BEST OF I LOKATA STRUKTURYZOWANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEST OF I LOKATA STRUKTURYZOWANA"

Transkrypt

1

2 Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej z transakcją w Aktywo Bazowe Dostępny jest jedynie dla Klientów mających status rezydenta podatkowego Polski Okres 3 lata (11 września września 2021) 1 Gwarancja kapitału 100% Kwoty w Dniu Aktywo Bazowe oparte jest na notowaniach dwóch globalnych funduszy, z których jeden inwestuje swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel obligacji, a drugi oparty jest na portfelu składającym się ze spółek o wysokiej kapitalizacji. Aktywo Bazowe Nazwa funduszu Kod Bloomberg Fundusz_1 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund MLCORA2 LX Old Mutual Dublin Funds Plc Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund OMEAEHA ID Współczynnik Partycypacji 120% Okres Subskrypcji Wiek Klienta Minimalna Kwota Oprocentowanie Kwoty w Okresie Subskrypcji 1 sierpnia sierpnia 2018 (z możliwością przedłużenia na zasadach określonych w Regulaminie) 1 Min. 18 lat (osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych), maks. nieukończone 70 lat, w momencie złożenia Dyspozycji Strukturyzowanej PLN (jeden tysiąc złotych) 0,00% Dzień 11 września Dzień 10 września Minimalny Wolumen Subskrypcji Dzień Wyceny Opłata Subskrypcyjna Opłata Administracyjna Opłata Manipulacyjna Kwota Wykupu PLN (pięć milionów złotych) Każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego Okresu 0% Kwoty 7,5% - 9,5% Kwoty Opłata pobierana w Dniu ; ostateczna wartość Opłaty podana zostanie w Potwierdzeniu Strukturyzowanej Pobrana Opłata Administracyjna nie wpływa na Gwarancję Kapitału 0% Kwoty Wartość Bieżąca Strukturyzowanej przypadająca na najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Strukturyzowanej 2

3 Dlaczego Warto wybrać Lokatę Strukturyzowaną Best of I 2 : ekspozycja na Aktywo Bazowe oparte na notowaniach dwóch globalnych i renomowanych funduszy inwestycyjnych, atrakcyjna konstrukcja, polegająca na wypłacie 66,65% stopy zwrotu funduszu, który w Okresie osiągnął wyższą stopę zwrotu oraz 33,35% stopy zwrotu funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu, 120% Współczynnik Partycypacji w wypracowanym przez Aktywo Bazowe wyniku, 100-procentowa gwarancja Kwoty w Dniu. Formuła Naliczania Odsetek Od Wysokość odsetek obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem: Kwota WP MAX [ (66,65% Wyższa Stopa Zwrotu) + (33,35% Niższa Stopa Zwrotu); 0] Słownie: W Dniu obliczone zostaną odsetki od Kwoty, równe pomnożonej przez Współczynnik Partycypacji sumie 66,65% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował wyższą stopę zwrotu oraz 33,35% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu. Odsetki nie mogą być mniejsze od zera. Gdzie: WP = Współczynnik Partycypacji Wyższa Stopa Zwrotu = stopa zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował wyższą stopę zwrotu niż drugi Fundusz, obliczana zgodnie ze wzorem: Wartość Fundusz_1 w Dniu Wartość w Dniu MAX ( - 1; - Wartość Fundusz_1 w Dniu Wartość w Dniu 1) Niższa Stopa Zwrotu = stopa zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu niż drugi Fundusz, obliczana zgodnie ze wzorem: Wartość Fundusz_1 w Dniu Wartość w Dniu MIN ( - 1; - Wartość Fundusz_1 w Dniu Wartość w Dniu 1) Najpóźniej 14 Dni Roboczych po Dniu, Bank uzna Rachunek Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, Kwotą oraz Odsetkami od pomniejszonymi o należny podatek w wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego, który to podatek Bank odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego (na moment subskrypcji podatek od osób fizycznych, które otworzyły Lokatę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynosi 19%; wysokość opodatkowania może ulec zmianie w przyszłości). W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób prawnych, wartość odsetek powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie od Dnia do dnia wpływu środków na Rachunek Klienta środki te nie są oprocentowane. 3

4 Przykładowe scenariusze 2 Poniżej podane zostały przykładowe scenariusze dla Strukturyzowanej Best of I. Przykładowe scenariusze podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego. Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 3 Poniższe przykłady uwzględniają Kwotę w wysokości ,00 zł. Scenariusz optymistyczny Data obserwacji Wartość Fundusz_1 Stopa zwrotu Fundusz_1 od Dnia do Dnia Wartość Stopa zwrotu od Dnia do Dnia Współczynnik Partycypacji Wysokość Odsetek (brutto) Łącznie wypłacona Kwoty wraz z Odsetkami (brutto) Dzień 100,00 100,00 Dzień 112,00 12,00% 120,00 20,00% 120% ,40 zł ,00 zł x 120% x (20% x 66,65% + 12,0% x 33,35%) ,40 zł Wysokość Odsetek obliczona zostanie w Dniu jako iloczyn Kwoty i pomnożonej przez wynoszący 120% Współczynnik Partycypacji sumy 66,65% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował wyższą stopę zwrotu oraz 33,35% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu: ,00 zł x 120% x (20,0% x 66,65% + 12% x 33,35%), czyli ,40 zł. Łączna wypłacona kwota to suma Kwoty oraz Odsetek: ,00 zł ,40 zł, czyli ,40 zł. Scenariusz neutralny Data obserwacji Wartość Fundusz_1 Stopa zwrotu Fundusz_1 od Dnia do Dnia Wartość Stopa zwrotu od Dnia do Dnia Współczynnik Partycypacji Wysokość Odsetek (brutto) Łącznie wypłacona Kwoty wraz z Odsetkami (brutto) Dzień 100,00 100,00 Dzień 112,00 12,00% 88,00-12,00% 120% ,60 zł ,00 zł x 120% x (20% x 66,65% + (-12,0%) x 33,35%) ,60 zł 4

5 Wysokość Odsetek obliczona zostanie w Dniu jako iloczyn Kwoty i pomnożonej przez wynoszący 120% Współczynnik Partycypacji sumy 66,65% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował wyższą stopę zwrotu oraz 33,35% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu: ,00 zł x 120% x (20,0% x 66,65% + (-12%) x 33,35%), czyli ,60 zł. Łączna wypłacona kwota to suma Kwoty oraz Odsetek: ,00 zł ,60 zł, czyli ,60 zł. Scenariusz pesymistyczny Data obserwacji Wartość Fundusz_1 Stopa zwrotu Fundusz_1 od Dnia do Dnia Wartość Stopa zwrotu od Dnia do Dnia Współczynnik Partycypacji Wysokość Odsetek (brutto) Łącznie wypłacona Kwoty wraz z Odsetkami (brutto) Dzień 100,00 100,00 Dzień 80,00-20,00% 88,00-12,00% 120% 0,00 zł ,00 zł x 120% x MAX [((-20%) x 66,65% + (-12,0%) x 33,35%);0] ,00 zł W Dniu, suma 66,65% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował wyższą stopę zwrotu oraz 33,35% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu, jest mniejsza od 0%, dlatego wysokość Odsetek wynosi 0,00 zł. Łączna wypłacona kwota to równowartość Kwoty, czyli ,00 zł. Przykłady podane wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego. Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 5

6 Notowania Funduszu BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund 2, 3 Dane za okres 23 maja lipca 2018; źródło: bloomberg.com. 170,00% 160,00% BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund 150,00% 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu: 3,37% Dane za okres 23 maja lipca 2018 ; źródło: bloomberg.com. Roczne stopy zwrotu ,00% 18,41% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% - 5,00% -10,00% 5,48% 3,12% 0,30% (od 23.05) - 0,18% - 1,74% 5,68% 1,98% 13,05% 7,78% 4,86% 2,22% 2,53% 0,39% YTD - 0,48% BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund - 9,63%

7 Notowania Funduszu Old Mutual Dublin Funds Plc Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund 2, 3 Dane za okres 25 listopada lipca 2018; źródło: bloomberg.com). 160,00% 150,00% Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu: 4,90% Dane za okres 25 listopada lipca 2018; źródło: bloomberg.com). 20,00% 15,00% Roczne stopy zwrotu ,04% Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund 10,00% 5,00% 0,00% - 5,00% -1,14% (od 25.11) 1,02% 8,38% 3,04% 1,04% 1,19% YTD - 1,85%

8 Podstawowe informacje o Funduszach stanowiących Aktywo Bazowe (źródło: bloomberg.com) Fundusz Kod Bloomberg Data powstania Wartość aktywów Opis funduszu BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund MLCORA2 LX 23 maja mln EUR (na dzień 29 czerwca 2018) Celem funduszu jest maksymalizacja zysku poprzez inwestowanie co najmniej 90% swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, głównie obligacji korporacyjnych. Old Mutual Dublin Funds Plc Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund OMEAEHA ID 24 listopada mln USD (na dzień 27 lipca 2018) Celem funduszu jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu poprzez budowę portfela niezależnego od rynkowej koniunktury, składającego się z globalnych spółek o wysokiej kapitalizacji. Fundusz zarządzany jest przy użyciu zaawansowanych, autorskich metod, wykorzystujących krótkoterminowe anomalie rynkowe. Rezygnacja Wartość Bieżąca Strukturyzowanej 1, 3 Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych Wartość Bieżąca Strukturyzowanej to wartość ustalana na Dzień Wyceny, pozostająca w relacji do pobranej Opłaty Administracyjnej, warunków rynkowych na pieniężnym rynku międzybankowym oraz bieżącej wyceny Aktywa Bazowego i ustalonego Współczynnika Partycypacji. Opłata Administracyjna w przypadku Strukturyzowanej Best of I mieścić się będzie w przedziale od 7,5% do 9,5% Kwoty. Opłata pobierana jest w Dniu, a jej ostateczna wartość zostanie podana w Potwierdzeniu Strukturyzowanej. Przykład (podane wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego; prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości) Scenariusz neutralny Kwota zł Dzień r. Data rezygnacji 5 sierpnia 2019 r. 5 sierpnia2020 r. 5 sierpnia 2021 r. Dzień Wyceny 14 sierpnia 2019 r. 14 sierpnia 2020 r. 13 sierpnia 2021 r. Wartość Bieżąca Strukturyzowanej z Dnia Wyceny ,76 zł ,90 zł ,00 zł Kwota do wypłaty dla Klienta ,76 zł ,90 zł ,00 zł 8

9 Scenariusz pesymistyczny Kwota zł Dzień r. Data rezygnacji 5 sierpnia 2019 r. 5 sierpnia 2020 r. 5 sierpnia 2021 r. Dzień Wyceny 14 sierpnia 2019 r. 14 sierpnia 2020 r. 13 sierpnia 2021 r. Wartość Bieżąca Strukturyzowanej z Dnia Wyceny ,02 zł ,18 zł ,81 zł Kwota do wypłaty dla Klienta ,02 zł ,18 zł ,81 zł Scenariusz neutralny zakłada wzrost wartości obu Funduszy stanowiących Aktywo Bazowe w wysokości 5% w skali roku oraz brak zmian pozostałych czynników, w stosunku do zaobserwowanych w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Okresu Subskrypcji, mających wpływ na Wartość Bieżącą Strukturyzowanej (w szczególności poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym). Scenariusz pesymistyczny zakłada spadek wartości obu Funduszy stanowiących Aktywo Bazowe w wysokości 5% w skali roku, wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym o 3 pkt. procentowe w stosunku do stóp procentowych z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie Okresu Subskrypcji, a także brak zmian pozostałych czynników, mających wpływ na Wartość Bieżącą Strukturyzowanej. Dzień, w którym ustalana jest Wartość Bieżąca Strukturyzowanej, to każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego w Okresie (np. 14 sierpnia 2019 r. itd.). Należy podkreślić, że na Bieżącą Wartość Wyceny Strukturyzowanej w trakcie Okresu będzie miał wpływ szereg czynników, w szczególności bieżąca wycena Aktywa Bazowego, czas pozostający do Dnia, bieżąca sytuacja rynkowa, zmienność ceny Aktywa Bazowego oraz poziom bieżących stóp procentowych na rynku międzybankowym. W związku z powyższym, Wartość Bieżąca Strukturyzowanej może ulegać okresowym wahaniom i może być zarówno wyższa, jak i niższa od Kwoty, w zależności od Dnia Wyceny. W szczególności należy pamiętać, że w początkowym okresie inwestycji Wartość Bieżąca Strukturyzowanej może być znacznie niższa od Kwoty. 9

10 Ryzyka i korzyści związane z korzystaniem z Strukturyzowanej: Korzyści: ekspozycja na Aktywo Bazowe oparte na notowaniach dwóch globalnych i renomowanych funduszy inwestycyjnych, atrakcyjna konstrukcja, polegająca na wypłacie 66,65% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie osiągnął wyższą stopę zwrotu oraz 33,35% stopy zwrotu Funduszu, który w Okresie zanotował niższą stopę zwrotu, 100-procentowa gwarancja Kwoty w Dniu. Ryzyko: Korzystanie z Strukturyzowanej wiąże się z ryzykiem: rynkowym związanym z zachowaniem się Aktywa Bazowego. Osiągnięcie zysku z Strukturyzowanej uzależnione jest od zachowania Aktywa Bazowego. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w Formule Naliczania Odsetek Od, to Klient nie osiągnie zysku lub zysk ten może być niższy niż zakładany; utraty części Kwoty i nieosiągnięcia zysku, w przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Strukturyzowanej przed końcem Okresu ze względu na zmiany Wartości Bieżącej Strukturyzowanej związane z zachowaniem Aktywa Bazowego; przedłużenia Okresu Subskrypcji lub nieotwarcia Strukturyzowanej oraz zwrotu Kwoty ; kredytowym Banku rozumianym jako możliwość wystąpienia czasowej lub trwałej niezdolności Banku do realizacji swoich zobowiązań. Klient może jednak skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla Deponentów. Otwarcie Strukturyzowanej wiąże się z opłatami, których wysokość i sposób pobierania zostały określone w Warunkach Strukturyzowanej Best of I oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych. Korzystanie z nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Ewentualny zysk z Strukturyzowanej wynika ze zmiany wyceny Aktywa Bazowego. 10

11 Zastrzeżenia prawne 1 Bank zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Subskrypcji o nie więcej niż dwa miesiące od planowanego ostatniego dnia Okresu Subskrypcji. Informacja o przedłużeniu Okresu Subskrypcji zostanie podana na stronie internetowej Banku oraz zostanie przesłana Klientowi na jego adres lub adres korespondencyjny lub za pośrednictwem Kanału Dostępu. W wypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji terminy podane w niniejszej prezentacji oraz w Warunkach Strukturyzowanej Best of I ulegają odpowiedniemu przesunięciu. 2 Przedstawione symulacje i obliczenia dotyczące prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. 3 Przedstawione wyniki w przyszłości mogą ulec zmianie i nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego w przyszłości przy założeniu wskazanych parametrów finansowych. Fakty i dane użyte w przygotowaniu opracowania pochodzą ze źródeł publicznych. Wszystkie określenia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych ( Regulamin ). Idea Bank S.A. oferując lokatę strukturyzowaną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad prawnych. Zawarcie umowy o Lokatę Strukturyzowaną nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Ewentualny zysk z Strukturyzowanej wynika ze zmiany wyceny Aktywa Bazowego i ustalonego Współczynnika Partycypacji. Otwarcie Strukturyzowanej wiąże się z opłatami, których wysokość i sposób pobierania zostały określone Warunkach Strukturyzowanej Best of I oraz w Regulaminie. Lokata podlega ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla deponentów. Niniejszy dokument jest własnością Idea Bank S.A. i nie może być kopiowany, cytowany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Idea Bank S.A. Dane przedstawione na stronach 4 9 zostały zaprezentowane wyłącznie w celach informacyjnych jako istotne dla jasności przekazu i dla pełnego zrozumienia przez Klienta konstrukcji produktu finansowego. Idea Bank S.A. umożliwia Klientowi ocenę swojego profilu inwestycyjnego za pomocą formularza Analizy Finansów Osobistych. Historyczne wyniki Aktywa Bazowego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Niniejszy materiał zawiera jedynie podstawowe informacje na temat Strukturyzowanej Best of I. Przed złożeniem Dyspozycji Strukturyzowanej Best of I konieczne jest zapoznanie się z Warunkami Strukturyzowanej Best of I oraz Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych. 11

12 Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP , której kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości)

BEST OF I LOKATA STRUKTURYZOWANA

BEST OF I LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

BEST OF I LOKATA STRUKTURYZOWANA

BEST OF I LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDS 140% LOKATA STRUKTURYZOWANA

OPTIMUM FUNDS 140% LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDS LOKATA STRUKTURYZOWANA

OPTIMUM FUNDS LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

PIŁKARSCY SPONSORZY LOKATA STRUKTURYZOWANA

PIŁKARSCY SPONSORZY LOKATA STRUKTURYZOWANA PIŁKARSCY SPONSORZY Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku

Bardziej szczegółowo

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA 12M LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDS 140% LOKATA STRUKTURYZOWANA

OPTIMUM FUNDS 140% LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

AAA LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

AAA LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony

Bardziej szczegółowo

AAA LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

AAA LOKATA STRUKTURYZOWANA. Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek. 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty Ekspozycja na akcje trzech amerykańskich spółek 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk do 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

PERFEKT LOKATA STRUKTURYZOWANA

PERFEKT LOKATA STRUKTURYZOWANA PERFEKT Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

ELITE FUNDS LOKATA STRUKTURYZOWANA

ELITE FUNDS LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

MOMENTUM VI LOKATA STRUKTURYZOWANA

MOMENTUM VI LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

PERFEKT LOKATA STRUKTURYZOWANA

PERFEKT LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

PRIME FUNDS LOKATA STRUKTURYZOWANA

PRIME FUNDS LOKATA STRUKTURYZOWANA PRIME FUNDS Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty

Bardziej szczegółowo

E-RENTIER II LOKATA STRUKTURYZOWANA

E-RENTIER II LOKATA STRUKTURYZOWANA E-RENTIER II Ekspozycja na akcje pięciu znanych światowych spółek z branży internetowej gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty comiesięczne wypłaty części Kwoty Lokaty oraz gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZYSK LOKATA STRUKTURYZOWANA

CYFROWY ZYSK LOKATA STRUKTURYZOWANA CYFROWY ZYSK Ekspozycja na akcje pięciu spółek będących liderami branży IT 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk do 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma

Bardziej szczegółowo

Liderzy Internetu II LOKATA STRUKTURYZOWANA

Liderzy Internetu II LOKATA STRUKTURYZOWANA Liderzy Internetu II Ekspozycja na akcje sześciu znanych światowych spółek z branży internetowej 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk do 4% w skali roku Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LIDERZY INTERNETU III LOKATA STRUKTURYZOWANA

LIDERZY INTERNETU III LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

e-rentier 18M LOKATA STRUKTURYZOWANA

e-rentier 18M LOKATA STRUKTURYZOWANA e-rentier 18M Ekspozycja na akcje pięciu znanych światowych spółek z branży internetowej gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty comiesięczne wypłaty części Kwoty Lokaty oraz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

RIO LOKATA STRUKTURYZOWANA

RIO LOKATA STRUKTURYZOWANA RIO Ekspozycja na akcje pięciu spółek będących głównymi partnerami letnich igrzysk w Rio de Janeiro 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty brak ryzyka walutowego Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

E-RENTIER 30M LOKATA STRUKTURYZOWANA

E-RENTIER 30M LOKATA STRUKTURYZOWANA E-RENTIER 30M Ekspozycja na akcje pięciu znanych światowych spółek z branży internetowej gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty comiesięczne wypłaty części Kwoty Lokaty oraz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

IDEA KIDS II LOKATA STRUKTURYZOWANA

IDEA KIDS II LOKATA STRUKTURYZOWANA Ekspozycja na akcje sześciu spółek związanych z produktami dla dzieci 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk do 4% w skali roku Charakterystyka produktu Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Lion s Bank (obowiązuje od dnia 2 marca 2015 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Lion s Bank (obowiązuje od dnia 2 marca 2015 r.) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Lion s Bank (obowiązuje od dnia 2 marca 2015 r.) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT STRUKTURYZOWANYCH (obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.)

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT STRUKTURYZOWANYCH (obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.) 1/12 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT STRUKTURYZOWANYCH (obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

IDEA KIDS III LOKATA STRUKTURYZOWANA

IDEA KIDS III LOKATA STRUKTURYZOWANA IDEA KIDS III Ekspozycja na akcje sześciu spółek związanych z produktami dla dzieci 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk do 5% w skali roku Charakterystyka produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/11 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 r.) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 r.) 1/13 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Lion s Bank (obowiązuje od dnia 10 lutego 2014 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Lion s Bank (obowiązuje od dnia 10 lutego 2014 r.) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Lion s Bank (obowiązuje od dnia 10 lutego 2014 r.) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/12 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych (obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

US BLUE CHIPS LOKATA STRUKTURYZOWANA

US BLUE CHIPS LOKATA STRUKTURYZOWANA US BLUE CHIPS Ekspozycja na akcje sześciu spółek będących liderami na amerykańskich giełdach 100-procentowa gwarancja Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty potencjalny zysk do 4% w skali roku Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206

PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206 KARTA INFORMACYJNA Certyfikatu Depozytowego serii PFUNRB211206 Funduszowa Strategia II PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206 Emitent: Waluta: Alior Bank SA PLN Okres subskrypcji: 02/11/2018 30/11/2018

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

US BLUE CHIPS II LOKATA STRUKTURYZOWANA

US BLUE CHIPS II LOKATA STRUKTURYZOWANA Charakterystyka produktu Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 90% ochronę kapitału w Dniu

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Aktywna Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PETHIN180115 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 27 października 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 27 października 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 27 października 2017 r. Część 1. A. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU 1. Okres subskrypcji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOSZYK PEREŁ 1. Okres subskrypcji Zapisy przyjmowane były w terminie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

zasady Lokaty Strukturyzowanej ZYSK Z EURO

zasady Lokaty Strukturyzowanej ZYSK Z EURO Lokata strukturyzowana ZYSK Z EURO Okres subskrypcji: 30.11.2012 11.12.2012 Okres trwania lokaty: 12.12.2012 12.06.2013 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN na fixingu NBP Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN Maksymalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 1.03.2018 r. ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ Dla tych, którzy: Poszukują zysków

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Medyczne oraz Certyfikatu Depozytowego serii PMEQIN160516 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień) 2011 Stopa Zysku (zakończona) Okres Subskrypcji: 04.02.2011 21.02.2011 (Luty) Data zakończenia lokaty: 25.02.2013 Obserwacja 1 (22.08.2011) 2 (22.02.2012) 3 (22.08.2012) 4 (22.02.2013) tak tak tak : 1

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią

Bardziej szczegółowo