HISTORIA. produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit. Opracowanie: marek majewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA. produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit. Opracowanie: marek majewski"

Transkrypt

1 HISTORIA produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit Opracowanie: marek majewski 211 1

2 I. Definicja materiałów wybuchowych, rodzaje, przeznaczenie - nitrogliceryna. Materiał wybuchowy to pojedynczy związek chemiczny lub mieszanina kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym, której towarzyszy wydzielenie wielkiej ilości produktów gazowych w 1 postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Materiały wybuchowe dzieli się pod względem zastosowania na następujące grupy: inicjujące to materiały o stosunkowo słabej mocy detonacji, a ich podstawową cechą jest szczególnie duża podatność na bodźce zewnętrzne; służą zazwyczaj do zapoczątkowania reakcji w materiałach o mniejszej podatności na bodźce lub do wywołania reakcji w jakiś szczególny sposób, kruszące są to materiały o najgwałtowniejszej detonacji (najkrótszym czasie przebiegu reakcji), a więc największej sile działania; z reguły wymagają zapoczątkowania reakcji wybuchowej przez inny materiał wybuchowy; dodatkowo dzieli się je na materiały o normalnej sile działania (trotyl), o zwiększonej sile działania i o zmniejszonej sile działania, miotające są to materiały stosunkowo powoli wybuchające, natomiast ich podstawową cechą 2 jest duża ilość gazowych produktów reakcji; służą do napędzania pocisków broni palnej, Nitrogliceryna wzór chemiczny CH5(ONO2) Nitrogliceryna czyli trójazotan gliceryny jest jednym z podstawowych materiałów wybuchowych. Jest głównym składnikiem materiałów kruszących dynamitów, wchodzi w skład większości mate riałów górniczych oraz w skład prochów bezdymnych, tzw. nitroglicerynowych 4 Nitrogliceryna powstaje w wyniku reakcji chemicznej tzw. nitracji gliceryny w mieszaninie kwasu azotowego i siarkowego w niskiej temperaturze (do 25 C). Nitrogliceryna jest bezbarwną (techniczna ma barwę słomkowożółtą lub jasnobrązową) oleistą 1 Detonacja rodzaj przemiany wybuchowej, przemieszczającej się w materiale wybuchowym w formie fali detonacyjnej ze stałą i największą możliwą prędkością, w określonych warunkach, znacznie przewyższającą prędkość fali akustycznej; deflagracja spalanie wybuchowe,rodzaj przemiany wybuchowej, w której przekazywanie energii cieplnej odbywa się na drodze przewodnictwa i promieniowania. Stanowi podstawową przemianę wybuchowa miota jących materiałów wybuchowych - M. Korzun, 1 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu, MON, Warszawa 1956, str. 5, 6 2 Tak trójstopniowy podział materiałów wybuchowych inicjujących ze względu na zastosowanie określa T. Ostrowski i E.Tęsiorowski Technologia materiałów wybuchowych, PWT Warszawa 195, str. 45 Tadeusz Urbański, Chemia i technologia materiałów wybuchowych, MON, Warszawa 1955, tom II, str. 1 4 Nitracja reakcja chemiczna polegająca na wprowadzeniu do związków chemicznych jednej lub kliku grup nitrowych (-NO2), przyp. autora. 2

3 cieczą o gęstości 1,6 g/cm o słodkawym, palącym smaku bez zapachu. Krystalizuje w dwóch odmianach: labilnej (nietrwałej) o temp. topnienia 1,9-2,2 C stabilnej (trwałej) o temp. topnienia 1,2 C, Odmiana labilna może samorzutnie przechodzić w odmianę stabilną. Nitrogliceryna łatwo ulega przechłodzeniu i może występować w stanie ciekłym i temperaturach niższych od C. W temperaturze 15 C trudno rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna natomiast w rozpuszczalnikach organicznych. Należy do bardzo silnych materiałów wybuchowych. Przewyższa mocą trotyl 1,5-krotnie, a wrażliwość mechaniczną ma podobną do materiałów wybuchowych inicjujących. Pierwsze próby nitrowania gliceryny podjęto w 18 r. Jednak udaną reakcję nitrowania przeprowadził dopiero w 184 r. włoski chemik Ascanio Sobrerro ( ). Praktyczne zastosowanie nitrogliceryny jako materiału kruszącego do napełniania pocisków artyleryjskich zapoczątkowali w 1854 r. rosyjski chemik Nikołaj Zinin ( ) i Wasilij Pietruszweski w Petersburgu. Przemysłową produkcję nitrogliceryny rozpoczął w roku 1862 chemik Alfred Bernard 5 Nobel ( ), który założył w Hellenborgu pod Sztokholmem pierwszą fabrykę nitrogliceryny. Nobel w 186 r. odkrył dynamit okrzemkowy oraz spłonkę detonującą. W 186 r. dostrzegając, że ziemia okrzemkowa doskonale chłonie nitroglicerynę, otrzymał tzw. dynamit okrzemkowy składający się z 5% nitrogliceryny i 25% ziemi okrzemkowej. Wykorzystując z kolei zdolność rozpuszczania nitrocelulozy w nitroglicerynie w 1888 r. otrzymał proch nitroglicerynowy, tzw. balistyt znajdując tym samym wielorakie zastosowanie dla nitrogliceryny. Alfred Bernard Nobel Metoda otrzymywania nitrogliceryny (opracowana i wdrożona do produkcji przez Alfreda 5 Dokonania Alfreda Nobla w dziedzinie materiałów wybuchowych sprawiły, że nazwano go ojcem przemysłu materiałów wybuchowych. Ciekawostką jest, że człowiek o pacyfistycznym nastawieniu zgłosił w urzędzie patentowym około 5 wniosków w zakresie produkcji materiałów wybuchowych. Z olbrzymiej fortuny, jaką przyniosła mu działalność naukowca i przemysłowca (zbudował fabryki w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech) ufundował nagrodę przyznawaną uczonym w dziedzinach: chemii, fizyki, medycyny, literatury oraz nagrodę za działalność na rzecz zbliżenia między narodami (nagroda pokojowa). W rocznicę śmierci fundacja jego imienia corocznie przyznaje w Oslo i Sztokholmie pięć równych, co do wartości nagród (przyp. autora).

4 Nobla) niebezpieczna (liczne przypadki wybuchu) została zmodyfikowana na początku XX wieku przez: Nathana, A. Thomsona i Rintoula (191-19), Schmida (192), Stefana Raczyńskiego (195) II.Historia produkcji nitrogliceryny na terenie ZTS Pronit, lokalizacja i opis produkcji: Produkcja nitrogliceryny w Pionkach rozpoczęła się w 1925 roku (wówczas Zagożdżon zmiana nazwy na Pionki od 192 r.) w Fabryce Nitrogliceryny i Materiałów Kruszących w Państwowej Wytwórni Prochu wg. zmodyfikowanej przez Nathana metody Alfreda Nobla stosowanej wówczas dość powszechnie w Europie. Instalacja do produkcji nitrogliceryny była zlokalizowana na terenie powojennego Wydziału PZ. Lokalizacja produkcji Ngl metodą Raczyńskiego (mapka z lat 9-tych-XX w.), fot. autora Maszyny i urządzenia do produkcji nitrogliceryny pochodziły z zakupionych w 1921 r. przez władze wojskowe II RP w Austrii (za ok. miliard marek prawie wagonów) maszyn i urządzeń do produkcji prochów i materiałów wybuchowych. Budowę Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie rozpoczęto w 192 r po wcześniejszej decyzji (z 16 kwietnia 1921 r.) Komitetu Ekonomicznego Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Pierwszym kierownikiem Fabryki Nitrogliceryny i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie był kpt. inż. Marian Klonowski, który uruchamiał w 1925 roku instalację do produkcji nitrogliceryny wg. systemu Nathana, mogącą produkować około kg nitrogliceryny w ciągu dwóch godzin. Mistrzem produkcji nitrogliceryny był w tym czasie Durlik. W 1926 r kierownikiem fabryki został inż. Stefan Raczyński, który rozpoczął własne prace badawcze nad modernizacją procesu produkcji nitrogliceryny. Według jego opracowania w 195 roku dokonano istotnej modernizacji instalacji. 4

5 Raczyński Stefan, Jak podaje Mikołaj Korzun Stefan Raczyński był absolwentem Wydziału Chemii Warszawskowo Instytuta im. Imperatora Nikołaja II (1915). W latach pracował w Zakładach Chemicznych Materiałów Wybuchowych Towarzystwa Francusko-Rosyjskiego w Sterówce (Donbas) na stanowisku kierownika wydziałów produkcyjnych: nitrogliceryny, dynamitów, dwunitronaftalenu, trotylu, trójnitroksylenu. W 1921 r. repatriował do Polski. W latach 1926 pracował w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach na stanowiskach: kierownika Fabryki Nitrogliceryny i Materiałów Kruszących i głównego chemika wytwórni. Projektował tam, nadzorował budowę i uruchomił wydziały: nitrozwiązków organicznych, materiałów kruszących, prochów nitroglicerynowych oraz termitów do spawania szyn. W latach 19 9, będąc dyrektorem nowo budowanej przez Zakłady Przemysłu Chemicznego,,Boruta" na zlecenie PWP w Pionkach Wytwórni Nitrozwiązków w Sarzynie, projektował i kierował jej budową. Od 1948 r. wykładowca na Wydz. Chemii Politechniki Warszawskiej,od 1951 r. docent. Był autorem wielu oryginalnych rozwiązań technologicznych i aparatury: nitrowania gliceryny oraz wytwarzania nitrogliceryny i dynamitów, urządzenia do wytwarzania ciasta prochowego do prochów nitroglicerynowych; urządzenia do wytwarzania górniczych materiałów wybuchowych, do nitrowania węglowodorów aromatycznych, wyrabiania balistytów, termitów i innych. Prowadził także pionierskie prace w zakresie użycia mat. wybuch, do torpedowania studni głębinowych oraz regulacji rzek i melioracji terenów bagnistych. Autor książki Nitrogliceryna. Wg. Mikołaja Korzuna Raczyński skonstruował w Pionkach urządzenie do wytwarzania nitrogliceryny, które Różni się od innych bezciśnieniowymi zbiornikami zasilającymi dla mieszanki kwasów do nitrowania gliceryny, rozwiązaniem automatycznego dozowania składników procesu nitrowania oraz charakterem konstrukcji odstojnika separatora, który jest tu urządzeniem w kształcie otwartego naczynia. Aparaturę do nitracji wg. projektu inż. Raczyńskiego wykonano w warsztatach PWP Pionki Od tego czasu nazywano zmodernizowaną instalację produkcja nitrogliceryny metodą ciągłą Raczyńskiego. Zdolność produkcyjna instalacji wynosiła 1 kg/godzinę. W okresie II RP uznawano ją za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Nowoczesność metody polegała również na tym, że stosunkowo szybko można było instalację przerobić dla zwiększenia produkcji dziennej. 6 Mikołaj Korzun, 1 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu, MON Warszwa 1986, str.16 Sebastian Piątkowski, Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących w Pionkach, PTH Pionki, Pionki 2, str.2 5

6 8 Jak pisze Tadeusz Urbański - jej cechą charakterystyczną jest dokładne dozowanie mieszaniny nitrującej i gliceryny za pomocą automatycznych urządzeń mechanicznych. 9 Schemat instalacji do nitrowania gliceryny metodą ciągłą Raczyńskiego Przed II wojną światową w PWP powstały dwie równoległe instalacje do produkcji Ngl metodą Ra czyńskiego. Instalacja do produkcji nitrogliceryny metodą ciągłą Raczyńskiego nr I (nazywana w Pronicie - starą ) pracowała jeszcze do 1981 r, tj. mimo wybudowania i uruchomienia nowej in 1 stalacji produkcji nitrogliceryny metodą inżektorową w 199 roku. Instalacja do produkcji nitrogliceryny metodą ciągłą Raczyńskiego nr II pracowała krótko jeszcze pod koniec lat 8-tych XX w. w czasie remontu instalacji inżektorowej. Instalacja nr II była nowocześniejsza, posiadała już częściową automatykę w postaci aparatury pomiarowo-sygnalizacyjno-blokującej, która znajdo wała sie w szafie pomiarowej obiektu N-2. Sygnalizowała sytuację na przepływie nitrozy, dopły wu wody, pneumatyki przewodów dopływu powietrza (mieszanie i nadmuchu powietrza do ogrzewania pomieszczeń). Przed II wojną światową kwasy do produkcji nitrogliceryny sprowadzano z fabryk: azotowy Zjednoczone Fabryki Azotowe w Mościcach i Chorzowie siarkowy Zakłady w Toruniu i Trzebini. Od 196 r. kwas siarkowy dostarczano z własnego od 11 działu PWP w Kielcach (zdolność dzienna produkcji ok. 5 t kwasu). 8 Tadeusz Urbański, Chemia i technologia materiałów wybuchowych, MON, Warszawa 1955, tom II, str. 6 9 Ibidem, str. 6 1 Instalacja oddana do użytku w 198 r. pracowała aż do upadłości ZTS Pronit, pracuje nadal (211 r.) stanowiąc od 24 r. własność Zakładów Produkcji Specjalnej sp. z o.o. w Pionkach, przyp. autora 11 Oddział filialny PWP produkujący kwas siarkowy na potrzeby Pionek. Powstał w wyniku przekształcenia w 195 r. po bankructwie fabryki superfosfatu i kwasu siarkowego stanowiącej własność Kieleckiego Towarzystwa Akcyjnego, przyp. autora. 6

7 Obiekty i ich przeznaczenie, które uczestniczyły w procesie produkcji nitrogliceryny. Tabela 1. Obiekty produkcyjno-pomocnicze do produkcji nitrogliceryny, opracowanie własne au tora. Obiekt-budynek przeznaczenie, konstrukcja, aparatura Symbol Instalacja Nr I Wtórne odstawanie kwasów ponitracyjnych. (odstojniki drugie, pompa, ru N-1 rociągi kwasowe) Nitracja, separacja, płukanie, drewniana, jednokondygnacyjny N-2 (pomieszczenia N-2a, N-2b, N-2c), aparatura nitracyjna Wstępne odstawanie kwasów, drewniana, jednokondygnacyjny N- (odstojniki pierwsze, pompa, wentylator, rurociągi kwasowe) Stabilizowanie nitrogliceryny, magazynowanie gotowego produktu, drew N-4 niana, jednokondygnacyjny, dwupoziomowy (pomieszczenia N-4a, N-4b, N4c), aparatura stabilizacji Instalacja Nr II Stabilizowanie nitrogliceryny i nitrogliceryny z nitroglikolem magazynowa N-12 nie gotowego produktu, murowana, jednokondygnacyjny Wstępne odstawanie kwasów, drewniana, jednokondygnacyjny N-21 (odstojniki pierwsze, pompa, wentylator, rurociągi kwasowe) Nitracja, separacja, płukanie, drewniana, jednokondygnacyjny N-2 (pomieszczenia N-2a, N-2b, N-2c), aparatura nitracyjna Zasobniki roztworu sody amoniaklanej, zbiorniki pośrednie nitrogliceryny N-25 Instalacja Nr I oraz Nr II Przygotowanie odpadków na spalacz N-1 Neutralizacja ścieków kwaśnych oraz zmydlanie nitroestrów zawartych w N- tych ściekach, murowana, jednokondygnacyjny Pomiędzy obwałowaniami N-2 i N-, wymurowana piwnica pod ziemią ze N-58 zbiornikiem na kondensat pary z bud. N-2, N-4, N-21, N-2 od 19 r. Źródło: instrukcje pracy ZTS Pronit dla instalacji produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego z 1965 r., informacje uzyskane od mistrza produkcji Ngl Mariana Kiragi. Charakterystyka typowego budynku produkcyjnego nitrogliceryny metodą Raczyńskiego: N-4 drewniany z dwoma przybudówkami, dachy pokryte papą i oddzielne dojścia do przybudówek i części centralnej. Część centralna podzielona na dwa poziomy. Górny poziom połączony po mostem drewnianym z budynkiem nr N-4a również drewnianym. Obiekt obwałowany. Zabez pieczenie p.pożarowe stanowi gaśnica ręczna i koc azbestowy znajdujące się przed budynkiem. Całośc chroniona hydrantami terenowymi. Ilość gotowego produktu do 1kg nitrogliceryny lub jej roztworu z nitroglikolem. Zagrożenie pożarowe kwaśne estry są mało stabilne, może nastąpić

8 ich rozkład i wybuch. Gotowy produkt jest czuły na uderzenie, zatarcie i zaiskrzenie w efekcie na 12 stępuje detonacja produktu W 211 r z obu ciągów produkcyjnych zachowały się jeszcze tylko budynki N-4, N-12, N21, N-2. Pozostałe zostały zdemontowane lub uległy zniszczeniu wskutek upływu czasu i od działywania warunków atmosferycznych. Wcześniej w latach 2-24 (decyzją syndyka masy upadłości ZTS Pronit S.A.) urządzenia, rurociągi z tych budynków (wykonane ze stali kwasood pornej) trafiły na złom z uwagi na atrakcyjne ceny skupu złomu w tym czasie. Wejście do sztolni Bud. N-2 fot. autora Wejście do sztolni Bud. N-12 Kamionkowy adsorber oparów ponitracyjnych oraz wejście i zbiorniki naporowe nitrozy w Bud. N2, fot. autora Tabela Nr 2. Wykaz instrukcji pracy obowiązujących pracowników zatrudnionych przy produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit w latach r., opracowanie własne autora. 12 Z karty p.poż. nr 4 (strefa 9) obiektu Sporządzonej przez Zakładową Straż Pożarną ZTS Pronit - lata siedemdziesiąte XX w., archiwum ZPS sp. z o.o. w Pionkach. 8

9 Operacja/stanowisko Symbol instrukcji- budynek Nitracja gliceryny na czystą nitroglicerynę, nitracja mieszaniny 8/22 gliceryny i glikolu na nitroglicerynę i nitroglikol 81/TG/4C - N-2 Łapacz resztek nitrogliceryny z wód popłucznych 82/TG/5/C - N-2 Płukanie wstępne nitrogliceryny w płuczce 85/TG/8/C - N-2 Wstępne odstawanie kwasu ponitracyjnego, odstojniki pierwsze, kwasy ponitracyjne przesyłane z N-2 (nitracja) 88/TG/1/C - N- Łapacz resztek nitrogliceryny z wód popłucznych 82/TG/5/C - N-4 Przygotowanie 4% roztworu sody do stabilizacji i podgrzanie wody do płukań 8/TG/6/C N-4a Stabilizacja nitrogliceryny 4% roztworem węglanu sodu (NaCO) 84/TG//C - N-4 w stabilizatorach Przygotowanie odpadków na spalacz 881/TG//C N-1 Postępowanie przy wybieraniu nitrogliceryny z dołu neutralizacyj 121/TG/44/Z dół nego neutralizacyjny Źródło: instrukcje pracy ZTS Pronit dla instalacji produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego z 1965 r, przechowane przez mistrza dawnego Oddziału CU na Wydziale PZ Mariana Kiragę. 1 Skrócony opis technologiczny produkcji produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskigo. Surowce używane do produkcji nitrogliceryny: Gliceryna destylowana dynamitowa specjalna o wzorze CH8O gatunek Ds. Musiała od powiadać wymaganiom normy PN-5/C-245. Wymagania wg. normy: - barwa sprawdzana na fotometrze Pulfricha przepuszczalność co najmniej % - przezroczystość w świetle przechodzącym powinna być przezroczysta i nie zawierać za wiesin - zapach słaby, swoisty - gęstość, co najmniej 1,259 - zawartość czystej gliceryny co najmniej 98,5% - liczba zmydlenia, najwyżej, - próbna nitracja wydajność co najmniej 22,2%, czas rozwarstwienia się Ngl od kwasów ponitracyjnych najwyżej 2 minut. Gliceryna była dostarczana w cysternach kolejowych lub samochodami z systemami grzew czym w beczkach żelaznych, ocynkowanych oraz balonach szklanych umieszczonych w koszach wiklinowych wyłożonych wewnątrz słomą, wiórami. Gliceryna w beczkach była magazynowana na placu składowym (latem) lub w pomieszczeniu zamkniętym (zima) ogrzewanym do temperatury -4 C. 1 Opracowanie własne autora wg. Opis procesu technologicznego produkcji nitrogliceryny lub mieszanek nitrogliceryny metodą Raczyńskiego, ZTS Pronit, 196 r., Egz. Nr oraz instrukcji pracy wymienionych w Tabeli Nr 2 9

10 Nitroza 5/5 - mieszanina stężonego kwasu azotowego ze stężonym kwasem siarkowym w stosunku 1:1. Była cieczą bezbarwną lub o słomkowym odcieniu, silnie żrącą, opary działa ły drażniąco na drogi oddechowe. Nitrozę w gatunku I dostarczano w cysternach stalowych bez spustów dolnych z załadunkiem i rozładunkiem górnym. Nitroza musiała spełniać wy magania normy PN-2/ Wymagania wg. Normy: - zawartość kwasu siarkowego 5% +- 2% - zawartość kwasu azotowego 5% +- 2% - zawartość azotu w przeliczeniu na czterotlenek azotu najwyżej,4% - zawartość wody od 1 2% - pozostałość po wyprażeniu najwyżej,12 Nitrozę magazynowano w zbiornikach stalowych o pojemnościach 6m wykonanym ze stali kwasoodpornej oraz zbiorników 6 i 4 m wykonanych ze stali węglowej. Znajdowały się pod zadaszoną wiatą na wolnym powietrzu. Pod zbiornikami znajdowało się wgłębieniewanna wyłożona materiałem kwasoodpornym, ze spadkiem w kierunku ujścia do kanału. Materiały pomocnicze: - soda bezwodna techniczna, amoniakalna, kalcynowana, rodzaj L gatunek I. Jej głównym składnikiem był węglan sodowy Na2CO, Odpowiadała wymaganiom normy PN-4/C841. Przeznaczona była do fazy stabilizacji. Dostarczano ją wagonami kolejowymi w workach papierowych, wielowarstwowych po 5 kg. - olej parafinowy - parafina płynna. Ciecz bezbarwna i bez zapachu. Olej parafinowy musiał spełniać wymagania Polskiej Farmacji. Dostarczano parafinę wagonami kolejowymi w beczkach metalowych ocynkowanych po 2 kg. Dodawano ją podczas nitracji do mieszaniny reakcyjnej, aby przyspieszała separację nitrogliceryny od kwasów ponitracyj nych. Tor kolejowy (od bocznicy Zakł. PA), którym dostarczano surowce na Oddz. CU. fot. autora 1

11 Produkcja nitrogliceryny podzielona była na następujące etapy. 1. Przygotowanie surowców; 2. Nitracja;. Separacja; 4. Płukanie wstępne; 5. Stabilizacja; 6. Odstawanie wstępne kwasu ponitracyjnego;. Odstawanie wtórne kwasu ponitracyjnego; 8. Odstawanie wód popłucznych i postabilizacyjnych. 9. Ścieki neutralizacja. Bud. N-1 odstojniki kwasów 1 sztuk, fot. autora Zbiornik na sprężone powietrze Bud.N-2 - Nitracja gliceryny na czystą nitroglicerynę: Urządzenia nitrator, dozownik (elewator) nitrogliceryny, wywrotka kwasowa, separator, kadź bezpieczeństwa, płuczka, urządzenia do podgrzewania wody, cysterenka na pneumatycznych kołach. Obsługa osoby (starszy,, płuczkowy), maksymalne załadowanie gliceryny kg. Przygotowanie gliceryny. Beczki z gliceryna wtaczano do komory grzewczej i podgrzewano parą do temp. 4 C, ponieważ w niższych temperaturach jest zbyt lepka i trudno wylewać ją z beczek. Przy pomocy pompy trybowej wypompowywano ją z beczek poprzez zbiornik naporowy do zbiornika przejściowego. Z niego przesyłano glicerynę do tzw. przetłoczki. Sprężonym powietrzem przesyłano glicerynę ogrzewanymi (5-4 C) rurociągami do budynku nitracji. Przygotowanie nitrozy. Ze zbiorników magazynowych nitrozę przetłaczano pompą odśrodkową do zbiornika przejściowego (leżący walczak ze stali kwasoodpornej o pojemności ok. 2 m ) znajdującego się pod zadaszeniem w pobliżu budynku nitracji. Po napełnieniu zbiornika za pomocą pompy odśrodkowej poprzez filtr (siatka ze stali 2 kwasoodpornej 2 oczek/cm ) przesyłano ją do zbiornika naporowego (walczak o średnicy, m ze stali kwasoodpornej o pojemności ok.,4 m ). Stąd nitroza spływała grawitacyjnie poprzez łapacz zanieczyszczeń (zbiornik o kształcie cylindrycznym o średnicy 11

12 ,25 m z dnem stożkowym i wewnętrzna przegrodą) do urządzenia dozującego do nitratora. Przygotowanie roztworu sody dla fazy stabilizacji. Operacja wykonywana w Bud. N-25. Do zbiornika mieszalnika (cylindryczny, stojący zbiornik o pojemności 1 m miał płaszcz grzewczy na parę oraz w środku bełkotkę powietrzną do mieszania zawartości) wlewano zimną wodę, którą przy pomocy pary podgrzewano do temperatury 4 C. Następnie włączano mieszanie powietrzem i poprzez właz z koszem zasypowym wsypywano sodę w takiej ilości, aby osiągnąć stężenie 4%. Po rozpuszczeniu sody, przesyłano roztwór za pomocą pompy (wydajność ok. litrów na minutę) rurociągami do budynku stabilizacji N12 (roztwór krążył między tymi budynkami w obiegu zamkniętym). Nitracja. Proces nitracji gliceryny polegał na działaniu 5 5,5 części wagowych nitrozy na 1 część wagową gliceryny dopływających w sposób ciągły do środowiska zemulgowanej nitrogliceryny przy zastosowaniu intensywnego mieszania mechanicznego i chłodzeniu produktów reakcji z równoczesnym ciągłym ich odprowadzaniu do nastepnej fazy (separacji). Rozpoczynano nitrację dozując do nitratora glicerynę oraz mieszankę kwasów znajdujących się w separatorach. Uruchamiano tzw. bełkotkę (mieszanie składników w nitratorze za pomocą sprężonego powietrza). Ciśnienie sprężonego powietrza w bełkotkach (znajdowały sie w nitratorze i separatorach) wynosiło atmosfery. Gliceryna musiała mieć temperaturę -5 C, natomiast kwasy do 18 C. Proces nitracji był prowadzony pod ścisłą kontrolą temperatury nitracji w nitratorze (optymalna C). W nitratorze temperaturę utrzymywano przy pomocy cieczy chłodzącej (solanka o temperaturze 4 C i ciśnieniu 1 14 atmosfery ) przepływającej przez wężownice znajdujące się w nitratorze. W przypadku przekroczenia temperatury 18 C w nitratorze regulowano ją także za pomocą zmiany szybkości dopływu do nitratora składników nitracji czyli kwasów i gliceryny. Wzrost temperatury nitracji do 22 C był sygnałem ostrzegawczym określanym jako I maximum. Jej wzrost do 2 C (II maximum) zobowiązywał ów do natychmiastowego spuszczenia zawartości nitratora do kadzi bezpieczeństwa. Zawartość nitratora (nitrogliceryna z kwasami ponitracyjnymi) spływała do separatora, w którym następowało oddzielenie Ngl od mieszanki kwasowej ponitracyjnej. Podczas separacji Ngl od kwasów w separatorze zapewniano przepływ sprężonego powietrza przez przez warstwy cieczy pojedynczymi pęcherzykami. Z nitratora (po obserwacji przez szklany wziernik) zaworem trójdrożnym zlewano kwas odpadkowy do odstojników w Bud. N-. Kwas zlewano do momentu, kiedy przez wziernik zauważono w kwasie ciemniejszą warstwę wydzielonej Ngl. Przełączano wówczas spływ kwasu z Ngl na płuczkę wstępną, gdzie dokonywało się jego przemywanie. Do nitratora natomiast wpuszczano 2- wywrotki kwasu ponitracyjnego z Bud. N- co miało zapewnić przemycie nitratora i usunięcie resztek Ngl z separatora. Po tej operacji spuszczano resztki kwasów ponitracyjnych z nitratora do odstojników w Bud. N- przy jednoczesnym ich mieszaniu powietrzem tak w nitratorze jak i separatorze. Na koniec sprawdzano działanie pneumatyków i kadzi bezpieczeństwa, a całą aparaturę w Bud. N-2 płukano i napełniano wodą. Zawory trójdrożne po zakończeniu nitracji smarowano 14 tj. 11 kpa, przyp. autora 12

13 wazeliną. Bud. N-2 adsorber, Bud. N-2 płuczka, fot. autora fot. autora Bud. N-2 płuczka 15 Bud. N-2 wywrotka nitrogliceryny Bud. N- Wstępne odstawanie kwasu ponitracyjnego: Urządzenia - odstojniki pierwsze ( z bełkotkami), pompa wirowa, wentylator, rurociągi kwasowe. Wyposażenie: dwie łyżki i wiadra aluminiowe do zbierania kwaśnej Ngl. Sprzęt ochrony osobistej: okulary, rękawice gumowe, maski, roztwór kwaśnego węglanu sodu. Bud. N- odstawanie wstępne, fot. autora Bud. N- osadniki (2 sztuki) 15 Wynalazek inż. Stefana Raczyńskiego, przyp. autora 1

14 Schemat instalacji do odstawania kwasów odpadkowych, fot. autora Obsługa 2 osoby ( i odstojnikowy). W bud. N-2 znajdowały się dwa odstojnki do wstępnego odstawania kwasu ponitracyjnego przesyłanego po nitracji z N-2. I Celem odstawania kwasów ponitracyjnych było oddzielenie sie resztek nitrogliceryny (w postaci emulsji) od kwasów, ręczne jej zebranie i przesłanie oczyszczonych od Ngl kwasów do Bud. N-1 na wtórne odstawanie. Kwasy ponitracyjne w odstojnikach utrzymywano przy pomocy ciepłej wody w temp C. Były mieszane sprężonym powietrzem przez bełkotki, co wspomagało osadzanie się resztek Ngl na ich powierzchni. W połowie zmiany pobierano próbkę kwasów z odstojników do laboratorium w celu określenia składu procentowego. Kontrolę temperatury prowadzono co godzinę, sprawdzając czy powierzchnia kwasów się nie przegrzewa. Co godzinę także zbierano aluminiowymi łyżkami resztki Ngl pływającej w postaci emulsji na powierzchni kwasów do aluminiowych wiader. Wiadrami przenoszono Ngl do Bud. N-2, przelewano cienkim strumieniem do płuczki wstępnej i poddawano płukaniu razem z nitrogliceryną pochodzącą z bieżącej nitracji. Płukano Ngl w płuczce wstępnej w czasie 5-1 minut. Ilość wody w płuczce utrzymywano w stosunku do Ngl w proporcji 1:1. Po przelaniu z płuczki Ngl wodę popłuczną odprowadzano wężem gumowym do do dołu neutralizacyjnego. Odstojników wstępnych nie wolno było opróżniać z kwasów ponitracyjnych do końca. Zawsze pozostawiano ich ilość do wysokości 2- cm od dna zbiornika. Po przesłaniu odstanych kwasów do Bud.N-1 rurociągi przesyłowe przedmuchiwano sprężonym powietrzem. Zanieczyszczoną, rozlaną Ngl przenoszono do Bud. N-1, gdzie mieszano ją z trocinami i poddawano procesowi neutralizacji. Bud. N-4 - Stabilizowanie nitrogliceryny, magazynowanie gotowego produktu: Urządzenia Stabilizatory (4 zbiorniki), pompa wodna, waga zegarowa 1 kg, wiadra aluminiowe, 2 podstawki aluminiowe, 2 gąbki naturalne, naczynia do pobierania prób, latarka kieszonkowa. 14

15 Schemat instalacji do stabilizowania nitrogliceryny w Bud. N-4, fot. autora Obsługa 2 osoby (stabilizatorowy, pomocnik stabilizatorowego) + okresowo 1 (namiarowy) Nadmiar kwaśnej wstępnie przepłukanej Ngl z nitracji (Bud. N-2) przywoził pomocnik stabilizatorowego cysterenka do ręcznego przewozu Ngl po otrzymaniu sygnału od ów kończących nitrację. W cysterence przed wyjazdem do Bud. N-2 musiało być zawsze około 1 cm wody. Po przywiezieniu wstępnie przepłukanej Ngl do Bud. N-4 łączono cysterenkę ze stabilizatorem wężem z końcówką inżektora i uruchamiano pompę wodną, która tłoczyła wodę podgrzewana parą do temperatury -5 C. Równocześnie uruchamiano w stabilizatorze mieszanie sprężonym powietrzem. Po napełnieniu stabilizatora do ¾ objętości zatrzymywano mieszanie, odpuszczano nadmiar wody i ponownie uruchamiano mieszanie. Po przetłoczeniu Ngl z cysterenki, spłukiwano resztki Ngl w cysterence wodą o temperaturze C i inżektorowano ją do stabilizatora. Następnie dodawano do stabilizatora 4% roztwór sody o temperaturze 5-4 C w ilości równej objętości Ngl. Po wlaniu roztworu sody mieszano zawartość stabilizatora przez 2 minut., po czym zamykano dopływ powietrza i po odczekaniu 5 minut dekantowano wody popłuczne. Podczas każdego płukania pomocnik stabilizatorowego odpuszczał dolnym króćcem stabilizatora około 2 kg Ngl do aluminiowego wiaderka i przelewał do stabilizatora. Stabilizatorowy w tym czasie sprawdzał przy pomocy różowego papierka lakmusowego odczyn Ngl. Papierek powinien zmienić barwę na niebieską (ph powyżej odczyn alkaliczny). Jeżeli papierek zmieni ł barwę na czerwoną odczyn kwaśny należało powtórzyć płukanie alkaliczne (sodą). Kiedy uzyskano odczyn alkaliczny uruchamiano mieszanie sprężonym powietrzem i wlewano wodę o temperaturze 2-25 C w ilości równej objętości Ngl. Mieszanie prowadzono przez 1 minut, po czym przenoszono próbkę Ngl (w 16 naczyniu do pobierania prób) do laboratorium na wykonanie testu Abla. Po uzyskaniu pozytywnych wyników testu Abla z laboratorium zlewano Ngl poprzez filtr płucienny do zbiornika (kadzi). Tam przechowywano Ngl do chwili przerobu na ciasto prochowe lub przewozu na Wydz. PZ (do produkcji materiałów górniczych po II wojnie światowej). 16 Test Abla - metoda badania trwałości chemicznej materiałów wybuchowych. Polega na pomiarze czasu zmiany zabarwienia papierka jodoskrobiowego ( przez min. 2 minut w temperaturze 2 C) pod wpływem produktów rozkładu nitrogliceryny, przyp. autora 15

16 W przypadku rozlania Ngl (co wprawdzie rzadko, ale się zdarzało) zbierano ją natychmiast gąbką i zanurzano w wiadrze aluminiowym z wodą. Miejsce skąd zbierano Ngl zmywano acetonem lub 1% alkoholowym roztworem ługu sodowego. Budynek N-4 Bud. N-4 Łapacze Ngl, fot. autora fot. autora Cysterenka do ręcznego przewozu Ngl Bud. N-4 Stabilizatory i zbiorniki pośrednie Bud. N-1 Przygotowanie i przechowywanie odpadów Ngl: Urządzenia - skrzynia aluminiowa, dwie łopatki z drzewa, dwa wiadra aluminiowe, Obsługa 2 osoby (stabilizatorowy, pomocnik stabilizatorowego) Odpadki Ngl przenoszono ręcznie wiadrami aluminiowymi z poszczególnych faz produkcji do budynku N-1 i tam w skrzyni aluminiowej następowało ich mieszanie w celu fleg matyzacji z ftalanem dwubutylu w stosunku 1:1, a następnie z trocinami w stosunku: wiadro trocin na ½ wiadra odpadu Ngl. Po mieszaniu Ngl przybierała postać gęstej papki. Po wy mieszaniu i uzyskaniu takiej konsystencji odpady przenoszono drewnianymi łopatkami ze skrzyni do aluminiowych bidonów, którymi przewożono je do spalenia na spalaczu zakłado wym. Operację przygotowania odpadów Ngl do spalenia wykonywali pracownicy fazy sta bilizacji. Odpady w tej postaci nie przetrzymywano w Bud. N-1 dłużej niż 24 godziny. Przechowywanie odpadów w Bud. N-1 wymagało utrzymywania temperatury w tym budynku w granicach C. Naczynia po odpadach (wiadra aluminiowe) przecierano trocinami i zmywano 15% roztworem wodorotlenku sodowego (sody). Bud. N- - Ścieki neutralizacja: Urządzenia: dwa zbiorniki stalowe, wygumowane o pojemności po 12 m wyposażone w mieszadła 16

17 mechaniczne, pompa, trzy betonowe odstojniki każdy o pojemności 55 m zaopatrzone w bełkotki powietrzne. Obsługa: 1 osoba (oczyszczacz ścieków). Ścieki z produkcji Ngl stanowiące wody popłuczne i postabilizacyjne po przejściu przez baterie łapaczy labiryntowych zawierały w sobie jeszcze niewielkie ilości nitroestrów i posiadały odczyn kwaśny, dlatego kierowane były do obiektu neutralizacji N-. Szybkość dopływu ścieków do N- wynosiła m na godzinę. W trakcie napełniania zbiorników dozowano do nich wapno hydratyzowane w takiej ilości, aby uzyskać odczyn alkaliczny. Sprawdzano poziom neutralizacji uniwersalnymi papierkami wskaźnikowymi co 2 godziny. Po napełnieniu sie zbiorników wsypywano do nich dodatkowo 5 kg wapna mieszając całość przez 1 minut. W trakcie mieszania uruchamiano pompę i przesyłano zneutralizowane ścieki do jednego z trzech odstojników betonowych, w których mieszano zawartość przez okres 48 godzin powietrzem. Następnie ścieki pozostawiano w spokoju do 1 18 dekantacji. Wyklarowaną ciecz spuszczano bezpośrednio do kanalizacji. Osad zebrany z dna odstojnika spuszczano dolnym odpływem na poletka osadcze, gdzie następowało jego osuszenie. Wysuszony osad wybierano ręcznie lub koparką (w latach 6-8-tych XX w.) i wywożono w różne zagłębienia na terenie zakładów. Nitrogliceryna wyprodukowana metodą Raczyńskiego musiała odpowiadać wymaganiom normy ZN-4/MPCh/TS-159 sprawdzanym za pomocą badania: Badanie Wymagania Stałość wg próby Abla w minutach nie mniej niż w temp.2 C 2 ph nie mniejsze niż,6 Zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na2CO w % nie więcej niż Zawartość wody w % nie więcej niż,5,5 Kadra i nadzór techniczny Oddziału C(CU) produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w okresie powojennym (znane autorowi). Kierownicy Durlik Jan, Marian Mykietyn, Marian Głowacki, Tadeusz Górecki Technolodzy: Albin Wilk, Irena Jaskólska, Tadeusz Górecki, Andrzej Oździński Mistrzowie Marian Kiraga, 1 Dekantacja - zlewanie cieczy znad osadu, który zalega pod cieczą w zbiorniku, przyp. autora 18 Kanalizacja kanał z kręgów betonowych zakopany w ziemi, który wprowadzał ścieki bezpośrednio do rzeki Zagożdżonki tuż za jej ujściem ze Stawu Górnego, przyp. autora. 1

18 Tabela Nr. Wyrywkowy wykaz pracowników prowadzących proces produkcji Ngl metodą Raczyńskiego w latach : Nazwisko i imię Nr marki19 Stanowisko Stawka (zł./godz.) Październik 196 rok Żaczek Marian Piorun Bronisław Szymański Zygmunt 16 Polesiak Henryk Kęska Henryk 64 Pietrzyk Franciszek 161 Mróz Franciszek 16 stabilizatorowy Jakubowski Jerzy 41 stabilizatorowy 8 Korcz Kazimierz 151 stabilizatorowy Winiarski Bolesław 25 stabilizatorowy Wziątek Stanisław 5 Krzesicki Jan 15 Jędrzejczyk Jan 82 odstojnikowy Kowal Stefan odstojnikowy 6 Pietrzyk Jan 214 odstojnikowy 4 Lipiec 195 rok Stawka zaszeregowania Polesiak Henryk B/9 Jakubowski Jerzy 41 stabilizatorowy B/8 Wziątek Stanisław 5 odstojnikowy B/ Kęska Henryk 64 B/9 Kowal Stefan odstojnikowy B/8 Jędrzejczyk Jan 82 B/8 Klat Marian 8 B/9 Mroczek Tomasz 11 odstojnikowy B/8 Rogowski Władysław 111 odstojnikowy B/ Korcz Kazimierz 151 stabilizatorowy B/8 Krzesicki Jan 15 B/9 Pietrzyk Jan 214 B/9 19 Marka - wydziałowy nr ewidencyjny (identyfikacyjny) pracownika, którym posługiwano się przy tworzeniu list płacy, ale także metalowa blaszka z wytłoczonym nr ewidencyjnym służąca do pobierania narzędzi z narzędziowni wydziałowej, przyp. autora 18

19 Mróz Franciszek 16 stabilizatorowy B/8 Świątek Kazimierz 165 odstojnikowy B/ Szymański Zygmunt 16 B/9 Winiarski Bolesław 25 stabilizatorowy B/8 Glimasiński Jan 258 odstojnikowy B/ Mazur Henryk 25 oczyszczanie ścieków B/6 Jurek Tadeusz oczyszczanie ścieków B/ Urbanek Eugeniusz 1 odstojnikowy B/ Źródło: Kontrolka dniówek pracowników Wydz. CU, odnaleziona w 211 r w kantorku mistrza dawnego Oddziału CU na Wydziale PZ. Tablica dziennego zatrudnienia pracowników Oddz. CU w latach /8-tych XX w., fot. autora Pracownicy prowadzący proces produkcji nitrogliceryny mieli precyzyjnie określone (w instruk cjach pracy oraz w opisie technologicznym produkcji) obowiązki i zakres odpowiedzialności. Tabela Nr 4. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników uczestniczących w procesie produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego. Stanowisko Nitratorowy Stabilizatorowy Zakres czynności/odpowiedzialności Ilość prac. na zmianie - sprawdzenie aparatury przed procesem, - dowóz, podgrzewanie i przetłaczanie Ngl, - nadzór nad parametrami i przebiegiem procesu nitracji, separacji, płukania wstępnego, - napełnianie cystrenki przepłukaną Ngl, - awaryjne uruchomienie spustów do kadzi bezpieczeństwa, - zakończenie procesu nitracji, separacji i płukania, - obsługa łapaczy - transport Ngl z budynku nitracji do budynku stabilizacji, - przesyłanie Ngl z cysterenki do stabilizatora, - płukanie Ngl w stabilizatorze roztworem sody, ciepłą i zimną wodą, - sprawdzanie ph Ngl, - pobieranie próbek Ngl i odnoszenie do laboratorium wydziałowego 2 19

20 - przesyłanie Ngl do magazynu i nadzór nad magazynem - usuwanie Ngl z łapaczy Odstojnikowy Oczyszczacz ścieków - kontrola co godzinę odstawania wstępnego i wtórnego kwasów ponitarcyjnych, - zbieranie Ngl z powierzchni kwasów, - płukanie zebranej Ngl, - spuszczanie wody popłucznej do łapacza i spuszczanie Ngl z łapacza, - przetłaczanie kwasów ponitarcyjneych z odstojników wstępnych do odstawania wtórnego i z odstawania wtórnego do denitracji, - pobieranie próbek kwasu ponitracyjnego i dostarczanie do laboratorium ochrony środowiska, - rozładunek nitrozy z cystern, - kontrola aparatury nitracyjnej 2 - kontrola napełniania mieszalników neutralizacyjnych, - sprawdzanie odczyny zawiesiny, - przesyłanie zawiesiny z mieszalników do odstojników, - nadzór nad mieszaniem i odstawaniem, - dekatyzacja wody znad osadu i spuszczanie osadu na poletka osadcze, - dowóz wapna do bud. N- 1 Źródło: Opis procesu technologicznego produkcji nitrogliceryny lub mieszanek nitrogliceryny me todą Raczyńskiego, ZTS Pronit, 196 r., Egz. Nr Pracownicy produkujący nitroglicerynę byli zobowiązani do sporządzania szczegółowych raportów stanu i parametrów surowców oraz przebiegu samego procesu. 2

Materiały wybuchowe. Katarzyna Machnikowska

Materiały wybuchowe. Katarzyna Machnikowska Materiały wybuchowe Katarzyna Machnikowska Najpopularniejsze materiały wybuchowe Wybuch Trotyl Karbonit Podział materiałów wybuchowych Dynamit Eksplozje chemiczne Piorunian rtęci Proch Bomba Granat ręczny

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 705 - grunt pod tynki akrylowe. Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88, 40-742

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert INFORMACJE OGÓLNE W celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z awariami

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA URZĄDZEŃ Oczyszczana woda podawana będzie do osadnika wielostrumieniowego, lamellowego o powierzchni sedymentacji 60 m 2 (np. DF SLAF 60). Woda surowa wprowadzana będzie do zbiornika reakcyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AT 360, AT 361, AT 362 Tynk polikrzemianowy baranek 1,0; 1,5; 2,0 mm AT 366, AT 367, AT 368 Tynk

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 706 grunt pod tynki polikrzemianowe Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Czyli wybuchowa prezentacja!

Czyli wybuchowa prezentacja! Czyli wybuchowa prezentacja! Co to jest Dynamit? Budowa Dynamitu. Krótka historia wynalazku. Alfred Nobel twórca Dynamitu. Testament Alfreda Nobla. Nagroda Nobla. Zastosowanie Dynamitu. Bibliografia. Dynamit

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 2 ekwiwalenty 2 krople

1 ekwiwalent 2 ekwiwalenty 2 krople PREPARAT NR 5 COOH OH H 2 SO 4 COOH O ASPIRYNA 50-60 o C, 30 min. O Stechiometria reakcji Kwas salicylowy bezwodny Bezwodnik kwasu octowego Kwas siarkowy stęż. 1 ekwiwalent 2 ekwiwalenty 2 krople Dane

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r.

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta 1.1. Nazwa mieszaniny 1.2. Zastosowanie mieszaniny: Proszek o odczynie alkalicznym do prania ręcznego, w pralkach mechanicznych, mycia i czyszczenia.

Bardziej szczegółowo

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej PRASA FILTRACYJNA Podstawy procesu filtracji Podstawy procesu filtracji obowiązujące dla przystępujących do tego ćwiczenia podane są w instrukcji do ćwiczenia " Filtracja prowadzona przy stałej różnicy

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Wygląd

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2018 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Obsługa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: Strona 1 z 5 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 telefon: (042) 631 89 45

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

Informacja o występujących zagrożeniach w WARTER Spółka z o. o. oddział Kędzierzyn-Koźle

Informacja o występujących zagrożeniach w WARTER Spółka z o. o. oddział Kędzierzyn-Koźle Szanowni Państwo Rodzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dostawca: Importer: Tikkurila Coatings Oy Tikkurila Coatings Sp. z o.o. Adres: P.O.Box 53, FIN-01301 Vantaa ul.mościckiego 23

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 1999-09-30 Data aktualizacji : 2017-12-06 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu politereftalan etylenowy modyfikowany glikolem b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: biologicznie czynny składnik preparatów kosmetycznych, dermatologicznych i wyrobów chemii gospodarczej.

Zastosowanie: biologicznie czynny składnik preparatów kosmetycznych, dermatologicznych i wyrobów chemii gospodarczej. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Kolagen i elastyna Data aktualizacji 2016-10-12 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Kolagen i elastyna

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Oznaczenie kwalifikacji: A.06 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SZKŁO WODNE SODOWE

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SZKŁO WODNE SODOWE Data sporządzenia: 27.12.1999r. Strona 1 z 1 DYSTRYBUTOR: P.P.H.U. CHEM-ROZLEW Paweł Biegun 34-300 śywiec, ul. Łączna 28 tel./fax (+48) (033) 862 14 36 tel. kom. 0 602 19 07 14 e-mail chemrozlew@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja służby neutralizacji, zbierania i likwidacji odpadów chemicznych

Organizacja służby neutralizacji, zbierania i likwidacji odpadów chemicznych 1 Organizacja służby neutralizacji, zbierania i likwidacji odpadów chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej 1. Organizacja służby Powołuje się służbę neutralizacji, zbierania i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Analizy powypadkowe. dr inż. Michał Górny. Kopalnia Doświadczalna "BARBARA"

Analizy powypadkowe. dr inż. Michał Górny. Kopalnia Doświadczalna BARBARA Analizy powypadkowe dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Okres życia urządzeń przeciwwybuchowych Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja Informacje o CLIMBEX SA Zaplecze technologiczne Aplikacje przemysłowe Efekty

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia 01.10.2007 KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa: Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 poz. 8) 1. Identyfikacja substancji chemicznej /preparatu i

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Trwałość

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Sekusept Aktiv

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Sekusept Aktiv Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. --------------------------------------------------------------------------------------- - środek do dezynfekcji instrumentów

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 1,45 ekwiwalenta 0,6 ekwiwalenta

1 ekwiwalent 1,45 ekwiwalenta 0,6 ekwiwalenta PREPARAT NR 1 O H 1. CH 3 COOK 2. woda, HCl KWAS trans-cynamonowy COOH t. wrz., 4 godz. Stechiometria reakcji Aldehyd benzoesowy 1 ekwiwalent 1,45 ekwiwalenta 0,6 ekwiwalenta Dane do obliczeń Związek molowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Oznaczenie kwalifikacji: A.06 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Article number: SY261010, SY261011, SY261020, SY261021 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu i faks: +48

Bardziej szczegółowo

Alfred Becht GmbH Carl-Zeiss-Str.16 D Offenburg KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzono zgodnie z dyrektywą 1907/2006

Alfred Becht GmbH Carl-Zeiss-Str.16 D Offenburg KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzono zgodnie z dyrektywą 1907/2006 Alfred Becht GmbH Carl-Zeiss-Str.16 D-77656 Offenburg KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzono zgodnie z dyrektywą 1907/2006 1. Identyfikacja substancji i producenta Nazwa produktu Opis produktu Wytwórca Bechtozid

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208766 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360187 (51) Int.Cl. C10B 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.05.2003

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa: 685 m 2 Kubatura: 4,619 m 3 Rok budowy: Dane techniczne:

Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa: 685 m 2 Kubatura: 4,619 m 3 Rok budowy: Dane techniczne: Wydział PG 910; 1.Budynek produkcyjny B-328 Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany- murowane z cegły pełnej czerwonej, nieotynkowany. Dach- kryty papą asfaltową. Zadaszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 11: Spalanie wybuchowe. Piotr Wójcik

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 11: Spalanie wybuchowe. Piotr Wójcik SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 11: Spalanie wybuchowe Piotr Wójcik 2T Eksplozja Eksplozja - gwałtowny wybuch powodujący powstanie fali uderzeniowej rozchodzącej się z prędkością powyżej

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Budowa prototypu aparatury do prowadzenia reakcji pod zwiększonym ciśnieniem (10 barów).

Budowa prototypu aparatury do prowadzenia reakcji pod zwiększonym ciśnieniem (10 barów). Zaprojektowanie i zbudowanie aparatury ciśnieniowej do testowania zdolności MOF-ów do adsorpcji i uwalniania wody. Przeprowadzenie testów i wykonanie ewentualnych korekt w zaprojektowanym systemie w zależności

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu poli(alkohol winylowy) b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny polimer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podzlewowy separator tłuszczu KESSEL /US do ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających

INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podzlewowy separator tłuszczu KESSEL /US do ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podzlewowy separator tłuszczu KESSEL 93025.00/US do ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających Zalety wyrobu wykonanie z polimeru nieulegającego korozji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 4 ekwiwalenty 5 ekwiwalentów

1 ekwiwalent 4 ekwiwalenty 5 ekwiwalentów PREPARAT NR 9 NH 2 NH 2 HCOOH 100 o C, 1 godz. N N H BENZIMIDAZOL Stechiometria reakcji Kwas mrówkowy Amoniak (25% m/m w wodzie) 1 ekwiwalent 4 ekwiwalenty 5 ekwiwalentów Dane do obliczeń Związek molowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE PISEMNE. Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia

INSTRUKCJE PISEMNE. Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia INSTRUKCJE PISEMNE Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrożenia, członkowie załogi pojazdu powinni wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu termoplastyczny elastomer poliuretanowy b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Oznaczenie kwalifikacji: A.06 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Oznaczenie kwalifikacji: A.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Oznaczenie kwalifikacji: A.06 Numer

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 60329

m OPIS OCHRONNY PL 60329 iicizemplarz ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej m OPIS OCHRONNY PL 60329 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [2lj Numer zgłoszenia: 109122 @ Data zgłoszenia: 12.01.1999 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Poznajemy warunki życia w stawie.

Poznajemy warunki życia w stawie. Poznajemy warunki życia w stawie. Cel zajęć: określenie właściwości fizykochemicznych wody w stawie. Cele operacyjne: Uczeń: - określa zapach wody, - oznacza ph wody, - mierzy temperaturę wody, - wykrywa

Bardziej szczegółowo

AUREX LPG Sp. z o.o.

AUREX LPG Sp. z o.o. AUREX LPG Sp. z o.o. Kompleksowe rozwiązania PETROCHEMIA Prowadzimy szeroko rozwiniętą działalność w zakresie dostaw wyposażenia i urządzeń do magazynowania, transportu oraz dystrybucji produktów petrochemicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu poliwęglan b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania

Bardziej szczegółowo

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Załącznik Nr1a- Jest integralną częścią Załącznika nr 1 do Umowy o dostawę i montaż urządzeń wraz z ich uruchomieniem części mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC Energetyka Blachownia Sp.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. HD-Aktiv Środek do myjek wysokociśnieniowych Nr art. 873-0154

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. HD-Aktiv Środek do myjek wysokociśnieniowych Nr art. 873-0154 Strona 1 z 6 Data sporządzenia: Data aktualizacji: 30.03.1998r. 12.10.2004r. Producent: Importer: BÜFA Reinigungssysteme Medi-Sept Sp. z o.o. GmbH & Co. KG Konopnica 159c k/lublina Postfach 2563 21-030

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Instrukcja do Ćwiczenia 14 Zastosowanie metod membranowych w oczyszczaniu ścieków Opracowała dr Elżbieta Megiel Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD

WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD są przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako metoda obniżająca koszty dostosowania urządzeń nieelektrycznych do stref zagrożenia wybuchem.

Analiza ryzyka jako metoda obniżająca koszty dostosowania urządzeń nieelektrycznych do stref zagrożenia wybuchem. Analiza ryzyka jako metoda obniżająca koszty dostosowania urządzeń nieelektrycznych do stref zagrożenia wybuchem. Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX 114) Urządzeniami według definicji 2014/34/UE są maszyny, urządzenia

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

(Cytryna, grapefruit, bryza morska, jabłko mięta)

(Cytryna, grapefruit, bryza morska, jabłko mięta) (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH) Data wydania karty: 05.09.2008 r strona 1/5 Aktualizacja karty:10.06.2009 r 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW Inwestycja przynosząca zysk dla inwestora oraz środowiska FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW RS 120 RS 250 RS V 600 RS 120 + myjnia LM 80 U Seria przemysłowa Oszczędność: do 65% kosztów rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY Strona 1 z 6 Opracował Asystent Elżbieta Półtorak 04.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Szef ZDL Andrzej Białek 08.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA SMOŁY PRZY ZASTOSOWANIU URZĄDZEŃ WIROWYCH

PRODUKCJA SMOŁY PRZY ZASTOSOWANIU URZĄDZEŃ WIROWYCH KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Adres do korespondencji: ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa, Polska Tel.: +48 34 389 07 00 E-mail: biuro@koksownianowa.pl; www.koksownianowa.pl PRODUKCJA SMOŁY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu 1.Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja producenta: Nazwa produktu: Zestaw enzym VivaTaq DNA Polimerase stężenie (5u/µl) z buforem reakcyjnym Aplikacja: Produkt został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. łuidentyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu biodegradowalny poliester b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do przeznaczonych do użytku cywilnego Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo