SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Legnica ul. Dworcowa 7 NIP ; REGON TELEFON (076) Faks (076) Znak sprawy: ZP-29-18/2014 Nr postępowania: 10/ PNO /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY. (poniżej euro) (postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z poźn. zm.) Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Andrzej Hap Legnica, dnia r. 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (opracowano na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). I. ZAMAWIAJĄCY Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ul. Dworcowa Legnica Adres Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 7:00do 14:35 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów należących do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy CPV , Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa części zamiennych, których rodzaj i ilość określono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Ilość zamawianych części zależeć będzie od potrzeb zamawiającego. Wykaz Pakietów będących przedmiotem zamówienia : Pakiet Nr 1 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Vito 115 2,2 CDI, rok produkcji 2008, Pakiet Nr 2 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Vito 111 2,2 CDI, rok produkcji 2007, Pakiet Nr 3 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 318 3,0 CDI, rok produkcji 2007, Pakiet Nr 4 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 316 2,7 CDI, rok produkcji 2006, Pakiet Nr 5 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 315 2,2 CDI, rok produkcji 2005, Pakiet Nr 6 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 316 2,7 CDI, rok produkcji 2005, Pakiet Nr 7 Części zamienne do Mercedes - Benz Sprinter 319 3,0 CDI, rok prod. 2009, 2010, 2012, 2014 Pakiet Nr 8 Części zamienne do samochodów Volkswagen Golf 1,6, rok produkcji 2007, Pakiet Nr 9 Części zamienne do samochodów Volkswagen Caddy 1,9 TDI, rok produkcji 2006 Pakiet Nr 10 Części zamienne do samochodów Volkswagen T5 1,9 TDI, rok produkcji 2006, Pakiet Nr 11 Części zamienne do motocykla Honda CBF 600 S, rok produkcji Zamawiający wymaga: Oryginalnych części zamiennych tj. części zamienne o tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów dla produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów *zamawiający oznaczył w poszczególnych Pakietach części, które mają być oryginalne. albo: Części zamiennych o porównywalnej jakości tj. części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych 4. Wykonawca gwarantuje, iż oferowane przez niego części zamienne do samochodów będących przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 5. Wykonawca zapewnia, że oferowane części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. 2

3 6. Wykonawca zapewnia, że termin gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia jest nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia, lub dłuższy, jeżeli przewiduje to ich producent. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części. 7. Dostawca na swoje ryzyko i własny koszt dostarczać będzie oferowane części do magazynów zamawiającego. 8. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostawy. IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 3. Ofertę należy złożyć według wzoru druku FORMULARZ OFERTOWY - stanowiący Załącznik Nr 1 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 6. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT. 9. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględnieniem innych opłat i podatku a także ewentualnych upustów i rabatów. 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w: Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy ul. Dworcowa 7 pokój nr Legnica opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres wyżej wymieniony oraz oznakowane następująco: PRZETARG 10/PNO/2014 CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW i opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 3

4 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. posiadają wiedzę i doświadczenie oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ, zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizacją co najmniej 2 (dwóch) dostaw części zamiennych do pojazdów o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda. 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych- oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zaakceptują ogólne postanowienia przyszłej umowy, stanowiące załącznik do SIWZ, Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale V SIWZ na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę: wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególnego warunku udziału w postępowaniu. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wszystkie żądane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu. Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 roku Nr 47 poz.211 ze zm.) co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa art. 8 ust. 3 prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 4

5 VI. DOKUMENTY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE OD WYKONAWCÓW VI.1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 2 (dwóch) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) dostaw części zamiennych do pojazdów o co najmniej ,00 zł brutto każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne). VI.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Dokumenty wymagane od Wykonawców zagranicznych: Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt. VI.2.: 1) ppkt. 2), 3), 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 5

6 Wykonawcy z osobami zarządzającymi mającymi miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. VI.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez amawiającego, należy przedłożyć: 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - stanowiący załącznik Nr Podpisane OŚWIADCZENIE WYKONAWCY stanowiące załącznik Nr Zaświadczenie jakości GVO wystawione przez producenta lub dystrybutora danej części. VI.4. Inne wymagane dokumenty : 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - stanowiący załącznik Nr Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - (wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ). 3. Zaakceptowane ogólne warunki umowy stanowiące załącznik Nr Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 5. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych ). 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W powyższym przypadku oprócz dokumentów wymienionych w pkt VI. SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia z ofertą pisemnego pełnomocnictwa, o którym mowa w 23 ust. 2 ustawy, tj. pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem). Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany : okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy VIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY Zostały określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6

7 IX. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGA I SPOSÓB OBLICZENIA 1). Cena 90 % Kryterium cena oceniana będzie: Cena najniższa Cena badana waga 90 % = ilość uzyskanych punktów wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w formularzu ofertowym. wszystkie wartości podane zostaną w złotych polskich. cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. ceny w ofercie będą zawierały wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 2). Termin dostawy - 10 % Kryterium termin dostawy oceniany będzie: Najkrótszy termin dostawy Termin dostawy badanej oferty waga 10 % = ilość uzyskanych punktów X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć do dnia r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ul. Dworcowa 7, Legnica pokój nr 406 IV p. 2. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca na swoje życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się bez otwierania. Za nieskuteczne i nieterminowe złożenie oferty odpowiada wykonawca. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania (art ustawy Pzp ). XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, niezwłocznie, jednak nie później niż : na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. - jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 7

8 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i umieszcza na stronie internetowej W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres lub faksem na numer: 076/ w godzinach pracy administracji zakładu tj. (7:00 14:35 ). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, Legnica, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Zgodnie z Art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pani Wioletta Drozd - kierownik Działu zamówień publicznych 076/ Pan Andrzej Mendruń kierownik Działu technicznego w Lubinie 076/ , faks (076) XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy IV p. pokój Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia. 3. Oferty otwierane będą w kolejności ich złożenia. 4. Zamawiający ogłosi: Firmę (nazwę) i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, Cenę łączną za wszystkie Pakiety, Oferowany termin dostawy. 5. Informacje, o których mowa w pkt.2 i 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XV. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( art ). XVII. WYBÓR OFERTY Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełniając warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawił ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1. Wyborze najkorzystniejszej ofert, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy(firmy) albo imiona nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 8

9 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, 4. Terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. XVIII. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 bądź odpowiednio 94 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o której mowa w w/w rozdziale pkt. 1,2,3 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji w BZP. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Załączniki: Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 3 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr 4 WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Nr 5 WZÓR WYKAZU DOSTAW Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu r. Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Andrzej Hap 9

10 ... ( pieczątka firmowa ) Załącznik Nr 1 do SIWZ 10/PNO/ dnia... W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR POSTĘPOWANIA 10/PNO/2014 NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY. (poniżej euro ) 1. WYKONAWCA : Zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy : Numer telefonu:... Numer fau :... Internet : http// :..., e- NIP. REGON. Upełnomocniony przedstawiciel ( w załączeniu pełnomocnictwo ) 10

11 CENA OFERTY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR PAKIETU PRZEDMIOT ZAMÓWINIA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO 1 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Vito 115 2,2 CDI, rok produkcji 2008, 2 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Vito 111 2,2 CDI, rok produkcji 2007, 3 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 318 3,0 CDI, rok produkcji 2007, 4 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 316 2,7 CDI, rok produkcji 2006, 5 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 315 2,2 CDI, rok produkcji 2005, 6 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 316 2,7 CDI, rok produkcji 2005, 7 Części zamienne do Mercedes - Benz Sprinter 319 3,0 CDI, rok prod. 2009, 2010, 2012, Części zamienne do samochodów Volkswagen Golf 1,6, rok produkcji 2007, 9 Części zamienne do samochodów Volkswagen Caddy 1,9 TDI, rok produkcji Części zamienne do samochodów Volkswagen T5 1,9 TDI, rok produkcji Części zamienne do motocykla Honda CBF 600 S, rok produkcji RAZEM OFEROWANY TERMIN DOSTAWY -. godz. (nie dłuższy niż 72 godziny) (wpisać ilość godzin) Ranga ceny w ocenianej ofercie - 90% Ranga terminu dostawy w ocenianej ofercie - 10 % ZAŁĄCZNIKIEM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA OFERTOWEGO, STANOWIĄCYM INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY SĄ PAKIETY od Nr 1 do Nr Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, iż zawarte w SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach. 4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: sukcesywnie partiami w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.... (Miejscowość, data) (Podpis, pieczątka osoby upoważnionej do podpisania oferty) 11

12 Pakiet nr 1 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Vito 115 2,2 CDI, rok produkcji 2008 Nr VIN WDF L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 1 2 Amortyzator przedni* 2 3 Amortyzator tylni* 2 4 Automat stopu 1 5 Chłodnica klimatyzacji 1 6 Chłodnica wody 1 7 Filtr kabinowy 2 8 Filtr oleju 2 9 Filtr paliwa 2 10 Filtr powietrza 2 11 Guma stabilizatora przód* 4 12 Klocki hamulcowe przednie kpl. - TRW, ABE lub równorzędne* 2 13 Klocki hamulcowe tylne kpl. - TRW, ABE lub równorzędne* 1 14 Koło dwumasowe* 1 15 Końcówka drążka kierowniczego* 2 16 Lusterko boczne lewe 1 17 Lusterko boczne prawe 1 18 Łącznik stabilizatora przód* 2 19 Napinacz paska* 1 20 Ogranicznik drzwi tylnych kpl Osłony przegubów 2 22 Pasek wielorowkowy 1 23 Pióra wycieraczek 2 24 Rolka prowadząca 1 25 Sprężyna tył 2 26 Sprzęgło* 1 27 Sworzeń wahacza* 2 28 Świeca żarowa 4 29 Tarcza hamulcowa przednia* 2 30 Tarcza hamulcowa tylnia* 2 31 Termostat 1 32 Zawór rozprężny klimatyzacji 1 33 Wózek drzwi przesuwnych górny 2 34 Wózek drzwi przesuwnych boczny 2 35 Wózek drzwi przesuwnych środkowy 2 36 Przekładnia kierownicza 1 37 Pompa wspomagania 1 38 Wtryskiwacze paliwa* 4 39 Podpora wału pędnego 1 40 Opony lato 205/65 R16C 107/105 T 4 41 Opony zima 205/65 R16C 107/105 T 4 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. 12

13 miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty Pakiet nr 2 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Vito 111 2,2 CDI, rok produkcji 2007 Nr VIN WDF Nr VIN WDF L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 2 2 Amortyzator przedni* 4 3 Amortyzator tylni* 4 4 Automat stopu 1 5 Chłodnica klimatyzacji 1 6 Drążek kierowniczy lewy 2 7 Drążek kierowniczy prawy 2 8 Filtr kabinowy 4 9 Filtr oleju 4 10 Filtr paliwa 4 11 Filtr powietrza 4 12 Guma stabilizatora przód* 8 13 Klocki hamulcowe przednie kpl. - TRW, ABE lub równorzędne* 4 14 Klocki hamulcowe tylne kpl. - TRW, ABE lub równorzędne* 2 15 Końcówka drążka kierowniczego* 4 16 Lusterko boczne lewe 1 17 Lusterko boczne prawe 1 18 Łącznik stabilizatora przód* 4 19 Napinacz paska* 1 20 Ogranicznik drzwi tylnych kpl Osłony przegubów* 4 22 Panel sterowania wentylacją 1 23 Pasek wielorowkowy 2 24 Pióra wycieraczek 4 25 Rolka prowadząca 4 26 Sprężyna tył 4 27 Sworzeń wahacza 4 28 Świeca żarowa 8 29 Tarcza hamulcowa przednia* 4 30 Tarcza hamulcowa tylnia* 4 31 Termostat 2 32 Wózek drzwi przesuwnych górny 2 33 Wózek drzwi przesuwnych dolny 2 34 Wózek drzwi przesuwnych środkowy 2 35 Opony lato 205/65 R16C 107/105 T 8 36 Opony zima 205/65 R16C 107/105 T 8 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. 13

14 miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty Pakiet nr 3 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 318 3,0 CDI, rok produkcji 2007 Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 3 2 Amortyzator przedni* 6 3 Amortyzator tylni* 6 4 Automat stopu 1 5 Chłodnica klimatyzacji 1 6 Chłodnica wody 1 7 Drążek kierowniczy lewy 2 8 Drążek kierowniczy prawy 2 9 Filtr kabinowy 6 10 Filtr oleju 6 11 Filtr paliwa 6 12 Filtr powietrza 6 13 Guma stabilizatora przód* Klocki hamulcowe przednie kpl. - TRW, ABE lub równorzędne* 6 15 Klocki hamulcowe tylne kpl. - TRW, ABE lub równorzędne* 3 16 Koło dwumasowe* 2 17 Końcówka drążka kierowniczego* 6 18 Lusterko boczne lewe 1 19 Lusterko boczne prawe 1 20 Łącznik stabilizatora przód* 6 21 Napinacz paska* 1 22 Ogranicznik drzwi tylnych kpl Pióra wycieraczek 6 24 Podpora wału* 3 25 Regulator napięcia 2 26 Resor przód 2 27 Resor tył 4 28 Rolka prowadząca 2 29 Sprzęgło* 2 30 Sworzeń wahacza* 6 31 Świeca żarowa Tarcza hamulcowa przednia* 6 33 Tarcza hamulcowa tylnia* 6 34 Wózek dolny drzwi bocznych przesuwnych 3 35 Wózek środkowy drzwi bocznych przesuwnych 3 36 Wtryskiwacz paliwa* 6 37 Zawór rozprężny klimatyzacji 1 38 Czujnik klocków hamulca Opony lato 235/65 R16C 115/113 R Opony zima 235/65 R16C 115/113 R 12 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data 14

15 Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty Pakiet 4 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 316 2,7 CDI, rok produkcji 2006 Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 4 2 Amortyzator przedni* 8 3 Amortyzator tylny* 8 4 Automat stopu 1 5 Chłodnica klimatyzacji 1 6 Chłodnica wody (nagrzewnica) 2 7 Chłodnica wody 2 8 Dodatkowa pompa wody 4 9 Drążek kierowniczy lewy 2 10 Drążek kierowniczy prawy 2 11 Filtr oleju 8 12 Filtr paliwa 8 13 Filtr powietrza 8 14 Filtr kabinowy 8 15 Guma stabilizatora przód* Guma stabilizatora tył* Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* 8 18 Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* 4 19 Koło dwumasowe* 2 20 Końcówka drążka kierowniczego* 8 21 Lusterko boczne lewe 1 22 Lusterko boczne prawe 1 23 Łącznik stabilizatora przód* Napinacz paska* 1 25 Ogranicznik drzwi tylnych kpl Panel sterowania wentylacją 1 27 Pióra wycieraczek 8 28 Regulator napięcia 2 29 Resor piórowy przedni 4 30 Resor piórowy tylny 4 31 Rolka prowadząca 2 32 Sprzęgło* 2 33 Stacyjka 1 34 Sworzeń wahacza* 8 35 Świeca żarowa Tarcza hamulcowa przednia* 8 37 Tarcza hamulcowa tylnia* Wózek dolny drzwi bocznych przesuwnych Wózek środkowy drzwi bocznych przesuwnych 40 Wtryskiwacz paliwa* Zawór rozprężny klimatyzacji 1 42 Przekładnia kierownicza 1 43 Pompa wspomagania 1 44 Podpora wału pędnego 2 45 Pasek wielorowkowy 4 46 Pompa paliwa 1 47 Opony lato 225/70 R15C 112/110R Opony zima 225/70 R15C 112/110R * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki 15

16 ..., dnia r. miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty Pakiet nr 5 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 313 2,2 CDI, rok produkcji 2005 Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 1 2 Amortyzator przedni* 4 3 Amortyzator tylni* 4 4 Automat stopu 1 5 Chłodnica klimatyzacji 1 6 Filtr oleju 4 7 Filtr paliwa 4 8 Filtr powietrza 4 9 Guma stabilizatora przód* 8 10 Guma stabilizatora tył* 8 11 Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* 4 12 Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* 4 13 Końcówka drążka kierowniczego* 4 14 Lusterko boczne lewe 1 15 Lusterko boczne prawe 1 16 Łącznik stabilizatora przód* 4 17 Napinacz paska* 4 18 Ogranicznik drzwi tylnych kpl Pasek wielorowkowy 8 20 Pióra wycieraczek 2 21 Resor piórowy przedni 2 22 Resor piórowy tylny 4 23 Rolka prowadząca 2 24 Stacyjka 1 25 Sworzeń wahacza* 4 26 Świeca żarowa 4 27 Tarcza hamulcowa przednia* 4 28 Tarcza hamulcowa tylnia* 4 29 Wtryskiwacz paliwa* 4 30 Opony lato 225/70 R15C 112/110R Opony zima 225/70 R15C 112/110R 12 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty 16

17 Pakiet nr 6 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 316 2,7 CDI, rok produkcji 2005 Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R Nr VIN WDB R L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 3 2 Amortyzator przedni* 6 3 Amortyzator tylni* 6 4 Automat stopu 1 5 Filtr kabinowy 6 6 Filtr oleju 6 7 Filtr paliwa 6 8 Filtr powietrza 6 9 Guma stabilizatora przód* Guma stabilizatora tył* Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* 6 12 Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* 3 13 Końcówka drążka kierowniczego* 3 14 Łącznik stabilizatora przód* Napinacz paska* 1 16 Ogranicznik drzwi tylnych kpl Pióra wycieraczek 2 18 Resor piórowy przedni 3 19 Resor piórowy tylny 3 20 Rolka prowadząca 2 21 Stacyjka 1 22 Sworzeń wahacza* Świeca żarowa Tarcza hamulcowa przednia* 6 25 Tarcza hamulcowa tylnia* 4 26 Opony lato 225/70 R15C 112/110R Opony zima 225/70 R15C 112/110R 12 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty 17

18 Pakiet nr 7 Części zamienne do samochodów Mercedes - Benz Sprinter 3,0 319 CDI, rok produkcji 2009, 2010, 2012, 2014 Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S Nr VIN WDB S L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 6 2 Amortyzator przedni* 4 3 Amortyzator tylni* 4 4 Automat stopu 2 5 Filtr kabinowy 10 6 Filtr oleju 10 7 Filtr paliwa 10 8 Filtr powietrza 10 9 Guma stabilizatora przód* 6 10 Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* Końcówka drążka kierowniczego* 2 13 Lusterko boczne lewe 2 14 Lusterko boczne prawe 2 15 Łącznik stabilizatora przód* Napinacz paska* 6 17 Pióra wycieraczek Rolka prowadząca Sworzeń wahacza* Świeca żarowa Tarcza hamulcowa przednia* Tarcza hamulcowa tylnia* Opony lato 235/65 R16C 115/113R Opony zima 235/65 R16C 115/113R 52 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej 18

19 do podpisania oferty Pakiet nr 8 Części zamienne do samochodu Volkswagen Golf 1,6, rok produkcji 2007 Nr VIN WVWZZZ1KZ8M L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 1 2 Amortyzator przedni* 2 3 Amortyzator tylni* 2 4 Automat stopu 1 5 Chłodnica klimatyzacji 1 6 Chłodnica wody 1 7 Dodatkowa pompa wody 1 8 Drążek kierowniczy lewy 1 9 Drążek kierowniczy prawy 1 10 Filtr kabinowy 1 11 Filtr oleju 1 12 Filtr paliwa 1 13 Filtr powietrza 1 14 Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* 1 15 Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* 1 16 Końcówka drążka kierowniczego* 2 17 Lusterko boczne lewe 1 18 Lusterko boczne prawe 1 19 Napinacz paska* 1 20 Osłony przegubów* 4 21 Panel sterowania wentylacją 1 22 Pióra wycieraczek 4 23 Regulator napięcia 1 24 Sprzęgło* 1 25 Sworzeń wahacza* 2 26 Świeca zapłonowa 4 27 Tarcza hamulcowa przednia* 2 28 Tarcza hamulcowa tylnia* 2 29 Zawór rozprężny klimatyzacji 1 30 Opony lato 205/55 R16 91V 4 31 Opony zima 205/55 R16 91V 4 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data 19

20 Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do do podpisania oferty Pakiet 9 Części zamienne do samochodu Volkswagen Caddy 1,9 TDI, rok produkcji 2006 Nr VIN WV2ZZZ2KZ6X L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 1 2 Amortyzator przedni* 2 3 Amortyzator tylni* 2 4 Chłodnica klimatyzacji 1 5 Drążek kierowniczy lewy 1 6 Drążek kierowniczy prawy 1 7 Filtr kabinowy 1 8 Filtr oleju 1 9 Filtr paliwa 1 10 Filtr powietrza 1 11 Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* 1 12 Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* 1 13 Końcówka drążka kierowniczego* 2 14 Lusterko boczne lewe 1 15 Lusterko boczne prawe 1 16 Łącznik stabilizatora przód* 2 17 Napinacz paska* 1 18 Panel sterowania wentylacją 1 19 Pasek rozrządu 1 20 Pióra wycieraczek 4 21 Pompa wody 1 22 Przegub napędowy 4 23 Regulator napięcia 1 24 Rolka napinająca rozrządu 1 25 Rolka prowadząca 1 26 Rolka prowadząca rozrządu 1 27 Stacyjka 1 28 Sworzeń wahacza* 2 29 Świeca żarowa 4 30 Tarcza hamulcowa przednia* 2 31 Tarcza hamulcowa tylnia* 2 32 Termostat 1 33 Wtryskiwacz paliwa* 4 34 Zawór rozprężny klimatyzacji 1 35 Opony lato 195/65 R Opony zima 195/65 R15 4 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. 20

21 miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do do podpisania oferty Pakiet 10 Części zamienne do samochodu Volkswagen T5 1,9 TDI, rok produkcji 2006 Nr VIN WV1ZZZ7HZ6H L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 1 2 Amortyzator przedni* 2 3 Amortyzator tylny * 2 4 Chłodnica wody 1 5 Dodatkowa pompa wody 1 6 Drążek kierowniczy lewy 1 7 Drążek kierowniczy prawy 1 8 Filtr kabinowy 2 9 Filtr oleju 2 10 Filtr paliwa 2 11 Filtr powietrza 2 12 Guma stabilizatora przedniego* 4 13 Klocki hamulcowe przednie kpl.trw, ABE lub równorzędne* 2 14 Klocki hamulcowe tylne kpl.trw, ABE lub równorzędne* 2 15 Końcówka drążka kierowniczego* 2 16 Lusterko boczne lewe 1 17 Lusterko boczne prawe 1 18 Łącznik stabilizatora* 2 19 Napinacz paska* 1 20 Pióra wycieraczek 4 21 Przegub napędowy 4 22 Regulator napięcia 1 23 Rolka prowadząca paska 1 24 Sprzęgło* 1 25 Stacyjka 1 26 Sworzeń wahacza * 2 27 Świeca żarowa 4 28 Tarcza hamulcowa przednia* 2 29 Tarcza hamulcowa tylnia* 2 Wózek dolny drzwi bocznych 30 przesuwnych 1 31 Wtryskiwacz paliwa 4 32 Opony lato 205/65 R16C 4 33 Opony zima 205/65 R16C 4 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do 21

22 podpisania oferty Pakiet nr 11 Części zamienne do motocykla Honda CBF 600 S, rok produkcji 2008 Nr VIN ZDCPC43A08F L.p. Rodzaj Nazwa producenta / znak towarowy Cena jednostkowa Zapotrzebowanie w okresie 12 m- cy VAT/ zł brutto 1 Akumulator 12V/8AH 1 2 Klocki hamulcowe przednie kpl. - Lucas, Ferodo lub równorzędne* 2 3 Klocki hamulcowe tylne kpl. - Lucas, Ferodo lub równorzędne* 2 4 Lusterko lewe 1 5 Lusterko prawe 1 6 Łańcuch napędowy + 2 zębatki 1 7 Świeca 1 8 Tarcza hamulcowa przednia* 1 9 Tarcza hamulcowa tylnia* 1 Opona przód 120/70 ZR 17 M/C 10 (58W) 1 11 Opona tył 160/60 ZR 17 M/C (69W) 1 * Części oryginalne lub części producenta dostarczającego swoje produkty na pierwszy montaż do fabryki..., dnia r. miejscowość, data Podpis, pieczatka osoby upoważnionej do podpisania oferty 22

23 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ 10/PNO/2014 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 10/PNO/2014, organizowanym przez określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ul. Dworcowa 7, w terminie i na warunkach 2. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu nie dłuższego niż 30 dni, z zastrzeżeniem art.85.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy w razie wygrania postępowania. 8. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy (...) z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm) : art. 24.ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) (uchylony) 1a) (uchylony) 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ul. Dworcowa 7 59-220 Legnica NIP 691-21-31-539 REGON 390760941 TELEFON (076) 81 97 830, 836 Faks (076) 81 876 32 10 e-mail: pogotowie.legnica@pertus.pl www.pogotowie-legnica.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia. ZPM.5211.2.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 1. Zamawiający Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WĘGLA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.000 EURO I. Zamawiający 47-430 Rudy, woj. śląskie Godziny urzędowania 7.30-15.30

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej... strona internetowa... Nr telefonu... Nr faksu...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej... strona internetowa... Nr telefonu... Nr faksu... CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. W. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

2) Wynagrodzenie ryczałtowe - oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę:

2) Wynagrodzenie ryczałtowe - oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3, dnia.. 2014 r. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na remont holu i części korytarza na I piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S

Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389080-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 220-389080 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

... Nazwa i adres firmy (wykonawcy) ... (NIP, Regon)

... Nazwa i adres firmy (wykonawcy) ... (NIP, Regon) ... Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Prace budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych sanitariatów, kuchni turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA. istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 1. pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego, 2. pozyskanie

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 28 listopada 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Pogotowie Ratunkowe w Legnicy 59-220 Legnica ul. Dworcowa 7 NIP 691-21-31-539; REGON 390760941 TELEFON (076) 81 97 830 Faks (076) 876 32 10 e-mail: pogotowie.legnica@pertus.pl www.pogotowie-legnica.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWY Znak Sprawy : 11/2015 SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ. Nazwa:. Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela:.. Adres:..

FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWY Znak Sprawy : 11/2015 SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ. Nazwa:. Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela:.. Adres:.. FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWY SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ. Dane Wykonawcy: Nazwa:. Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela:.. Adres:.. OFERTA CENOWA Oferowana cena brutto:. Słownie: Oferowana cena netto:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Kościerski Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Nr sprawy: DPS.3431-2./11 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PN - 69/14

Oznaczenie sprawy: PN - 69/14 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:........ Siedziba:....... Adres poczty elektronicznej:...... Strona internetowa:....... Numer telefonu:......... Numer faksu:.... Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa;..... Siedziba ;..

FORMULARZ OFERTY. Nazwa;..... Siedziba ;.. Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy Nazwa;.... Siedziba ;.. Adres poczty elektronicznej ;... Strona internetowa;. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji lub wpisu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PN 13/15

Oznaczenie sprawy: PN 13/15 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:..... Adres poczty elektronicznej:...... Strona internetowa:...... Numer telefonu:......... Numer faksu:.... Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Kościerski Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Nr sprawy: DPS.BO.272.1.1.2016 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON..

OFERTA. Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON.. Załącznik nr 1 OFERTA Dane dotyczące oferenta Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON.. e-mail nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowę budynku garażowego-

Bardziej szczegółowo

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...... /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Znak: IESP.2300.3.2018 - IESP/3/2017 Sulechów, 27.11.2017r. (miejscowość, data) 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin: Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia, olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 Numer ogłoszenia: 18805-2016; data zamieszczenia: 25.02.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo