UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 UMOWA Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu Zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, a TAX-NET S.A z siedzibą w Katowicach ul. Ordona 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS, pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP reprezentowaną przez: Grzegorza Wicher Prezesa Zarządu Grażynę Nelip - Wiceprezesa Zarządu Zwanej dalej ZLECENIOBIORCĄ 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT umawiającej się strony począwszy od dnia... Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie zobowiązując się jednocześnie do: 2 - prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dn r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone mu dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu k.c. - przechowywania magnetycznych nośników informacji w sposób chroniący dane przed zatarciem lub przekształceniem, do czasu wydruku danych na koniec każdego miesiąca lub zapisania ich w sposób trwały na nośniku danych CD oraz wydrukowania lub zapisania w sposób trwały na nośniku CD wszystkich danych będących przedmiotem przetwarzania na koniec roku obrachunkowego, - prawidłowego zabezpieczania danych liczbowych oraz dokumentów źródłowych dotyczących działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę, - zachowania pełnej i ścisłej tajemnicy co do uzyskanych informacji na temat działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę,

2 1. Świadczenia usług księgowych, a w szczególności: - księgowania dokumentów za kolejne okresy sprawozdawcze (zakupy, koszty, sprzedaż, raporty kasowe, raporty bankowe i pozostałe dokumenty), - wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzania wymaganych deklaracji z zakresu podatków dochodowego i VAT, - sporządzania miesięcznych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7, - przedstawienia miesięcznego stanu rozrachunków z kontrahentami, - sporządzania na koniec każdego okresu sprawozdawczego roboczego rachunku zysków i strat i przedstawieniu go zleceniodawcy w formie on-line (dane są publikowane na stronie jednakże nie są one danymi do przedkładania w bankach lub urzędach) - sporządzania na koniec każdego okresu sprawozdawczego roboczego bilansu i przedstawieniu go zleceniodawcy w formie on-line (dane są publikowane na stronie jednakże nie są one danymi do przedkładania w bankach lub urzędach), - prowadzenia ewidencji środków trwałych, - sporządzenia na koniec roku obrachunkowego pełnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej do 30 kwietnia roku następnego dla spółek osobowych lub osób fizycznych, do 30 czerwca roku następnego dla spółek kapitałowych za rok poprzedni) wraz z obowiązującą deklaracją podatkową (CIT-8 do dnia 31 marca roku następnego za rok poprzedni)odrębnie płatne zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, - sporządzania potwierdzeń sald oraz przekazywanie ich Zleceniodawcy do rozesłania pocztą. 2. Świadczenia innych usług, a w szczególności: - sporządzania wymaganych sprawozdań do celów statystycznych: F 0-1 z półroczną częstotliwością zgodnie z obowiązującymi przepisami; w przypadku innych sprawozdań dodatkowych lub w/w sporządzanych z większą częstotliwością obowiązuje cennik biura dostępny na stronie internetowej - sporządzania innych wymaganych sprawozdań statystycznych, bankowych itp. z większą częstotliwością za dodatkową opłatą wg załącznika nr 2 do umowy, - doradzania w kwestiach podatkowych, w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i innych w terminie do siedmiu dni od otrzymania zapytania w formie pisemnej za wyjątkiem spraw skomplikowanych, gdzie potrzebne są dodatkowe analizy bądź posiłkowanie się opinią innych uprawnionych urzędów lub biegłych specjalistów. Odpowiedź zleceniobiorcy ma zawsze formę pisemną i jest płatna wg. cennika biura, - reprezentowania przed organami Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego i innymi, - reprezentowania podczas kontroli przed Urzędem Skarbowym; kontrola dotycząca okresu nie objętego umową z biurem jest płatna odrębnie zgodnie z

3 załącznikiem nr 2, - poinformowania właściwego Urzędu Skarbowego o ustawowym terminie prowadzeniu ksiąg rachunkowych Zleceniodawcy, - świadczenia innych usług w zakresie doradztwa podatkowego za odrębnym wynagrodzeniem określonym w załączniku nr.2 do umowy oraz w cenniku biura, - wprowadzania do systemu bankowego na zlecenie Zleceniodawcy przelewów 1,50 zł za 1 szt. 3 Zleceniobiorca wykonuje zlecenie w siedzibie swojej spółki w oparciu o własny system komputerowy do obsługi finansowo księgowej i płacowej oraz na własnym sprzęcie. 4 Zleceniodawca zobowiązuje się do: - przyjęcia za wyłącznie obowiązujące, stosowane trwale i jednolite zasady prowadzenia ksiąg handlowych stosowane przez Zleceniobiorcę, w oparciu o obowiązujące akty prawne, - dostarczania terminowo rzetelnych dowodów księgowych prawidłowych merytorycznie i sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym, faktur sprzedaży, faktur zakupu, wyciągów bankowych oraz raportów kasowych wraz z dokumentami KP i KW, a także pozostałych dokumentów dokumenty kosztowe powinny być opisane pod względem ich przeznaczenia, - przygotowywania wszelkich dowodów księgowych w swojej siedzibie i przekazywania opisanych dokumentów w komplecie za miesiąc obrachunkowy w systemie tygodniowym, ostatnia partia dokumentów nie później niż do siódmego dnia następnego miesiąca do siedziby Zleceniobiorcy. W okresie pomiędzy 7-mym a 10-tym dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym klient powinien dostarczyć dokumentację końcową (maksymalnie do 20 pozycji księgowych). W przypadku dostarczenia dokumentów, powyżej 20 pozycji księgowych pomiędzy 7-mym a 10-tym dniem, lub po 10-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym cena za usługę księgową wzrasta o 50%, a gdy dokumenty dostarczone zostaną po 15-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym cena za obsługę wzrasta o 100%. Po tym terminie dokumenty mogą być nie zaksięgowane do rozliczanego miesiąca. W przypadku małej ilości dokumentów do 50 pozycji księgowych w miesiącu dokumenty mogą być dostarczone raz w miesiącu jednak nie później niż do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, - przekazywania opisanych dokumentów księgowych odbywającego się za pomocą przygotowanego przez Zleceniodawcę protokołu zdawczo-

4 odbiorczego bezpośrednio w siedzibie Zleceniobiorcy lub za przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty, - dokumenty powinny być ułożone zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym (pogrupowane wg rodzaju), - niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów za okres, którego dotyczą, o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, sprawach sądowych (np. zasądzonych wyrokach), zmianach w KRS, podjętych uchwałach mających wpływ na operacje gospodarcze (np. o podwyższeniu kapitału), wykazywaniu wszelkich podlegających opodatkowaniu przychodów (np. otrzymanych darowiznach), o innych przychodach, mogących mieć wpływ na zobowiązania z działalności gospodarczej, a także dokonanych czynnościach traktowanych przez odpowiednie przepisy jako sprzedaż, - niezwłocznego informowania Biura w formie pisemnej o okolicznościach mogących mieć wpływ na rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji, albo mogących mieć istotne znaczenie dla postanowień niniejszej umowy, - udzielania Zleceniobiorcy niezwłocznie wyjaśnień dotyczących operacji gospodarczych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego zapisu księgowego, oraz ustalenia zobowiązania podatkowego, - przekazywania zapytań z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i innych w formie pisemnej. 5 Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszystkich nieprawidłowościach stwierdzonych w dostarczanych dokumentach księgowych i wzywa do ich skorygowania w wyznaczonym przez siebie terminie. 6 W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie 5 Zleceniobiorca ma prawo odmówić dokonania zapisu na podstawie takich dokumentów lub podjąć decyzję o sprawdzeniu i dokonaniu stosownych korekt na koszt Zleceniodawcy za odrębnym wynagrodzeniem określonym w cenniku biura. 7 Podstawą do rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę prowadzenia ksiąg handlowych nowo utworzonych podmiotów jest dostarczenie:

5 - kserokopii aktualnej umowy spółki i jej zmian( akt notarialny) - kserokopii postanowienia o wpisie do krajowego rejestru przedsiębiorców / KRS - kserokopii zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (VAT-R,VAT-5) - kserokopii zgłoszenia rejestracyjnego w podatku dochodowym - potwierdzenie zgłoszenia i nadania nr NIP(NIP-4) - kserokopii zaświadczenia REGON wraz z ich oryginałami w terminie 2 dni po podpisaniu umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian w/w dokumentów np. zmian w umowie spółki itp. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o ich zaistnieniu. W przypadku zawarcia umowy na prowadzenie ksiąg handlowych w trakcie trwania roku obrachunkowego lub z początkiem nowego roku obrachunkowego podmiotów prowadzących już działalność załącznik nr 1 do niniejszej umowy określa wykaz dokumentów niezbędnych do przejęcia przez Zleceniobiorcę otwartych ksiąg handlowych. 8 Dokumenty z bieżącej działalności są przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy, do czasu sporządzenia sprawozdania rocznego, następnie protokołem zostają oddane Zleceniodawcy. Dokumenty Zleceniodawcy mogą być przekazywane również partiami miesięcznymi po dwóch miesiącach od ich zaksięgowania. Dokumenty za rok poprzedni powinny być odebrane w ciągu 30 dni od daty sporządzenie sprawozdania finansowego za ten rok po poprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Zleceniodawcą. W przypadku nie odebrania dokumentów w określonym terminie będzie naliczana miesięcznie opłata za przechowanie dokumentów w wysokości 10,00 zł netto miesięcznie za każdy przechowywany segregator z dokumentacją Zleceniodawcy. 9 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy z racji niewłaściwego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie zdarzeń mających miejsce w trakcie trwania zlecenia i nie dotyczy okresu przed zawarciem niniejszej umowy ani też zdarzeń, które powstaną przed i po okresie obowiązywania umowy, lub są spowodowane przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca może podjąć się wyjaśniania zdarzeń księgowych wobec urzędu skarbowego i innych organów, powstałych przed zawarciem umowy, oraz takich za które nie ponosi odpowiedzialności za dodatkową opłatą określaną wg załącznika nr 2 do umowy. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkody zostaje wyłączona w przypadku: - powstania szkody z winy Zleceniodawcy - dostarczenia dokumentów przez Zleceniodawcę po ustalonym terminie

6 - dostarczenia niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów - nie usunięcia błędów do wyznaczonego terminu - nie stosowania się do przepisów prawnych i zasad księgowych stosowanych przez Zleceniobiorcę zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i zasad współpracy zawartych w umowie. 10 Zleceniodawca zobowiązuje się do nie dokonywania czynności mających na celu pozyskanie do współpracy lub zatrudnienie pracownika Zleceniobiorcy w trakcie trwania powyższej umowy lub w terminie dwóch lat od jej zakończenia. W przypadku jednak, gdyby Zleceniodawca zatrudnił w jakiejkolwiek formie lub nawiązał współpracę z pracownikiem Zleceniobiorcy Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości ,00 złotych. 11 Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie netto miesięcznie wg następującego wyliczenia: 1. Obsługa księgowa szczegółowo opisane w 2,pkt1.: a) opłata ryczałtowa - do 50 poz.ks. 750 zł poz.ks. 900 zł poz.ks zł poz.ks zł b) opłata za księgowanie każdej następnej pozycji księgowej powyżej 300 pozycji mieszczącej się w ryczałcie wynosi 1,50 zł za każdą następna pozycję 2. Stała reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS 100 zł miesięcznie 3. Ponadto miesięczna faktura może zawierać ewentualne inne wcześniej zamówione przez Zleceniodawcę usługi wymienione w 2 pkt.3. Za czynności nie objęte niniejszą umową przysługuje dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Każda z wymienionych powyżej rodzajów usług fakturowana jest tylko, jeśli klient korzysta z danego rodzaju usług. Faktura regulowana będzie przelewem na następujący rachunek bankowy Zleceniobiorcy: Deutsche Bank PBC SA O/Zabrze nr lub gotówką w kasie biura w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Ewentualne opóźnienie płatności należy uzgadniać wcześniej w formie pisemnej. 12

7 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonywania usług ze wszelkimi wynikającymi z tego stanu konsekwencjami i odmowy przyjęcia następnych dokumentów księgowych do czasu uregulowania zaległości, co może spowodować nieterminowe rozliczenie miesiąca na odpowiedzialność Zleceniodawcy Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość automatycznej zmiany ceny usługi w miarę zwiększenia zakresu obowiązków tj. zwiększenia ilości: dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników, otwarciu nowego oddziału lub zmiany organizacyjnej firmy - przy założeniu zmian systemu księgowań o czym mówi cennik biura dostępny na stronie internetowej Cena za obsługę będzie aktualizowana w systemie miesięcznym z uwzględnieniem Ze względu na zmiany cen detalicznych towarów i usług wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w 11 może ulec przeliczeniu po upływie każdego półrocza zgodnie ze współczynnikiem inflacji za ostatnie 6 miesięcy, ogłoszonym przez Prezesa GUS. W razie istotnej zmiany stosunków gospodarczych każda ze stron może żądać zmiany postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zmiana wynagrodzenia następuje począwszy od miesiąca lipca, zaś gdy zmiana jest wynikiem negocjacji w terminie ustalonym przez strony 14 W razie zaistniałych sporów organem właściwym do ich rozpatrywania jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy 15 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 17 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przy czym okres wypowiedzenia biegnie od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dostarczono pisemne oświadczenie woli w tej sprawie. W przypadku udzielenia rabatów od ceny standardowej umowa nie może być

8 rozwiązana przez Zleceniodawcę przed upływem 2 lat od czasu udzielenia tych rabatów za wyjątkiem ważnych powodów. Za ważne powody w szczególności uznaje się likwidację lub upadłość Zleceniodawcy lub rażącą niestaranność Zleceniobiorcy. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę przed upływem 2 lat, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości udzielonych w okresie umowy rabatów. Fakt nie dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów zgodnie z terminem (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych na piśmie) oraz nieterminowe regulowanie należności może spowodować rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, co wywołuje konsekwencje w postaci konieczności wniesienia opłaty za miesiąc w którym dokonano rozwiązania. W przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać niezbędnych czynności rozliczeniowych w celu prawidłowego rozliczenia ostatniego miesiąca oraz zwrócić Zleceniodawcy wszelkie uzyskane od niego dokumenty źródłowe w wyznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie nie późniejszym jednak niż 30 dni od końca miesiąca, w którym dokonano ostatnich księgowań za ostatni miesiąc rozliczany. 18 Zleceniobiorca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności - Polisa Seria E Nr , Polisa Seria B Nr i suma gwarancyjna PLN. 19 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO PRZEJĘCIA OBSŁUGI KSIĘGOWEJ PRZEZ SPÓŁKĘ TAX-NET S.A. KSIĘGI HANDLOWE - Kopie dokumentów założycielskich: akt notarialny, postanowienie KRS, VAT-5, NIP-2, REGON - Plan kont z komentarzem oraz założenia polityki finansowej firmy - Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wraz z informacją dodatkową - Kopie pozostałych sprawozdań, sporządzanych przez

9 firmę (GUS, NBP i inne) - Ewidencja środków trwałych i plan amortyzacji - Wykaz samochodów użytkowanych przez podmiot, ich dowodów rejestracyjnych pojazdu (z podziałem na własne środki trwałe, obce używane na podstawie umów użyczenia, leasingu itp.) wraz określeniem rodzaju samochodu (osobowy ciężarowy w myśl ustawy o VAT) jeżeli ustalenia dokonywano w zakresie własnym lub dostarczenia zaświadczenia wydanego przez stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu wymagań - Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz kont analitycznych na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego z opisem co składa się na poszczególne salda kont zespołu 2 (oprócz rozrachunków z kontrahentami wymaganymi osobno w pkt. 12) - Bilans na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego - Rachunek Zysków i Strat na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego - Zestawienie kosztów nie stanowiących uzyskanie przychodu na koniec okresu sprawozdawczego - Wydruk zestawienia rozrachunków z kontrahentami analitycznie wg kontrahentów i zawartych transakcji na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego - Wydruki zapisów na kontach za okres od początku roku do miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc obsługiwany przez biuro w przypadku, gdy biuro wyrazi taką potrzebę. - Zestawienie zaliczek do podatku dochodowym Zleceniodawcy oraz kopie deklaracji VAT-7 za kolejne miesiące bieżącego roku obrachunkowego. - Zestawienie zaliczek do podatku dochodowym rozliczanych pracowników Zleceniodawcy za kolejne miesiące bieżącego roku obrachunkowego. - Wydruk rejestru VAT sprzedaży za ostatni miesiąc danego roku obrachunkowego, rejestru VAT zakupu za ostatni miesiąc danego roku obrachunkowego. - Wydruk rejestru VAT sprzedaży i zakupów za bieżący rok obrachunkowy, a dotyczącego następnych okresów rozliczeniowych VAT (VAT odroczony) w stosunku do dnia rozpoczęcia prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe. - Kopie zawartych umów dzierżawy, najmu, leasingu i innych będących w mocy. - Kopie zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat. - Zestawienie dotyczące kosztów rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych na koniec ostatniego miesiąca sprawozdawczego wraz z planem rozliczania w następnych okresach sprawozdawczych. - Zestawienie dotyczące przychodów przyszłych okresów na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego. - Zestawienie odpisów aktualizujących wartość należności na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego.

10 - Zestawienie dotyczące utworzonych rezerw na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego ZAŁĄCZNIK NR 2 DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ TAX-NET S.A. - Doradztwo podatkowe: 400,00 zł netto/godzinę rabat 30% przez 12 m-cy - Konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: 200,00zł netto/godzinę - Sporządzanie druków E zł/1 szt - Korekty wszelkich deklaracji oraz wyliczeń i zapisów księgowych wynikających z winy klienta: 200,00 zł netto/godzinę - Sporządzanie wszelkich innych deklaracji podatkowych, ZUS, sprawozdań statystycznych, innych zestawień na prośbę klienta i innych nie ujętych w umowie: 200,00 zł netto/godzinę - Sporządzanie deklaracji podatkowych - VAT-UE, PCC, NIP-1, NIP-2, (oraz inne załączniki aktualizacyjne) 50 zł - Sporządzania deklaracji miesięcznych do PFRON 30 zł - Sporządzania informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy deklaracja PIT-11 za odrębnym wynagrodzeniem 30 zł/1 szt - Sporządzanie wszelkich zestawień, wyliczeń, kalkulacji i analiz: 200,00zł netto/godzinę - Udział w postępowaniach podatkowych i kontrolnych 200,00 zł netto za godzinę - Sporządzanie zeznań rocznych: 200,00 zł netto/godzinę - Sporządzanie wniosków kredytowych: od 500,00 zł netto - Sporządzanie finansowego sprawozdania rocznego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowo-kadrowe (średnia z ostatnich 12 miesięcy obsługi). W przypadku

11 wykonywania sprawozdania finansowego w terminie krótszym niż 30 dni od zakończenia roku obrachunkowego w tzw. trybie ekspresowym cena za jego wykonanie będzie podwyższona o 100% - Konsultacje i prace podczas badania bilansu klienta opłata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowokadrowe (średnia z ostatnich 12 miesięcy obsługi). W przypadku, gdy badanie sprawozdania finansowego przebiegać będzie dwuetapowo (badanie wstępne i końcowe) cena za konsultacje i prace będzie podwyższona o 50% - Sporządzanie biznes planów: od 1500,00 zł netto - Sporządzanie analiz finansowych: od 1500,00 zł netto - Pomoc przy założeniu spółki - przygotowanie umowy spółki, wniosku do KRS ze wszelkimi załącznikami od 1 500,00 zł netto - Przygotowywanie protokołów i uchwał organów stanowiących osób prawnych 200,00 zł netto za godzinę - Przekształcenia, połączenia, przejęcia firm: od 5% sumy bilansowej - Odzyskiwanie pieniędzy z Urzędu Skarbowego i ZUS: do 10 % sumy odzyskanej lub anulowanego zobowiązania

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: BIUREM RACHUNKOWYM MAGDALENA MURZO ul. Warszawska 181 61-055 Poznań, NIP 782-217-82-59 reprezentowanym przez Magdalenę Murzo,

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA Na wykonanie prac księgowych w zakresie podatkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy:

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: XX/2009 Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez.., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Biurem Rachunkowym HOSSA S.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul... UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy.

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy. U M O W A W dniu... w Krakowie pomiędzy... z siedzibą w Krakowie przy... zwaną dalej "Zlecającym" reprezentowanym przez..., a Biurem Podatkowym z siedzibą w Krakowie, ul.j.lea 203, zwanym dalej "Biurem",

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu..roku w Rzeszowie pomiędzy: 1) Kancelaria Księgowa Vivartex Sp. z o.o. sp. k. Ul. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów Zwanym dalej Zleceniobiorcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ Zawarta w dniu 2014-10-14 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny)

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) zawarta w Kołobrzegu, dnia... pomiędzy: firmą... z siedzibą... NIP... w imieniu której działa... zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą a firmą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. Biuro Rachunkowe Elramo, Polanka Hallera 75

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. Biuro Rachunkowe Elramo, Polanka Hallera 75 UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta w Skawinie w dniu. r. pomiędzy:.. zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a Biuro Rachunkowe Elramo, Polanka Hallera 75 zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w Siedlcach w dniu r. pomiędzy: 1...

UMOWA. zawarta w Siedlcach w dniu r. pomiędzy: 1... . pieczęć doradcy UMOWA zawarta w Siedlcach w dniu r. pomiędzy: 1........ reprezentowaną przez... Zwaną/ym w treści umowy Zleceniodawcą, a 2. Kancelarią Podatkowo Księgową MICHALAK, reprezentowaną przez.

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ. Umowa zawarta w dniu... w..., pomiędzy firmą:

UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ. Umowa zawarta w dniu... w..., pomiędzy firmą: UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Umowa zawarta w dniu... w..., pomiędzy firmą: Kancelaria Podatkowa Marcin Gałuszka, ul. Cieszyńska 2, 43-430 Skoczów reprezentowana

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Doradcy UMOWA

... pieczęć Doradcy UMOWA UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez Pana... zwaną w treści umowy Zleceniodawcą, a 2. Andrzejem Dębek Doradcą Podatkowym nr wpisu 2388, prowadzącym działalność w

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY Anna Stolorz

DORADCA PODATKOWY Anna Stolorz UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI RACHUNKOWO KSIĘGOWEJ i KADROWEJ zawarta w dniu, obowiązuje od m-ca:.. pomiędzy :.. Reprezentowany przez: 1 2.. Zwane dalej Zleceniodawcą a Kancelarią Prawno-Podatkową Doradca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X. Postanowienia ogólne

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X. Postanowienia ogólne UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X Zawarta w Poznaniu, w dniu XX.XX. 200X r. pomiędzy: 1. XXXXXXXXXX Sp. z o. o. w dalszej części określanym jako ZLECENIODAWCA, 2. RACHMISTRZ Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez :

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez : Wzór umowy U M O W A N r / 2011 zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy : Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Świętego Ducha 5a, 70-205 Szczecin tel. 8130110, fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu 4 lutego 2014r. pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 104a lok.iip, NIP: 734-183-95-52, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (PROJEKT) Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta dnia 2015 r. w Bolesławcu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Bankowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym WZÓR UMOWA zawarta pomiędzy: Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 Dnia. w Białogardzie pomiędzy Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym

UMOWA NA PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym UMOWA NA PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym przez, a Biurem Rachunkowym Urszula Gutowska, NIP:

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla księgowych

umów i pism dla księgowych VADEMECUM umów i pism dla księgowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych PODATKI, KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz,

Bardziej szczegółowo

W dniu... pomiędzy... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... ( NIP... REGON...

W dniu... pomiędzy... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... ( NIP... REGON... U M O W A - W Z Ó R w sprawie świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe Paragraf 1 Charakterystyka Firmy i Biura. Paragraf 2 Obowiązki Biura. Paragraf 3 Obowiązki Klienta. Paragraf 4-8 Inne postanowienia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 Definicje dla cenników nr 1, 2 i 3 CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 I. dokument - każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w Legnicy w dniu...pomiędzy:...nip, reprezentowana przez... w dalszej części umowy zwanym Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą Profus Arkadiusz Podniesiński z siedzibą w Legnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym przez Jana Reprezentanta, a Biurem Rachunkowym Urszula

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub" p. Sylwia Bandosz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub p. Sylwia Bandosz Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr 31/126/2013 z dnia 2013 r. UMOWA NR /OP/2013 zawarta w dniu 2013 roku w Kościerzynie, pomiędzy: Powiatem Kościerskim, z siedzibą w Kościerzynie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Projekt Dnia. w. pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Spółką: Firma (nazwa): Siedziba: Adres: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Kapitał zakładowy: 3.741.990.842 Kapitał wpłacony:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o usługowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

UMOWA o usługowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów Wzór umowy umowa może zostać zmieniona, rozszerzona lub doprecyzowana zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między Stronami Ostateczna wersja zostanie sporządzona przez Zleceniobiorcę po ustaleniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między:

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: (Wzór Umowy) UMOWA NR /K/2015 o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie z siedzibą w Piekoszowie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Umowa usług rozliczeń kadrowo - płacowych (Rozliczenia wynagrodzeń w Polsce)

Strona 1 z 8. Umowa usług rozliczeń kadrowo - płacowych (Rozliczenia wynagrodzeń w Polsce) UMOWA USŁUG ROZLICZEŃ KADROWO-PŁACOWYCH (ROZLICZENIA WYNAGRODZEŃ W POLSCE) zawarta w Gorzowie Wielkopolskim dnia r. pomiędzy z siedzibą KRS / Company No. reprezentowana przez NIP / VAT Stanowisko zamieszkały/a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

U M O W A W Z Ó R w sprawie świadczenia usług rachunkowo - księgowych

U M O W A W Z Ó R w sprawie świadczenia usług rachunkowo - księgowych U M O W A W Z Ó R w sprawie świadczenia usług rachunkowo - księgowych W dniu. 2010 roku pomiędzy Firmą.., Spółka jawna z siedzibą w.(nip:.; REGON:.; tel.. Prokurent. ), reprezentowaną przez..., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy:

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy: U M O WA zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: 1. POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK" Spółką Akcyjną z siedzibą: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH ROZDZIAŁ I INFORMACJE O OFERENCIE 1. Dane Oferenta NIP: 521-35-81-437 Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000366964

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ( UMOWA )

PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ( UMOWA ) Załącznik nr 10_do SIWZ UMOWA WSPÓŁPRACY PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ( UMOWA ) zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA projekt zawarta dnia..r. w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rnd. /...

U M O W A Nr Rnd. /... U M O W A Nr Rnd. /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego... na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII W CELU POZYSKANIA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2.

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo