REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, Raszyn, NIP , REGON , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym ,00 PLN. Regulamin obowiązuje w Sklepach IKEA wskazanych w załączniku nr A. 2. Definicje wprowadzone dla potrzeb Regulaminu 1. Awizo dokument pozostawiany w miejscu dostarczenia Towaru w przypadku braku osoby upoważnionej do odbioru Towaru. 2. Cennik podany w cenach brutto wykaz opłat pobieranych przez IKEA w związku z Usługami, dostępny w Sklepie oraz na 3. DOK IKEA Dział Obsługi Klienta w Sklepie IKEA. 4. Domolinia telefoniczne Biuro Obsługi Klienta IKEA dostępne pod numerem telefonu Firma transportowa zewnętrzna firma transportowo-montażowa, przy pomocy której IKEA może wykonywać na rzecz Klientów Usługi i powierzyć im ich realizację. 6. Klient - podmiot będący stroną Zlecenia. 7. List przewozowy dokument towarzyszący Towarom w trakcie transportu, na którym Klient dokonuje potwierdzenia odbioru Towaru. 8. Zamówienie dokument wskazujący wybrane przez Klienta Towary do zebrania w ramach usługi kompletowania * oraz Towary do zebrania w magazynie zamkniętym IKEA. 9. Magazyn samoobsługowy obszar Sklepu IKEA i/lub magazynu zewnętrznego IKEA, znajdujący się przed linią kas, gdzie Klient samodzielnie pobiera Towary. 10. Potwierdzenie Przyjęcia Towaru dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez DOK IKEA w celu wykonania Usługi. 11. Sklep IKEA sklep IKEA, w którym Klient zamawia Usługę. Lista Sklepów IKEA objętych niniejszym Regulaminem wskazana jest w załączniku nr A. 12. Towar artykuły zakupione przez Klienta w Sklepie IKEA. 13. Usługi zamówione przez Klienta usługi objęte Zleceniem i Regulaminem. 14. Usługi w IKEA dokument potwierdzenia przyjęcia Zlecenia na wykonanie Usług. 15. Zlecenie zamówienie przez Klienta Usługi. 3. Zakres świadczenia Usług 1. Realizacja Usług ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Usługi świadczone przez IKEA objęte Regulaminem: a. Zorganizowanie transportu Towaru wraz z wniesieniem. b. Przechowywanie Towaru. c. Kompletowanie Towaru. d. Odbiór od Klienta materaca. e. Odbiór od Klienta sprzętu AGD. 3. Czas realizacji Usługi jest liczony od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług i złożenia Zlecenia w DOK IKEA. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie Zlecenia i dokonanie płatności zgodnie z 4 pkt 3 i 4 Regulaminu. Terminy wykonania Usługi wskazane są w załączniku nr 1A do Regulaminu. 4. Usługi odbioru sprzętu AGD lub materaca od Klienta realizowane są wyłącznie z usługą zorganizowania transportu do Klienta odpowiednio nowego sprzętu AGD lub nowego materaca zakupionych w Sklepie IKEA. 5. IKEA dostarczając nabywcy sprzęt AGD nieodpłatnie odbiera zużyty sprzęt AGD pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 6. IKEA może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu AGD, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 7. Usługa przechowywania Towaru jest realizowana wyłącznie z usługą zorganizowania transportu. Opłata za usługę przechowywania naliczana jest zgodnie z Cennikiem w sytuacjach, gdy dostawa Towaru została zamówiona przez Klienta: 1

2 STREFA DLA STREFY A POZA STREFĄ A ZAKRES W terminie dostarczenia Towaru powyżej 48 godzin od daty zakupu Usługi W terminie dostarczenia Towaru powyżej 72 godzin od daty zakupu Usługi Jeżeli terminy dostarczenia Towarów wskazane w Zleceniu przez Klienta nie przekraczają terminów powołanych dla danej strefy, wówczas Klient nie ponosi opłaty za przechowanie Towaru. 8. Usługa zorganizowania transportu obejmuje zorganizowanie transportu i wniesienie towaru do danego pomieszczenia wskazanego przez Klienta. 9. Usługa zorganizowania transportu ekspresowego, obejmuje jedynie Towary, o łącznej wadze do 100 kg. 10. Usługa kompletowania Towaru polega na pobraniu w imieniu Klienta zakupionych Towarów znajdujących się w Magazynie samoobsługowym. Zamówienie tej usługi jest możliwe tylko w połączeniu ze Zleceniem Usługi zorganizowania transportu Towaru i opłaceniem tej Usługi. 4. Sposób zamówienia Usługi 1. Usługa zamawiana jest podczas obsługi Klienta w Sklepie IKEA przy udziale pracownika IKEA. 2. Podstawą realizacji Usługi jest wypełnione Zlecenie, zawierające niezbędne dane osobowe i teleadresowe podane przez Klienta. 3. Złożenie podpisu przez Klienta na Zleceniu oznacza akceptację warunków Zlecenia (w tym Regulaminu i Cennika). 4. Opłaty za Towary * i Usługi dokonywane są z góry w kasie Sklepu IKEA. Opłata za Usługi dokonywana jest według Cennika. 5. W przypadku chęci zakupu Usług poza linią kas, Klient może dokonać ich nabycia w DOK IKEA. 6. Po uiszczeniu opłaty za Usługę Klient przekazuje Towary w DOK IKEA wraz z towarzyszącymi Zleceniu dokumentami: Usługi w IKEA, paragon z kasy, Zamówienie (jeżeli Klient zamówił kompletowanie). Klient otrzymuje w DOK IKEA dokument Potwierdzenia Przyjęcia Towarów dla realizacji Usługi. 7. Towary składowane w magazynie zamkniętym IKEA będą skompletowane przez pracowników IKEA. 8. IKEA jest uprawniona do odmowy wykonania Usług, jeśli Towar nie jest zapakowany w oryginalne opakowania lub nie zostanie zapakowany przez Klienta według wskazań IKEA. W tej sytuacji IKEA zwróci Klientowi kwoty uiszczone tytułem realizacji nabytych Usług, w sposób określony w 6 pkt 5 Regulaminu. 9. Towary zakupione w dziale sprzedaży okazyjnej Sklepu IKEA przekazywane przez Klienta w DOK IKEA i nie posiadające oryginalnych opakowań powinny zostać zapakowane przez Klienta zgodnie z instrukcją pakowania, stanowiącą załącznik nr 1B do Regulaminu. 10. Usługami nie są objęte następujące Towary: a. nie posiadające opakowania np. szklanki. b. wymagające opieki np. rośliny. c. posiadające datę ważności np. produkty spożywcze. 5. Realizacja Usługi 1. Klient podaje w Zleceniu preferowany termin realizacji Usługi. Termin wskazany w Zleceniu nie jest ostateczny. Ostateczny termin realizacji Usługi (w tym inny niż preferowany przez Klienta, ale zgodny z przedziałami czasowymi ustalonymi w Zleceniu) zostanie zadeklarowany przez Firmę transportową (poprzez SMS lub telefonicznie) do godziny 18:00 dnia poprzedzającego realizację Usługi. Powyższe nie dotyczy Usługi transportu ekspresowego. 2. Na godzinę przed planowaną dostawą Firma transportowa kontaktuje się telefonicznie z Klientem informując go o przyjeździe. 3. Klient zapewni miejsce umożliwiające bezpieczny (dla ludzi oraz Towarów) i nieograniczający komunikacji rozładunek i wniesienie Towarów. W przypadku, gdy rozładunek lub wniesienie jest niemożliwe, Towar zostanie rozładowany bezpośrednio przy jednostce transportowej Firmy transportowej. 4. Przed potwierdzeniem odbioru Towaru swoim podpisem na Liście przewozowym Klient zobowiązany jest sprawdzić stan zewnętrzny Towaru i liczbę paczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy szklane. a. Jeśli Klient nie ma zastrzeżeń potwierdza odbiór Towaru na Liście przewozowym. b. Jeśli Klient dostrzegł w trakcie odbioru braki w liczbie paczek, lub uszkodzenie opakowania i/lub Towaru, ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. Swoje zastrzeżenia winien umieścić na Liście przewozowym oraz opisać na Protokole reklamacyjnym, potwierdzając je podpisem. 2

3 5. Jeżeli po odbiorze Towaru Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, powstałe na skutek transportu, niewidoczne z zewnątrz w trakcie odbioru Towaru, powinien niezwłocznie powiadomić IKEA (w formie reklamacji) - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru. W takim przypadku należy zgłosić reklamację zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu. 6. Powyższe nie ogranicza uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przypadku wad Towaru lub niezgodności Towaru z umową. 7. Właściwe i terminowe wykonanie Zlecenia zależy od poprawności danych, które Klient podaje w Zleceniu oraz od należytego przygotowania miejsca rozładunku. Jeżeli realizacja dostawy Towaru nie jest możliwa wskutek podania przez Klienta nieprawidłowych danych lub braku możliwości bezpiecznego rozładowania Towaru, może to skutkować odmową wykonania Zlecenia. Towar zostanie zwrócony w ciągu 24 godzin do Sklepu IKEA w celu bezpośredniego odbioru przez Klienta, a wszelkie koszty związane z jego dodatkowym przechowywaniem, obciążą Klienta zgodnie z Cennikiem. 8. W przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Towaru na adres podany w Zleceniu nie jest możliwe z uwagi na nieobecność Klienta, Firma transportowa pozostawia pod adresem Klienta Awizo z wiadomością o podjętej próbie dostarczenia Towaru. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie Awizo Klient powinien skontaktować się ze sklepem IKEA, w którym wykupiona została Usługa, celem uzyskania szczegółowych informacji o sposobie realizacji kolejnej Usługi. 9. Klient składa zlecenie na kolejną Usługę zorganizowania transportu w Sklepie IKEA oraz ponosi koszt w wysokości 100% pierwotnie naliczonej ceny Usługi, bądź może zdecydować o osobistym odbiorze Towaru ze Sklepu IKEA. 10. Towar dwukrotnie nie odebrany przez Klienta zostanie zwrócony do Sklepu IKEA w terminie do 24 godzin. Koszt przechowywania Towaru do czasu odbioru ponosi Klient zgodnie z Cennikiem. 11. W przypadku Towaru zwróconego przez Firmę transportową do Sklepu IKEA, jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta * w terminie 30 dni od daty dostarczenia wskazanej w Zleceniu, IKEA może sprzedać Towar - nie wcześniej niż po upływie dodatkowego 10 dniowego terminu wyznaczonego Klientowi do odebrania Towaru wraz z zawiadomieniem Klienta o planowanej sprzedaży Towaru. 12. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę oddaje się Klientowi po potrąceniu należności IKEA wynikających z Usługi związanych ze zorganizowaniem transportu i przechowywaniem Towaru nieodebranego przez Klienta zgodnie z Cennikiem. 6. Rezygnacja z Usługi 1. Klient może zrezygnować z zakupionej Usługi poprzez złożenie w DOK IKEA podpisanego Formularza zmiany Zlecenia. Klient zobowiązany jest do odbioru w DOK IKEA Towaru przekazanego do IKEA. 2. Jeżeli Towar znajduje się poza Sklepem IKEA, to będzie on gotowy do odbioru w Sklepie IKEA w DOK IKEA w dniu następnym. 3. W sytuacji rezygnacji przez Klienta z zakupionej Usługi przed rozpoczęciem jej realizacji przez IKEA, IKEA zwróci kwoty uiszczone z tytułu realizacji Usług, w sposób określony w 6 pkt Jeżeli Klient zrezygnuje z zakupionej Usługi po rozpoczęciu jej realizacji przez IKEA, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz IKEA kosztów za czynności wykonane do chwili zawiadomienia IKEA o rezygnacji ze Zlecenia, według zasad z tabeli stanowiącej załącznik 1C do Regulaminu. Powyższe koszty będą potrącone z kwoty uiszczonej przez Klienta za Usługi. 5. Kwota pozostała do zwrotu, po ewentualnym potrąceniu, zostanie zwrócona Klientowi w takiej samej formie płatności, jaką uregulowany był zakup Usługi. 7. Reklamacje 1. Klient uprawniony jest do reklamacji związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Usług. 2. Reklamację można zgłosić osobiście w DOK IKEA, jak również za pośrednictwem poczty, kuriera lub w formie wiadomości zgodnie z lokalizacją Sklepu IKEA, w którym dokonano zakupu. Reklamację można również zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu Domolini IKEA. Dane teleadresowe sklepów są dostępne w Sklepach IKEA lub na stronie 3. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, numer Zlecenia, datę realizacji Zlecenia, adres Klienta, powód i uzasadnienie reklamacji, oraz przekazać kopię Listu przewozowego. 4. IKEA i Firma transportowa ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu wykonania Usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód. 5. IKEA powiadomi Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta. 3

4 8. Pozostałe postanowienia 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas świadczenia Usługi jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, Raszyn. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania stosownie do postanowień powołanej wyżej ustawy. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usługi. Podanie danych osobowych w celu realizacji Usługi jest dobrowolne, choć niezbędne dla jej prawidłowej realizacji. Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy administrator danych (IKEA) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. 2. Każdy Klient ma prawo upoważnić osobę trzecią do udziału w procesach realizacji Usług. Upoważnienie takie musi zachowywać formę pisemną. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży w Sklepie IKEA, w DOK IKEA oraz na stronie w zakładce Usługi w IKEA 4. IKEA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w Sklepie IKEA. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta nabyte przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 4

5 Załącznik nr A Lista Sklepów IKEA objętych niniejszym Regulaminem: Od 16 do 22 lutego 2016r. Sklep IKEA w Poznaniu, adres ul. Szwedzka 10, Poznań Od 16 lutego do 13 marca 2016r. Sklep IKEA w Warszawie Jankach, adres: Pl. Szwedzki 1, Raszyn Od 16 lutego do 4 kwietnia 2016r. Sklep IKEA Warszawa Targówek, adres: ul. Malborska 51, Warszawa Od 16 lutego do 18 kwietnia 2016r. Sklep IKEA Wrocław, adres: ul. Czekoladowa 5A, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce Od 16 lutego do 9 maja 2016r. Sklep IKEA Łódź, adres: ul. Pabianicka 255, Łódź Od 16 lutego do 23 maja 2016r. Sklep IKEA Kraków, adres: ul. Josepha Conrada 66, Kraków Od 16 lutego do 6 czerwca 2016r. Sklep IKEA Gdańsk, adres: ul. Złota Karczma 26, Gdańsk Od 16 lutego do 20 czerwca 2016r. Sklep IKEA Katowice, adres: al. Roździeńskiego 95, Katowice Od 16 lutego do 4 lipca 2016r. Sklep IKEA Bydgoszcz, adres: ul. Skandynawska 1, Bydgoszcz Załącznik nr 1A: Termin realizacji Usług RODZAJ ZLECENIA OBSZAR MAKSYMALNY CZAS Standard MOŻLIWE PRZEDZIAŁY GODZINOWE W strefie A 48 godzin 8:00-12:00 12:00-16:00 Poza strefą A 72 godziny 16:00-20:00 Zamówienie + 4 godziny Ekspress * W strefie A 4 godziny * Nie dotyczy IKEA Kraków w przedziale 8:00-12:00 Dla usług standard dokładny dzień i przedział czasowy dostawy określa Firma Transportowa. Załącznik nr 1B: Instrukcja pakowania Towarów zakupionych w dziale sprzedaży okazyjnej. Towary te powinny: 1. Być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak: taśma samoprzylepna, folia bąbelkowa, taśma typu stretch, opaski plastikowe. 2. Być szczelnie zabezpieczone uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów. 3. Być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: ostrożnie! Szkło góra/dół, nie przewracać. 4. Do opakowania przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą i inne przewożone paczki. 5. Wnętrze opakowania powinno zostać uzupełnione wypełniaczem (papier, styropian, folia bąbelkowa) uniemożliwiającym przemieszczanie się przewożonego produktu. 6. Waga 1 sztuki Towaru nie może przekroczyć brutto 100 kg., a jej wysokość nie może przekroczyć 220 cm. Wyjątek stanowią Towary, które w oryginalnym opakowaniu przekraczają powyższe parametry. Załącznik nr 1C: Koszty rezygnacji z Usługi Tabela przedstawia jakie kwoty stosownie do 6 ust. 4 Regulaminu zostaną potrącone z kwoty, którą IKEA zwróci Klientowi. KATEGORIA USŁUGI Zorganizowanie transportu z wniesieniem Kompletowanie i zorganizowanie transportu z wniesieniem Zorganizowanie transportu ekspresowego SKLEP IKEA Pełen zwrot pieniędzy Potrącenie 60 zł za Towar objęty kompletowaniem, pełen zwrot pieniędzy za zorganizowanie transportu MIEJSCE PRZEBYWANIA TOWARU Potrącenie pełnej kwoty POZA SKLEPEM IKEA Potrącenie pełnej kwoty 5

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej IKEA),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail Sp.zo.o. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail Sp.zo.o. 1. Wstęp REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUG PRZEZ IKEA REATAIL SP.ZO.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail sp. z o. o. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

2. Firma transportowa- zewnętrzna firma transportowo- montażowa wykonująca usługi w imieniu Smeg Polska

2. Firma transportowa- zewnętrzna firma transportowo- montażowa wykonująca usługi w imieniu Smeg Polska Regulamin świadczenia usług przez Smeg Polska sp. z o.o. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych świadczonych przez Smeg Polska sp. z o.o. (dalej Smeg Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez isprzet.pl usług transportu zakupionych towarów. usługa ekspresowy transport. Postanowienia wstępne.

Regulamin świadczenia przez isprzet.pl usług transportu zakupionych towarów. usługa ekspresowy transport. Postanowienia wstępne. Regulamin świadczenia przez isprzet.pl usług transportu zakupionych towarów usługa ekspresowy transport 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady świadczenia przez spółkę isprzęt.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Definicje Sprzedawca - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni IKEA wraz z wymiarowaniem w miejscu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy na mocy niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej za pośrednictwem telefonu lub a

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej za pośrednictwem telefonu lub  a Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej za pośrednictwem telefonu lub e-maila 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady zawierania poza lokalem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia

Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez klientów

Bardziej szczegółowo

Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX

Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX REGULAMIN PROMOCJI Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX 29.02.2016-20.04.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Wiosenne zmiany w Twoim życiu - Szafy. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Letnie odświeżenie Meble kuchenne

Letnie odświeżenie Meble kuchenne REGULAMIN PROMOCJI Letnie odświeżenie Meble kuchenne 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RHENUS LOGISTISC S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RHENUS LOGISTISC S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RHENUS LOGISTISC S.A. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez Rhenus Logistics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni oferowanej w sklepach IKEA wraz z wymiarowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY

OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY W pliku: I REGULAMIN PROMOCJI TYGODNIA II REGULAMIN PROMOCJI MIESIĄCA I REGULAMIN PROMOCJI TYGODNIA OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: OFERTA TYGODNIA

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Meble przez internet

Regulamin usługi Meble przez internet Regulamin usługi Meble przez internet I. Definicje. 1. IKEA IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NO LIMIT SP. Z O. O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NO LIMIT SP. Z O. O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NO LIMIT SP. Z O. O. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez No Limit Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księżnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Meble na telefon

Regulamin usługi Meble na telefon Regulamin usługi Meble na telefon I. Definicje. 1. IKEA IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Meble przez internet

Regulamin usługi Meble przez internet Regulamin usługi Meble przez internet I. Definicje. 1. IKEA - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z kiosku Szybka faktura w sklepach IKEA

Regulamin korzystania z kiosku Szybka faktura w sklepach IKEA Regulamin korzystania z kiosku Szybka faktura w sklepach IKEA 1 Definicje 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z kiosku Szybka faktura ( Kiosk ) w sieci sklepów IKEA Retail Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta

100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta REGULAMIN PROMOCJI 100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta 23.11.2015-17.01.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: 100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO

MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO Dokument zawiera: I MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO II OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY REGULAMIN PROMOCJI MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO 01.02.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG MONTAŻU MEBLI

REGULAMIN USŁUG MONTAŻU MEBLI CE-MA s.c. Michał Magiera, Aleksander Cebula Kantorowicka 189 31-763 Kraków NIP:679-292-59-68 REGON: 120434620 montaze.krakow@ce-ma.pl telefon: 799 886 720 montaze.katowice@ce-ma.pl telefon: 736 891 490

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową REGULAMIN PROMOCJI Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Meble na telefon

Regulamin usługi Meble na telefon I. Definicje. Regulamin usługi Meble na telefon 1. IKEA - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj z nami swoja kuchnię nie wychodząc z domu

Zaplanuj z nami swoja kuchnię nie wychodząc z domu Zdalne planowanie kuchni IKEA Zaplanuj z nami swoja kuchnię nie wychodząc z domu Usługa zdalnego planowania kuchni IKEA realizowana jest za pomocą telekonferencji (webinar) i trwa 2 godziny zegarowe. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Kuchnia na Twoją miarę

Kuchnia na Twoją miarę Regulamin promocji Kuchnia na Twoją miarę 1 Postanowienia ogólne: w dniach 17.11.2014 11.01.2015 1.1 Nazwa promocji Kuchnia na Twoją miarę 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności Zleceniobiorcy obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres działalności Zleceniobiorcy obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH - PRZESYŁKI 1 Umowa określa zasady współpracy pomiędzy firmą Modest, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a jej klientami, zwanymi dalej Zleceniodawcą, w procesie przesyłania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 7. Wykonawca - zewnętrzna firma, przy pomocy której IKEA może wykonywać na rzecz Klientów usługi. I. Definicje II. Postanowienia ogólne 1. IKEA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Zestawy mebli do sypialni do 300 zł taniej. Czas trwania: lub do wyczerpania asortymentu zestawów

REGULAMIN PROMOCJI. Zestawy mebli do sypialni do 300 zł taniej. Czas trwania: lub do wyczerpania asortymentu zestawów REGULAMIN PROMOCJI Zestawy mebli do sypialni do 300 zł taniej Czas trwania: 10.01.2019-31.03.2019 lub do wyczerpania asortymentu zestawów 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Zestawy mebli do sypialni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie prowadzonym pod marką PRAKTIKER, umieszczonym na stronie internetowej www.praktiker.pl Definicje Sprzedawca Praktiker

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Zamawianie IV. Ceny i sposoby płatności V. Dostawa...

Regulamin I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Zamawianie IV. Ceny i sposoby płatności V. Dostawa... Spis treści Regulamin... 2 I. Definicje.... 2 II. Postanowienia ogólne.... 2 III. Zamawianie.... 3 IV. Ceny i sposoby płatności.... 4 V. Dostawa.... 4 VI. Montaż.... 4 VII. Rezerwacja.... 5 VIII. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 7. Wykonawca - zewnętrzna firma, przy pomocy której IKEA może wykonywać na rzecz Klientów usługi. I. Definicje II. Postanowienia ogólne 1. IKEA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin... 2

Spis treści. Regulamin... 2 Spis treści Regulamin... 2 I. Definicje.... 2 II. Postanowienia ogólne.... 2 III.Zamawianie.... 3 IV. Ceny i sposoby płatności.... 3 V. Dostawa.... 4 VI. Montaż... 4 VII. Odpowiedzialność za wady Towaru...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni oferowanej w sklepach IKEA wraz z wymiarowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Przygotuj swój dom na wiosnę szafy PAX i system przechowywania BESTÅ. czas trwania

REGULAMIN PROMOCJI. Przygotuj swój dom na wiosnę szafy PAX i system przechowywania BESTÅ. czas trwania REGULAMIN PROMOCJI Przygotuj swój dom na wiosnę szafy PAX i system przechowywania BESTÅ czas trwania 28.02.2018-04.04.2018 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Przygotuj swój dom na wiosnę - szafy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-vti

Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-vti Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-vti (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów w sklepie internetowym e-vti.pl Spis treści 1. Właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD

24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI 24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: czas trwania 07.06.2017 01.08.2017. 1.1. Nazwa promocji: 24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD. 1.2. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD

24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI 24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: 12.12.2014-11.01.2015 1.1. Nazwa promocji: 24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD. Artykuły objęte promocją wskazane są w

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży Bevo Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Bevo Sp. z o.o. Artykuł 1. Definicje pojęć. W niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży znaczenie poszczególnych pojęć jest następujące: - OWS: ; - Sprzedawca: BEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie; - Kupujący: osoba

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM ` REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni oferowanej w sklepach IKEA wraz z wymiarowaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Krzesła biurowe. MARKUS, LÅNGFJÄLL i HATTEFJÄLL

Krzesła biurowe. MARKUS, LÅNGFJÄLL i HATTEFJÄLL Krzesła biurowe MARKUS, LÅNGFJÄLL i HATTEFJÄLL Inter IKEA Systems B.V. 2010/2018 Codzienne użytkowanie w domu i w pracy stawia przed krzesłami biurowymi wysokie wymagania. Poddajemy je rygorystycznym testom

Bardziej szczegółowo

MARKUS krzesła obrotowe

MARKUS krzesła obrotowe MARKUS krzesła obrotowe Codzienne życie w domu i w pracy stawia wysokie wymagania krzesłom biurowym. Krzesła obrotowe z serii MARKUS są poddawane rygorystycznym testom pod kątem zgodności z naszymi wymogami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI COLLECT & TRY ODBIERZ I PRZYMIERZ W POSNANII

REGULAMIN USŁUGI COLLECT & TRY ODBIERZ I PRZYMIERZ W POSNANII REGULAMIN USŁUGI COLLECT & TRY ODBIERZ I PRZYMIERZ W POSNANII Przed skorzystaniem z usługi Collect & Try Odbierz i Przymierz należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Skorzystanie z usługi Collect

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NO LIMIT SP. Z O. O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NO LIMIT SP. Z O. O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NO LIMIT SP. Z O. O. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez No Limit Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księżnej

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Biurka i meble do przechowywania BEKANT, GALANT i HÄLLAN

Biurka i meble do przechowywania BEKANT, GALANT i HÄLLAN Inter IKEA Systems B.V. 2018 Biurka i meble do przechowywania BEKANT, GALANT i HÄLLAN Codzienne użytkowanie w domu i w pracy stawia przed meblami biurowymi wysokie wymagania. Biurka z serii BEKANT, meble

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zamówień opłacanych przelewem bankowym dla klientów IKEA dla Firm / IKEA Business /IKEA w pracy/ Centrum IKEA dla Firm

Regulamin realizacji zamówień opłacanych przelewem bankowym dla klientów IKEA dla Firm / IKEA Business /IKEA w pracy/ Centrum IKEA dla Firm Regulamin realizacji zamówień opłacanych przelewem bankowym dla klientów IKEA dla Firm / IKEA Business /IKEA w pracy/ Centrum IKEA dla Firm I. Definicje. 1. IKEA - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT DEFINICJE: KLIENT: osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie biorącym udział w programie Super Profit (konsument) UCZESTNIK: podmiot prowadzący sklep,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr...

UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr... UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr... zawarta w dniu...o godzinie... pomiędzy:............ Adres......... Tel... NIP... zwanym dalej NAJEMCĄ, a Firmą Piotr Zieliński OKPL Punkt Sprzedaży: Sklep Avatar, Al. Kijowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM. 1. Wstęp

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM. 1. Wstęp REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni oferowanej w sklepach IKEA wraz z wymiarowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa sposób i zasady dokonywania zakupów przez Konsumentów

Regulamin określa sposób i zasady dokonywania zakupów przez Konsumentów REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ekoloco.pl I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa sposób i zasady dokonywania zakupów przez Konsumentów w sklepie internetowym pod adresem www.ekoloco.pl prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK 1. Serwis ABASERWIS jako marka należąca do firmy Aero Bay Art Dominik Baj, Jelna 52, 37-310 Nowa Sarzyna, NIP 8161689637 2. Klient - osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY NAD-Rol

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY NAD-Rol REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY NAD-Rol I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nad-rol.pl, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo

Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX

Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne: Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX 10.10.2016-22.11.2016 1.1 Nazwa promocji: Wybierz swój sposób na jesienny dom Szafy PAX. 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG

REGULAMIN USŁUG CE-MA s.c. Michał Magiera, Aleksander Cebula Kantorowicka 189 31-763 Kraków NIP:679-292-59-68 REGON: 120434620 montaze.krakow@ce-ma.pl telefon: 799 886 720 REGULAMIN USŁUG Niniejszy Regulamin montażowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo