 32 i 34) Mając powyższe na uwadze Prezes UOKiK zważył, co następuje: Prezes UOKiK, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie ( ), podejmuje się ochrony interesów konsumentów wyłącznie w interesie publicznym, tzn. wtedy, gdy daną praktyką przedsiębiorcy może być dotknięty każdy konsument w analogicznych okolicznościach. 1 Warunkiem koniecznym do uruchomienia instrumentów określonych w tej ustawie jest zatem zaistnienie takiego stanu faktycznego, w którym działania przedsiębiorców naruszają jej przepisy i jednocześnie stanowią zagrożenie dla interesu publicznego, bądź też naruszają ten interes. Niniejsze postępowanie dotyczy podejrzenia stosowania przez Mirosława Woźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez nieprzekazywalnie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką wbrew dyspozycji przepisu art. 23 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) [dalej: ustawa o kredycie konsumenckim]. Praktyka ta mogła zatem dotyczyć wszystkich potencjalnych klientów przedsiębiorcy, którzy chcieliby zawrzeć umowę pożyczki hipotecznej. Oznacza to de facto, że przedmiotowa praktyka mogłaby dotyczyć nieokreślonego z góry kręgu adresatów, a zatem mogły naruszać zbiorowy interes konsumentów. Uznać wobec tego należy, iż niniejsze postępowanie prowadzone było w interesie publicznym. Przepis art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie ( ) stanowi, iż zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, natomiast art. 24 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy określa, iż przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Działania przedsiębiorcy mogą zostać uznane za bezprawne w razie ustalenia, że doszło do naruszenia przepisów innych ustaw, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Oceny, czy w danym przypadku możemy mieć do czynienia z praktyką określoną w ww. przepisie, dokonuje się na podstawie ustalenia łącznego spełnienia trzech przesłanek : 1 Por. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 stycznia 2009r., sygn. akt: XVII Ama 26/08; 4

5 - działania przedsiębiorcy, - wypełnienie znamion bezprawności, - naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Przedsiębiorca Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie ( ) ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy rozumie się przez to przede wszystkim przedsiębiorcę w znaczeniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm). Przepis art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Mając powyższe na uwadze, uznać należy, iż Mirosław Woźny, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (działalność usługowa prowadzona we własnym imieniu, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły o charakterze zarobkowym) jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie ( ) i był nim w czasie naruszeń. Tym samym jego działania mogą podlegać ocenie w aspekcie naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Bezprawność działań Drugą z przesłanek koniecznych dla stwierdzenia naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ( ) jest bezprawność działań podejmowanych przez przedsiębiorcę. Same przepisy ustawy o ochronie ( ) nie regulują konstrukcji bezprawności działań przedsiębiorcy. Zwrócił na to uwagę Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 23 czerwca 2006 r. (sygn. akt XVII AmA 32/05), wskazując, iż art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów którego odpowiednikiem w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. jest art. 24 ust. 1 nie ma samodzielnego znaczenia prawnego, lecz powinien być interpretowany oraz stosowany w określonym kontekście normatywnym. O tym czy np. został naruszony obowiązek udzielenia konsumentowi rzetelnej, prawdziwej, pełnej informacji można ostatecznie rozstrzygnąć dopiero po uwzględnieniu przepisów odrębnych ustaw. Ustawy te bowiem precyzują zakres informacji, których przekazanie konsumentowi jest obowiązkowe. Przepis art. 23a ust. 2 ww. ustawy nie ma zatem samodzielnego znaczenia prawnego, lecz powinien być interpretowany oraz stosowany zawsze w określonym kontekście normatywnym. Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, ww. ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki; 3) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz obowiązki w zakresie informacji zawartych w umowie o kredyt zabezpieczony hipoteką; 4) skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy. 5

6 Natomiast przepis art. 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy wskazuje, iż przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 1) umowę pożyczki; 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; 3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; 4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; 5) umowę o kredyt odnawialny. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż Mirosław Woźny udziela pożyczek hipotecznych konsumentom w kwocie nie większej niż zł, należy uznać, iż działalność Mirosława Woźnego w ww. zakresie poddana jest reżimowi ustawy o kredycie konsumenckim. Bez znaczenia na tle przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim pozostaje kwestia nazewnictwa tzn. używania przez przedsiębiorcę terminu pożyczka, bowiem za umowę o kredyt konsumencki uważa się umowę pożyczki, o czym mowa wyżej. Dokonując analizy działalności Mirosława Woźnego związanej z udzielaniem pożyczek hipotecznych, należy wskazać na przepis art. 23 ustawy o kredycie konsumenckim. Wspomniany przepis stanowi, iż kredytodawca lub pośrednik kredytowy przekazuje konsumentowi dane, o których mowa w art. 22, na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy. Przepis art. 22 ww. ustawy stanowi natomiast, iż kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku: 1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego; 2) rodzaj kredytu; 3) czas obowiązywania umowy; 4) stopę oprocentowania kredytu, zasady jej ustalania oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy; 5) całkowitą kwotę kredytu; w przypadku kredytów indeksowanych w walucie innej niż waluta polska należy wskazać kwotę kredytu w tej walucie obliczoną na dzień udzielenia informacji; 6) sposób i terminy wypłaty kredytu, a w przypadku kredytów indeksowanych w walucie innej niż waluta polska informację, na jakich zasadach następuje przeliczenie wypłaconej kwoty kredytu; 7) informację, że zmiana kursu waluty oraz stopy oprocentowania będzie miała wpływ na całkowitą kwotę kredytu oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych; 8) informację o warunkach przeliczenia całkowitej kwoty kredytu na inną walutę; 9) informację o zasadach ustalania wysokości spreadu walutowego oraz sposobie informowania konsumenta przez bank o jego wysokości w czasie obowiązywania umowy; 10) informację o wpływie spreadu walutowego na wysokość kredytu oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych; 11) informację o wymaganym wkładzie własnym; 6

7 12) informację o możliwości i zasadach na jakich kredytodawca udziela karencji w spłacie kredytu; 13) informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia; 14) zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat na poczet należności kredytodawcy; 15) całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta; 16) informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu; 17) informację o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, z podziałem na koszty ponoszone przez konsumenta jednorazowo i okresowo oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie; 18) informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; 19) informację o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli kredytodawca lub pośrednik kredytowy przewiduje udzielenie konsumentowi takiego prawa; 20) informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem, jeżeli kredytodawca lub pośrednik kredytowy przewiduje udzielenie konsumentowi takiego prawa; 21) informację o możliwych kosztach, które poniesie konsument w przypadku spłaty kredytu przed terminem. Celem przywołanych wyżej przepisów ustawy o kredycie konsumenckim jest zapewnienie konsumentowi informacji, które pozwolą mu na porównanie ofert kredytowych różnych kredytodawców i wybranie oferty najkorzystniejszej dla siebie. Przepisy te formułują obowiązek kredytodawcy/pożyczkodawcy i nie pozostawiają marginesu swobody w tym zakresie. Uznaje się, iż informacje te powinny zostać doręczone konsumentowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed zawarciem umowy, tak aby konsument dysponował wystarczającym czasem do namysłu i porównania ofert kredytowych. 2 Takiego obowiązku nie będzie więc spełniać przedstawienie konsumentowi treści aktu notarialnego w kancelarii notarialnej na chwilę przed zawarciem umowy w tej formie. Mając powyższe na uwadze, trzeba uznać, iż Mirosław Woźny nie wypełnia ustawowego obowiązku stosowania i dostarczania konsumentom formularza informacyjnego przed zawarciem umowy. Nadto należy wskazać, iż przepis art. 23 ustawy o kredycie konsumenckim ze względu na swój cel ma charakter bezwzględnie obowiązujący. 3 W związku z powyższym należy stwierdzić, iż opisywane działanie przedsiębiorcy jest sprzeczne z art. 23 w zw. a art. 22 ustawy o kredycie konsumenckim. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów sformułowała definicję negatywną pojęcia zbiorowego interesu konsumentów, stwierdzając w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie ( ), że nie jest nim suma indywidualnych interesów konsumentów. W świetle art.1 ust. 1 ww. ustawy należy przyjąć, że ze zbiorowymi interesami konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy działania przedsiębiorcy są powszechne i mogą dotknąć każdego potencjalnego konsumenta będącego kontrahentem przedsiębiorcy. Przedmiotem ochrony nie są zatem interesy indywidualnego konsumenta lub grupy indywidualnych konsumentów, 2 Por. P. Tereszkiewicz, Przedumowne obowiązki informacyjne instytucji kredytowych w dyrektywie 2008/48/WE, EPS 2009, nr T. Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz, Warszawa 2012, str

8 ale wszystkich aktualnych lub potencjalnych klientów traktowanych jako grupa uczestników rynku zasługująca na szczególną ochronę (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 10 lipca 2008r., sygn. VI ACa 306/08) 4. Stanowisko to potwierdzone zostało również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 września 2003 r. (sygn. akt: I CKN 504/01) stwierdził, iż: nie jest zasadne uznawanie, że postępowanie z tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej można wszczynać tylko wtedy, gdy zagrożone są interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także nieograniczonej liczby potencjalnych konsumentów. W ocenie Prezesa UOKiK, praktyka zarzucana Mirosławowi Woźnemu mogła dotyczyć wszystkich jego potencjalnych klientów, którzy skorzystaliby z jego usług. Jak już była mowa powyżej, przedsiębiorca poprzez nieprzekazywanie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką pozbawiał ich możliwości porównania oferty Mirosława Woźnego z ofertami innych przedsiębiorców, w konsekwencji wyboru pożyczki na najkorzystniejszych dla konsumentów warunkach. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż stroną umowy zawieranej przez przedsiębiorcę mogli być zarówno wszyscy aktualni, jak i wszyscy przyszli, potencjalni klienci zamierzający skorzystać z usług Mirosława Woźnego w zakresie świadczonych przez niego usług pożyczkowych Oznacza to de facto, że przedmiotowe praktyki mogłyby dotyczyć nieokreślonego z góry kręgu adresatów, a zatem mogłyby naruszać zbiorowy interes konsumentów. W związku ze spełnieniem przesłanek wynikających z art. 24 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie (...) należało zachowanie wymienionego przedsiębiorcy uznać za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w pkt I sentencji. Ad II) Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o ochronie ( ), Prezes UOKiK może określić w decyzji, o której mowa w art. 26 ust. 1, środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i formie określonej w decyzji. Może również nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt przedsiębiorcy. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz stan faktyczny niniejszej sprawy, Prezes UOKiK uznał za celowe nakazanie Mirosławowi Woźnemu jednokrotnej publikacji oświadczenia o treści: Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr RBG-35/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. uznano za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę, stosowaną przez Mirosława Woźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lombard Royal w Nowym Ciechocinku, polegającą na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez nieprzekazywanie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką wbrew dyspozycji przepisu art. 23 w zw. z art. 22 ustawy 4 D. Miąsik [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, ( ), Warszawa 2009r., s

9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazano zaniechanie jej stosowania, w piątkowym wydaniu Gazety Pomorskiej (region Włocławek, Radziejów, Aleksandrów, Lipno) i Dzienniku Nowości Toruńskie, na stronach przedstawiających wiadomości regionalne, w ramce czcionką pogrubioną, nie mniejszą jak 5 mm, a także nakazanie zamieszczenia oświadczenia o treści jak wyżej na stronie internetowej przedsiębiorcy na okres 30 dni. Miejsca publikacji oświadczenia przedsiębiorcy wynikają z faktu, iż Mirosław Woźny podaje informacje o prowadzonej działalności na stronie internetowej oraz zamieszcza reklamy w Gazecie Pomorskiej oraz Dzienniku Nowości Toruńskie, z częstotliwością trzech ogłoszeń w tygodniu. W ocenie Prezesa UOKiK, wyżej określony środek jest adekwatny do rodzaju uchybień stwierdzonych niniejszą decyzją. Ponadto podkreślić należy, iż konsumenci nie są adresatami wydanej przez Prezesa Urzędu decyzji, dlatego też tak istotne jest, z uwagi na ochronę ich zbiorowych interesów, uzyskanie informacji o stosowanej przez przedsiębiorcę praktyce. Jak podkreśla się bowiem w orzecznictwie, obowiązek publikacji ma służyć dotarciu z informacją o naruszeniu do możliwie najszerszego kręgu konsumentów potencjalnie dotkniętych zakazaną praktyką. Publikacja pełni funkcję prewencyjną, ostrzegawczą i zarazem informacyjną, ma charakter wtórny w odniesieniu do innych konsumentów, a także potencjalnych klientów, zamierzających zawrzeć umowy. 5 W związku z powyższym należało orzec jak w pkt II sentencji decyzji. Ad III) Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie ( ) Prezes UOKiK ma kompetencje do ukarania przedsiębiorcy poprzez nałożenie na niego kary pieniężnej w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeśli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Mając na względzie powyższe oraz stan faktyczny niniejszej sprawy, Prezes UOKiK postanowił skorzystać z uprawnienia do nałożenia kary pieniężnej z tytułu naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera zamkniętego katalogu przesłanek, od których uzależniona jest wysokość kar nakładanych na przedsiębiorców. W art. 111 przykładowo jedynie wskazano, iż Prezes UOKiK winien wziąć pod uwagę okres, stopień, okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenia przepisów ustawy. Ponadto orzecznictwo wskazuje, że w przypadku kar przesłankami, które należy brać pod uwagę, są m.in.: potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy, dopuszczalny poziom kary wynikający z przepisów ustawy oraz cele, jakie kara ma osiągnąć (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2000 r., sygn. akt I CKN 793/98 LexPolonica nr ). W roku 2011 przedsiębiorca osiągnął przychód w wysokości ,43 zł, co ustalono na podstawie złożonych przez niego dokumentów (karta 109). Maksymalny 5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1074/07. 9

10 wymiar kary jaki można nałożyć na przedsiębiorcę wynosi ,84 zł 10% osiągniętego przychodu w roku Nałożona przez organ ochrony konkurencji i konsumentów kara powinna ponadto pełnić funkcję represyjną (tj. stanowić dolegliwość za naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), a także prewencyjną, dyscyplinującą (tj. zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości). Nakładając karę pieniężną, Prezes UOKiK wziął również pod uwagę konieczność ustalenia, czy określone w tym przepisie naruszenie dokonane było co najmniej nieumyślnie. Powyższy obowiązek wynika bezpośrednio z art. 106 ust. 1 ustawy o ochronie ( ). Z tego względu, nakładając karę pieniężną, Prezes UOKiK rozważył całokształt okoliczności sprawy, które wskazywać mogą na umyślny charakter naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W zgromadzonym materiale dowodowym nie ma jednoznacznych dowodów wyraźnej intencji Mirosława Woźnego do naruszenia tych interesów. Zebrane w trakcie niniejszego postępowania wyjaśnienia i informacje mogą zatem wskazywać na wspomniane wyżej nieumyślne działanie. Pomimo tego jak już wcześniej wskazano samo stwierdzenie nieumyślności zakwestionowanej praktyki daje podstawę do nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie ( ). W niniejszym postępowaniu stwierdzono stosowanie przez Mirosława Woźnego praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez nieprzekazywanie konsumentom informacji na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego hipoteką wbrew dyspozycji przepisu art. 23 w zw. z art. 22 ustawy o kredycie konsumenckim. Wyżej wskazany obowiązek został nałożony na kredytodawców z dniem 18 grudnia 2011 r., tj. z datą wejścia w życie aktualnej ustawy o kredycie konsumenckim. Opisana wyżej praktyka trwa zatem od tego momentu aż do dnia wydania niniejszej decyzji. Mając na względzie fakt, iż przedsiębiorca stosował praktykę (nie przekazywał wymaganych informacji na formularzu informacyjnym) powszechnie, wobec wszystkich konsumentów, okres powyższy uznać można za długotrwały. Przy ustaleniu niniejszej kary należy rozważyć wagę omawianego naruszenia, która winna być ustalana przez pryzmat jego szkodliwości. W powyższym kontekście wzięto pod uwagę, iż stosowane przez przedsiębiorcę naruszenia zbiorowych interesów konsumentów mają miejsce na etapie zawierania kontraktu, którego istotą jest zachowanie przedsiębiorcy wobec konsumenta wyrażającego zamiar zawarcia kontraktu polegające na naruszeniu przepisów prawa wpływające na treść kontraktu. Prezes UOKiK zważył, iż w wyniku powyższego zachowania, sytuacja konsumentów została osłabiona w rezultacie nieotrzymania pełnej i wyczerpującej informacji na temat wszystkich warunków umowy poprzez nieprzekazanie formularza informacyjnego. Mając powyższe na uwadze, w oparciu o wartość przychodu skarżonego przedsiębiorcy, ustalono kwotę bazową dla powyższego naruszenia w wysokości 0,3%, co stanowi kwotę kary w wysokości 1 515,14 zł. Prezes UOKiK ustalając wymiar kary w niniejszym przypadku nie stwierdził 10

11 występowania żadnych okoliczności łagodzących ani obciążających. W związku z powyższym, Prezes UOKiK postanowił nałożyć na Mirosława Woźnego karę w wysokości zł, co odpowiada ok. 0,3 % przychodu przedsiębiorcy osiągniętemu w 2011 r. i równocześnie stanowi ok. 3 % kary maksymalnej. Kara w takim wymiarze jest adekwatna do stopnia naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i współmierna do możliwości finansowych przedsiębiorcy. Prezes UOKiK uznał, że orzeczona kara prawidłowo spełnia zarówno funkcję represyjną, jak i swoje zadania w zakresie prewencji generalnej i indywidualnej, zapobiegając stosowaniu podobnych naruszeń w przyszłości zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i przez innych przedsiębiorców. Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak punkcie III sentencji decyzji. Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów karę pieniężną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji na konto Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: NBP o/o Warszawa Nr Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie ( ) w związku z art Kodeksu postępowania cywilnego od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Dorota Karczewska Otrzymują: 1. Mirosław Woźny Lombard Royal Nowy Ciechocinek 12 a Ciechocinek 2. a/a 11

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-19/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1497 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 126 poz z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 126 poz z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528, z 2017 r. poz. 819. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Strona 1 z 23 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm. (stan na dzień 25 marca 2015 r.) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1 Dziennik Ustaw Nr 126 7570 Poz. 715 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.1497 2014-12-15 zm. przen. Dz.U.2014.1585 art. 37 2014-12-25 zm. przen. Dz.U.2014.827 art. 54 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1662 art. 29 2015-10-11 zm. Dz.U.2015.1357 art. 7 Istnieją późniejsze wersje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 37/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa V. S.A. z siedzibą w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-15/13 Kraków, dnia 30 grudnia 2013 r. DECYZJA CZĘŚCIOWA NR RKR - 50/2013 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RBG 34/2014

DECYZJA Nr RBG 34/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1)

Ustawa o kredycie konsumenckim 1) Ustawa o kredycie konsumenckim 1) z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) tj. z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1662, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 tj. Dz.U. 2016 poz. 1528 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662, z 2015 r. poz. 1357. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2016.1528 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

- o kredycie konsumenckim.

- o kredycie konsumenckim. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-09 Druk nr 3596 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RŁO 10/2015

DECYZJA Nr RŁO 10/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-3(12)/15/AB Łódź, dnia 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2014.1497 z dnia 2014.11.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 marca 2016 r. do: 10 kwietnia 2016 r. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2016.1528 j.t. z dnia 2016.09.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 września 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1 / KC DS / 2016

DECYZJA Nr 1 / KC DS / 2016 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul Gdańska 38... Sieradz, dnia 28.04.2016 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.90.2016 DECYZJA Nr 1

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-7/11/AŻ Warszawa, dn. 3 grudnia 2012 r. DECYZJA Nr RWA-35/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa.

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa. FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy:* (Adres,

Bardziej szczegółowo

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Informacja prasowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Warszawa, 19 grudnia 2011 lunch prasowy w siedzibie Fundacji dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RBG 27/ 2012

DECYZJA Nr RBG 27/ 2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (52) 345-56-44, fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. ul. Wolska 11A/12A, Lublin

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. ul. Wolska 11A/12A, Lublin FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE L.dz. RKR-61-1/06/KCH- 7 /06 Kraków, dn. 18 kwietnia 2006 r. DECYZJA nr RKR - 16 /2006 Na podstawie art. 23e ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III SK 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 sierpnia 2016 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-30( )/08/TD Łódź, dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Monika Koba (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Monika Koba (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 2/19 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2019 r. SSN Monika Koba (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/13/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 9/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r. DECYZJA nr RKR - 7/2015

RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r. DECYZJA nr RKR - 7/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5 31-011 Kraków tel./fax 12 421-75-79, 421-74-98 e-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-430-1/13/AH Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA nr DDK 11/2013 Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Aasa Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: radres poczty

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) zm. Dz.U. Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181 Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne...................................

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-1/10/MG Warszawa, dn. 11 czerwca 2010 r. DECYZJA Nr RWA- 4 /2010 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RLU - 06/2013 Wersja bip

DECYZJA nr RLU - 06/2013 Wersja bip PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK WLUBLINIE ul. Ochotnicza 10, 20-012 LUBLIN Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU -61-34/12/MW

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG 61-23/08/MB Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/12/MF Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK-13/2013 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Decyzja RLU Nr 22/ 2014

Decyzja RLU Nr 22/ 2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61 8/14/EW

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 993

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 993 Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 993 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo