Zadanie przewidziane jest w Planie Remontowym pod nazwą: Remont tłoczni Hołowczyce I agregaty sprężające.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie przewidziane jest w Planie Remontowym pod nazwą: Remont tłoczni Hołowczyce I agregaty sprężające."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania remont układu posadowienia sprężarki tłokowej Halberstadt nr 4 i silnika napędowego, łącznie z podestami segmentowymi na sprężarkach nr 3 i 4 w Tłoczni Gazu Hołowczyce I. Zadanie przewidziane jest w Planie Remontowym pod nazwą: Remont tłoczni Hołowczyce I agregaty sprężające. Prace należy wykonać w oparciu o WT nr OGP/OR/TT-230/GW/123/2011 oraz Aneks nr 1 do Warunków Technicznych / OR.TT GW Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie polega na wykonaniu remontu układu posadowienia sprężarki tłokowej Halberstadt nr 4 z silnikiem napędowym łącznie z podestami segmentowymi na sprężarkach nr 3 i nr 4, przeglądu zdemontowanych elementów sprężarki Halberstadt (zakres czynności wyszczególniono w Cz. III/Techniczno-Remontowa WT nr OGP/OR/TT- 230/GW/123/2011), oraz opracowaniu projektu technicznego w zakresie wszystkich prac związanych z zadaniem remontowym (tzw. realizacja pod klucz ). Funkcjonujący obecnie na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce" układ fundamentowania zespołu sprężarkowego oparty jest na systemie podkładek wylanych bezpośrednio na betonowy fundament. Z uwagi na wieloletnią eksploatację wystąpiły odkształcenia fundamentu betonowego spowodowane warunkami geologicznymi oraz tworzeniem się węzłów drgań o zmiennej lokalizacji. Tego typu czynniki negatywnie wpływają na system stabilizacji zespołu sprężarkowego. Wszelkie rozwiązania techniczne niezbędne do wykonania zadania wynikłe w trakcie projektowania należy uwzględnić z Zamawiającym. Zakres opracowania projektu. Projekt powinien być zaopiniowany przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz Rzeczoznawcę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Urządzenia montowane bądź współpracujące z obwodami w strefie zagrożonej wybuchem muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX i norm z nią związanych. Zastosowanie w projekcie rozwiązań technicznych, dla których współczesna wiedza nie określa jednoznacznie warunków ich stosowania lub wykonania, wymaga dołączenia do 1

2 projektu lub opracowania projektowego decyzji lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w gazownictwie lub opinii właściwej jednostki naukowo-badawczej stwierdzającej prawidłowość i dopuszczalność takich rozwiązań. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania w układ posadowienia zespołu sprężarkowego Halberstadt, powinna być potwierdzona certyfikatem materiałowym i poparta Aprobatą Techniczną. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Zamawiającym (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w projekcie technicznym lub w dzienniku budowy. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na odbitkach projektów indywidualnych, typowych i powtarzalnych oraz na innych opracowaniach projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powołane. Projekt i inne opracowania powinny być sporządzone na formacie A4, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. W zakres w/w zadania remontowego wchodzi: 1.1 Przeprowadzenie testów jakościowych betonu (metody nieniszczące) eksploatowanej podstawy zespołu sprężarkowego, celem uzyskania informacji pozwalającej wyznaczyć okres gwarancji w ramach przyjętej metody naprawczej systemu posadowienia sprężarki Halberstadt nr Opracowanie projektu technicznego określającego metodę oraz zakresy niezbędnych proc remontowych. 1.3 Dostawa urządzeń i materiałów podstawowych i głównych, niezbędnych do wykonania zadania, wykonanie wszystkich prac demontażowo-montażowych wraz z wykonaniem dodatkowych odcinków instalacji gazowej, systemu smarowania chłodzenia, odgazowania ciągłego i innych systemów pomocniczych oraz instalacji elektrycznych i AKP w wymiarze określonym stopniem podwyższenia konstrukcji stalowej oraz montaż. Badania nieniszczące. 2

3 1.4 W ramach realizacji niniejszego zadania, należy wykonać równolegle przegląd zdemontowanych elementów sprężarki Halberstadt (zakres czynności wyszczególniono w Cz. III/Techniczno-Remontowa WT nr OGP/OR/TT-230/GW/123/2011), w tym należy wykonać pomiary położenia siedzeń łożysk głównych po roztoczeniu siedzisk metodą obróbki skrawaniem a przed właściwym montażem łożysk głównych i wału. 1.5 Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż podestów roboczych (segmentowych) z krat pomostowych, okalających dwa zespoły sprężarkowe Halberstadt - nr 3 i nr 4, celem umożliwienia obsłudze prowadzenia bezpiecznych prac eksploatacyjnych i wykonywania czynności obsługowych. Podesty powinny posiadać stopniowanie o wysokości zgodnej, z obowiązującą normą oraz posiadać możliwość demontażu wybranych elementów konstrukcyjnych, celem umożliwienia dostępu grupom remontowym do poszczególnych części zespołu sprężarkowego. 1.6 Wykonanie zadania remontowego (tzw. realizacja pod klucz"). Prace remontowe odbywać się będą w oparciu o projekt organizacji prac remontowych, którego zakres winien być szczegółowo określony w projekcie technicznym oraz uzgodniony z Użytkownikiem: Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce". 2. Zakres opracowania: 2.1 W projekcie należy określić: Cel projektu, przedmiot i zakres opracowania z podziałem zespołu na sprężarkę i silnik napędowy Podstawę opracowania w oparciu o obowiązujące uwarunkowania technicznoprawne Opis przyjętych rozwiązań projektowych Zagadnienia BHP i p.pożarowe Warunki techniczne dostawy materiałów w oparciu o kryteria systemu zapewnienia jakości Wytyczne projektowe, zalecenia realizacyjne oraz zasady doboru materiałów podstawowych i pomocniczych Zakres prac przygotowawczych i remontowych z rozbiciem na poszczególne czynności demontażowo-montażowe z uwzględnieniem czynności dodatkowych związanych z dostawą wszystkich materiałów, montażem przedłużek elementów orurowania instalacji gazowej, sprężarki oraz montażem przedłużenia systemów 3

4 olejowych, chłodzących, elektrycznych, AKP oraz systemu regulacji wydajnością, wchodzącego w skład remontowanego zespołu sprężarkowego Rysunki techniczne poszczególnych odcinków instalacji gazowej. Wyszczególnienie materiałów Warunki techniczne wykonania i odbioru proc remontowych Wymagania bezpieczeństwa Badania nieniszczące złączy spawanych Obliczenia wytrzymałościowe Obowiązujące dokumenty normatywne Warunki techniczne UDT. Karta technologiczna spawania WPS / zatwierdzona przez służby OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie Rysunki techniczne i schematy montowanych elementów konstrukcyjnych oraz przedłużanych instalacji i systemów sprężarki Rysunki techniczne poszczególnych elementów (segmentów) podestu roboczego. Wyszczególnienie materiałów Specyfikacje i zestawienie materiałowe Normatywy. 3. Projekt organizacji prac remontowych. 3.1 Projekt organizacji prac powinien w szczególności zawierać: Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry Warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów prac na odcinkach przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów Szczegółowe zestawienie ilości prac remontowych Szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót z uwzględnieniem niezbędnych urządzeń pomocniczych Harmonogramy wykonania prac w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych Plany dostaw materiałów przez Wykonawcę Inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju prac remontowych (warunki i technologia spawania). 4

5 3.1.8 Dostawa urządzeń i materiałów podstawowych i głównych, niezbędnych do wykonania zadania, wykonanie wszystkich prac demontażowo-montażowych wraz z wykonaniem dodatkowych odcinków instalacji elektrycznych i AKP w wymiarze określonym stopniem podwyższenia konstrukcji stalowej oraz montaż Zakup i dostawa materiałów i części zamiennych do sprężarki przez Wykonawcę wraz z kompletem łożysk głównych (łożyska ramowe i oporowe) Wykonanie przez Wykonawcę czynności dodatkowych związanych z dostawą wszystkich materiałów, wykonaniem i montażem przedłużek w miejsce brakujących elementów orurowania instalacji gazowej sprężarki oraz dostawą, wykonaniem i montażem brakujących odcinków instalacji systemów olejowych, chłodzących, odgazowania ciągłego oraz instalacji systemu regulacji wydajnością (dot.: spr. nr 4), będących integralnym elementem remontowanego zespołu sprężarkowego. Wykonanie badań nieniszczących złączy spawanych Wyszczególnienie zakresu dostawy wszystkich przedłużanych elementów oraz montażu odcinków instalacji elektrycznych, AKP, technologicznych, wchodzących w system remontowanego zespołu sprężarkowego Czynności demontażowo-montażowe wykonywane na sprężarce Halberstadt nr 4 i silniku napędowym oraz wszystkie prace przeglądowe, pomocnicze i zabezpieczające, winny być wykonywane przy obecności firmy serwisującej niniejsze urządzenie W zakres proc związanych z wykonaniem przez Wykonawcę podestów roboczych z krat pomostowych, wchodzi również dostawa niezbędnych materiałów elementów konstrukcyjnych podestów, wykonawstwo oraz montaż pomostów na sprężarkach Halberstadt nr 3 i nr Wymagania dotyczqce materiałów, wykonania, certyfikatów materiałowych oraz przepisów normatywnych Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań projektu, można przyjmować za pisemną zgodą Zamawiającego lub jego pełnomocnego przedstawiciela, w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z projektantem W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach elementach i konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać 5

6 materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowanym badaniom technicznym w zakresie określonym przez projektanta lub kierownika budowy Certyfikaty i świadectwa jakościowe zawierające właściwości chemiczne i fizyczne użytych materiałów Projekt musi uzyskać pozytywną opinię Rady Technicznej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziału w Rembelszczyźnie. 5. Uwagi ogólne. 5.1 Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym w GAZ-SYSTEM S.A. Systemem Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP) i odpowiednimi dokumentami odniesienia. Należy przestrzegać procedur odnośnie prowadzenia prac przez wykonawców zewnętrznych. 5.2 Wykonawca (kierownik budowy) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych prac. 5.3 Na wszystkie montowane materiały wykonawca dostarczy wymagane atesty i certyfikaty. 5.4 Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania w układ posadowienia zespołu sprężarkowego Halberstadt nr 4 powinna być potwierdzona certyfikatem materiałowym i poparta Aprobatą Techniczną. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów niezgodnych z wymaganiami technicznymi określonymi w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. 5.5 Uwzględnić w ramach wykonania niniejszego zadania, usunięcie z rejonu wykonywanych prac wszystkich elementów i materiałów stanowiących masę odpadową bez względu no ich rodzaj i klasyfikację, celem przekazania do utylizacji podmiotom, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, których działalność polega na składowaniu, przetwarzaniu lub unieszkodliwianiu przejętych odpadów. 5.6 Zastosowane technologie oraz używane narzędzia muszq być dobrane z uwzględnieniem możliwości wystqpienia w rejonie wykonywanych prac remontowych atmosfery wybuchowej. 5.7 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania procedur obowiązujących w GAZ- SYSTEM S.A. odnośnie ochrony środowiska i przepisów BHP, zgodnie z instrukcją INS-ZŚ Instrukcja dla podwykonawców". 6

7 5.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i skuteczność zaproponowanych rozwiązan technicznych i prowadzonych działań. 5.9 Wykonawca i jego pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami do prowadzenia proc na tego typu instalacjach Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję technologiczna spawania (WPS) zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO /2007 oraz posiadać uznaną technologię spawania (WPQR) wg PN-ISO /2008. Powyższa karta podlega zatwierdzeniu przez OGP Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. Całość prac spawalniczych prowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w normie PN-EN 12732/ Prace spawalnicze mogą wykonywać tylko spawacze posiadający ważne uprawnienia wg normy PN-EN 287-1: Dokumentacja odbiorowa. 6.1 Protokół Odbioru Technicznego. 6.2 Protokół z ruchu po odbytej 72 godzinnej próbie ruchowej pod obciążeniem. 6.3 Protokół odbioru robót cząstkowych zanikających. 6.4 Protokół z pomiarów elektrycznych montażowych. 6.5 Protokół sprawdzeń obwodów urządzeń. 6.6 Protokół z wykonania pomiarów metodą elektroniczną położenia siedzeń łożysk głównych. 6.7 Oświadczenie wykonawcy o zaistniałych/nie zaistniałych wypadkach w trakcie realizacji zadania w oparciu o pkt 4.21 Instrukcji INS-ZŚ Instrukcja dla podwykonawców. 6.8 Protokół z badań nieniszczących połączeń spawanych orzeczenia, radiogramy. 6.9 Protokół z przekazania odpadów do utylizacji Dokumentacja jakościowa, w tym atesty, świadectwa i certyfikaty na użyte materiały protokoły prób i pomiarów poszczególnych instalacji i systemów zespołu sprężarkowego Halberstadt nr 4 (kształtki, rury, elementy instalacji i inne) Protokół z badania jakości betonu podstawy zespołu sprężarkowego Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej na Obiekcie Protokół odbioru prac malarskich (grubość powłoki, zestaw antykorozyjny, karta technologiczna użytych materiałów antykorozyjnych). 7

8 6.14 Instrukcja technologiczna spawania WPS, (zatwierdzona przez OGP Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie) Rysunki techniczne konstrukcji wsporczych oraz wszystkich przedłużanych odcinków instalacji gazowej Rysunki techniczne poszczególnych elementów (segmentów) podestu roboczego na sprężarkach nr 3 i nr 4. Wyszczególnienie materiałów. Dokumentacja jakościowa w tym atesty, świadectwa i certyfikaty na użyte materiały. Protokół odbioru Dziennik prac spawalniczych wraz z wykazem uprawnionych spawaczy Protokół z badania linii kablowej Protokół współosiowości zespołu sprężarkowego Halberstadt nr Protokół z pomiaru sprężynowania Protokół z badań nieniszczqcych zlqczy spawanych Protokół z drgań łożyska silnika elektrycznego Protokół z przeglądu silnika elektrycznego Protokół z przeglądu sprężarki tłokowej Halberstadt nr Pisemna gwarancja na wykonane proce i zamontowane urządzenia Dokumentacja powykonawcza w ilości: 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej Cała przekazywana dokumentacja musi być w języku polskim. 7. Wymagania dla osób. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: a) kierownik budowy i kierownicy robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; konstrukcyjno budowlanej; b) minimum 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacji w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci grupy 3 punkty 4,5,6,7 i 10 do punktów 4,5,6,7 oraz minimum 5 osób posiadających świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy 3 punkty 4,5,6,7 i 10 do punktów 4,5,6,7; wszystkie w/w świadectwa w zakresie obsługi, konserwacji, 8

9 remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U nr 89, poz. 828, z późniejszymi zmianami, c) minimum 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacji w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 punkty 2,3 (co najmniej 6 kv),9 i 10 do punktów 2,3,9 oraz minimum 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 punkty 2,3 (co najmniej 6 kv),9 i 10 do punktów 2,3,9; wszystkie w/w świadectwa w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U nr 89, poz. 828, z późniejszymi zmianami). 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Remont pomieszczenia serwerowni Komenda Miejska PSP w Krośnie. ul. Niepodległości 6, Krosno

Remont pomieszczenia serwerowni Komenda Miejska PSP w Krośnie. ul. Niepodległości 6, Krosno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Nazwa inwestycji: Remont pomieszczenia serwerowni Komendy Miejskiej PSP w Krośnie Lokalizacja obiektu: Komenda Miejska PSP w Krośnie ul.

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Opis zadania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Opis zadania. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis zadania. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich prac remontowych w tym dostawy materiałów podstawowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza Nieporęt

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza Nieporęt Załącznik nr 1 1. Przedmiot zamówienia Remont mechaniczny 4 motosprężarek GMVH-8 w Tłoczni Wronów na podstawie wyników Oceny stanu technicznego do przeprowadzenia remontu agregatów sprężających w Tłoczni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I Załącznik nr 1a do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczniach gazu Hołowczyce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2014 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II Załącznik nr b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: ) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczni gazu Wronów. 2) usuwanie

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiełły 14, Oświęcim Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie instalacji budowlanych

ul. Jagiełły 14, Oświęcim Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie instalacji budowlanych Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia Remont elementów elewacji obiektu Urzędu Pocztowego nr 1 w Oświęcimiu II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: ul. Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Kod CPV

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3 SST - B-09.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

IMIM PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, tel. (12) /7

IMIM PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, tel. (12) /7 Nr sprawy: PN-35-2010 Załącznik nr 10 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Obiekt: Zamawiający: Nazwa zamówienia i adres: Hala Warsztatowa i Technologiczna Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr PD/0759-G Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr PD/0759-G Zapytanie ofertowe AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa procedury ZAPYTANIE OFERTOWE Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymienniki ciepła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymienniki ciepła Opracowanie jest własnością Grupy LOTOS S.A. i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. Grupa LOTOS S.A. Spec. No. Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 7B P R O G R A M FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Temat: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław - cz. II 2018r - rezerwa Zamawiający: Gmina Przecław 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 7A P R O G R A M FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Temat: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław - cz. II 2018r Zamawiający: Gmina Przecław 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7 Wspólny słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, czerwiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia3 2. Opis stanu istniejącego3 3. Szczegółowy zakres prac3 4. Uwagi dodatkowe3 Strona 2 z 6 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie robót budowlanych wykonawczych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie robót budowlanych wykonawczych Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie robót budowlanych wykonawczych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz ogólnobudowlanej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328714-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łuków Przedmiotem zamówienia jest budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH BELEK VFT 249 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Obiekt: Budynek szkoły Gdańsk, ul. Kładki nr 24 2 czerwiec 2009 1. WSTĘP. 1.1. Nazwa zadania. Budowa, przebudowa i demontaż wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY 1. Przedmiot zamówienia: Odtworzenie zabezpieczenia ogniochronnego nośnej konstrukcji stalowej Pływalni Rawszczyzna oraz zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja I. ZAKRES DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1. Wielobranżowy Projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni Załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Strona 1 z 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zagospodarowanie terenu przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Remont ogrodzenia. ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, Siemiatycze

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, Siemiatycze .. (pieczęć zamawiającego) załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro Znak sprawy OG.7013.12.2017.A.B.... (adres i nazwa wykonawcy) Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Bioblok. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Bioblok SUW Miedary

Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Bioblok. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Bioblok SUW Miedary Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Bioblok SUW Miedary Opracował: Paweł Grząba Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice, styczeń 2017 r Strona 1 z 6 Spis treści. I. Lokalizacja.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 3 000 m 3 /h w miejscowości Wólka Radzymińska.

Bardziej szczegółowo

PRZY UL.NADFOSNEJ 3, w imieniu której działa TBS Sp.z o.o. w CIECHANOWIE, CIECHANÓW Ul. OKRZEI 14

PRZY UL.NADFOSNEJ 3, w imieniu której działa TBS Sp.z o.o. w CIECHANOWIE, CIECHANÓW Ul. OKRZEI 14 Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2013 r. Agenda Nadzór nad systemem przesyłowym gazu ziemnego Nadzór nad nowo budowanymi gazociągami Ubezpieczenia GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45321000 3 - Izolacje cieplne Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk Inwestor: Gmina Przyłęk 26-704 Przyłęk woj. mazowieckie Kod specyfikacji: 45230000 8 Jednostka autorska specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Uzupełnienie klimatyzacji wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Remont wybranych pomieszczeń w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec Zał. Nr 2 do Umowy./ /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KONSRUKCJI TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH Z WYMIANĄ ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WENTYLATORNI GŁÓWNEJ STACJI A-10 POLE MOKOTOWSKIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-14.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania wykonanie układu chłodzenia dla sprężarek gazu Halberstadt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania wykonanie układu chłodzenia dla sprężarek gazu Halberstadt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania wykonanie układu chłodzenia dla sprężarek gazu Halberstadt. Zadanie przewidziane jest w Planie Inwestycyjnym pod nazwą: Modernizacja układu chłodzenia sprężarek gazu

Bardziej szczegółowo

Remont budynku transformatorowni wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu Piekary Śląskie. OPIS TECHNICZNY

Remont budynku transformatorowni wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu Piekary Śląskie. OPIS TECHNICZNY Załącznik nr do umowy OPIS TECHNICZNY Remont budynku transformatorowni wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu Piekary Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice, luty

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie. Inwestor zamówienia: Gmina Rzepin, 69-110

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek Poznań

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 500197908-N-2018 z dnia 20-08-2018 r. Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 602651-N-2018 Data: 16/08/2018

Bardziej szczegółowo