PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 2 PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 8 stycznia 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Założenia do planu pracy na 2014 rok s Cele s Udostępnianie zbiorów czytelnikom w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz filiach (dni i godziny otwarcia) s Plan pracy Biblioteki na 2014 rok s. 7 Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług s. 7 Doskonalenie zarządzania Biblioteką s. 21 Podwyższanie jakości pracy Biblioteki s. 26

2 3 Założenia do planu pracy na 2014 rok Plan pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na rok 2014 został opracowany z uwzględnieniem: 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369); 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825), 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz ) i rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U., poz. 560), 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1207); 5) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych; Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów; Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych; 6) dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, takich jak: Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu; Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym na lata ) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli ; 8) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego; 9) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga; 10) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce; 11) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

3 4 12) Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego; 13) Decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny; 14) Programu Unii Europejskiej Europa dla Obywatelek i Obywateli na lata ; 15) Decyzji Komitetu Organizacji Obchodów Jubileuszu 650 lat w służbie książki w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Czytelnika; 16) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 17) Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (Przyjętego Uchwałą nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r.); 18) Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, ze szczególnym uwzględnieniem 2; 19) Programu Dyrektora PBW - Koncepcja rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na lata W planie pracy Biblioteki na rok 2014 uwzględnione zostały również priorytety Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, takie jak: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego poprzez rozszerzone oferty dla nauczycieli szkół podstawowych, Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, Doskonalenie pracy i świadczonych usług na rzecz Czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Cele I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, kontrola, selekcja i porządkowanie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Szkolenie użytkowników informacji, wspomaganie działalności bibliotek szkolnych, wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

4 5 II. Doskonalenie zarządzania Biblioteką inspirowanie i organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy oraz motywowanie do zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego, prace nad dokumentacją placówki, umacnianie pozycji filii PBW w rejonach ich działalności poprzez współpracę z samorządami, placówkami oświatowymi oraz bibliotekami, poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. III. Podwyższanie jakości pracy Biblioteki doskonalenie warsztatu i metod pracy m.in. poprzez rozbudowę komputerowych baz danych, działalność wydawnicza i szkoleniowa, integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy, promocja i popularyzacja działań Biblioteki w mieście i regionie.

5 6 Udostępnianie zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz filiach Biblioteka Dni otwarcia Godziny Zielona Góra poniedziałek - piątek Wypożyczalnia, Czytelnia, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, Wydział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów sobota j.w. Lubsko poniedziałek piątek Szprotawa poniedziałek piątek Świebodzin poniedziałek piątek Wschowa poniedziałek piątek Żagań poniedziałek piątek Żary poniedziałek piątek Komputery z dostępem do Internetu w Zielonej Górze są do dyspozycji czytelników od poniedziałku do piątku w godz , w soboty

6 7 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych 1. Zakup zbiorów, w tym zbiorów specjalnych (dok. audiowizualne, multimedia i in.), w ramach środków własnych instytucji oraz funduszy pozyskanych w ramach przedsięwzięcia Książka za złotówkę 2. Planowanie zakupów na podstawie ofert wydawniczych i księgarskich, prasy fachowej, Przewodnika Bibliograficznego, analizy dezyderatów czytelniczych, opinii zespołu ds. gromadzenia zbiorów oraz sugestii pracowników wydziałów udostępniania 3. Prenumerata czasopism J. Schwickert, J. Winnicka, J. Schwickert, J. Winnicka, J. Winnicka, Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora PBW z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania zespołu d.s. gromadzenia zbiorów 4. Pozyskiwanie darów z wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji i innych źródeł J. Schwickert, J. Winnicka, 5. Prace związane z przyjęciem darów, w tym księgozbioru przekazanego PBW przez RCIE w Zielonej Górze (ok wol.) sprawdzanie z katalogiem, selekcja, wycena, sporządzanie dowodów wpływu) - kontynuacja J. Schwickert + Zespół ds. gromadzenia zbiorów 6. Uzupełnianie i kompletowanie serii, wydawnictw zbiorowych gromadzonych przez PBW kontynuacja prac 7. Przekazywanie placówkom filialnym darów wydawnictw zwartych i ciągłych oraz zbiorów specjalnych J. Schwickert kontynuacja J. Jordan-Wechta, J. Schwickert, W. Stokłosa, J. Winnicka

7 8 8. Przysposobienie techniczne zbiorów do ich udostępniania (wydawnictwa zwarte i zbiorowe, zbiory specjalne, czasopisma) J. Schwickert, J. Winnicka, 9. Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów w formacie Marc21. Retrokonwersja zbiorów J. Winnicka + zespół Forma elektroniczna od 26 maja 2009r. 10. Opracowanie zbiorów - forma tradycyjna Zespół Wydz. Konserwacji 11. Realizacja zamówień czytelniczych. Konserwacja i przechowywanie zbiorów i Zabezpieczenia Zbiorów, 12. Kompleksowa obsługa klienta poprzez zintegrowany system biblioteczny PROLIB Marc21. Komputerowa rejestracja użytkowników oraz wypożyczeń. Udostępnianie zbiorów w sposób tradycyjny niewprowadzonych do katalogu elektronicznego. J. Stadnik +zespół Wypożyczalni Forma elektroniczna od 2011r. 13. Udostępnianie zbiorów w sposób tradycyjny na filiach 14. Realizacja zamówień czytelniczych - wypożyczanie książek i zbiorów specjalnych. zespół Wypożyczalni, 15. Prolongata terminów zwrotów książek bezpośrednia i telefoniczna, owa oraz elektroniczna w systemie PROLIB Marc Pomoc nowo zapisanym czytelnikom (wypełnianie zobowiązań - zapisy poprzez OPAC, korzystanie z e-katalogu). 17. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz zespół Wypożyczalni zespół Wypożyczalni, Wydz. Inf.-Bibliogr. zespół Wypożyczalni, Wydz.Inf.-Bibl.,

8 9 telefonicznych o posiadanym księgozbiorze oraz systemie elektronicznym obowiązującym w PBW. 18. Czuwanie nad terminowością zwrotów materiałów bibliotecznych. Egzekwowanie zadłużeń. Współpraca ze Śląską Agencją Finansową S.A. w Sosnowcu w celu odzyskania materiałów bibliotecznych Dyrekcja PBW, zespół Wypożyczalni, 19. Prowadzenie Wypożyczalni Międzybibliotecznej M. Siadaczka, 20. Prezencyjne udostępnianie zbiorów Czytelni PBW: książek, czasopism, wydawnictw zbiorowych oraz książek z wypożyczeń międzybibliotecznych zespół Czytelni 21. Udostępnianie (na zasadzie wolnego dostępu) księgozbioru: encyklopedie, słowniki, leksykony, dzienniki, czasopisma zespół Czytelni 22. Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: OPAC WWW (e-katalog), Internet, katalogi tradycyjne, kartoteki, zestawienia bibliograficzne zespół Czytelni, 23. Wolny dostęp do stanowisk komputerowych zespół Czytelni, 24. Umieszczenie na stronie internetowej PBW tytułów czasopism zbędnych i wycofanych po selekcji w celu wymiany międzybibliotecznej 25. Dbanie o jakość usług bibliotecznych A. Skulska Zespół PBW 2. Kontrola, selekcja i porządkowanie zbiorów 1. Prace przygotowawcze do skontrum weryfikacja bazy komputerowej objętej zakresem skontrum na podstawie: katalogu topograficznego i ksiąg inwentarzowych D. Świdkiewicz + zespół Wydziału Grom. i Oprac. Zbiorów I półrocze

9 10 2. Wykreślenie braków bezwzględnych z ksiąg inwentarzowych oraz w bazie komputerowej J. Winnicka + zespół 3. Skontrum komputerowe księgozbioru Czytelni i Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego (druki zwarte) oraz księgozbiorów podręcznych innych wydziałów wszystkie formaty ok. 11 tys. wol. Komisja skontrowa, J. Schwickert II półrocze wg Planu skontrum na lata Selekcja zbiorów ubytkowanie książek wieloegzemplarzowych, zniszczonych oraz przestarzałych 5. Skontrum zbiorów bibliotecznych w filiach PBW Kierownicy filii Kierownicy filii wg potrzeb wg potrzeb Zgodnie z planami filii Zgodnie z planami filii 6. Sumaryczna i szczegółowa ewidencja ubytków (tradycyjna i komputerowa) druków zwartych oraz zbiorów specjalnych 7. Udział w pracach Komisji Selekcji Księgozbioru 8. Selekcja zbiorów Czytelni: przegląd i typowanie wydawnictw zwartych w dziale 37, selekcja czasopism sporządzanie protokołów wycofanych materiałów bibliotecznych 9. Przygotowanie książek i innych materiałów do selekcji 10. Aktualizacja katalogów i kartotek kartkowych 11. Aktualizacja katalogu komputerowego J. Winnicka + zespół Dyrektor + zespół wg hormon. zespół Czytelni W. Stokłosa W. Stokłosa I półrocze V. Jóźwik zespół ds. protokołów, Zespół Wydz. Grom. i Oprac. Zbiorów na bieżąco 12. Typowanie z książek wycofanych na makulaturę woluminów proponowanych do realizacji przedsięwzięcia Książka za złotówkę 13. Przydzielanie książek do wycofania z Wydz. Konserwacji i Zab. Zbiorów na makulaturę, płyt, kaset do recyklingu V. Jóźwik kontynuacja Komisja Selekcji Księgozbioru, V. Jóźwik

10 Systematyczna kontrola pasków kodowych, włączanie nowości na półki, wprowadzanie nowości do komputerowej bazy danych/magazyn, przekazywanie do retrokonwersji zbiorów V. Jóźwik + zespół 15. Porządkowanie i ustawianie zbiorów na regałach po selekcji V. Jóźwik + zespół, 3. Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej 1. Doskonalenie i rozbudowa warsztatu informacyjnego e-katalog, kartoteki, katalogi tradycyjne 2. Wystawy tematyczne w PBW: Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka młodszego Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny Razem tworzymy lepszy Internet - w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu ( II p.) Sztuka epistolarna. Sztuką zapomnianą! (ze zborów PBW II p.) Rok 2014 Rokiem Jana Karskiego Jan Karski. Człowiek wolności Sztuka epistolarna. Sztuką zapomnianą! (ze zborów PBW ) R. Zubowicz + zespół, J. Winnicka + zespół, A. Skulska, W. Stokłosa styczeń 2014r. T. Semczuk, A. Wojtachnio luty Wydział Informacyjno- Bibliograficzny luty W ramach DBI Wydz. Grom. i Oprac. Zbiorów Wydział Informacyjno- Bibliograficzny Wydz. Grom. i Oprac. Zbiorów Koło SBP + Czytelnia marzec marzec kwiecień maj Rok czytelnika pod hasłem 650 lat w służbie książki ( ), pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - (Cymelia PBW) J. Matuszczak, A. Kmiećkowiak, J. Schwickert, T. Semczuk, J. Winnicka maj 13 lub 14 maja

11 12 Wystawa tematycznie związana z hasłem I Forum bliotek szkolnych województwa lubuskiego Biblioteka szkolna i pedagogiczna innowacje inspiracje kreacje (II p.) Obywatelskie Święto Wolności 25 rocznica zwycięstwa obozu Solidarności w roku 1989 A. Woźnicka, R. Zubowicz J. Matuszczak, M. Warmuz, A. Wojtachnio czerwiec lipiec Animaloterapia J. Stadnik, A. Woźnicka, R. Zubowicz sierpień Zamki i pałace województwa lubuskiego Stanisław Ignacy Witkiewicz artysta niepokorny ( ) Stefan Żeromski 150 rocznica urodzin J. Jordan-Wechta, M. Siadaczka T. Semczuk, A. Wojtachnio A. Kmiećkowiak, W. Stokłosa, M. Warmuz wrzesień październik listopad Ekslibris znak własnościowy książki Wydział Informacyjno- Bibliograficzny grudzień 2014 Rokiem Oskara Kolberga 3. Wystawy tematyczne na filiach: Filia Lubsko. Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, Edukacja zdrowotna, Kształcenie integracyjne, Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Oskar Kolberg życie i twórczość, Rok 2014 Rokiem Czytelnika, Galeria Jednego Obrazu, stała ekspozycja nowości. Filia Szprotawa Rok 2014 Międzynarodowy Rok Rodziny, 120 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza ( ), 21 marca Światowy Dzień Poezji, Jan Paweł II Wielki Polak, 8 maj Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek Czytanie poszerza horyzonty, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Bezpieczna szkoła, Uczeń niepełnosprawny w szkole, 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, 130 rocznica urodzin Kierownicy filii zgodnie ze szczegółowymi planami filii

12 13 Zofii Nałkowskiej ( ), 165 rocznica śmierci Juliusza Słowackiego. Filia Świebodzin Nowości 2013, Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, Turystyczna baza powiatu świebodzińskiego, Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Filia Wschowa Stała ekspozycja materiałów nadsyłanych przez wydawnictwo ORE, Rozwój dziecka młodego w edukacji wczesnoszkolnej, 220 rocznica insurekcji kościuszkowskiej, Problemy współczesnej młodzieży, Komputer szansą i zagrożeniem dla rozwoju dziecka, Rodzina zastępcza we współczesnym świecie, Bezpieczne wakacje, 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Pamiętamy o żołnierzach wyklętych, Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, Rok 2014 Rokiem Czytelnika 650 lat w służbie książki. Filia Żagań. Rok 2014 ONZ Rokiem Rodziny, Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga, 70 Rocznica Wielkiej Ucieczki, Pedagogika Jana Pawła II z okazji beatyfikacji, Twórczość Stefana Żeromskiego. Filia Żary Wystawy nowości w Wypożyczalni i Czytelni (książki, czasopisma, multimedia), 2014 Rok Oskara Kolberga, 220 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej, 120 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza, 450 rocznica urodzin Williama Szekspira, 30 rocznica śmierci Karola Estreichera, 650 rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Akademii Krakowskiej), 430 rocznica śmierci Jana Kochanowskiego. 4. Plansze okolicznościowo-informacyjne w PBW (tematyka oświatowa, kulturalna, społeczna, polityczna) Styczeń KORNEL MAKUSZYNSKI rocznica urodzin STANISŁAW GROCHOWIAK rocznica urodzin Luty Wydział Informacyjno- Bibliograficzny oraz Wypożyczalnia ważne wydarzenia w Polsce i na świecie

13 14 GALILEUSZ rocznica urodzin OSKAR KOLBERG rocznica urodzin Marzec BOHUMIL HRABAL rocznica urodzin Kwiecień JÓZEF CHEŁMONSKI rocznica śmierci WILLIAM SHAKESPEARE rocznica urodzin Maj Plakat Tygodnia Bibliotek Czerwiec FRANZ KAFKA rocznica śmierci Lipiec GEORGE SAND rocznica urodzin JACEK MALCZEWSKI rocznica urodzin Sierpień WITOLD GOMBROWICZ rocznica urodzin KAZIMIERZ WIERZYNSKI rocznica urodzin Wrzesień MELCHIOR WANKOWICZ rocznica śmierci Ogólnopolski Dzień Przedszkolaków Październik ZBIGNIEW HERBERT rocznica urodzin Listopad ZOFIA NAŁKOWSKA rocznica urodzin 60. rocznica śmierci LUCY MAUD MONTGOMERY rocznica urodzin Grudzień TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI rocznica urodzin 5. Tablica informacyjna w Czytelni. Prezentowanie ważniejszych rocznic znanych postaci i wydarzeń A. Kmiećkowiak 6. Opracowywanie materiałów bibliotecznych w systemie PROLIB format Marc21 z następujących dziedzin: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, materiały pomocnicze, literatura polska i powszechna, językoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Ziemia Lubuska Zespół Wydz. Informacyjno- Bibliograficznego Forma elektroniczna od 2010r.

14 15 7. Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne, Internet Zespół PBW, 8. Przygotowanie na stronę internetową PBW aktualnego wykazu czasopism prenumerowanych w 2014r. 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej PBW o ofercie edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej (wystawy, spotkania edukacyjne i literackie, prelekcje, imprezy okolicznościowe) J. Winnicka styczeń R. Zubowicz + zespół 10. Opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych (TZB) w PBW: Język polski matura - prezentacje R. Zubowicz I półrocze kontynuacja Bibliografia oświaty lubuskiej za rok 2014 T. Semczuk, R. Zubowicz, kontynuacja Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka młodszego. Zestawienie bibliograficzne w wyborze W. Stokłosa styczeń-luty Polska rodzina współczesna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ( ) Fobie, lęki i stres szkolny. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ( ) Bezpieczeństwo w szkole Stefan Żeromski życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ekslibris znak własnościowy książki T. Semczuk luty-marzec R. Zubowicz I półrocze A. Woźnicka I półrocze A. Wojtachnio październik A. Kmiećkowiak listopad

15 16 Opracowanie tematów TZB według zapotrzebowań czytelników oraz instytucji i placówek oświatowych R. Zubowicz + zespół Tematyczne zestawienia bibliograficzne na filiach Filia Lubsko Poradnictwo, Stres, wypalenie zawodowe, Asertywność, Rodzina współczesna, Komunikacja społeczna, Czas wolny. Filia Szprotawa Praca korekcyjno-wyrównawcza, Wspomaganie rozwoju małego dziecka od 0 do 7 roku życia, Bezpieczeństwo uczniów w szkole, Obowiązek szkolny, Dzieci z rodzin patologicznych, Proces adaptacji dzieci z ograniczoną sprawnością, Edukacja zdrowotna, Rok 2014 Rokiem rodziny, Zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Filia Świebodzin Wykaz nowości z roku 2013, Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, Śmierć- żałoba i smutek po stracie, Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, Napaść seksualna, molestowanie seksualne uraz psychiczny i jego następstwa, Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, Samobójstwoczynniki ryzyka, strategie interwencji, Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespoły filii zgodnie z planami filii Filia Wschowa Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, Problemy dzieci i młodzieży rodziców pracujących za granicą. Filia Żagań Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym sprawiającym trudności wychowawcze, Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, Instytucjonalna sieć wsparcia rodziny, Modele współczesnej rodziny, Motyw zjawy, ducha w literaturze, Motyw samobójcy w wybranych utworach literackich.

16 17 4. Inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Szkolenie użytkowników informacji Filia Żary sporządzanie zestawień bibliograficznych w zależności od zapotrzebowań czytelników ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, uczniów klas maturalnych oraz aktualizacja istniejących. Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych związanych z priorytetami Dyrektora PBW. 1. Wspomaganie nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w realizacji Podstawy programowej poprzez inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej R. Zubowicz, 2. Lekcje biblioteczne Kierownicy filii 3. Oferta edukacyjna PBW szkolenie użytkowników informacji Dla przedszkolaków 1. Poznajemy figury geometryczne. 2. Ptasie radio, Lokomotywa Przedszkolaka wzywa. 3. Spotkanie z książką w bibliotece rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci. 4. Spotkanie z pluszowym misiem. zgodnie ze zgłoszeniami 5. Z wizytą w PBW Kącik Małego Czytelnika. 6. Zabawy literackie w bibliotece. zespół PBW zgodnie ze zgłoszeniami 7. Zabawy z porami roku Dla uczniów Edukacja wczesnoszkolna 1. Jak zbudowana jest książka? Tworzymy i wydajemy własną. 2. Moi ulubieni bohaterowie bajek : scenariusz zajęć dla klas I-III. Szkoła podstawowa - kl. IV VI 1. Czasopisma dla dzieci: źródło wiedzy i rozrywki. Budowa

17 18 czasopisma. 2. Historia książki od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 3. Książka dawna w zbiorach PBW cymelia. 4. Książka od kuchni poznajemy budowę książki. 5. Od zakupu do czytelnika droga książki w bibliotece. 6. Ziemia Lubuska w legendach. Gimnazjum 1. Czasopisma dla młodzieży wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma. 2. Historia książki od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 3. Książka dawna w zbiorach PBW cymelia. 4. Książka w literaturze i sztuce. 5. Mistrzowie renesansu: mistrzowie epoki. 6. Prosto do informacji - wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Google Cultural Institute Wolne Lektury). 7. Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej. 8. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW warsztat informacyjny biblioteki. 9. Z wizytą w PBW warsztat i system informacyjny biblioteki.

18 19 Źródła informacji. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów. Szkoła ponadgimnazjalna 1. Czasopisma dla młodzieży wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma. 2. Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku. 3. Historia książki od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 4. Książka dawna w zbiorach PBW cymelia. 5. Książka w literaturze i sztuce. 6. Słowniki i poradniki językowe wykorzystanie i zastosowanie w nauce własnej. 7. Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej. 8. Wyszukiwanie informacji w bibliotecznych katalogach on - line oraz zasobach bibliotek cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wolne Lektury). 9. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW warsztat informacyjny biblioteki. 10. Z wizytą w PBW warsztat i system informacyjny biblioteki. Źródła informacji. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów. Dla studentów 1. Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku.

19 20 2. Od zakupu do czytelnika droga książki w bibliotece. 3. Szkolenia biblioteczne, praktyki zawodowe. 4. Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii Dla nauczycieli 1. Gromadzenie zbiorów. 2. Multimedialne biblioteki edukacyjne wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela. 3. Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw ciągłych. 4. Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw zwartych JHP BN, UKD. 5. Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów multimedialnych. 6. Prezentacja oferty edukacyjnej i usług PBW w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych lubuskich szkół. 7. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek szkolnych. 8. Skontrum w bibliotece. 9. Wykorzystanie warsztatu informacyjnego oraz zasobów PBW w celach edukacyjnych - spotkania indywidualne i grupowe 10. Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii podmiotowych, przedmiotowych. 11. Zasoby bibliotek cyfrowych warsztaty indywidualne i grupowe. 5. Wspomaganie działalności bibliotek szkolnych 1. Merytoryczna pomoc nauczycielom bibliotekarzom szkolnym w zakresie: organizowania i prowadzenia wspomagania zespół PBW, wg potrzeb

20 21 organizacji i zarządzania biblioteką szkolną prowadzenia lekcji bibliotecznych 2. Organizacja I Forum bibliotek szkolnych województwa lubuskiego pod hasłem Biblioteka szkolna i pedagogiczna innowacje inspiracje kreacje J. Matuszczak, A. Kmiećkowiak, J. Schwickert, T. Semczuk, J. Winnicka maja W ramach Tygodnia Bibliotek w Polsce 8-15 maja 3. Współpraca z bibliotekami szkolnymi: Udzielanie porad i pomocy merytorycznej związanej z organizacją i zarządzaniem biblioteką szkolną Wymiana informacji o zbiorach Wspieranie edukacji czytelniczej i medialnej R. Zubowicz + zespół, J. Stadnik + zespół, W. Stokłosa + zespół, J. Jordan-Wechta, wg potrzeb Pomoc organizacyjno-metodyczna nauczycielskim zespołom samokształceniowy Udostępnianie materiałów wystawienniczych zielonogórskim placówkom oświatowym Udostępnianie materiałów na lekcje, sporządzanie zestawień bibliograficznych 6. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia Prowadzenie kartoteki wycinków prasowych osób, wydarzeń itp. Udostępnianie materiałów na wystawy czytelnikom i bibliotekom szkolnym 1. Pomoc w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli: gromadzenie, opracowanie, prezentacja i udostępnianie literatury oraz innych zbiorów związanych z programem studiów, kursów, szkoleń oraz zachodzącymi zmianami w oświacie, Dyrekcja J. Winnicka, J. Stadnik, W. Stokłosa,, R. Zubowicz

21 22 tematyczna prezentacja nowości książkowych i artykułów z czasopism J. Winnicka prezentacja zbiorów audiowizualnych i multimedialnych 2. Pomoc pracownikom oświaty w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa: Kierownicy wydziałów i filii gromadzenie oraz udostępnianie planów i rozkładów materiałów nauczania, prowadzenie kartotek zagadnieniowych wspomagających wiedzę rzeczową i metodyczną nauczycieli z poszczególnych przedmiotów nauczania, wychowania, dydaktyki ogólnej, metodyk szczegółowych, pedagogiki, psychologii, socjologii, zakup, opracowanie i udostępnianie literatury oraz multimediów z zakresu, m.in. procesu dydaktyczno-wychowawczego, zachodzących zmian w systemie edukacji II. Doskonalenie zarządzania Biblioteką 3. Przygotowanie materiałów dla dyrektorów szkół powiatu żagańskiego biorących udział w Sieci współpracy Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły U. Załęska-Cisek, B. Stawarz 1. Inspirowanie i organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy i motywowanie do 1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników: Inspirowanie pracowników do podejmowania doskonalenia w placówkach oświatowych Dyrekcja Plan doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy PBW na 2014 rok

22 23 zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego 2. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne WDN: Dyrekcja wszyscy pracownicy Referat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze trzecim miejscem? M. Szafińska-Chadała 8 stycznia Promocja zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Filia w Szprotawie w środowisku lokalnym prezentacja multimedialna L. Dziadkiewicz, kierownik Filii PBW w Szprotawie) marzec Doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy w PBW w Zielonej Górze. Ankieta, jej opracowanie i przedstawienie wyników w formie prezentacji J. Matuszczak, M. Siadaczka II półrocze Prezentacja multimedialna z okazji 60-lecia istnienia PBW Filia w Szprotawie (od początków jej założenia do dnia dzisiejszego) L. Dziadkiewicz, A. Fajkierz II półrocze Promocja we współczesnej bibliotece M. Siadaczka II półrocze 3. Udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, kursach doskonalących, targach edukacyjnych, seminariach wyjazdowych SBP Dyrekcja + zespół wg planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy 4. Samokształcenie i doskonalenie. Podnoszenie kompetencji zawodowych i dzielenie się wiedzą Dyrekcja, Pracownicy PBW i filii 5. Przeprowadzenie badań ankietowych na temat Doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy J. Matuszczak, M. Siadaczka I półrocze 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Biblioteki. Awanse zawodowe: staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Dyrektor, Pracownicy PBW L. Dziadkiewicz (Filia Szprotawa)

23 24 A. Woźnicka sierpień Prace nad dokumentacją placówki zakończenie stażu r.Egzamin na nauczyciela mianowanego 1. Opracowanie Arkusza analizy ryzyka PBW Dyrektor PBW + zespół do 20 stycznia 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w PBW w 2013r. 3. Plan pracy PBW i filii na 2014r. 4. Sprawozdanie roczne ze sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 5. Sprawozdania z działalności PBW i filii za rok Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy PBW w 2013 roku 7. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy PBW na 2015 rok 8. Prowadzenie Kroniki PBW Dyrektor PBW do 5 stycznia Wicedyrektor + kierownicy wydziałów i filii Dyrektor + kierownicy wydziałów i filii M. Janicka J. Jordan-Wechta 8 stycznia styczeń luty/marzec Dyrektor + J. Zielińska styczeń Dyrektor + J. Zielińska listopad A. Skulska 9. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych przez PBW i filie nt. Kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego w zakresie edukacji publicznej za rok Sporządzenie sprawozdania Realizacja zadań oświatowych w roku M. Janicka, J. Jordan-Wechta, zespół M. Janicka, J. Jordan-Wechta marzec/kwiecień lipiec

24 25 szkolnym 2013/ Praca w Komisjach i Zespołach ds. innowacyjno-organizacyjnych: Komisja ds. Skontrum Księgozbioru Komisja ds. Selekcji Księgozbioru Komisja do oceny składników majątku ruchomego Komisja likwidacyjna zużytych składników majątku ruchomego Zespół ds. gromadzenia zbiorów Dyrektor + zespół wg potrzeb Zespół ds. retrokonwersji zbiorów Zespół ds. protokołów Zespół bibliotekarzy systemowych Komisja inwentaryzacyjna (raz na 5 lat) 3. Umacnianie pozycji filii w rejonach ich działalności, współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi i bibliotekami Zespół ds. ZFŚS 1. Aktywna współpraca m.in.: z władzami samorządowymi i oświatowymi, ODN w Zielonej Górze, WOM w Gorzowie Wielkopolskim, UZ, SBP, SODiD, CKUiP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, SPOA Dalej Razem, Centrum Integracja, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Nowej Soli, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii LOPiD Zielona Góra, MCKiE Dom Harcerza, WiMBP i innymi bibliotekami oraz redakcjami czasopism bibliotekarskich Dyrekcja, kierownicy filii 2. Nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z wydawnictwami edukacyjnymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi w celu pozyskania J. Winnicka, J, Schwickert, J. Jordan-Wechta,

25 26 nieodpłatnie podręczników szkolnych, materiałów metodycznych, programów, egzemplarzy autorskich, udostępnianych czytelnikom w PBW i filii 3. Nadzór i pomoc merytoryczna filiom PBW 4. Kontrola kompleksowa Filii PBW w Szprotawie (zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora PBW na rok 2013/2014): sporządzenie sprawozdania z kontroli opracowanie zaleceń pokontrolnych nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych 5. Kontrola problemowa Filii PBW w Lubsku (zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora PBW na rok 2013/2014): instruktaż i pomoc warsztatowa nadzór i pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych i organizacyjnych sporządzenie protokołów pokontrolnych Dyrektor, J. Jordan-Wechta M. Szafińska-Chadała, J. Jordan-Wechta M. Szafińska-Chadała, J. Jordan-Wechta II kwartał II kwartał 6. Wizytacje problemowe bibliotek filialnych PBW: - pomoc instrukcyjno-metodyczna przy realizacji zadań - rozwiązywanie bieżących problemów merytorycznych filii J. Jordan-Wechta wg potrzeb - opracowanie protokołów po wizytacjach 7. Współpraca z filiami PBW: wymiana informacji dotyczących prenumerowanych czasopism uzupełnianie braków wymiana dubletów J. Jordan-Wechta, W. Stokłosa

26 27 8. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom zgodnie z planami filii 9. Przygotowanie spotkania metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy z rejonu Gminy i Miasta Szprotawy L. Dziadkiewicz, A. Fajkierz II kwartał Do uzgodnienia z nauczycielami bibliotekarzami 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 10. Przygotowanie artykułu oraz okolicznościowej zakładki do książek z okazji Jubileuszu 60-lecia Filii PBW we Wschowie 1. Poprawa funkcjonalności oraz estetyki pomieszczeń Biblioteki 2. Konserwacja sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania L. Usielska czerwiec Dyrekcja + Administracja Informatyk, kierownicy filii, grudzień kontynuacja 3. Pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych funduszy Dyrekcja + zespół 4. Wdrażanie idei trzeciego miejsca Biblioteka przyjazna czytelnikom Dyrekcja + zespół kontynuacja 5. Działalność i zadania Społecznego Inspektora Pracy: wybory SIP T. Semczuk marzec III. Podwyższanie jakości pracy Biblioteki 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy 1. Nadzór nad pracą zintegrowanego systemu PROLIB M21 Dyrekcja, informatyk od maja 2009r. 2. Praca w modułach PROLIB M21. Rozbudowa baz danych inwentarzowych i osobowych 3. Kompleksowa komputerowa obsługa czytelnika. Przygotowanie Zespół PBW kontynuacja Zespół PBW kontynuacja

27 28 terminali do korzystania z katalogu on-line, pomoc przy wypożyczaniu w sposób elektroniczny i tradycyjny. Wydruk kart bibliotecznych w systemie PROLIB Marc21 4. Wprowadzanie danych czytelniczych do bazy komputerowej aktualizacja. Zapisy przez OPAC. Prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji wypożyczeń 5. Komputeryzacja zbiorów w formacie MARC21. (Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów) 6. Elektroniczna obsługa czytelników w Czytelni 7. Komputerowa statystyka udostępnień gazet i czasopism w Czytelni 8. Opieka i zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowisk komputerowych w Czytelni PBW i 6 filiach PBW 9. Opracowywanie materiałów bibliotecznych w systemie PROLIB M Retrokonwersja zbiorów import rekordów bibliograficznych 11. Aktualizacja i scalanie Lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych 12. Pełnienie obowiązków bibliotekarzy systemowych 13. Kontrola nad działaniem bezprzewodowego dostępu do Internetu 14. Redagowanie strony internetowej PBW 15. Administrowanie stroną podmiotową BIP PBW 16. Fotograficzna dokumentacja wydarzeń, obróbka i archiwizacja zdjęć Zespół Wypożyczalni kontynuacja J. Winnicka + zespół od maja 2009 W. Stokłosa + zespół kontynuacja W. Stokłosa + zespół, A. Skulska, J. Winnicka, od 2013r. kontynuacja R. Zubowicz + zespół od 2011r. J. Winnicka + zespół + zespół zadaniowy ds. retrokonwersji J. Winnicka A. Skulska, J. Winnicka, R. Zubowicz Informatyk Dyrektor, A. Aleksandrowicz, R. Zubowicz+ zespół kontynuacja G. Głowacki kontynuacja R. Zubowicz + zespół

28 29 2. Działalność wydawnicza 17. Prowadzenie Rad Pedagogicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej prezentacje multimedialne 18. Praca w komisji do oceny składników majątku ruchomego placówek filialnych 19. Praca w komisji likwidacyjnej zużytych składników majątku ruchomego filii PBW 1. Publikacje indywidualne pracowników wydziałów na stronie internetowej PBW oraz w ogólnopolskich wydawnictwach oświatowych, portalach edukacyjnych m.in.: Biblioteka w Szkole, Bibliotekarz Lubuski, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (TZB, scenariusze wystaw, inne) Dyrekcja, Zespół PBW J. Jordan-Wechta, J. Jordan-Wechta, wg harmonogramu Rad Pedagogicznych zgodnie z planami pracy filii PBW zgodnie z planami pracy filii PBW Wydz. Inf.-Bibliogr. 2. Informacje o aktualnych wydarzeniach w PBW (wystawy, spotkania edukacyjne i literackie, prelekcje, imprezy okolicznościowe): w lokalnych mediach na stronie internetowej PBW R. Zubowicz + zespół w Informatorze Kulturalnym Zielona Góra 3. Publikacja aktualnego wykazu czasopism prenumerowanych w 2014 w na stronie internetowej PBW 4. Propagowanie zbiorów i nowości PBW: zakładki: Polecamy!; Lubuskie w książce; Cymelia w PBW J. Winnicka styczeń zespół PBW

29 30 UZetka (wydanie papierowe i elektroniczne) 5. Propagowanie zbiorów Czytelni PBW zakładka Dla Rodziców A. Kmiećkowiak 6. Publikacje w prasie lokalnej i regionalnej o działalności bibliotek filialnych, zbiorach oraz nowościach wydawniczych 3. Działalność szkoleniowa 1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w PBW i filiach 2. Prowadzenie i organizacja praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa oraz osób nowo zatrudnionych Zespół PBW, Dyrekcja, J. Jordan- Wechta, kierownicy PBW wg zgłoszeń placówek oświatowych wg potrzeb 3. Zajęcia w PBW dla nauczycieli uzupełniających kwalifikacje Wydział Inf.- Bibliograficzny 11 stycznia SODiD 4. Integracja środowiska bibliotekarskiego 1. Organizacja I Forum bibliotek szkolnych województwa lubuskiego Biblioteka szkolna i pedagogiczna innowacje inspiracje kreacje. Przedstawienie prezentacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze trzecim miejscem Dyrekcja + zespół (A. Kmiećkowiak, J. Matuszczak, J. Schwickert, T. Semczuk, J. Winnicka), M. Siadaczka - prezentacja maj w ramach Tygodnia Bibliotek w Polsce 13 lub 14 maja 2. Udział w obchodach Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek w Polsce 3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Działalność Koła SBP przy PBW Dyrekcja + zespół 8-15 maja Dyrekcja + zespół

30 31 4. Współpraca z bibliotekami szkolnymi (udostępnianie materiałów na lekcje, wypożyczanie wystaw, sporządzanie zestawień bibliograficznych) R. Zubowicz + zespół, 5. Promocja i popularyzacja działań Biblioteki w mieście i regionie 5. Konsultacje i pomoc w organizacji oraz prowadzeniu warsztatu informacyjno-bibliograficznego nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych oraz bibliotekarzowi Biblioteki Urzędu Marszałkowskiego - współpraca 1. Popularyzowanie działalności Biblioteki w lokalnych środkach masowego przekazu: J. Jordan-Wechta, Dyrekcja, stosownie do potrzeb Informacja o dniach i godzinach otwarcia PBW i filii, R. Zubowicz + zespół Informacja o spotkaniach edukacyjnych organizowanych w PBW, Informacja o wystawach organizowanych w PBW i w filiach. Organizatorzy spotkań R. Zubowicz, wg terminów 2. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet w ramach obchodów DBI 3. Spotkanie literackie Piękny dwudziestoletni Marek Hłasko ( ) 4. Przygotowanie obchodów XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Polsce pod hasłem Czytanie łączy pokolenia R. Zubowicz + zespół 25 lutego Wydział Inf.- Bibliograficzny Wydział Inf.- Bibliograficzny, Wypożyczalnia, Koło SBP, listopad 8-15 maja Dzień Bezpiecznego Internetu - kontynuacja Zgodnie z planami filii

31 32 5. Ogólnopolski Konkurs Sztuki Epistolarnej Ludzie Listy Piszą IX edycja. Obrady Kapituły. Gala Finałowa Dyrektor PBW, Urząd Miasta, Poczta Polska, Gimnazjum nr 3, ZNP, SODiD, WiMBP 10 stycznia 24 stycznia kontynuacja 6. Udział w VI Festiwalu Pomocna Dłoń. Oferta i promocja działań PBW. Organizator Zespół Szkół Zawodowych PBO A. Aleksandrowicz, J. Stadnik, R. Zubowicz kwiecień kontynuacja 7. Biblioteka na rzecz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Dyrekcja + zespół zgodnie z harmonogramem 8. Kontynuacja akcji Książka za złotówkę J. Stadnik, V. Jóźwik, Zgodnie z planami filii 9. Zamieszczenie na stronie internetowej PBW wykazu czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej W. Stokłosa, A. Skulska marzec 10. Współpraca z placówkami partnerskimi: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli Dyrekcja PBW + zespół Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze Centrum Integracja w Zielonej Górze 11. Współpraca z Kołem Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Dyrektor PBW, zespół H. Mużyłowska kontynuacja 12. Udział w akcjach charytatywnych m.in.: Szlachetna Paczka, zbieranie nakrętek Dyrekcja, zespół PBW, koło SBP grudzień 13. W ramach Kącika Małego Czytelnika włączenie się do społecznej Dyrekcja, zespół PBW

32 33 akcji Czytam sobie pod patronatem Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej

PLAN PRACY NA 2015 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2015 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2015 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2013 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2013 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2013 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 w piątki od 8.00 do 14.30 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2012 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2012 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2012 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU. NA 2010r.

PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU. NA 2010r. PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU NA 2010r. I. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW Analiza rynku wydawniczego, systematyczne przeglądanie napływających od wydawców ofert wydawniczych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny 2012 2013 PRACA PEDAGOGICZNA Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej:

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej: Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE Regulamin biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA

Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

PLAN PRACY BIBLIOTEKI PLAN PRACY BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE na rok szkolny 2016/2017 Zadania do realizacji Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. MOTTO: Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor PLAN PRACY BIBLIOTEKI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Sopocie.

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Sopocie. Oferta dydaktyczna PBW - Filia. Dla nauczycieli-bibliotekarzy, w tym nowo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Spotkania metodyczne 2 h szkolenie raz poświęcone aktualnym bibliotekarze na kwartał tematom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE Na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) Statutu Gimnazjum w Zaborowie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2007 r. Data zakończenia stażu : 31.05.2010 r. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY ZSG NR 4 W RADOMSKU na rok szkolny

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY ZSG NR 4 W RADOMSKU na rok szkolny PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY ZSG NR 4 W RADOMSKU na rok szkolny 2016-2017 Nauczyciele bibliotekarze realizujący plan: mgr Renata Wojtasik mgr Iwona Drzewiecka 1 1 Przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2009 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2009 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze PLAN PRACY NA 2009 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 10 filiami terenowymi w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego 1/7 Plan rozwoju zawodowego mgr Elżbieta Golichowska XIX Liceum Ogólnokształcące 80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 11/13 Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej 2. Aktywny

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Zofia Cofałka nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie Data

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I. Filie Biblioteki Pedagogicznej. Do zakresu działania filii należy: 1. Gromadzenie zbiorów (wydawnictw zwartych i ciągłych, audiowizualnych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY

STATUT FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY STATUT FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy, zwana dalej Biblioteką, wchodzi w skład Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki. (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia r.)

Regulamin biblioteki. (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia r.) Regulamin biblioteki (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia 09.10. 2008 r.) Zmiany dot. gromadzenia, udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych z dotacji MEN wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych Bożena Lewandowska Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych Biblioteki pedagogiczne są placówkami służącymi kształceniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Imię i nazwisko: mgr Ryszard Dużyja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 2014 r.

Uchwała Nr / /2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 2014 r. Uchwała Nr / /2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów

Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów Biblioteka pedagogiczna organizuje zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół z zakresu edukacji informacyjnej, czytelniczej i medialnej. Zajęcia edukacyjne dla uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. ANNY Z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ W POSADZIE GÓRNEJ Regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 07 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Pucku

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Pucku Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli 4x 120 Spotkania tel. 58 673 29 12 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Tematy ustalane na

Bardziej szczegółowo