przed dniem wejścia w Ŝycie za pełny okres roku 2014 r. przed dniem wejścia w Ŝycie przed dniem 9 maja 2014 r., za 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przed dniem wejścia w Ŝycie za pełny okres roku 2014 r. przed dniem wejścia w Ŝycie przed dniem 9 maja 2014 r., za 2015 r."

Transkrypt

1 Niniejszy materiał prezentuje stanowisko Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki wobec najczęściej zadawanych pytań dotyczących ustaw: z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz oraz z 2014 r., poz. 457, poz. 900 oraz poz. 1088), z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457 i 1088), z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1088). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Minister Gospodarki nie posiada uprawnień ustawowych do wydawania interpretacji przepisów ustaw, co najwyŝej moŝe przedstawić swoje stanowisko odnośnie ich zapisów. Pragnę zwrócić równieŝ uwagę, Ŝe wszystkie osoby i podmioty stosujące prawo dokonują interpretacji przepisów prawa na własną odpowiedzialność i ryzyko, przy czym dokonana interpretacja podlega późniejszej weryfikacji w ewentualnym postępowaniu sądowym. Organy administracji publicznej czynią to w szczególności w toku postępowania administracyjnego, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Pytanie 1 Jakie warunki, w świetle nowych przepisów regulujących rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych, powinny zostać spełnione przez biomasę/biokomponenty, aby mogły one zostać zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)? NaleŜy wskazać, Ŝe kwestie dotyczące moŝliwości wykorzystania biomasy lub biokomponentów do realizacji NCW w związku z obowiązkiem spełnienia kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zaleŝą od następujących czynników: momentu wytworzenia biomasy/biokomponentów oraz momentu ich wykorzystania na potrzeby realizacji NCW. RozwaŜając powyŝsze pytanie naleŝy zatem wskazać potencjalne sytuacje, które mogą mieć miejsce w odniesieniu do biomasy i biokomponentów, które mogą być wykorzystane do realizacji NCW z uwzględnieniem momentu wytworzenia biomasy/biokomponentów oraz momentu ich wykorzystania na potrzeby realizacji NCW. 1

2 1) Biomasa/biokomponenty zostały wytworzone przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw tj. przed dniem 9 maja 2014 r. W takiej sytuacji mogą one zostać wykorzystane do realizacji NCW za pełny okres roku 2014 r. bez konieczności wystawiania dla nich dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, przepisów ustawy nie stosuje się do biomasy i biokomponentów, które zostały wytworzone przed dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy, tj. przed dniem 9 maja 2014 r. MoŜliwość zaliczenia do NCW w 2014 r. biokomponentów wytworzonych przed dniem 9 maja 2014 r. na zasadach określonych powyŝej wynika z faktu, iŝ nie wszedł jeszcze w Ŝycie art. 28a ust. 1 pkt 1 i 2 dodany do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych poprzez ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu NCW na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, wyłącznie wtedy, gdy: 1) spełniają kryteria zrównowaŝonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3-6 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z , str. 16, z późn. zm); 2) spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 3) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. Ww. obowiązek wejdzie w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw). W przypadku biomasy lub biokomponentów, które zostały wytworzone przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, czyli przed dniem 9 maja 2014 r., a wykorzystane na potrzeby realizacji NCW za 2015 r. i lata kolejne obowiązuje przepis art. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym przepisów ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 2

3 niektórych innych ustaw, nie stosuje się do biomasy i biokomponentów, które zostały wytworzone przed dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW, w związku z wejściem w Ŝycie (od dnia 1 stycznia 2015 r.) wymienionych powyŝej warunków określonych w art. 28a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Formalnie spełnienie ww. warunków przez podmioty realizujące NCW odbywa się na podstawie uzyskania od dostawcy biokomponentów przeznaczonych do realizacji NCW prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa: (1) w art. 28c ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (poświadczenie) albo, (2) w art. 28c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (dokumenty wystawione w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim, pod warunkiem Ŝe zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji). W związku z faktem, Ŝe wobec biokomponentów wytworzonych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw nie stosuje się przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (art. 5 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw) dostawca tych biokomponentów nie będzie mógł wystawić dokumentów, o których mowa powyŝej, potwierdzających spełnienie przez te biokomponenty kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, które są niezbędne do rozliczenia NCW przez podmiot zobowiązany do realizacji tego obowiązku. 2) Biomasa/biokomponenty zostały wytworzone w okresie od dnia 9 maja 2014 r. (dzień wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw) do dnia 1 października 2014 r. (wejście w Ŝycie obowiązków wynikających z art. 28e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). a) jeŝeli biokomponenty wytworzone w ww. okresie zostały następnie zuŝyte w tym samym okresie, tj. od dnia 9 maja 2014 r. do dnia 1 października 2014 r. mogą one zostać zaliczone do realizacji NCW za 2014 r. bez dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. Nie ma bowiem wobec tych biokomponentów obowiązku wystawiania dla nich dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, określonych w art. 28c ustawy o biokomponentach 3

4 i biopaliwach ciekłych. Ponadto, podmiot zobowiązany do realizacji NCW, nie ma w ww. okresie (od dnia 9 maja 2014 r. do dnia 1 października 2014 r.) obowiązku wykazania, Ŝe biokomponenty wykorzystane do realizacji NCW, spełniają warunki, o których mowa w art. 28a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym w zakresie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. b) jeŝeli biokomponenty wytworzone w ww. okresie, tj. od dnia 9 maja 2014 r. do dnia 1 października 2014 r., zostały następnie zuŝyte w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. podobnie jak w przypadku pkt 2a), mogą one zostać zaliczone do realizacji NCW za 2014 r. równieŝ wówczas, gdy nie posiadają dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. PowyŜsze wynika z faktu, Ŝe podmiot zobowiązany do realizacji NCW nie ma w ww. okresie obowiązku wykazania, Ŝe biokomponenty wykorzystane do realizacji NCW spełniają warunki, o których mowa w art. 28a ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym w zakresie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. Niemniej jednak naleŝy pamiętać, iŝ z dniem 1 października 2014 r. wszedł w Ŝycie obowiązek wynikający z art. 28e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W związku z powyŝszym, podmiot certyfikowany, dokonując: sprzedaŝy lub zbycia w innej formie biomasy lub sprzedaŝy lub zbycia w innej formie biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji NCW, jest obowiązany posiadać waŝny certyfikat oraz wystawić poświadczenie. JednakŜe, jak juŝ wspomniano powyŝej, brak wystawienia takiego dokumentu i tym samym brak przekazania go podmiotowi zobowiązanemu do realizacji NCW nie stanowi przesłanki uniemoŝliwiającej rozliczenie takiego biokomponentu do NCW w 2014 r. c) jeŝeli biokomponenty zostały wytworzone w okresie od dnia 9 maja 2014 r. do dnia 1 października 2014 r., i mają być następnie zuŝyte po dniu 1 stycznia 2015 r. mogą one zostać zaliczone do realizacji NCW za 2015 r. i lata następne podmiotowi zobowiązanemu do realizacji tego obowiązku wyłącznie wówczas, gdy spełniają one warunki określone w art. 28a ust.1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym w zakresie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju oraz wystawione zostały dla nich dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów (określone w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). Obowiązek wynikający z art. 28a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wchodzi bowiem w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z tym przepisem, biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy 4

5 na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, wyłącznie wtedy, gdy: 1) spełniają kryteria zrównowaŝonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3-6 dyrektywy 2009/28/WE; 2) spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 3) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. Formalnie spełnienie warunków wskazanych powyŝej przez podmioty realizujące NCW odbywa się na podstawie uzyskania od dostawcy biokomponentów przeznaczonych do realizacji NCW prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa: (1) w art. 28c ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (poświadczenie) albo, (2) w art. 28c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (dokumenty wystawione w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim, pod warunkiem, Ŝe zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji). 3) Biomasa lub biokomponenty zostały wytworzone w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. a) jeŝeli biokomponenty wytworzone w ww. okresie zostały następnie zuŝyte w okresie od dnia 1 października 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 r. mogą one zostać zaliczone do realizacji NCW za 2014 r. Nie ma bowiem wobec tych biokomponentów obowiązku posiadania dla nich dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, określonych w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. RównieŜ podmiot zobowiązany do realizacji NCW, nie ma w ww. okresie obowiązku wykazania, Ŝe biokomponenty wykorzystane do realizacji NCW, spełniają warunki, o których mowa w art. 28a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym w zakresie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. Niemniej jednak naleŝy pamiętać, iŝ z dniem 1 października 2014 r. wszedł w Ŝycie obowiązek wynikający z art. 28e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W związku z powyŝszym, podmiot certyfikowany, dokonując: sprzedaŝy lub zbycia w innej formie biomasy lub sprzedaŝy lub zbycia w innej formie biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji NCW, jest obowiązany posiadać waŝny certyfikat oraz wystawić 5

6 poświadczenie. JednakŜe, jak juŝ wspomniano powyŝej, brak wystawienia takiego dokumentu i tym samym brak przekazania go podmiotowi zobowiązanemu do realizacji NCW nie stanowi przesłanki uniemoŝliwiającej rozliczenie takiego biokomponentu do NCW w 2014 r. b) jeŝeli biokomponenty zostały wytworzone w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., i mają być zuŝyte po dniu 1 stycznia 2015 r. mogą one zostać zaliczone do realizacji NCW za 2015 r. i lata następne podmiotowi zobowiązanemu do realizacji tego obowiązku, wyłącznie wówczas, gdy spełniają one warunki określone w art. 28a ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym w zakresie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju oraz wystawione zostały dla nich dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów (określone w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). Od dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi bowiem w Ŝycie obowiązek wynikający z art. 28a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zgodnie z którym biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, wyłącznie wtedy, gdy: 1) spełniają kryteria zrównowaŝonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3-6 dyrektywy 2009/28/WE; 2) spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 3) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. Formalnie spełnienie warunków wskazanych powyŝej przez podmioty realizujące NCW odbywa się na podstawie uzyskania od dostawcy biokomponentów przeznaczonych do realizacji NCW prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa: (1) w art. 28c ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (poświadczenie) albo, (2) w art. 28c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (dokumenty wystawione w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim, pod warunkiem, Ŝe zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji). 4) Biomasa lub biokomponenty zostały wytworzone w okresie po dniu 1 stycznia 2015 r. W takiej sytuacji mogą one zostać zaliczone do realizacji NCW za 2015 r. i lata następne podmiotowi zobowiązanemu do realizacji tego obowiązku, wyłącznie wówczas, 6

7 gdy spełniają one warunki określone w art. 28a ust.1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym w zakresie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju oraz wystawione zostały dla nich dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów (określone w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). Od dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi bowiem w Ŝycie obowiązek wynikający z art. 28a ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zgodnie z którym biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, wyłącznie wtedy, gdy: 1) spełniają kryteria zrównowaŝonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3-6 dyrektywy 2009/28/WE; 2) spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 3) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. Formalnie spełnienie warunków wskazanych powyŝej przez podmioty realizujące NCW odbywa się na podstawie uzyskania od dostawcy biokomponentów przeznaczonych do realizacji NCW prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa: (1) w art. 28c ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (poświadczenie) albo, (2) w art. 28c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (dokumenty wystawione w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim, pod warunkiem Ŝe zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji). Podmiot realizujący NCW będzie zobowiązany przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oryginały wystawionych świadectw potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, pod rygorem kary pienięŝnej przewidzianej w art. 33 ust. 1 pkt 8d tej ustawy. Świadectwo zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 39 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, jako dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy potwierdzający, Ŝe wskazana w tym dokumencie ilość biokomponentów, 7

8 zawartych w sprzedanych przez ten podmiot lub zbytych w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zuŝytych na tym terytorium na potrzeby własne paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, spełnia kryteria zrównowaŝonego rozwoju określone w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie z art. 28f ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych świadectwa są wystawiane na podstawie poświadczeń, a w przypadku biokomponentów, które zostały wytworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 28c ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Pytanie 2. Jakie są skutki wejścia w Ŝycie art. 3 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, w którym dokonano zmiany w ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzono nowy art. 11a)? W art. 3 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy art. 11a do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym dokumenty uprawniające podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, do stosowania uznanego systemu certyfikacji, które zostały wydane przed dniem 1 października 2014 r. przez podmiot posiadający zgodę na stosowanie uznanego systemu certyfikacji, zachowują swoją waŝność do upływu terminu na jaki zostały wydane, nie dłuŝej jednak niŝ do 30 września 2015 r. Przepis ten wszedł w Ŝycie w dniu 1 października 2014 r. W związku z faktem, Ŝe ww. dokumenty uprawniają do wystawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, o których mowa w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE, wprowadzony przepis umoŝliwia zaliczenie tych biokomponentów, które zostaną wykorzystane do realizacji NCW po dniu 1 stycznia 2015 r. Jak bowiem wskazano powyŝej w odpowiedzi na pytanie nr 1, biokomponenty mogą zostać zaliczone do realizacji NCW za 2015 r. oraz za lata następne, wyłącznie wtedy, gdy spełniają warunki określone w art. 28a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (co powinno zostać potwierdzone dokumentami 8

9 wskazanymi w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wystawionymi zgodnie z wymogami tej ustawy) oraz nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE (art. 28a ust. 1 pkt 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). Mając na uwadze powyŝsze naleŝy wskazać, Ŝe dokumenty, o których mowa w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównowaŝonego rozwoju i umoŝliwiające zaliczenie tych biokomponentów do realizacji NCW, wystawione przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które uzyskały dokumenty uprawniające te podmioty do stosowania uznanego systemu certyfikacji, wystawione przed dniem 1 października 2014 r. (dzień wejścia w Ŝycie obowiązku określonego w art. 28e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), utrzymają swoją waŝność, niezaleŝnie od tego czy właściciel danego systemu certyfikacji jest zarejestrowany od dnia 1 października 2014 r. w rejestrze administratorów systemów certyfikacji czy teŝ nie. Pytanie 3. Jakie są skutki wejścia w Ŝycie art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, w którym dokonano zmiany w ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzono nowy art. 5a)? W art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy art. 5a do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostka certyfikująca moŝe wykonywać działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28q ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, na podstawie pisemnej zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji podmiotu, który nie posiada wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. Przepis ten wszedł w Ŝycie w dniu 1 października 2014 r. Art. 5a został wprowadzony do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw w związku z ryzykiem wystąpienia 9

10 sytuacji, w której podmioty dysponujące uznanymi systemami certyfikacji nie zdąŝyłyby uzyskać wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji z dniem 1 października 2014 r., co uniemoŝliwiłoby funkcjonowanie jednostek certyfikujących. Art. 5a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw odnosi się zarówno do: podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji zamierzającego wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie wyraŝania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, o której mowa w art. 28k ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (czyli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) będącego przedsiębiorcą i wykonującego działalność gospodarczą na terytorium RP w oparciu o polskie przepisy), jak równieŝ do podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji, który nie posiada siedziby lub oddziału w Polsce (tym samym nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast zgodnie z tą ustawą jest przedsiębiorcą zagranicznym). Oba ww. podmioty będą mogły udzielać zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność polegającą na wydawaniu certyfikatów, w tym przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, bez obowiązku wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji prowadzonego przez Prezesa ARR. Brak wpisu podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji do rejestru administratorów systemów certyfikacji nie będzie skutkował wymierzaniem kary dla tego podmiotu na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Na skutek art. 5a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zgody udzielone przez ww. podmioty, wydane po dniu 1 października 2014 r., do dnia 31 grudnia 2016 r. będą mogły stanowić podstawę działalności jednostek certyfikujących. 10

11 Pytanie 4. Na jakich zasadach zakłady przetwórcze mają kupić biomasę w III i IV kwartale 2014 r., aby biokomponent z niej wyprodukowany spełniał kryteria zrównowaŝonego rozwoju i mógł zostać zaliczony do realizacji NCW? W odniesieniu do ogólnie postawionego pytania dotyczącego zasad, na jakich zakłady przetwórcze powinny kupić rzepak w III i IV kwartale 2014 r., aby olej z niego wyprodukowany spełniał kryteria zrównowaŝonego rozwoju informuję, iŝ w odniesieniu do rzepaku powinien on spełniać kryteria zrównowaŝonego rozwoju potwierdzone dokumentem wystawionym w ramach jednego z uznanych w Komisji Europejskiej systemów certyfikacji. W szczególności potwierdzeniem spełnienia kryteriów zrównowaŝonego rozwoju przez biomasę (w tym przypadku mając na uwadze brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych biomasą jest zarówno rzepak jak równieŝ olej rzepakowy) są: dokumenty wystawione przez producenta rolnego i przewidziane przez uznany system certyfikacji, poświadczenia czyli dokumenty przewidziane przez uznane systemy certyfikacji lub umowy, o których mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające, Ŝe wskazana w nich ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównowaŝonego rozwoju określone w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE, wystawiane przez przedsiębiorcę, który posiada certyfikat jednego z uznanych systemów certyfikacji i wystawia przedmiotowy dokument zgodnie z wymogami tego systemu. NaleŜy mieć na uwadze, iŝ ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych nie reguluje szczegółowo kwestii dotyczących zasad wystawiania przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, tak aby spełnić wymogi uznanego systemu certyfikacji. Te szczegółowe kompetencje naleŝą wyłącznie do ww. systemów oraz wynikają z procedur stosowanych przez te systemy. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w odpowiedzi na pytanie nr 1 opisano szczegółowo potencjalne sytuacje, które mogą mieć miejsce w odniesieniu do biomasy i biokomponentów, które mogą być wykorzystane do realizacji NCW z uwzględnieniem momentu wytworzenia biomasy/biokomponentów oraz momentu ich wykorzystania na potrzeby realizacji NCW. 11

12 Pytanie 5. Czy w świetle przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych biomasa kupiona w Ŝniwa 2014 r., jako certyfikowana przez uznany system, po rejestracji właściciela systemu po dniu 1 października 2014 r. w Polsce równieŝ będzie mogła być wykorzystana do wykonania NCW? Czy na cele NCW będzie moŝna zaliczać wyłącznie biomasę kupowaną jako certyfikowana po dniu 1 października 2014 r., tj. po rejestracji w rejestrze administratorów systemu certyfikacji uznanego systemu certyfikacji? Jak juŝ wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1, kwestie dotyczące moŝliwości wykorzystania biomasy/biokomponentów do realizacji NCW, w kontekście obowiązków dotyczących potwierdzenia kryteriów zrównowaŝonego rozwoju, zaleŝą od dwóch czynników: momentu wytworzenia biomasy/biokomponentów oraz momentu ich wykorzystania na potrzeby realizacji NCW. Ponadto, w ww. odpowiedzi opisano szczegółowo potencjalne sytuacje, które mogą mieć miejsce w odniesieniu do biomasy i biokomponentów, które mogą być wykorzystane do realizacji NCW z uwzględnieniem momentu wytworzenia biomasy/biokomponentów oraz momentu ich wykorzystania na potrzeby realizacji NCW. Kolejną istotną kwestią jest takŝe status podmiotów właścicieli uznanych systemów certyfikacji, jak równieŝ podmiotów posiadających dokumenty uprawniające do stosowania określonego uznanego systemu certyfikacji. W tym kontekście naleŝy odwołać się do zmian wprowadzonych do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które zostały wprowadzone wraz z wejściem w Ŝycie przepisów art. 3 pkt 4 oraz art. 3 pkt 7, ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (zostały one szczegółowo opisane w odpowiedziach na pytania nr 2 i 3). W art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy art. 5a do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem, do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostka certyfikująca moŝe wykonywać działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28q ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, na podstawie pisemnej zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji podmiotu, który nie posiada wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. Przepis ten wszedł w Ŝycie w dniu 1 października 2014 r. 12

13 Z kolei w art. 3 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy art. 11a do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem, dokumenty uprawniające podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, do stosowania uznanego systemu certyfikacji, wydane przed dniem 1 października 2014 r. przez podmiot posiadający zgodę na stosowanie uznanego systemu certyfikacji, zachowują waŝność do upływu terminu na jaki zostały wydane, nie dłuŝej jednak niŝ do 30 września 2015 r. Odpowiadając zatem na pytanie naleŝy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę czy biomasa została wytworzona przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed dniem 9 maja 2014 r. czy teŝ po tym terminie. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw nie stosuje się do biomasy i biokomponentów, które zostały wytworzone przed dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy (9 maja 2014 r.). JeŜeli natomiast biomasa, o której mowa w pytaniu została wytworzona po tym terminie, moŝe ona zostać zaliczona do realizacji NCW zgodnie z opcjami: 2a, 2b, 2c przedstawionymi w odpowiedzi na pytanie nr. 1 w zaleŝności od tego w jakim okresie zostanie zuŝyta do NCW. W odniesieniu natomiast do kwestii dotyczącej rejestracji w rejestrze administratorów systemów certyfikacji właściciela uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego biomasa to została poddana certyfikacji naleŝy wskazać nowy art. 11a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym dokumenty uprawniające podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, do stosowania uznanego systemu certyfikacji, wydane przed dniem 1 października 2014 r. przez podmiot posiadający zgodę na stosowanie uznanego systemu certyfikacji, zachowują waŝność do upływu terminu na jaki zostały wydane, nie dłuŝej jednak niŝ do 30 września 2015 r. Mając na uwadze powyŝsze naleŝy wskazać, Ŝe dokumenty, o których mowa w art. 28c ustawy, potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów 13

14 zrównowaŝonego rozwoju i umoŝliwiające zaliczenie tych biokomponentów do realizacji NCW, wystawione przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które uzyskały dokumenty uprawniające te podmioty do stosowania uznanego systemu certyfikacji, wystawione przed dniem 1 października 2014 r. (dzień wejścia w Ŝycie obowiązku określonego w art. 28e ustawy), utrzymają swoją waŝność, niezaleŝnie od tego czy właściciel danego systemu certyfikacji będzie zarejestrowany od dnia 1 października 2014 r. w rejestrze administratorów systemów certyfikacji czy teŝ nie. Biokomponenty wskazane w ww. dokumentach będą mogły zostać wykorzystane do realizacji NCW w 2014 r. na zasadach dotychczasowych (sytuacja 2a i 2b z odpowiedzi na pytanie nr 1), natomiast w 2015 r. oraz w latach następnych (sytuacja 2c z odpowiedzi na pytanie nr 1), pod warunkiem, Ŝe spełniają warunki określone w art. 28a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (co powinno zostać potwierdzone dokumentami wskazanymi w art. 28c ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wystawionymi zgodnie z wymogami ustawy) oraz nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE (art. 28 a ust. 1 pkt 3). Pytanie 6. Czy systemy ISCC EU i RedCert EU powinny zarejestrować się w Polsce pomimo ich uznania przez Komisję Europejską? W art. 2 ust. 1 pkt 31 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zdefiniowano administratora systemu certyfikacji. Jest to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który ma tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu. Ponadto, zgodnie z art. 28k ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych działalność gospodarcza w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. Mając na uwadze powyŝsze naleŝy stwierdzić, Ŝe systemy ISCC EU oraz RedCert EU powinny uzyskać wpis do ww. rejestru, w sytuacji gdy zamierzają 14

15 prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Kwestie związane z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego zostały uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Niemniej jednak naleŝy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe jak juŝ wskazano wcześniej w odpowiedzi na pyt. 2 w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę, zgodnie z którą, do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostka certyfikująca moŝe wykonywać działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28q ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, na podstawie pisemnej zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji podmiotu, który nie posiada wpisu do rejestru administratorów systemu certyfikacji (dodano art. 5a w ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw). Art. 5a został wprowadzony do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw w związku z ryzykiem wystąpienia sytuacji, w której podmioty dysponujące uznanymi systemami certyfikacji nie zdąŝyłyby uzyskać wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji z dniem 1 października 2014 r., co uniemoŝliwiłoby funkcjonowanie jednostek certyfikujących. Art. 5a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw odnosi się zarówno do: podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji zamierzającego wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie wyraŝania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, o której mowa w art. 28k ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (czyli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) będącego przedsiębiorcą i wykonującego działalność gospodarczą na terytorium RP w oparciu o polskie przepisy), jak równieŝ do podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji, który nie posiada siedziby lub oddziału w Polsce (tym samym nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast zgodnie z tą ustawą jest przedsiębiorcą zagranicznym). Oba ww. podmioty będą mogły udzielać zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność polegającą na wydawaniu 15

16 certyfikatów, w tym przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, bez obowiązku wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji prowadzonego przez Prezesa ARR. Brak wpisu podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji do rejestru administratorów systemów certyfikacji nie będzie skutkował wymierzaniem kary dla tego podmiotu na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Na skutek art. 5a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zgody udzielone przez ww. podmioty, wydane po dniu 1 października 2014 r., do dnia 31 grudnia 2016 r. będą mogły stanowić podstawę działalności jednostek certyfikujących. Pytanie 7. Jak przebiega proces rejestracji w Polsce uznanych systemów certyfikacji rejestr administratorów systemów certyfikacji? Czy dostępne są formularze zgłoszeniowe dla tych systemów? Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji? Czy dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski czy mogą być w języku angielskim? Wymaganie dotyczące wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji zostały zawarte w nowym rozdziale 4b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych: Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wydawania certyfikatów dodane art. 28k do art. 28o tej ustawy. Rejestr administratorów systemów certyfikacji prowadzi organ rejestrowy, którym jest Prezes ARR. W związku z powyŝszym, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury rejestracji w rejestrze administratorów systemów certyfikacji naleŝy zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Prezesa ARR. Ponadto, podczas konferencji Kryteria zrównowaŝonego rozwoju aspekty praktyczne, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki w dniu 17 czerwca 2014 r. przedstawiciel ARR przedstawił prezentację pt. Warunki uzyskania wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa ARR. Prezentacja ta jest dostępna na stronie internetowej 16

17 Ministerstwa Gospodarki ( Informacje w niej zawarte mogą być pomocne przy analizie działań, które powinny zostać podjęte w celu dokonania wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. Pytanie 8. Czy jest oficjalna data, do której uznane systemy certyfikacji powinny się zarejestrować w rejestrze administratorów systemów certyfikacji? Data rejestracji administratorów systemów certyfikacji w rejestrze Prezesa ARR wynika bezpośrednio z art. 13 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw jest to 1 października 2014 r. Niemniej jednak naleŝy mieć na uwadze, Ŝe ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w przepisach ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw dodany został nowy art. 5a. Zgodnie z powyŝszymi zmianami, do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostka certyfikująca moŝe wykonywać działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28q ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, na podstawie pisemnej zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji podmiotu, który nie posiada wpisu do rejestru administratorów systemu certyfikacji. PowyŜszy przepis wszedł w Ŝycie w dniu 1 października 2014 r. Art. 5a został wprowadzony do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw w związku z ryzykiem wystąpienia sytuacji, w której podmioty dysponujące uznanymi systemami certyfikacji nie zdąŝyłyby uzyskać wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji z dniem 1 października 2014 r., co uniemoŝliwiłoby funkcjonowanie jednostek certyfikujących. Art. 5a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw odnosi się zarówno do: podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji zamierzającego wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie wyraŝania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, o której mowa w art. 28k ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (czyli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 17

18 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) będącego przedsiębiorcą i wykonującego działalność gospodarczą na terytorium RP w oparciu o polskie przepisy), jak równieŝ do podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji, który nie posiada siedziby lub oddziału w Polsce (tym samym nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast zgodnie z tą ustawą jest przedsiębiorcą zagranicznym). Oba ww. podmiot będą mogły udzielać zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność polegającą na wydawaniu certyfikatów, w tym przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, bez obowiązku wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji prowadzonego przez Prezesa ARR. Brak wpisu podmiotu dysponującego uznanym systemem certyfikacji do rejestru administratorów systemów certyfikacji nie będzie skutkował wymierzaniem kary dla tego podmiotu na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Na skutek art. 5a ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zgody udzielone przez ww. podmioty, wydane po dniu 1 października 2014 r., do dnia 31 grudnia 2016 r. będą mogły stanowić podstawę działalności jednostek certyfikujących. Pytanie 9. Czy organy certyfikujące ISCC, RedCert i inne powinny się w Polsce zarejestrować zgodnie z nowymi przepisami? W opinii Ministerstwa Gospodarki, pod pojęciem organ certyfikujący ISCC oraz RedCert zawarty w pytaniu rozumie się jednostkę certyfikującą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, którą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działający w ramach uznanego systemu certyfikacji i posiadający prawo wydawania certyfikatu podmiotom certyfikowanym. 18

19 Zasady funkcjonowania jednostek certyfikujących zostały określone w nowym rozdziale 4b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych: Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wydawania certyfikatów nowe art. 28q do art. 28y ww. ustawy. Zgodnie z art. 28q ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych działalność gospodarcza w zakresie wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanym jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru jednostek certyfikujących. Rejestr ten, podobnie jak w przypadku administratorów systemu certyfikacji, jest prowadzony przez Prezesa ARR. Jak wskazano powyŝej, obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przez jednostki certyfikujące wszedł w Ŝycie w dniu 1 października 2014 r. Pytanie 10. Czy Komisja Europejska została powiadomiona przez Polskę o transpozycji dyrektywy 2009/28/WE? Komisja Europejska została powiadomiona o transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/28/WE. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa (Dz. U., poz. 578) zostały notyfikowane Komisji poprzez Bazę Krajowych Środków Wykonawczych w dniu 6 maja 2014 r. Pytanie 11. Czy wystarczającym jest, aby importowane biokomponenty były certyfikowane zgodnie z systemem EU czy będzie konieczna certyfikacja w uznanym systemie krajowym? Czy wystarczającym jest, aby produkcja biokomponentów była certyfikowana zgodnie z systemem EU czy będzie konieczna certyfikacja w uznanym systemie krajowym? Przede wszystkim naleŝy zwrócić uwagę, iŝ ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, jak równieŝ ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw nie wprowadzają pojęcia systemu krajowej weryfikacji 19

20 kryteriów zrównowaŝonego rozwoju - nie nakładają zatem równieŝ obowiązku certyfikacji biokomponentów w ramach systemu krajowego. Istotą wprowadzonych rozwiązań jest natomiast wykorzystanie uznanych systemów certyfikacji, zaakceptowanych decyzją Komisji Europejskiej, do celu potwierdzenia spełnienia kryteriów zrównowaŝonego rozwoju. Natomiast, z uwagi na fakt, iŝ działalność w obszarze wydawania certyfikatów przez jednostki certyfikujące przedsiębiorcom, którzy następnie są uprawnieni do wystawiania potwierdzeń spełnienia kryteriów zrównowaŝonego rozwoju (tzw. poświadczeń), jest szczególnie istotna z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania systemu podjęto decyzję, iŝ w szczególności tę działalność naleŝy umieścić w katalogu działalności gospodarczych objętych obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ustawa tym samym nie tworzy odrębnego systemu krajowego, ale wskazuje warunki jakie muszą spełnić jednostki certyfikujące, aby móc prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP, w zakresie obejmowania certyfikacją przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z uznanych systemów certyfikacji. Efektem wprowadzenia systemu weryfikacji spełnienia przez biomasę i biokomponenty kryteriów zrównowaŝonego rozwoju opartego na systemach dobrowolnych uznanych przez Komisję Europejską są przepisy art. 28 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zgodnie z którym dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównowaŝonego rozwoju i umoŝliwiającymi zaliczenie tych biokomponentów na poczet realizacji NCW, wystawianymi na poszczególnych etapach wytwarzania biokomponentów, są: 1) dokument wystawiony przez producenta rolnego przewidziany przez uznany system certyfikacji; 2) poświadczenie; 3) świadectwo. Ponadto, jeŝeli chodzi o zakupy biomasy oraz biokomponentów za granicą i następnie obrót nimi na terenie Polski naleŝy zauwaŝyć, Ŝe zgodnie z art. 28c ust 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, za dokumenty, o których mowa w art. 28 ust. 1 ww. ustawy, uznaje się równieŝ dokumenty wystawione: 1) w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim, pod warunkiem Ŝe zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji; 20

21 2) w kraju trzecim, pod warunkiem Ŝe Unia Europejska zawarła z tym krajem umowę, na mocy której uznaje się, Ŝe biomasa wytworzona w tym kraju spełnia kryteria zrównowaŝonego rozwoju. Pytanie 12. Czy i od kiedy przemysł olejarski będzie zobligowany do wykonywania indywidualnych kalkulacji dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych? Zgodnie z art. 28b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych biokomponenty spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jeŝeli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej: 1) 35% - do dnia 31 grudnia 2016 r.; 2) 50% - od dnia 1 stycznia 2017 r. W przypadku biokomponentów wytworzonych w instalacjach, w których produkcja zostanie rozpoczęta po dniu 31 grudnia 2016 r. wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej 60% od dnia 1 stycznia 2018 r. W związku z faktem, Ŝe obecnie obowiązujące ograniczenie, określone na poziomie 35%, jest moŝliwe do spełnienia przy wykorzystaniu wartości standardowych emisji poszczególnych biokomponentów, do momentu jego obowiązywania, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie jest konieczne stosowanie przez przemysł olejarski wartości innych niŝ standardowe. Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r., wraz z istotnym wzrostem minimalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu 50%, naleŝy się spodziewać konieczności przeprowadzenia przez wytwórców biokomponentów racjonalizacji w obszarze produkcji, która moŝe równieŝ zmierzać do oczekiwania od przedstawicieli przemysłu olejarskiego zastosowania się do wartości rzeczywistych. Kwestie te naleŝą jednak do indywidulanych decyzji wytwórców dokonujących zakupu rzepaku lub oleju rzepakowego. Pragnę jednocześnie poinformować, iŝ w 2012 r. Ministerstwo Gospodarki zleciło Instytutowi Technologicznemu Wojsk Lotniczych opracowanie: Analizy wypełnienia przez biokomponenty, wytwarzane w istniejących instalacjach i wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, kryteriów zrównowaŝonego rozwoju zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, pod kątem wprowadzania w nich zmian 21

22 technologicznych lub zastąpienia nowymi, zapewniającymi spełnienie powyŝszych kryteriów. Opracowany materiał przedstawia ogólne wskazówki dotyczące ewentualnych działań (w tym równieŝ działań o charakterze inwestycyjnym), których przeprowadzenie, w zaleŝności od charakteru i wielkości zakładu produkcyjnego, umoŝliwi wytwórcy spełnienie wymogów w zakresie emisji gazów cieplarnianych po roku Analiza jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwie Gospodarki. Pytanie 13. Czy i kiedy oraz w jakim dokumencie obwieszczono wykaz obszarów, o których mowa z art. 28 ust. 6 ustawy? W art. 28b ust. 6 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych minister właściwy do spraw rolnictwa został zobowiązany do ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, wykazu obszarów, o których mowa w art. 28b ust. 4 tej ustawy, mając na względzie charakterystykę gleby, klimat i spodziewany poziom zbioru surowców oraz badania wysokości poziomu emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych województwach oraz do przedłoŝenia tego wykazu w formie sprawozdania Komisji Europejskiej. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, iŝ juŝ w 2011 r., przy współpracy Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został opracowany dokument pt. Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenŝyta, kukurydzy i Ŝyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. W dokumencie tym zawarto informacje, wskazujące obszary Polski (na poziomie NUTS 2 a więc w przypadku Polski - województwa), na których emisje gazów cieplarnianych z upraw są równe lub niŝsze od poziomów określonych w załączniku V dyrektywy 2009/28/ WE oraz informacje o metodyce prowadzonych badań w zakresie emisji z upraw. Dokument ten został przekazany przez Ministra Gospodarki do Komisji Europejskiej w dniu 3 października 2011 r. Jest on opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej: ( Mając na uwadze powyŝsze naleŝy podkreślić, Ŝe dokument juŝ oficjalnie funkcjonuje, natomiast na skutek delegacji zawartej w art. 28b ust. 6 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi ten dokument w drodze obwieszczenia, co niewątpliwie umoŝliwi nadanie ww. zestawieniu bardziej powszechnego charakteru. 22

Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki Praktyczne implikacje zmian przepisów prawnych określających zasady wytwarzania biokomponentów w Polsce oraz zaliczania ich do Narodowego Celu Wskaźnikowego Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki 2

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2051 Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Druk nr 2051 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-110-13 Druk nr 2051 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2015/Z Prezesa ARR z dnia 27 lipca 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 457 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U poz. 457 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2014 poz. 457 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego

Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego Ewa Gańko Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Warszawa, 22.04.2010 r. Plan prezentacji Definicja biogazu Odbiór biogazu przez operatora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 151 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej. Wrocław, 19 kwietnia 2018 r.

Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej. Wrocław, 19 kwietnia 2018 r. Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej Wrocław, 19 kwietnia 2018 r. AGENDA Pakiet paliwowy - ZMIANY dot. VAT - deklaracje i rozliczenie KONTROLE KOWR, URE I INNE U PODMIOTÓW Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Bardziej szczegółowo

REDcert. Zasady systemowe dla etapu procesu dostawcy. wersja 04

REDcert. Zasady systemowe dla etapu procesu dostawcy. wersja 04 REDcert Zasady systemowe dla etapu procesu dostawcy w celu realizacji rozporządzeń w sprawie zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju (rozporządzenia BioSt-NachV i Biokraft-NachV) wersja 04

Bardziej szczegółowo

Biokomponenty i biopaliwa ciekłe

Biokomponenty i biopaliwa ciekłe Biokomponenty i biopaliwa ciekłe stan prawny i perspektywy Tomasz Pańczyszyn Departament Energii Odnawialnej ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa faks 22 695 8196 me@me.gov.pl www.me.gov.pl Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Departament Energii Odnawialnej. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - stan obecny, proponowane zmiany

Departament Energii Odnawialnej. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - stan obecny, proponowane zmiany Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - stan obecny, proponowane zmiany Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

za rok: PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu

za rok: PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY DPE - 4.3 Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu za rok: Sprawozdanie należy przekazać w terminie 9 dni

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 15 stycznia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 roku w Warszawie na rozprawie

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 roku w Warszawie na rozprawie Sygn. akt XVII AmE 79/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Poz. 1643 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji KZR INiG. Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

System Certyfikacji KZR INiG. Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy System Certyfikacji KZR INiG Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 9 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk nr 3237).

- o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk nr 3237). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 94( 5 )/10 Warszawa, 19 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1986 USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

z dnia. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 27.02.2019 r. Wersja 1.1 USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 775 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Autorzy: Małgorzata Jaszkowska, dr Zdzisław Muras - Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Do zadań realizowanych przez Prezesa URE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce

Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce V Spotkanie Interesariuszy Sieci Projektu BIOMASTER Kraków, 17 lipca 2013 Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw Agenda: - Generalny kontekst

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. propozycje zmian. w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. propozycje zmian. w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycje zmian w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014 1. Utrzymanie dotychczasowych mechanizmów wsparcia polegających

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia lutego 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 lutego 2017 r. Poz z dnia 9 lutego 2017 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 lutego 2017 r. Poz z dnia 9 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 285 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Wrzesień 2011 r. Spis treści Spis treści...2 Część I Wprowadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland

Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland Kryteria zrównoważonego rozwoju a krajowa baza surowcowa Jak zrealizować rosnący Narodowy Cel Wskaźnikowy? Co z kolejnymi generacjami biopaliw? Nowa unijna dyrektywa limit 7 proc. dla biopaliw z upraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta Na

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (52/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia Kortezów Generalnych Hiszpanii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA DPE 4.3

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA DPE 4.3 OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA DPE 4.3 Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu Ze względu na zaimplementowane w formularzu formuły matematyczne, wyręczające

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r. Poz. 600 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r. Poz. 600 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2018 r. Poz. 600 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU RZEPAKU W 2007 r. stanowisko na spotkanie robocze Grupy Roślin oleistych i białkowych

SYTUACJA NA RYNKU RZEPAKU W 2007 r. stanowisko na spotkanie robocze Grupy Roślin oleistych i białkowych SYTUACJA NA RYNKU RZEPAKU W 2007 r. stanowisko na spotkanie robocze Grupy Roślin oleistych i białkowych 1. Prognozy zbiorów rzepaku w 2007 r. Powierzchnia /tys. ha/ Plony 3) /t/ha/ Zbiory /tys. t/ cele

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Biokomponenty i biopaliwa ciekłe. Dz.U.2015.775 z dnia 2015.06.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 czerwca 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek spręŝonego gazu ziemnego (CNG) 2) Na podstawie art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY PODSTAWA CERTYFIKACJI

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY PODSTAWA CERTYFIKACJI ZAPYTANIE OFERTOWE Zapyta ofertowe służy poznaniu działalności Państwa firmy. Informacje w nim zawarte wykorzystane zostaną przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD Polska do przygotowania oferty na przeprowadze

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 205 12095 Poz. 1208 1208 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r. Poz. 1344

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r. Poz. 1344 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r. Poz. 1344 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU *

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * 1. Kiedy wyrób moŝe być uznany za wyrób budowlany? Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz. 1424 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi:

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi: Warszawa, dnia października 2009 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII DYREKTOR GENERALNY Arkadiusz Pona GIWpr 21 9/09 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 2290 USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. 1), 2) o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 6 2012-07-10 15:48 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 134406-2012 z dnia 2012-04-26 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Warszawa Warszawa: znak postępowania: ZZP-50/12, POSTĘPOWANIE III - DOPOSAśENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1164 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2013 r. Poz USTAWA. z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Warszawa, dnia 30 października 2013 r. Poz USTAWA. z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2013 r. Poz. 1272 USTAWA z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych

Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych Nowe wyzwania związane ze zmianami w prawodawstwie UE Adam Stępień Aktualna sytuacja na rynku wytwórczym biokomponentów Sytuacja branży wytwórczej biokomponentów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 7 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1 W ustawie z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu Strona 1 z 4

Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu Strona 1 z 4 Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu Strona 1 z 4 Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Małgorzata Perdion-Kalicka

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP dr Michał Andrijewski Powody, dla których naleŝy dokonać zmian w przepisach krajowych Rozporządzenie CLP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 169 poz USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 169 poz USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2006 Nr 169 poz. 1199 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 775 o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1)I) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1) (Dz. U. z dnia 25 września 2006 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1) (Dz. U. z dnia 25 września 2006 r.) Rozdział 1. Dz.U.06.169.1199 2007.02.27 zm. Dz.U.2007.35.217 art. 52 2007.07.06 zm. Dz.U.2007.99.666 art. 3 2009.03.01 zm. Dz.U.2009.3.11 art. 151 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167093&rok=2010-...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167093&rok=2010-... Page 1 of 6 Warszawa: Świadczenie usług prawnych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie zbycia akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Numer ogłoszenia: 167093-2010;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP Bruksela, 1 lutego 2019 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się Narodowe Cele Wskaźnikowe w wysokości:

1. Ustala się Narodowe Cele Wskaźnikowe w wysokości: Projekt z dnia 04.05.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1283 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rozprza.pl Rozprza: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, 2010-04-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2010 Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Instrumenty i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

L. dz. OZ/321/63/o/10 Lublin, dnia r.

L. dz. OZ/321/63/o/10 Lublin, dnia r. L. dz. OZ/321/63/o/10 Lublin, dnia 26.10.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz i zagospodarowanie odwodnionych niehigienizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1088

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1088 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1088 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. 1), 2), 3) o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

I. Potrzeba i cel wprowadzenia regulacji oraz aktualny stan stosunków społecznych związanych z rynkiem biokomponentów i biopaliw

I. Potrzeba i cel wprowadzenia regulacji oraz aktualny stan stosunków społecznych związanych z rynkiem biokomponentów i biopaliw Projekt załoŝeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych I. Potrzeba i cel wprowadzenia regulacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Lublin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 do kotłowni MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (kod CPV: 09135000-4). Numer ogłoszenia: 310920-2010; data zamieszczenia: 29.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo