PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 1. Program studiów zał. nr. Plan studiów zał. nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od *niepotrzebne skreślić 1

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /01 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 10 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Określone są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli

3 jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria Ochrony Atmosfery może być zatrudniony m.in. w: - specjalistycznych biurach projektów o profilu instalacyjnym i ochrony środowiska (w tym również ochrony atmosfery), - przedsiębiorstwach produkcji urządzeń i aparatury instalacyjnej oraz w przedsiębiorstwa produkcji urządzeń oczyszczania gazów odlotowych, - przedsiębiorstwach montażowych instalacji ochrony środowiska i instalacji przemysłowych oraz oczyszczania gazów odlotowych, - służbach ochrony środowiska w jednostkach przemysłowych i administracji, - wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej (wojewódzkich i powiatowych), - inspekcjach ochrony środowiska, - służbach sanitarno-epidemiologicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał

4 Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: 4

5 - wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, - infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, - procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, - procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery jest przygotowany do: - planowania, projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: procesów, technologii, urządzeń i instalacji do unieszkodliwiania gazów odlotowych wraz zagospodarowaniem powstających przy tym odpadów i wykorzystaniem ciepła odpadowego oraz metod i systemów kontroli stanu skażenia środowiska, - kompleksowego rozwiązywania problemów uciążliwości zakładu przemysłowego z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz ma gruntowne przygotowanie z podstaw projektowania procesów oczyszczania gazów i utylizacji ścieków, - programowania inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu wentylacji i instalacji przemysłowych, oczyszczania ścieków przemysłowych i odnowy wody oraz utylizacji i gromadzenia przemysłowych odpadów stałych. 5

6 L. p. 4. Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 4 pkt. ECTS): Kod kursów 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 PRH Prawo własności intelektualnej 1 1 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z O KO Ob. FLH07111 Etyka w biznesie ,4 T Z O KO Ob. 1 Razem L. p Moduł Języki obce (min. 5 pkt. ECTS): Kod kursów 1 JZL100859B K JZL10080B K Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 Język obcy B T Z O P KO Ob Język obcy B T Z O P KO Ob Razem ,8

7 L. p Moduł Zajęcia sportowe (min. 1 pkt. ECTS): Kod kursów 1 WFW00000 BK L. p. Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ZZU CNPS łączna ogólno- o zajęć BK 1 charakt. kursów uczel- niany 4 praktycznym rodzaj typ 7 Zajęcia sportowe 1 10(8) 0 1 0, T Z O P KO Ob. Razem 1 10(8) 0 1 0, Moduł Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 EKZ0001 Ekonomia i prawo dla inżynierów 1, 4 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,4 T Z O KO Ob. Razem L. p Technologie informacyjne (min. pkt. ECTS): Tygodniowa Kod kursów 1 INS00001 Technologie informacyjne 0 0 0,7 T Z KO Ob. 08, 1 15, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK 1 kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. praktycznym 5 rodzaj typ 7 7

8 4 Razem 0 0 0,7 Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s , 4.1. Lista modułów z zakresu nauk podstawowych L. p. Kod kursów 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 MAS00001 Analiza matematyczna 1.1 A 0 MAS00001 Analiza matematyczna 1.1 A, 4, 5, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T E PD Ob ,7 T Z P PD Ob 8

9 MAS0000 Algebra z geometrią analityczną A 0 4 MAS0000 Algebra z geometrią analityczną A 1, 4, 5, 5 MAS0000 Analiza matematyczna.1a 0 MAS0000 Analiza matematyczna.1a, 4, 5, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 0 0 0,7 T E PD Ob ,4 T Z P PD Ob ,7 T Z KO Ob ,7 T Z P KO Ob 9

10 Razem ,9 L. p. Kod kursów Moduł Fizyka Tygodniowa pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 praktycznym rodzaj typ 7 1 FZS00001 Fizyka ,7 T E KO Ob 0 FZS00001 Fizyka 0 0 0,7 T Z P KO Ob, L. p. Kod kursów Moduł Chemia Razem Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 ISS011 Chemia 0, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T E PD Ob. ISS011 Chemia 1, ,4 T Z P PD Ob Razem BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 10

11 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s ,4 L. p Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 11 pkt. ECTS): Kod kursów 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 ISS010 Podstawy ochrony środowiska 0, ISS01 Biologia w inżynierii środowiska 1 0, 08, ISS01 Informatyczne podstawy projektowania 1 4, K1IS_U1 4 ISS014 Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 08, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 charakt. kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z K Ob ,7 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob. 11

12 4 5 ISS014 Rysunek techniczny i geometria wykreślna 8, K1IS_U1 4 ISS015 Podstawy elektrotechniki 1 0, 09, 08, 7 ISS01L Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 4, K1IS_U1 1 8 ISS017 Termodynamika 04, 14, 1 9 ISS017 Termodynamika, K1IS_U1 10 ISS018L Biologia w inżynierii środowiska 5, 8, K1IS_U ,7 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob 0 0 0,7 T Z P K Ob ,7 T E K Ob 0 0 0,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob 1

13 0,,, 11 ISS019 Hydrologia i nauka o Ziemi 0, 04, 0 0 0,7 T Z K Ob 1 ISS0140 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska ,7 T Z K Ob 04, 05, 09 1 ISS10140 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska ,4 T Z P K Ob, 4, 8, K1IS_0 14 ISS0141 Mechanika i wytrzymałość materiałów 0 0 0,7 T Z K Ob 0 0, 04, 4 15 ISS0141 Mechanika i wytrzymałość materiałów ,4 T Z P K Ob, 1 ISS014W Materiałoznawstwo ,4 T Z K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 1

14 0, 04, 08, 17 ISS014 Budownictwo 1 04, 1 18 ISS014 Budownictwo ISS0144 Wymiana ciepła 1 04, 14, 1 0 ISS0144 Wymiana ciepła 1, K1IS_U1 1 ISS0145 Wodociągi 1 04, 05, 09, 14, ISS014 Mechanika płynów 04, 14 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,4 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,7 T E K Ob 0 0 0,7 T E K Ob 14

15 ISS014 Mechanika płynów 1, K1IS_U1 1 4 ISS014 Mechanika płynów 1, 5, K1IS_U1 5 ISS0147 Chemia wody 0, 0 ISS0147 Chemia wody 1, 5, 7 ISS0148W Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 1 05, 09, 8 ISS0149 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 0, 08, 09, 1 9 ISS0149 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 1, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,4 T Z P K Ob ,4 T Z P K Ob 0 0 0,7 T E K Ob ,4 T Z P K Ob ,7 T Z K Ob ,7 T E K Ob ,4 T Z P K Ob 15

16 9, 1 0 ISS0150 Wentylacja i klimatyzacja 1 0, 1 ISS0150 Wentylacja i klimatyzacja 1 1 K1IS_U1 0, ISB00900 Geodezja i fotogrametria 1 04, ISB00900 Geodezja i fotogrametria 1 5, 4 ISS015 Gazownictwo 0, 09 5 ISS015 Gazownictwo, 4, 9,, 5 ISS015 Wodociągi, 4, 5, 8, K1IS_U1 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,7 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,7 T E K Ob ,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob 1

17 1 7 ISS0154 Ochrona powietrza ,7 T Z K Ob 0, 07, 8 ISS0154 Ochrona powietrza ,4 T Z P K Ob, 9 ISS0155 Oczyszczanie wody ,7 T E K Ob 0, 07, ISS015 Podstawy automatyki ,4 T Z K Ob ISS0157 Hałas i wibracja ,4 T Z K Ob 08, 4 ISS0158 Wentylacja i klimatyzacja ,4 T E K Ob 0, 09 4 ISS0158 Wentylacja i klimatyzacja 0 0 0,7 T Z P K Ob 9, 4 44 ISS0159 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,4 T E K Ob 0 45 ISS0159 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,4 T Z P K Ob 9 4 ISS Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,4 T Z P K Ob 9, 47 ISS010 Oczyszczanie wody K1IS_U ,7 T Z P K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 17

18 0, K1IS_U1, 4 48 ISS011 Gospodarka odpadami 1 07, ISS01 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4, 8,, 5 50 ISS01 Kanalizacja 1 05,, 51 ISS014 Oczyszczanie ścieków 1 0, 07, 14 5 ISS015 Ochrona powietrza 4, K1IS_U1 0, 5 ISS017 Gospodarka odpadami 07, K1IS_U1 0 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,7 T Z K Ob 0 0 0,7 T Z P K Ob ,7 T E K Ob ,7 T E K Ob ,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob 18

19 54 ISS017 Oczyszczanie ścieków K1IS_U1 0, K1IS_U1, 4 55 ISS0174 Kanalizacja 8,, 5 Razem ,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 19

20 L. p. 4. Lista modułów wybieralnych 4..1 Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 ISS1195B K ISS1195B K ISS1195B K 4 ISS1195B K 5 ISS1195B K ISS1195B K 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Moduł przedmioty wybieralne (min. 5 pkt. ECTS) (wybór kursów): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Gospodarka surowcami 1 0, 0, 07, Statystyczna analiza danych w inżynierii środowiska Metody numeryczne w ochronie i inżynierii środowiska Kosztorysowanie 05, 1 Kosztorysowanie 1 4 Opracowania środowiskowe 08 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć BK 1 charakt. kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym ,4 T Z K W ,4 T Z K W ,4 T Z K W ,7 T Z K W ,4 T Z P K W ,7 T Z K W typ 7 0

21 7 ISS1195B K 8 ISS1195B K Opracowania środowiskowe 1, 4,, 5 Kurs wybieralny ,4 T Z P K W ,7 T Z K W 9 ISS1195B K Kurs wybieralny ,7 T Z K W Razem , Razem dla modułów kierunkowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK w ć l p s , L. p. 4.. Lista modułów specjalnościowych Kod kursów Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 4 pkt. ECTS): Tygodniowa 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 ISS01 Ograniczenie emisji CO S1IOA_ W0 S1IOA_ pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z S Ob 1

22 ISS017 Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko ISS017 Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy W0,, 5 1 0, S1IOA_ W04,, 5 1 K1IS_U1 S1IOA_ U0, 5 4 ISS018 Prognozowanie zanieczyszczeń atmosfery 07, S1IOA_ W0, 1 5 ISS019 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza ISS01 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza S1IOA_ W0 K1IS_U1 S1IOA_ U05,, 5 7 ISS0170 Odpylanie gazów S1IOA_ W ,4 T Z S Ob ,4 T Z P S Ob ,7 T Z S Ob 0 0 0,7 T Z S Ob 0 0 0,7 T Z P S Ob 0 0 0,7 T E S Ob

23 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04 8 ISS0170 Odpylanie gazów 1 K1IS_U1 S1IOA_ U05 9 ISS0171 Procesy jednostkowe w ochronie powietrza S1IOA_ W01 10 ISS0171 Procesy jednostkowe w ochronie powietrza 4, K1IS_U1 S1IOA_ U04,, 4, K1OS_K ISS017 Ochrona atmosfery a OŹE 1 S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04, S1IOA_0 5 1 ISS017 Ochrona atmosfery a OŹE 1 S1IOA_ U0 S1IOA_ U0, S1IOA_ U05, S1IOA_ U07 1 ISS0177 Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 0, S1IOA_ 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,4 T Z P S Ob 0 0 0,7 T E S Ob 0 0 0,7 T Z P S Ob ,4 T Z S Ob ,4 T Z P S Ob 0 0 0,7 T Z S Ob

24 W0, 1 14 ISS0177 Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 5, S1IOA_ U04, 15 ISS0178 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04 1 ISS0178 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 1 K1IS_U1 0, K1IS_U1, 4, S1IOA_ U05,,, 4 17 ISS0178 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych K1IS_U1 0, K1IS_U1, 4, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 0 0 0,7 T Z P S Ob 0 0 0,7 T Z S Ob ,4 T Z P S Ob ,7 T Z P S Ob. 4

25 S1IOA_ U05,,, 4 18 ISS0179 Laboratorium oczyszczania gazów 5, 7, S1IOA_ U04,, 4, ,7 T Z P S Ob. 19 ISS0181 Seminarium dyplomowe K1IS_U1 S1IOA_ U0, S1IOA_ U0, S1IOA_ U0,,, ,7 T Z P S Ob Razem BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 5

26 Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy

27 4. Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Obowiązkowa studencka praktyka zawodowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod 0,1 Czas trwania praktyki Cztery tygodnie Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. Cel praktyki ISS Zapoznanie się z zakładowymi przepisami BHP.. Poznanie struktury organizacyjnej zakładu/przedsiębiorstwa.. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji (od koncepcji przez projektowanie do wykonawstwa) w zakresie ochrony powietrza. 4. Rozwiązywanie problemów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, planowaniem, wykonawstwem i eksploatacją wszelkich urządzeń służących do unieszkodliwiania gazów odlotowych, zagospodarowaniem powstających w tych procesach odpadów, a także systemów kontroli stanu skażenia środowiska atmosferycznego. 5. Uczestnictwo w pracach związanych z rozruchem obiektów lub nadzorem i kontrolą w trakcie ich eksploatacji.. W przypadku odbywania praktyki w instytucjach kontrolujących stan czystości środowiska uczestnictwo w pomiarach oraz interpretacji danych pochodzących z monitoringu. 7. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej. 8. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 9. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 10. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość. 11. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska. 7

28 4.4 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 15 ISS0180 Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS BK 1,4 8

29 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 0, ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych punktów ECTS 8 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych punktów ECTS 101 9

30 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 11 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 0 punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Oczyszczanie gazów Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń 1. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony w semestrze, w którym jest oferowany. 1. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 0

31 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne (KOiIS) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość:. Program studiów zał. nr 4. Plan studiów zał. nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od *niepotrzebne skreślić 1

32 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /01 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 10 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Określone są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego

33 przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności KOiIS może być zatrudniony m.in.: w jednostkach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych oraz w organach planowania i nadzoru inwestycji, a także w szkolnictwie wyższym i zawodowym oraz w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, itp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb

34 rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: - wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, - infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, - procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, - procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalności KOiIS jest przygotowany do programowania i projektowania oraz kierowania budową i eksploatacją: - systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewczych oraz wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i gazowych - w budownictwie powszechnym i przemysłowym, - systemów ciepłowniczych dla miast i przemysłu, - układów technologicznych oraz instalacji sanitarnych i balneotechnicznych w obiektach służby zdrowia, zakładach przyrodoleczniczych, sanatoryjnych i usług masowych. 4

35 L. p. 4. Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 4 pkt. ECTS): Kod kursów 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 PRH Prawo własności intelektualnej 1 1 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z O KO Ob. FLH07111 Etyka w biznesie ,4 T Z O KO Ob. 1 Razem L. p Moduł Języki obce (min. 5 pkt. ECTS): Kod kursów 1 JZL100859B K JZL10080B K Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 Język obcy B T Z O P KO Ob Język obcy B T Z O P KO Ob Razem ,8

36 L. p Moduł Zajęcia sportowe (min. 1 pkt. ECTS): Kod kursów 1 WFW00000 BK L. p. Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ZZU CNPS łączna ogólno- o zajęć BK 1 charakt. kursów uczel- niany 4 praktycznym rodzaj typ 7 Zajęcia sportowe 1 10(8) 0 1 0, T Z O P KO Ob. Razem , Moduł Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 EKZ0001 Ekonomia i prawo dla inżynierów 1, 4 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,4 T Z O KO Ob. Razem L. p Technologie informacyjne (min. pkt. ECTS): Tygodniowa Kod kursów 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 INS00001 Technologie informacyjne 08, 1 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z KO Ob.

37 15, 4 Razem 0 0 0,7 L. p. 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s , 4.1. Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Kod kursów Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 MAS00001 Analiza matematyczna 1.1 A 0 MAS00001 Analiza matematyczna 1.1 A, 4, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T E PD Ob ,7 T Z P PD Ob 7

38 5, MAS0000 Algebra z geometrią analityczną A 0 4 MAS0000 Algebra z geometrią analityczną A 1, 4, 5, 5 MAS0000 Analiza matematyczna.1a 0 MAS0000 Analiza matematyczna.1a, 4, 5, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 0 0 0,7 T E PD Ob ,4 T Z P PD Ob ,7 T Z KO Ob ,7 T Z P KO Ob 8

39 Razem ,9 L. p. Kod kursów Moduł Fizyka Tygodniowa pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 praktycznym rodzaj typ 7 1 FZS00001 Fizyka ,7 T E KO Ob 0 FZS00001 Fizyka 0 0 0,7 T Z P KO Ob, L. p. Kod kursów Moduł Chemia Razem Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 ISS011 Chemia 0, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T E PD Ob. ISS011 Chemia 1, ,4 T Z P PD Ob Razem BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 9

40 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s ,4 L. p Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 11 pkt. ECTS): Kod kursów 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 ISS010 Podstawy ochrony środowiska 0, ISS01 Biologia w inżynierii środowiska 1 0, 08, ISS01 Informatyczne podstawy projektowania 1 4, K1IS_U1 4 ISS014 Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 08, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 charakt. kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z K Ob ,7 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob. 40

41 4 5 ISS014 Rysunek techniczny i geometria wykreślna 8, K1IS_U1 4 ISS015 Podstawy elektrotechniki 1 0, 09, 08, 7 ISS01L Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 4, K1IS_U1 1 8 ISS017 Termodynamika 04, 14, 1 9 ISS017 Termodynamika, K1IS_U1 10 ISS018L Biologia w inżynierii środowiska 5, 8, K1IS_U ,7 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob 0 0 0,7 T Z P K Ob ,7 T E K Ob 0 0 0,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob 41

42 0,,, 11 ISS019 Hydrologia i nauka o Ziemi 0, 04, 0 0 0,7 T Z K Ob 1 ISS0140 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska ,7 T Z K Ob 04, 05, 09 1 ISS10140 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska ,4 T Z P K Ob, 4, 8, K1IS_0 14 ISS0141 Mechanika i wytrzymałość materiałów 0 0 0,7 T Z K Ob 0 0, 04, 4 15 ISS0141 Mechanika i wytrzymałość materiałów ,4 T Z P K Ob, 1 ISS014W Materiałoznawstwo ,4 T Z K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 4

43 0, 04, 08, 17 ISS014 Budownictwo 1 04, 1 18 ISS014 Budownictwo ISS0144 Wymiana ciepła 1 04, 14, 1 0 ISS0144 Wymiana ciepła 1, K1IS_U1 1 ISS0145 Wodociągi 1 04, 05, 09, 14, ISS014 Mechanika płynów 04, 14 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,4 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,7 T E K Ob 0 0 0,7 T E K Ob 4

44 ISS014 Mechanika płynów 1, K1IS_U1 1 4 ISS014 Mechanika płynów 1, 5, K1IS_U1 5 ISS0147 Chemia wody 0, 0 ISS0147 Chemia wody 1, 5, 7 ISS0148W Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 1 05, 09, 8 ISS0149 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 0, 08, 09, 1 9 ISS0149 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 1, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,4 T Z P K Ob ,4 T Z P K Ob 0 0 0,7 T E K Ob ,4 T Z P K Ob ,7 T Z K Ob ,7 T E K Ob ,4 T Z P K Ob 44

45 9, 1 0 ISS0150 Wentylacja i klimatyzacja 1 0, 1 ISS0150 Wentylacja i klimatyzacja 1 1 K1IS_U1 0, ISB00900 Geodezja i fotogrametria 1 04, ISB00900 Geodezja i fotogrametria 1 5, 4 ISS015 Gazownictwo 0, 09 5 ISS015 Gazownictwo, 4, 9,, 5 ISS015 Wodociągi, 4, 5, 8, K1IS_U1 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,7 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,4 T Z K Ob ,4 T Z P K Ob ,7 T E K Ob ,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob 45

46 1 7 ISS0154 Ochrona powietrza ,7 T Z K Ob 0, 07, 8 ISS0154 Ochrona powietrza ,4 T Z P K Ob, 9 ISS0155 Oczyszczanie wody ,7 T E K Ob 0, 07, ISS015 Podstawy automatyki ,4 T Z K Ob ISS0157 Hałas i wibracja ,4 T Z K Ob 08, 4 ISS0158 Wentylacja i klimatyzacja ,4 T E K Ob 0, 09 4 ISS0158 Wentylacja i klimatyzacja 0 0 0,7 T Z P K Ob 9, 4 44 ISS0159 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,4 T E K Ob 0 45 ISS0159 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,4 T Z P K Ob 9 4 ISS Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,4 T Z P K Ob 9, 47 ISS010 Oczyszczanie wody K1IS_U ,7 T Z P K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 4

47 0, K1IS_U1, 4 48 ISS011 Gospodarka odpadami 1 07, ISS01 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4, 8,, 5 50 ISS01 Kanalizacja 1 05,, 51 ISS014 Oczyszczanie ścieków 1 0, 07, 14 5 ISS015 Ochrona powietrza 4, K1IS_U1 0, 5 ISS017 Gospodarka odpadami 07, K1IS_U1 0 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy ,7 T Z K Ob 0 0 0,7 T Z P K Ob ,7 T E K Ob ,7 T E K Ob ,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob 47

48 54 ISS017 Oczyszczanie ścieków K1IS_U1 0, K1IS_U1, 4 55 ISS0174 Kanalizacja 8,, 5 Razem ,7 T Z P K Ob ,7 T Z P K Ob Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 48

49 L. p. 4. Lista modułów wybieralnych 4..1 Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 ISS1195B K ISS1195B K ISS1195B K 4 ISS1195B K 5 ISS1195B K ISS1195B K 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Moduł przedmioty wybieralne (min. 5 pkt. ECTS) (wybór kursów): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Gospodarka surowcami 1 0, 0, 07, Statystyczna analiza danych w inżynierii środowiska Metody numeryczne w ochronie i inżynierii środowiska Kosztorysowanie 05, 1 Kosztorysowanie 1 4 Opracowania środowiskowe 08 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć BK 1 charakt. kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym ,4 T Z K W ,4 T Z K W ,4 T Z K W ,7 T Z K W ,4 T Z P K W ,7 T Z K W typ 7 49

50 7 ISS1195B K 8 ISS1195B K Opracowania środowiskowe 1, 4,, 5 Kurs wybieralny ,4 T Z P K W ,7 T Z K W 9 ISS1195B K Kurs wybieralny ,7 T Z K W Razem , Razem dla modułów kierunkowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK w ć l p s , L. p. 4..Lista modułów specjalnościowych Kod kursów Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 4 pkt. ECTS): Tygodniowa 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 ISS0194W Ekonomika gospodarki cieplnej S1KOS_ W0 pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,7 T Z S Ob 50

51 ISS0195 Ciepłownictwo 1 S1KOS_ 0 0 0,7 T E S Ob. W04 ISS0195 Ciepłownictwo 1 1 S1KOS_ ,4 T Z P S Ob. U05, 4 ISS0195 Ciepłownictwo 1 S1KOS_ 0 0 0,7 T Z P S Ob U05, 5 ISS019C Hałas i wibracja ,4 T Z P S Ob 08 ISS0197 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji 1 S1KOS_ ,4 T Z S Ob W08 7 ISS0197 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji 1 S1KOS_ ,4 T Z P S Ob U0 8 ISS0198P Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 0 0 0,7 T Z P S Ob 4, 8, S1KOS_ U0, S1KOS_ U ISS0199 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa S1KOS_ 0 0 0,7 T E S Ob W01 10 ISS0199 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 1 S1KOS_ ,4 T Z P S Ob U05 S1KOS_ U0 11 ISS0199 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa S1KOS_ 0 0 0,7 T Z P S Ob U05 1 ISS000W Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej ,7 T Z S Ob 14, S1KOS_ W0 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 51

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 10 1. zajęć: 550 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM SZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISA IERUNE: OCHRONA ŚRODOWISA z obszaru nauk technicznych POZIOM SZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja związana z programem studiów

1. Dokumentacja związana z programem studiów Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 do ZW /2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo