JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie"

Transkrypt

1 JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a ocenę dostateczną z klasy ocenę dobrą z klasy czwartej na ocenę bardzo dobrą także na ogół: czwartej i piątej oraz na ocenę i piątej oraz na ocenę z klasy czwartej i piątej -samodzielnie korzysta ze słownika dopuszczającą z klasy szóstej, dostateczną z klasy szóstej, oraz na ocenę dobrą z ortograficznego klasy szóstej, -korzysta z informacji zawartych w -zna budowę poznanych -rozpoznaje proste przykłady -rozpoznaje użycie ironii i encyklopedii, słowniku języka polskiego, słowników ironii manipulację słowną słowniku wyrazów bliskoznacznych i w -odczytuje i rozumie informacje -ocenia usłyszane Internecie zawarte w artykule hasłowym wypowiedzi, dokonuje ich -rozpoznaje poznane wcześniej formy słownika wartościowania gatunkowe oraz list oficjalny -wyszukuje znaczenie -świadomie dostosowuje - identyfikuje wypowiedź jako tekst związków frazeologicznych w intonację do charakteru literacki, popularnonaukowy, odpowiednim słowniku czytanej wypowiedzi reklamowy, informacyjny -świadomie dostosowuje - odróżnia zawarte w tekście informacje źródła informacji do ważne od informacji drugorzędnych swoich potrzeb -wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio -wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz) -dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) 1

2 ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTOW KULTURY ocenę dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a także na ogół: -nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) -podejmuje próbę opisania sytuacji, w jakiej znalazł się bohater -konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami -wyraża swój stosunek do postaci -stara się uczestniczyć w rozmowie na tematy poruszane na lekcjach -odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości -odróżnia realizm od fantastyki -rozpoznaje w tekście literackim porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy -rozpoznaje wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren -odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały) -zna podstawowe pojęcia związane z epiką, np. świat przedstawiony, narrator, rodzaje narracji, akcja, wątek - omawia akcję, wyodrębnia najważniejsze wątki i wydarzenia -zna podstawowe cechy bajki, fraszki -wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, np. scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska -ogólnie charakteryzuje i ocenia ocenę dostateczną z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy szóstej, - charakteryzuje bohatera literackiego na podstawie jego zachowania, ocenia jego sytuację i postępowanie -wymienia cechy fraszki -wskazuje swoiste cechy epiki, liryki i dramatu -wskazuje cechy poznanych gatunków literackich np. bajki w omawianych utworach ocenę dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dostateczną z klasy szóstej, a - na ogół omawiając tekst kultury, swobodnie posługuje się poznaną terminologią -samodzielnie określa funkcję tekstu kultury i stara się uzasadnić swoje zdanie -samodzielnie odczytuje wartości wpisane w teksty kultury -analizuje ofertę mediów skierowaną do młodych ludzi i dokonuje krytycznego wyboru, kierując się wskazanymi wartościami, -rozumie uniwersalny i dydaktyczny charakter bajek, potrafi uzasadnić swoje stanowisko Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dobrą z klasy szóstej, -omawiając tekst kultury, swobodnie posługuje się poznaną terminologią -odbiera teksty kultury na poziomie symbolicznym -funkcjonalnie wykorzystuje poznane morały bajek i przesłania baśni 2

3 bohaterów -wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (np. grę aktorską, reżyserię, dekorację, charakteryzację, kostiumy, rekwizyty -identyfikuje opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks - odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym (łatwe przykłady) -objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie innych tekstów kultury - odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń- wrogość, miłość-nienawiść, prawda-kłamstwo, wierność-zdrada) -na polecenie nauczyciela gromadzi podstawowe informacje niezbędne do pracy nad lekturą -zna treść lektur obowiązkowych oraz utworów literackich omawianych na lekcji TWORZENIE WYPOWIEDZI UWAGA! Uczniów obowiązuje znajomość form ocenę dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a także na ogół: - tworzy wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: notatka ocenę dostateczną z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy szóstej -ocenia, wyraża opinię, wyjaśnia swoje stanowisko i na ocenę dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dostateczną z klasy szóstej, a -konstruuje wypowiedzi zgodne z tematem, celowo Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dobrą z klasy szóstej, - nadaje swoim wypowiedziom pisemnym 3

4 wypowiedzi poznanych w klasie IV i V zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie opowiadanie z dialogiem lub bez (twórcze i odtwórcze) pamiętnik, dziennik list oficjalny i prywatny opis postaci, przedmiotu, miejsca (np. krajobrazu) przepis, instrukcja zaproszenie kartka pocztowa - tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach -dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu - stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) -sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy) ogół argumentuje, podając przykłady -zabiera głos w dyskusji na lekcji -formułuje wypowiedzi pisemne zgodne z tematem w następujących formach: opis postaci z rozbudowaną oceną pogłębiony opis swojej osoby opis krajobrazu (także na podstawie dzieła malarskiego) opowiadanie twórcze i list prywatny z elementami opisu przeżyć wewnętrznych stosując różne środki językowe zindywidualizowany charakter 4

5 ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ocenę dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a na ogół: -rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik) -rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań -rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) -rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych -przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie -stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (zaimek, liczebnik zbiorowy) -poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa ich we właściwych kontekstach - pisze poprawnie, posługując się zasadami ortograficznymi -poprawnie używa znaków interpunkcyjnych -rozpoznaje znaczenie niewerbalnych ocenę dostateczną z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy szóstej, -stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych -rozpoznaje czasowniki dokonane i niedokonane -rozpoznaje formy nieosobowe czasowników zakończonych na no i to -rozpoznaje stronę czynną i bierną czasownika -rozpoznaje czasowniki przechodnie i nieprzechodnie -rozpoznaje rzeczowniki nieodmienne -rozpoznaje różne rodzaje liczebników -na ogół poprawnie odmienia liczebniki zbiorowe -na ogół rozpoznaje rodzaje zaimków -na ogół poprawnie stosuje długie i krótkie formy zaimków osobowych -rozpoznaje wykrzyknik i partykułę -na ogół rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie -na ogół rozpoznaje rodzaje ocenę dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dostateczną z klasy szóstej, a - poprawnie odmienia liczebniki zbiorowe - rozpoznaje rodzaje zaimków - poprawnie stosuje długie i krótkie formy zaimków osobowych - rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie - rozpoznaje rodzaje okoliczników -poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami: roz-, bez-, z-, s-, ś-, wz-, weź-, ws-, wes- -odmienia nietypowe rzeczowniki (np. mające tylko liczbę pojedynczą lub mnogą) - przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną i odwrotnie Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dobrą z klasy szóstej, - biegle sporządza wykresy bardziej skomplikowanych zdań -biegle posługuje się terminologią z zakresu gramatyki 5

6 środków komunikowania się (gest, mimika, postawa ciała) okoliczników -sporządza wykresy zdań -na ogół poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami: roz-, bez-, z-, s-, ś-, wz-, weź-, ws-, wes- -zna zasady pisowni skrótów Wymagania na ocenę dopuszczającą wynikają z podstawy programowej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz w ramach następujących umiejętności, takich jak: SŁUCHANIE _ w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osób _ dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych _ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym CZYTANIE _ czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznotwórczym teksty spoza listy lektur _ interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie DOCIERANIE DO INFORMACJI _ wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym II. Analiza i interpretacja tekstów kultury _ porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w rożnych utworach epickich, poetyckich, dramatycznych _ wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, powieściach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii _ odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość 6

7 _ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym III. Tworzenie wypowiedzi MÓWIENIE _ przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi _ podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie szóstej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur _ interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych PISANIE _ tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych _ wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi _ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. II PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a ocenę dostateczną z klasy ocenę dobrą z klasy czwartej na ocenę bardzo dobrą także na ogół: czwartej i piątej oraz na ocenę i piątej oraz na ocenę z klasy czwartej i piątej -samodzielnie korzysta ze słownika dopuszczającą z klasy szóstej, dostateczną z klasy szóstej, oraz na ocenę dobrą z ortograficznego klasy szóstej, -korzysta z informacji zawartych w -zna budowę poznanych -rozpoznaje proste przykłady -rozpoznaje użycie ironii i encyklopedii, słowniku języka polskiego, słowników ironii manipulację słowną słowniku wyrazów bliskoznacznych i w -odczytuje i rozumie informacje -ocenia usłyszane Internecie zawarte w artykule hasłowym wypowiedzi, dokonuje ich -rozpoznaje poznane wcześniej formy słownika wartościowania 7

8 gatunkowe oraz list oficjalny - identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, popularnonaukowy, reklamowy, informacyjny - odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych -wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio -wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz) -dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) -wyszukuje znaczenie związków frazeologicznych w odpowiednim słowniku -świadomie dostosowuje intonację do charakteru czytanej wypowiedzi -świadomie dostosowuje źródła informacji do swoich potrzeb ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTOW KULTURY ocenę dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a także na ogół: -nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) -podejmuje próbę opisania sytuacji, w jakiej znalazł się bohater -konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami -wyraża swój stosunek do postaci -stara się uczestniczyć w rozmowie na tematy poruszane na lekcjach -odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości -odróżnia realizm od fantastyki -rozpoznaje w tekście literackim porównanie, przenośnię, epitet, wyraz ocenę dostateczną z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy szóstej, - charakteryzuje bohatera literackiego na podstawie jego zachowania, ocenia jego sytuację i postępowanie -wymienia cechy fraszki -wskazuje swoiste cechy epiki, liryki i dramatu -wskazuje cechy poznanych gatunków literackich np. bajki w omawianych utworach ocenę dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dostateczną z klasy szóstej, a - na ogół omawiając tekst kultury, swobodnie posługuje się poznaną terminologią -samodzielnie określa funkcję tekstu kultury i stara się uzasadnić swoje zdanie -samodzielnie odczytuje wartości wpisane w teksty kultury -analizuje ofertę mediów skierowaną do młodych ludzi i dokonuje krytycznego wyboru, kierując się Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dobrą z klasy szóstej, -omawiając tekst kultury, swobodnie posługuje się poznaną terminologią -odbiera teksty kultury na poziomie symbolicznym -funkcjonalnie wykorzystuje poznane morały bajek i przesłania baśni 8

9 dźwiękonaśladowczy -rozpoznaje wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren -odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały) -zna podstawowe pojęcia związane z epiką, np. świat przedstawiony, narrator, rodzaje narracji, akcja, wątek - omawia akcję, wyodrębnia najważniejsze wątki i wydarzenia -zna podstawowe cechy bajki, fraszki -wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, np. scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska -ogólnie charakteryzuje i ocenia bohaterów -wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (np. grę aktorską, reżyserię, dekorację, charakteryzację, kostiumy, rekwizyty -identyfikuje opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks - odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym (łatwe przykłady) -objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie innych tekstów kultury - odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń- wrogość, miłość-nienawiść, prawda-kłamstwo, wierność-zdrada) wskazanymi wartościami, -rozumie uniwersalny i dydaktyczny charakter bajek, potrafi uzasadnić swoje stanowisko 9

10 -na polecenie nauczyciela gromadzi podstawowe informacje niezbędne do pracy nad lekturą -zna treść lektur obowiązkowych oraz utworów literackich omawianych na lekcji TWORZENIE WYPOWIEDZI UWAGA! Uczniów obowiązuje znajomość form wypowiedzi poznanych w klasie IV i V ocenę dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a także na ogół: - tworzy wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie opowiadanie z dialogiem lub bez (twórcze i odtwórcze) pamiętnik, dziennik list oficjalny i prywatny opis postaci, przedmiotu, miejsca (np. krajobrazu) przepis, instrukcja zaproszenie kartka pocztowa - tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach -dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji ocenę dostateczną z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy szóstej -ocenia, wyraża opinię, wyjaśnia swoje stanowisko i na ogół argumentuje, podając przykłady -zabiera głos w dyskusji na lekcji -formułuje wypowiedzi pisemne zgodne z tematem w następujących formach: opis postaci z rozbudowaną oceną pogłębiony opis swojej osoby opis krajobrazu (także na podstawie dzieła malarskiego) opowiadanie twórcze i list prywatny z elementami opisu przeżyć wewnętrznych ocenę dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dostateczną z klasy szóstej, a -konstruuje wypowiedzi zgodne z tematem, celowo stosując różne środki językowe Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dobrą z klasy szóstej, - nadaje swoim wypowiedziom pisemnym zindywidualizowany charakter 10

11 komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu - stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) -sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy) ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ocenę dopuszczającą z klasy czwartej i piątej, a na ogół: -rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik) -rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań -rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) -rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych -przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie, a także zdania w ocenę dostateczną z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy szóstej, -stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych -rozpoznaje czasowniki dokonane i niedokonane -rozpoznaje formy nieosobowe czasowników zakończonych na no i to -rozpoznaje stronę czynną i bierną czasownika -rozpoznaje czasowniki przechodnie i nieprzechodnie -rozpoznaje rzeczowniki nieodmienne -rozpoznaje różne rodzaje liczebników ocenę dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dostateczną z klasy szóstej, a - poprawnie odmienia liczebniki zbiorowe - rozpoznaje rodzaje zaimków - poprawnie stosuje długie i krótkie formy zaimków osobowych - rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie - rozpoznaje rodzaje okoliczników -poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami: roz-, bez-, z-, s-, ś-, wz-, weź-, ws-, wes- -odmienia nietypowe rzeczowniki (np. mające tylko liczbę pojedynczą lub mnogą) Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej i piątej oraz na ocenę dobrą z klasy szóstej, - biegle sporządza wykresy bardziej skomplikowanych zdań -biegle posługuje się terminologią z zakresu gramatyki 11

12 równoważniki zdań i odwrotnie -stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (zaimek, liczebnik zbiorowy) -poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa ich we właściwych kontekstach - pisze poprawnie, posługując się zasadami ortograficznymi -poprawnie używa znaków interpunkcyjnych -rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, mimika, postawa ciała) -na ogół poprawnie odmienia liczebniki zbiorowe -na ogół rozpoznaje rodzaje zaimków -na ogół poprawnie stosuje długie i krótkie formy zaimków osobowych -rozpoznaje wykrzyknik i partykułę -na ogół rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie -na ogół rozpoznaje rodzaje okoliczników -sporządza wykresy zdań -na ogół poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami: roz-, bez-, z-, s-, ś-, wz-, weź-, ws-, wes- -zna zasady pisowni skrótów - przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną i odwrotnie Wymagania na ocenę dopuszczającą wynikają z podstawy programowej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz w ramach następujących umiejętności, takich jak: SŁUCHANIE _ w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osób _ dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych _ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym CZYTANIE _ czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznotwórczym teksty spoza listy lektur _ interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie 12

13 DOCIERANIE DO INFORMACJI _ wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym II. Analiza i interpretacja tekstów kultury _ porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w rożnych utworach epickich, poetyckich, dramatycznych _ wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, powieściach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii _ odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość _ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym III. Tworzenie wypowiedzi MÓWIENIE _ przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi _ podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie szóstej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur _ interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych PISANIE _ tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych _ wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi _ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 13

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH - I Klasa I Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 12. Język

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Rozdziały powtórkowe w repetytorium 1. Tydzień z humorem Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Osoba

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Czytanie i słuchanie. Uczeń: sprawnie czyta teksty głośno

Bardziej szczegółowo

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V Wymagania edukacyjne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas V Program nauczania Podręczniki autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego Joanna Majchrzak-

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA V I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY

JĘZYK POLSKI KLASA V I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY JĘZYK POLSKI KLASA V CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. OCENA CELUJĄCA a) opanował wiadomości i umiejętności zapisane

Bardziej szczegółowo

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI Poziomy wymagań / oceny Konieczny (ocena dopuszczająca) Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1. Czytanie i słuchanie.

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI (wersja pełna do wglądu na stronie internetowej szkoły) Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! KULTUROWE ORTOGRAFIA I OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

KLASA 4. I. Kształcenie literackie i kulturowe.

KLASA 4. I. Kształcenie literackie i kulturowe. KLASA 4 I. Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. 1) omawiam elementy świata przedstawionego, wyodrębniam obrazy poetyckie w poezji; 2) rozpoznaję fikcję literacką; rozróżniam

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny JĘZYK POLSKI poziomumiejętnościiwiadomościobjętychwymaganiamiedukacyjnymiklasy czwartejuniemożliwiaosiąganiecelówpolonistycznych uczeoniepotrafiwykonadzadaooniewielkimpoziomietrudności

Bardziej szczegółowo

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z języka polskiego- rok szkolny 2018/2019. Program nauczania j. polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć, autorka Marlena Derlukiewicz, realizowany przy pomocy podręcznika Słowa na start

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ocena Na ocenę celującą na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa 5

Wymagania edukacyjne język polski klasa 5 Wymagania edukacyjne język polski klasa 5 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna treść poznawanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU JĘZYK POLSKI

NACOBEZU JĘZYK POLSKI NACOBEZU JĘZYK POLSKI KLASA VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE 1. Wiem, co wyróżnia wiersz biały spośród innych rodzajów utworów poetyckich. 2. Podaję cechy fraszki. 3. Wyjaśniam czym jest kontrast i jaką pełni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP 3445.208.2017 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna: Ocena dobra: Ocena bardzo dobra: klasyfikuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV I OKRES Sprawności I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą najważniejsze podstawowe fragment starając się podejmuje próbę Ocenę dostateczną podejmuje

Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą najważniejsze podstawowe fragment starając się podejmuje próbę Ocenę dostateczną podejmuje SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI klasa IV

JĘZYK POLSKI klasa IV 2017-09-01 JĘZYK POLSKI klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA klasy IV - VIII Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V WYMAGANIA I. Kształcenie literackie i kulturowe 1. Czytanie utworów literackich. identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 18.04.2016r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wymagania edukacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy IV-tej. Opinia PPP

Indywidualne wymagania edukacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy IV-tej. Opinia PPP Indywidualne wymagania edukacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy IV-tej Opinia PPP.4223.416.2015 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. 4 Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą

JĘZYK POLSKI kl. 4 Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą JĘZYK POLSKI kl. 4 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. ii. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu: 2.1. SŁUCHANIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV OCENĘ CELUJĄCĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Klasa IV otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje kontakt

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia spełniają wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą i wykraczają poza wymagania dopełniające. Jego praca cechuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY V Z DYSLEKSJĄ Opinia PPP nr 13/09/2017 Ucznia obowiązuje znajomość zasad ortograficznych W pracach pisemnych nie obniża się oceny za

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY V Z DYSLEKSJĄ Opinia PPP nr 423.298.2016 Ucznia obowiązuje znajomość zasad ortograficznych W pracach pisemnych nie obniża się oceny

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY V Z DYSLEKSJĄ Opinia PPP nr 09/10/2016 Ucznia obowiązuje znajomość zasad ortograficznych W pracach pisemnych nie obniża się oceny za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4. Marcin Antoniewicz KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE

Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4. Marcin Antoniewicz KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4. Marcin Antoniewicz KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE dopuszczający (2) dostateczny (3) dobry (4) bardzo dobry (5) celujący (6) Zna treść lektury obowiązkowej

Bardziej szczegółowo