ISSN X. Bezpiecznego. pod opieką. życzy górnikom z okazji ich święta. redakcja "Gazety Rybnickiej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN X. Bezpiecznego. pod opieką. życzy górnikom z okazji ich święta. redakcja "Gazety Rybnickiej""

Transkrypt

1 Wnumerze:RbniknINVESTCITY Dług rzecz śięt ABC - Rbnickie kplnie Dnnersmrck W tm rku d rgnizcji mikłjkch imprez kilku śląskich mistch łączł się medi: redkcje gzet rzgł śnie rdie, TV. W Rbniku rzem z łdzmi sm rząd mi i Tetrem Ziem i Rbnic kiej, szstkie dzieci d zb zprsz "Trbun Śląsk". "Pmcnikmi ś. M ikłj mgą zstć szstkie firm i sttucje, tkże sb pr t ne, którch dtki pstci m i kłjch prezentó trfią d njbrdziej ptrzebującch dzie ci. Rónież Rbniku ju ż d rn 6 grudni dbć się bę dzie kest n ten cel. GAZETA RYBNICKA T Y G O D N IK S A M O R Z Ą D O W Y Nr deksu Nr 48/254 PIĄTEK 1 GRUDNIA 1995 Zmin kmunikcji miejskiej Rbniku Ne bilet, ne lie ISSN X CENA: 40 gr (4000,- zł) W czercu br. rdni Rbnik pdjęli deczję stąpieniu z Międzgmneg Ziązku Kmu nikcjneg. Głónm pdem tkiej deczji bł zbt duże nkł d jkie pnsił mist. Klejnm krkiem jest płnie prz Rb nickich Służbch Kmunlnch Służb Trnsprtu Zbireg. Rs.: K. Drenik Ś ię t M ik ł j z p r sz n R n e k 6 grudni WstąpiąKczkizNejPczki gdz.18.0 b ę d z ie te ż m c n c h tr k c ji! Służb te będą pełnić funkcję biur rgnizcji i zrządzni, które dpie dzilne będą z prcnie rzkł dó jzd, prjektó kmunikcjnch. Tu rónież będzie prdzn kntrl i ndzór nd pszczególnmi limi. Pmsłdc tierdzą rónież, że czę stsze i dkłdniejsze będą kntrle. - Kntrlerz sprdzć będą nie tlk żnść biletó u psżeró - pie dził Kzim ierz Berger z Rbnickich Służb Kmunlnch. - Kntrln Już gru dn iu p j ią się sp rzed ż n e b ilet jed n r z e i m iesięczne. Z dj.: s l Śięt Brbr Śięt Brbr nleż d njppulr niejszch i njdłużej czcznch śię tch kścił ktlickieg. Urdził się Nikdemii Azji Młej III. n szej er. Będąc jedną córką bgcz, zdbł gruntne, jk n tmte czs, ksztłcenie. Jeden z nuczcieli n uczł j ą zsd ir chrześcijńskiej, n którą też przeszł. Ojciec - pgn nie dł się córce d jej nej ir przek nć, kzł ją rzem ze służbą zmknąć ież. Osttecznie, nie mgąc złmć pru córki, dprdził 236 rku d jej śmierci przez ścięcie, dknując egzekucji sbiście, z c, jk głsi le gend, zgął rżn pirunem. Ś. Brbr czczn bł głónie jk ptrnk ngłej śmierci. Jej kult prze niknął d Plski z Frncji - njpier n D ln później n Górn Śląsk. W punktch zbrnch kplń, częst sbnch kplicch znjd ł się brz lub figur śiętej, ielu kplnich, n pół gdz przed rz pczęciem szcht dprin tm nbżeńst tencji górnikó. D dziś przetrł śród górnikó ir, że mmencie śmierci n dle kplni będzie też sprnść ksnikó, cz stść utbusó, punktulnść dj zdó. Już grudniu pj ią się sprzedż ne bilet jednrze i miesięczne. O b iąz ć ne b ęd ą c.d. n strnie 3 Górnic, górnic... Bezpieczneg pd pieką żcz górnikm z kzji ich śięt redkcj "Gzet Rbnickiej" Figur ś. Brbr jedn m z bcznch łtrz rbnickiej bzliki. Zdj.: sl W sbtę. 2 grudni zprsz n D bimsiędgdz Biletjużdnbci! Piersz grudni eekend Rbnik przit pełnej śiątecznej krsie. T rd c jn ie ju ż st n ę ł n R nku grmn, 15-metr, pchdząc z pszczńskich lsó chk. Wszuk niem drzek, rgnizcją trnsprtu 5tneg łdunku rz ust ieniem chki n Rnku prz pmc sprzętu Zkłdu Energetczneg zjęli się pr cnic Zrządu Zieleni Miejskiej. W tm rku p rz piersz śiątecz ne dekrcje zisł nd ulicmi K ścielną, Krfnteg, Wieniskieg i K Rcibrską. Ośietlne chki stną ró nież dzielnicch Ch ł ice, Bgusz ice-o siedle, Prusziec i Niedbczce. D kcji dekrni mist łącz ł się fns firm i sttucje dzi łjące n jeg terenie, m.. Bnk Ślą ski, Insbud, Bnk Przem sł-hn dl i iele nch. Rónież sklep e itrn przbrł ju ż śiąteczn gląd. Ogłszm przedśiąteczn knkurs dl dzieci pd hsłem ś. Brbr przchdzi d fir z sttnią km unią śiętą. Npisz lis t d Śięteg Mik łj. Szczęść Bże List z dpiskiem Ś. M ikłj prsim przesłć pd nszm dresem lub rzucić d żółtch skrznek /Krfnteg, Kściuszki/ d 17 grudni. Trz njcieksze list zstną publikne śiątecznm numerze gzet, utrz ngrdzeni ksetmi ide. Ngrd ufundł Księgrni 11. Sistm rzem religijnści gór nikó są ich pzdrieni. Zmieni ł się ne n przestrzeni dziejó, i tk d pbżneg estchnieni Bże p mgej czsie zbró, kied br kł religijneg kcentu, bł tlk c.d. n strnie 4 firm MłScenRbnickul.kściuszki54zprsznzbęslestrą Rbnik już śiąteczn s k te k ę Andrzejką m Śląsk ptrz str. 6 d d O sttni dsktek tm rku! GAZETA RYBNICKA, TEL UDANY BIZNES! Księgrni 11, ul. Sbieskieg 38 Kset ide dl dzieci i drsłch. Njlepsze zkup śiąteczne. Jedenst rz z drm. MIESIĘCZNY ZA DARMO! ngrdą będzie D ARM O W Y B IL ET M IE S IĘ C Z N Y K O M U N IK A C JI M IE JS K IE J NA T E R E N IE R Y B N I KA NA LUTY 1996 R. Wdrukn bk kupn mże bć sznsą n drm bilet miesięczn kmunikcji miejskiej n terenie Rb nik. Wstrcz g ciąć i rzem z ku pnmi druknmi grudnich numerch "GR" nkleić n krtkę p cztą i słć n dres nszej redkcji lub rzucić d żółtch skrznek termie d 10 stczni. K rtki ezm ą udził ls niu, 1

2 Prjekt budżetu mist Rbnik n 1996 rk Zgdnie z rt. 61 ust. 1 i 3 ust smrządzie tertrilnm Z rząd Mist frmuje, że przedłżł Rdzie Mist rz Reginl nej Izbie Obrchunkej prjekt budżetu n 1996 rk rz z nie zbędnmi bjśnienimi rz frmcję stnie mieni kmunlneg kmunlneg. W prjekcie budżetu n 1996 rk zplnn dchd skści zł. N dchd te skłdją się: A. DOCHODY WŁASNE (1-7) zł I. Pdtki lklne zł tm: / pdtek d nieruchmści zł b/ pdtek d śrdkó trnsprtch zł c/ pł z krt pdtkej d rzemisł zł dl pzstłe zł 2. Opłt lklne zł tm: / płt skrb zł b/ płt ekspltcjn zł c/ płt trg zł 3. Udził pdtku stniącm dchód budżetu pńst zł tm: / pdtek dchd d sób fizcznch zł b/ pdtek dchd d sób prnch zł 4. Dchd jednstek budżetch zł tm: / ieczste użtknie i dzierż terenó zł b/ kmunikcj miejsk zł c / pzstłe zł 5. Wpł ze sprzedż mieni zł 6. Subencj góln zł tm: / subencj śit zł 7. Inne dchd zł B. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE zł W prjekcie budżetu n 1996 rk zplnn dtki skści zł. Wdtki bejmują: - budnict (utrzmnie Ośrdk Dkumentcji Gedezjn- Krtgrficznej) zł - rlnict (knsercj urządzeń melircjnch, ppiernie pr dukcji zierzęcej) zł - leśnict (spiernie gspdrki leśnej) zł - gspdrk kmunln (Rbnickie Służb Kmunlne, Zrząd Zieleni Miejskiej, utrzmnie i śietlenie dróg, kmunikcj miej sk, estcje drge, dciąge, gze, energetczne itp.) zł - gspdrk mieszkni rz niemterilne usługi kmunlne (remnt mieszkń kmunlnch, prcni urbnistczne, gspdrk gruntmi, chtnicze strże pżrne) zł - śit i chnie (przedszkl, szkł pdste, śrdki prc pzszklnej, Młdzież Dm Kultur) zł - szklnict ższe (dfnsnie Plitechniki Śląskiej) zł - kultur i sztuk (Rbnickie Centrum Kultur, 4 dm kultur, Mł Scen Rbnick, Muzeum, Biblitek, Allince Frnçise, Gzet Rbnick, klub) zł - chrn zdri (szpitl Orzepicch, przchdnie, Ośrdek Lecznicz- Rehbilitcjn dl Dzieci Niepełnsprnch, dpłt d żłbkó) zł - piek spłeczn (Miejski Dm Pmc Spłecznej, Ośrdek P mc Spłecznej, Zespół Ognisk Wchczch, Śrdisk Dzienn Dm Pmc Spłecznej, dfnsnie chrnek) zł - kultur fizczn i sprt (Miejski Ośrdek Sprtu i Rekrecji, płlni płlni, bsen, sl gimnstczn, stdin, śrdek Bushid, up szechninie kultur fizcznej i sprtu) zł - różn dziłlnść (Obrn Ciln, Rbnick Stref Eknmiczn, spiernie różnch icjt, rgnizcji itp.) zł - dmistrcj pńst i smrząd (Rd Mist i Kmisje, Rd Dzielnic, Zrząd Mist, dmistrcj smrząd, skłdki n Sejmik Smrząd i ziązki mist) zł - bezpieczeńst publiczne (Pńst Strż Pżrn, Plicj) zł - fnse (bsług kredtu bnkeg) zł - różne rzliczeni (rezer góln) zł W dtkch zplnn nkłd n estcje skści zł, tm międz nmi: - bud szpitl miejskieg Orzepicch (kłd mist) zł - bud szkł pdstej Bguszicch (Os. Bguszice Bguszice-Półnc) zł - rzbud Szkł Pdstej nr 3 n Piskch zł - mgistrl ciepln Elektrni-N zł - czszczlni ściekó Orzepicch zł - frstruktur siedl dmkó jednrdznch prz ul. Wierzbej zł W dchdch łsnch ną pzcją są pł z ttułu sprzedż biletó kmunikcji miejskiej (bec stąpieni mist ze Ziąz ku Kmunikcjneg). W prjekcie nie ujęt dtcji z budżetu pńst n zdni łsne ( szczególnści n relizcję estcji śitch i budę szpitl), gdż ich skści nie zstł jeszcze ustlne. Subencj budżetu pńst n zdni śite jest zniżn stsunku d plnnch niezbędnch dtkó szkół pdst ch, śietlic szklnch rz Miejskieg Zrządu Szkół i Przed szkli kł zł, tj. 18% kt sklkulnej przez Mistr Fnsó. Pzstł kt subencji gólnej, stsunku d dpiedniej pzcji budżetu rku bieżąceg, jest niższ zł, tj. 11,8%. Mżliści fnse mist grniczne są ielkścią dchdó łsnch, skścią subencji i dtcji n zdni zlecne. Nie dbór budżet, któr m nieść zł, plnuje się pkrć kredtem bnkm. W prjekcie budżetu nie ujęt nch zdń, które zstną przejęte przez mist d 1 stczni 1996 r. mśl ust ielkich mi stch, biem nie jest znn stteczn ich zkres. Tk ięc prjekt budżetu przed rzpczęciem neg rku będzie jeszcze mdfik n. W nelizcji uzględnine zstną zmin rgnizcjne prdzne n listpdej sesji Rd Mist. Złte Gd Urząd Stnu Cilneg Rbniku frm uje, że m łżnk ie bchdząc jubileusz 50-leci pżci młżeńskieg zmieszkli n terenie mist Rbnik prszeni są zgłszenie teg fktu Urzędzie Stnu Cilneg Rbniku budnku Rtuszu n Rnku. Infrmcje prsim skłdć sbiście lub telefnicznie /nr tel / n d miesiące przed dtą jubileuszu. Zrząd Mist Rbnik głsz USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA 1. prcel nr 3390/142 bręb Rbnik p. 473 m2 zpisn KW płżn żn terench zrgnizneg budnict jednrdzneg dzielnic Półnc prz ul. Pd Włem cen łcz: 6.400,00 zł 2. prcel nr 3790/11 br. Rbnik p. 336 m2 zpisn KW płżn terench zrgnizneg budnict jednrdzneg dzielnic Półnc prz ul. Pnitskieg cen łcz: 3.427,00 zł 3. prcel nr 3007/191 br. Rbnik p. 333 m2, zpisn KW płżn żn terench zrgnizneg budnict jednrdzneg dzielnic Orzepice prz ul. Pelrgnii cen łcz: 3.700,00 zł 4. prcel nr 3475/182 br. Rbnik p. 205 m2, zpisn KW pł żn terench zrgnizneg budnict jednrdzneg dzielnic Wk Wk prz ul. Rudzkiej cen łcz: 2.070,00 zł Bliższch frmcji udziel Wdził Gedezji i Gspdrki Gruntmi Urzędu Mist Rbnik prz ul. Miejskiej 7, pkój 78, tel Przetrg dbędzie się r. gdz sli 37 I piętr budnku Urzędu Mist Rbnik prz ul. Chrbreg 2. Wizje dziłek terenie dbędą się 11 grudni br. Zteresnch zięciem udziłu izji prsi się zgłszenie telefniczne pd nr telefnu: dniu 8 grudni 1995 rku. Wdium d kżdej nieruchmści nsi 10 prc. cen łczej, nleż je płcić ksie tut. Urzędu njpóźniej dniu przetrgu d gdz Ddtk nleż płcić kszt rgnizcjn przetrgu skści 15,00 zł d jednej nieruchmści. W przpdku niezrci um przez grjąceg przetrg, dium nie pd leg zrti. Regulm przetrgu, z którm uczestnik przetrgu ien się zpznć, jest d glądu Wdzile Gedezji i Gspdrki Gruntmi Urzędu Mist Rbnik prz ul. Miejskiej 7. Zrząd Mist zstrzeg sbie pr dstąpieni d przetrgu, zględnie unieżnieni jeg nikó bez pdni przczn. Zrząd Mist Rbnik OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ - ZESPÓŁ PRZYGODA D knkursu mgą zgłszć się knddci spełnijąc nstępujące runki: 5-letni stż prc pedggicznej pełnm mirze zjęć lub nuczciel k demickieg dplm ukńczeni studió ższch z przgtniem pedggicznm lub zkłdu ksztłceni nuczcieli, pndt ksztłcenie specjlistczne zgdne z tpem plcóki dbr stn zdri Ofert knddtó pn zierć kestinriusz sb, dpis dplmu studió i ne dkument ptierdzjące psidne klifikcje i siągnięci zde, kncepcję prc n stnisku drektr plcóki z uzględnieniem prc z młdzieżą i demkrtcznch zsd kierni plcó ką pię z miejsc prc z sttnich 5 lt, przpdku sób ktulnie pełniącch funkcje kiernicze, ddtk stnisk rgnu prdząceg sprie prz dtnści d pełnieni funkcji kierniczej śicie ktulne śidect zdri Ofert nleż skłdć termie d 15 grudni 1995 r. zpieczętnej kpercie z npisem Knkurs n drektr Miejskim Zrządzie Szkół i Przed szkli Rbniku, ul. 3 Mj 2 7, I piętr pkój nr 10. Knkurs dbędzie się trzeciej dekdzie grudni 1995 r. O dkłdnm termie sb zteresne zstną pidmine didulnie. Trzeci kngres utnmistó W sttnią sbtę 25 listpd Miej skiej Biblitece Publicznej Rbniku prz ulic Szfrnk dbł się III Kngres Ru chu Autnmii Śląsk. W imieniu ustępu jącch łdz mchu stąpił prezes Rudlf Kłdziejczk. Przemijąc przitł szstkich zebrnch, przede szstkim hnrch gści: prezdent Rbnik Józef Mksz i burmistrz Czerinki Mrk Krns. Prezes Kłdziejczk krótkim przemóieniu niązł d mśli przedniej kngresu: O gdnść i spr iedliść dl Ziemi Śląskiej". Nleż pd kreślić, że kngres jest njższą łdzą mchu i birą nim udził człnkie m jąc mndt delegt. Njżniejszm ce lem sbtnieg zjzdu prie stu deleg tó bł brnie nch łdz Ruchu, n czele któreg stnął pnnie Zenn Wieczrek. /szł/ Śięt Mikłj czli pczk dl k żdeg W sbtę 16 grudni Tetrze Ziemi Rbnickiej dbędzie się ielki fł k cji Śięt Mikłj czli pczk dl kżdeg, rgnizn przez rbnic ki ddził Ziązku Nuczcielst Pl skieg. Dzięki du dtchczsm edcjm kcji pczki trzmł blisk tsiąc dzieci z rdz znjdującch się trudnej stucji mterilnej. Orgniztrz zrcją się d firm i sttucji pnne sprcie kcji frmie: pieniężnej, przez przsłnie fir nej kt n subknt ZO ZNP nr PBK I Oddz. Rb nik z dpiskiem Śięt Mikłj lub rzeczej /prsim kntkt telef niczn z biurem ZNP lub frmcję bezpśrednią z prcni kiem biur ZNP - ul. 3 Mj 29, bu dnek Delegtur KO/. Serdeczne pdziękni z kzną pm c i rz spółczuci, złżne ieńce i kit rz liczn udził urczstści pgrzebej ukch neg Męż, Ojc i Dzidk śp. Edrd Mcheckieg prbszcz i Tedri Suchnii z prfii ś. Teres Rbniku-Chłicch, rdzie Mkrzckich i rdzie Wit, delegcjm: Ziązku Kmbtntó Rzeczpsplitej Plskiej i Błch W ięźnió Plitcznch, hrcerz, rkiestrze KWK Chłice, krenm, przjciłm, sąsid m i znjmm skłd pgrążn smutku żn i sn z rdzą 2 GAZETA RYBNICKA, TEL

3 Ne bilet, ne lie c.d. ze strn 1 d 1 stczni. S p ecjln ie p rc n n e z r i k l r b ile tó, b d ró ż n i ł się d st s n c h k liczn ch gm ch. W p r dzi t je d n k p e n ą u ciąż li ść dl p s ż e ró, k tó rz p ru s z ją c się m iędz m istm i b ę d ą m u sieli m ieć d różne b ilet. N e b ile t b ę d ą m ieć k l r n ie b ie sk i, k u p n e u kier c - zieln. M ją ne lic z ne zb ezp ieczen i p rzed sf łsz niem, cen ich p r d p d b n ie nie zm ieni się p rzez n jb liż s z rk. A b u łt ić rie n t c ję, n sz b ch u t b u só p j ią się f rm c je zm inch i zr b iletó b ią zu jąc ch n dnej l ii. Już grudniu dnej dżur ce Strż M iejskiej, budnku prz ul. H ller 10 uruchm i n zstnie ks bilet. U m ż li i n te ż b ęd zie z r t n ie k rzstnch strch b ile tó k lek tu rze n d rcu P K S, n e b ę dzie m żn też nb ć ki sk ch R uchu. N ie z m ie n ią się p rze ź n ic i u tbus. S łużbm T r n sp rtu Z b i r eg nie b ę d ą pdleg ć l ie 594, 437, E-3 rz lie V-busó. P z stłe trs ndl b słu g i ć b ę dzie T rn sg ó r i PK S. Od stczni st rzn zstn ie jed n n li z Rbnik przez N iedbcz ce, W ręb ą d k plni M r cel. P ln n e są 43 k u rs c ią gu db dni r b cze. Pe nm u d g d n ien ie m b ęd z ie, e d łu g p m s ł d c ó, m ż li ść b ezp śred n iej te r e n c ji p sżeró. - U trzenie kier nic t n d k m u n ik cją m iejską nszm m ieście z iększ m żli ści zm in ró nież n niski s mch zteresnch, czli p s żeró - p ie d z i ł K z im ie rz B e r ger. - D tej p r kżdą zm i n ę trzeb bł dkłdnie m t ć M iędzgm nm Ziązku K m u nikcjnm, i tk nie z sze d relizcji dchdził. M m ró nież ndzieję, że terz pniesine nkłd płną też n sm km frt pdróż ni. // G ru p usmdzielnieni Zespół Ognisk Wchczch R bniku prócz trd c jn ch frm pieki nd dziećmi zgrżnmi nie dstsniem spłecznm czli pr dzeniem hteliku d przjęć s tucjch krzsch rz śietlic śr d isk ch, prgnie st rzć dl chnkó dm ó dzieck grupę usm dzielnieni dl dzieci zbliżją cch się d pełnletnści. Zespół dspnuje ju ż mieszkniem, którm die nstletnie dzieczn będą mgł przgt ć się d s mdzielneg żci pd kiem pieku n. Róncześnie będą ne zb ią zne d częścieg pkr ni k sztó sjeg utrzmni. Pszuki nie nch frm pieki nd dziećmi jest pdktne grmnmi ptrze bmi nszeg m ist tm zkresie, grup usm dzielnieni pn dzi łć zncznie ięcej. Jk sttucj budżet Zespół Ognisk W chczch brk się z trudnścimi fnsmi, które gr niczją mżliści rzszerzeni tkich dziłń. Wszstkich, którz chcielib i mgli b pmóc pdjem nr knt: PBK SA W- I/O Rbnik e s t n i p s z c z e g ó ln c h m i st c h : b ł t p rzed e s z s t k im p r z e d s t i c i e l s t z c h d n ic h sieci su p e rm rk e tó, s t c ji benzn ch Już p rz cz rt rmch rm c h R b n ic k ie g cz firm e M iędznrd ch Trgó P O k ręg u P rz e m sł e g s tu ją c c h znńskich zrgniz n z st b k J s trz ę b i Z d r ju, c z s z c z ln ie ł W st G spdrcz M ist C z e r i n k i- L e s z c z n, ściek ó. Plskich - IN V ESTC ITY. K n u r, W d z is ł i R n g ę im Id e ą im p re z je s t p rz e d s t ie n ie Ś lą s k ie g, R c ib rz i p rez p d k re fe r t g s p d rc z c h p s z c z e g ó l Ż r. P m sł, b stą ś lił k ró tk n ch m i st, z p z n n ie p te n c j l p ić r z e m k z ł s ię iz t p r e n ch e st ró z ln m i te r e strz łe m d z ie s ią tk ę. Z m ie r J ó z e f n m i b u d l n m i cz b u d n k je d n e j str n z s t ł Olekseg, m i, k tó re c z e k ją n n b c ó. z n c z n ie b n iż n e k któ r z ied ził W tm r k u t rg i d b ł się szt sm eg u d z i łu s t is k p d n i c h lis t p d. N t rg c h, z d ru g ie j s tr n s z c z e g ó ln c h m ist. W st ę d ied ził ie lu p r e z d e n tó i b u r m is trz ó, Stisk ROP-u zbudzł duże zteresnie ziedzjącch tm i d e le g c j R b n ik n czele z Józefem M kszem. P re dł f ld e r z fe rt m i, k tó r b ę z d e n c i m i st R b n ic k ie g O k rę d zie je s z c z e p rz e z n jb liż s z r k gu P rz e m s ł e g p d k r e ś l ją c słu ż ł p te n c j ln m e st r m. p r f e s j n liz m im p re z r z ili Z n l z ł się nim t k ż e fe rt s e z d le n ie, że ic j t e st c jn e R b n ik, k tó re c z e sp ó ln e g d z i ł n i, k tó r m i ł k ją n n b có. C h d zi tu t j s ój p c z ą te k n k n e n c ie p re ln e te re n b u d l n e u zb ie g u z d e n tó i b u rm istrz ó, d c z e k u lic M ie jsk ie j i 3 M j, s ą s ie d z ł się k n k retn ej re liz c ji p d czs t ie u lic H lle r, k lic c h t rg ó. P re z d e n c i b ie c li t k ż e, D m u H n d l e g D m u s r z że d ł ż ą st r ń, b sp ó ln e s t p rz u lic M ik ł sk ie j p b li Trgi diedzili przedsticiele łdz smrządch / d le e j/ J. M ksz, isk p d c z s p rz s z ł r c z n e j żu b z lik i ś. A n t n ie g. M. Adm czk, J. K ułch, J. Wróbel st p rz e d s t i ł je s z c z e p e ł P d c z s t rg ó d b ł się t k n ie jsz b r z m i st, c bć m że że sz e re g te re s u ją c c h s e m u g ę z słu g i ł f k t, że u l k strn m ż n b ł p rz e k z ć lb r z d c zek się re liz c ji prz z n g rió d t c z ą c c h m..: m e c h n i n j e n jn c z e ś n ie js z e j m ie m ż li śc i tk ią c e re g i ż n iu s t ę n jb r d z ie j zm ó f n s n i e st c ji l h li e k s p z c jn e j P ls c e. nie tz n.: p n d t się c z n r p rę ż n c h firm re g i n u. k ln ch cz k m u n ik cji m iejsk iej. W śró d p rz e s z ł stu b i r ą c c h n e k n b c, tr k c jn e te r e n C ie k ą ic j t ą b ł ckl s p u d z i ł t rg c h g m i st rz p d e st c je, k lifik n i tk ń pd r b c z m t tu łe m " g ie ł szeń m i st p rz p ie r s z z n l z ł p r c n ic cz p rz g r n ic z n e p T e k st i z d j.: d fe r t. P re z e n t ł się n nich się t k ż e R b n ik. N s z e m i s t ł ż e n ie. J cek R ec l ik d u że firm sz u k ją c e m ż li śc i p re z e n t ł s je fe rt r Z k z ji st n sz e m i st Rbnik n INVESTCITY IV Zjzd Kmend Hufc ZHP W Szkle Pdst ej Jej k ic ch st tn ich d nich brdł IV Zjzd Hufc ZHP R bnik im. hm J. Pukc, pd prze dnict em phm Jnusz O leksińskieg z udziłem pełn m cniczki K m end C hrąg i hm Jnn Plik. r b n ic k ie m u, z ró n d z ie d z i nie rg n iz c jn e j j k i p r g r m ej. P rz e d s t ic ie l K m isji R e i z jn ej C h rą g i hm S te f n F e d r k p d k re ś lił z r ą p r c ę K m isji R e iz jn e j H u fc, k tó r t k u u b ie g łe j k d e n c ji trz m ł c e n ę ró ż n i ją c ą. U biegłą, d u letn ią kdencję K m end H ufc p dsum ł km en d ntk hm T eres K nur, skzując n głó ne siąg n ięci teg kresu: st b iliz c ję sk łd u s b eg /n pzim ie pnd 1500 zuchó, h r cerz i stru k t ró / p pr ę stu cji fns ej, stteczne uzsknie pr łsnści O śrdk O bz e g W pienic rz liczne udne im prez prgrm e. W ciąż je d n k sz nkuje sp ó łp rc z niektórm i szkłm i, stępuje brk m łdej k dr i jej zn ik n ie p u kńczeniu kursó, czeg skutkiem są biłe p l m n m pie H ufc. Serdeczne sł p dzięk ni skier ne zst ł pd dresem U rzędu M iejskieg / n ręce iceprezdent Jerzeg K gut/, b iem cn spółprc z nim pz l hrcerst u rbnickiem u skutecznie pknć iele trudnści. P z ł ż e n iu sp r z d ń p rz e z Sąd H rc e rsk i i K m isję R e iz j ną, z j z d u d z ie lił niem l je d n m ślnie bslutrium ustępującm ł d z m H u fc. K m is j W b rc z sk m p let ł list k n d d tó d n ch łdz i dbł się tjne g ł s n ie. W c z sie p r c K m isji S k ru tc jn ej p rz b ł n zjzd K m endnt K t ick ie j C h rąg i hm A n d rz e j C f ł b sz e rn ie m ó ił b e c n ą s tu cję Z H P, z łszcz spr z iązne z re liz c ją uch ł czer c eg Z jzdu N d z c z j n eg P z n n iu. W st ił p rz tm j k n jle p s z ą p ię h u fc i W niku bró fu n k cję k m en d n tk i H ufc b jęł p n nie hm T eres Knur. P rze dn iczącm K m isji R e iz j nej z st ł hm R szrd L e p i r czk, n czele Sądu H rcerskie g zn lzł się hm Szczepn B licki. GAZETA RYBNICKA, TEL W n stę p n m g ł s n iu b r n 9 - s b sk ł d K m en d H u fc, p rz czm z stę p c m i K m e n d n t z st li: - d spr rgn izcjnch phm Jnn Krk - d spr prgrm ch phm M riusz Zim n U c h ł p r g r m p ł ż ł n c is k n lik idcję biłch plm przez rekt izcję d nch drużn i szczepó, p łnie Rd Przjciół H rc e rst, d n ie n ie K p itu ł dznki Zsłużn dl Hufc Rbnik rz płnie sztbu drużn sp ecjl nści ch. D ść bszernie n k re śln zstł prgrm szkleni kdr, zró n n szczeb lu d ru żn ch j k i z stęp ch, rz słu ż b ie k term istrz sk iej. Przpm nin też p trzeb ie k n tnu ni H r cerskiej Służb Ziem i Śląskiej. N zkńczenie ręczne zstł d plm i upm ki prz jci ł m h r cerst, ks. H enrk Jśk, dziekn rbnicki, udekr n zstł O dzn k ą P rzjciół H rcerst, P rz zn n ą przez K m endę C hrąg i. H m S zczepn B licki Jednm rgnem upżninm d ściągni długó - móiąc jęzkiem f chm d egzekucji - jest nszm krju urząd kmrnik Sądu Rejne g. Pisząc długi mślim limentch, długch bnkch, zległch płtch żć drzi mieszkni dłużnik gd ten n przkłd prdził się. Wsz stkimi ksztmi ziąznmi z egzekucją nleżnści bciążn zstje dłużnik, któremu przsługuje pr d skrgi n cznnści kmrnik / ciągu 7 dni/. Dług rzecz śięt! czli ku przestrdze cztelnikó Jk się didujem, n terenie nszeg jeództ zcznją pjić się gencje, firm ferujące se usługi ściągniu długó. Ich dziłlnść jest czi ście nielegln. cznszch, długch sób prtnch, firm, grznch. Pdstą dziłni kmrnik jest rk sąd, rzecze nie klegium lub ciąg z ksiąg bnk ch, które t dkument kmrnik musi kzć dłużniki przchdząc ściągnąć nleżnść. Od kmrnik nleż m gć tkże kzni legitcji służbej. Kmrnik nie zidmi szczęciu egzekucji. Pierszą jeg cznnścią jest ustlenie źródł utrzm ni dłużnik, k re ś le n ie je g stn u m jątk eg /szstkieg c mże zstć spienięż ne/. Jeśli dłużnik prcuje, mżlie jest zjęcie 50 prcent jeg ngrdzeni n pczet zróceni nleżnści / prz pdku limentó - 60 prcent./. Jeśli nie prcuje - ted kmrnik zjmuje jeg mjątek ruchm. Zjęciu nie pdlegją: jeden sprzęt d spni, pściel, ózek dziecn, sprzęt niezbędn d kn nej prc / przpdku dziennikrz - długpis i ntes?/ tkże, mśl prze pisó, 1 kr lub 2 kz lub 3 ce ptrzebne d żieni dłużnik i jeg rdz, strczjąc n miesiąc zps żnści i płu. Oprnch i przebiegłch dłużnikó kmrnik diedz sście plicjn tó. Kmrnik sście plicji mże P sprządzeniu prtkłu z zjęci ruchmści, ich szcniu /czsem p łuje się biegłch/, znczn zst je term publicznej lictcji, której frmują: prs i głszeni biurze k mrnik. D czsu lictcji dłużnik d pid z zjęte przedmit - m uszą bć tkim stnie jkim zstł zprt k ł n e. N p ier szej lic t c ji przedmit sprzedje się z 3/4 kt, n jk ą zstł szcne Drug lic tcj - jeśli d niej dchdzi - t duż trkcj. Zjęte ruchmści sprzed ne są z 50 prcent ich rtści. Ttuł kncz - t zncz czs, którm m żn ściągć dług - żn jest 10 lt /mże bć przedłużn nstępne 10/. D skści długu przez cł ten kres dliczne są dsetki. Prces egzekucji długu t nie npść cz złśliść ze strn sb cz sttucji prgnącej dzskć pieniądze zgdną z prem drgą - prz pmc kmrnik. Zsze - net p szczę ciu cznnści przez kmrnik - istnieje mżliść przumieni, um międz dłużnikiem ierzcielem. A plub ne i uczcie złtienie spr pz l spć spkjnie i nie mieć rgó. A. Z. 3

4 Z nieludzkiej ziemi Rbnickie Kł Ziązku S birkó rz z Muzeum bł rgniztrem ieczru pezji zttułneg Z nieludzkiej ziemi, któr dbł się st rm Rtuszu. N sptkniu becni bli m.. ice prezdent Je rz K gut, kier nik Urzędu Rejneg T d eu sz P ru szkski, ksiądz prłt Aljz Kln i przednicząc Kł Ziązku Sbir kó H enrk Ztrski. Zprszeni ró nież zstli uczniie z prtneg li ceum im. gen. Anders. Histrię zesłń n Sberię rz genezę p stni Z iązku Sbirkó p rzed st ił U rszul M tk. On też prdzi ł becnch nstrój pezji. Prgrm zstł przgtn przez uczennice z Liceum ss. Urszulnek pd kierunkiem sistr Mrii Elżbiet. Wier sze rzmitch utró bł ilustrcją epickiej pieści zesłni n Sbir rdz Kulczckich. Wszstkie mte rił zczerpnięte zstł z pism S birk. - Miłm d dspzcji iele różnch pieści - piedził sistr Mri Elżbiet kmentując bór. - Wbrłm c.d. ze strn 1 łśnie tą, b pkzć piękną pst ą Stnisł Kulczckieg, któr ch ciż mił ielkrtnie kzją pprić sój ls, lub net rócić d krju, nie skrzstł z teg, nie chcąc pzstić sich spółtrzsz niedli. Wł śnie z nich kńcu ddł żcie. Wkncznie rziązł prblem nrrcji brdz ciekie. W zimpriznm Górnic, górnic... żczenie pdzeni Gluck A u f, ż d czsó kńc XIX ieku, kied gru p ptritcznie nstinch prfes ró i ucznió szkł górniczej Dą brie Górniczej strł się prdzić użne d dziś pzdrienie Szczęść Bże. Użne n bł nie tlk jk przitnie i pżegnnie, le kńczł się nim rónież urzęde list. Strój W dzisiejszm strju górniczm pzstł frm ie śld ej iele elem entó, które kiedś m ił zn czenie użtk e. Są nim i np. p ele rnk, sztn, sk czpk /czk/ z piórpuszem, któreg piór prd pdbnie mgł stnić siteczkę, z pmcą której zbiercze złt dkn li pierszej prób zrtści złt ziesie dnej. Później zś p pr dzeniu m teriłó buchch piórmi mitn z ierc z t ró strzłch. M itełkę nszn ztkniętą czpkę, gdż tm mniej przeszkdzł i bł łt dstępn. Szpd prz strju górniczm t kn t n u cj tr d c ji n sz e n i szpd przez urzędnikó górnict Pru sch, cześniej przez śred n i iecznch pszukicz kruszcó. Sm ble Piertnie smblem górnict bł róg. Pr dpdbnie pszukicze kruszcó błąkjąc się p leśnch bez drżch n ł li się głsem r gó, jk t później cznili m ślii. Obecn frm gdł górniczeg z stł st liz n jed n m z przed jennch czspism g ó rn i czch i stn ią g młt górnicz - prlik rz kl żelzn ró nież n trznku, zn żelzkiem. B rb ó rk C rku z pczątkiem grudni n Śląsku i nch dzielnicch Plski, którch db się jkieś k pl, d kilku już iekó, pcząt k jk śięt religijne, d prze łmu XVIII i XIX ieku crz czę ściej nbierjąceg chrkteru ś iec kieg, bchdzi się B rbórkę. K n jp pi n Jednm z elem entó teg ś ięt jest tz. Knjp pin czli Zebrnie Grkó jk kntnucj z czjó, kied t p ciężkiej prc km rci g r m d zą się prz kuflu pi, b sm kć je, um iljąc s bie czs dcipmi i zbmi. Gór nic - ludzie ciężkiej i niebezpiecz nej prc są brdz kleżeńsc i s lidrni. Prz piie lb też herbtce z czsnkiem n bk dchdzi p g, znikją stres t rzszące tej prc i ted mżn pznć ich pr dzie chrkter. Są skrz d żr tó, częst przezncznch tlk dl m ęskich uszu. A negdt Prz kzji g rk ch sptkń negdt spią się jk z ręk. W ie lu mich klegó - górnikó z kł nierz nie le. Zsze mżn je d nk n nich liczć, b u górnik n pierszm m iejscu jest hnr i prz jźń. Jednm z nich jest przesm p tczn n sój spsób Józek, któr bez przełkni ptrfił kiedś lć siebie pół litr p jeździe z dłu i nie strcić p tm pn ni nd głą. Szedł kiedś z rprtem d ndsztgr, znneg n kplni b stnent, któr tlk czekł n t b złpć g n bni. Kied pczuł d nszeg Józk lkhl, zczął g str fć mniej ięcej tmi sł: K... - Józef tś zś jest żrt. Józek szbk pzbierł mśli i tk mu drzekł: B s ndsztgrze n trzeź nie idzie strić. Włł tm uśmiech eg ndsztgr i jkś mu się upiekł. In nm rzem ze sim kumplem Jurkiem przed ejściem d d jednm z blkó n Nch prdzili jzdę tk jk pdczs jzdu złgi z dłu kplni p skńcznej zminie - dli czli liczb sób, któr mże ejść d szli. Bł kres, kied kżdą rię n dle trzeb bł dkłdnie pisć tz. prtkle rjnm. Widm - imperiliści czekli tlk b zniszczć nsze scjlistczne ted pńst. Józef kiedś sój prtkół rzpczął d słó: W pierszch słch mje g prtkłu pzdrim kiernic t dziłu górniczeg KWK... W łł t tki śmiech m dzile, że nikt nie teres ł się p dem rii, tlk stępem d jeg pi sni. M żn b tk Józku bez kń c, le n stni tlk śiecki ele m ent nszej nie tk dnej, le ju ż trdcji. Kścieln ątek zpisł tu Jnek, jeden z błch dspztró mjej kplni, dziś ju ż n em erturze iznm knie pjił się cień jednej z uczennic, któr cztł spmnieni córki Stnisł Kulczckieg. P prie dugdznm przedstieniu utró ngrdzn grmkimi brmi. - T bł brdz ciek prgrm. Ciek i puczjąc. Terz mm iele lepsze brżenie tm c prze żli i czuli Plc iezieni n schód - piedził Przemsł Fj cik, jeden z idzó. // Ogólnplskie semrium filme Piękn siedzi... szczegółch Gdzie znjduje się budl, której zdszenie kńcz się idczną n zdjęciu iglicą? Pridłej dpiedzi prszę szukć n tej smej strnie. P ędz l e dłń! Klub Energetk rgnizuje p rz piersz Wrsztt Pl stczne. W sbtę 2 grudni d d i 3 grudni d d szsc chętni drśli, młdzież i dzieci mgą szlifć sje zdlnści pd kiem djg fchcó. D prdzeni rszttó zpr szeni biem zstli A dm Pciech i B rb r Ppczk. Obje są bslen tmi Krkskiej Akdemii Sztuk Pięk nch, n sim kncie mją kilkn ście st i ngród. Nsi kie śitm W czrtek 7 grudni gdz Tetrze Ziemi Rbnickiej dbędzie się ficjlne trcie 40. Jubileuszeg Ogólnplskieg Semrium Filmeg Plskiej Federcji Dskusjnch Klubó Filmch n temt: Wkłd Plski i Plkó d kemtgrfii śitej. W ciągu czterech dni trni sem rium kmni znsni czli DKF-c, le tkże zczjni mił śnic k będą mieli kzję d bej rzeni kilkunstu zgrnicznch filmó, którch dnleźć mżn śld plski, cz t pprzez stępującch nich plskich ktró, utró zdjęć, sce nriusz cz muzki. Obejrzm m.. duczęści film ustricki Bld niebieskie pism kbiece ze zdjęci mi Edrd Kłsińskieg, którm stępuje m.. Krstn Jnd, nie miecki film Schlöndrf "Fłszerst z Jerzm Sklimskim, duńską Urdzą emerturze. On t kiedś, jeszcze czsch kied miesiąc górnict ie m ił nie rzdk 32 dni, p szchcie n nc pszedł n gdz d n eg kścił i trkcie msz zsnął. Pd czs pdniesieni, kied kściele pn ł bslutn cisz, Jnk zbu dził dznek m istrnt prz łt rzu i ted n cł głs złł: Słu chm, dspztr. Tu trzeb ddć, że Jnek bł czł iekiem, któr nie brł lkhlu d ust. W szstk t sp d ł zm ęczenie. W ielu z m ich klegó dziś ju ż zdzie nie prcuje. W sttnim czsie z prz ilejó em ertlnch skrzstli częst z kniecznści dsknli, mł dzi jeszcze fchc tlk p t, b zr bić miejsce młdszm. Prz tej kzji chciłbm ich pzdrić i zpenić, że ci trchę młdsi jeszcze nich pmię tją. Żczę im, żeb jeszcze niejedną Brbórkę przeżli zdriu. Szczęść B że C zesł G liński Urdzą pdróż z Drtą Pmkłą, Drtą Kmińską i Bgusłem Ldą, "Milczenie pet z Brbrą Kitk ską - Lss, kprdukcję szjcrskplską Kłsnk: kit, przjciel, przepiedni z muzką Zbignie Preisner. Zbczm też film Pqqtsi - kntnucję głśneg Knisqut si, reżserii Gdfre Reggi, n film Kndrtiuk "Wrzecin czsu, Vlmnt Mils Frmn, Wrzsk Sklimskieg, ngrdzn Złtą Pl m ą Cnnes 1988 rku film Pelle Zcięzc i kilk nch rónie trk cjnch filmch brzó. Film z stł udstępnine przez mbsd Nie miec, Dnii, Grecji, Wielkiej Brtnii i Hiszpnii, przez Insttut Kultur Austrii, Ascjcję Klubó Filmch Br tsłie rz Filmtekę Nrdą Wrszie. W dniu ugurcji, 7 grudni stą pi kbret Alek, któr przedsti szlgier z przedjennch filmó nej rnżcji i terpretcji. K rnet n cłą im prezę m żn kupić ksie TZR rz pierszm dniu im prez cenie 18,00 zł. Jedn rz e k rt stępu - n 30 m. przed sensmi. Mhir ernisż Głónm trzem z jkieg k rzst psługując się uniktą tech niką czesk plstczk R ent Filip v je s t... mhir łóczk. Pst j ą z niej zskkujące frmą prce, które będzie m żn glądć rbnickim M uzeum d kńc bieżąceg rku. Otrcie st płączne z erni sżem dbędzie się śrdę 6 grudni gdz Artstk rónie biegle psługuje się słem, jej iersze knniu ktr Tetru Nrdeg z Ostr będą ernisżi trzszć. Iglicę tk ą zbczć m żn n zdszeniu kusz budnku nszej pczt. Z njduje się n dkłdnie n rgu ulic Pcztej i K rfnteg. - Wrsztt zrgnizliśm p t, b mtrz mieli kzją knfrntcji z zdmi rtstmi - piedził Bet G rzegrczk - Schck, kie rnik d/s rtstcznch Klubu Ener getk. -Bć mże rónież kilku s bch te łśnie zjęci budzą zdln ści. Temtem pierszch rszttó będzie m rt ntur, prpn ną techniką rsunek. Wszstkie ptrzebne mterił dstrczją rgniztrz, udził zjęcich jest bezpłtn. Uczestnic prcć będą trzech grupch iekch: dzieci d lt 10, młdzieżej rz drsłch. Orgniztrz liczą złszcz n udził mtró z tej sttniej grup. Imprez jest pierszą teg tpu rz pcznjącą cł ckl -Rz n d mie siące lub rz n krtł będą dbć się rsztt plstczne n różn temt i krzstujące różne techniki - pie dził B. Grzegrczk - Schck. - Prpnć będziem cermiką, tkni ną rtstczną, pstele, mlrst i pł skrzeźbę, grfikę. Od stczni uruch mim też ckliczne rsztt muzcz ne i tetrlne. W prgrmie sbtni-niedzielnch zjęć plstcznch znjdzie się kłd n temt technik rsunkch, prelek cj n temt mrtej ntur, pkz r sunku g kłdc ASP Krk ie, prezentcj prc kdemickich rz cziście zjęci prktczne i knsul tcje. Szczegółch frm cji udziel sekretrit klubu Energetk - tel Tm rónież mżn się z pisć. // Knkurs iedz Chpie Prie trzdzieścir ucznió z 7 szkół pdstch z Rbnik, Żr i kilku klicznch gm zięł udził zrgniznm I LO im. Pstń có Śl. m iędzszklnm knkursie Żcie i tórczść Frderk Chpi n. Zciężł E G ruszczk z SP 9 Rbniku, drugie miejsce ex equ zjęł Agnieszk Pieck rónież z SP 9 rz B rbr Fiłkieicz z SP 11, miejsce trzecie - Ann Wjciechsk z SP 13 z Żr. Zespł njlepsz bł ekip z SP 9 pd pieką Helen Zik. Trzetp knkurs zrgnizn pd kierunkiem drdc metdczneg muzki Lidii Mrszlik. Njlepszch zncó tórczści i żci Chp ngrdzn ufundnmi przez mist książkmi temtce muzcznej, płtmi CD i ksetmi z ngrnimi muzki Chp. 4 GAZETA RYBNICKA, TEL

5 Rbnickie kplnie Dnnersmrck Abecdł Rzecz Śląskich Nzisk niemieckiej rdz Henckel vn Dnnersmrck pji się już śre dniiecznch krnikch słckich, kie d t z cesrz Zgmunt Luksemburcz k przjęt zstł pczet herbej szlcht. Sój rd ttuł vn Dnner smrck przjęli ni d nz miejsc ści, której mieszkli, której nz p słcku brzmi Spiski Czrtek. Kied zś tmte teren przeszł pd łdzę u strickich Hbsburgó, Dnnersmrckie zczęli chętnie służć nm pnm, przj mując XVII ieku ustricki ttuł b rn. W czsch ustrickich Dnner smrckie przbli n Śląsk. W 1618 rku cesrz Rudlf II, ptrzebując pie niędz n jnę trzdziestletnią, prze kzł Łzrzi Henckel vn Dnner smrck pństek btmskie. Odtąd ród ten zczął zbijć sją śląską frtunę, pczątk jednie przez skupnie ziemi, nstępnie estując przemsł ciężki. M jednk zjmiem się jednie prtestncką, śierklńsk-trngórską lią Dnnersmrckó, z którą ziązn jest rónież histri pitu rbnickie g. Ten ptężn ród zetknął się z Ziemią Rbnicką kied 1848 rku zczął rzą dzić książę Gidn Henckel vn Dnner smrck / /. Pdczs 86-letnie g żci, z któreg 68 lt zrządzł d brmi seg rdu, Gidn dnsił pr ie sme sukces. Prcł służbie d plmtcznej rządu pruskieg, bł człn kiem Śląskieg Sejmu Prcjnlne g i nsił zszcztn ttuł księci. Nj iększą jednk ktnść kzł sprch gspdrczch. Rzijł hut nict łiu, cnku i żelz rz gór nict ęgle. W jeg przedsiębirst ie przedsiębtie /Grflich Guid Henckel vn D nnersmrck Industrie/ znjdł się: kplni Cncrdi Zbrzu, hut D nnersm rck Zbrzu, kplni Niemc Śiętchłicch, hut Silesi ilesi Lipch rz dbr piecie S rbnickim. N jpier książę Gid 1897 rku zestł tutj zkup 45 km k drt ch pól górniczch n ęgiel kmienn. Nstępnie 1903 rku rzpczęł się bud k p ln i D n n e r smrck Chłi cch. Prce rzpczęł się e rześniu pd kiem spektr górni czeg, później drek tr Bressler. Jednk z pdu pjieni się kurzek pgłębinie szbó dbczch psu ł się brdz pli. Głębkść 400 metró siągnięt d pier 1907 rku. Zś n głębkści 320 me tró urządzn pzim p ietrzn, n 350 m e tr c h zr b i n piersze piętr r be. Ntmist regu lrne db nie i słnie ęgl rzp częt dpier drugiej p ł ie 1910 rku. Prcm pd ziemią t- rubg ści, zś njcieńsz 2 metr. Dziś t k plni Jn k ice. W kół tch dóch pdrbnickich kplń pstł siedl rbtnicze, tz. fmilki, ksn dl rbtnikó, prki, plce zb dl dzieci. Kplnie mił rónież sje tur bgenertr, ndżkmi energii elek trcznej śietln fmilki rz tcze nie kplni, zś resztę sprzedn Rb niki. P pstnich śląskich / / i plebisccie /1921 / cł psidłść księci Gidn znlzł się grnicch Plski. Str książę już teg nie dżł, umierjąc 1916 rku mjątek przek zł dóm snm: Gidtti i Krft i vn Dnnersmrckm. Pd plskimi rządmi Dnnersmrckie ndl bez skrępni prdzili sje przedsię birst, przjmując net plskie b telst. W czsie drugiej jn ś it ej, Dnnersmrckie rźnie jednk p iedzieli się p strnie Hitler, nie którz człnk ie ich rdu służli n et n skich szczeb lch SS. Dnnersmrckie uczestniczli ró nież prz pdzile łupó, przejmując k plnie, hut i ne zkłd przemsłe. Pd kniec jn Gidtt Henckel vn D nnersm rck rzpczął żenie i sich skrbó głąb N iem iec. N stęp n ie puścił sój spni ł płc Śierklń T unikte zdjęcie knn cu zn śląskim e rku jednm z chdnikó kplni rslem i zkupił Chłicch. W śrdku skich B rii d u żą psi butch i prt lkmtę sti sztj dłść, gdzie jeg spd ger Krl Srek z Rdziej kbierc m ieszkją d dziś. P 1945 rku cł mjątek Dnnersmrc kó zstł zncjnli zn, pdbnie zre Zdjęcie zbire górnikó z 1906 rku, prcującch prz sztą stł się z łści budie kplni Dnnersmrck " Chłicch mi B lle stre m ó, Schffgtschó, Hhenlhe t rzszł rónież budnie 4-kil h enlhe i nch niemieckich ęgl H 70 lt temu "Sztndr Plski i Gzet Rbnick" metrej bcznic klejej d stcji ch rstkrtó n Śląsku. d 1 d 7 grudni listpd dnsił N iedbczce. Później kursł tm Dzisij bć mże z nstlgią spgląd rónież klej tr i sb. Kie z plskiej rdz m n czs rzju śląskieg górnic d zś kplni Chłicch zczę rz chłpc t n przełmie XIX i XX ieku, kie ł prznsić dchd, książę Gid z - W ub. czrtek ieczrem n ul. Żr pniżej lt 18 z prktką biurą. d prc bł pdstą rtścią, b czn 1914 rku budć n ą k skiej njechł sm chód ciężr z Zgłszeni d dmistrcji Sztnd d ł stbilizcję i dsttnie żcie. plnię. Ustun j ą pmiędz Bgu K t ic n sm chód sb, ru Plskieg pd nr Węgli rstkrci drbili się n szicm i i Jnk icm i i nzn którm znjdł się sn pn Wróbl. prc śląskich górnikó strnmicz Zderzenie bł tk nieszczęśli e, że Szb Blüchr. Jej drektrem bł K Kmerlne nch frtun, zś pdtki d ich dch chłpk lecił z smchdu, pn spektr górnicz T eubner. K plnię Rbnik dó płnęł d pruskieg skrbc. Ocz sząc ciężkie kleczeni gł i nóg. Od piątku 4 d czrtku II grudni ukńczn 1918 rku i pprzez d iście, Ślązkm też cś z teg kpnę Szfer smchdu ciężreg dł dr szb dkpn się d pięciu pkłdó, 1925 r. ł, czsmi nleżn przecież zrbek z pk. Pdbn nie psidł zezleni z którch njbgtsz mił 6 metró grubści prcę, czsm i... płnie d niemieckiej Bś t T jzd smchdem. W ielk rm ntczn peretk - /Pżr./ Dni 26 b.m. gdz film 6 ktch spmjm lt przerbine n dle. Jk z buchł pżr brrze Hermnn Cudne zdjęci z Brceln, Vlencji, rnk spim sie ice ł elrch, ł M ueller Rbniku, któr zniszczł Mlgi, Grnd i Gibrltru. bezrbtnm Frncku, le njcj gd pukłdn etżch chrust, służąc d W rlch głónch dj ulubieńce pu kijest ł Skrbniku. Tn str, si despe studzeni d. Pżr spdli bliczn. Grudzień t je st pikn miesinc, b rk nikerch hjeró i szlepró z bł rbtnic przez niestrżne bchdze Hnni W eisse i Krl Beckerschs chned c tdzień sie csik zdrz. Nj zn rbiół b ich strszół, kszm p nie się z lm pą d lutni. Pstł Śpie zstje knn przez pier przód grubirze śtujm sj Brbór mgł rbcie. Czsm zmił sie szkd nsi 2 tsiące złtch. szrzędnch rtstó. k. Jednij k sie prznleż, idm sztrm msz i jdł chłpm chlb ze szprkm. - /N ieszczęśli pdek./ D ni 23 Przedst ieni dn. p szednich sk z fmilijm d kścił pdzkć Dplł t górnikó j k disi, b dck b.m. gdz zstł 6-letni chł gdzie 1/2 6 i 8, niedzielę gdz. sji ptrnce z piek n dle. Inksi jedn sznit chleb prznsili nzd d piec Józef Szstek i 14-letni Frnciszek 3, 1/2 6 i 8. lm śtć z kumplmi n mkr, dm sim dzieckm. N tk sznit, d Jrski, bj z W ielpl prz rąb kj sie d. Zljm chrbk skuli m łm przesinknt, bjtle dck czekł. niu pni ciężk zrnieni, przez t, że d Wesł kącik łch zrbkó b skuli bjzlu, jki sie Łjce im prili, że jest t chlb łd sztj łupni drze użli grnt ręczn, - Prsi pn rękę mjej córki, le której? prbiół górnictie. Łński rk mck gr. Dzieci zijł tn chlb sztjgr któr ekspldł. Szstek Józef zmrł M łdsz będzie mił psgu, tkich ncknch belntł sie p mie ski, ż im sie usz trznsł. Strzk łspr skutek dniesinch rn krótce, J strsz 75 tsięc złtch... ście. Rz żech przużół, j k tkig fest ili, że bół rz tki szleper Ljzik, ker rski zś znjduje się szpitlu Jul - A cz pn dbrdziej jeszcze strszej nplmpneg trzech krlusó kludzi dck lgłnfeli iprzespł cłk szch jusz Rbniku. nie m? ł, dóch cingł jedn g z zdku pci t. Pr rz citnół g n spniu Skrb - W njbliższch dnich zstnie rz skł. Prie ted bł cipult n dr nik, le chć g pstrszół, Ljzik sie z teg dzielnch 10 tsięc tn ęgl międz dze i mck mrsu. Bli zmzni, chć Resturcj "OLIMPIA" nic ni rbiół. Wkurzł t d cn skrb bezrbtnch Wje. Śląskieg, którz b dzieprm c szcht skńczli i z szle nik i rz mu n spniu smnół glt i pzbieni są szelkich śrdkó d leźli. U ns dmu tż sie trch Br Rbniku-Kmieniu prz rz rpnół hercóm głe rzici żci. bórk fjruje, chć ist ju ż żdn n gru sk. Ljzik ze strchu rł ku szlij k bie ni rbi. Tt psłli n czesn rnt łprzn, ż sie iel kurz zrbił. Ogłszeni i terz sie rzglndjm z jkmś rb Tk bół lnkn, że ptm chtł sie Wróciłm tm, b pdz ni stk. Obm st kżdj rbt i sztjger sie g ni mgli M rj Sznpk /W cisk/ rzkm stł pk, pk z fjfeczki Duś, nchlić Rbnik, ulic Rnk I duś głąbeczki ni łjm. N fmil Łkrpicznie rd przsłuchuj sie tm u rzeźnik Mendeg. kch ni m głębnikó, rn n d Bilet d nbci resturcji górniczm łsprkm. Jest ich tel, że chch sie rztprczjm. stknie bjni n kup lt W iększe przedsiębirst pszukuje I tk siedzm d kupki strz i młdzi E dek uczni emerci prz piku z szummi i spm jm Sztndr Plsk i Brbórk B l Slestr GAZETA RYBNICKA, TEL K s ią ż ę G idn H e n c k e l vn Dnnersmrck żjąc ltch , bł tórcą ptęgi gspdrczej seg rdu. T n sbiście nkzł bu dnie kplń Chłicch i Jn kicch ckniej rmii. Gdb nie spmgnie pru iem skieg i niemieckieg pńst, śląski ęgiel strzłb z nszeg reginu kr ą midem i mlekiem płnącą. Tk się jednk nie stł ni ted, ni później. P drugiej jnie śitej prcę gór nikó śląskich mrntrił nieudln sstem, p któreg rbunkej gspdr ce pzstł dzisij n Górnm Śląsku szkd górnicze i ztrute śrdisk n turlne. Chrujem d smeg mieszk ni n sjej ziemi. Cz mżem ztem mieć ndzieję, że dzisiejsz stucj p litczn d nm grncję, że reszcie nsz ęgiel przniesie nm dbrbt? Ale n t jest już cłe st lt z późn! Nsz ęgiel bł krzstną przez nch kzją i jest nszm przekleństem. Dzi sij nszej szns trzeb szukć restruk turzcji przemsłu. I trzeb się z tm spieszć, b niektórz móią, że ęgl strcz nm już tlk n kł 40 lt. M rek S złtsek Jeszcze ulic Sbieskieg Przed dm tgdnimi /GR 46/ p ruszliśm Abecdle... dzieje nz dzisiejszej ulic Sbieskieg. Od 1939 d 1941 rku nsił n imię Rudlf Hess, któr bł skim urzędnikiem NSDAP. Jednk kied mju 1941 rku Hess niejśninch d dzisij k licznścich dstł się ręce Anglikó, kncelri Rzesz pdł idmść jeg chrbie pschicznej. Dmślliśm się, że ziązku z tą ferą zmienin rónież nzę rbnickiej ulic. Zróci liśm się ztem pmc d nszch cz telnikó i nie ziedliśm się. Pni J dig Dleżch prznisł d nszej redkcji zśidczenie z peneg rb nickieg zkłdu ptczneg z mrc 1944 rku, gdzie n druku firmm skreśln nzę Rudlf Hess Strsse /ul. Rudlf Hess/ i dpisn n ą n zę ulic: G ünther Prienstrsse /ul. Günter Prien/. Tk ięc mżem p iedzieć z cłkitą penścią, że ulic Sbieskieg ltch II jn śitej mił dóch ptrnó: Rudlf Hess ltch rz Günther Prie n ltch Ddjm, że Gnther Prien bł kpitnem - leutnn tem niemieckiej mrnrki jennej, słę zdbł już pdczs pierszch dni jn, kied pździerniku 1939 rku jeg łódź pddn U.47 ztpił br tjski pncernik jenn Ark Rl. N iem ieck prpgnd ntchm ist krzczł g bhterem. W żdnm jed nk pdku kpitn Prien nie mże się rónć zcięzc spd Wiedni, król i Jni Sbieskiemu, któr p jnie prócił d ptrnni nszej ulic. Redkcj imieniu cztelnikó z teresnch dziejmi nszeg mi st dziękuje pni Jdidze Dleżch z cenną frmcję. M rek S złtsek 5

6 Zrząd Mist Rbnik OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIE SIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ Lp. USYTUOWANIE p. lklu izj gdz. stk vdium LOKALU m k. dniu jści z 1 m k. s.zł 1. ul.ptritó 6 88,20 29.XI. 9,00 4,50 500,00 2. ul.bgusłskieg 1 89,40 29.XI. 9,00 4,50 500,00 3. ul.zgłb 24 32,40 30.XI. 9,00 4,50 500,00 4. ul.kściuszki 17 /grż/ 14,00 1.XII. 9,00 1,50 500,00 D stki niejszeg cznszu z 1 m k. nliczn zstnie biązując pdtek VAT skści 22 prcent. Bliższch frmcji udziel Nczelnik Wdziłu Lkleg Urzędu Mist Rbnik tel lub Przetrg dbędzie się 5 grudni 1995 r. gdz sli nr 37 I piętr budnku Urzędu Mist Rbnik, prz ul. Chrbreg 2. Wdium nleż płcić ksie Urzędu M ist Rbnik njpóźniej dniu przetrgu d gdz Ddtk płcić nleż kszt rgnizcjne przetrgu s. 15,00 zł z 1 lkl. Uczestnik przetrgu ien zpznć się z regulmem przetrgu któr jest d glądu Wdzile Lklm Urzędu Mist Rbnik prz ul. 3 Mj 12. Zstrzegm sbie pr dstąpieni kżdej chili d przetrgu bez pdni przczn. Wdził Dróg Urzędu Mist Rbnik głsz PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA RYBNIKA. Term skłdni fert upł dniu r. gdz Ofert rz z: ksztrsem, frmcją firmie /psidn sprzęt, klifikcje prcnikó/, referencjmi i kzem reliznch zdń, śidczeniem udzieleniu trzletnieg kresu grncji n rbt i mterił, zpenieniem mte riłó betnch, które psidją śidect bdni techniczneg dne przez uprnine sttucje pn bć złżne zklejnch i pieczętnch kper tch Urzędzie Mist Rbnik prz ul. B. Chrbreg 2 pkój nr 45. Przetrg dbędzie się dniu 11 grudni 1995 r. gdz budnku Urzędu Mist Rbnik, sl nr 37. Mterił przetrge d dbiru Wdzile Dróg Urzędu Mist Rbnik, sl nr 45 d dni 30 listpd 1995 r. gdz Zstrzegm sbie pr sbdneg bru ferent, jk też unieżnie nie przetrgu bez pdni przczn. 6 RES-TYPE ul. Wrszsk Ktice tel , fx ŚLĄSKA -zlet - njdłużej n rnku -jedn ktlg fert - brnż - njtńsz i njskuteczniejsz - rzetelnść i ktulnść frmcji - spółprc z zgrnicą - 3 jęzki bce - człnek i złżciel Reginlnej Izb Gspdrczej - penść - reklm trfi d drest -d - brk Rbnik, ul. J. F. Biłch 5 tel/fx /0 3 6 / lub ŻALUZJE pzime i pine ROLETY tekstlne i zenętrzne MARKIZY REKLAMA firm tel m reginu Oddził Rbnik ul. 3 Mj 30 p. 810 / VIII p UDANY BIZNES! BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA "G zecie Rbnickiej" W piątki gdz siedzibie nszej redkcji /Rnek 12 (ficn), tel / dżuruje prnik, udzieljąc bezpłtnie p r d Ogłszeni drbne SPRZEDAM KOCIĘTA PERSKIE RODOWODOWE TEL WYCENA NIERUCHOMOŚCI Uprnin Rzeczznc Mjątk mgr ż. Krzsztf URBAŃCZYK tel K APOLLO 1 grudni, 17.00, 19.30; 2 grudni, 16.00, 18.30; 3 grudni, 15.00, 17.30, 20.00; 4-7 grudni, 17.00, WODNY ŚWIAT /USA, 12/ PREMIEROWE prz TZR listpd, WIECZNA MIŁOŚĆ /d lt 15/ cen 4,00 zł 1-6 grudni 17.00, DON JUAN DE MARCO /USA, 15/ DKF EKRAN prz TZR 7 grudni, 40. JU B ILEU SZO W E OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM FILMOWE POLSKIEJ FEDERACJI FILMOWEJ W WARSZAWIE: prjek cje gdz , 15.00, 18.30, 21.00, 23.00; urczste trcie gdz z udziłem kbretu Alek, stęp z krnetmi, krtmi specjlnmi i krtmi stępu / mirę lnch miejsc/ WRZOS - Niedbczce 3 grudni, BATMAN /USA/ Kncert Tetr Ziemi Rbnickiej 4 grudni, GALA BARBÓRKO WA - stąpią: Rudi Schuberth, Mjk Jeżsk, Zzd - zespół muzki cun tr, rz Mr. Bber s Friends - zespół rc k-jzz z Krk, cen 20,00 zł Imprez Rnek 6 grudni, DOROCZNE SPO TKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM, śród niespdzinek pkz sztucznch gni Dm Kultur - Niedbczce 5 grudni, 9.00, SZEWC KO PYTKO I KACZOR KWAK - dl dzie ci z kzji Mikłj 6 grudni, Sptknie z Mikł jem /płt pczek dl dzieci kcie 10,00 zł biurze DK d 30 listpd/ Rzrk Klub Energetk 2-3 grudni, sbt , nie dziel I WARSZTATY PLASTYCZNE, TEMAT: MARTWA NATURA 3 grudni, GRUNT TO RO DZINKA 6 grudni, ŚWIĘTO MIKOŁA JA, prgrmie SZEWC KOPYTKO I KACZOR KWAK - idisk dl dzieci ktró Tetru Mszkrn rz SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM /frm cje sekretricie, tel / 7 grudni, Knkurs ftgrficz n Prtret - głszenie regulmu W s t Muzeum - Str Rtusz Wst stłe Rbnik - mje mist rz Cech rzemieślnicze mistch Górniczeg Śląsk, cznne /z j. p niedziłkó/ d d 14.00, śrd d d 18.00, stęp 2 zł /ulg. 1 zł/ Miejsk Biblitek Publiczn Wst: Artur Trunkhrdt - człiek niezkł rz mlrst Jdigi Mn der Dm Kultur - Niedbczce Wst prc III Knkursu Sztuki Nie prfesjnlnej im. Vcent vn Ggh Dskteki Mł Scen Rbnick 2 grudni, d d 2.00, cen 4 zł W rzie p tr z e b TELEFONY ALARMOWE POG. RATUNKOWE: 999, STRAŻ POŻARNA: 998, POLICJA: 997, STRAŻ MIEJSKA: gdz POG. W ETERYNARYJNE: POG. GAZOWE: , p gdz POG. ENERGETYCZNE: POG. W ODNO-KANALIZACYJNE: , , POG. KOM UNIKACJI M IEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: POG. CIEPŁOW NICZE: , POM OC DROGOW A: WODNE OCHOTNICZE POGOTOW IE RATUNKOWE: POGOTOW IE RATUNKOW E KOLEJOW E: POGOTOW IE RATOW NICTW A GÓRNICZEGO: POGOTOW IE ZIMOWE: M IEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE INFORMACJA: PKS , PKP , WPK INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 NADAWANIE TELEGRAMÓW : 900, 905 ZAMAW IANIE ROZMÓW M IĘDZYMIASTOW YCH: 900 BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 ZEGARYNKA: 926 INFORM ACJA I REKLAM ACJA M IĘDZYM IASTOW A:909 ZAMAW IANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOW YCH: 901 POSTÓJ TAXI: , RADIO TAXI: POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łńsk, tel Hsł "KRYZYS" - sbtni-niedzielne, cłdbe dżur pschlgó: /izb przjęć szpitl pschitrczneg, ul. G liick 33/ NOCNY DYŻUR APTEK:d 1 d 7 grudni, Aptek Zdrie, ul. Kściuszki 64, Rbnik, tel e k spr e ss Rbnik, Rej 2 Włnie negtó prcesie C-41 i knnie dbitek śmiu frmtch. Term d 1 d 24 gdz. 4 zdjęci pszprte - tlk 6 zł,- "Dziś ftgrfujesz - dziś msz zdjęci" CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ" 1 cm2-0,80 zł l sł - 0,50 zł rtkułch spnsrnch 1/4 strn zł 1/2 strn zł 3/4 strn zł 1 strn zł...u NAS SZYBKO I TANIO Śrd Giełd Cen M ięs schb łe extr sznk p. gtn śląsk Rcibrsk 11 9,65 11,20 13,60 7,40 Hl Mięsn, 3 Mj 9,20 9,90 14,90 TARG 9,00-9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80-8,40 Oce/Wrz pmidr pmrńcze mrchek ziemniki Rcibrsk 15 3,80 3,30 0,50 0,50 M iejsk 2 4,40 3,50 0,60 0,60 TARG 2,50 2,20-2,50 0,60-0,80 0,50 S p ż c z e msł cukier jjk mąk Rnk 200g -1,50 1,90 0,30 1,05 Jn Ng i s-k 227g -1,60 1,85 0,28 1,00 TARG 227g -1,50 1,65-1,80 2,40-2,90 0,88-1,00 W lu t 100 dlró 100 mrek 100 krn czeskich 100 frnkó frncuskich Peex "Duż" 245,00/250,00172,00/174,50 9,10/9,35 50,00/51,00 Deliktes, ul. Miejsk 245,00/249,00 172,00/174,50 9,10/9,35 49,50/51,00 G llux, Rnek 245,00/250,00 172,00/174,50 9,00/9,35 49,50/50,50 GAZETA RYBNICKA, TEL

7 Senscji nie bł L pkzł pzurki W sbtni ieczór kszkrki RMKS-u Prtners Rbnik dnisł szóste z rzędu zcięst, grjąc skzkrki RMKS-u Prtners udł się z dupunktm prdzeniem nd ze spłem L Legnic, któr Rbniku pkzł się z jk njlepszej strn. W drugiej płie rbnicznki zięł przkłd ze s ich r lek i crz dżniej pcznł sbie rzutch z dstnsu. Kilk celnch rzutó z 3 pkt. knniu Agnieszki Grelk przcz nił się d piększeni przez rbnicki zespół przegi d 16 punktó. W kń cch mutch sptkni kszkrki z Legnic spięł się jeszcze n żn s ich um iejętnści i drbił kilk punktó strt, le t nie strczł, b pknć rbnickie kszkrki. P sptk niu trener zespłu z Legnic Ludik Mlec piedził: Jestem zdln z gr s ich zdniczek które Rbniku pkzł sje pzurki. Bliśm nstieni n zd bnie punktó z rzutó z dstnsu i W spmgli chrq M gdlen Dmnsk meczu z Legnicą zliczł lig debiut kleżnkę Zdniczkm z Legnic rzgr kch ligch iedzie się nie njlepiej, le jk stierdził trener Ludik Mlec, jeg drużn gr z meczu n mecz crz lepiej. N ptierdzenie pii trener rb nicc kibice, n którch tm rzem zmist zespłó tnecznch czekł knkurs rzu tó sbistch, nie musieli dług czekć. Od pierszeg gizdk kszkrki L zskkił sprmi umiejętnścimi rzutmi z dstnsu, c głónej mie rze przcznił się d teg, iż uzski ł częst przegę punktą nd ksz krkmi RMKS-u Prtners. Ntmist rbnickie zdniczki kniecznie chcił zdbć punkt tlk spd ksz, c nie zsze prznsił czekine efek t. W I płie prdzenie zmienił się brdz częst, jednk n przerę kszkrki W ubiegłm tgdniu nuczciele i uczniie z II LO im. Hnki Sickiej spólnmi siłmi zrgnizli hli MOSiR-u mecz kszkóki, z któreg pie niądze /trzmne ze sprzedż biletó/ zstł przekzne n leczenie Iz Kzn skej, uczennic II LO, któr uległ kntuzji kręgsłup W meczu kszkrskim, którm zmie rzł się ze sbą drużn nuczcieli i ucznió, lepszmi kzli się ci młdsi, grjąc W drużnie reprezen tującej nuczcieli stąpili m.. Grżn i Grzegrz Szulik, Mirsł Orczk, M. Kun, ntmist trzn drużn uczniskiej stnił kszkrki RMKS-u Prtners Rbnik - A. Szln, M. Dmnsk i A. Dąbek. W sumie zebrn 8 mln strch zł tch i t njbrdziej ciesz nie tlk uczest nikó sprteg sptkni, le tkże ki bicó, dzięki którm zebrn tk pkźną ktę. M. T rszk Krnik plicjn kzli się pijni i mieli 2,3 i 2,5 pr mil lkhlu e kri. grąc j tm rzem z drużną L Legnic 86:75 /38:36/. Krdzież n dsktece Pżr W piątek 24 listpd kł gdz z nieustlnch jeszcze przczn pstł pżr n psesji prz ulic K dłubk. Splił się tm dch lnstją ceg budnku. W nc z sbt n niedzielę 25/26 listpd pm iędz gdzą n dsktece prz ulic Sgnł Gtrticch nieznni sprc ukr dli dkument rz die kurtki r tści 500 złtch. gdb dzieczn pprił sją sku tecznść, pjednek mógł się zkńczć zupełnie nm nikiem. Punkt dl RMKS-u Prtners Rbnik sptkniu z Lem zdbł: A. Kuszk - 27, A. Grelk - 18, Ntli Skrg 17, G. Fulbiszesk -16,A. Tmsze sk i A. Kuśmirk p 4 pkt, ntmist M. Dmnsk, A. Szln, P. Mi kłjek i G. Trszk - 0. W drużnie gści njięcej punktó zdbł : B. Brgiel i A. Ślązk p 18, I. Górk RMKS PARTNERS Njbrdziej zcięte bje tczn grupie strszch nuczcieli. Oni też będą reprezentli rbnickich pedg gó plnnch sptknich z p licjntmi i przedst icielm i Strż 4. Wisł II Górnik 5. Krn Krkó 6. ASK Merkur Brzeg 7. Ciesznink 8. Stl Stl Wl 9. Le Legnic 10. AZS AWF Krkó 11. Stl Bbrek Btm M rc T rszk Dl dzieci z N Rd Osiedl N Rbnickiej Spółdzielni Mieszkniej zprsz dzieci ze sjej dzielnic n trt turniej tenis stłeg. Zd dbędą się 5 grudni br. uli SP 31, pczątek gdz sumę kł 600 złtch. Okrdli trz ltn Krdzież n cmentrzu W nc 19 n 20 listpd n cmen trzu prz ulic M łch skieg Bguszicch nieznn sprc d knł zniszczeni ngrbk rz z nu i lm pinu, p dując strt n GAZETA RYBNICKA, TEL tk n ie e łsnej h li k szkrze MKKS-u Rbnik rzegrją 9 listpd gdz , ted t ich rlem będzie drużn AZS-u Ktice. M.T rszk Nuczcielski pg-png Miejskiej. Zd dbł się dsk nłch runkch, n sprzęcie młdzie ż SP 31, ćiczącej tutj pg-png. Od trzech lt z licznmi ju ż sukcesmi. Turniej zrgnizł i przeprdził Henrk Srn, przedst iciel Rd Dzielnic N - Zchód. Fundt rem ngród dl njlepiej dbijjącch pg-png nuczcieli bł Dził Scjl n Miejskieg Zespłu Szkół i Przed szkli. Wrt ddć, że prz zdch pm gli m łdzi człnk ie Sekcji Tenis Stłeg, uczniie SP 31. /g/ krju sptkli się z m edlistm i M i strzst Śit i człmi kiedś z dnikm i krju, m.. A ndrzejem Wglendą, Płem Wlszkiem, J chimem Mjem, Antnim W rną, Eu geniuszem Błszkiem, Jerzm Grtem. F n-club pm gł pszkd nm, tm dl którch ls kzł się niezbt łsk. Przepr dziliśm zbiórkę pieniędz n rzecz pszkd nch Pitr Plickieg, Eugeniusz Błsz k, n fundcję Pmcną dłń. Sł pdziękni nleżą się sz stkim tm sbm, którz jkikliek spsób klubi pmgli. Przede sz stkim Wcłi Trszce - spółtór c pstni, Stnisłi Drąszcz ki - prezesi nszej rgnizcji. Sój udził m rónież Gzet Rb nick. Dziś, tj. 1 grudni br. gdz dbędzie się klejne, jubileusz e sptknie z kzji czrtej rcz nic istnieni. Zprszm! R szrd L enrd Rzpznj się n zdjęciu W nc z 20 n 21 listpd nieznni sprc łmli się d trzech ltn, mieszczącch się n terenie gródkó dziłkch prz ulic Z Trem. Zł dzieje nrzili dziłkiczó n strt skści 600 złtch krdnąc m.. rdi, grzejniki, piecki, kce, szch... Włmni d resturcji Aresztni Jubileusz Speed Fn-clubu A. Pierchł -17, T. Grzbek - 13, T. Ssn - 8, M. Kczmrek - 8, J. Sz mur - 4, J. Murs - 0. Klejne sp /g/ Nieznni sprc krdli nc z 20 n 21 listpd resturcję Tetrlną prz ulic Wskiej. W eszli d śrdk przez bitą szbę i zbrli: ksę kel nerską, lkhl, ppiers i npje łącznej rtści 3 tsięc złtch. Tej smej nc nieznni sprc krdli rónież resturcję Górnśląsk prz ulic tej smej nzie. Złdzieje ukrli się lklu przed jeg zmknięciem, p czm zbrli lkhle, ppiers i gtókę. Nstępnie szli n zenątrz prz pmc klucz zpsch, które dnleźli n zpleczu lklu. W sbtę 25 listpd plicj ztrz mł trzech młdch mężczzn, którz zkłócli prządek miejscu publicz nm. Pdejrzni są ni bicie szb drzich ejścich d sklepu mię sneg prz Plcu Wlnści. Sprc kiem /SP 13/. tórc jeg pstni Wcł Trszk, bli Rmn Niemjski - óczesn ł ściciel i smi zdnic. D njszczę śliszch mmentó rgnizcj t z pe nścią zlicz przjzd d Rbnik óczesneg Ind idulneg M istrz 6 grudni gdzch d d Śit Duńczk J. Osvld Pederse dzieci i młdzież siedl N n. Smptczn Jn trzmł prce będą mgł ziąć udził Dsktece lneg słni, szlik klub, i stł Mikłjkej, któr dbędzie się klu się hnrm człnkiem tej rgniz bie MEGA-BIBA prz Grunldzkiej cji. P zkńczeniu teg sptkni b 46. W czsie dskteki prze idzine hter dług jeszcze rzdł utgrf knkurs z ngrdmi. Spnsrem bu i pz ł d pm iątk ch zdjęć. imprez jest Rd Osiedl N RSM. Człnkie fn-clubu jk nieliczni Kmieniem ut Smbójst rz Hnsz /ZSG kp. Jnkice /, trzeci Andrzej Szrub /SP 13/. W dru giej ktegrii zciężł Grzegrz Szu lik /ZST/ przed Grzegrzem Wlcz Złżcielskie sptknie rbnickieg Speed Fn-clubu dbł się 29 li stpd 1991 rku. Gśćmi teg pier szeg sptkni, które prdził spół W niedzielę 26 listpd, kł g dz nieznni sprc rzucili przedmitem kierunku ndjeżdżją ceg ulicą Gliicką renult - tg. W niespłcnm jeszcze smchdzie bit szbę, której st ienie będzie ksztł kł 300 złtch. W niedzielę 26 listpd gdzie pinic prz ulic Ptritó Bguszicch piesił się 34-letni mężczzn. W tku cznnści jśni jącch nie st ierdzn udziłu sób trzecich, prkurtr dstąpił d sekcji złk. W niedzielę 26 listpd br. uli Szkł Pdstej nr 31 dbł się Indidulne Mistrzst Nucz cieli mist Rbnik tenisie stł m. Ttuł mistrzski śród kbiet uz skł Krstn Spr /SP 13/. Wśród mężczzn zd rzegrn dóch ktegrich - pżej i pniżej lt czter dziestu. W pierszej z nich zciężł Mrin Ktrb /SP5/, drugi bł Je Złdziej - piękniś Wbili 10 szb Rbnicc kszkrze nie bli st nie niązć rónrzędnej lki i prze grli cłe sptknie /34-46/. Od Ot pzstłe niki VII klejki: Glik Grlice - Wisł II Górnik AZS Rkit Wrcł - Ciesznink Cie szn Krn Krkó - AZS AWF Krkó 9653 Stl Bbrek Btm - Stl Stl W l puzł ASK Merkur Brzeg Tbel p 7 klejkch 1. Glik Grlice Rkit Wrcł W nc z 24 n 25 listpd prz uli c Knrskieg Niedbczcch nie znn sprc łmł się d tmtejsze g sklepu ielbrnżeg. P bi ciu szb złdziej zbrł ze śrdk k smetki z sumę kł tsiąc złtch. W piątek 24 listpd gdzie nieznni sprc dpuścili się Bguszicch prz ulic Spcerej jątkeg ndlizmu. Kmienimi i kłkmi gruzu pbijli ni pr tnej psesji dziesięć szb, pdu jąc strt n sumę 500 złtch. K szkrze trzecilig eg MKKS-u Rbnik pdejmli e łsnej hli zespół Ldrutu Zbrze, któr jk d tej pr nie przegrł ni jedneg meczu i szstk skzuje n t, że przszłm seznie będzie lczł punkt II lidze. pczątku sptkni drużn z Zbrz, której stępują zdnic mjąc n sich kntch stęp I lub II lidze uzskł kilkunstpunkte pr dzenie, któreg nie dł sbie de brć d kńc sptkni, ptierdzjąc tm smm s ją klsę. Punkt dl MKKS-u zdbli: J. Mrcik - 28, Zemst cz ndlizm? W nc z 25 n 26 listpd p ł mniu drzi nieznn sprc dstł się d grżu prz ulic Czech, przec jąc szstkie czter pn stjąceg tm fit 125 p. Piersz z sób, które rzpznją się n zdjęciu zrbinm śrdę 22 listp d pdczs urczstści kściele n Nch i zgłszą się nszej redkcji, trzm publikną gzecie ftgrfię rz p ięć kłczkó! Zprszm d zb! Spnsrem nszej zb je s t piekrni Frnciszk Studnik z Rbnik prz ulic K ścielnej nr 3. W ubiegłm tgdniu ngrd zstł debrn przez Niclę Lubszczk z Rbnik. Nsz redkcj znjduje się ficnie km ienic Rnek 12 /djście d ulic Zm k ej lub Krfnteg/, je s t cznn cdziennie prócz sbót i niedziel d 9.00 d Z dj.: szł 7

8 Zdjęcie Pd znkmi zdiku z lbumu cztelnikó Zprszm nszch Cz telnikó d spólneg glą dni zdjęć. W strcz przjść d redkcji z ciek m zdjęciem, które p pu blikniu zrócim. /Mżn też rzucić je d n szch "żółtch skrznek"/. Rz miesiącu utr njsmptczniejszeg lub njbrdziej "djzde g" zdjęci firm "EKS PRES FUJI", Rbnik, ul. Rej 2, ngrdzi bezpłt nm łniem i k nniem dbitek z rlki fil mu. W nszm knkursie zciężł zdjęcie Dmin Trd z nr 47 z 24 listpd pt. "Kt szbciej...". Ngrd d debrni redkcji Jednrz czepeczek kąpiel Zdj.: Michl Schs S k le p ie l b r n ż, PW Rbnik, ul. Kścieln 9, tel , S k le p m t r z c jn, Rdułt, ul. Ofir Terrru, tel , A u t -C en ter, Rbnik, ul. Sbieskieg 14 B A R A N Niech dnszne bez specjlneg siłku pczątke sukces nie przerócą Ci głie. Żeb dbrnąć d fłu trzeb będzie slidnie pprcć, unikjąc pchpnch deczji i ndmiernch emcji. B YK Pdjęt przez Ciebie deczj mże stć się fundmentem pd przszłą pmślnść. Pdejmiesz ją pd urkiem sb, którą pznsz n sptkniu. Jeżeli nie pójdziesz, mże Cię t rmntczn kzj mąć. BLIŹNIĘTA Wrdzn łtść niązniu kntktó pzli Ci dnleźć się nej stucji. Trzeb będzie dłżć spr sbiste, b szkują się jzd i uczestnict żnch imprezch. R A K Tki tórcz impet zdrz się brdz rzdk. Wkrzstj ten kres, szczególnie, że msz błgsłieńst przełżnch. Tm rzem nie będą się ni trącć i krtkć Tich pmsłó. L E W Przed Tbą umcninie pzcji, którą zdbłeś dzięki trłej prc. Nie będzie t łte, b ktś z stsfkcją bejrzłb Tją p rżkę i będzie Ci z cłch sił przeszkdzł. Kied zrientujesz się kg chdzi, t będzie pł Tjeg sukcesu. PANNA Przed Tbą kzj d uzskni zncznch krzści, ziązn jednk ze sprm rzkiem. Jeżeli je pdejmiesz mżesz też strcić, le nikt Ci nie zrzuci, że nie próbłeś, przecież rónie mcn j k n pieniądzch zleż Ci n pii... WAGA Przeknsz się j k ielki utrtet i prestiż msz u krench i znjmch. Tj pi zdecduje zupełnej zminie kursu rdz neg przedsięzięci. Wszstk ptcz się zgdnie z Timi przeidnimi. SKORPION Czek Cię iele pkus, które mgą niebezpiecznie drócić Tją ugę d spr ielkiej gi. Jeżeli dpiednim mmencie nie skrzstsz z dbrej rd senir rdu, mżesz strcić zufnie szefó z min z krótktrłą ppulrnść śród spółprcnikó. STRZELEC Szbk min frmcji uchrni Cię d fłsz eg krku, d któreg ppch Cię ktś nieśidm Tjej iedz. Będzie k zj d dpłceni pięknm z ndbne. Nie musisz czuć rzutó sumieni. KOZIOROŻEC Tój prblem rziązn zstnie spsób prst i nturln, niejk bez Tjeg udziłu. Niech t jednk nie uśpi Tjej czujnści, b zcięst trzeb jeszcze utrzmć. WODNIK Pczujesz piersze, strzegcze znki burz, któr mże zkłócić Tje dbre smpczucie. Pstrj się jeszcze przedtem uprząd kć spr sbiste, b czsu strcz Ci ju ż tlk n brnę Tich zd ch teresó. R YB Y Zmin jkie się szkują Tim żciu mgą bć dl Ciebie jątką spircją. Pszerz się Tój krąg znjmch, i strz przj ciele stną się brdziej ktni. B mieć czs i dl nich, i n prcę, trzeb będzie dziłć brdziej efektnie. M hir łóczk jest tk rzgrze jąc, że seterek nie ptrzebuje ręk Ftłch z nszej szf Zim krótkim rękku Ngrdę ltrkę d cztni mp smchdzie ufundł Przedsiębir st Wielbrnże "Sfex" Ferdnnd Sbik ręk, żeb bł ciepł. Tk kżdm rzie użją tej zim dkttrz md, lnsując ełnine seterki, tkże sukien ki z krótkimi rękkmi lub zgł /!/ bez nich. Trchę t nieżcie, szczególnie nszch runkch, gdzie zim, chć crz łgdniejsze, jednk są, bu dnkch publicznch tem pertur Pzim: A 1 - medtcje plus ćiczeni gimnstczne, A6 - młd Lub szenk, A 11 - śiąteczn rb, C4 - njdłuższ rzek Chile, C9 - An gielski ttuł szlchecki, D 1 - rchitektniczn część kścił, D6 - z cist ziemniczneg, D 11 - z grmd stngó, F3 - zsbnik energii, G1 - niski głs kbiec, G12 - iglst krze, H3 - pistlet d strzelni nb jmi sgnłmi, J1 - jpński npój lkhl, J6 - szlchetn k mień, J 11 - tkn pukłch prążkch, K4 - brządek religijn, K9 rgnizcj terrrstczn, M 1 - tekst przsięgi, M6 - zdbnik muzcz n, M 11 - stl żci dnej spłecznści. Pin: 1A -...Kenned, 1F - np. krb, 1J - zmniejsz trcie, 3D m czter skrzdł, 4A - sl kłd, 4J - ptczne kreślenie kret ki renimcjnej, 6A - kuchnii, 6J - niezbit..., 9A - przeszkd peł nin dą, 9J - pien tkn, 11A - krcin klr, 11J - rkiet śietlne, 12D - grsz nie pinkmi, 14A - kc, przkrcie, 14F - Amer k, 14J - tm lub d pleni czrnic. W rziązniu strcz pdć hsł, które pstnie p uprządk niu lite r g. sz fr u :H 9,D 1 3,D 1 4 ;L 11,D 8,H 4,J 1; J14,F10,H3,J8,H11,C5,H9,D7;D1,E3,G12;I12,D4,K10,D14,D8,C10,H7,A1; D1,K9,M11; I12,L14,G2,G13. Ngrdę z rziąznie krzżóki nr 45 z hsłem NATURA WSZĘDZIE JEST TAKA SAMA trzmuje: Zbignie Brski, ul. Gliick 40, Rbnik. Ngrd d debrni redkcji przez miesiąc d dt głszeni nzisk zcięzc. klicch 25 stp.c t jeszcze rzdkść. Nie d się jednk ukrć, że gląd t stl, szczególnie, gd s eterek, edług sttnich mgó, jest d numer z mł. M żn sprtnie nrzu cić n rmin bliźnik z długim ręk prb lem, b md jest d teg b bł śmie em, le tk, b krótki ręk teg pd sznie i czej, nie prktcznie. spdem bł idć. Zresztą jk sbie z W różk tm fntem prdzicie t ju ż sz prblem Rbnickie puzzle Bć mże "zim" łm igłó k, której druk rzpcznm tm nu merze, kże się niec trudniejsz, le nsi cztelnic n pen sbie z nią p r d zą. W rt, p n ie ż śró d tch, którz z czterech części (trz pzstłe publikujem klejnch numerch "GR") ułżą zim id czek i p rz ślą g d r e d k c ji lub rzucą d nszch "żółtch sk rz nek", rzlsujem die ngrd pie niężne skści 20 zł kżd. T l k cć i skłdć! GAZETA RYBNICKA. T gdnik sm rząd. GAZETA RYBNICKA TYG O D N IK SA M O R Z Ą D O W Y 8 Ttuł niązuje d pism "Sztndr Plski WYDAWCA: "Mł Scen Rbnick" n zlecenie Rd Mist. Redktr Nczeln: W iesł Różńsk. Redguje zespół. Druk: Drukrni OLDPRINT, Żr. Zstrzegm sbie pr skrcni tekstó i zmin ttułó. Z treść głszeń redkcj nie dpid. Kule bklie - cist biszkpte z 8 jj - sądzę, że kżd Pni ptrfi je upiec - 2 kstki msł - 8 dkg kk - 20 dkg cukru pudru - bklie - lkhl - rum, iśniók lub ódk czst N d trz dni przed pieczeniem kul figi, suszne śliki, suszne mrele - kr im, kłdm d słik i zlem l khlem. Wrzucm tm też rdznki. Drbn siekm migdł i rzech. Pdstą kul jest biszkpt z 8 jj. Upieczn musi dbrze stgnąć. W tm czsie przgtujem krem - 2 kstki msł ucierm z cukrem pudrem i kk - krem pien bć gęst. Bi szkpt "szrpiem" n kłki, łącz m z kremem i bklimi nsączn mi lkhlem - dkłdnie mieszm i rbim rękmi. Frmujem kule / ielkść edług uzn n i/, które n stępnie btczm iórkch kk sch. Kule mżn zm rzić / net n pół r k u / - nie trcą sch lró sm kch, rt ięc przgtć ich duż z jednm rzem. Glretki Njppulrniejsze t z nóżek i kurcz k. Cz prób ł Pnie glretki z ędznej mkreli, śledzi m rn neg /z e sł ik/, ędzneg kurcz k, dk? Prpnuję kupić p dkg tch prduktó i przgtć z nich tk lubiną przez szstkich zim ną zkąskę. Prszę nie zpmć grszku knser m, g t ne j m rche ce, gt nch j jkch które, pkrjne, ddjem d gl retki. Prprcj n "zleę" t - 1/2 litr rsłu / mże bć z kstki/ rzpuszcz m 1 łżkę żeltn. J prób łm jeszcze n spsób. Glretką "zle ę" przrządzm pół n pół z rsłu i d z górkó knserch /któ re sm przgt uję/ - jest te d pikntn, kśniejsz. Plecm ten spsób! CztAj RzEm z nami Tjemnic śiętści W nszm prie stu prcentch ktlic kim spłeczeństie, kcj książki rzgrją c się śrdisku księż m sznsę stć się bestsellerem i... penie bestsellerem się stnie. Nie szkdzi, że chdzi śrdisk hierrchii kścielnej merkńskim Chicg. Intrg brc siękół śledzt,,jkie tcz się przed eentulną betfikcją zmrłeg męczeńską śmierciąkrdnłrchidiecezji chicgskiej. Obrczn tą misjąksiądz przeprdz serię rzmó z ludźmi z njbliższeg tczeni kr dnł, z relcji tch zczn łnić się brdz kntrersjn sletk knddt n śięteg - człiek pzstjąceg przez cłe żcie bliskiej przjźni z kbietą uikłne g plitczne drzeni /ątek plski/, z któreg śiętścią przemijąjednk prz pdki uzdrień jeg becnści. Książk Pkus jest tm ciekszą że jej utr jest ktlickim księdzem, prdząc m duszpsterskądziłlnść diecezji chicg skiej, tkże prfesrem scjlgii n unier stecie stnuarizn Andre M. Greele, Pkus, Śit Książki, Wrsz 1995 r. i Gzet Rbnick" dneg kresie międzjennm przez Michł F. Kitkskieg redgneg ltch przez Ignceg Knpczk. PALCELIZAĆ czli kuchnijli NASZ ADRES: R bnik Rnek 12 (ficn) Skrtk pczt 96 tel./fx Biur cznne GAZETA RYBNICKA, TEL

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r.

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. O bjaśn ien ia do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. M ie jsk o -G m in n y O śro d e k K u ltu ry S p o rtu i R ek reacji w Z d zie sz o w ic ach je

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre Page 1 of 7 N a z w a i a d re s sp ra w o z d a w c z e j: D o ln o ś lą s k i U rz ą d W o je w ó d z k i w e W ro c ła w iu PI. P o w s ta ń c o w W a rs z a w y 1 50-153 W ro cław IN F O R M A C J

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam Shimmy szuj Jeremi Przybor Jerzy Wsoski rr voc Andrzej Borzym Soprno Soprno Alto Tenor h = 75 O! Szu-j! N-o-m- mił, n-truł C # b # nn C D b, b, b b b, b, b m C # b b n b # D b, b, b, b m # Bss C m m m

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177A72010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 177A72010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 października 2010 r. Zrządzenie r 177A72010 Prezydent Mist Zgierz z dni 26 pździernik 2010 r. w sprwie zminy budżetu i zmin w budżecie mist Zgierz n rk 2010 w zkresie zdń włsnych i zlecnych pdstwie rt. 0 ust. 2 pkt4 irt.51

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Newry 2013 www.dablju.pl

Newry 2013 www.dablju.pl rgek.p y kr D GRZEGORZ WAWRZYŃSKI Bzdurbjk rgek.p i inne scriusze y kr D NIE TYLKO DLA SZKOLNYCH KABARETÓW Nery 2013.dbju.p Grzegrz Wrzyński Bzdurbjk i inne scriusze Cpyrigh by Grzegrz Wrzyński 2013 Prjek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE I. Organizator i Producentem castingu do Kampanii modowej marki Pretty One Jesień-Zima e e es, est Pretty O e Kuł k ski sp. J. s ie si 26 Maja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8 Ż S KŻ Ń C Z Y C Y W X I Ł I X I VW. W I T T E L S BŻ C H O W I E I L U K S E M B U R G O W I E X I V MX V w.a 8 8 W i t t e l s b a c h o w i e L U D W I K W Ż L D E MŻ R L U D W I K I STŻ R S Z Y FŻ

Bardziej szczegółowo

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E S - B I TO WY NA D AJN IK /O D.BIO RNIK SZYNY DANYCH UCY 7ASA86/487 o n o lit y c z n y c y fro w y u k ła d s c a lo n y TTL-S UCY 7AS486/A87 p e łn i fu

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

I. STADHOUDERZY NIDERLANDÓW

I. STADHOUDERZY NIDERLANDÓW 68 I. STADHOUDERZY NIDERLANDÓW I. TŻS D H O U D E R Z Y N I D E R LŻ N D Ó W R o z d z i a ł I I. KRÓLOWIE HOLANDII LUDWIK I 70 LUDWIK II 79 6 9 I. TŻS D H O U D E R Z Y N I D E R LŻ N D Ó W LUDWIK I Król

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

3. Unia kalmarska IE W O EN MAŁGORZATA I 116 ERYK VII POMORSKI 119 KRZYSZTOF III BAWARSKI ESTRYDSII IE DAN W LO KRÓ 115

3. Unia kalmarska IE W O EN MAŁGORZATA I 116 ERYK VII POMORSKI 119 KRZYSZTOF III BAWARSKI ESTRYDSII IE DAN W LO KRÓ 115 K R Ó L O W I E D ~ N I IW. S TE R Y D S E N O W I E 1 1 4 3. Unia kalmarska K R Ó L O W I E D ~ N I IW. S TE R Y D S E N O W I E M~ Ł G O R Z~ T~ I E R Y K V I I O M O R S K I K R Z Y S Z T O F I I I

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE 1982-1993 SYGNATURA: DWZ AM 1-112 opracowała: Agnieszka Niedziałek DWZ AM 1 Zarządzenia dotyczące współpracy z zagranicą. Korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok N a p o d s ta w ie a rt. 2 7 0 u s t. 1 u s ta w y z d n ia

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2 5 2 2 3. Folkungowie WŻ L D E MŻ R B I R G E R S S O N MŻ G N U S I LŻ D U L Å S B I R G E R MŻ G N U S S O N MŻ G N U S I I E R I K S S O N E R Y K MŻ G N U S S O N HŻŻ K O N MŻ G N U S S O N 5 2 3 W

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Staruszek do wszystkiego

Staruszek do wszystkiego Struszek wszystkiego tekst; Jeremi Przybory muz.: Jerzy Wsowski rr. voc.: Andrzej Borzym ru- stek wszy j j St l St ru- szek d wszy St ru- szek wszy Tum tu. ttt tu tu utkie-go jest inie-z-wo-dnv wsku#ch.

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

h P. Wst 290 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

h P. Wst 290 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.289.299 Dzi ko z ni nos ra no i sto niu zna zny ro si duka i M Je U s W s P.U s 1, 50-137 W m.je @wp.pl A strakt Te. I j j j ó m s m s - s j s m s s b m s ó s s j. K j j j s h s

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Miś Colargol [B] Choir. q=120 [A] lar -gol. Co Co. to się włas - Wam. -nia. kła -nia. spie. Mis wys. lecz kie choć bar - w_cyr wać chciał

Miś Colargol [B] Choir. q=120 [A] lar -gol. Co Co. to się włas - Wam. -nia. kła -nia. spie. Mis wys. lecz kie choć bar - w_cyr wać chciał rnżcj Pweł Stuczyńsk 8 10 12 14 q=120 [A] 16 18 Ms co zw sze ć 1 4 5 6 spe w_cyr wć chcł wcąz fł szo ł pos bę dze ce m wszys rod drzew dł ze spe z przed ke mu z b fle pr zdz w st ck wę ce zcz nę Mś lrgol

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU B R I BUDMEX - C, K () --, -:@v WYKONAWCA Z Dó M P W, - Pń -: @ ZLECENIODAWCA Z Dó M P W, - Pń -: @ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU B Hń P - ż Hń-J P: ż Kf Sb KUPPOOD A P S: F: Tł, Ię N Sść: N ń: P: Pń,

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X M O D E L O W A N I E P A S Z C Z Y Z N B A Z O W Y C H K O R P U S W N A P O D S T A W I E P O M W S P R Z D N O C I O W Y C H

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PD Ż N I IPWP.P K J S O L D U N G O W I E P 1 0

K R Ó L O W I E PD Ż N I IPWP.P K J S O L D U N G O W I E P 1 0 1 0 A Królowie Danii K J O L D U N G O W I E. S K J O L D U N G O W I E. E S T R Y D S E N O W I E K R Ó L O W I E D Ż N I IW. S. U N IŻ KŻ L MŻ R S KŻ. O L D E N B U R G O W I E. G L Ü C K S B U R G O

Bardziej szczegółowo

L U D O L F I N G O W I E PWP XŁ X IPW.P L U D O L F I N G O W I E X MX IPw.A P 8 0

L U D O L F I N G O W I E PWP XŁ X IPW.P L U D O L F I N G O W I E X MX IPw.A P 8 0 L U D O L F I N G O W I E X MX Iw.A 8 0 K O N RŻ D I H E N R Y K I TŻ S Z N I K O T T O I W I E L K I O T T O I I O T T O I I I H E N R Y K I I WŚ I Ę T Y 8 1 K O N RŻ D I M A 8 2 O j c i e c- K O N RŻ

Bardziej szczegółowo