Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku"

Transkrypt

1 Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych w Urzqdzie Gminy Domaszowice Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z p62n. zm.) w zwiqzku z arl. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.U r. Nr 142, poz zp62n. zm.) orazrozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 13 marca2007 r. w sprawie sposobu itrybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361) zarzqdzam, co nastgpuje : s1 Wprowadza siq do stosowania w Urzgdzie Gminy Domaszowice,,Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych w Urzgdzie Gminy Domaszowice", stanowi4cy zalqcznik do n i n iej szeg o Zarzqdzenia. s2 1. Wszystkich pracownik6w Urzgdu Gminy Domaszowice zatrudnionych na stanowiskach urzgdniczych zobowiqzuje do zapoznania sig z Regulaminem o kt6rym mowa ws 1 i do przestrzegania podanych w nim zasad. 2. Odpowiedzialni za prawidlow4 realizacjq postanowien zawartych w Regulaminie sa bezposredni przelozeni pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach urzgdniczych. s3 Wykonanie niniejszego zarzqdzenia powierza siq Sekretarzowi Gminy. s4 Ustala sig, Ze piemsza oceng kwalifikacyjn4 pracownik6w samorzedowych zatrudnionych w Urzgdzie Gminy Domaszowice przeprowadzi sig w terminie do 10 pa2dziernika 2007 roku. s5 Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

2 Zal qcznik d o Zazqdzeni a Nr OR /07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wzesnra 2007 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNTKOW SAMORZADOWYCH ZATRUDNTONYCH w urzedzte GMTNY DOMASZOWTCE ROZDZIAL I Postanowienia og6lne sl Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorzqdowych okresla spos6b i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych. 2. Bezpo6redni przetozony jest zobowiqzany do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyj nych pracownik6w pod legajqcych ocen ie. 3. Koncowym wynikiem oceny okresowejest wypelnienie przez oceniajqcego arkusza okresowej oceny kwalif ikacyj nej pracown ika samorzqdowego. 4. Wzor arkusza okresowej oceny okre6la Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361) s2 U2yte w Regulaminie terminy oznaczalq: 1) jednostka - U rzqd Gminy Domaszowice, 2) kierownik jednostki - W6jt Gminy Domaszowice, 3) pracodawca samorz4dowy - W6jt Gminy Domaszowrce, 4) bezpo6redni przelozony - osoba kierujqca zespolem (kierownik referatu), ktora jest upowa2niona do dokonania oceny, zwana w Regulaminie oceniajqcym, 5) ocena - okresowa ocena kwalifikacyjna, jakiej podlegajq pracownicy samorzqdowi zatrudnieni na stanowisku urzgdniczym oraz pracownicy samorzqdowi mianowani zatrudnieni na stanowisku innym niz urzgdnicze, 6) ocena pozytywna - ocena koncowa obejmujqca bardzo dobry, dobry lub zadowalajqcy poziom wykonywan ia obowiqzk6w pzez ocenianego, 7) ocena negatywna - ocena koicowa obejmujqca niezadowalajqcy poziom wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego, 8) oceniajqcy - bezpo6redni przelozony, kt6ry jest uprawniony do dokonania oceny, 9) oceniany - pracownik samorz4dowy zatrudniony na stanowiskurzqdniczym oraz pracownik samorzqdowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym ni2 urzednicze podlegajqcy ocenie, 10)opinia - stanowisko oceniajqcego, sformulowane w formie pisemnej, dotyczqce wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego w okresie, w kt6rym podlegal ocenie,

3 11)kryteria - obowiqzkowe i do wyboru, okreslone w Rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361). ROZDZIAL II Tryb dokonywania oceny s3 Rozmowa z ocenianym przed wyborem kryteri6w 1. Przed wyborem kryteriow oceniaj4cy jest zobowiqzany przeprowadzid rozmowg z ocenranym. 2. Celem rozmowy z pracownikiem jest wyb6r przez oceniaj4cego kryteri6w bgdqcych podstawe dokonania oceny kwalifikacyjnej. 3. Po zakoiczeniu rozmowy oceniajqcy jest zobowiqzany do poinformowania ocenianego dalszym trybie procedury dokonywania oceny kwalifikacyjnej. s4 Wyb6r kryteri6w 1. Po rozmowie z ocenianym oceniajqcy wybiera z wykazu kryteri6w do wyboru nie mniej ni2 trzy inie wigcej niz pige kryteri6w oceny, najistotniejszych dla prawidlowego wykonywania obowiqzk6w na stanowisku pracy zajmowanym ptzez ocenranego. 2. Biorqc pod uwagq specyfikg stanowiska pracy ocenianego, oceniajqcy mo2e dodatkowo ustali6 jedno kryterium nieobjgte wykazem okre6lonym w Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia,l3 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361) idokona6 opisu tego kryterium. 3. JeSli oceniajqcy ustali dodatkowe kryterium, powinno ono by6 nazwane i zdefiniowane tak jak pozostate kryteria oraz podlega6 takim samym procedurom prezentowania oraz zatwierdzania. 4. Wykaz kryteri6w do wyboru okre6la Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361) 5. W przypadku oceny negatywnej, by zapewni6 obiektywizm, kolejna ocena winna by6 prowadzona wedlug uprzednio wybranych kryteri6w. 6. Wykaz kryteri6w obowiqzkowych oceny okre6la Rozpo rzqdzenie Rady Ministrow z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361) s5 Wyznaczenie terminu oceny Oceniajqcy wyznacza ocenianemu na pi6mie indywidualny termin sporz4dzenia oceny na pismie, okre6lajqc miesiqc i rok.

4 s6 Wpis do arkusza oceny Po wyborze kryteri6w dodatkowych oraz Wznaczen iu terminu oceny na pismie oceniajqcy wpisuje je w czq5ci B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorzqdowego. s7 Zatwierdzenie kryteri6w przez kierownika jednostki 1. Oceniajqcy przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybranych kryteri6w. 2. Kierownik jednostki mo2e upowa2nii do zatwierdzenia wybranych kryteri6w wybranq przez siebie osobg. 3. W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteri6w oceny kierownik przedstawia uwagi do kryteri6 wybranych przez oceniajqcego i spisuje je w punkcie ll Czg6ci B arkusza oceny. Oceniajqcy zobowiqzany jest do korekty wybranych kryteri6w oraz powt6rnej ich weryfikacji przez kierownika jednostki 4. Kierownik jednostki zalwierdza wybrane kmeria w terminie 3 dni od otrzymania arkusza, co potwierdza imieniem inazwiskiem oraz podpisem w punkcie ll Czg6ci B arkusza oceny. 5. Po zatwierdzeniu kryteri6w oceny oceniajqcy niezwlocznie przekazuje ocenianemu kopig arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny. 6. Fakt zapoznania siq z kryteriami oceny oraz terminem sporzqdzenia oceny na pismie oceniany potwierdza wlasnorgcznym podpisem w punkcie ll Czgi;ci B arkusza oceny. s8 Rozmowa z ocenianym po wyborze kryteri6w - rozmowa oceniajqca 1. Po wyborze kfieriow oceniajecy jest zobowiqzany przeprowadzii z ocenianym rozmowg oceniajqc4. 2. Przedmiotowa rozmowe oceniajqcy winien odbyi nie wczesniej ni2 na siedem dni przed sporzqdzeniem oceny na pismie. 3. Przedmiotem rozmowy jest omowienie wykonywanych przez ocenianego obowiqzkdw zleconych mu w okresie, w kt6rym podlegal ocenie, oraz spelnianie przez ocenianego ustalonych kryteri6w oceny. 4. W trakcie rozmowy oceniajqcy winien zapytad ocenianeg o trudno6ci, jakie napotkat podczas realizaqi zada6. se Zmiana na stanowisku bezposredniego przelo2onego W razie zmiany na stanowisku bezpo6redniego przelo2onego w trakcie okresu, w ktorym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporzqdzana na podstawie wybranych wczesniej kryteri6w oceny. s10 Sporzqdzenie oceny na pi6mie Sporz4dzenie oceny nastgpuje na pismie najp62niej w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy i sklada sig z rlastgpujqcych etap6w:

5 1. Etap I, w kt6rym dokonuje sig nastgpujqcych czynno5ci: 1) W czqsci C arkusza oceny oceniajqcy wpisuje opiniq dotyczqcq wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego w okresie, w kt6rym podlegal ocenie. 2) W opinii oceniajqcy podaje, w jaki spos6b oceniany wykonywal obowiqzki w okresie, w ktorym podlegal ocenie, czy spelnial ustawowe kryteria oceny. 3) W przypadku gdy pracownik wykonywal w okresie, w ktorym podlegal ocenre, dodatkowe zadania, niewynikajqce z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniajqcy zobowiqzany jest je wskazai. 2. Etap ll, w kt6rym dokonuje sig nastgpujqcych czynnosci: 1) W czqsci D arkusza oceny oceniajqcy okre6la poziom wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego. 3. Etap trzeci, w kt6rym dokonuje sig nastgpujqcych czynnosci: 1) W czq5ci D arkusza oceny oceniaj4cy przyznaje oceng koricowq - pozytywnq lub negatywn4. 2) Ocena pozytywna obejmuje nastgpujqce poziomy wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadowalajqcy. 3) Ocena negatywna obejmuje niezadowalajacy poziom wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego. s11 Poinformowanie o ocenie ocenianego 1. Oceniaj4cy niezwlocznie dorgcza ocenianemu oceng sporzqdzonq na pismie i poucza go o przyslugujqcymu prawie zlo2enia odwolania. 2. Fakt zapoznania sig z ocenq sporzqdzonq na pi5mie oceniany potwierdza wlasnorgcznym podpisem w Czg6ci E arkusza oceny. 3. W aktach osobowych pracownika zostaje oryginal arkusza oceny, pracownik za6 otrzymuje kopiq potwierdzonq za zgodno6e ptzez bezpo5redniego pzelozonego. ROZDZIAL ill Termin dokonywania oceny s12 Zasada og6lna 1. Pracownik samorzqdowy zatrudniony na stanowisku urzgdniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym pzez bezpo6redniego przelo2onego. 2. Ocena jest sporzqdzana co najmniej raz na dwa lata. s13 Pierwsza ocena nowego pracownika 1. W sytuacji zatrudnienia pracownika samorzqdowego na stanowisku urzedniczym albo mianowania pracownika samorzqdowego zatrudnionego na stanowisku innym ni2 urzqdnicze bezposredni W1e+ozony jest zobowiq"zany do dokonania

6 pierwszej oceny w ciqgu szesciu miesigcy od dnia jego zatrudnienia lub mianowania. 2. Odpowiednio wczesniej bezpo6redni przelo2ony jest zobowiqzany przeprowadzid rozmowq z ocenianym, o kt6rej mowa w Rozdziale ll $ 3. s14 Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej 1. V{ razie przyznania przez oceniajqcegocenianemu negatywnej oceny koricowej (poziom wykonywania obowiqzk6w przez ocenianego zostal okreslony jako niezadowalajqcy) oceniajqcy jest zobowiqzany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej. 2. Nie p62niej ni2 w ciqgu 30 dni od dnia sporzqdzenia na pismie oceny poprzedniej oceniajqcy jest zobowiqzany: 1) przeprowadzi6 rozmowg z ocenianym, o kt6rej mowa w Rozdziale ils3, 2) wybrai z v,tykazu k$eria, wg zasad okre6lonych w Rozdziale ll $ 4, 3'y wyznaczye termin sporz4dzenia oceny na pismie, okreslajqc miesiqc i rok, z zastrzezeniem, iz ponowna ocena nie mo2e by6 dokonana wcze6niej ni2 po uptywie trzech miesigcy od poprzedniej. s15 Zmiana terminu oceny 1. W uzasadnionych przypadkach oceniajqcy mo2e zmienii termin sporzqdzenia oceny na pi5mie. 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecno6ci w pracy ocenianego uniemo2liwiajqcej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniajqcy jest zobowiqzany wyznaczye nowy termin sporzqdzenia oceny na pismie. 3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowi4zk6w na zajmowanym pzez niego stanowisku pracy sporzqdzenie oceny na pi6mie nastgpuje w terminie wcze6niejszym ni2 wyznaczony Wzez oceniaj4cego zgodnie z $ 3 i 4 Rozdzialu ll Regulaminu. 4. O nowym terminie sporzqdzenia oceny na pi6mie oceniajqcy niezwlocznie powiadamia ocenianego na pismie. 5. Kopiq powiadomienia o nowym terminie oceny dol4cza sig do arkusza oceny. ROZDZIAL IV Tryb odwolania od oceny s16 1. Ocenianemu przystuguje prawo do zlo2enia odwolania od oceny sporzqdzonej na pismie (zar6wno negatywnej, jak i pozytywnej). 2. Termin na sporzqdzenie odwolania koficzy siq z uptywem siedmiu dni od dnia dorgczenia oceny, z zastrzezeniem, i2 przy obliczaniu terminu nie uwzglednia sie dnia dorgczenia oceny. 3. Jezeli koniec terminu na sporzadzenie odwolania przypada na dzien uznany ustawowo za wolny od pracy, termin uptywa dnia nastgpnego. 4. Odwolanie nale2y skladai do kierownika jednostki. 5. Kierownik jednostki jest zobowiqzany do rozpatrzenia odwolania nie p62niej ni2 w terminie 14 dni od jego dorgczenia. 6. O wyniku rozpalrzenia odwolania Oceniany zostaje poinformowany pisemnie.

7 7. Odwolanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierac uzasadnienie poparte dowodami. ROZDZIAL V Ponowna ocena negatywna s17 Przeslanki ponownej oceny negatywnej 1. W przypadku gdy oceniany wigkszosi obowiqzk6w wynikajqcych z opisu stanowiska pracy wykonywal w sposob nieodpowiadajqcy oczekiwaniom iw trakcie wykonywania obowiqzk6w nie spelnial wcale b4d2 spelnial rzadko wybrane ptzez bezposredniego przelozonego kryteria oceny otrzymuje kwalif ikacyj nq ocene negatywnq. z. Ponownq ocenq negatywnq oceniajqcy dorgcza ocenianemu niezwlocznie, tj. w terminie 3 dni od dnia sporzqdzenia opinii. Tryb odwolania od oceny negatywnej okresla Rozdzial lv Regulaminu. s18 Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorzqdowego zatrudnionego na stanowisku urzgdniczym W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorzqdowemu zatrudnionemu na stanowiskurzgdniczym pracodawca samorzqdowy: 1) niezwlocznie rozwiqzuje stosunek pracy za wypowiedzeniem, lub 2) odwoluje go ze stanowiska. ROZDZIAL VI O bowiqzki do ku mentacyj ne s1e 1. Niezwlocznie po sporzqdzeniu oceny na pismie oryginal arkusza oceny wlqcza siq do akt osobowych pracownika. z. Ocena jest przechowywana w czgsci B Akt osobowych ocenianego. k r" ; l'w1 i p -,[.,{,,. V \/ u.tr-u''t uu M+L Mve f",lr?\qij (] J./L\(r,q N -\ f.vu, I J " r.v* t t A. ))n,*,rrr, i9.tj.-?-. X)P'' J'v't'n1l-' 2 7..ln -t," Na,fq b Lufn, n.t- N a'f X \, itw r.tx 2 tr'r; At ). lj Ll I' L\tr lltu 't t/r1* J l'tz 6 S Luw fc't',to s1"'i4'ruuttw t - I. K-t tn*t- Ln L,1 zzle\ r*i q/,u +rt u) o/_ rlt - ( ) i j;j h d4/ --*. - vsl 4rb_ en /, - G K- (A u=tl

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 88/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych. Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych. Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zalacznik do Zarzadzenia Nr 213 /2009 Burmistrza Miasta Jaroslawia z dnia 25 czerwca 2009 r. Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 25 maja 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 1 / 11 OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 14.07.2008r. Obowiązuje od:1.08.2008r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-462/09 Burmistrza Białej z dnia 26 czerwca 2009r REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 14/14/15 dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 13.10.2014r. Regulamin dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół Mechaniczno -

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

EUYüÁ{$_rR? Zrzqdzenie Nr e bl09. Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c" ),;P 13.4a L "

EUYüÁ{$_rR? Zrzqdzenie Nr e bl09. Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c ),;P 13.4a L Zrzqdzenie Nr e bl09 Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c" ),;P 13.4a L "!v sprawie rvprorvadzenia w Urz dzie Mieiskim lv Jpdrzejowie regulaúinu okresow i oceny pracownikórv samorz4dorvych. Na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku REGULAMIN okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 maja 2007r.

UCHWAŁA Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 maja 2007r. UCHWAŁA Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych

Bardziej szczegółowo

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ '.,i'-.. ' : 'ilzlqy Zarzqdzenie Nr 676/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie okre6lenia zasad uiytkowania samochod6w slu2bowych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 1 / 10 OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 25.06.2009r. Obowiązuje od:15.07.2009r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data: 25.06.2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2013. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R.

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2013. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R. ZARZĄDZENIE NR 9 / 2013 DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R. W sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r.

Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r. Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r. w sprawie okresowych ocen pracowników Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2007 r. zarządzam, co następuje

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2007 r. zarządzam, co następuje Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. Na podstawie art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Cele systemu oceny

1 Wstęp. 2 Cele systemu oceny Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.../09 z dnia... 1 Wstęp 1. Wprowadza się regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

W oparciu o art. 27 i art 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 z 2008 r. poz z późn.zm.

W oparciu o art. 27 i art 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 z 2008 r. poz z późn.zm. Zarządzenie nr 04/10 z dnia 10 lutego 2010 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie W oparciu o art. 27 i art 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych,

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych, Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2009 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2009r. R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA!

KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA! KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA! UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOTECZNY (dla zam6wie6 o warto5ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) znak sprawy: AP FS146_2015 r. ZAMAWTA

Bardziej szczegółowo

Si.rlrih. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STA2U. (pieczqi fl rmowa organizatora) Miejsce prowadzenia dzialalno<ci... Telefon, fax, e-mail

Si.rlrih. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STA2U. (pieczqi fl rmowa organizatora) Miejsce prowadzenia dzialalno<ci... Telefon, fax, e-mail (pieczqi fl rmowa organizatora) (miejscowosd, data) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STA2U Nr Dane organlzatora: Nazwa zakladu pracy lub imie i nazwisko: Si.rlrih. Miejsce prowadzenia dzialalno

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny

B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny Zarzqdzenie Nr 82114 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny w sprawie: ponownego ogloszenia konkursu ofert na realizacjg w 2014 r. programu zdrowotnego,,szczepienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świercze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Regu laminu okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycac h

w sprawie Regu laminu okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycac h Zarzqdzenie Nr 81201 6 Starosty Powiatu Ro pczyc ko - Sqdziszows kiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie Regu laminu okresowych ocen pracownikow Starostwa Powiatowego w Ropczycac h Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO w sprawie plzyjfcia regulaminu okreslaiqcego szczeg6lowe warunki udziehnia styp ndium nsukowcgo W6jts Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy orsz

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: określania sposobu i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

/,f [!8i!frriTiFl. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa. If\J FRASTRU KTU RA I SRIODOWTSKO NARot)owA STRATECTA sprilt'to5cr

/,f [!8i!frriTiFl. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa. If\J FRASTRU KTU RA I SRIODOWTSKO NARot)owA STRATECTA sprilt'to5cr Sprawa 3l2OL:, Warszawa, 3,06,2013 r. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa DoVczy: Postepowania prowadzonedo w trubie przetarau nieoaraniczoneao na dig ita I ka cje i', rem a ste ri n a

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 roku. w sprawie okre9lenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Unqdu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 roku. w sprawie okre9lenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Unqdu Miejskiego w Dzierzgoniu. BURMISTRZ DZIERZGOI{IA Plac Wolnosci 1 82 ++O Dz\erzgoli Zarzadzenie nr 370/2009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie okre9lenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Unqdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BURMI,$ 8.? Iuit+,,1! tnz. Morek Wois!] z AF.Z ldzelr r E N r JQl.. l',1. Burmistrza Miasta Jgd rzejowa zdnia. w sprawie ochrony informacji niejawnych

BURMI,$ 8.? Iuit+,,1! tnz. Morek Wois!] z AF.Z ldzelr r E N r JQl.. l',1. Burmistrza Miasta Jgd rzejowa zdnia. w sprawie ochrony informacji niejawnych z AF.Z ldzelr r E N r JQl.. l',1. Burmistrza Miasta Jgd rzejowa zdnia w sprawie ochrony informacji niejawnych Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie WERSJA ZNOWELIZOWANA DECYZJA RADY NAUKOWEJ rs PAN W DN U 19.04.2012 (dotyczy: par.2, par.3, par.6 p.2 f-s) Podstawa prawna: - Ustawa o

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

ZARZ.t\DZENIE Nr 't WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnial0maja 2019 r.

ZARZ.t\DZENIE Nr 't WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnial0maja 2019 r. ZARZ.t\DZENIE Nr 't112019 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnial0maja 2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Koloz«(biu im. sw. Jana Pawla II Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia r. Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15.01.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA!

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! UIiIIAEUROPE SKA FUNDUSZ SPOIECZNY (dla zam6wiefi o warto6ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) r. ZAMAW AJ{CY: znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

s1. ty" INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ

s1. ty INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ INSTRUK CJANr 4 12011 DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ ty" z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie szczeg6towego trybu organizowania nauczania w szkolach oraz szkolenia kursowego w zakladach karnych i

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W SANOKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W SANOKU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Sanok z dnia 10 lutego 2006r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin naboru na wolne

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY

ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy i kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Celestynowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0151/W/67/2007 Wójta Gminy Łyski z dnia 16 lipca 2007 r. zarządzani, co następuje:

Zarządzenie nr 0151/W/67/2007 Wójta Gminy Łyski z dnia 16 lipca 2007 r. zarządzani, co następuje: WÓJT GMINY ŁYSKI ul Dworcowa l A 44-295 ŁYSKI Zarządzenie nr 0151/W/67/2007 Wójta Gminy Łyski z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 43/2017 WOJTA GMINY NOWE MIASTO

ZARZ1\DZENIE NR 43/2017 WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ1\DZENIE NR 43/2017 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 06 wrzesnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownikow Urzcrdu Gminy w Nowym Miescie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica

zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica w$,d i.' il'iilirl.ini ii I,{,t -)') rr"l_.\irii.i \ Qn zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica " n t ^{ z. dnfu 49,V.!'';...2014 r. w sprawie u'pr6wadzenia regulaminu wydawania i korzystania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH Ocena okresowa służy uzyskaniu informacji o: Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1) jakości wykonywania

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok

w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok Zarz4dzenie Nr...? P.?.?.fu". Prerydenta Miasta Bialegostoku z dnia 13..P.wr,'sWuwYlw.zots,. w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

i'.a,,fti,trkl:\t:lt?

i'.a,,fti,trkl:\t:lt? lt/ Rada Gmiffi glbkowy i.a,,fti,trkl:\t:lt? Radv Gminv Subkowv z ania...?i.-...gls..ci. 1999 r. Reg u la m i n o rga niza cyi ny Urzpdu Gminy w Subkowach DZIAtr- I POSTANOWIENIA OGOLNE $ r. l.ljnqdgminy

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOI. KONTROLI. l-l przedsiebiorcv nie l--l..,*, l--l bqdqcelo pracooawcqc) lor".oodwcy(.)

PROTOKOI. KONTROLI. l-l przedsiebiorcv nie l--l..,*, l--l bqdqcelo pracooawcqc) lor.oodwcy(.) (piec41 nagl6wkowa inspelctora pracy) Nr rej. 04480-5317-K042-PV14 f or".ooawcy(.) wydzielonej jednostki organizacyjnej: I REGON: 27670977600000 PROTOKOI. KONTROLI l-l przedsiebiorcv nie l--l..,*, l--l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 czerwca 2011 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzania okresowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie okresowych ocen kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 7 pkt 3 i art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS ZARZĄDZENIE Nr 28/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 21 maja 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 21 maja 2007r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 21 maja 2007r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych. Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle Strona 1 z 6 ZARZĄDZENIE Nr ZSB.KNC-01312-14-2/09 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu ZalqcznikNr 7 do Porozumienia o wsp6lprary z dnia 5 paidziernika 2015 r. 096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie procedur windykacji nale2no5ci Skarbu Paristwa i Powiatu Lw6weckiego w Starostwie Powiatowym w Lw6wku SL Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania okresowej oceny pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie będącymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne... str. 1 ROZDZIAŁ II Terminy

Bardziej szczegółowo

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA IGMINY CZERNIEJEWO II. OCENA ZAGROZEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. 1.1. ocena zagrozett zewruetrznych Zagro2eniamizewnqtrznymi dla Urzqdu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego

ARKUSZ okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1953/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2009 r. ARKUSZ okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego CZĘŚĆ A Urząd Miasta Krakowa I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo