zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 14 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2012): telefonów Panasonic, faksu Panasonic oraz drukarek atramentowych Epson Stylus Photo do ZKM numer sprawy:171/zo/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia numer telefonu: numer faksu: Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (dni robocze) w godz II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa niżej wymienionego fabrycznie nowych (rok produkcji: 2012): telefonów Panasonic, faksu Panasonic oraz drukarek atramentowych Epson Stylus Photo - do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni: GRUPA 1: Telefon Panasonic KX-TG2512PDM, każdy egzemplarz telefonu wyposażony w łącznie 2 (dwie) słuchawki 12 (słownie: dwanaście) sztuk, GRUPA 2: Fax Panasonic UF (słownie: jedna) sztuka, GRUPA 3: Drukarka atramentowa Epson Stylus Photo PX730WD, każda z drukarek wyposażona w dwa dodatkowe komplety tuszy Epson T (poza jednym fabrycznym kompletem tuszy) 2 (słownie: dwie) sztuki. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z warunkami określonymi we WZORZE UMOWY (stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w czterech grupach asortymentowych. III. WARUNKI PŁATNOŚCI: wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 1/10

2 IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty podpisania umowy. V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie: - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia pok. nr 8 (Sekretariat) 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami: ZAPYTANIE OFERTOWE - znak: 171/ZO/2012 Oferta DOSTAWA TELEFONÓW, FAKSU ORAZ DRUKAREK Nazwa i siedziba Wykonawcy:. Nie otwierać przed: 21 GRUDNIA 2012 ROKU GODZ W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Miejsce składania ofert: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia Sekretariat Termin składania ofert: 21 grudnia 2012 roku do godz Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia Sekretariat Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2012 roku o godz Termin związania ofertą do dnia 16 stycznia 2013 roku. 2/10

3 VII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) oświadczeń (na załączniku numer 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca: zapoznał się z zapytaniem ofertowym numer sprawy: 171/ZO/2012 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego), posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jest związany ofertą do dnia 16 stycznia 2013 roku; 2) oświadczeń (na załączniku numer 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że w stosunku do Wykonawcy: - nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego); 3) wypełnionego FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik numer 2 do zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: - oryginały - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę VIII.KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE: 1/ cena 100 % 2/ cena przedmiot zapytania ofertowego wskazany w pkt. II (w tym koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego) oraz należny podatek VAT w poszczególnych grupach asortymentowych. Sposób obliczania ceny (w poszczególnych grupach asortymentowych): cena w FORMULARZU CENOWYM (załącznik numer 3 do zapytania ofertowego) musi być obliczona w następujący sposób: cena netto z kolumny 4 pomnożona przez ilość asortymentu z kolumny 3 plus należny podatek VAT. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1/ p. Mirosław Małek strona merytoryczna tel: (dni robocze w godzinach: ); 2/ p. Janusz Szankin strona formalno-prawna - tel.: (dni robocze w godzinach: ). 3/10

4 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY ( umowa zostanie sporządzona dla każdej z grup oddzielnie) UMOWA NUMER..ZO/2012 zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 ust.8 w dniu roku w Gdyni pomiędzy: 1/ Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostką budżetową Gminy Gdynia) (81-244), ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: prof. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego Dyrektora zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a: 2/ imię i nazwisko.../ adres głównego miejsca wykonywania działalności... / adres do doręczeń... / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą.../nip.../ REGON.../ lub firma... / siedziba.../ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez.../ pod numerem./ NIP.../ REGON./wysokość kapitału zakładowego... ( pokryty w całości)/, reprezentowana przez... zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez WYKONAWCĘ do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 1.2 Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy. 2 WYKONAWCA jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy wskazanego w 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia :.. roku Wartość wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają na kwotę złotych (słownie:. ) brutto Kwota ta zawiera: - wartość przedmiotu umowy (w tym koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO ), - podatek VAT. 3.2 Kwota określona w pkt.3.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym 171/2012/Z stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 3.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwoty określone w pkt.3.1 oraz w załączniku numer 1 do umowy nie mogą ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO. 4/10

5 4 4.1 Płatność należności z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY: ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od daty dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń) oraz doręczenia faktury VAT. 4.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności- określonym w pkt.4.2- WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu: a/ dostawy przedmiotu umowy wskazanego w 2 niniejszej umowy - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ( słownie: jeden procent) wartości wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 3 pkt.3.1 za każdy dzień zwłoki. 5.2 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 3 pkt W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO ZAMWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 3 pkt Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 6 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są: a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: imię i nazwisko: stanowisko służbowe: dni pracy: godziny pracy: numer faksu: numer telefonu: b/ ze strony WYKONAWCY imię i nazwisko: stanowisko służbowe: dni pracy: godziny pracy: numer faksu: numery telefonów: 7 W przypadku reklamacji przedmiotu umowy - WYKONAWCA będzie zobowiązany do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO. 5/10

6 8 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 (słownie: trzech) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 9 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego. 10 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej- w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 11 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13 Integralną część umowy stanowią : a/ szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen załącznik numer 1, b/ zapytanie ofertowe - znak: 171/2012/Z, c/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: 171/2012/Z. 14 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6/10

7 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTY......, dnia... / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ OFERTA na dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji: 2012): telefonów Panasonic, faksu Panasonic oraz drukarek atramentowych Epson Stylus Photo do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni I.DANE WYKONAWCY: numer sprawy: 171/ZO/ imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy... adres / siedziba Wykonawcy numer telefonu...numer faksu... REGON:...NIP... PESEL:... (dotyczy osób fizycznych ) NUMER WPISU DO podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego) KRS :... (dotyczy podmiotów NUMER RACHUNKU BANKOWEGO :... II. CENA: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za: GRUPA 1: - CENA BRUTTO*:...(słownie:......) złotych GRUPA 2: - CENA BRUTTO*:...(słownie:......) złotych 7/10

8 GRUPA 3: - CENA BRUTTO*:...(słownie:......) złotych *Cena musi obejmować: wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego), podatek VAT. III. OŚWIADCZENIA: Oświadczam, że: - zapoznałem się z zapytaniem ofertowym numer sprawy: 171/ZO/2012 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze WZOREM UMOWY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - jestem związany ofertą do dnia 16 stycznia 2013 roku. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy: - nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... dni i godziny pracy... V. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA UMOWY : imię i nazwisko... stanowisko służbowe / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 8/10

9 GRUPA 1 - Telefon Panasonic KX-TG2512PDM Lp. Rodzaj asortymentu Ilość w sztukach ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ CENOWY za 1 sztukę Wysokość stawki podatku VAT (w %) z kolumny 4 x ilość z kolumny 3 + należny podatek VAT Okres gwarancji* Telefon Panasonic KX-TG2512PDM, każdy egzemplarz telefonu wyposażony w łącznie 2 (dwie) słuchawki miesięcy 2. CENA *:...(słownie:......) GRUPA 2 - Fax Panasonic UF-6300 Lp. Rodzaj asortymentu Ilość w sztukach za 1 sztukę Wysokość stawki podatku VAT (w %) z kolumny 4 x ilość z kolumny 3 + należny podatek VAT Okres gwarancji* Fax Panasonic UF miesięcy 2. CENA *:...(słownie:......) 9/10

10 GRUPA 3 - Drukarka atramentowa Epson Stylus Photo PX730WD Lp. Rodzaj asortymentu Ilość w sztukach za 1 sztukę Wysokość stawki podatku VAT (w %) z kolumny 4 x ilość z kolumny 3 + należny podatek VAT Okres gwarancji* Drukarka atramentowa Epson Stylus Photo PX730WD, każda z drukarek wyposażona w dwa dodatkowe komplety tuszy Epson T (poza jednym fabrycznym kompletem tuszy) 2 Rozszerzona do 36 miesięcy gwarancja serwisu Carry In 2. CENA *:...(słownie:......) * Gwarancja liczona będzie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. **Cena musi obejmować : a) wartość przedmiotu zamówienia [w tym koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego] b) podatek VAT. 10/10

numer sprawy: 23/ZO/2014

numer sprawy: 23/ZO/2014 Gdynia, dnia 10 marca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie, przechowanie opon zimowych, utylizację opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 7 marca 2014 roku na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 10/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 91/ZO/2012 Gdynia, dnia 3 sierpnia 2012 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 107/ZO/2013

numer sprawy: 107/ZO/2013 Gdynia, dnia 9 lipca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowego przeglądu technicznego, w tym przeglądu rocznego oraz pięcioletniego, obiektów budowlanych administrowanych przez Zarząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 10 kwietnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 46/ZO/2012 I.

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 121/ZO/2012

numer sprawy: 121/ZO/2012 Gdynia, dnia 12 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oraz wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji oraz utylizację opon zużytych w 9 pojazdach

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Gdynia, dnia 28 marca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013 Gdynia, dnia 22 marca 2013 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 4 czerwca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 55/ZO/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012 Gdynia, dnia 11 stycznia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 19 marca 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 28/ZO/2015 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 146/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

numer sprawy: 146/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Gdynia, dnia 7 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę opon zimowych, wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji, utylizację opon zużytych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 42/ZO/2015 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 158/ZO/2013

numer sprawy: 158/ZO/2013 Gdynia, dnia 28 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16

ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16 Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16 na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 157/ZO/2013

numer sprawy: 157/ZO/2013 Gdynia, dnia 10 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac konserwacyjnych masztu antenowego obok budynku Dyspozytorni ZKM w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej na rzecz Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 29/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

numer sprawy: 29/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Gdynia, dnia 28 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oraz wymianę opon zimowych na letnie, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji oraz utylizację opon zużytych w 9 pojazdach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 12 czerwca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 82/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ryki, dnia 08 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ryki, dnia 20 lutego 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową

Bardziej szczegółowo

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wywóz szlamu, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 147/ZO/2014

numer sprawy: 147/ZO/2014 Gdynia, dnia 31 października 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę opon zimowych, wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji oraz utylizację opon zużytych

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 75/ZO/2013

numer sprawy: 75/ZO/2013 Gdynia, dnia 3 czerwca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, akumulatorków, ładowarki oraz pokrowców na fotele do samochodu marki Kia VENGA do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 59/ZO/2014

numer sprawy: 59/ZO/2014 Gdynia, dnia 8 maja 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, żarówek, czajników, odkurzaczy, worków papierowych oraz lampek biurowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 59/ZO/2014

Bardziej szczegółowo

numer sprawy:186/zo/2012

numer sprawy:186/zo/2012 Gdynia, dnia 18 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (domena: www.wybieramekotransport.pl)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 17 kwietnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 49/ZO/2012

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 183/ZO/2013

numer sprawy: 183/ZO/2013 Gdynia, dnia 21 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę długopisów, wizytowników, etui na karty, kubków izotermicznych, latarek oraz smyczy reklamowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej numer

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 11/ZO/2014

numer sprawy: 11/ZO/2014 Gdynia, dnia 3 marca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę radiotelefonów, anten, akumulatorów żelowych, mikrofonów oraz przewodu antenowego do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 11/ZO/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości Gdynia, dnia 29 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 165/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NUMER SPRAWY: 32/ZO/2012

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NUMER SPRAWY: 32/ZO/2012 Gdynia, dnia 21 marca 2012 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NUMER SPRAWY: 32/ZO/2012 dot. zapytania ofertowego na dostawę

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 70/ZO/2014

numer sprawy: 70/ZO/2014 Gdynia, dnia 26 maja 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: wykonania przeglądu technicznego i konserwacji oraz wymiany środka gaśniczego wraz z utylizacją, próby ciśnienia oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę farb, artykułów malarskich, lakierów samochodowych oraz folii do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę farb, artykułów malarskich, lakierów samochodowych oraz folii do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Gdynia, dnia 9 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę farb, artykułów malarskich, lakierów samochodowych oraz folii do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 81/ZO/2014 I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji oprogramowania zabezpieczającego do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji oprogramowania zabezpieczającego do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Gdańsk, dnia 26 października 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji oprogramowania zabezpieczającego do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej numer sprawy : MZKZG/O/15/16

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 12 grudnia 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (domena: www.wybieramekotransport.pl)

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 139/ZO/2013

numer sprawy: 139/ZO/2013 Gdynia, dnia 23 września 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie projektu budowalnego w zakresie montażu wiat przystankowych, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie pomiarów powykonawczych na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeniesienie centrali telefonicznej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wraz z podzespołami.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeniesienie centrali telefonicznej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wraz z podzespołami. Gdynia, dnia 23 kwietnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na przeniesienie centrali telefonicznej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wraz z podzespołami. numer sprawy: 51/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 57/ZO/2014

numer sprawy: 57/ZO/2014 Gdynia, dnia 24 kwietnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie : wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji oraz usuwania awarii i usterek urządzeń kasowych stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej numer sprawy : MZKZG/O/8/17 ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 142/ZO/2014

numer sprawy: 142/ZO/2014 Gdynia, dnia 24 września 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości, worków na śmieci, papieru toaletowego oraz płynu do spryskiwaczy do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

Pieczątka oferenta OFERTA

Pieczątka oferenta OFERTA (miejscowość, data) Pieczątka oferenta OFERTA Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące: Sprzedaży zestawu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze: - 2 szt. tablica interaktywna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZC/2017 Brzesko, dn. 05.05.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON:

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON: UMOWA NR RAP/55/2008 Załącznik nr 5 zawarta w dniu:...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o Kętrzyn. Ul. Plac Słowiański 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kętrzyn, r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o Kętrzyn. Ul. Plac Słowiański 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kętrzyn, 10.02.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. 11-400 Kętrzyn Ul. Plac Słowiański 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Sokołów Podlaski dnia 04 lipca 2016r. Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza. do złożenia oferty cenowej pn.:

Sokołów Podlaski dnia 04 lipca 2016r. Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza. do złożenia oferty cenowej pn.: Sokołów Podlaski dnia 04 lipca 2016r Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.: Zakup do studia nagrań SOK sprzętu elektronicznego, komputerowego, oprogramowania, instrumentów

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 57/ZO/2013

numer sprawy: 57/ZO/2013 Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę obejm stalowych, tabliczek z blachy do rozkładów jazdy, farb, artykułów malarskich, narzędzi oraz śrub, do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 30.11.2017r. Znak sprawy ON.272.1.2.2017.III ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZKM/ZC/228/16

Umowa nr ZKM/ZC/228/16 Umowa nr ZKM/ZC/228/16 zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/228/16 w dniu 2016 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FDZZ Ostrów Wielkopolski, dnia r. Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: FDZZ Ostrów Wielkopolski, dnia r. Zapytanie ofertowe Znak sprawy: FDZZ.226.13.2015 Ostrów Wielkopolski, dnia 25.11.2015r. Zapytanie ofertowe Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski zaprasza Państwa do złożenia

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 176/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

numer sprawy: 176/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Gdynia, 6 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na całodobowe świadczenie usług w ramach utrzymania w sprawności obiektów i urządzeń należących do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 176/ZO/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/04/2017

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn. 3.03.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Laskownica, dnia 19 września 2017 r. Znak: SP.L. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r. Dobieszewo, dnia 13 luty 2014 r. Znak: SP.D. 271/1/2014 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NUMER SPRAWY : 109A/ZO/2014

ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NUMER SPRAWY : 109A/ZO/2014 Gdynia, dnia 25 września 2014 roku ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NUMER SPRAWY : 109A/ZO/2014 dot. zapytania ofertowego na dostawę, instalację oraz wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a Koniecpol

Nr ZP Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a Koniecpol Nr ZP.271. 6. 2015 Koniecpol dnia 10. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usługę dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi naprawy pojazdu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Renault Kangoo - oraz przeglądu jego klimatyzacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi naprawy pojazdu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Renault Kangoo - oraz przeglądu jego klimatyzacji Gdynia, dnia 27 czerwca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi naprawy pojazdu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Renault Kangoo - oraz przeglądu jego klimatyzacji numer sprawy: 72/ZO/2012 I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Dobieszewo, dnia 18 września 2017 r. Znak: SP.D. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących ceny, sposobu płatności.

Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących ceny, sposobu płatności. Znak sprawy L.dz. MOS-0710/283/14 Warszawa, dnia 11 lipca 2014r wg rozdzielnika Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, na podstawie Regulaminu wewnętrznego z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie al.gen.a.chruściela 103 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63 GIMNAZJUM Nr 162 04-351 Warszawa, ul. Osowska 81 tel. 22 516 98 20, fax 22 516 98 30 e-mail: mos7@mos7.edu.pl www.mos7.edu.pl L. dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WFOŚ-230-A.I./(30/2012)/2012. Gdańsk, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE WFOŚ-230-A.I./(30/2012)/2012. Gdańsk, r. WFOŚ-230-A.I./(30/2012)/2012 Gdańsk, 03.12.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę bonów towarowych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Mielec, dnia, r. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy UGG

Mielec, dnia, r. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy UGG Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy UGG.271.25.2015 Mielec, dnia, 17.07.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego Łęczyca, dnia 10.06.2013r. OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Tel/fax. (24) 24 721 23 71 Zapraszam do składania

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2 Strona1 Załącznik nr 5a do SIWZ Wzór UMOWY Nr RAP.272.20.2013, część 2 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo