Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak"

Transkrypt

1 Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008

2

3

4 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Dyrektor: Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kierownik: Dr n. med. Tomasz Mierzwa Wojewódzki Kujawsko Pomorski Rejestr Nowotworów Pracownicy: st. statystyk med.beata Turczyn statystyk med.romana Jańczak Opracowanie komputerowe mgr Jarosław Cała Bydgoszcz ul. dr I. Romanowskiej 2 Tel:(052) Fax:(052) Druk finansowany ze środków Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

5

6 Spis treści WSTĘP...5 CEL PRACY...6 METODA...6 WZÓR KARTY...7 MATERIAŁ...8 STRUKTURA LUDNOŚCI...8 ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE...10 ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POWIATACH...19 NOWOTWORY WYKRYTE W BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH...70 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U DZIECI I MŁODZIEśY...71 NOWOTWORY POTWIERDZONE HISTOPATOLOGICZNIE...78 OMÓWIENIE...80 LITERATURA...82 PUBLIKACJE...82 SPIS TABEL...83 SPIS RYCIN...85 SPIS MAP...89

7

8 WSTĘP Niniejsza publikacja jest kolejną cykliczną edycją Wojewódzkiego Kujawsko Pomorskiego Rejestru Nowotworów, zawierającą dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko pomorskim. W opracowaniu przedstawiono podstawowe wskaźniki epidemiologiczne dotyczące zachorowań (liczby zachorowań, współczynniki standaryzowane, wskaźniki surowe i wskaźniki struktury). Określono równieŝ rozkład geograficzny zachorowań w województwie kujawsko pomorskim w podziale na powiaty oraz dokonano omówienia danych porównując je z krajowymi danymi na tle całego kraju. Podano dane dotyczące zachorowalności u dzieci, jak równieŝ dane o liczbie nowotworów wykrytych w trakcie realizacji programów profilaktycznych. Wojewódzki Kujawsko Pomorski Rejestr Nowotworów współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (WOK), który realizuje program badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i szyjki macicy. Rejestr kontynuuje działania mające na celu uzupełnianie bazy danych, w oparciu o numery PESEL, zgony i brakujące wyniki badań histopatologicznych realizując program:,, Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych. Dzięki nawiązanej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Regionalnym Ośrodkiem Opieki Paliatywnej, Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie województwa oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich i Migracji w Bydgoszczy było moŝliwe zwiększenie liczby zachorowań w 2006 roku o 1015, uzupełnienie informacji o zgonach jak równieŝ utrzymanie wysokiego odsetka nowotworów potwierdzonych histopatologicznie. Mamy nadzieję, iŝ dzięki temu wzrośnie jakość opracowywanych danych epidemiologicznych. Sprecyzowane zadania realizowane są przy wykorzystaniu środków finansowych na rejestrację nowotworów zarezerwowanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. Publikacja skierowana jest do lekarzy zajmujących się problematyką onkologiczną, jak równieŝ do organizatorów ochrony zdrowia w regionie, władz samorządowych oraz innych instytucji administracji publicznej, albowiem daje ocenę zagroŝenia chorobami nowotworowymi i moŝe słuŝyć do planowania leczenia i rozdziału środków zarówno na walkę z nowotworami jak i profilaktykę. Kolejny juŝ raz zwracamy się z apelem o dalszą współpracę w zakresie przesyłania kart Zgłoszenia Nowotworu. Jest to ciągle jedyna droga powstawania rzetelnych wiadomości epidemiologicznych. 5

9 CEL PRACY Celem pracy jest przedstawienie analizy zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2006 r., w populacji województwa kujawsko pomorskiego z uwzględnieniem rozkładu geograficznego w zakresie powiatów. METODA Wojewódzki Kujawsko Pomorski Rejestr Nowotworów gromadzi karty zgłoszenia nowotworu złośliwego na druku Mz/N 1a (Ryc.1), które wypełniane są przez jednostki słuŝby zdrowia w regionie (publiczne i niepubliczne ZOZ, gabinety i praktyki lekarskie) i przesyłane do 15 dnia kaŝdego miesiąca. Podstawy prawne rejestracji nowotworów określa Ustawa o Statystyce Publicznej - Dz. U. nr 88 poz. 439 z 1995 r. oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej. Karty są klasyfikowane zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1), wprowadzane do systemu komputerowego i poddawane obliczeniom statystycznym. Wykorzystano następujące wskaźniki epidemiologiczne: - bezwzględną liczbę zachorowań w danej populacji w przedziale czasu - współczynniki surowe zachorowalności określające liczbę zachorowań na badanej populacji - współczynniki standaryzowane : określające liczbę zachorowań na populacji na tle standardowej populacji świata - cząstkowe, współczynniki zachorowalności określające częstość występowania danego schorzenia w określonej grupie wiekowej - Wskaźnik struktury będący odsetkiem, jaki stanowi liczba zachorowań na dany nowotwór na tle wszystkich zachorowań u jednej z płci Na mapach zaznaczono powiaty określając liczbę zachorowań i współczynniki surowe, natomiast zachorowania w powiatach przedstawiono według współczynników surowych na tle województwa i struktury zachorowań w podziale na płeć. Dokonano analizy zachorowań u dzieci (pacjenci w wieku 0 19 lat ), wykrytych raków w programach profilaktycznych. Dane literaturowe są przedstawione według kolejności cytowania w pracy. 6

10 Ryc. 1. Wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. 7

11 MATERIAŁ Struktura ludności Strukturę ludności według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przedstawia Tabela 1 i Rycina 2,3 (2) Tab. 1. Struktura ludności wg płci i pięcioletnich grup wieku województwa kujawsko pomorskiego w 2006 r. Grupy wieku (lata) MęŜczyźni Kobiety Liczba % Liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % % 8

12 Ryc. 2. Struktura ludności województwa kujawsko pomorskiego w 2006 r. męŝczyźni MęŜczyźni ,50% 1,03% 2,07% 2,83% 3,31% 3,89% 5,19% 5,53% 6,71% 6,54% 6,53% 6,75% 7,91% 8,53% 7,76% 7,77% 7,89% 9,26% % 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 1% Ryc. 3. Struktura ludności województwa kujawsko pomorskiego w 2006 r. kobiety Kobiety ,37% 2,26% 4,58% 4,88% 4,36% 4,12% 3,90% 3,33% 6,03% 6,13% 6,19% 7,12% 8,38% 7,69% 7,12% 7,53% 7,87% 7,16% % 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 9

13 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe W 2006 roku zarejestrowano w regionie kujawsko pomorskim 3492 zachorowań wśród męŝczyzn i 3383 wśród kobiet co daje liczbę ogółem 6875 Najczęstszymi umiejscowieniami nowotworów złośliwych u męŝczyzn były: płuco (26,43%), jelito grube (C18 C21 ) (11,97%) i gruczoł krokowy (11,37%) (Tab. 2, Ryc. 4), u kobiet natomiast: pierś (24,27%), płuco (9,87%) oraz jelito grube (C18 C21*) (9,61 %) (Tab.3, Ryc.5). Tab. 2. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród męŝczyzn w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. Umiejscowienie Liczba bezwzględna Współcz. surowy Współcz. standaryz. Wskaźnik struktury oskrzela i płuca ,6 68,76 26,43% jelito grube (*C18 C21) ,9 30,88 11,97% gruczoł krokowy ,8 29,11 11,37% pęcherz moczowy ,9 18,24 7,39% Ŝołądek ,3 12,29 4,95% krtań ,1 11,16 4,32% Inne nowotwory złośliwe skóry ,3 10,13 4,10% mózg 94 9,4 7,34 2,69% nerka za wyjątkiem miedniczki 91 9,1 6,88 2,61% trzustka 59 5,9 4,29 1,69% Ryc. 4. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród męŝczyzn w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. oskrzela i płuca 26,43% jelito grube (*C18 C21) gruczoł krokow y 11,97% 11,37% pęcherz moczow y 7,39% Ŝołądek krtań Inne now otw ory złośliw e skóry mózg nerka za w yjątkiem miedniczki nerkow ej trzustka 4,95% 4,32% 4,10% 2,69% 2,61% 1,69% % 5,00% 1% 15,00% 2% 25,00% 3% Zarejestrowania na raka jelita grubego obejmują C18 okręŝnica C19 zgięcie esiczo-odbytnicze C20 odbytnica C21 odbyt i kanał odbytu 10

14 Tab. 3. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. Umiejscowienie Liczba bezwzględna Współcz. surowy Współcz. standaryz. Wskaźnik struktury pierś ,8 52,10 24,27% oskrzela i płuca ,2 19,96 9,87% jelito grube (C18 C21) ,4 16,88 9,61% trzon macicy ,0 15,73 7,89% jajnik ,0 12,06 5,68% szyjka macicy ,6 11,25 5,26% Inne nowotwory złośliwe skóry ,6 6,78 3,99% Ŝołądek 92 8,6 5,00 2,72% mózg 74 6,9 5,06 2,19% tarczyca 72 6,7 4,82 2,13% trzustka 70 6,6 3,86 2,07% Ryc. 5. Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. pierś 24,27% oskrzela i płuca jelito grube (C18 C21) trzon macicy jajnik szyjka macicy Inne nowotwory złośliwe skóry Ŝołądek mózg tarczyca trzustka 9,87% 9,61% 7,89% 5,68% 5,26% 3,99% 2,72% 2,19% 2,13% 2,07% % 5,00% 1% 15,00% 2% 25,00% 3% 11

15 Tabela 4 i Rycina 6 są analizą zachorowań na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych. Największe liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u męŝczyzn przypadają w przedziale wiekowym lat, natomiast u kobiet jest to przedział wiekowy utrzymujący się pomiędzy 50 59lat. Tab. 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. Zarejestrowane zachorowania przedział męŝczyźni kobiety ogółem wiekowy liczba wsp.surowy liczba wsp.surowy < , , , , ,96 3 4, ,81 7 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 pow , , Ryc. 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r Liczba zachorowań < kobiety pow. 84 męŝczyźni 12

16 Tab. 5. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko pomorskim w podziale na kody rozpoznań wg ICD-10 w 2006 r.- męŝczyźni Przedział wieku ICD10 < > 84 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D Razem 13

17 Tab. 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w przedziałach wiekowych w woj. kujawsko pomorskim w podziale na kody rozpoznań wg ICD-10 w 2006 r. kobiety Przedział wieku ICD10 < > 84 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D Razem

18 Tabele 7 i 8 jest szczegółowym zestawieniem zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowień i płci. Tab. 7. Liczba, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane, wskaźnik struktury zachorowań w podziale na kody rozpoznań wg ICD 10 dla męŝczyzn w woj. kujawsko pomorskim w roku 2006 ICD 10 Nazwa rozpoznania Liczba C00 Nowotwory złośliwe wargi 21 2,11 1,60 0,60 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 4 0,40 0,36 0,11 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 12 1,20 0,86 0,34 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 4 0,40 0,24 0,11 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 12 1,20 0,86 0,34 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 4 0,40 0,23 0,11 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy C06 4 0,40 0,30 0,11 ustnej C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 11 1,10 0,83 0,32 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych duŝych C08 1 0,10 0,10 0,03 gruczołów ślinowych C09 Nowotwory złośliwe migdałka 13 1,30 1,04 0,37 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 8 0,80 0,53 0,23 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 8 0,80 0,58 0,23 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 5 0,50 0,31 0,14 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 6 0,60 0,49 0,17 Nowotwór złośliwy o innym i bliŝej nieokreślonym C14 7 0,70 0,53 0,20 umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C15 Nowotwór złośliwy przełyku 48 4,81 3,70 1,37 C16 Nowotwór złośliwy Ŝołądka ,35 12,29 4,95 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 5 0,50 0,40 0,14 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,36 15,93 6,10 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 12 1,20 0,75 0,34 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,95 13,86 5,41 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 4 0,40 0,33 0,11 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów Ŝółciowych C ,71 2,73 1,06 wewnątrzwątrobowych C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka Ŝółciowego 11 1,10 0,80 0,32 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg C24 4 0,40 0,31 0,11 Ŝółciowych C25 Nowotwór złośliwy trzustki 59 5,92 4,29 1,69 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych C26 3 0,30 0,24 0,09 narządów trawiennych C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 2 0,20 0,15 0,06 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 2 0,20 0,15 0,06 C32 Nowotwór złośliwy krtani ,14 11,16 4,32 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 5 0,50 0,28 0,14 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,55 68,88 26,43 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 4 0,40 0,31 0,11 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części C39 1 0,10 0,06 0,03 układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 3 0,30 0,29 0,09 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i C41 3 0,30 0,24 0,09 nieokreślonym umiejscowieniu Wsp. sur Wsp. std % 15

19 C43 Czerniak złośliwy skóry 39 3,91 3,11 1,12 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,34 10,13 4,10 C45 Międzybłoniak 4 0,40 0,29 0,11 C46 Mięsak Kaposi`ego 1 0,10 0,09 0,03 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego C47 3 0,30 0,25 0,09 układu nerwowego C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 3 0,30 0,22 0,09 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 18 1,80 1,68 0,52 C50 Nowotwór złośliwy piersi 6 0,60 0,42 0,17 C60 Nowotwór złośliwy prącia 7 0,70 0,50 0,20 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,81 29,11 11,37 C62 Nowotwór złośliwy jądra 52 5,21 4,56 1,49 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich C63 1 0,10 0,09 0,03 narządów płciowych C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 91 9,12 6,88 2,61 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 17 1,70 1,30 0,49 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 1 0,10 0,07 0,03 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,87 18,24 7,39 C69 Nowotwór złośliwy oka 7 0,70 0,53 0,20 C70 Nowotwór złośliwy opon 10 1,00 0,82 0,29 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 94 9,43 7,34 2,69 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych C72 1 0,10 0,10 0,03 i innych części centralnego systemu nerwowego C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 19 1,91 1,38 0,54 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 2 0,20 0,15 0,06 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 6 0,60 0,54 0,17 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 24 2,41 1,61 0,69 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 14 1,40 0,94 0,40 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 16 1,60 1,21 0,46 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 68 6,82 4,83 1,95 C81 Choroba Hodgkina 25 2,51 2,07 0,72 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 7 0,70 0,65 0,20 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 37 3,71 2,99 1,06 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 23 2,31 1,52 0,66 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 4 0,40 0,25 0,11 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 34 3,41 2,45 0,97 C91 Białaczka limfatyczna 48 4,81 4,18 1,37 C92 Białaczka szpikowa 26 2,61 2,27 0,74 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 1 0,10 0,05 0,03 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 3 0,30 0,21 0,09 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, C96 5 0,50 0,50 0,14 krwiotwórczej i tkanek pokrewnych D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i Ŝołądka 1 0,10 0,06 0,03 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 1 0,10 0,09 0,03 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 2 0,20 0,14 0,06 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 1 0,10 0,06 0, ,15 259,89 16

20 Tab. 8. Liczba, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane, wskaźnik struktury zachorowań w podziale na kody rozpoznań wg ICD 10 dla kobiet w woj. kujawsko pomorskim w roku 2006 ICD 10 Nazwa rozpoznania Liczba Wsp. sur Wsp. std C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 5 0,47 0,31 0,15 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 7 0,65 0,45 0,21 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 1 0,09 0,07 0,03 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 3 0,28 0,18 0,09 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 2 0,19 0,16 0,06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy C06 1 0,09 0,05 0,03 ustnej C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 6 0,56 0,28 0,18 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych duŝych C08 2 0,19 0,15 0,06 gruczołów ślinowych C09 Nowotwory złośliwe migdałka 2 0,19 0,15 0,06 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 2 0,19 0,13 0,06 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 3 0,28 0,15 0,09 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 2 0,19 0,11 0,06 Nowotwór złośliwy o innym i bliŝej nieokreślonym C14 1 0,09 0,06 0,03 umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C15 Nowotwór złośliwy przełyku 8 0,75 0,32 0,24 C16 Nowotwór złośliwy Ŝołądka 92 8,61 5,00 2,72 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 2 0,19 0,10 0,06 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,55 10,73 6,18 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 8 0,75 0,48 0,24 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 102 9,54 5,38 3,02 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 6 0,56 0,28 0,18 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów Ŝółciowych C ,46 2,05 1,09 wewnątrzwątrobowych C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka Ŝółciowego 47 4,40 2,33 1,39 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg C ,22 0,68 0,38 Ŝółciowych C25 Nowotwór złośliwy trzustki 70 6,55 3,86 2,07 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych C26 8 0,75 0,39 0,24 narządów trawiennych C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 1 0,09 0,03 0,03 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 5 0,47 0,33 0,15 C32 Nowotwór złośliwy krtani 21 1,96 1,38 0,62 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 1 0,09 0,09 0,03 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,24 19,96 9,87 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 1 0,09 0,07 0,03 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 2 0,19 0,15 0,06 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 3 0,28 0,15 0,09 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i C41 4 0,37 0,20 0,12 nieokreślonym umiejscowieniu C43 Czerniak złośliwy skóry 46 4,30 3,06 1,36 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,63 6,78 3,99 C45 Międzybłoniak 4 0,37 0,15 0,12 C46 Mięsak Kaposi`ego 1 0,09 0,05 0,03 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i C47 3 0,28 0,22 0,09 autonomicznego układu nerwowego % 17

21 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 2 0,19 0,31 0,06 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek C ,68 1,30 0,53 miękkich C50 Nowotwór złośliwy piersi ,79 52,10 24,27 C51 Nowotwór złośliwy sromu 20 1,87 1,10 0,59 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 5 0,47 0,18 0,15 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy ,65 11,25 5,26 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy ,97 15,73 7,89 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 3 0,28 0,08 0,09 C56 Nowotwór złośliwy jajnika ,96 12,06 5,68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych Ŝeńskich C57 4 0,37 0,20 0,12 narządów płciowych C58 Nowotwór złośliwy łoŝyska 1 0,09 0,05 0,03 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 66 6,17 3,50 1,95 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 3 0,28 0,17 0,09 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 2 0,19 0,08 0,06 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 65 6,08 3,48 1,92 C69 Nowotwór złośliwy oka 11 1,03 0,77 0,33 C70 Nowotwór złośliwy opon 16 1,50 0,92 0,47 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 74 6,92 5,06 2,19 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów C72 czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego 2 0,19 0,08 0,06 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 72 6,73 4,92 2,13 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 3 0,28 0,19 0,09 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 4 0,37 0,27 0,12 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 30 2,81 1,56 0,89 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 3 0,28 0,15 0,09 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 10 0,94 0,50 0,30 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 15 1,40 0,90 0,44 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 71 6,64 3,40 2,10 C81 Choroba Hodgkina 25 2,34 2,04 0,74 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 6 0,56 0,36 0,18 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 21 1,96 1,53 0,62 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 3 0,28 0,20 0,09 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 33 3,09 1,98 0,98 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 2 0,19 0,14 0,06 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 34 3,18 1,61 1,01 C91 Białaczka limfatyczna 36 3,37 2,69 1,06 C92 Białaczka szpikowa 31 2,90 1,79 0,92 C93 Białaczka monocytowa 1 0,09 0,06 0,03 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 1 0,09 0,02 0,03 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, C96 3 0,28 0,19 0,09 krwiotwórczej i tkanek pokrewnych D04 Rak in situ skóry 2 0,19 0,08 0,06 D05 Rak in situ piersi 6 0,56 0,29 0,18 D06 Rak in situ szyjki macicy 21 1,96 1,62 0, ,44 201,38 18

22 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach. Tab. 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. Zarejestrowane zachorowania powiat MęŜczyźni Kobiety ogółem liczba wsp.surowy liczba wsp.surowy , , , , , , , ,13 golubsko dobrzyński , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 19

23 Ryc. 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, w sp.surow y dla w ojew ództw a Ryc. 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko pomorskim w 2006 r. kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, w sp.surow y dla w ojew ództw a 20

24 Tab.10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko pomorskim w podziale na kody rozpoznań wg ICD-10 w 2006 r. męŝczyźni Rozpoznanie golubskodobrzyński C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D Razem 21

25 Tab. 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w woj. kujawsko pomorskim w podziale na kody rozpoznań wg ICD-10 w 2006 r. kobiety Rozpoznanie golubskodobrzyński Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D

26 Mapa 1. Rozkład geograficzny zachorowań na nowotwory złośliwe w powiatach województwa kujawsko pomorskiego w 2006 roku MĘśCZYŹNI KOBIETY 23

27 POWIAT ALEKSANDROWSKI Ryc. 9. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 10. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 40,2% oskrzela i płuca 20,7% Inne nowotwory złośliwe skóry 5,7% pęcherz moczowy 8,0% gruczoł krokowy 10,3% jelito grube 14,9% 24

28 Ryc. 11. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 12. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 35,2% pierś 20,5% Białaczka limf aty czna 4,5% jajnik 4,5% mózg 4,5% trzon macicy 6,8% jelito grube 9,1% oskrzela i płuca 14,8% 25

29 POWIAT BRODNICKI Ryc. 13. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 14. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 34,1% oskrzela i płuca 34,8% pęcherz moczowy 5,3% jelito grube 7,6% gruczoł krokowy 8,3% Ŝołądek 9,8% 26

30 Ryc. 15. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 16. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 44,3% pierś 25,8% jajnik 5,2% Inne nowotwory złośliwe skóry 5,2% trzon macicy 8,2% oskrzela i płuca 11,3% 27

31 POWIAT BYDGOSKI Ryc. 17. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 18. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 33,7% oskrzela i płuca 33,1% pęcherz moczowy 6,7% Ŝołądek 6,7% jelito grube 8,6% gruczoł krokowy 11,0% 28

32 Ryc. 19. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 20. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 46,4% pierś 21,9% Inne nowotwory złośliwe skóry 6,6% jelito grube 7,9% trzon macicy 8,6% oskrzela i płuca 8,6% 29

33 POWIAT CHEŁMIŃSKI Ryc. 21. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 22. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 33,3% oskrzela i płuca 34,5% krtań 6,9% jelito grube 11,5% gruczoł krokowy 13,8% 30

34 Ryc. 23. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 24. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 36,4% oskrzela i płuca 15,9% pierś 15,9% szy jka macicy 5,7% trzon macicy 6,8% jajnik 8,0% jelito grube 11,4% 31

35 POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI Ryc. 25. Współczynnik surowy powiatu golubsko dobrzyńskiego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 26. Struktura zachorowań w powiecie golubsko dobrzyńskim w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 31,2% oskrzela i płuca 28,6% Inne nowotwory złośliwe skóry 9,1% Ŝołądek 9,1% jelito grube 10,4% gruczoł krokowy 11,7% 32

36 Ryc. 27. Współczynnik surowy powiatu golubsko dobrzyńskiego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 28. Struktura zachorowań w powiecie golubsko dobrzyńskim w 2006 roku kobiety Pozostałe 29,7% pierś 28,1% trzon macicy 4,7% oskrzela i płuca 9,4% Ŝołądek 4,7% Czerniak złośliwy skóry 4,7% pęcherz moczowy 4,7% nerka za wy jątkiem miedniczki nerkowej 4,7% jelito grube 9,4% 33

37 POWIAT GRUDZIĄDZKI Ryc. 29. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 30. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 41,5% oskrzela i płuca 18,9% jelito grube 11,3% pęcherz moczowy 11,3% Inne nowotwory złośliwe skóry 17,0% 34

38 Ryc. 31. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 32. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 44,2% pierś 25,6% Ŝołądek 7,0% szy jka macicy 9,3% jelito grube 14,0% 35

39 POWIAT INOWROCŁAWSKI Ryc. 33. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni , ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 34. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe; 34,2% oskrzela i płuca; 27,6% Ŝołądek; 4,8% jelito grube; 12,0% krtań; 4,8% pęcherz moczowy ; 5,7% gruczoł krokowy ; 10,8% 36

40 Ryc. 35. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 36. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 38,7% pierś 25,1% jelito grube 6,7% bez określenia jego umiejscowienia 5,7% szy jka macicy 6,7% oskrzela i płuca 8,6% trzon macicy 8,6% 37

41 POWIAT LIPNOWSKI Ryc. 37. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 38. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 31,6% oskrzela i płuca 32,9% krtań 5,3% jelito grube 7,9% gruczoł krokowy 10,5% pęcherz moczowy 11,8% 38

42 Ryc. 39. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 40. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 36,1% pierś 23,0% trzon macicy 8,2% oskrzela i płuca 9,8% jelito grube 11,5% szy jka macicy 11,5% 39

43 POWIAT MOGILEŃSKI Ryc. 41. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 42. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 31,8% oskrzela i płuca 29,5% gruczoł krokowy 5,7% pęcherz moczowy 9,1% krtań 9,1% jelito grube 14,8% 40

44 Ryc. 43. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 44. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 33,3% pierś 28,6% jajnik 6,3% trzon macicy 7,9% oskrzela i płuca 11,1% jelito grube 12,7% 41

45 POWIAT NAKIELSKI Ryc. 45. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 46. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 34,3% oskrzela i płuca 32,2% krtań 7,0% gruczoł krokowy 7,7% pęcherz moczowy 9,1% jelito grube 9,8% 42

46 Ryc. 47. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 48. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe; 45,2% pierś; 15,9% jelito grube; 11,9% jajnik; 11,1% szy jka macicy ; 7,9% oskrzela i płuca; 7,9% 43

47 POWIAT RADZIEJOWSKI Ryc. 49. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 50. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 30,6% oskrzela i płuca 38,9% Ŝołądek 5,6% nerka za wy jątkiem miedniczki nerkowej 5,6% Białaczka limf aty czna 6,9% jelito grube 12,5% 44

48 Ryc. 51. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 52. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 32,9% pierś 21,9% Inne nowotwory złośliwe skóry 5,5% oskrzela i płuca 9,6% Ŝołądek 5,5% trzon macicy 5,5% jajnik 5,5% jelito grube 6,8% Białaczka limf aty czna 6,8% 45

49 POWIAT RYPIŃSKI Ryc. 53. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 54. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe; 42,3% oskrzela i płuca; 26,8% jelito grube; 12,7% gruczoł krokowy ; 8,5% pęcherz moczowy ; 9,9% 46

50 Ryc. 55. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 56. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 43,9% pierś 14,0% oskrzela i płuca 12,3% jajnik 8,8% trzustka 8,8% jelito grube 12,3% 47

51 POWIAT SĘPOLEŃSKI Ryc. 57. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 58. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 38,1% oskrzela i płuca 26,2% pęcherz moczowy 9,5% jelito grube 11,9% gruczoł krokowy 14,3% 48

52 Ryc. 59. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 60. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 40,8% pierś 20,4% jajnik 8,2% jelito grube 12,2% trzon macicy 18,4% 49

53 POWIAT ŚWIECKI Ryc. 61. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 62. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 34,8% oskrzela i płuca 33,5% Inne nowotwory złośliwe skóry 4,5% gruczoł krokowy 5,8% pęcherz moczowy 9,7% jelito grube 11,6% 50

54 Ryc. 63. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 64. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 40,5% pierś 17,0% jelito grube 11,8% jajnik 5,9% szy jka macicy 6,5% trzon macicy 7,2% oskrzela i płuca 11,1% 51

55 POWIAT TORUŃSKI Ryc. 65. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 66. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 32,1% oskrzela i płuca 29,2% krtań 4,7% pęcherz moczowy 4,7% Ŝołądek 6,6% jelito grube 11,3% gruczoł krokowy 11,3% 52

56 Ryc. 67. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 68. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 33,3% pierś 31,0% szy jka macicy 4,8% jajnik 6,0% oskrzela i płuca 7,1% trzon macicy 8,3% tarczy ca 9,5% 53

57 POWIAT TUCHOLSKI Ryc. 69. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 70. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 27,1% oskrzela i płuca 32,9% gruczoł krokowy 5,9% pęcherz moczowy 5,9% bez określenia jego umiejscowienia 5,9% Inne nowotwory złośliwe skóry 5,9% krtań 7,1% jelito grube 9,4% 54

58 Ryc. 71. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 72. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 44,1% pierś 19,4% jelito grube 12,9% oskrzela i płuca 6,5% jajnik 7,5% trzon macicy 9,7% 55

59 POWIAT WĄBRZESKI Ryc. 73. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 74. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 34,1% oskrzela i płuca 31,8% Inne nowotwory złośliwe skóry 6,8% jądro 6,8% pęcherz moczowy 9,1% gruczoł krokowy 11,4% 56

60 Ryc. 75. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 76. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 36,6% pierś 24,4% tarczy ca 9,8% trzon macicy 14,6% oskrzela i płuca 14,6% 57

61 POWIAT WŁOCŁAWSKI Ryc. 77. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 78. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe 26,8% oskrzela i płuca 37,8% krtań 5,5% gruczoł krokowy 5,5% pęcherz moczowy 11,0% jelito grube 13,4% 58

62 Ryc. 79. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku kobiety ,52 254,32 306,79 334,13 280,95 223,45 370,54 181,68 264,12 292,17 341,46 252,56 237,51 308,79 182,84 391,83 230,18 242,09 232,39 444,44 351,38 261,89 347, dla w ojew ództw a Ryc. 80. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku kobiety Pozostałe 36,5% pierś 22,1% trzon macicy 12,5% oskrzela i płuca 7,7% jajnik 8,7% jelito grube 12,5% 59

63 POWIAT śniński Ryc. 81. Współczynnik surowy powiatu ego na tle województwa w 2006 roku męŝczyźni ,81 357,31 340,92 347,47 345,38 276,29 416,60 233,87 382,69 342,31 346,32 327,26 206,38 326,37 238,13 360,74 257,96 299,90 301,72 483,53 313,81 287,28 354, dla w ojew ództw a Ryc. 82. Struktura zachorowań w powiecie m w 2006 roku męŝczyźni Pozostałe; 39,42% oskrzela i płuca; 31,73% Inne nowotwory złośliwe skóry ; 5,77% gruczoł krokowy ; 8,65% jelito grube; 14,42% 60

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 GORZÓW WLKP. 2013 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek 2 Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole 2017 3 Podziękowania Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok 5 ISSN 897-65 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku 5 Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia MetLife START55 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2016 ISSN

DANE ZA ROK 2016 ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2016 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 Bydgoszcz, 2008 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Diagnoza Nowotworu (F) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu (F) Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu (F) Informacje w zakresie Postanowienie

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM Lp. 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2005 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2015 roku

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2015 roku J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, A. Widawska, Ł. Molong Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2015 roku Cancer in Małopolska voivodship in 2015 Publikacja została zrealizowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku

Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku w województwie podlaskim w 2015 roku Białystok 2017 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie podlaskim w roku 2015 Strona 2 z 36 Autorzy: Lek. med. Kamil Safiejko Małgorzata Oliferuk-Zaborska Elżbieta Purwin-Porowska

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.24. ETOPOSIDUM Lp. 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 ETOPOSIDUM C00.2

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2006 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo