Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej M2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2."

Transkrypt

1 Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej M2.J2 Poradnik dla ucznia

2 Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski 2

3 1. WPROWADZENIE 4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 7 3. CELE KSZTAŁCENIA 8 4. Podstawowe zasady rysunku technicznego Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, przekroje Pytania sprawdzające 5.2 Ćwiczenia 5.3 Sprawdzian postępów 6. Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach Pytania sprawdzające 6.2 Ćwiczenia Sprawdzian postępów Uproszczenia rysunkowe Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady oznaczania wymiarów tolerowanych, pasowań oraz stanu powierzchni na rysunkach maszynowych 8.1 Pytania sprawdzające 8.2 Ćwiczenia 8.3 Sprawdzian postępów Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania CAD Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozpoczęcie pracy z programem Solid Edge ST Pytania sprawdzające 11.2 Ćwiczenia 11.3 Sprawdzian postępów SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 156 3

4 1. WPROWADZENIE Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną dla jednostki modułowej M2.J1 Wykorzystanie technologii mechanicznych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik. W podrozdziałach materiał nauczania treści kształcenia zostały zaprezentowane w sposób ogólny. Podany zakres wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia celów-efektów kształcenia niniejszej jednostki modułowej. Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. Poradnik, będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat efektów zawartych w podstawie programowej dla zawodu - PKZ (M.a) Po zajęciach z w/w jednostki modułowej powinieneś być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych ::: rzutować zgodnie z metodą europejską, wykonywać przekroje proste i złożone elementów i zespołów zgodnie z zasadami, wykonywać wymiarowanie na rysunkach zgodnie z zasadami, wykonywać dokumentacje konstrukcyjne zespołów i urządzeń zgodnie z zasadami, wykonywać odręczne szkice rzutować zgodnie z metodą europejską, wykonywać odręczne szkice przekrojów prostych i złożonych elementów i zespołów zgodnie z zasadami, wykonywać odręczne wymiarowanie na szkicach zgodnie z zasadami rozróżniać programy komputerowe wspomagające sporządzanie rysunków technicznych, 4

5 określać przydatność programów komputerowych do sporządzania rysunków technicznych, obsługiwać programy komputerowe wspomagające sporządzanie rysunków technicznych, rozróżniać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz normy dotyczące rysunku technicznego, rozróżniać sposoby oznaczeń materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, stosować zgodne z normami sposoby oznaczeń materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej, oraz norm o rodzaju materiału konstrukcyjnego i eksploatacyjnego, rozróżniać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych określać przydatność programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych, obsługiwać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, rozróżniać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, rozróżniać metody kontroli jakości wykonanych prac. 5

6 Wiedzę tą będziesz wykorzystywał w szkole i w domu, a przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej. W przyszłości zdobytą wiedzę wykorzystania technologii mechanicznych będziesz systematycznie aktualizował i pogłębiał na kursach, szkoleniach. Przy opracowaniu programu min. wykorzystano pakiety edukacyjne przygotowane KOWEZiU i dostępne na stronie Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już kształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, stanowiące wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania - pigułka wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że opanowałeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 6

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: interpretować związki wyrażone za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel, korzystać z różnych źródeł informacji, korzystać z technologii informacyjnych, obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, odczytywać podstawowe rysunki techniczne, posługiwać się przyrządami kreślarskimi, prezentować efekty swojej pracy, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i zapobiegać im, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, stosować podstawowa terminologię techniczną i posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu rysunku technicznego maszynowego, stosować układ jednostek SI, stosować zasady wykonywania podstawowych konstrukcji geometrycznych, uczestniczyć w dyskusji, współpracować w grupie i indywidualnie, wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, 7

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: naszkicować części maszyn w rzutach prostokątnych na podstawie rysunków aksonometrycznych, naszkicować części maszyn w uproszczeniu, odczytać dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i warsztatową rysunki części, rysunki złożeniowe i wykonawcze, oraz, zinterpretować zawarte na nich oznaczenia, odczytać rysunki z uwzględnieniem wymiarowania, przygotować przybory kreślarskie i materiały rysunkowe do wykonywania szkiców, rozpoznać oznaczenia i symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym oraz w dokumentacji technologicznej, rozróżnić rodzaje dokumentacji technicznej: rysunki techniczne: wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, montażowe, operacyjne, skorzystać z norm dotyczących rysunku technicznego, PN, ISO. wyjaśnić rolę rysunku w przemyśle i pracy zawodowej, wykonać dokumentację techniczną z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, wykonać rysunki techniczne prostych części maszyn z wykorzystaniem komputerowych programów do wspomagania projektowania, wykonać szkic części maszyn odwzorowujący kształty zewnętrzne i wewnętrzne prostych części maszyn, zwymiarować i opisać rysunek zgodnie z PN, szkicowane części maszyn. 8

9 4. Podstawowe zasady rysunku technicznego Rysunek techniczny konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu. Dawniej rysunek techniczny wykonywany był ręcznie na papierze lub kalce technicznej ołówkiem lub tuszem. Od połowy lat siedemdziesiątych zaczęto tworzyć systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD), które w latach dziewięćdziesiątych ostatecznie wyparły ręczny rysunek techniczny z większości dziedzin. Każda dziedzina inżynierii wypracowała swój własny zestaw reguł i styl rysunku technicznego. Oddzielnym rodzajem rysunku technicznego jest rysunek techniczny maszynowy. Ze względu na wielką różnorodność dziedzin jakie wchodzą w zakres ogólnie pojętej techniki w rysunku technicznym wyróżniamy kilka odmian: rysunek techniczny maszynowy stosowany w przemyśle ogólno maszynowym i gałęziach pokrewnych, rysunek techniczny elektryczny stosowany w przemyśle elektrotechnicznym, energetycznym, rysunek techniczny budowlany stosowany w przemyśle budowlanym i gałęziach pokrewnych. Konwencja rysunku technicznego maszynowego dostarcza szeregu reguł, których stosowanie jest konieczne w celu łatwego czytania rysunku oraz komplementarności informacji w nim zawartych. W Polsce normy ustanawia i upowszechnia do stosowania Polski Komitet Normalizacyjny. Polski Komitet Normalizacyjny współpracuje z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO. Wiele PN rysunkowych uzgadnia się z ISO, dlatego rysunek staje się międzynarodowym językiem technicznym. 9

10 Od 2013 roku PKN wprowadza nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). Nowy numer referencyjny zawiera także miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345: , w którym 03 oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy. Numer normy jest zakończony literą (E, P, F, D) oznaczającą: E angielską wersję językową; P polską wersję językową; F francuską wersje językową; D niemiecką wersję językową. Litera po numerze referencyjnym normy NIE JEST elementem składowym jej numeru referencyjnego i oznacza wersję językową normy stosowaną do ułatwienia., np. PN-EN 12345: P, w którym P oznacza polską wersję językową. Numer referencyjny normy kolejnej wersji językowej (np. polskiej) jest nadawany na podstawie numeru referencyjnego pierwszej wersji językowej, np. jeżeli numer normy w wersji angielskiej jest PN-EN 12345:2009E, to numer normy polskiej wersji językowej to: PN-EN 12345:2009P, niezależnie od daty publikacji polskiej wersji językowej normy[10]. Ta sama zasada dotyczy wersji francuskiej i niemieckiej. Rys. 1. Tabele umieszczone na początku Polskiej Normy [2, s. 11]. Podstawowe terminy i rodzaje rysunków technicznych ustala międzynarodowa norma PN-EN ISO 10209:2012E. 10

11 Pojęcia użyte w normie trzeba stosować w dokumentacji technicznej wyrobów niezależnie od dziedziny zastosowania takie jak : 1. Schemat rysunek, w którym zastosowano symbole graficzne w celu pokazania funkcji części składowych zespołu i jego działania, 2. Szkic rysunek wykonany odręcznie (bez użycia przyborów) i nie koniecznie w podziałce, 3. Rysunek techniczny informacja techniczna przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami, 4. Rysunek złożeniowy rysunek przedstawiający wzajemne położenie części i współpracę, 5. Rysunek złożeniowy ogólny rysunek złożeniowy przedstawiający wszystkie zespoły i części całego wyrobu, 6. Rysunek wykonawczy rysunek zawierający wszystkie informacje potrzebne do wykonania przedmiotu. Przykładowe Normy Polskie i zagraniczne wykorzystywane w rysunku technicznym: 1. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny, Metody rzutowania - Część 1: Postanowienia ogólne, 2. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Metody rzutowania - Część 2: Przedstawianie prostokątne, 3. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Metody rzutowania - Część 3: Przedstawianie aksonometryczne, 4. PN-EN ISO :2006P, Rysunek techniczny - Metody rzutowania - Część 4: Rzutowanie środkowe, 5. PN-EN ISO 5455:1998P, Rysunek techniczny Podziałki, 6. PN-ISO 128-1:2006P, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania -- Część 1: Wprowadzenie i indeks, 7. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 20:Wymagania podstawowe dotyczące linii, 11

12 8. PN-EN ISO :2006P, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 21: Linie w systemach CAD, 9. PN-ISO :2003P, Rysunek techniczny- Zasady ogólne przedstawiania - Część 22:Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia, 10. PN-ISO :2006, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania- Część 30:Wymagania podstawowe dotyczące rzutów, 11. PN-ISO :2006, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 40:Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów, 12. PN-EN ISO 5457:2002P, Rysunek techniczny - Forma graficzna arkusza, 13. PN-EN ISO 5457:2002P, Rysunek techniczny - Formaty arkuszy, 14. PN-EN ISO 7200:2007, Rysunek techniczny - Tabliczki tytułowe 15. PN-EN ISO 10209:2012P,Rysunek techniczny - Wykonywanie rysunków Terminologia, 16. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny Pismo, 17. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Linie rysunkowe 18. PN-ISO 129:1996P, Rysunek techniczny -Wymiarowanie -Zasady ogólne, 19. PN-N-01607:1988P, Rysunek techniczny - Oznaczenia graficzne materiałów 20. PN-ISO 129:1996P, Rysunek techniczny - Wymiarowanie - Zasady ogólne - Definicje - Metody wykonania i oznaczenia specjalne, 21. PN-EN ISO 5261:2002, Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 22. PN_EN_ISO_10209_2012 E (zastępuje wycofaną: PN-ISO :2002P) Dokumentacja techniczna wyrobu Terminologia Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej. Format arkusza rysunkowego to jego zewnętrzne wymiary wyrażone w mm. Zgodnie z PN-EN ISO 5457:2002P wymiary są znormalizowane i tworzą formaty zasadnicze: A0, A1, A2, A3, A4. 12

13 Format A0 ma wymiary po obcięciu: 841x1189. Format A1 ma wymiary po obcięciu: 594x841. Format A2 ma wymiary po obcięciu: 420x594. Format A3 ma wymiary po obcięciu: 297x420. Pochodne wymiary arkuszy rysunkowych [11] A0 A1 A2 A3 A4 Krotność wysokość x szerokość [mm] x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1892 Format A4 ma wymiary po obcięciu: 210x297. Rys. 2. Wymiary arkuszy rysunkowych [6, s. 18]. Wielkość rysowanego przedmiotu decyduje o doborze formatu arkusza rysunkowego. Każdy arkusz rysunkowy oprócz znormalizowanych wymiarów, musi zawierać obrzeże i linię obramowania oraz tabliczkę rysunkową. Tabliczka rysunkowa zawsze znajduje się w prawym dolnym rogu arkusza rysunkowego. Najważniejsze informacje zawarte w tabliczce rysunkowej to: nazwa rysunku lub detalu, nazwa lub znak przedsiębiorstwa, rodzaj materiału, masa. Jeżeli przedmiotu nie można przedstawić na rysunku w rzeczywistej wielkości z powodu jego zbyt dużych lub bardzo małych wymiarów, to rysuje się go 13

14 w zmniejszeniu lub powiększeniu. Na rysunkach stosujemy podziałki główne i pomocnicze (w których wykonuje się szczegóły rysunkowe). Rys. 3. Elementy graficzne arkusza rysunkowego [2, s. 28]. Stosunek liczbowy wymiarów liniowych przedstawionych na rysunku do odpowiednich rzeczywistych wymiarów liniowych przedmiotu nazywa się podziałką rysunkową. Na rysunkach zgodnie z PN stosujemy tylko następujące znormalizowane podziałki: powiększające: 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100 : 1, naturalna: 1 : 1, zmniejszające: 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20,... Rys. 4. Rysunek detalu w podziałce 1:1, 2:1 [2, s. 20]. 14

15 W rysunku technicznym maszynowym stosujemy następujące rodzaje linii: ciągła, ciągła falista, ciągła zygzakowa, kreskowa, punktowa, dwupunktowa i wielopunktowa. Zgodnie z PN rozróżniamy następujące odmiany grubości linii: Linia cienka 0,13 0,18 0,25 0,35* 0,5 0,7 1 Linia gruba 0,25 0,35 0,5 0,7* 1* 1,4 2 * grubości zalecane Tabela 1. Podstawowe linie rysunkowe [2, s. 22]. Nazwa linii Kształt linii Zastosowanie Ciągła gruba Zarysy i krawędzie widoczne Ciągła cienka Kreskowa cienka Kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, linie odniesienia Zarysy i krawędzie niewidoczne Punktowa cienka Osie i płaszczyzny symetrii Dwupunktowa cienka Skrajne ruchomych przedmiotu położenie części Falista cienka Zygzakowa cienka Urywanie i przerywanie rzutów Urywanie i przerywanie rzutów Zgodnie z PN na rysunkach można stosować tylko 2 rodzaje pisma A i B. Pismo może być pismem prostym lub pismem pochyłym, dla którego kąt pochylenia wynosi 75. Szerokość liter i cyfr oraz wzory liter i cyfr podane są w PN. 15

16 Na formatach A4 stosuj następujące zalecane wysokości pisma h: w napisach głównych h=5, w napisach pomocniczych h=3,5, w wymiarowaniu h=2,5. Format arkusza Wysokość pisma h w napisach Wysokość pisma h w głównych pomocniczych podrzędnych wymiarowaniu i uwagach A B A B A B A B ,5 A0 i większe s = 1,0 mm s = 0,7 mm s= 0,5 mm s = 0,35 mm A1 i A2 A3 i A ,5 3,5 2,5 s = 0,7 mm s = 0,5 mm s = 0,35 mm s = 0,25 mm ,5 3,5 2,5 3,5 2,5 s = 0,5 mm s = 0,35 mm s = 0,25 mm s = 0,25 mm Tabela 1 - Zalecane wysokości pisma h w zależności od formatu rysunku [mm] [12]. Normy związane z pismem technicznym : 1. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 0: Zasady ogólne, 2. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki. 3. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 3: Alfabet grecki. 4. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego 5. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 5: Pismo alfabetu łacińskiego, cyfry i znaki w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD). 6. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 6: Alfabet cyrylicki. 16

17 Przybory kreślarskie b) a) c) d) Rys. 5. Przybory kreślarskie: a) rysownica; b) trójkąty z kątami 45 /45 / 90 i 30 /60 /90 ; c) przymiar (linijka z podziałką milimetrową); d) kątomierz; e) krzywiki [10, s. 7]. e) Rys. 6. Przybory kreślarskie: a) ołówki z grafitem w oprawie drewnianej (I) lub z grafitem wymiennym (II), b) pióro Redis, rapidograf [4, s. 8]. Do materiałów rysunkowych zalicza się różnorodne materiały niezbędne do wykonania rysunków technicznych, jak: papier, ołówki, tusz, pióra, pinezki, gumki i inne. Papier zwykły (czysty lub w kratkę) stosujemy do wykonywania odręcznych szkiców ołówkiem. W pierwszym etapie nauki szkicowania szczególnie przydatny jest papier w kratkę. Blok techniczny nadaje się do 17

18 rysowania ołówkiem i kreślenia tuszem. Na kalce kreślarskiej również można kreślić ołówkiem bądź tuszem. Tusz czarny jest używany do kreślenia i opisywania rysunków. Przezroczysty przylepiec jest przeznaczony do mocowania papieru na rysownicy. Zamiast przylepca można stosować pinezki. Guma miękka służy do wycierania linii ołówkowych. Błędne linie wykreślone tuszem stosunkowo najłatwiej jest wyskrobać ostrą żyletką. Deseczka z papierem ściernym ułatwia prawidłowe ostrzenie ołówków. Do czyszczenia z drobin gumki służy szczoteczka o miękkim włosiu, a do oczyszczania przyborów rysunkowych flanelowa szmatka. Szkicowanie i kreślenie Szkic jest przedstawieniem przedmiotu wykonanym odręcznie i stanowi podstawę do wykonania rysunku. Do wykonywania szkiców najczęściej używa się papieru w kratkę. Zalecanymi ołówkami do szkicowania są ołówki grafitowe miękkie oznaczone symbolami od B do 4B. Tabela 2. Zastosowanie ołówków o różnej twardości [2, s. 15]. Oznaczenia twardości ołówków Lp. Czynności kreślarskie miękkich średnio twardych B H F N B B B B B B B B r2 1. Pisanie i rysowanie H 2 H twardych 2. Szkicowanie, cieniowanie 3. Opracowywanie rysunków technicznych 4. Wymiarowanie 5. Rysowanie na kalce 6. Rysowanie na twardych materiałach 3 H 4 H 5 H 6 H 18

19 Płaskie przedmioty o jednakowej grubości przedstawia się na szkicu w taki sposób, jak gdyby leżały na płaszczyźnie rysunku. Zarysy krawędzi szkicowanych przedmiotów są przeważnie odcinkami prostych, przecinających się pod różnymi kątami lub łukami kół oraz innych krzywych. Najprostszym przypadkiem szkicowania jest odwzorowanie rysunkowe przedmiotu w jego rzeczywistych wymiarach. Nie zawsze jest to możliwe. Dlatego zazwyczaj przedmiot zbyt duży szkicuje się w proporcjonalnym zmniejszeniu, a zbyt mały w proporcjonalnym zwiększeniu względem odpowiednich wymiarów naturalnych. Szkic powinien być wykonany tak, żeby można było na jego podstawie wyobrazić sobie odwzorowywany przedmiot i poprawnie sporządzić jego rysunek wykonawczy oraz jak to się często zdarza użyć go bezpośrednio jako rysunku wykonawczego. Szkic musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu. Szkice wykonane niestarannie, traktowane przez szkicujących jako brudnopis, są bezwartościowe. Do szkicowania zalicza się następujące czynności: dokonanie analizy szkicowanego przedmiotu, wykonanie szkicu (w czterech etapach rys. 7), opisanie wykonanego szkicu, sprawdzenie szkicu. Czynność sporządzania rysunków technicznych za pomocą przyrządów kreślarskich nazywamy kreśleniem. Rysunek możemy wykreślić ołówkiem lub tuszem. 19

20 Rys. 7. Rysunek poglądowy płytki i kolejne etapy wykonywania szkicu [5, s. 34]. Rys. 8. Porównanie rysunków: a) szkic (zawiera błędy w wymiarowaniu), b) rysunek techniczny [6, s. 34]. 20

21 4.1 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kto w Polsce ustanawia normy i gdzie można odszukać - zakupić normy? 2. Jakie są różnice pomiędzy szkicem i rysunkiem technicznym? 3. Jakie znasz rodzaje rysunków? 4. Jakie znasz podstawowe rodzaje linii rysunkowych? 5. Jakie jest zastosowanie linii rysunkowych? 6. Jakie są wymiary arkuszy rysunkowych formatu A4 oraz A3? 7. Co to jest podziałka? 8. Co oznacza zapis 5:1; 1:10? 9. Jakie są twardości ołówków? 10. Co należy uwzględnić podczas szkicowania? 11. Jakie wymagania musi spełniać szkic? 12. Na co należy zwrócić uwagę podczas analizy szkicowanego przedmiotu? 13. Czy potrafisz naszkicować przedmiot płaski? 4.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wpisz do tabeli zastosowanie linii rysunkowych. Nazwa linii Zastosowanie Ciągła gruba Ciągła cienka Kreskowa cienka Punktowa cienka Sposób wykonania ćwiczenia : Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zapisać w tabeli zastosowanie linii rysunkowych, 21

22 3) zaprezentować wynik ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia, tabela do uzupełnienia. Ćwiczenie 2 Określ, jaką podziałkę należy zastosować, aby przedstawić na formacie A4 ( w układzie pionowym) przedmiot o wymiarach 250 x 210 x 50. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) wypisać wymiary arkusza formatu A4, 3) dobrać podziałkę rysunku, 4) zanotować wyniki w zeszycie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia. komputer z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 3 Dokonaj klasyfikacji Polskich Norm i Norm ISO. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odczytać i rozszyfrować oznaczenia aktualnych Polskich Norm i norm ISO, 2) zapisać spostrzeżenia w zeszycie, 22

23 3) opisać przeznaczenie wybranych norm, 4) dokonać klasyfikacji norm, 5) zwróć uwagę na estetykę i dokładność twojej pracy, 6) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: Polskie Normy oraz ISO, normy branżowe, literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia, komputer z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 4 Naszkicuj w zeszycie przedstawiony na rysunku poniżej element. Zachowaj poprawności kształtu i wymiarów oraz oznacz grubość materiału, która wynosi 5 mm. Rysunek do ćwiczenia 4 23

24 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować etapy szkicowania, 4) wykonać szkic. Wyposażenie stanowiska pracy: bryły geometryczne, literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia. Ćwiczenie 5 Naszkicuj w zeszycie przedstawiony na rysunku element z uwzględnieniem poprawności kształtu i wymiarów. Rysunek do ćwiczenia 5 [5, s. 126]. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego elementu, 3) zaplanować etapy szkicowania, 4) wykonać szkic. 24

25 Wyposażenie stanowiska pracy: elementy rysunkowe, przybory do rysowania, arkusze papieru A4. Ćwiczenie 6 Naszkicuj przedmiot otrzymany od nauczyciela (mogą to być przedmioty przedstawione na rysunku a) i b). a) b) Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować etapy szkicowania, 4) wykonać szkic, 5) opisać wykonany szkic, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: rysunki części maszyn, eksponaty i modele części maszyn, przybory kreślarskie, literatura zgodna z materiałami dla ucznia. 25

26 Ćwiczenie 7 Naszkicuj w zeszycie przedmiotowym bryłę geometryczną z uwzględnieniem poprawności kształtu i wymiarów. Źródło: Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP, Warszawa 1999 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować rozmieszczenie rzutów, 26

27 4) wykonać szkic, 5) opisać wykonany szkic, 6) sprawdzić szkic, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: blok techniczny formatu A4, przybory kreślarskie, eksponaty i modele części maszyn, literatura zgodna z poradnikiem. Ćwiczenie 8 Naszkicuj w zeszycie przedmiotowym bryłę geometryczną z uwzględnieniem poprawności kształtu i wymiarów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować rozmieszczenie rzutów, 4) wykonać szkic, 27

28 5) opisać wykonany szkic, 6) sprawdzić szkic, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: blok techniczny formatu A4, przybory kreślarskie, eksponaty i modele części maszyn, literatura zgodna z poradnikiem. Ćwiczenie 9 Wyszukaj w Internecie korzystając z dowolnej wyszukiwarki, symbol i numer aktualnej normy dotyczącej rysunku technicznego w zakresie metod rzutowania. Wyniki poszukiwań zapisz. Sprawdź czy wskazane normy w poradniku są nadal aktualne? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wyszukać w Internecie stronę internetową z wykazem norm, 2) wyszukać normy rysunku technicznego w zakresie metod rzutowania, 3) zapisać symbole i numer normy. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer podłączony do Internetu, poradnik dla ucznia. 28

29 4.3 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić co zawiera i co określa Polska Norma? 2) określić znaczenie rysunku technicznego? 3) wymienić rodzaje rysunków? 4) wymienić rodzaje formatów arkuszy rysunkowych? 5) określić wymiary formatów arkuszy rysunkowych? 6) dobrać format arkusza rysunkowego? 7) rozróżnić znormalizowane linie rysunkowe? 8) zastosować znormalizowane linie rysunkowe? 9) posłużyć się podziałką rysunkową? 10) dobrać rodzaje ołówków do szkicowania? 11) opisać informacje zawarte na szkicu? 12) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu? 13) naszkicować przedmiot? 14) sprawdzić i wyszukać w Internecie symbole aktualnych norm dotyczących rysunku technicznego? 29

30 5. Zasady rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, przekroje Aksonometria (gr. akson + metreo) rodzaj rzutu równoległego, odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę z wykorzystaniem prostokątnego układu osi. Cechą odróżniającą aksonometrię od innych rodzajów rzutu równoległego jest dążenie do zachowania prawdziwych wymiarów rzutowanych obiektów przynajmniej w jednym, wybranym kierunku. Niektóre rodzaje aksonometrii pozwalają również zachować wielkości kątów, równoległych do obranej płaszczyzny[13] W rysunkach technicznych stosuje się 2 metody przedstawiania przedmiotów trójwymiarowych: rzutowanie aksonometryczne, rzutowanie prostokątne. Rzutowanie to odwzorowanie elementu na płaszczyźnie rysunku zwaną rzutnią. W rzutowaniu aksonometrycznym element przedstawiony jest tylko w jednym rzucie. Rzuty aksonometryczne są czytelne, poglądowe i przejrzyste, ale bardzo pracochłonne. Podczas wykonywania rzutów niektóre wymiary przedmiotu ulegają skróceniu o połowę. Zasada rzutowania aksonometrycznego wg PN-EN ISO :2002P Rys. 9. Położenie osi współrzędnych X i Y [2, s. 57]. 30

31 Rys. 10. Rysowanie figur płaskich w aksonometrii ukośnej [5, s. 24]. Rys. 11. Aksonometria ukośna wielościanów [5, s. 25]. Układ osi współrzędnych aksonometrii ukośnej prawoskrętny (rys. 10 a I). Układ lewoskrętny (rys. 10 a II). Układ lewoskrętny ułatwia wzajemne powiązanie rzutowania aksonometrycznego z rzutowaniem prostokątnym. Aksonometria ukośna (rys. 10 b): prostokąta (I), trójkąta (II). Figury leżące w płaszczyźnie YOZ nie zmieniają w aksonometrii ukośnej kształtów i wymiarów. Figury leżące w płaszczyźnie XOY lub XOZ zmieniają swe kształty i wymiary wskutek ukośnego położenia osi X i stosowania skrótów. W celu ułatwienia rysowania przyjmuje się takie położenie figury, by jej boki lub inne elementy były równoległe do osi układu współrzędnych. W rzutowaniu prostokątnym elementy przedstawiamy w koniecznej liczbie rzutów tzn. od 1 6. Zależy to od stopnia skomplikowania elementu. Rzutowanie prostokątne może być wykonane zgodnie z metodą europejską E. Metoda ta zakłada, że obiekt rzutowany znajduje się między obserwatorem a rzutnią. 31

32 Rys. 12. Kierunki rzutowania i nazwy rzutów: A rzut z przodu (rzut główny), B rzut z góry, C rzut od lewej strony, D rzut od prawej strony, E rzut z dołu, F rzut z tyłu [2, s. 74]. Rys. 13. Normalny układ rzutów [2, s. 74]. Widok to rzut odwzorowujący element widziany z zewnątrz. Przekrój to rzut ukazujący wewnętrzną budowę elementu. Zgodnie z PN kład to zarys figury utworzonej przez przecięcie przedmiotu tylko jedną płaszczyzną przekroju. W rzutowaniu prostokątnym elementy można przedstawiać jako widoki, przekroje i kłady. Wewnętrzną budowę elementów możemy przedstawić stosując: linie kreskowe krawędzie niewidoczne, metodę przekroju. Rys. 14. Metoda linii kreskowych [2, s. 94]. 32

33 Metoda przekrojów ukazuje szczegółowo wnętrze detalu. Pole powstałego przekroju powinno być oznaczone przez kreskowanie zależne od rodzaju materiału, z którego wykonano element. Podziałka kreskowania może wynosić od 1 do 5 mm. Linie kreskowania muszą być względem siebie równoległe i nachylone pod kątem 45 (w lewo lub w prawo) do charakterystycznych krawędzi przedmiotu, jego osi symetrii lub obramowania rysunku. Rys. 15. Przekroje: a, c)otrzymywanie przekroju, b, d) przekrój w rzucie prostokątnym, e- krawędź leżąca w płaszczyźnie przekroju [2, s. 95]. Pełne oznaczenie przekrojów składa się z (rys. 16): linii cienkiej z długą kreską i kropką, określającej położenie płaszczyzny przekroju, zakończonej dwoma odcinkami linii grubej, które nie mogą przecinać zarysu przedmiotu, strzałek określających kierunek rzutowania przekroju lub kładu, oznaczeń literowych złożonych z dwóch wielkich liter pisanych bezpośrednio przy strzałkach (po ich zewnętrznej stronie) i powtórzonych nad przekrojem lub kładem. Rys. 16. Pełne oznaczenie przekroju [5, s. 96]. 33

Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 1 Rysunek techniczny Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonanym według ustalonych zasad i przepisów. Przepisy regulujące

Bardziej szczegółowo

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje Rysunek techniczny jest to informacja techniczna podana na nośniku informacji, przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce. Rysunek Techniczny Podstawowe definicje Szkic

Bardziej szczegółowo

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2.

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2. WYKŁAD 1 Wprowadzenie. Różne sposoby przedstawiania przedmiotu. Podstawy teorii zapisu konstrukcji w grafice inżynierskiej. Zasady rzutu prostokątnego. PUNKT Punkt w odwzorowaniach Monge a rzutujemy prostopadle

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM DLA KLAS 3 GIMNAZJUM ROLA RYSUNKU W TECHNICE Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami - stał się językiem, którym porozumiewają się inżynierowie i technicy wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Rysunek techniczny jako sposób

1. Rysunek techniczny jako sposób 1 2 1. Rysunek techniczny jako sposób komunikowania się Ćwiczenie 1 Rysunek jest jednym ze sposobów przekazywania sobie informacji. Informuje o wyglądzie i wielkości konkretnego przedmiotu. W opisie rysunku

Bardziej szczegółowo

Znormalizowane elementy rysunku technicznego

Znormalizowane elementy rysunku technicznego Znormalizowane elementy rysunku technicznego WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rysunek techniczny 2 Rola rysunku w technice Rysunek techniczny konstruktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ.

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1.1. Formaty arkuszy Dobierając wielkość arkusza rysunkowego należy stosować się do normy PN EN ISO 5457, która zaleca aby oryginał rysunku wykonany był

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów Jest formą przekazywania informacji między konstruktorem urządzenia a jego wykonawcą, zrozumiałą

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje.

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. Tworzenie z formatu A4 formatów podstawowych. Rodzaje linii Najważniejsze zastosowania linii: - ciągła gruba do rysowania widocznych krawędzi

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska Plan wykładu Wykład Wymiarowanie, tolerowanie wymiarów, oznaczanie chropowatości. Linie, znaki i liczby stosowane w wymiarowaniu 2. Zasady wymiarowania 3. Układy wymiarów. Tolerowanie wymiarów. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Problem I. Model UD Dana jest bryła, której rzut izometryczny przedstawiono na rysunku 1. (W celu zwiększenia poglądowości na rysunku 2. przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego wymiary (długość, szerokość, grubość). Wymiary te

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Deptuła Część 1

Dr inż. Adam Deptuła Część 1 Grafika Inżynierska C1 Dr inż. Adam Deptuła Część 1 Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego

Bardziej szczegółowo

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie.

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie. Wprowadzenie do rysunku technicznego. Jednym ze sposobów komunikowania się ludzi jest przekazywanie sobie informacji przy pomocy rysunku. Rysunek informuje o wyglądzie i wielkości jakiegoś przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady.

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady. Widoki WPROWADZENIE Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki, przekroje, kłady Widoki obrazują zewnętrzną czyli widoczną część przedmiotu Przekroje przedstawiają

Bardziej szczegółowo

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 1 ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego

Bardziej szczegółowo

Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych

Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych Przykłady rozwiązania zadań rysunkowych Strona 1 z 1 Temat ćwiczenia: Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych. Zadanie: Narysować

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Zapis i Podstawy Konstrukcji Widoki i przekroje przedmiotów 1 WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przestawiające zewnętrzne kształty przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przedstawiające zewnętrzne kształty przedmiotów jak i przekroje, które pokazują budowę wewnętrzną przedmiotów wydrążonych. Rys.

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO

WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO 1 Zarys przedmiotu (widoczne krawędzie) rysujemy zawsze linią grubą 2 Wszystkie linie wymiarowe, linie pomocnicze i osie symetrii rysujemy linią cienką

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE WPROWADZENIE Wykonywanie rysunku technicznego - zastosowanie Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania, dlatego odwzorowywany przedmiot nie powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis i Podstawy Konstrukcji Wprowadzenie. Rzuty prostokątne 1 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis konstrukcji stanowi zbiór informacji

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. WYMIAROWANIE (w rys. technicznym maszynowym) 1. Co to jest wymiarowanie? Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady

GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady Przekroje Przekroje służą do przedstawiania wewnętrznej budowy obiektów. Wybór odpowiedniego przekroju zależy od stopnia złożoności wewnętrznej budowy przedmiotu.. Przekroje całkowite to rzuty przedstawiające

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska Dr inż. Izabela Polowczyk p. 203, C-6 izabela.polowczyk@pwr.wroc.pl Podręczniki: Rysunek techniczny maszynowy Tadeusz Dobrzański Rysunek techniczny Tadeusz Buksiński Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA 311206 Lp Wiadomości wstępne, normy rysunkowe 1 Lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Rzuty, przekroje i inne przeboje

Rzuty, przekroje i inne przeboje Rzuty, przekroje i inne przeboje WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rzuty prostokątne Rzuty prostokątne pokazują przedmiot z kilku stron 1. przedmiot ustawiamy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne kl. I - Gimnazjum w Tęgoborzy

Zajęcia techniczne kl. I - Gimnazjum w Tęgoborzy Temat 14 : Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym. Prezentacja Pismo techniczne.pps 1. - język porozumiewawczy między inżynierem a konstruktorem. Jest znormalizowany, tzn. istnieją normy (przepisy)

Bardziej szczegółowo

Czytanie rysunku technicznego

Czytanie rysunku technicznego Czytanie rysunku technicznego Zapis konstrukcji (rzuty, wymiary, spawy) 1 Zagadnienia do omówienia: I. Rysunek techniczny - pojęcia podstawowe II. Rzuty widoki i przekroje III. Wymiarowanie IV. Tolerowanie

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 723[04].O1.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 723[04].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Olsza Posługiwanie się dokumentacją techniczną 723[04].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

WYMIAROWANIE. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. WYMIAROWANIE Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Zasady wymiarowania podlegają oczywiście normalizacji. W Polsce obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Bartosz Dębski Robert Aranowski. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

RYSUNEK TECHNICZNY. Bartosz Dębski Robert Aranowski. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska RYSUNEK TECHNICZNY Bartosz Dębski Robert Aranowski Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Widok - jest to rzut prostokątny przedstawiający widoczną część przedmiotu, a także

Bardziej szczegółowo

Tolerancja kształtu i położenia

Tolerancja kształtu i położenia Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia Tolerancje kształtu określają wymagane dokładności wykonania kształtu powierzchni i składają się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki. Zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Ćwiczenie nr 1 Temat: Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, wycinka płaszczyzny i prostej bryły przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Rysujemy. Rysunek techniczny Odwzoruj to co widzisz. rzutowanie, Wymiarowanie, linie i łańcuchy

Rysujemy. Rysunek techniczny Odwzoruj to co widzisz. rzutowanie, Wymiarowanie, linie i łańcuchy Rysujemy Dr inż. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyższego rzędu No 10 Rysunek techniczny Odwzoruj to co widzisz rzutowanie, Wymiarowanie, linie i łańcuchy 1 Rzutowanie rzut prostokątny Definicja

Bardziej szczegółowo

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm, zakończone są grotami dotykającymi ostrzem

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE Linie wymiarowe Strzałki wymiarowe Liczby wymiarowe

WYMIAROWANIE Linie wymiarowe Strzałki wymiarowe Liczby wymiarowe WYMIAROWANIE Zasady wymiarowania podlegają oczywiście normalizacji. W Polsce obowiązującą normą jest Polska Norma PN-81/N-01614. Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą: - linii

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 724[02].O1.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 724[02].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dariusz Duralski Posługiwanie się dokumentacją techniczną 724[02].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Akademia Górniczo-Hutnicza Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Normalizacja w rysunku technicznym i geodezyjnym W Polsce istnieją następujące rodzaje norm: polskie

Bardziej szczegółowo

Rysujemy. Rysunek techniczny. Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz

Rysujemy. Rysunek techniczny. Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz Rysujemy Dr inż. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyższego rzędu No 9 Rysunek techniczny Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz 1 Rysujemy informacje o detalu

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA 2. Kod przedmiotu: Ki 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów 6/ LINIE RYSUNKOWE Normy rysunkowe PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD.

Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Rysunek techniczny wspomagany komputerowo. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2017/18 Nr programu 311408/2017 Przygotował: Zespół

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczyciela Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.J2 Poradnik dla nauczyciela 1 Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA

RYSUNEK TECHNICZNY MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU RYSUNEK TECHNICZNY Barbara Kopczyńska-Bożek Stanisław Mazoń Andrzej Wolak Kraków, 2000 1. WSTĘP Rysunek

Bardziej szczegółowo

Format arkusza. Obramowanie

Format arkusza. Obramowanie Format arkusza Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4. Stosunek boków w formacie A jest zawsze jak 1 do 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego kształt. W celu wykonania przedmiotu, niezbędne jest podanie jego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie dokumentacji technicznej 311[50].O2.01

Wykonywanie dokumentacji technicznej 311[50].O2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marek Zalewski Wykonywanie dokumentacji technicznej 311[50].O2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2. Pismo techniczne. Zasady wymiarowania. Przekroje i rozwinięcia brył. Rzuty aksonometryczne. Rysunek techniczny

Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2. Pismo techniczne. Zasady wymiarowania. Przekroje i rozwinięcia brył. Rzuty aksonometryczne. Rysunek techniczny Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2 Pismo techniczne Zasady wymiarowania Przekroje i rozwinięcia brył Rzuty aksonometryczne Rysunek techniczny Pismo techniczne Pismo techniczne - to pismo stosowane do

Bardziej szczegółowo

Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach

Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach Rzutem nazywamy rysunkowe odwzorowanie przedmiotu lub bryły geometrycznej na płaszczyźnie rzutów, zwanej rzutnią, którą jest płaszczyzna rysunku. Rzut każdej

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie: -jedna z najważniejszych rzeczy na rysunku technicznym

Bardziej szczegółowo

Tolerancje kształtu i położenia

Tolerancje kształtu i położenia Strona z 7 Strona główna PM Tolerancje kształtu i położenia Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tolerancje gwintów, Tolerancje i pasowania Pola tolerancji wałków i otworów, Układy pasowań normalnych,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki Zjazd 1 WZÓR OPSU TECZKI ĆWICZENIOWEJ Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny kierunek: Mechatronika Laboratorium z rysunku technicznego Semestr I, grupa L1 (L2) Imię i Nazwisko Tematyka ćwiczeń do

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Wymiarowanie w Rysunku Technicznym. Sobieski Wojciech

RYSUNEK TECHNICZNY. Wymiarowanie w Rysunku Technicznym. Sobieski Wojciech RYSUNEK TECHNICZNY Wymiarowanie w Rysunku Technicznym Sobieski Wojciech Olsztyn, 2008 Linie wymiarowe Linia wymiarowa jest to cienka linia prosta lub łukowa zakończona grotami (niekiedy jednym) dotykającymi

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa https://sites.google.com/site/tmpkmair

Strona internetowa https://sites.google.com/site/tmpkmair Strona internetowa https://sites.google.com/site/tmpkmair TOLERANCJE I PASOWANIA WYMIARÓW LINIOWYCH 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru. Wymiary przedmiotów na rysunkach noszą nazwę wymiarów

Bardziej szczegółowo

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny Wstęp Wymiarowanie Rodzaje linii rysunkowych i ich przeznaczenie 1. linia ciągła cienka linie pomocnicze, kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, 2. linia ciągła gruba krawędzie widoczne 3. linia kreskowa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-1-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Grafika Inżynierska C1. Dr inż. Adam Deptuła Część 2

Grafika Inżynierska C1. Dr inż. Adam Deptuła Część 2 Grafika Inżynierska C1 Dr inż. Adam Deptuła Część 2 Podstawowe zasady wymiarowania Zasada wymiarów koniecznych Zasada nie powtarzania wymiarów Zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych Zasada pomijania

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia projektowe 16 godz. (brak wykładu) Literatura

ćwiczenia projektowe 16 godz. (brak wykładu) Literatura Szczegółowy program ćwiczeń projektowych z przedmiotu Grafika inżynierska dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Studia inżynierskie niestacjonarne kierunki Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE I PASOWANIA WYMIARÓW LINIOWYCH. 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru.

TOLERANCJE I PASOWANIA WYMIARÓW LINIOWYCH. 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru. OLERCJE I PSOWI WYMIRÓW LIIOWYCH 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru. Wymiary przedmiotów na rysunkach noszą nazwę wymiarów nominalnych oznaczanych symbolem. W praktyce wymiary nominalne

Bardziej szczegółowo

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne 2. Rzutowanie prostokątne 2.1. Wiadomości wstępne Rzutowanie prostokątne jest najczęściej stosowaną metodą rzutowania w rysunku technicznym. Reguły nim rządzące zaprezentowane są na rysunkach 2.1 i 2.2.

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 722[02].O1.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 722[02].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Janusz Górny Posługiwanie się dokumentacją techniczną 722[02].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rysunków części maszyn 311[40].O1.02

Wykonywanie rysunków części maszyn 311[40].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Olsza Wykonywanie rysunków części maszyn 311[40].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe

9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe 9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe 9.1. Rysunki wykonawcze wskazówki ogólne Rysunek wykonawczy jest rysunkiem części lub elementu, na podstawie którego ma być wykonana część maszynowa. Może to być rysunek

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej Wymiary normalne Wymiarowanie Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej 1. Linia wymiarowa 2. Znak ograniczenia linii wymiarowej 3. Liczba wymiarowa 4. Pomocnicza linia wymiarowa

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 724[01].O2.01

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 724[01].O2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Posługiwanie się dokumentacją techniczną 724[01].O2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska i systemy CAD Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIC-1-208-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący

DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I Mechanik pojazdów samochodowych otrzymuje uczeń, który: DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny -wykład

Rysunek techniczny -wykład Rysunek techniczny -wykład Odwzorowanie zewnętrznego i wewnętrznego zarysu przedmiotu A. Korcala Literatura źródłowa: T.Dobrzański Rysunek techniczny maszynowy WNT 2002 T. Lewandowski Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Wprowadzenie do Rysunku Technicznego. Sobieski Wojciech

RYSUNEK TECHNICZNY. Wprowadzenie do Rysunku Technicznego. Sobieski Wojciech RYSUNEK TECHNICZNY Wprowadzenie do Rysunku Technicznego Sobieski Wojciech Olsztyn, 2008 Literatura Tematy wykładów: Wprowadzenie do Rysunku Technicznego Zapis geometrii w Rysunku Technicznym Wymiarowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii rysunkowych oraz ich zastosowanie... 4 1.4 Elementy arkusza

Bardziej szczegółowo

Copyright 2012 Daniel Szydłowski

Copyright 2012 Daniel Szydłowski Copyright 2012 Daniel Szydłowski 2012-10-23 1 Przedmiot rzeczywisty wykonany na podstawie rysunku prawie nigdy nie odpowiada obrazowi nominalnemu. Różnice, spowodowane różnymi czynnikami, mogą dotyczyć

Bardziej szczegółowo

wymiarowanie1 >>> wymiarowanie2 >>> wymiarowanie3 >>> wymiarowanie >>> wymiarowanie >>> Co to jest wymiarowanie?

wymiarowanie1 >>> wymiarowanie2 >>> wymiarowanie3 >>> wymiarowanie >>> wymiarowanie >>> Co to jest wymiarowanie? wymiarowanie1 >>> wymiarowanie2 >>> wymiarowanie3 >>> wymiarowanie >>> wymiarowanie >>> Co to jest wymiarowanie? Jedną z najważniejszych części rysunku technicznego jest wymiarowanie. Jest to podanie pełnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów.

Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów. RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów. W metodzie aksonometrycznej rzutnią jest płaszczyzna dowolnie ustawiona względem trzech osi,, układu prostokątnego

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy test nr 1

1. Przykładowy test nr 1 1. Przykładowy test nr 1 Nr Treść zad. zad. 1 Proszę podać wymiary formatu arkusza A1 Odpowiedź 2 Proszę podać przykład typowej podziałki zwiększającej 3 Proszę podać zastosowanie linii ciągłej, cienkiej

Bardziej szczegółowo