w sprawie Regu laminu okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycac h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie Regu laminu okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycac h"

Transkrypt

1 Zarzqdzenie Nr Starosty Powiatu Ro pczyc ko - Sqdziszows kiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie Regu laminu okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycac h Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzgdowych (t.j. Dz. U. z 201 4r., poz z poin. zm). Zarzqdzam, co nastqpuje: u $1. 1. Wprowadzam Regulamin okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycach zatrudnionych na stanowiskach urzqdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzqdniczych w brzmieniu stanowiqcym zatqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 2. Regulamin, o ktorym mowa w pkt. 1 okresla sposob dokonywania okresowych ocen, okresy, za ktore jest sporzqdzana ocena, kryteria, na podstawie ktdrych jest sporzqdzana ocena oraz skalq ocen. 52.Za prawidtowq realizacjq postanowien zawartych w Regulaminie odpowiedzialni sq bezposredni przetozeni pracownikow samorzqdowych. 93. Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Dyrektorowi Wydziatu Administracyjnego i Kadr 54. Traci moc Zarzqdzenie Nr 34/09 Starosty Powiatu Ropczycko - Sqdziszowskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ropczycach Regulamin~~ okresowej oceny pracownikow samorzqdowych zatrudnionych na stanowiskach urzqdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzqdniczych. 55. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

2 Zalqcznik Nr 1 do Zanqdzenia Nr 8 /2016 Starosty Powiatu Ropczycko -Spdziszowskiego z dnia 22 stycznia 2016~ Regulamin okresowej oceny pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycach Regulamin okresowej oceny pracownikow, zwany dalej regulaminem, okresla: a) sposob dokonywania okresowych ocen; b) okresy, za ktore sporzqdzana jest ocena; c) kryteria oceny; d) skalq ocen. llekroc w regulaminie jest mowa o: a) ustawie - naleiy przez to rozumiec ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U.z 2014r., poz z pozn. zm.); b) pracowniku - naleiy przez to rozumiec osobq zatrudnionq na stanowisku urzqdniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzqdniczym w Starostwie Powiatowym w Ropczycach; c) starostwie - nalezy przez to rozumiec Starostwo Powiatowe w Ropczycach; d) bezposrednim pneiozonym - nalezy przez to rozumiec osobq kierujqcq komorkq organizacyjnq zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego; e) ocenie - nalezy przez to rozumiec okresowq ocenq pracownika; f) oceniajqcym - naleiy przez to rozumiec bezposredrliego prze+ozonego pracownika dokonujqcego okresowej oceny. Regulamin stosuje siq do pracownikow zatrudnionych na stanowiskach urzqdniczych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, w tym kierowniczych stanowiskach urzqdniczych. 1. Ocena pracownikow dokonywana jest w formie pisemnej na podstawie kryteriow okreslonych w niniejszym Regulaminie. 2. Pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzqdniczych i kierowniczych stanowiskach urzqdniczych niezwiqzanych z kierowaniem wewnqtrznq komorkq organizacyjnq starostwa podlegajq ocenie wg nastqpujqcych kryteriow: Efektywnosc, Fachowosc, Komunikacja, Planowanie i Organizacja Pracy, Wspotpraca, Etyka Urzqdnicza. 3. Pracownicy Starostwa zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach urzqdniczych zwiqzanych z kierowaniem wewnqtrznq komorkq organizacyjnq bqdq oceniani dodatkowo oprocz kryteriow wymienionych w ust. 2 wg kryterium : Zarzqdzanie. 4. Oceny pracownikow dokonuje bezposredni przetozony pracownika w oparciu o analizq jego pracy w okresie podlegajqcym ocenie oraz rozmowy z ocenianym pracownikiem. 5. Oceny dyrektorow wydziatow, kierownikdw referatow oraz pracownikow zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy dokonuje Starosta, Wicestarosta, Czlonek Zarzqdu, Sekretarz Powiatu lub Skarbnik Powiatu sprawujqcy bezposredni nadzor zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ropczycach. 6. Starosta moze wyznaczyc ( upowainic ) Sekretarza Powiatu lub innq osobq do dokonania oceny pracownikow, w stosunku do ktorych sprawuje bezposredni nadzor.

3 1. Oceniajqcy nie pozniej, niz 5 dni przed dokonaniem oceny przeprowadza rozmowq z ocenianym pracownikiem i zawiadamia go o terminie dokonania oceny. lwzor zawiadomienia stanowi zaiqcznik nr 1 do Regulaminu /. 2. Przedmiotem rozmowy jest omowienie z ocenianym pracownikiem sposobu realizacji obowiqzkow wynikajqcych z zakresu czynnosci na zajmowanym stanowisku oraz obowiqzkow wynikajqcych z ustawy o pracownikach samorzqdowych tj.: 1) dbalosc o wykonywanie zadan publicznych oraz o srodki publiczne, z uwzglqdnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesow obywateli, 2) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisow prawa, 3) wykonywanie zadan sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 4) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostqpnianie dokumentow znajdujqcych siq w posiadaniu komorki starostwa, w ktorej pracownik jest zatrudniony, jezeli prawo tego nie zabrania, 5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 6) zachowanie uprzejmosci i zyczliwosci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwladnymi oraz wspolpracownikami, 7) zachowanie siq z godnosciq w miejscu pracy i poza nim, 8) stale podnoszenie umiejqtnosci i kwalifikacji zawodowych, 9) sumienne i staranne wypelnianie polecen przelozonego, z zastrzezeniem, iz jezeli w przekonaniu pracownika samorzqdowego polecenie przelozonego jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomylki, pracownik ten powinien przedstawic swoje zastrzezenia na pismie. 3. Po zakonczeniu rozmowy oceniajqcy informuje ocenianego pracownika o dalszym trybie procedury dokonywania oceny. 1. Oceny pracownika dokonuje siq nie rzadziej niz raz na dwa lata i nie czqsciej niz raz na 6 miesiqcy. 2. Pierwszej ocenie pracownik podlega po przepracowaniu 6 miesiqcy. 3. Okresowa ocena pracownikow dokonywana jest w miesiqcu lutvm za okres dwoch ostatnich lat. Ostatecznym terminem sporzqdzenia oceny na pismie jest ostatni dzieri miesiqca lutego, Do tego dnia oceniajqcy zobowiqzani sq przekazac arkusze ocen Staroscie Powiatu z zastrzezeniem ust. 5 i ust Termin dokonania oceny moze zostac zmieniony w przypadku : 1)usprawiedliwionej nieobecnosci pracownika trwajqcej co najmniej 6 miesiqcy (zwolnienie lekarskie, urlop macierzynski, wychowawczy, bezplatny), 2) zmiany stanowiska pracy lub zakresu obowiqzkow. 5. W wyzej wymienionych przypadkach oceny dokonuje siq niezwlocznie po 6 miesiqcach od dnia powrotu do pracy lub zmiany zakresu obowiqzkow czy stanowiska. 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci pracownika lub oceniajqcego w miesiqcu wyznaczonym na przeprowadzenie okresowej oceny, o ktorym mowa w ust. 3, oceny dokonuje siq w terminie 30 dni po ich powrocie do pracy nowym terminie sporzqdzenia oceny na pismie oceniajqcy powiadamia niezwlocznie pracownika. Mzor powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi zajqcznik nr 2 do regulaminu/. 1. Ocenie nie podlegajq: pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru, powolania, oraz na stanowiskach doradcow i asystentow, pomocniczych i obslugi. 2. Ocenie nie podlegajq pracownicy bqdqcy w okresie wypowiedzenia.

4 1. Ocenq sporzqdza siq na arkuszu okresowej oceny pracownika, ktorego wzor stanowi zaiqcznik nr 3 i nr 4 do regulaminu./ Zafqcznik Nr 3 - Arkusz oceny pracownika zatrudnionego na stanowisku urzqdniczym oraz kierowniczym stanowisku urzqdniczym niezwiqzanym z kierowaniem komorkq wewnqtrznq; Zafqcznik Nr 4 - Arkusz oceny pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzqdniczym zwiqzanym z kiero waniem komorkq we wnqtrznq/ 2. Arkusze okresowej oceny pracownika przekazuje oceniajqcym komorka Starostwa wtasciwa do spraw kadr papierowo lub za posrednictwem poczty elektronicznej. 1. Ustala siq nastqpujqce przedziaty punktowe okreslajqce poziom wykonywania obowiqzkow przez ocenianego przy zatozeniu, ze dopuszczalne sq nastqpujqce poziomy oceny oraz ich odpowiedniki punktowe: poniiej oczekiwan ( 1-4 pkt.), zgodnie z oczekiwaniami ( 5-8 pkt.), powyiej oczekiwan ( 9-10 pkt.) I Poniiej oczekiwali Brak zadowalajqcych wynik6w pracy utrzymujqcy sic od dluzszego czasu; brak zaangazowania, brak rokowari na poprawe, problemy w realizacji zadari, poziom pracy, 1-4 pkt. zachowanie i postawa niezgodna lub znacznie I ponizej standard6w L I I Zgodnie z Zadania realizowane sq zgodnie z ustalonym 5-8 pkt. 1 oczekiwaniami standardem, kluczowe kompetencje sq na poziomie satysfakcjonujqcym 1 i odpowiadajqcym oczekiwaniom I A Powyzej oczekiwali Ewidentny sukces w realizacji zadari, wzorowe 9-10 pkt. zaangaiowanie i postawa, nastawienie na I I jakos6 i rozwoj osobisty, wyr6znia sic na tle ~ I 1 innych, tworzy nowa jako~t pracy I Lpp -- ~ J 2. W czqsci A Arkusza okresowej oceny pracownika, oceniajqcy wpisuje opiniq dotyczqcq wykonywania obowiqzkow przez ocenianego w okresie, w ktorym podlegat ocenie poprzez wyliczenie sredniej wartosci punktow uzyskanych przez ocenianego. Punkty oblicza siq poprzez zsumowanie punktow poszczegolnych kryteriow ( od 1 do 6, lub od 1 do 7) i podzieleniu ich przez liczbq kryteriow ( 6 lub 7). 3. W czqsci B Arkusza okresowej oceny pracownika, oceniajqcy okresla poziom wykonywania obowiqzkow przez ocenianego zgodnie z zatoieniami zawartymi w ust. 1 i przyznaje ocenq okresowq (pozytywnq - jeieli zaznaczony zostal poziom powyiej oczekiwari i zgodnie z oczekiwaniami lub negatywnq - jeieli zaznaczony zostal poziom ponizej oczekiwan) oraz uzasadnia przyznanie oceny. i 1. Oceniajqcy po dokonaniu oceny niezwlocznie dorqcza ocenianemu ocenq sporzqdzonq na pismie i poucza go o przyslugujqcym mu prawie ztozenia odwolania. 2. Fakt zapoznania siq z ocenq sporzqdzonq na pismie oceniany potwierdza datq i podpisem w czqsci C arkusza okresowej oceny pracownika. 3. Po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, oceniajqcy przekazuje ocenianemu kopiq arkusza okresowej oceny pracownika.

5 1. Pracownikowi sluzy prawo zlozenia pisemnego odwolania od oceny do Starosty Powiatu w terminie 7 dni od dnia dorqczenia oceny. Odwolanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierac uzasadnienie, l Wzor odwotania stanowi zatqcznik nr 5 do Regulaminu/. 2. Bezposredni przelozony pracownika odwolujqcego siq od oceny, zobowiqzany jest przedtoiyc StaroScie, w terminie 3 dni roboczych, pisemne odniesienie siq do uzasadnienia zawartego w odwolaniu od oceny. 3. Starosta rozpatruje odwolanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwolania, a o wyniku tego rozpatrzenia oceniany zostaje poinformowany pisemnie. 4. W przypadku uwzglqdnienia odwolania ocenq zmienia siq albo dokonuje siq oceny po raz drugi. 1. W przypadku uzyskania przez ocenianego pracownika negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje siq nie wczesniej niz po uplywie 3 miesiqcy od dnia zakoriczenia poprzedniej oceny. 2. Termin ponownej oceny ustala oceniajqcy nie pozniej nii w ciqgu miesiqca od dnia sporzqdzenia na pismie poprzedniej oceny i powiadamia ocenianego / Wzor powiadomienia o dodatkowym terminie oceny stanowi zatqcznik nr 6 do Regulaminu/. 3. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiqzaniem umowy o pracg, z zachowaniem okresow wypowiedzenia. 1. Oceniajqcy przekazuje oryginal Arkusza okresowej oceny pracownika Staroscie Powiatu na,jpozniej w dniu nastqpnym po potwierdzeniu zapoznania siq przez Ocenianego ze sporzqdzonq ocenq. 2. Oryginal arkusza okresowej oceny pracownika, po akceptacji przez Starostg, wlqcza siq do akt osobowych pracownika. 3. Zabrania siq udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupowaznionym.

6 Zalqcznik Nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikbw Starostwa Po wiato wego w Ropczycach Ropczyce, dnia (imiq i nazwisko)... (stanowisko) POWIADOMIENIE 0 'TERMINIE OCENY Na podstawie 95 ust. 1 Regularninu okresowej oceny pracownikow zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach informuje, ze po przeprowadzeniu rozrnowy w dniu terrnin okresowej oceny zostal. ustalony na dzieri (podpis oceniajqcego)... (potwierdzenie odbioru powiadomienia przez ocenianego)

7 Zalqcznik Nr 2 do Regulaminu okresowej oceny pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycach Ropczyce, dnia (imie i nazwisko)... (stanowisko) POWIADOMIENIE 0 NOWYM TERMINIE OCENY Na podstawie Ej 6 ust. 7 Regulaminu okresowej oceny pracownik6w zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach inforrnujq, ie wyznaczony na dzieri... terrnin okresowej oceny zostal przesuniqty na... Przyczynq przesuniecia terminu jest:... ( wskazac uzasadnienie przesuniecia np. usprawiedliwiona nieobecnoic' w pracy ocenianego pracownika, zmiana stanowiska pracy lub zakresu obowiqzkdw) (podpis oceniajqcego)... (potwierdzenie odbioru powiadomienia przez ocenianego)

8 Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu okresowej oceny pracownikbw Starostwa Powiatowego w Ropczycach Arkusz okresowej oceny pracownika zatrudnionego na stanowisku urzqdniczym oraz kierowniczym stanowisku urzedniczym niezwiqzanym z kierowaniem komorkq wewnqtrznq... pieczel placowki I. Dane dotyczqce pracownika i poprzedniej oceny 1. Imiq Nazwisko Stanowisko Data rozpoczecia pracy na obecnym stanowisku Poprzednia ocena Data sporzqdzenia poprzedniej oceny Opinia dotyczqca wykonywania obowiqzkow przez ocenianego Oceny pracy naleiy dokonywac w skali od I do 10 I- 4 pkt. - ponizej oczekiwan - Brak zadowalajqcych wynikow pracy utrzymujqcy siq od dluzszego czasu; brak zaangazowania, brak rokowan na poprawq, problemy w realizacji zadari, poziom pracy, zachowanie i postawa niezgodna lub znacznie ponizej standardow 5-8 pkt. - zgodnie z oczekiwaniami - Zadania realizowane sq zgodnie z ustalonym standardem, kluczowe kompetencje sq na poziomie satysfakcjonujqcym i odpowiadajqcym oczekiwaniom 9-10 pkt. - powyiej oczekiwan - Ewidentny sukces w realizacji zadan, wzorowe zaangazowanie i postawa, nastawienie na jakosk i rozwoj osobisty, wyroznia siq na tle innych, tworzy nowq jakosc PracY

9 Kryteria oceny - charakterystyka: 1. EFEKTYWNOSC - priorytetowe traktowanie jakosci pracy, skutecznosc obslugi klienta, optymalne wykorzystanie zasobow ( czasu, energii, narzqdzi, finansow) do realizacji zalozonych efektow, odpowiednie i skuteczne dobieranie i tworzenie instrumentow realizacji zadan, uzyskiwanie zakladanychl wyznaczonych efektow pracy 2. FACHOWOSC - dostrzeganie istniejqcych problemow, logiczne analizowanie ich przyczyn, posiadanie swiadomosci potrzeb i wizji wlasnego rozwoju zawodowego, podnoszenie swoich kwalifikacji nadqzajqc za wspolczesnymi trendami, poszukujqc przykladow,,najlepszych praktyk mozliwych do zastosowania na stanowisku, umiejqtnosc skutecznego wykorzystywania swoich kompetencji w codziennej pracy, samodzielnosc w podejmowaniu i wykonywaniu wszystkich zadan lezqcych w zakresie kompetencji 3. KOMUNIKACJA - jasnosc i logika w formulowaniu mysli slownych i pisemnych, rzeczowosc i uprzejmosc w odnoszeniu siq do przelozonych i wspolpracownikow oraz klientow Starostwa, umiejqtne rozpoznanie zrodla i fazy konfliktu i w zaleznosci od sytuacji wybor wlasciwego sposobu reakcji, dbalosc o wspolpracq w zespole, zapewnianie sprawnego przeplywu informacji, zjednywanie rozmowcy poprzez uwazne sluchanie, tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy oraz wyciqganie wlasciwych wnioskow 4. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY - dbalosc o dotrzymywanie terminow wykonania zadan i jakosci pracy, gromadzenie przydatnych do realizacji zadania informacji, racjonalne kalkulowanie kosztow, skuteczne przewidywanie problemow, budowanie planow awaryjnych, efektywnosc dzialan naprawczych, ustalanie jasnych, konkretnych celow, priorytetow, terminowa realizacja zadan i osiqganie celow zarowno indywidualnych jak i zespolowych, w tym dla calego Starostwa 5. WSPOLPRACA - dzielenie siq swojq wiedzq, doswiadczeniem i pomyslami, zyczliwosc w kontaktach ze wspolpracownikami, rozpoznanie zrodla konfliktow, wybor wlasciwej reakcji, orientacja na osiqgniqcie porozumienia, unikanie zbqdnych konfliktow, zachowanie w sytuacjach problemowych ( racjonalnosc, stanowczosc, spokoj), zaangazowanie w realizacjq zadan wynikajqcych wprost z zakresu czynnosci oraz wplywajqcych na funkcjonowanie Starostwa, wykraczajqcych poza zakres podstawowych obowiqzkow pracowni ka 6. ETYKA URZEDNICZA - wykonywanie obowiqzkow w sposob uczciwy, niebudzqcy podejrzen o stronniczosc, dbalosk o nieposzlakowanq opiniq w pracy i poza niq, kultura osobista ( uprzejmosc, takt, zyczliwosc), utrzymanie porzqdku w miejscu pracy (dbalosc o powierzone mienie), lojalnosc, przestrzeganie standardow obslugi klienta ( ubior, wyglqd, identyfikator). Kryteria oceny 1 Punkty - --, EFEKTYWNOSC FACHOWOSC KOMUNIKACJA -- PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ( od 1 do 10) I -I i Suma ~unktbw

10 111. Ocena calosciowa Ocena calosciowa: [ suma punktow : 6 ( liczba kryteriow)] - Wynik: suma punktow/ilosc kryteriow:... / I. OkreSlenie poziomu wykonywania obowiqzkow oraz przyznanie okresowej oceny Zgodnie z przedzialarni punktowyrni, o ktorych rnowa w!j 9 ust. 1 Regularninu - na podstawie wynikow z Czeici A 111. Oceniarn wykonywanie obowiqzkow przez ocenianego w okresie od... do... na poziornie ( wstawid znak X w odpowiednirn polu) I Powyiej oczekiwan I I A 1 Ewidentny sukces w realizacji zadah, wzorowe zaangazowanie i postawa, nastawienie na jakosc i rozwdj osobisty, wyrdznia sie na tle innych, tworzy nowq jakosc pracy, wzorowe zaangazowanie i postawa, nastawienie na jakoid. i rozwoj osobisty, Zgodnie z oczekiwaniami L-- I 1 Zadania realizowane sq zgodnie z ustalonym standardem, kluczowe kompetencje sq na poziomie satysfakcjonujqcym i odpowiadajqcym oczekiwaniom, Poniiej oczekiwan L 2 Brak zadowalajqcych wynikdw pracy utrzymujqcy sie od dluzszego czasu; brak zaangazowania, brak rokowah na poprawe, problemy w realizacji zadan', poziom pracy, zachowanie i postawa niezgodna lub znacznie ponizej standard6 w. i przyznaiq okresowq ocenq: I - ( wpisac pozytywnq - jezeli zaznaczony zostal poziom powyzej oczekiwari i zgodnie z oczekiwaniami, negatywnq - jezeli zaznaczony zostal poziom ponizej oczekiwari) 1

11 II. Uzasadnienie oceny Uzasadnienie dokonanej powyiej oceny: nalezy napisad, w jaki sposob oceniany wykonywal obowigzki w okresie, w kt6ryrn podlegal ocenie, czy spelnial ustawowe kryteria oceny, jezeli pracownik wykonywal dodatkowe zadania, ktdre ni wynikajg z opisu stanowiska, nalezy je wskazak. Ill. Plan rozwoju zawodowego pracownika... (miejscowosd, data)... ( podpis oceniajqcego)

12 Potwierdzenie zapoznania siq z ocenq sporzqdzonq przez bezposredniego przeloioneg o: Zapoznalamllem siq ze sporzqdzonq ocenq przez Paniql Pana... Kolejna ocena zostanie sporzqdzona na podstawie dotychczas przedstawionych kryteriow oceny i przeprowadzona ( naleiy wpisac miesiqc, rok) Oswiadczam jednoczesnie, ie zostalamlem pouczony o przyslugujqcym mi prawie odwolania siq od dokonanej oceny okresowej do Starosty Powiatu w terminie 7 dni od dnia dorqczenia oceny.... ( miejscowose, data)... ( podpis ocenianego)

13 Zalqcznik Nr 4 do Regulaminu okresowej oceny pracownik6w Starostwa Po wiato wego w Ropczycach Arkusz okresowej oceny pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzedniczym zwiqzanym z kierowaniem komorkq wewnetrznq Starostwa... pieczec placowki 11. Dane dotyczqce pracownika i poprzedniej oceny 1. Imiq Nazwisko Stanowisko Data rozpoczqcia pracy na obecnym stanowisku Poprzednia ocena Data sporzqdzenia poprzedniej oceny Opinia dotyczqca wykonywania obowiqzkow przez ocenianego Oceny pracy naleiy dokonywac w skali od 1 do pkt. - poniiej oczekiwari - Brak zadowalajqcych wynikow pracy utrzymujqcy siq od d4uzszego czasu; brak zaangazowania, brak rokowan na poprawq, problemy w realizacji zadari, poziom pracy, zachowanie i postawa niezgodna lub znacznie ponizej standardow 5-8 pkt. - zgodnie z oczekiwaniami - Zadania realizowane sq zgodnie z ustalonym standardem, kluczowe kompetencje sq na poziomie satysfakcjonujqcym i odpowiadajqcym oczekiwaniom 9-10 pkt. - powyiej oczekiwan - Ewidentny sukces w realizacji zadan, wzorowe zaangazowanie i postawa, nastawienie na jakosc i rozwoj osobisty, wyroznia siq na tle innych, tworzy nowq jakosc PracY

14 Kryteria oceny - charakterystyka: 1. EFEKTYWNOSC - priorytetowe traktowanie jakosci pracy, skutecznosc obslugi klienta, Optymalne wykorzystanie zasobow ( czasu, energii, narzqdzi, finansow) do realizacji zalozonych efektow, odpowiednie i skuteczne dobieranie i tworzenie instrumentow realizacji zadan, uzyskiwanie zakladanychl wyznaczonych efektow pracy 2. FACHOWOSC - dostrzeganie istniejqcych problemow, logiczne analizowanie ich przyczyn, posiadanie swiadomosci potrzeb i wizji wlasnego rozwoju zawodowego, podnoszenie swoich kwalifikacji nadqzajqc za wspolczesnymi trendami, poszukujqc przykladow,,najlepszych praktyk" mozliwych do zastosowania na stanowisku, umiejqtnosc skutecznego wykorzystywania swoich kompetencji w codziennej pracy, samodzielnosc w podejmowaniu i wykonywaniu wszystkich zadan lezqcych w zakresie kompetencji 3. KOMUNIKACJA - jasnosc i logika w formulowaniu mysli slownych i pisemnych, rzeczowosc i uprzejmosc w odnoszeniu siq do przelozonych i wspolpracownikow oraz klientow Starostwa, umiejqtne rozpoznanie zrodla i fazy konfliktu i w zaleznosci od sytuacji wybor wlasciwego sposobu reakcji, dbalosc o wspolpracq w zespole, zapewnianie sprawnego przeplywu informacji, zjednywanie rozmowcy poprzez uwazne sluchanie, tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy oraz wyciqganie wlasciwych wnioskow 4. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY - dbalosc o dotrzymywanie terminow wykonania zadan i jakosci pracy, gromadzenie przydatnych do realizacji zadania informacji, racjonalne kalkulowanie kosztow, skuteczne przewidywanie problemow, budowanie planow awaryjnych, efektywnosc dzialan naprawczych, ustalanie jasnych, konkretnych celow, priorytetow, terminowa realizacja zadan i osiqganie celow zarowno indywidualnych jak i zespolowych, w tym dla calego Starostwa 5. WSPOLPRACA - dzielenie siq swojq wiedzq, doswiadczeniem i pomyslami, zyczliwosc w kontaktach ze wspolpracownikami, rozpoznanie zrodla konfliktow, wybor wlasciwej reakcji, orientacja na osiqgniqcie porozumienia, unikanie zbqdnych konfliktow, zachowanie w sytuacjach problemowych ( racjonalnosc, stanowczosc, spokoj), zaangazowanie w realizacjq zadan wynikajqcych wprost z zakresu czynnosci oraz wplywajqcych na funkcjonowanie Starostwa, wykraczajqcych poza zakres podstawowych obowiqzkow pracowni ka 6. ETYKA LIRZEDNICZA - wykonywanie obowiqzkow w sposob uczciwy, niebudzqcy podejrzen o stronniczosc. dbalosc o nieposzlakowana opiniq w pracy i poza niq, kultura osobista ( uprzejmosc, takt, zyczliwosc), utrzymanie porzqdku w miejscu pracy (dbalosc o powierzone mienie), lojalnosc, przestrzeganie standardow obslugi klienta ( ubior, wyglqd, identyfikator) 7. ZARZqDZANlE - efektywnosc gospodarowania posiadanyrr~i zasobami(ludzkimi, sprzqtem, finansowymi), skutecznosc delegowania zadan i uprawnien, umiejqtnosc podejmowania trafnych decyzji, takze w sytuacjach napiqcia, nie unikanie przekazywania nietypowych decyzji, rozpoznawanie istoty problemu oraz okreslenie jego przyczyn, rozwazanie skutkow podejmowanych decyzji, umiejqtne stawianie hipotez, wyciqganie winsokow przez analizowanie i interpretowanie danych, motywowanie pracownikow do osiqgania wyzszej skutecznosci i jakosci pracy, zrozumiale tlumaczenie zadan, odpowiedzialnosc za ich realizacjq, ustalanie realnych terminow ich wykonania, sprawiedliwosc wobec pracownikow, dostarczanie informacji zwrotnych, jasne formulowanie celow i planow indywidualnego rozwoju dla podwladnych - wspolpracownikow, umiejqtnosc motywowania ludzi do dzialania, osiqganie zakladanych celow, doprowadzanie dzialan do konca, umiejqtnosc dobierania pracownikow do swojego dzialu oraz zespolow zadaniowych, wiarygodnosc i niezawodnosc zachowan w odniesieniu do podleglego zespolu - wszystkich podleglych pracowni kow.

15 1 Kryteria oceny 11 l EFEKTYWNOSC Ad' FACHOWOSC ~~~~~ KOMUNIKACJA!4 1 PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY 6 ~ETYKA URZCDNICZA 7 ZARZ~DZANIE Sums punktbw I Punkty ( od 1 do 10) Ocena calosciowa Ocena calo~ciowa: [suma punktow : 7 ( liczba kryteriow)] - Wynik: suma punktow/ilosk kryteriow:... / I. Okreslenie poziomu wykonywania obowiqzkow oraz przyznanie okresowej oceny Zgodnie z przedzialami punktowymi, o ktorych mowa w j 9 ust. 1 Regulaminu - na podstawie wynikow z Czqsci A 111. Oceniam wykonywanie obowiqzkow przez ocenianego w okresie od... do... na poziomie ( wstawid znak X w odpowiednim polu) Powyiej oczekiwan 1 -- I Ewidentny sukces w realizacji zadari, wzorowe zaangaiowanie i postawa, nastawienie na jakoid i rozwdj osobisty, wyrdinia sie na tie innych, tworzy nowq jakoit pracy, wzorowe zaangazowanie i postawa, nastawienie na jakoii i rozwbj osobisty, I 1 ~ Zgodnie z oczekiwaniami L_~ --- A Zadania realizowane sg zgodnie z ustalonym standardem, kluczowe kompetencje sq na poziomie satysfakcjonujqcym i odpowiadajqcym oczekiwaniom,

16 Lpp Poniiej oczekiwan -.A_ -.J Brak zadowalajqcych wynikow pracy utrzymujqcy sie od dluzszego czasu; brak zaangazowania, brak rokowan na poprawe, problemy w realizacji zadan', poziom pracy, zachowanie i postawa niezgodna lub znacznie ponizej standardow. i przyznaje okresowq ocene: I._ 2 ( wpisad pozytywnq - jezeli zaznaczony zostal poziom powyzej oczekiwari i zgodnie z oczekiwaniami, negatywnq - jezeli zaznaczony zostal poziom ponizej oczekiwari)... ( miejscowolc, data)... ( pod pis ocenia jqcego) 11. Uzasadnienie oceny Uzasadnienie dokonanej powyiej oceny: naleiy napisad, w jaki sposbb oceniany wykonywal obowigzki w okresie, w ktdrym podlegal ocenie, czy spelnial ustawowe kryteria oceny, jezeli praco wnik wykonywal dodatkowe zadania, ktbre ni wynikajg z opisu stanowiska, nalezy je wskazad Plan rozwoju zawodowego pracownika (miejsco wost, data)... ( podpis oceniajqcego)

17 Potwierdzenie zapoznania siq z ocenq sporzqdzonq przez bezposredniego przeloionego: Zapoznalam/lem siq ze sporzqdzona ocenq przez Paniq/ Pana... Kolejna ocena zostanie sporzqdzona na podstawie dotychczas przedstawionych kryteriow oceny i przeprowadzona ( naleiy wpisac? miesiqc, rok)... OSwiadczam jednoczesnie, ie zostalam/em pouczony o przyslugyjqcym mi prawie odwolania siq od dokonanej oceny okresowej do Starosty Powiatu w terrninie 7 dni od dnia dorqczenia oceny.... ( miejscowosc, data)... ( pod pis ocenianego)

18 ... (imie i nazwisko)... (stanowisko).... (kom6rka organizacyjna) Zatqcznik Nr 5 do Regulaminu okresowej oceny pracownikow Starostwa Po wiato wego w Ropczycach Ropczyce, dnia... Starosta Powiatu Ropczycko - Sqdziszowskiego ODWOLANIE OD OCENY OKRESOWEJ Na podstawie 511 ust. 1 Regulaminu okresowej oceny pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycach odwolujq siq od oceny okresowej z dnia... doreczonej w dniu Wnosze o jej zmiane i przyznanie mi oceny... Uzasadnienie W dniu... za okres od dnia... do dnia... doreczono mi arkusz oceny okresowej, zawierajqcy ocene mojej pracy Przyznana mi ocena jest negatywna / zanizona. Z ocenq tq nie zgadzam sie z nastepujqcych powodow:... (pod pis pracownika)

19 Zaiqcznik Nr 6 do Regulaminu okresowej oceny pracownikbw Starostwa Powiatowego w Ropczycach Ropczyce, dnia (imie i nazwisko)... (stanowisko) POWIADOMIENIE 0 DODATKOWYM TERMINIE OCENY Na podstawie 5 12 ust. 2 Regulaminu okresowej oceny pracownikow zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach informuje, ze wyznaczony zostaje dodatkowy termin oceny na pismie na dzieri Przyczynq wyznaczenia dodatkowego terminu jest uznanie przez Staroste Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego zlozonego przez PanidPana odwolania od oceny. Powiadomienie o dodatkowym terminie oceny dorecza sig ocenianemu oraz dolqcza sig do akt osobowych pracownika.... (podpis oceniajqcego)... (potwierdzenie odbioru powiadomienia przez ocenianego)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2012 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2012 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2012 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 88/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r.

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 05/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie : ustalenia Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 /2009. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 16 /2009. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 16 /2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/2011

Zarządzenie Nr 189/2011 Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Na podstawie art. 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3!Jf//3..

ZARZĄDZENIE NR 3!Jf//3.. ZARZĄDZENIE NR 3!Jf//3.. STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z DNIA... )'0o',JecAJ,...~..\:).A,... ~... 2009R. w sprawie: ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia r. Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15.01.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 25 maja 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 14/14/15 dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 13.10.2014r. Regulamin dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół Mechaniczno -

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-462/09 Burmistrza Białej z dnia 26 czerwca 2009r REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r.

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY

ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy i kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych. Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych. Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zalacznik do Zarzadzenia Nr 213 /2009 Burmistrza Miasta Jaroslawia z dnia 25 czerwca 2009 r. Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne... str. 1 ROZDZIAŁ II Terminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH Ocena okresowa służy uzyskaniu informacji o: Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1) jakości wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ełku regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Celestynowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świercze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych,

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych, Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2009 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2009r. R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

W oparciu o art. 27 i art 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 z 2008 r. poz z późn.zm.

W oparciu o art. 27 i art 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 z 2008 r. poz z późn.zm. Zarządzenie nr 04/10 z dnia 10 lutego 2010 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie W oparciu o art. 27 i art 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku REGULAMIN okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA Załącznik do Zarządzenia Nr ROA.0151/23/2010 z dnia 12.04.2010r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 czerwca 2011 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzania okresowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle Strona 1 z 6 ZARZĄDZENIE Nr ZSB.KNC-01312-14-2/09 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP.

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP. Załącznik do Zarządzenia Wewn. Nr 9/2009 Starosty Średzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP. Niniejszy Regulamin określa sposñb i tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach Na podstawie art. 104² 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2009

Zarządzenie Nr 37/2009 Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.05.2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bogorii regulaminu okresowej oceny pracowników. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

- ustawq o pracownikach samorzqdowych,

- ustawq o pracownikach samorzqdowych, ZARZqDZENlE Nr 151 2009 Starosty Powiatu Ropczycko - Sqdziszowskiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie szczegolowego sposobu przeprowadzania sluzby przygotowawczej i organizowania egzaminu konczqcego tq

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczym urzędniczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY SŁUPSK z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Słupsk i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach

Regulamin okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach Regulamin okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach 1 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kielcach zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Na podstawie art. 148 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.30.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych. Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r. ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: określania sposobu i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK

ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mońki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 30/2015 Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen pracowników samorządowych Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/01/16 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku. Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2010

Zarządzenie Nr 38/2010 --_.~ WÓJT GMINY BALIGRÓD Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Baligród z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Baligrodzie regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE.

ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2011 Dyrektora OSiR Sędziszów z dnia 10 stycznia 2011 roku ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przeprowadzania okresowych ocen. pracowników samorządowych

Regulamin. przeprowadzania okresowych ocen. pracowników samorządowych Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 38/09 Starosty Tatrzańskiego z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS ZARZĄDZENIE Nr 28/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku I WO.0065-,AS/09 ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Sluzby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Konczacego Sluzbe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 377/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 377/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2019 r. Zarządzenie Nr 377/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2019 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie okresowych ocen kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 7 pkt 3 i art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14 października 2009 roku Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kowarach regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 27 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr.../2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr.../2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr.../2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu REGULAMIN OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 101 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

Bardziej szczegółowo

w sprawach organizacyjnych zwiqzanych ze zrnianq struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach zarzqdzani, co nastepuje:

w sprawach organizacyjnych zwiqzanych ze zrnianq struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach zarzqdzani, co nastepuje: Za rzqdzenie Nr 831201 5 Starosty Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego z dnia 21 paidziernika 201 5r. w sprawach organizacyjnych zwiqzanych ze zrnianq struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 maja 2007r.

UCHWAŁA Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 maja 2007r. UCHWAŁA Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2011-01-10

Tarnowskie Góry, 2011-01-10 Tarnowskie Góry, 2011-01-10 Zarządzenie nr 02/01/2011 z dnia 2011-01-10 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,,Przyjaźń w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia procedury dokonywania okresowej oceny pracowników

Bardziej szczegółowo

EUYüÁ{$_rR? Zrzqdzenie Nr e bl09. Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c" ),;P 13.4a L "

EUYüÁ{$_rR? Zrzqdzenie Nr e bl09. Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c ),;P 13.4a L Zrzqdzenie Nr e bl09 Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c" ),;P 13.4a L "!v sprawie rvprorvadzenia w Urz dzie Mieiskim lv Jpdrzejowie regulaúinu okresow i oceny pracownikórv samorz4dorvych. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 2 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 2 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2016 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 2 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 327/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 327/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH 2013 roku Załącznik do zarzą dzenia KZ 1/2013 z dnia 2 stycznia REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: Art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. Na podstawie art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego Zarzadzenie Nr ;foj 12015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia.20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach systemu elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr Or z dnia 7 lipca 2011 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr Or z dnia 7 lipca 2011 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr Or.120.66.2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 7 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 7 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1143 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN.

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN. załącznik do zarządzenia Nr 507/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r. REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA Załącznik Nr 4 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Cele systemu oceny

1 Wstęp. 2 Cele systemu oceny Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.../09 z dnia... 1 Wstęp 1. Wprowadza się regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l/jf 12015

Zarządzenie Nr l/jf 12015 Zarządzenie Nr l/jf 12015 Burmistrza Opoczna z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Obsługi Szkół w Mławie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Obsługi Szkół w Mławie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Obsługi Szkół w Mławie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r. REGULAMIN dotyczący sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników

Bardziej szczegółowo

Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia

Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia 1. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY Celem procedury jest stworzenie jasnych i przejrzystych zasad

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świerklaniec zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych.

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świerklaniec zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych. UCHWAŁA Nr XXVII/235/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31082004 r w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w Urzędzie Gminy Świerklaniec Na podstawie art 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/139/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/139/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 4 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/139/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA GMINY I MISTA W DRZEWICY z dnia 29 marca 2018 r.

BURMISTRZA GMINY I MISTA W DRZEWICY z dnia 29 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 23 /2018 BURMISTRZA GMINY I MISTA W DRZEWICY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia roku

Zarządzenie Nr 3/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia roku Zarządzenie Nr 3/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia 21.11.2014 roku w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Zasady etyki zawodowej pracownika zatrudnionego w Gimnazjum nr 38 w Łodzi

Zasady etyki zawodowej pracownika zatrudnionego w Gimnazjum nr 38 w Łodzi Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 4/2010/2011 Zasady etyki zawodowej pracownika zatrudnionego w Gimnazjum nr 38 w Łodzi Podstawa prawna: art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW AKADEMII MUZYCZNEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW AKADEMII MUZYCZNEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Załącznik do Uchwały Senatu nr 16/2017 z 24 kwietnia 2017 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW AKADEMII MUZYCZNEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Wersja: 2.0. Załącznik do Zarządzenia Nr 165/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r.

Wersja: 2.0. Załącznik do Zarządzenia Nr 165/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. Procedura okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Załącznik do zarządzenia Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2012 r. REGULAMIN Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Mława ROZDZIAŁ I 1 Słowniczek Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo