Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1) Czy w ramach projektu będzie można realizować tylko projekty zamknięte tzn. dla konkretnych firm oraz studia podyplomowe? Czy została przewidziana jakieś wsparcie dla projektów otwartych. Odp.: W ramach konkursu możliwe są do realizacji tylko i wyłącznie projekty zamknięte. Oznacza to, że we wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwa objęte wsparciem będą wpisane z nazwy albo w sposób umożliwiający ich identyfikację (należy wskazać cechę wyróżniającą te firmy w stosunku do ogólnej populacji przedsiębiorstw np.: członkowie branżowego stowarzyszenia, izby gospodarczej, franczyzobiorcy konkretnej firmy). Rekrutacja firm uczestniczących w projekcie powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie w formie szkoleń (w tym w formie studiów podyplomowych) i doradztwa. 2) Zazwyczaj konkursy w ramach poddziałania PO KL miały charakter ponadregionalny. Czy w tej kwestii nastąpiła jakaś zmiana? (kryteria oceny Odp.: Projekty w ramach konkursu HeRosi organizacji nie muszą spełniać warunku ponadregionalności. Warunek ten został usunięty ze Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. 3) W jaki sposób będzie badane, czy strategia zarządzania zasobami ludzkimi została faktycznie przyjęta do realizacji? Na którym etapie firma musi to wykazać? Odp.: Beneficjent będzie musiał rozliczyć się z osiągnięcia zaplanowanych rezultatów na zakończenie realizacji projektu. Należy również pamiętać o zasadzie trwałości, czyli wykazać, że rezultaty i cele osiągnięte w ramach projektu zostaną utrzymane po jego zakończeniu. Strategia powinna zostać zaakceptowana w sposób zgodny z procedurami obowiązującymi w danej firmie, np. przez osoby mające upoważnienie do reprezentacji firmy. 4) Co w przypadku, gdy nie ma możliwości zobowiązania partnera, żeby de facto przyjął on strategię zarządzania zasobami ludzkimi i ją realizował? Czy podpisana strategia będzie uznana jako dowód, że została przyjęta do realizacji? Odp.: Przyjęcie do realizacji lub aktualizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest elementem obowiązkowym projektu, warunkiem możliwości uzyskania dofinansowania. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie strategii do realizacji może być decyzja organu zarządzającego przedsiębiorcy o charakterze wykonawczym (np. w formie uchwały zarządu). 5) Jak jest traktowana jednoosobowa działalność gospodarcza w kontekście strategii zarządzania zasobami ludzkimi? Jak wygląda taka strategia? Czy jest to np. plan szkoleń? Odp.: W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej strategia jest rozumiana jako plan samodoskonalenia się, plan samorozwoju. 6) Czy duże przedsiębiorstwo, mające w układzie partnerskim kilkanaście firm może być partnerem w projekcie? (pytania dotyczące wnioskodawcy) Odp.: Duże przedsiębiorstwo może być partnerem w projekcie biorąc na siebie obowiązki organizacyjne. Wsparcie szkoleniowo doradcze będzie dedykowane powiązanym ze sobą firmom z sektora MMSP,z których jedna musi być liderem bądź partnerem w projekcie. 1

2 7) Co należy rozumieć pod pojęciem umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem - jest to bardzo szeroka kategoria. Czy np. zarządzanie finansami kwalifikuje się w ramach tej kategorii? Odp.: Są to wszystkie umiejętności i kompetencje, które wiążą się z procesem zarządzania przedsiębiorstwem. Co do zasady umiejętność zarządzania finansami przedsiębiorstwa mieści się w zakresie tego pojęcia, należy jednak pamiętać, że w ramach konkursu będą akceptowanie szkolenia dedykowane do kadry zarządzającej i właścicieli przedsiębiorstw, które będą uzasadnione jako niezbędne. 8) W strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest napisane, że przedsiębiorstwo będzie rozwijać się na rynki zagraniczne i będzie prowadziło działalność eksportową. Czy wówczas taką umiejętnością, którą można wesprzeć w ramach projektu, będzie nauka języków obcych? Odp.: Nauka języków obcych jest poza katalogiem wsparcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i w obecnym konkursie nie będzie można sfinansować takich szkoleń. 9) Zaplanowano, że wnioskodawcą, ewentualnie partnerem w projekcie będzie np. izba rzemieślnicza, która zrzesza 300 podmiotów. Czy we wniosku wystarczy wskazać, że wsparciem zostanie objęta grupa 10 z tych 300 podmiotów nie wskazując jednocześnie, o które konkretnie podmioty chodzi (o jakich pracowników o jakich cechach). Czy nie jest to już projekt otwarty? (kryteria oceny Odp.:. Opisana sytuacja nie spełnia definicji projekt zamkniętego. Konstrukcja wniosku już w pkt. 3.2 wymaga podania specyficznych cech grupy, dla której dedykowany jest projekt oraz zdefiniowania jej konkretnych problemów. Zgodnie z założeniami projektu zamkniętego rekrutacja firm do projektu musi być zakończona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Należy podkreślić, że po otrzymaniu dofinansowania Wnioskodawca będzie musiał przedstawić strategię rozwoju wszystkich firm, które będą objęte wsparciem. 10) Czy przedsiębiorstwa muszą być znane z nazwy na etapie pisania wniosku? Odp.: Zgodnie z dokumentacją konkursową przedsiębiorstwa muszą być wymienione z nazwy we wniosku o dofinansowanie, bądź we wniosku powinny być zawarte informacje, które w sposób jednoznaczny umożliwią ich identyfikację (należy wskazać cechę wyróżniającą te firmy w stosunku do ogólnej populacji przedsiębiorstw np.: członkowie branżowego stowarzyszenia, izby gospodarczej, franczyzobiorcy konkretnej firmy). Oznacza to, że podczas składania wniosku o dofinansowani musi być zakończona rekrutacja firm mających uczestniczyć w projekcie. 11) Jako jeden ze sposobów wnoszenia wkładu własnego może być wynagrodzenie trenera wewnętrznego zatrudnionego w firmie. Czy aby zatrudnić takiego trenera należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadami konkurencyjności? Czy w takim razie wynagrodzenie takiego trenera może być tylko wkładem własnym, czy również może być wydatkiem kwalifikowanym? (koszty kwalifikowane) Odp.: Trener wewnętrzy jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, więc nie mamy do czynienia z zakupem usługi z zewnątrz, do której stosuje się zasadę konkurencyjności. W przypadku, gdy trener wewnętrzy prowadzi szkolenie dla pracowników swojej firmy, jego wynagrodzenie stanowi wydatek kwalifikowany i jednocześnie wkład własny beneficjenta pomocy. Natomiast gdy w ramach projektu prowadzi on szkolenia dla innych przedsiębiorstw, jego wynagrodzenie może być wydatkiem kwalifikowanym - w tej 2

3 sytuacji jego wynagrodzenie nie będzie stanowiło jednak wkładu własnego przedsiębiorcy. To, czy powinien on zostać wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności zależy od tego, czy ten trener stanowi personel wnioskodawcy lub partnera jeżeli nie, to musi być on wyłoniony zgodnie z zasadą konkurencyjności. 12) Czy będzie jakaś metodologia, w oparciu o którą należałoby dzielić pomoc publiczną przypadającą na konkretne firmy (beneficjentów pomocy) w odniesieniu do kosztów ogólnych? Czy to będzie udział na szkolenia czy na dni szkoleniowe? (koszty kwalifikowane) Odp.: Dopuszczalne są dwie metody: jedna według proporcji udziału przedsiębiorców w wydatkach na szkolenia, druga według proporcji udziału przedsiębiorców w ogólnej liczbie uczestnikogodzin szkoleń w ramach projektu (została ona opisana w dokumentacji konkursowej). 13) Czy w projekcie będzie można finansować szkolenia w ramach pomocy de minimis czy tylko w ramach wyłączeń blokowych? (koszty kwalifikowane) Odp.: Tylko i wyłącznie w ramach wyłączeń blokowych. W przypadku projektów zamkniętych nie ma możliwości sfinansowania szkoleń w ramach pomocy de minimis. 14) Kto będzie udzielał pomocy publicznej i podpisywał umowy z wykonawcami, w przypadku, gdy Beneficjentem jest duże przedsiębiorstwo, natomiast partnerem przedsiębiorstwo z sektora MMSP? (zawieranie i realizacji umowy) Odp.: Pomocy publicznej udziela Beneficjent projektu na podstawie umowy szkoleniowej. Upoważnienie takie otrzymuje z chwilą podpisania z PARP umowy o dofinansowanie. Umowy z wykonawcami wyłonionymi w ramach projektu zawiera Beneficjent lub partner, w zależności od zapisów umowy partnerskiej regulującej podział zadań i obowiązków uczestników partnerstwa. 15) Czy konieczne jest wykazanie efektu zachęty w przypadku, gdy duże przedsiębiorstwo będzie występowało jako lider w projekcie nie otrzymując wsparcia? Odp.: Efekt zachęty dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorstw objętych wsparciem. 16) Czy duże przedsiębiorstwo będące Liderem musi mieć spisaną strategię rozwoju działalności? (pytania dotyczące wnioskodawcy) Odp.: Nie. Spisaną strategię rozwoju działalności muszą mieć wyłącznie beneficjenci pomocy (wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MMSP). 17) Czy duże przedsiębiorstwo będące liderem musi z własnych środków finansować koszty zarządzania projektem? (pytania dotyczące wnioskodawcy) Odp.: Jeżeli duże przedsiębiorstwo jest liderem w projekcie, a jego pracownicy zarządzają projektem i odpowiadają za jego obsługę, to koszt wynagrodzeń tych pracowników powiększa pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorstwom z sektora MMŚP. 18) W projekcie przewidziano objęcie wsparciem grupy ok. 50 firm, które należą do sieci franczyzowej (MMŚP). Czy załącznikiem do podpisania umowy z PARP będzie wyciąg ze strategii rozwoju działalności każdego z przedsiębiorstw? Czy może te załączniki będą przedstawiane dopiero w momencie, kiedy dana firma oddeleguje osobę na szkolenia? (zawieranie i realizacja umowy) 3

4 Odp.: Zgodnie z dokumentacją konkursową niezbędnym dokumentem do podpisania umowy o dofinansowanie jest spisana strategia rozwoju działalności każdego z beneficjentów pomocy. Strategia musi być dokumentem oficjalnym, zatwierdzonym przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez organ uprawniony do reprezentowania Beneficjenta pomocy. Na etapie podpisania umowy wymagane będzie przedstawienie spisanej strategii rozwoju działalności każdego z beneficjentów pomocy. 19) Jeżeli projekt jest skierowany do dużej grupy przedsiębiorstw należących do sieci franczyzy, to czy satysfakcjonującym dokumentem byłoby przedstawienie strategii rozwoju na zasadzie mapy strategii jako skrócony obraz strategii rozwoju firm? Jak bardzo obszerny musi być ten dokument w zależności od wielkości firmy. (zawieranie i realizacja umowy) Odp.: Nie ma limitu stron strategii, które muszą być przedstawione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z PARP. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie możliwe jest przedstawienie strategii franczyzodawcy, która jest realizowania i podpisana przez wszystkich franczyzobiorców uczestniczących w projekcie. 20) Konkurs jest skierowany do pracowników działów HR oraz kadry zarządzającej. Jak należy interpretować kadrę zarządzającą w mikro przedsiębiorstwie? Odp.: W tym przypadku będzie to właściciel przedsiębiorstwa. Przez kadrę zarządzającą rozumiemy osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają nadzór nad i zarządzanie personelem. 21) Grupa przedsiębiorstw jest zainteresowana udziałem w projekcie i przyjęła strategię rozwojową, która ma doprowadzić do zwiększenia punktów sprzedaży. Czy przyszłe firmy, które znajdą się w tej sieci sprzedaży, będą mogły być objęte wsparciem pomimo, że na dzień składnia wniosku o dofinansowanie jeszcze nie istnieją. Czy takie zmiany wymagałyby aneksu do umowy? (kryteria oceny Odp.: Taka zmiana jest możliwa w trakcie realizacji projektu i będzie wymagała pisemnej zgody PARP. 22) Firma X współpracuje z firmą Y, ponieważ mają jednego klienta, natomiast nie ma pomiędzy nimi przepływów finansowych. Czy takie powiązania spełniają kryterium strategiczne? Odp.: Współpraca pomiędzy firmami musi być sformalizowana. Musi mieć formę spisaną w postaci umowy, bądź jakiegoś innego dokumentu potwierdzającego, że taka współpraca faktycznie została nawiązana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i dotyczy szerszych obszarów niż projektu realizacja dofinansowanego projektu. W tym dokumencie musi być opisany obszar współpracy oraz muszą być w nim wskazane formy tej współpracy. Pośrednia współpraca z udziałem podmiotu trzeciego (klienta) nie spełnia wymogu wskazanego w kryterium strategicznym. 23) Czy w ramach projektu można udzielać pomocy de minimis na każdego rodzaju wsparcie, o ile tylko podmiot nie ma wyczerpanego limitu? (kryteria oceny Odp.: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprost mówi, że w przypadku projektów 4

5 zamkniętych nie ma możliwości udzielenia pomocy de minimis na szkolenia i studia, a jedynie na doradztwo (dla beneficjentów pomocy) i wydatki inwestycyjne w ramach crossfinancing (dla Beneficjenta i partnerów jeśli spełniają definicję przedsiębiorcy). 24) Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie założono wsparcie dla pięciu firm, konkretnie wymieniając we wniosku ich nazwy. Czy istnieje możliwość zastąpienia firmy inną, w przypadku gdy jedna z nich się wycofuje z realizacji projektu? Czy w takiej sytuacji można ewentualnie wprowadzić zmiany w projekcie? (zawieranie i realizacja umowy) Odp.: Istnieje możliwość dokooptowania przedsiębiorstwa w trakcie realizacji projektu, należy jednak pamiętać, żę każda propozycja zmiany będzie analizowana przez PARP. Co do zasady istnieje możliwość zastąpienia jednego beneficjenta pomocy drugim. 25) W ramach holdingu jest 11 firm powiązanych kapitałowo, które mają różne rodzaje działalności, ale generalnie mieszczą się one w ramach szeroko rozumianego produktu. Czy firmy wchodzące do projektu i mające umowy agencyjne muszą być powiązane ze wszystkimi 11 firmami czy na przykład z dwoma lub trzema, ponieważ w ramach holdingu jest podział rynków? (kryteria oceny Odp.: W celu spełnienia kryterium strategicznego, wszystkie firmy stanowiące grupę co najmniej 10 przedsiębiorstw z sektora MMSP muszą być powiązane przynajmniej z jednym z tych 10 przedsiębiorstw tworzących grupę. Istnienie powiązań jedynie z podmiotami należącymi do holdingu (zakładamy, że są to duże przedsiębiorstwa) nie oznacza spełnienia kryterium strategicznego. 26) Czy na przykład liderzy grup, którzy formalnie nie są kadrą zarządzającą, a de facto kierują zespołem, również mogą być członkami grupy docelowej? (kryteria oceny Odp.: Decydującym wyznacznikiem jest opis stanowiska, zgodnie z którym dany pracownik zarządza pracą innych osób w przedsiębiorstwie. Nazewnictwo poszczególnych stanowisk nie ma znaczenia z punktu widzenia wymogów konkursu. 27) Ile ma trwać komponent szkoleniowy dla kadry zarządzającej dotyczący podnoszenia świadomości w zakresie korzyści (ekonomicznych i społecznych) płynących z wdrażania w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego i możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania)? Odp.: Czas trwania komponentu nie został zdefiniowany w dokumentacji konkursowej, ponieważ forma wsparcia, która będzie realizowana w ramach tego komponentu zależy od uzasadnienia potrzeby organizacji takiego komponentu z uwzględnieniem specyfiki beneficjentów pomocy. 28) Czy zarówno lider jak i partner musi się wykazać zdolnością finansową? Czy sumę wykazujemy łącznie we wniosku, czy osobno dla każdego podmiotu? Odp.: W przypadku weryfikacji kryterium formalnego dotyczącego potencjału finansowego do realizacji projektu, potencjał lidera i partnerów badany jest łącznie. Natomiast w części dotyczącej zarządzania projektem oceniana jest również zasadność nawiązania partnerstwa tzn. jaki wkład w realizację całego projektu wnosi partner. Oceniane jest tam również jaką rolę pełni partner, za jakie zadania odpowiada itp. 5

6 29) Czy partnerem w projekcie może być przedsiębiorstwo społeczne? (pytania dotyczące wnioskodawcy) Odp.: Do ubiegania się o dofinansowanie projektu uprawnieni są przedsiębiorcy oraz podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami. 30) Czy w ramach doradztwa można w projekt włączyć coaching? (kryteria oceny Odp.: Tak, coaching jest traktowany jako doradztwo. 31) Czy w ramach konkursu można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na studia podyplomowe dla kadry zarządzającej i działów HR? (kryteria oceny Odp.: W ramach konkursu finansowane są projekty zamknięte. Jednym z dopuszczalnych projektów może być taki, który zakłada skierowanie kadry zarządzającej i HR określonego beneficjenta pomocy na studia podyplomowe. 32) Czy w przypadku jeżeli mamy do czynienia z grupą przedsiębiorstw strategie rozwoju beneficjentów pomocy są przedstawiane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie czy umowy szkoleniowej? (zawieranie i realizacja umowy) Odp.: Strategia rozwoju działalności jest dokumentem wymaganym na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. 33) Jeżeli przedsiębiorstwo już ma strategię zarządzania zasobami ludzkimi, to czy przedmiotem projektu mogą być elementy związane z wdrażaniem tej strategii? Jeżeli na przykład szkolenia i doradztwo się wpisują w taką właśnie strategię? Odp.: Elementy strategii zarzadzania zasobami ludzkimi (tj. studia, szkolenia i doradztwo) mogą zostać sfinansowane w ramach projektu, o ile mieszczą się w obszarach tematycznych konkursu. Ponadto przypominamy, że jeżeli przedsiębiorca posiada już strategię zarzadzania zasobami ludzkimi, to obowiązkowym rezultatem na zakończenie realizacji projektu jest jej aktualizacja. 34) W jaki sposób będzie następowało rozróżnienie proporcji miedzy komponentem szkoleniowym a komponentem doradczym? Odp.: Komponent szkoleniowy musi być komponentem dominującym wg wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu (na podstawie budżetu. 35) Jak rozumieć dwie formy doradztwa? Doradztwo indywidualne związane z umiejętnościami osobistymi prowadzonymi w formie jeden na jeden i doradztwo związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Czy w tym drugim przypadku możliwa jest zdalna forma doradztwa prowadzonego na przykład przez zewnętrznego konsultanta, który po spotkaniu z firmą opracuje projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi? Odp.: Tak, należy pamiętać jednak, że po zakończeniu doradztwa musi powstać raport z usługi, który musi być podpisany przez obie strony (świadczącego usługę i odbiorcę usługi). W raporcie trzeba wpisać jaki zakres podlegał usłudze doradczej, kto udzielał doradztwa i kto był odbiorcą. 6

7 36) Na jakiej zasadzie należy wybrać partnera projektu? Czy na zasadzie konkursu? (pytania dotyczące wnioskodawcy) Odp.: Nie ma obowiązku przeprowadzenia konkursu. Wybór partnera jest indywidualną decyzją lidera. Wyjątkiem są sytuacje, gdy Beneficjentem-liderem są instytucje publiczne, które muszą postępować zgodnie z art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 37) Według jakiego kryterium będzie oceniany wkład partnera w projekt? Co w sytuacji, gdy partner w chwili składania wniosku o dofinansowanie ma bardzo niskie obroty, natomiast posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami albo np. w prowadzeniu szkoleń czy też realizacji szkoleń? (kryteria oceny Odp.: Kryterium oceny zdolności podmiotu do realizacji jest oceniane całościowo. Pod uwagę jest brany zarówno przychód jak i doświadczenie oraz potencjał podmiotu do realizacji przypisanych mu zadań. 38) Jak przedstawić wkład własny wnoszony wynagrodzeniem przez osoby samozatrudnione? Czy taki wkład jest w ogóle możliwy do wniesienia? (koszty kwalifikowane) Odp.: W takiej sytuacji wkład będzie rozliczany na podstawie informacji zawartych w ZUS DRA (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne). 39) Czy partnerem może być firma szkoleniowa, która zapewnia trenerów w projekcie? (pytania dotyczące wnioskodawcy) Odp.: Tak. 40) Czy trener wewnętrzny reprezentujący dużego przedsiębiorcę (niebędącego Beneficjentem lub partnerem w projekcie) może być rozliczany w ramach projektu? (koszty kwalifikowane) Odp.: Gdy trener wewnętrzny podmiotu niebędącego członkiem partnerstwa w ramach projektu prowadzi szkolenia dla innych przedsiębiorstw, jego wynagrodzenie może być wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, pod warunkiem dokonania jego wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności. 41) Czy fakt, że grupa 20 przedsiębiorstw jest członkami stowarzyszenia związku producentów mebli polskich wystarczająco pozwala na zidentyfikowanie grupy? Odp.: Tak, jest to wystarczające doprecyzowanie grupy. 42) Czy w projekcie może uczestniczyć kadra menedżerska zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie jako współpracownicy firmy? Odp.: Tak, jeżeli będą współpracować jako osoba prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą w ramach kontraktu menedżerskiego. 43) Czy przyznane zostaną punkty strategiczne w sytuacji, gdy w projekcie bierze udział 10 przedsiębiorstw powiązanych między sobą i kolejne 10, które nie są powiązane? Odp.: Żeby spełnić kryterium wystarczy co najmniej 10 przedsiębiorstw, które działają ze sobą we współpracy. 7

8 44) Czy powiązania w ramach stowarzyszeń spełniają warunek by uzyskać w konkursie punkty strategiczne? Odp.: Tak, jeżeli członkami stowarzyszenia są przedsiębiorcy, którzy współdziałają w konkretnie wskazanym celu. 45) Czy zastępca kierownika jest również kadrą menedżerską w rozumieniu tej grupy docelowej? Odp.: Tak, jeżeli spełnia kryteria dotyczące interpretacji kadry zarządzającej i w opisie obowiązków ma wskazany nadzór nad i zarządzanie personelem. 46) Czy w sytuacji, kiedy partnerami będą odbiorcy wsparcia, jest konieczność ponoszenia przez takiego partnera jakichkolwiek wydatków w projekcie? Czy to może być partnerstwo zupełnie bez jakichkolwiek kosztów po stronie partnera? Odp.: Partnerstwo polega na przekazaniu części realizacji zadań, co oznacza, że w projekcie muszą być przepływy finansowe pomiędzy Liderem i partnerem. W punkcie 3.7 wniosku o dofinansowanie Opis sposobu zarządzania projektem, należy opisać rolę partnerów, w tym podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów w realizacji projektu. Dodatkowo umowa partnerska zawiera plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania środków (w szczególności sposobu przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych, ponoszonych przez partnerów kosztów realizacji zadań w ramach. 47) Czy ze wsparcia mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółdzielnie socjalne? Odp.: Tak, jeżeli dany podmiot spełnia definicję przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej oraz należy do sektora MMŚP. 48) Jak dokonać podziału kosztów zarządzania i kosztów pośrednich, skoro doradztwo będzie objęte pomocą de minimis, a szkolenia pomocą na podstawie włączeń blokowych? (koszty kwalifikowane) Odp.: Koszty zarządzania i koszty pośrednie są finansowane w ramach pomocy szkoleniowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO KL. 49) Co w przypadku franczyzy czy umów agencyjnych, gdy franczyzodawcą jest zwykle duże przedsiębiorstwo, które nie może brać udziału w projekcie, natomiast firmy sektora MMŚP, które chciałyby wziąć udział w projekcie, są franczyzobiorcami, natomiast stosunek prawny łączy je tylko z franczyzodawcą, który jest poza projektem? Czy w związku z tym, żeby uzyskać punkty strategiczne należy podpisać dodatkowe umowy pomiędzy franczyzobiorcami wykazującymi pomiędzy nimi powiązania? Odp.: Jeżeli fanczyzodawca nie jest liderem ani partnerem projektu lub nie występuje jako beneficjent pomocy, to by spełnić kryterium strategiczne, przedsiębiorstwa te muszą współpracować ze sobą również na innej płaszczyźnie niż umowa franczyzowa z franczyzodawcą. Należy zaznaczyć, że współpraca firm musi dotyczyć ich podstawowej działalności. Jeżeli franczyzodawca występuje w projekcie i będzie otrzymywał wsparcie (należy do sektora MMŚP), to franczyza jest wystarczającym warunkiem pozwalającym na 8

9 zdobycie punktów strategicznych. Jeżeli natomiast franczyzodawca jest dużym przedsiębiorstwem i w projekcie będzie występował jako lider lub partner (i nie będzie otrzymywał wsparcia) w projekcie dla jego franczyzobiorców, to projekt może zostać sfinansowany, jednakże nie spełnia kryterium strategicznego mówiącego o skierowaniu projektu do grupy co najmniej 10 przedsiębiorstw powiązanych bądź partnerskich w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008, powiązanych umowami franczyzy, agencyjnymi lub działających we współpracy. 50) Czy za przedsiębiorstwa współpracujące można uznać grupę firm korzystających z usług tego samego operatora telefonii komórkowej? Odp.: Nie. W myśl wytycznych, współpraca przedsiębiorstw musi dotyczyć ich podstawowej działalności operacyjnej, która stanowi źródło ich dochodu, a nie zakupu towarów i usług służących jedynie wsparciu lub obsłudze administracyjnej firmy. Za przedsiębiorstwa współpracujące można uznać np. firmę produkującą samochody i jej podwykonawców: producenta foteli samochodowych oraz producenta skrzyń biegów. 9

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW. 1. Jakie typy operacji może obejmować projekt?

I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW. 1. Jakie typy operacji może obejmować projekt? Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw IV.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Odpowiedzi na pytania zadane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1. Czy można złożyć

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący?

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący? 1. Czy analiza potrzeb szkoleniowych firm wynikająca z kryterium dostępu powinna być prowadzona na etapie rekrutacji, czy po wyłonieniu firm w ramach tego procesu? Błędem jest zawężanie analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

5. Czy w konkursie występuje kryterium minimalnej liczby pracowników po 50 roku życia objętych wsparciem?

5. Czy w konkursie występuje kryterium minimalnej liczby pracowników po 50 roku życia objętych wsparciem? 1. Czy strategia zarządzania wiekiem powinna dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy? Czy pracodawca/właściciel firmy może być objęty strategią zarządzania wiekiem? Z uwagi

Bardziej szczegółowo

Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym

Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 23.02.2010 r.

Data opracowania: 23.02.2010 r. Tytuł pakietu: Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach projekty konkursowe Grupa tematyczna: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Autor pakietu: Zespół Instrumentów Szkoleniowych/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2012 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2012 r. Warszawa, 202-07-20 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 202 ROK DLA PRIORYTETU II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKI I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

RPPK IP /17

RPPK IP /17 Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach RPO WP 2014-2020 1. Czy w ramach jednego projektu można założyć

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 2.3.3 PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 1. W jaki sposób możliwe jest zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku rezerwacji miejsca na targach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

FAQ RPMP IP /18. TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. z dnia r.

FAQ RPMP IP /18. TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. z dnia r. FAQ RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem z dnia 31.01.2019 r. Pytanie 1: Czy w kontekście wykładni Komisji (UE) w zakresie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi Konkurs nr RPLD IP /18

Pytania i odpowiedzi Konkurs nr RPLD IP /18 Pytania i odpowiedzi Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18 PYTANIE 1: Beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie będzie rozliczany ze wskaźnika pn. Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy trzeci

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały Nr 2/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Poddziałanie 1.4.1 Promocja

Bardziej szczegółowo

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy Twój profesjonalny doradca Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy PPARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Projekt realizowany w partnerstwie z: Projekt ten przewiduje wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. Str. 1 Wersja (1.1)

REJESTR ZMIAN. Str. 1 Wersja (1.1) Regulamin konkursu w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym,

Bardziej szczegółowo

9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form

9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (26.11.2013 r.), wraz z odpowiedziami: 1. Witam, Czy jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 1. Czy udział uczelni w konsorcjum w konkursie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 1 Pytania i odpowiedzi nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/17 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Str. 1. Wersja (1.1) Str.1. Str.

Regulamin konkursu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Str. 1. Wersja (1.1) Str.1. Str. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. - REJESTR ZMIAN Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Str. 1 Str. 1 Wersja (1.0) Wersja (1.1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Propozycja założeń I konkursu

Propozycja założeń I konkursu Działanie 2.2 PO WER 2014-2020 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Propozycja założeń I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 1 Alokacja środków na województwo mazowieckie na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VIII PO KL (w euro)* Ogółem: 202 889 967,07 * Zgodnie ze Szczegółowym Opisem

Bardziej szczegółowo

Nowe działania PARP w POWER Warszawa, 29 września 2017 roku

Nowe działania PARP w POWER Warszawa, 29 września 2017 roku 2017 Nowe działania PARP w POWER 2018+ Warszawa, 29 września 2017 roku Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Cel szczegółowy 1: Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach Obszar:

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 30.04.2016 do 13.05.2016 r. Pytanie 48 (instytucja pełniąca funkcję nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Twój Biznes

Wspieramy Twój Biznes Wspieramy Twój Biznes Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników Projekt realizowany w partnerstwie z: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją

Bardziej szczegółowo

Regulamin ubiegania się o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Regulamin ubiegania się o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Załącznik do zarządzenia nr 19/2015 Rektora PO Regulamin ubiegania się o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Postanowienia wstępne Określenia użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Nr Brzmienie kryterium Opis sposobu oceny kryterium Ocena. Kryteria formalne obligatoryjne

Kryteria oceny. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Nr Brzmienie kryterium Opis sposobu oceny kryterium Ocena. Kryteria formalne obligatoryjne Kryteria oceny Nr Brzmienie kryterium Opis sposobu oceny kryterium Ocena Kryteria formalne obligatoryjne 1. Wnioskodawca jest osobą prawną, której celem zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym

Bardziej szczegółowo

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim. Zasady organizacji i wdrażania

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim. Zasady organizacji i wdrażania Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim Zasady organizacji i wdrażania Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17. Załącznik do Uchwały KM RPO WM nr 72/16 z dnia 21 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17. Załącznik do Uchwały KM RPO WM nr 72/16 z dnia 21 października 2016 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik do Uchwały KM RPO WM nr 72/16 z dnia 21 października 2016 r. dla Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego Działanie 6.5 Usługi Rozwojowe dla MMŚP RPO Lubuskie 2020 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

... 2) Status prawny... 3) NIP.. 4) REGON.. 5) Data powstania... 6) Misja, cele statutowe oraz charakterystyka działalności podmiotu

... 2) Status prawny... 3) NIP.. 4) REGON.. 5) Data powstania... 6) Misja, cele statutowe oraz charakterystyka działalności podmiotu Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na Partnerów do realizacji Projektu Standardy obsługi inwestora w Małopolsce w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Regionalne agendy naukowo badawcze

Poddziałanie Regionalne agendy naukowo badawcze Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo badawcze Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo badawczego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne Paweł Zamorski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/16 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lipca 2009r. o sygnaturze DZF-I-9220-1190-RG/09 dotyczącego wątpliwości

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu dokumentu Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO-Lubuskie 2020

Uwagi do projektu dokumentu Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO-Lubuskie 2020 Uwagi do projektu dokumentu Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO-Lubuskie 2020 Lp. 1. 2. 3. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (nr str., rozdział,

Bardziej szczegółowo

Baza personelu. Często zadawane pytania (FAQ)

Baza personelu. Często zadawane pytania (FAQ) Baza personelu Często zadawane pytania (FAQ) Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały Nr 52/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. Poddziałanie 1.4.1 Promocja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS W PROGRAMIE STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! DOTYCZĄCY REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGRAMÓW STAŻOWYCH

KONKURS W PROGRAMIE STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! DOTYCZĄCY REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGRAMÓW STAŻOWYCH KONKURS W PROGRAMIE STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! DOTYCZĄCY REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGRAMÓW STAŻOWYCH (DZIAŁANIE 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska Czy projektodawcy, który jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej bieżącej działalności czynności opodatkowane przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach stanowiących

Bardziej szczegółowo

FAQ - RPMP IP /19 z dnia 29 lipca 2019 r.

FAQ - RPMP IP /19 z dnia 29 lipca 2019 r. FAQ - RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 z dnia 29 lipca 2019 r. 1. Czy jest jakieś ograniczenie dla liczby pracowników w firmie? Tak, z udziału w projekcie wyłączone są duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu Wójt Gminy Waganiec działając na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie. Typ projektu

Wyjaśnienie. Typ projektu Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem RPLD.01.02.02.-IP.02-10-043/18 a naborem RPLD.01.02.02-IP.02-10-052/19: Czego dotyczy zmiana Typ projektu Miejsce realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. 1. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej? Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo