NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014"

Transkrypt

1 NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY GARA OWE, SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK

2 Kolory podstawowe (Woodgrain) Kolory podstawowe (Silk) RAL Biel RAL Biel RAL Br¹z Sepia RAL Br¹z Sepia Dekory drewnopodobne (Silk) - Grupa I Kolory standardowe (Woodgrain) Z³oty D¹b Orzech RAL 8017 Ciemny D¹b (Nr Renolit ) D¹b Bagienny (Nr Renolit ) RAL 7016 Winchester Mahoñ RAL 9006 Antracyt Okienny Br¹z Czekoladowy RAL 7035 Szary Macore Kolory drewnopodobne (Woodgrain) Dekory drewnopodobne (Silk) - Grupa II D¹b Naturalny Z³oty D¹b Siena Noce Siena Rosso Orzech Antracyt G³adki Srebrny Szczotkowany Tabasco Wiœnia Soft Toscana Bazaltowo-Szary G³adki Sosna Górska Daglezja

3 Spis treœci Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe 8-9 Kolory standardowe Kolory drewnopodobne Nice Classic (Silk) - Wymiary standardowe - Rêczne/Automatyczne 0 Kolory podstawowe Kolory z palety RAL Dekory grupa I Dekory grupa II Nice Premium (Silk) / Nice Design (Silk) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe Kolory z palety RAL Dekory grupa I Dekory grupa II Nice Classic (Silk) - Wymiary specjalne - Rêczne/Automatyczne 0 Bramy rêczne Bramy automatyczne Nice Premium (Silk) / Nice Design (Silk) - Wymiary specjalne 0 - Rêczne/Automatyczne Bramy rêczne Bramy automatyczne Akcesoria Napêdy do bram automatycznych Opcje bram o wymiarach specjalnych Zabudowy górne Drzwi serwisowe Drzwi boczne Okna Klamki i uchwyty Droga radiowa FLOR Lampy MLB/MLBT/LUCYB Fotokomórki MOFB/BF Akcesoria KINGgates Tabela zastosowañ wysprzêglania SPA 2 i OTA 11 Typy prowadzeñ i wymiary monta owe Nice Steel Classic NSC - brama przemys³owa stalowa Nice Steel Classic NSC rêczne Nice Steel Classic NSC z zestawem automatyki - tryb pracy TOTMAN Nice Steel Classic NSC z zestawem automatyki - tryb pracy AUTOMAT Typy prowadzeñ i wymiary monta owe NSC Opcje bram NSC Drzwi serwisowe NSC Wzór zamówienia bram gara owych Kontakt NICE BRAMY 1

4 PROGRAMY Nice Polska NICE POLSKA Nice Polska, nale ¹ca do grupy Nice, obecna na polskim rynku od 1996 roku, jest najwiêkszym na rynku dostawc¹ inteligentnych, kompleksowych systemów zarz¹dzania automatyk¹ domow¹. Nice to przedsiêbiorstwo nowoczesne, zorientowane przysz³oœciowo i systematycznie rozwijaj¹ce siê. Firma stale powiêksza swój udzia³ w rynku i przewagê konkurencyjn¹. Obecna siedziba Nice Polska zostaùa wybudowana w 2001 roku. Budynek, w którym znajduje siæ magazyn, dziaù serwisu, dziaù szkoleñ i obsùugi technicznej, w wyniku bardzo dynamicznego rozwoju firmy staù siæ zaledwie po kilku latach zbyt maùy i niewystarczajàcy na pokrycie bieýàcych potrzeb. W 2008 roku zakoñczono wiæc kolejnà inwestycjæ polegajàcà na rozbudowie powierzchni magazynowej. W budynku powstaùa takýe wzorcownia, sùuýàca Partnerom Handlowym firmy jako profesjonalne centrum szkoleniowe. elero Firma elero, z siedzib¹ w Beuren k. Stuttgartu, jest jednym z najwiêkszych œwiatowych producentów napêdów elektrycznych i sterowników do rolet, instalacji przeciws³onecznych i bram. Paleta produktów firmy elero jest wielostronna i oferuje szeroki asortyment napêdów i sterowników, jak równie bogaty wybór akcesoriów elektrycznych i mechanicznych. Mo liwoœci ich zastosowania siêgaj¹ od rolet poprzez aluzje, markizy i okiennice a po bramy rolowane i segmentowe. KINGgates W³oska marka KINGgates istnieje na rynku od 2006 roku. Od 2007 roku produkty dostêpne s¹ w Polsce. W wyniku zmian w³asnoœciowych g³ównym dystrybutorem marki KINGgates na rynku polskim jest spó³ka Nice Polska. KINGgates to systemy automatyki do bram wjazdowych i gara owych - bezpieczne i praktyczne produkty oparte na nowoczesnych rozwi¹zaniach technicznych. Jakoœæ, technologia i bezpieczeñstwo u ytkowników to g³ówne atrybuty marki i misja za³o ycieli firmy. Zgodnie z przyjêtymi wartoœciami jakoœæ oferowanych produktów gwarantowana jest przez wnikliwi¹ kontrolê produkcji. OPIEKA HANDLOWA, PROGRAMY MOTYWACYJNE Priorytetem w dzia³alnoœci handlowej Nice jest dba³oœæ o budowanie pozytywnych relacji z sieci¹ sprzeda y firmy, na któr¹ sk³ada siê obecnie ok Partnerów Handlowych na terenie ca³ego kraju. D³ugofalowa, stabilna polityka rabatowa, premiowanie lojalnoœci i zaanga owania za pomoc¹ systemu atrakcyjnych programów motywacyjnych, to zaledwie kilka elementów polityki firmy, której celem jest wzmacnianie relacji handlowych z Partnerami Handlowymi. MISJA Rzeczywistoœæ zaprojektowana przez Nice Misj¹ firmy Nice jest zagwarantowanie, by Twoje codzienne wyjœcie i powrót do domu by³y wygodne i komfortowe, przy jednoczesnym po³¹czeniu funkcjonalnoœci i wyj¹tkowego designu produktów tak, by w pe³ni oddawa³y charakter Twojego wnêtrza. Nice to lepsza jakoœæ ycia dziêki przyjaznej domowej rzeczywistoœci. WIZJA rzeczywistoœæ bez barier Celem Nice jest bycie œwiatowym liderem w dziedzinie zintegrowanych systemów automatyki domowej dziêki kompleksowej ofercie inteligentnych, przyjaznych u ytkownikowi produktów. Symbole Nowoœæ 2 NICE BRAMY

5 Nice - Serce bramy Serce bramy Bez serca organizm nie ma prawa yæ. Bez dobrej automatyki brama nie ma prawa funkcjonowaæ. Tak jak serce napêdza ywy organizm, tak automatyka Nice pozwala bramie dzia³aæ sprawnie i wydajnie. Napêdy Nice stanowi¹ swoiste centrum dowodzenia, niezmiennie i niezawodnie wprawiaj¹c w ruch ka d¹ bramê, zarówno wjazdow¹, jak i gara ow¹. Serce domu Nice o ywi nie tylko bramê Twojego domu, lecz wprawi w ruch tak e rolety, markizy, oœwietlenie, czy system alarmowy dostêpny w naszej ofercie. Kompleksowa oferta Nice, niczym serce prawdziwego organizmu, pozwoli tchn¹æ nowe ycie w niemal ca³y dom czyni¹c ycie prostszym, komfortowym i bezpiecznym. Niezawodny organizm Urz¹dzenia mechaniczne w naszym domu to bardzo istotne elementy jego ca³oœci - u ywamy ich stale, zamykaj¹ siê i otwieraj¹ niezliczon¹ iloœæ razy. Dlatego wa ne jest by by³y najwy szej jakoœci i gwarantowa³y niezawodnoœæ. Brama powinna niezawodnie s³u yæ przez wiele lat. Zadbaj o to by kierowa³ ni¹ sprawny, wytrzyma³y i niezawodny mechanizm. Wybierz innowacyjn¹ technologiê Nice, œwiatowej rangi specjalisty w automatyce bram. Istotne informacje dotycz¹ce cennika i wspó³pracy i Podane ceny bram s¹ sugerowanymi cenami detalicznymi netto (nie zawieraj¹ podatku VAT) Wprowadzenie zmiany lub korekty do z³o onego zamówienia mo liwe jest do dwóch dni od jego z³o enia i wymaga formy pisemnej Wprowadzona zmiana mo e wp³yn¹æ na wyd³u enie terminu realizacji Podczas dostawy zamówionego towaru Partner Handlowy zobowi¹zany jest do dokonania kontroli iloœciowo-rodzajowej oraz jakoœciowej Niezgodnoœci iloœciowo-rodzajowe Partner Handlowy powinien zg³osiæ pisemnie przy odbiorze towaru w formie adnotacji na dokumencie WZ Niezgodnoœci jakoœciowe wymagaj¹ formy pisemnej i winne byæ zg³aszane niezw³ocznie po ich stwierdzeniu lecz nie póÿniej ni 14 dni od daty dostawy NICE BRAMY 3

6

7

8 Simple Classic (Woodgrain) 6 BRAMY SIMPLE CLASSIC

9 BRAMY SIMPLE CLASSIC 7

10 Simple Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Powierzchnia sekcji w strukturze Woodgrain od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,45 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewn. i wewn., zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Simple Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna KINGgates * * * * * Brama automatyczna SPIN * * * * * Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) 179,00 netto Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SBLO 01 (Rolls) pod klamkê - SBLO 500 (w otworze panelu bramy) - SPA2 (Ovo, Spin) tabela zastosowañ str OTA11 (Ovo, Spin) tabela zastosowañ str. 47 Pilot 4-kana³owy STYLO4K (KINGgates) Pilot 2-kana³owy FLO2RE (Spin) Pilot 4-kana³owy FLO4RE (Spin) Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy FRED MYO 2 (KINGgates) Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R (Spin) Fotokomórki VIKY 11 (KINGgates) Fotokomórki MOFB (Spin) Lampa sygnalizacyjna 12V IDEA 12 PLUS (OVO) Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) 179,00 netto 50,00 netto (z wbudowan¹ anten¹) 90,00 netto Lampa sygnalizacyjna 24V IDEA 24 PLUS (ROLLS) (z wbudowan¹ anten¹) 90,00 netto Lampa sygnalizacyjna LUCYB (Spin) 100,00 netto Lampa sygnalizacyjna MLB, MLBT (Spin) 110,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opis akcesoriów KINGgates - str. 47 Dobór si³owników KINGgates Ovo Rolls 700 Rolls 1200 Spin21 90,00 netto 65,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 185,00 netto 200,00 netto 1 190,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Spin41 (SN SNA30) * W przypadku bramy automatycznej Simple Classic o wys mm z napêdem OVO konfiguracja z prowadzeniem LH jest niedostêpna. Z napêdem Spin21 na zapytanie. ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 8 BRAMY SIMPLE CLASSIC KOLORY PODSTAWOWE

11 Kolory podstawowe Kolory podstawowe Woodgrain: Standardowe wyposa enie bram rêcznych: Standardowe wyposa enie bram automatycznych: RAL 9016 (Biel), RAL 8014 (Br¹z Sepia). bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. KOMPLETACJA NAPÊDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH OVO Zastosowanie w bramach automatycznych Simple Classic do 3500 x 2000 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 550N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRO13 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca Star OVO, Wbudowany radioodbiornik (433,92 Mhz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates Pilot 4-kana³owy STYLO 4K 1 szt., Wbudowane oœwietlenie arówka 12V (21W), Autoprogramowanie, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja). ROLLS 700/1200 Zastosowanie w bramach Simple Classic: 3500x2125 mm x2250 mm (Rolls 700), 5250x2000 mm x2250 mm (Rolls 1200), Si³ownik o sile uci¹gu 700N/1200N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRB3 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca GDO 100, Wbudowany radioodbiornik (433,92 MHz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates, Pilot 4-kana³owy STYLO 4K 1 szt., Wbudowane oœwietlenie arówka 230V (15W), Innowacyjny system wysprzêglania rêcznego pracuj¹cy w trybie automatycznym i rêcznym, Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem BAT 12K, Regulacja prêdkoœci, czu³oœci na przeszkody, Regulowane zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja). SPIN21/SPIN41 Zastosowanie w bramach Simple Classic: 2400x2000 mm x2250 mm (SPIN21), 4750x2000 mm x 2250 mm (SPIN41), Si³ownik o sile uci¹gu 650N (SPIN21), si³ownik SN6041 o sile uci¹gu 1000N (SPIN41), Jednoelementowa szyna prowadz¹ca SNA30 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 12V o mocy 21W (SPIN21), 230V o mocy 40W (SPIN41), Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem PS 124 (SPIN41), Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). Zestawienie kolorów - kolory podstawowe RAL Biel RAL Br¹z Sepia BRAMY SIMPLE CLASSIC KOLORY PODSTAWOWE 9

12 Simple Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Powierzchnia sekcji w strukturze Woodgrain od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,45 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewn. i wewn., zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Simple Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna KINGgates * * * * * Brama automatyczna SPIN * * * * * Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) 179,00 netto Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SBLO 01 (Rolls) pod klamkê - SBLO 500 (w otworze panelu bramy) - SPA2 (Ovo, Spin) tabela zastosowañ str OTA11 (Ovo, Spin) tabela zastosowañ str. 47 Pilot 4-kana³owy STYLO4K (KINGgates) Pilot 2-kana³owy FLO2RE (Spin) Pilot 4-kana³owy FLO4RE (Spin) Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy FRED MYO 2 (KINGgates) Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R (Spin) Fotokomórki VIKY 11 (KINGgates) Fotokomórki MOFB (Spin) Lampa sygnalizacyjna 12V IDEA 12 PLUS (OVO) Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) 179,00 netto 50,00 netto (z wbudowan¹ anten¹) 90,00 netto Lampa sygnalizacyjna 24V IDEA 24 PLUS (ROLLS) (z wbudowan¹ anten¹) 90,00 netto Lampa sygnalizacyjna LUCYB (Spin) 100,00 netto Lampa sygnalizacyjna MLB, MLBT (Spin) 110,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opis akcesoriów KINGgates - str. 47 Dobór si³owników KINGgates Ovo Rolls 700 Rolls 1200 Spin21 90,00 netto 65,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 185,00 netto 200,00 netto 1 190,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Spin41 (SN SNA30) * W przypadku bramy automatycznej Simple Classic o wys mm z napêdem OVO konfiguracja z prowadzeniem LH jest niedostêpna. Z napêdem Spin21 na zapytanie. ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 10 BRAMY SIMPLE CLASSIC KOLORY STANDARDOWE

13 Kolory standardowe Kolory standardowe Woodgrain: Standardowe wyposa enie bram rêcznych: Standardowe wyposa enie bram automatycznych: RAL 8017 Br¹z Czekoladowy, RAL 7016 Antracyt, RAL 9006 Srebrny, RAL 7035 Jasnoszary. bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. KOMPLETACJA NAPÊDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH OVO Zastosowanie w bramach automatycznych Simple Classic do 3500 x 2000 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 550N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRO13 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca Star OVO, Wbudowany radioodbiornik (433,92 Mhz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates Pilot 4-kana³owy STYLO 4K 1 szt., Wbudowane oœwietlenie arówka 12V (21W), Autoprogramowanie, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja). ROLLS 700/1200 Zastosowanie w bramach Simple Classic: 3500x2125 mm x2250 mm (Rolls 700), 5250x2000 mm x2250 mm (Rolls 1200), Si³ownik o sile uci¹gu 700N/1200N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRB3 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca GDO 100, Wbudowany radioodbiornik (433,92 MHz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates, Pilot 4-kana³owy STYLO 4K 1 szt., Wbudowane oœwietlenie arówka 230V (15W), Innowacyjny system wysprzêglania rêcznego pracuj¹cy w trybie automatycznym i rêcznym, Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem BAT 12K, Regulacja prêdkoœci, czu³oœci na przeszkody, Regulowane zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja). SPIN21/SPIN41 Zastosowanie w bramach Simple Classic: 2400x2000 mm x2250 mm (SPIN21), 4750x2000 mm x 2250 mm (SPIN41), Si³ownik o sile uci¹gu 650N (SPIN21), si³ownik SN6041 o sile uci¹gu 1000N (SPIN41), Jednoelementowa szyna prowadz¹ca SNA30 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 12V o mocy 21W (SPIN21), 230V o mocy 40W (SPIN41), Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem PS 124 (SPIN41), Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). Zestawienie kolorów - kolory standardowe RAL 8017 RAL 7016 RAL 9006 RAL 7035 BRAMY SIMPLE CLASSIC KOLORY STANDARDOWE 11

14 Simple Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Powierzchnia sekcji w strukturze Woodgrain od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,45 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewn. i wewn., zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Simple Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna KINGgates * * * * * Brama automatyczna SPIN * * * * * Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) 179,00 netto Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SBLO 01 (Rolls) pod klamkê - SBLO 500 (w otworze panelu bramy) - SPA2 (Ovo, Spin) tabela zastosowañ str OTA11 (Ovo, Spin) tabela zastosowañ str. 47 Pilot 4-kana³owy STYLO4K (KINGgates) Pilot 2-kana³owy FLO2RE (Spin) Pilot 4-kana³owy FLO4RE (Spin) Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy FRED MYO 2 (KINGgates) Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R (Spin) Fotokomórki VIKY 11 (KINGgates) Fotokomórki MOFB (Spin) Lampa sygnalizacyjna 12V IDEA 12 PLUS (OVO) Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) 179,00 netto 50,00 netto (z wbudowan¹ anten¹) 90,00 netto Lampa sygnalizacyjna 24V IDEA 24 PLUS (ROLLS) (z wbudowan¹ anten¹) 90,00 netto Lampa sygnalizacyjna LUCYB (Spin) 100,00 netto Lampa sygnalizacyjna MLB, MLBT (Spin) 110,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opis akcesoriów KINGgates - str. 47 Dobór si³owników KINGgates Ovo Rolls 700 Rolls 1200 Spin21 90,00 netto 65,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 185,00 netto 200,00 netto 1 190,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Spin41 (SN SNA30) * W przypadku bramy automatycznej Simple Classic o wys mm z napêdem OVO konfiguracja z prowadzeniem LH jest niedostêpna. Z napêdem Spin21 na zapytanie. ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 12 BRAMY SIMPLE CLASSIC KOLORY DREWNOPODOBNE

15 Kolory drewnopodobne Kolory drewnopodobne Woodgrain: Standardowe wyposa enie bram rêcznych: Standardowe wyposa enie bram automatycznych: Z³oty D¹b Woodgrain, Orzech Woodgrain. bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. KOMPLETACJA NAPÊDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH OVO Zastosowanie w bramach automatycznych Simple Classic do 3500 x 2000 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 550N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRO13 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca Star OVO, Wbudowany radioodbiornik (433,92 Mhz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates Pilot 4-kana³owy STYLO 4K 1 szt., Wbudowane oœwietlenie arówka 12V (21W), Autoprogramowanie, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja). ROLLS 700/1200 Zastosowanie w bramach Simple Classic: 3500x2125 mm x2250 mm (Rolls 700), 5250x2000 mm x2250 mm (Rolls 1200), Si³ownik o sile uci¹gu 700N/1200N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRB3 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca GDO 100, Wbudowany radioodbiornik (433,92 MHz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates, Pilot 4-kana³owy STYLO 4K 1 szt., Wbudowane oœwietlenie arówka 230V (15W), Innowacyjny system wysprzêglania rêcznego pracuj¹cy w trybie automatycznym i rêcznym, Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem BAT 12K, Regulacja prêdkoœci, czu³oœci na przeszkody, Regulowane zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja). SPIN21/SPIN41 Zastosowanie w bramach Simple Classic: 2400x2000 mm x2250 mm (SPIN21), 4750x2000 mm x 2250 mm (SPIN41), Si³ownik o sile uci¹gu 650N (SPIN21), si³ownik SN6041 o sile uci¹gu 1000N (SPIN41), Jednoelementowa szyna prowadz¹ca SNA30 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 12V o mocy 21W (SPIN21), 230V o mocy 40W (SPIN41), Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem PS 124 (SPIN41), Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). Zestawienie kolorów - kolory drewnopodobne Z³oty D¹b (Woodgrain) Orzech (Woodgrain) BRAMY SIMPLE CLASSIC KOLORY DREWNOPODOBNE 13

16 Classic (Silk) 14 BRAMY CLASSIC

17 BRAMY CLASSIC 15

18 Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Elegancka, g³adka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewnêtrznej i wewnêtrznej podczas otwierania i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna SHEL Brama automatyczna SPIN * * * * * Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Cena pomniejszona: Przy zamówieniu bramy rêcznej bez zamka i klamki. W opcji tej brama wyposa ona zostanie w rygiel wewnêtrzny - 179,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych * Dop³ata do bramy automatycznej spe³niaj¹cej jednoczeœnie dwa warunki: wys mm oraz obni one nadpro e LH. Konieczna zamiana napêdu SPIN21 na SPIN22 Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SPA2 (tabela zastosowañ - str. 47) - OTA11 (tabela zastosowañ - str. 47) - MU (bramy z napêdami Shel) Pilot 2-kana³owy FLO2RE Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Pilot 4-kana³owy FLO4RE Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R Fotokomórki MOFB (Spin) Fotokomórki BF (Shel) Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowan¹ anten¹) Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) Dobór si³owników Nice Spin21 Shel ,00 netto 179,00 netto 50,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 90,00 netto 200,00 netto 190,00 netto 160,00 netto 100,00 netto 110,00 netto 110,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Spin41 (SN SNA30) Shel 75L (Shel 75 + SH1) * Dop³ata w przypadku zastosowania napêdu SPIN22 (szczegó³y w opcjach bram automatycznych). ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 16 BRAMY CLASSIC KOLORY PODSTAWOWE

19 Kolory podstawowe Kolory podstawowe (Silk): Standardowe wyposa enie bram rêcznych: Standardowe wyposa enie bram automatycznych: RAL 9016 (Biel), RAL 8014 (Br¹z Sepia). zamek jednostronny z klamk¹ zewnêtrzn¹ w kolorze czarnym, brama rêczna bez rygla wewnêtrznego, zamek umieszczony po lewej stronie bramy patrz¹c od zewn¹trz (opis strona 45). bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. KOMPLETACJA NAPÊDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH SPIN21 Zastosowanie w bramach automatycznych do 4500 x 2250 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 650N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 12V, o mocy 21W, Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). SPIN41 Zastosowanie w bramach od 4750 x 2000 do 5500 x 2250 mm, Si³ownik SN6041 o sile uci¹gu 1000N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca SNA30 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 230V, o mocy 40W, Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem PS 124, Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). SHEL75/75L Zastosowanie w bramach do 4000 x 2375 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 750N, Shel75 - jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³ mm z ³añcuchem, Shel75L - jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³ mm z przed³u eniem szyny 1 m z ³añcuchem i spink¹ (SH1), Wbudowana centrala steruj¹ca, Zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO, Piloty 4-kana³owe FLO4RE 2 szt., Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Wbudowane oœwietlenie, Czêœciowe otwieranie, Wspó³praca z fotokomórkami BF/MOF/FK (opcja). Zestawienie kolorów - kolory podstawowe RAL Biel RAL Br¹z Sepia BRAMY CLASSIC KOLORY PODSTAWOWE 17

20 Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Elegancka, g³adka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewnêtrznej i wewnêtrznej podczas otwierania i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna SHEL Brama automatyczna SPIN Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Cena pomniejszona: Przy zamówieniu bramy rêcznej bez zamka i klamki. W opcji tej brama wyposa ona zostanie w rygiel wewnêtrzny - 179,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych * Dop³ata do bramy automatycznej spe³niaj¹cej jednoczeœnie dwa warunki: wys mm oraz obni one nadpro e LH. Konieczna zamiana napêdu SPIN21 na SPIN22 Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SPA2 (tabela zastosowañ - str. 47) - OTA11 (tabela zastosowañ - str. 47) - MU (bramy z napêdami Shel) Pilot 2-kana³owy FLO2RE Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Pilot 4-kana³owy FLO4RE Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R Fotokomórki MOFB (Spin) Fotokomórki BF (Shel) Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowan¹ anten¹) Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) 230,00 netto 179,00 netto 50,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 90,00 netto 200,00 netto 190,00 netto 160,00 netto 100,00 netto 110,00 netto 110,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Dobór si³owników Nice WZORNIK PALETY RAL Spin21 Spin41 (SN SNA30) Shel 75 * Dop³ata w przypadku zastosowania napêdu SPIN22 (szczegó³y w opcjach bram automatycznych). ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 18 BRAMY CLASSIC KOLORY Z PALETY RAL

21 Dowolny kolor RAL Kolory (Silk): Standardowe wyposa enie bram rêcznych: Standardowe wyposa enie bram automatycznych: Dowolne z palety RAL* * z wy³¹czeniem kolorów per³owych, fluorescencyjnych i metalicznych. zamek jednostronny z klamk¹ zewnêtrzn¹ w kolorze czarnym, brama rêczna bez rygla wewnêtrznego, zamek umieszczony po lewej stronie bramy patrz¹c od zewn¹trz (opis strona 45). bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. KOMPLETACJA NAPÊDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH SPIN21 Zastosowanie w bramach automatycznych do 4500 x 2250 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 650N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 12V, o mocy 21W, Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). SPIN41 Zastosowanie w bramach od 4750 x 2000 do 5500 x 2250 mm, Si³ownik SN6041 o sile uci¹gu 1000N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca SNA30 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 230V, o mocy 40W, Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem PS 124, Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). SHEL75/75L Zastosowanie w bramach do 4000 x 2375 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 750N, Shel75 - jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³ mm z ³añcuchem, Shel75L - jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³ mm z przed³u eniem szyny 1 m z ³añcuchem i spink¹ (SH1), Wbudowana centrala steruj¹ca, Zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO, Piloty 4-kana³owe FLO4RE 2 szt., Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Wbudowane oœwietlenie, Czêœciowe otwieranie, Wspó³praca z fotokomórkami BF/MOF/FK (opcja). Dowolny kolor RAL BRAMY CLASSIC KOLORY Z PALETY RAL 19

22 Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Elegancka, g³adka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewnêtrznej i wewnêtrznej podczas otwierania i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna SHEL Brama automatyczna SPIN * * * * * Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Cena pomniejszona: Przy zamówieniu bramy rêcznej bez zamka i klamki. W opcji tej brama wyposa ona zostanie w rygiel wewnêtrzny - 179,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych * Dop³ata do bramy automatycznej spe³niaj¹cej jednoczeœnie dwa warunki: wys mm oraz obni one nadpro e LH. Konieczna zamiana napêdu SPIN21 na SPIN22 Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SPA2 (tabela zastosowañ - str. 47) - OTA11 (tabela zastosowañ - str. 47) - MU (bramy z napêdami Shel) Pilot 2-kana³owy FLO2RE Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Pilot 4-kana³owy FLO4RE Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R Fotokomórki MOFB (Spin) Fotokomórki BF (Shel) Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowan¹ anten¹) Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) Dobór si³owników Nice Spin21 Spin41 (SN SNA30) Shel ,00 netto 179,00 netto 50,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 90,00 netto 200,00 netto 190,00 netto 160,00 netto 100,00 netto 110,00 netto 110,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Shel 75L (Shel 75 + SH1) * Dop³ata w przypadku zastosowania napêdu SPIN22 (szczegó³y w opcjach bram automatycznych). ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 20 BRAMY CLASSIC DEKORY GRUPA I

23 Dekory GRUPA I Dekory drewnopodobne (Silk): Z³oty D¹b, Orzech, D¹b Bagienny (Odpow. Renolit ), Ciemny D¹b (Odpow. Renolit ), Winchester, Mahoñ, Antracyt Okienny, Br¹z Czekoladowy, Szary, Macore, D¹b Naturalny. Standardowe wyposa enie bram rêcznych: zamek jednostronny z klamk¹ zewnêtrzn¹ w kolorze czarnym, brama rêczna bez rygla wewnêtrznego, zamek umieszczony po lewej stronie bramy patrz¹c od zewn¹trz (opis strona 45). Standardowe wyposa enie bram automatycznych: bez klamki zewnêtrznej i zamka, wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy, Przy wyborze opcji Klamka zewnêtrzna z zamkiem brama bez wewnêtrznego rygla blokuj¹cego. KOMPLETACJA NAPÊDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH SPIN21 Zastosowanie w bramach automatycznych do 4500 x 2250 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 650N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 12V, o mocy 21W, Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). SPIN41 Zastosowanie w bramach od 4750 x 2000 do 5500 x 2250 mm, Si³ownik SN6041 o sile uci¹gu 1000N, Jednoelementowa szyna prowadz¹ca SNA30 o d³. 3m z paskiem zbrojonym, Centrala steruj¹ca BLUEBUS, Radioodbiornik SMXI (FLOR), Pilot 2-kana³owy FLO2RE 1 szt., Oœwietlenie arówka 230V, o mocy 40W, Opcjonalnie mo liwoœæ wspó³pracy z akumulatorem PS 124, Tryb uœpienia w stanie spoczynku, Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy, Wspó³praca z fotokomórkami MOFB (opcja). SHEL75/75L Zastosowanie w bramach do 4000 x 2375 mm, Si³ownik o sile uci¹gu 750N, Shel75 - jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³ mm z ³añcuchem, Shel75L - jednoelementowa szyna prowadz¹ca o d³ mm z przed³u eniem szyny 1 m z ³añcuchem i spink¹ (SH1), Wbudowana centrala steruj¹ca, Zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO, Piloty 4-kana³owe FLO4RE 2 szt., Amperometryczny system wykrywania przeszkody, Wbudowane oœwietlenie, Czêœciowe otwieranie, Wspó³praca z fotokomórkami BF/MOF/FK (opcja). Zestawienie kolorów - DEKORY GRUPA I Z³oty D¹b Orzech Ciemny D¹b (Nr Renolit ) D¹b Bagienny (Nr Renolit ) Winchester Mahoñ Antracyt Okienny Br¹z Czekoladowy Szary Macore D¹b Naturalny BRAMY CLASSIC DEKORY GRUPA I 21

24 Classic rêczne/automatyczne Charakterystyka bram: Elegancka, g³adka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnêtrznej, od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco, Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem, Wype³nienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gruboœci ok. 40 mm, Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo, System wywa ania na sprê ynach skrêtnych testowanych na min cykli, Brama standardowo wyposa ona w zabezpieczenie w przypadku pêkniêcia sprê yn, Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo liwiaj¹ca przyciêcie palców od strony zewnêtrznej i wewnêtrznej podczas otwierania i zamykania bramy, Gwarancja**: Bramy i automatyka - 24 miesi¹ce od daty W bramach o szerokoœci powy ej 4750 mm sprzeda y. stosowane s¹ profile usztywniaj¹ce. Tabela z wymiarami bram rêcznych i automatycznych Classic Wymiar otworu szer. x wys. (mm) 2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2250 Brama rêczna Brama automatyczna SHEL Brama automatyczna SPIN * * * * * Opcje do bram rêcznych Dop³aty: Dwustronne ryglowanie zamka (dop³ata do standardowego jednostronnego ryglowania) 179,00 netto Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto Cena pomniejszona: Przy zamówieniu bramy rêcznej bez zamka i klamki. W opcji tej brama wyposa ona zostanie w rygiel wewnêtrzny - 179,00 netto Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram automatycznych * Dop³ata do bramy automatycznej spe³niaj¹cej jednoczeœnie dwa warunki: wys mm oraz obni one nadpro e LH. Konieczna zamiana napêdu SPIN21 na SPIN22 Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz: - SPA2 (tabela zastosowañ - str. 47) - OTA11 (tabela zastosowañ - str. 47) - MU (bramy z napêdami Shel) Pilot 2-kana³owy FLO2RE Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym Pilot 4-kana³owy FLO4RE Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R Fotokomórki MOFB (Spin) Fotokomórki BF (Shel) Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowan¹ anten¹) Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowan¹ anten¹) Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów - str. 45 Opcje do bram rêcznych i automatycznych Dop³ata za obni one nadpro e (sprê yny skrêtne z ty³u) min. 120/130 mm Rygiel wewnêtrzny K¹townik do monta u bocznego prowadnicy pionowej K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm Uchwyt listwy nadpro owej. Przeznaczenie do nadpro y ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) Dobór si³owników Nice Spin21 Spin41 (SN SNA30) Shel ,00 netto 179,00 netto 50,00 netto 90,00 netto 100,00 netto 90,00 netto 200,00 netto 190,00 netto 160,00 netto 100,00 netto 110,00 netto 110,00 netto 250,00 netto 35,00 netto 8,00 netto/szt. 55,00 netto/szt. 10,00 netto/szt. Shel 75L (Shel 75 + SH1) * Dop³ata w przypadku zastosowania napêdu SPIN22 (szczegó³y w opcjach bram automatycznych). ** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice. 22 BRAMY CLASSIC DEKORY GRUPA II

Spis treœci. Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne 8-9 10-11. Kolory podstawowe Kolory standardowe

Spis treœci. Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne 8-9 10-11. Kolory podstawowe Kolory standardowe Spis treœci Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe Kolory standardowe 8-9 10-11 Nice Classic (Silk) - Wymiary standardowe - Rêczne/Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe. 8-9 Kolory standardowe

Spis treœci. Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe. 8-9 Kolory standardowe Spis treœci Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe 8-9 Kolory standardowe 10-11 Kolory drewnopodobne 12-13 Nice Classic (Silk) - Wymiary standardowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK NICE BRAMY GARA OWE

CENNIK NICE BRAMY GARA OWE CENNIK NICE BRAMY GARA OWE Wa ny od 01.06.2015 Kapita³ zak³adowy spó³ki 1.000.000 PLN, S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, nr KRS 0000023328

Bardziej szczegółowo

Bramy gara owe. Cennik 2012 01.2012. www.nice.pl. Bramy gara owe segmentowe

Bramy gara owe. Cennik 2012 01.2012. www.nice.pl. Bramy gara owe segmentowe Bramy gara owe Bramy gara owe segmentowe Cennik 2012 01.2012 Kapita³ zak³adowy spó³ki 1.000.000 PLN, S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, nr

Bardziej szczegółowo

Bramy gara owe. segmentowe

Bramy gara owe. segmentowe Bramy gara owe segmentowe Nowoczesne, funkcjonalne i eleganckie bramy dostêpne w czterech wariantach wzorniczych, dopasowane do potrzeb i upodobañ u ytkowników. Mo liwoœæ sterowania automatycznego i rêcznego.

Bardziej szczegółowo

Bramy gara owe. Cennik II Edycja Wa ny od Bramy gara owe segmentowe

Bramy gara owe. Cennik II Edycja Wa ny od Bramy gara owe segmentowe Bramy gara owe Bramy gara owe segmentowe Cennik 2012 - II Edycja Wa ny od 01.09.2012 Kapita³ zak³adowy spó³ki 1.000.000 PLN, S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK NICE BRAMY GARA OWE

CENNIK NICE BRAMY GARA OWE CENNIK NICE BRAMY GARA OWE Wa ny od 01.06.2015 Kapita³ zak³adowy spó³ki 1.000.000 PLN, S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, nr KRS 0000023328

Bardziej szczegółowo

NICE BRAMY GARA OWE NICE BRAMY PRZEMYS OWE

NICE BRAMY GARA OWE NICE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK Wa ny od 04.04.2016 NICE BRAMY GARA OWE NICE BRAMY PRZEMYS OWE NEW NSB Antracyt Metalik Sosna Palona Spis treœci Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe - 0Rêczne/Automatyczne Kolory

Bardziej szczegółowo

Nice Simple Classic - Br¹z Szary (Woodgrain) Bramy gara owe. segmentowe

Nice Simple Classic - Br¹z Szary (Woodgrain) Bramy gara owe. segmentowe Nice Simple Classic - Br¹z Szary (Woodgrain) Bramy gara owe segmentowe Dla Ciebie, dla Twojego domu Brama gara owa stanowi wizytówkê ka dego domu. Nice oferuje bramy o klasycznej i ponadczasowej formie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2019 NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE

CENNIK 2019 NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE CENNIK 019 NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE Kolory podstawowe bramy Woodgrain oraz Silk to dwa najbardziej klasyczne kolory, RAL 9016 Biel i RAL 8014

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Typy prowadzeñ i wymiary monta owe. Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe

Spis treœci. Typy prowadzeñ i wymiary monta owe. Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe Spis treœci Nice Simple Classic (Woodgrain) - Wymiary standardowe 0 - Rêczne/Automatyczne Kolory podstawowe 8-9 Kolory standardowe 10-11 Dowolny kolor RAL 1-13 Kolory drewnopodobne 14-15 Nice Simple Classic

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15 CENNIK BRAMY GARAŻOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Warunki ogólne 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZ BRAMY EMYS OWE PRZEMYS OWE

BRAMY PRZ BRAMY EMYS OWE PRZEMYS OWE BRAMY PRZEMYS OWE I. ane zabudowy bram ISO 40 B H H1 X szerokoœæ œwiat³a otworu wysokoœæ œwiat³a otworu minimalne wolne nadpro e szerokoœæ wêgarków odleg³oœæ od krawêdzi nadpro a do do³u prowadnic poziomych

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu

Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu Bramy montuje si za otworem od wewnàtrz pomieszczenia, dzi ki czemu ca e Êwiat o otworu pozostaje do dyspozycji u ytkownika. Bramy

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

Cennik wa ny od 03.03.2014 r. Automatyka dla domu

Cennik wa ny od 03.03.2014 r. Automatyka dla domu Cennik wa ny od 03.03.014 r. Automatyka dla domu Spis treœci Informacje o firmie -3 Automatyka do bram wjazdowych Dynamos Linear 400 Linear 600 Jet Modus 6-7 8-9 10-11 1-13 14-15 Automatyka do bram gara

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY GARAŻOWE

CENNIK BRAMY GARAŻOWE CENNIK BRAMY GARAŻOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Ceny 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/P Informacje ogólne Brama dwuskrzydłowa typu: BGDS/P przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych itp. Ościeżnica wykonana

Bardziej szczegółowo

NICE SPIN 21 do 9m2 - NEGOCJUJ CENĘ AUTOMATYKA NICE. Funkcjonalne i nowoczesne napędy do bram garażowych Nice

NICE SPIN 21 do 9m2 - NEGOCJUJ CENĘ AUTOMATYKA NICE. Funkcjonalne i nowoczesne napędy do bram garażowych Nice Dane aktualne na dzień: 05-07-2019 17:40 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/nice-spin-21-do-9m2-negocjuj-cene-p-85.html NICE SPIN 21 do 9m2 - NEGOCJUJ CENĘ Cena Dostępność Czas wysyłki 979,00

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Ponadczasowe wzornictwo Dostępne wszystkie wymiary Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PVC WAŻNY OD: 14-08-2015 OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

I. Oznaczenia bram gara owych

I. Oznaczenia bram gara owych RAMY GARAZOE I. Oznaczenia bram gara owych Model p³ata bramy: yró nik: bramy segmentowe izolowane gara owe SD -SD -SD SP -SP SK SMD (struktura deski) p³at bramy z poziomymi mi rowkowymi w deseniu drewnopodobnym

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA DO BRAM GARA OWYCH 18-19 Ovo 20-21 Book 22-23 Rolls CENTRALE STERUJ CE

AUTOMATYKA DO BRAM GARA OWYCH 18-19 Ovo 20-21 Book 22-23 Rolls CENTRALE STERUJ CE WKRÓTCE! SPIS TREŒCI AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH 6-7 Dynamos 500 6-7 Dynamos 1000 AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD OWYCH 8-9 Linear 400 4V 10-11 Linear 500 4V 1-13 Jet 14-15 Modus AUTOMATYKA DO BRAM GARA OWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen.

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen. SPECJALISTCZNE CENTRUM OGRODZEŃ, BRAM, GARAŻY Stu-Re P.W. 42-680 Tarnowskie Góry,ul.Zagórska 38 ( przy drodze nr 11- dawniej 43 z Katowic do Poznania ) e-mail:sture@poczta.onet.pl, www.zagorska38.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja 2013 www.normstahl.pl Nowości produktowe 2013 Secura NOWOŚĆ! Secura z drzwiami NOWOŚĆ! Optymalna izolacyjność cieplna dzięki panelom grubości 42 mm 10 oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH Wzornik paneli rezydencjonalnych Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH edycja: marzec 2012 Piękne wzornictwo inspirowane naturalnymi materiałami i modernistycznym designem PRZEWAGA KONKURENCYJNA BRAM

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 4 Powierzchnie i kolory...strona 5

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI PVC OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

CENNIK DRZWI PVC OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI CENNIK DRZWI PVC OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli.

Bardziej szczegółowo

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota drzwi na pilota

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota  drzwi na pilota magic door drzwi na pilota KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota ważny od 01/06/2015 2 799,- * z przeszkleniem, lustro lub szyba piaskowana DRZWI NA PILOTA 2 55 MD wzór 01 72 MD wzór 01 55 MD wzór 02 72

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

CENNI K 2015. Spis treści: Strona 1 Ogrodzenia panelowe grubość drutu 4mm. Strona 2 Ogrodzenia panelowe grubość drutu 5mm. Strona 3 Bra my i furtki

CENNI K 2015. Spis treści: Strona 1 Ogrodzenia panelowe grubość drutu 4mm. Strona 2 Ogrodzenia panelowe grubość drutu 5mm. Strona 3 Bra my i furtki CENNI K 2015 Spis treści: Strona 1 Ogrodzenia panelowe grubość drutu 4mm Strona 2 Ogrodzenia panelowe grubość drutu 5mm Strona 3 Bra my i furtki Strona 4 Automatyka do bram przesuwnych NICE Strona 5 Automatyka

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT

CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT Ważny od 01.02.2014 Aktualizacja z dnia 06.03.2012 WIMONT Jerzy Wiśniowski 41-709 Ruda Śląska ul. Niedurnego 107 Tel. (032) 2400396 fax. (032) 2782431 e-mail

Bardziej szczegółowo

DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE

DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE Produkujemy bramy garażowe z pasją od 1991 roku. Dbamy o relacje z naszymi partnerami. Stawiamy na precyzję, solidność wykonania i standardy bezpieczeństwa. O FIRMIE Olypms group

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA OCHRONNE Informacje techniczne

OGRODZENIA OCHRONNE Informacje techniczne OGRODZENIA OCHRONNE Informacje techniczne X-Guard X-Guard to system ogrodzeń bezpieczeństwa, który spełnia aktualną dyrektywę maszynową 2006/42/WE dotyczącą zabezpieczania maszyn z 29 grudnia 2009. Szeroka

Bardziej szczegółowo

O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR

O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR Markowe Bramy O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR BOLONIA BOLONIA (gr. 40mm) Panel z mikroprofilowaniem

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIUM WAŻNY OD: 14-08-2015 OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła

Bardziej szczegółowo

CAME BX PLUS STANDARD 400kg

CAME BX PLUS STANDARD 400kg Dane aktualne na dzień: 07-02-2017 10:45 Link do produktu: /came-bx-plus-standard-400kg-p-462.html CAME BX PLUS STANDARD 400kg Cena Dostępność Numer katalogowy 1 535,00 zł Dostępny CAME BX PLUS STANDARD

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ www.aluplast.com.pl SOLIDNA KONSTRUKCJA bezpieczny dom Ciepło i spokój w Twoim garażu Bramy segmentowe

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl

Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012 Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Nowość produktowa: BaseMatic Od wiosny 2012 specjalnie od Normstahl Entrematic! W najbliższych tygodniach Twój

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI DREWNIANYCH

CENNIK DRZWI DREWNIANYCH CENNIK DRZWI DREWNIANYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

CENNIK DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE CENNIK DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE Cennik ważny od: 07.09.205 DK-prof Sp. z o.o. 33-395 Chełmiec, Biczyce Dolne 85 tel. 8 440 42 97, fax 8 443 9 48 biuro@dk-prof.eu, www.dk-prof.eu NIP: 734-325-33-59 Bank

Bardziej szczegółowo

SERCE. bramy. Wprawia w ruch. automatyka. do bram przesuwnych

SERCE. bramy. Wprawia w ruch. automatyka. do bram przesuwnych SERCE Wprawia w ruch bramy automatyka do bram przesuwnych udogodnienia Ræczne A co, gdy nie ma pràdu? Czasem, po burzy czy wichurze, nastêpuj¹ przerwy w dostawie pr¹du. Ale bez obaw dziêki mechanizmowi

Bardziej szczegółowo

Pulpity sterownicze DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ "FLAT-PACK"

Pulpity sterownicze DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ FLAT-PACK Pulpity sterownicze Pulpity sterownicze Linia pulpitów sterowniczych firmy ETA zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych nabywców. Charakteryzuje siê ona prost¹ eleganck¹ lini¹, pozwalaj¹c¹ u

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe.

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe. Katalog techniczny produktu Bramy garażowe Wymiarowanie D HR lewa H prawa LS W RS ostateczna wysokość podłogi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami. Planując

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 5 Rozmiary standardowe...strona 6 Wymiary

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2014 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016, RAL 8014, ADS703

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł PROMOCJA WIŚNIOWSKI CASHBACK Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł 150zł cashback Bramy Drzwi ogrodzenia Formularz rejestracyjny i Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne OK OWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne CIRCEO 0049 OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE EN 1125:1997/A:2001 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych 22-476528 22-476536 22-476544 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Samozamykacz z krzywkå. DORMA TS 90 Impulse

Samozamykacz z krzywkå. DORMA TS 90 Impulse Samozamykacz z krzywkå DORMA TS 90 Impulse DORMA TS 90 Impulse Samozamykacz z krzywkå Najnowocze niejsza technika na wiatowy rynek Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to po åczenie najwy szej technologii

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny: wbudowana lampa ostrzegawcza z funkcj¹ nocne oœwietlenie. Górna pokrywa wykonana z aluminium.

Bezpieczny: wbudowana lampa ostrzegawcza z funkcj¹ nocne oœwietlenie. Górna pokrywa wykonana z aluminium. Szlabany Nice Bezpieczny: wbudowana lampa ostrzegawcza z funkcj¹ nocne oœwietlenie. Górna pokrywa wykonana z aluminium. Programowalne wyjœcia do oœwietlania daj¹ce a 18 ró nych mo liwoœci trybów œwiecenia

Bardziej szczegółowo

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r.

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r. 70LAT Normstahl BRAMY GARAŻOWE Markowy europejski producent Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 01.09.2016 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis

Bardziej szczegółowo

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU Aluminiowe drzwi boczne najczęściej znajdują zastosowanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego w bramę segmentową

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą 2 Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Rolety DK-PROF wykonane są z najwyższej jakości komponentów i materiałów, gwarantujących długotrwałą satysfakcję z użytkowania.

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

EuropaPromotion informacja o cenach

EuropaPromotion informacja o cenach EuropaPromotion 2017 - informacja o cenach Garażowa brama segmentowa RenoMatic 2017 Ocieplane segmenty o grubości 42 mm, z przetłoczeniami typ M. Na zewnątrz powierzchnia Sandgrain w 3 kolorach: biały

Bardziej szczegółowo

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE edycja 1 / 2015 Dlaczego warto wybrać drzwi panelowe PLASTBUD?... 3 Zestawienie paneli... 4 Drzwi panelowe z wypełnieniem Aluprof MB-86... 6 Typy drzwi panelowych... 7 Drzwi wejściowe

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa X-GUARD CLASSIC. www.haberkorn.pl

Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa X-GUARD CLASSIC. www.haberkorn.pl Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa X-GUARD CLASSIC www.haberkorn.pl Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa - X-GUARD CLASSIC Informacje techniczne Odstęp ochronny 120*, 200 mm Rurki pionowe 30x20 mm Rurki poziome

Bardziej szczegółowo

WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji. Drzwi WIŚNIOWSKI to uniwersalne rozwiązanie do każdego domu. W zależności od funkcji jaką mają spełniać zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne, szklane charakteryzują się świetnymi parametrami odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Cennik okien i drzwi PCV (typowych) Encore

Cennik okien i drzwi PCV (typowych) Encore Cennik okien i drzwi PCV (typowych) Encore * Podane ceny są cenami brutto z montażem surowym. Okna w kolorze białym. Typ okna: O1 Wymiary okna (szerokość x wysokość) : 865 x 535 mm Cena: 220 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Rolety Zewnętrzne. System Nadokienny. Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo

Rolety Zewnętrzne. System Nadokienny. Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo Rolety Zewnętrzne System Nadokienny Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo VR165 PVC wymiary: 165 x 240 mm maksymalna efektywna wysokość pancerza: do 182 cm montaż: adaptacja uniwersalna PVC otwieranie:

Bardziej szczegółowo

BRAMY. wersja: maj 2016 UCHYLNE SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE

BRAMY. wersja: maj 2016 UCHYLNE SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE BRAMY wersja: maj 2016 UCHYLNE SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE Spis treści bramy uchylne... 3 bramy segmentowe... 7 bramy przemysłowe... 22 Informacje ogólne: Wszelkie informacje zawarte w Katalogu nie stanowią

Bardziej szczegółowo